UA | RU

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 13.07.2016 р. N 17.4-12/5

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
_______________ І. М. Жук

13 липня 2016 року

 

 

 

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" (далі - форма N 1-ПВ (квартальна)).

2. Джерелами інформації для показників форми N 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства.

3. Визначення показників форми N 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати).

4. Однойменні показники, що містяться у формі N 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.

5. Правильність даних, наведених у формі N 1-ПВ (квартальна), можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад:

рядок 3040 > або = рядок 3050 + рядок 3060;

рядок 3070 = рядок 3070 попереднього звіту + рядок 3020 - рядок 3040 (виконується для даних граф 1 та 2);

рядок 3080 графа 1 > або = рядок 3080 графа 2;

рядок 3100 графа 1 > або = рядок 3100 графа 2;

рядок 3070 графа 1 > або = рядок 3080 графа 1 (для звіту за IV квартал);

рядок 3070 графа 1 > або = рядок 3100 графа 1 (для звіту за IV квартал);

рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3080 графа 2 (для звіту за IV квартал);

рядок 3090 графа 1 = 0;

рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3090 графа 2 + рядок 3100 графа 2 (для звіту за IV квартал);

рядок 3070 гр. 2 > або = рядок 3100 графа 2 (для звіту за IV квартал);

рядок 3070 (графа 1 - графа 2) > або = рядок 3080 (графа 1 - графа 2) (для звіту за IV квартал);

рядок 3070 (графа 1 - графа 2) > або = рядок 3100 (графа 1 - графа 2) (для звіту за IV квартал);

якщо рядок 4080 графа 1 > 0 то рядок 4080 графа 2 > 0;

якщо рядок 4080 графа 2 > 0 то рядок 4080 графа 1 > 0;

якщо рядок 4090 графа 1 > 0 то рядок 4090 графа 2 > 0;

якщо рядок 4090 графа 2 > 0 то рядок 4090 графа 1 > 0;

якщо рядок 4100 графа 1 > 0 То рядок 4100 графа 2 > 0

якщо рядок 4100 графа 2 > 0 То рядок 4100 графа 1 > 0

рядок 5010 = рядок 5020 + рядок 5030 + рядок 5060;

рядок 5030 > або = рядок 5040 + рядок 5050 + рядок 5051 + рядок 5052 + рядок 5090 (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв'язку з відпустками з ініціативи адміністрації та простоями);

рядок 5060 > або = рядок 5070 + рядок 5080;

рядок 6010 = сума рядків 6020 - 6120;

рядок 6130 < або = рядок 6010;

рядок 6130 < або = рядок 3070 графа 1;

рядок 6130 < або = рядок 1040 форми N 1-ПВ (місячна);

рядок 6140 < або = рядок 6020 (інтервал до мінімальної заробітної плати);

рядок 6140 < або = рядок 6130;

рядок 6150 < або = рядок 3070 графа 1;

рядок 6150 < або = рядок 1040 форми N 1-ПВ (місячна);

рядок 7010 графа 2 < або = рядок 5010;

рядок 7020 графа 2 < або = рядок 5010;

якщо рядок 8010 > 0 то рядок 8020 > 0;

якщо рядок 8010 > 0 то рядок 8030 > 0;

рядок 9010 = рядок 9020 + рядок 9030 + рядок 9040 + рядок 9050 + рядок 9060.

6. Форма N 1-ПВ (квартальна) включає інформацію на дискретній основі - окремо за I, II, III, IV квартали.

7. Форма N 1-ПВ (квартальна) складається із семи розділів.

II. Показники щодо кількості штатних працівників

1. Розділ I форми N 1-ПВ (квартальна) містить дані щодо прийому на роботу та звільнення штатних працівників у звітному кварталі, їх облікової кількості на кінець звітного кварталу, а також окремих категорій штатних працівників станом на 31 грудня.

Цей розділ не включає дані стосовно тих працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб'єктами господарювання.

Цей розділ також містить дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

2. Рядок 3020 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу.

3. Рядок 3040 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору, незалежно від причин звільнення.

4. Рядок 3050 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва й праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

5. Рядок 3060 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв'язку з такими причинами:

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;

припинення трудового договору за згодою сторін;

прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;

розірвання трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040. Різницю може становити кількість працівників, які звільнилися з підстав:

закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), встановленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;

переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості працівників днем звільнення працівника вважається перший день його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення може вважатися наступний робочий день.

6. Рядок 3070 містить дані про облікову кількість штатних працівників на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, включно з працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

7. Рядок 3080 містить дані про облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня, які згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника.

