26970 0

Облік необоротних активів

Блоки типових бухгалтерських проводок для бюджетних установ. Облік необоротних активів.
N з/п  Зміст операції  Кореспонденція субрахунків
за дебетом  за кредитом 
1 2 3 4
1. Облік необоротних активів
1,1 Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів 141 - 143 364, 675, 825
Водночас відображаються фактичні видатки 801, 802, 811 - 813 402
1,2 Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження, доведення до стану, придатного для використання за призначенням, основних засобів та нематеріальних активів, що включаються до вартості необоротних активів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", 122 "Нематеріальні активи" 141 - 143 364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки 801, 802, 811 - 813 402
1,3 Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту 141 - 143 364, 675
Водночас відображаються фактичні видатки 801, 802, 811 - 813 402
1,4 Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту 641 364, 675
1,5 Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів 101 - 122 141 - 143
Водночас відображаються зміни в капіталі 402 401
1,6 Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) 101 - 122 364
Водночас проводиться другий запис 812 401
131 - 133
1,7 Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності 101 - 122 401
131 - 133
1,8 Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності 401 101 - 122
131 - 133
1,9 Відчуження будинків і споруд, що є об'єктами державної (комунальної) власності шляхом реалізації 131, 401 103
1,1 Реалізація необоротних активів (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету) 364, 675, 131 - 133, 401, 402 711, 104 - 122,
 
141 - 143
1,11 Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:    
дооцінки первісної вартості 101 - 122 441
коригування суми зносу 441 131 - 133
1,12 Відображення результатів уцінки необоротних активів, які раніше не дооцінювались, на суму:    
коригування суми зносу 131 - 133 101 - 122
різниці залишкової вартості 831 101 - 122
1,13 Відображення результатів уцінки необоротних активів, раніше дооцінених, на суму:    
коригування суми зносу 131 - 133 101 - 122
уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок 441 101 - 122
перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта 831 101 - 122
1,14 Відображення результатів дооцінки необоротних активів, раніше уцінених:    
коригування суми зносу 101 - 122 131 - 133
на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 101 - 122 741
на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат 101 - 122 441
1,15 Відображення сум втрат від зменшення корисності необоротних активів 831 131 - 133
1,16 Відображення сум вигід від відновлення корисності необоротних активів 131 - 133 741
1,17 Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством 401 103 - 122
131 - 133
1,18 Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації 401 104 - 122
131 - 133
Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:    
витрат на відновлення (придбання) 363 711
перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету 363 642
Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів    
1,19 Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 103 - 122, 711
811 401
1,2 Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи 841 131 - 133
Водночас проводиться другий запис 401 841
1,21 Оприбуткування фінансових інвестицій у капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства 151 - 152 421 - 422
1,22 Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:    
а) грошових коштів 151, 152 321, 326
Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях 801, 813 421, 422
б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю 151, 152 103 - 122,
141-143
списується сума нарахованого зносу 131 - 133 103 - 122
Водночас відображаються зміни у капіталі 401, 402 421, 422
1,23 Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій 831 151, 152
1,24 Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій 151, 152 741
1,25 Відображення вибуття фінансових інвестицій підприємств, вилучених зі сфери управління у частині:    
капіталу в підприємства 421, 422 151, 152
суми різниць 431, 432 151, 152
1,26 Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником) 366 101 - 122, 311 - 326
401, 131-133
1,27 Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи 101 - 122, 311 - 326 676
401, 131 - 133
1,28 Збільшення первісної вартості об'єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, а залишкова вартість його дорівнює нулю, на суму ліквідаційної вартості 101 - 122 401
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Коментарі (0)