8. Рядок 3090 містить дані про облікову кількість жінок станом на 31 грудня, які відповідно до статті 17 Закону України "Про відпустки" на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами.

9. Рядок 3100 містить дані про облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку, або більшої тривалості) відповідно до статті 18 Закону України "Про відпустки".

III. Показники щодо втрат робочого часу штатних працівників

1. Усі показники розділу II форми N 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з пунктом 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2. Рядок 4080 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень із незалежних від працівника причин, наприклад на період припинення виконання робіт.

3. Рядок 4090 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого часу (порівняно з установленою його тривалістю) через переведення працівників на роботу з неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт.

4. Рядок 4100 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого часу працівників, які згідно із Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках).

5. У графі 2 розділу II форми N 1-ПВ (квартальна) містяться дані про кількість працівників як працюючих, так і звільнених у звітному році, які були відсутні на роботі з причин, указаних у рядках 4080 - 4100 (один раз за причиною).

IV. Показники щодо складу фонду оплати праці штатних працівників

1. Рядок 5010 містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці штатних працівників, який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

2. Рядки 5020, 5030 містять дані про фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.1, 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

3. Рядок 5040 містить дані про суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

4. Рядок 5050 містить дані про суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

5. Рядок 5051 містить дані про суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, нараховані відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078.

6. Рядок 5052 містить дані про суми компенсації втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати, нараховані відповідно до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 N 159.

7. Рядок 5060 містить дані про суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених пунктом 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

8. Рядок 5070 містить дані про суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема, допомога у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.

Показник не включає матеріальну допомогу разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства.

9. Рядок 5080 містить дані про суми, пов'язані з наданням працівникам пільг соціального характеру (підпункт 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати).

10. Рядок 5090 містить дані про суми оплати за невідпрацьований робочий час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат (рядок 5060), визначених у підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати.

V. Показники щодо розподілу штатних працівників за розмірами заробітної плати

1. У розділі IV форми N 1-ПВ (квартальна) містяться дані відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати штатним працівникам за останній місяць кожного кварталу.

2. Рядок 6010 містить дані про кількість штатних працівників, яким оплачено 50 % і більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць колективним договором підприємства та чинним законодавством.

Рядок містить інформацію про працівників, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях та були відсутні з інших причин, зі збереженням середньої заробітної плати, та не включає випадків тимчасової непрацездатності.

Рядок також містить дані про працівників, прийнятих на половину ставки заробітної плати або тимчасово переведених на такий режим роботи, які відпрацювали не менше 50 % фонду робочого часу, встановленого для працівника, зайнятого повний робочий день.

3. Рядки 6020 - 6120 містять дані про розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм за звітний місяць заробітної плати (відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати) без урахування перерахунків за попередні періоди та виплат, що не належать до фонду оплати праці (глава 3 Інструкції зі статистики заробітної плати), зокрема, допомоги по тимчасовій непрацездатності, інших видів допомоги, що здійснюються за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, а також сум, нарахованих за період відпустки, що не припадають на звітний місяць.

4. Рядки 6130 - 6150 містять дані про працівників, які були прийняті на умовах повного робочого дня (тижня) та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду.

5. Рядок 6130 містить дані про кількість штатних працівників, які відпрацювали 100 % фонду робочого часу, встановленого законодавством на відповідний місяць, разом з тими, які були у відрядженні, а також тими, для кого запроваджено підсумований облік робочого часу та які повністю відпрацювали норму робочого часу, встановлену згідно з графіком на звітний місяць. Рядок не містить даних про прийнятих на неповну ставку.

6. Рядок 6140 містить дані із рядка 6130 про кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за повний місяць була у межах (менше або дорівнювала) мінімального розміру, встановленого законодавством у цьому періоді.

7. Рядок 6150 містить дані про облікову кількість працівників на кінець звітного місяця, яким тарифну ставку (оклад згідно з тарифним розрядом, посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді, крім жінок, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, уключаючи тих, що тимчасово прийняті на їхнє робоче місце (посаду).

VI. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

1. У графі 1 рядка 7010 форми N 1-ПВ (квартальна) містяться дані про середньооблікову кількість жінок - штатних працівників, що визначається згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників, та не включаються дані щодо працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством. У графі 2 цього рядка містяться дані про фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а в графі 3 - кількість відпрацьованих ними людино-годин.

2. Рядок 7020 містить дані установ та організацій - розпорядників бюджетних коштів, які утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими. Графа 1 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. Графа 2 містить дані про суму фонду оплати праці, нарахованого таким працівникам за рахунок видатків зазначених бюджетів.

3. Рядок 7030 містить дані про середню кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників (пункт 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників).

4. Рядок 7040 містить дані про середню кількість і фонд оплати працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами та сплатили єдиний соціальний внесок із суми оплати за виконані роботи (пункт 3.3 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників). Рядок не містить даних про штатних працівників підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим підприємством, та фізичних осіб - підприємців.

VII. Показники щодо стану укладання колективних договорів

1. Розділ VI форми N 1-ПВ (квартальна) містить дані в цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому підрозділу), включаючи найманих працівників його структурних підрозділів незалежно від їх місцезнаходження.

2. Рядок 8010 містить дані про фактичну кількість укладених на звітну дату колективних договорів, які були зареєстровані місцевими органами державної виконавчої влади відповідно до частини одинадцятої статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди".

У формі щодо відокремленого підрозділу (філії, представництва) містяться дані про кількість колективних договорів, дія яких поширюється на такий підрозділ.

3. Рядок 8020 містить дані про кількість штатних працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів (угод), тобто усіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників підприємства відповідно до пунктів 2.4, 2.5 глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.

4. Рядок 8030 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод).

5. Рядок 8040 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство.

VIII. Показники щодо витрат на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці

1. Розділ VII форми N 1-ПВ (квартальна) містить дані стосовно фактичних витрат підприємств, що направлені на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а також інших витрат, пов'язаних з утриманням робочої сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору.

2. Розділ VII форми N 1-ПВ (квартальна) містить дані в цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому підрозділу) за період з 1 січня до 31 грудня попереднього року.

3. Розділ VII форми N 1-ПВ (квартальна) не містить даних стосовно виплат, які входять до складу фонду оплати праці, який визначається згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, а також сум внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших нарахувань, податків та зборів на фонд оплати праці.

4. Суми витрат, пов'язаних із придбанням у інших організацій товарів та послуг для працівників, містять дані щодо суми податку на додану вартість.

5. Рядок 9020 містить дані про витрати на соціальне забезпечення працівників, зокрема:

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами, на користь працівників;

витрати на медичне страхування;

соціальні допомоги та виплати, які здійснені за рахунок коштів підприємства по аналогії до передбачених законодавством, працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, при народженні дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми;

суми допомоги колишнім працівникам підприємства;

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством та колективними договорами (угодами);

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;

суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні згідно з чинним законодавством;

видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;

компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;

витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, проходження ними медичного обстеження, які були надані закладами охорони здоров'я;

матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей;

інші витрати на соціальний захист працівників.

6. Рядок 9020 не містить даних про суми, нараховані працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

7. Рядок 9030 містить дані про витрати на культурно-побутове обслуговування працівників, які здійснені безпосередньо підприємством або перераховані виборчому органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), або іншим громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема:

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних закладів тощо, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі;

придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок;

проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, зокрема на організацію гуртків, студій, придбання спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату, оренду приміщень для проведення зазначених заходів, оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників тощо;

благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;

інші витрати на культурно-побутове обслуговування працівників.

8. Рядок 9040 містить дані про витрати на забезпечення працівників житлом, зокрема:

утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників, що здійснюють його обслуговування;

будівництво житла для працівників, погашення позик, виданих на індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або відсотків за користування ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого у власність працівника, тощо.

9. Рядок 9050 містить дані про витрати на професійне навчання, пов'язане з виробничою потребою, які включають:

оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах, підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів на підставі договорів між навчальними закладами та підприємством;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади;

оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, оренда приміщень для проведення навчання);

оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства;

витрати на оплату участі та організацію семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації власних працівників підприємства;

інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації.

10. Розділ VII форми N 1-ПВ (квартальна) не містить даних стосовно інформаційно-консультаційних послуг працівникам інших організацій згідно з відповідними договорами між підприємствами.

11. Рядок 9060 містить дані про інші витрати на утримання робочої сили, зокрема:

витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);

компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;

надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер;

витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;

вартість виданих згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі незабезпечення адміністрацією підприємства;

вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі специфікою роботи);

витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом, (крім оплати праці водіїв);

витрати на оформлення закордонних паспортів та віз;

витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;

інші витрати (за винятком нарахувань податків та зборів на фонд оплати праці та інших видів податків та зборів).

12. Рядок 9070 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників за січень-грудень, яка розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

13. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" від 21.07.2015 N 17.4-12/8 є недійсними.

 

Заступник директора департаменту
статистики праці Держстату

А. В. СолопПомітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі