Складення іспиту зі спадкового права посадовцями ОМС

Федченко Леся
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 290
З нами з: 03 лютого 2014, 07:47
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Федченко Леся »

Наказом Мін’юсту від 25.06.15 р. № 1075/5 був затвержений Порядок проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій. Відповідно до п. 3 згаданого наказу Порядок набере чинності з дня набрання чинності Законом України від 20.10.14 р. № 1709-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування», але не раніше дня офіційного опублікування. Нагадаємо, що Прикінцевими положеннями Закону № 1709 передбачається проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування з питань вчинення нотаріальних дій та складення ними відповідного іспиту - ці норми вже набули чинності з дня наступного за днем опублікування Закону № 1709. Тому час ознайомитися з Порядком детально, аби знати як саме доведеться складати іспит із спадкового права.

Порядок визначає механізм проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами ОМС, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій.

До складу Комісії входять: 3 представники Мін’юсту та 4 нотаріуси України, делеговані Нотаріальною палатою України. При цьому нотаріус може бути делегований до Комісії за умови, якщо він не був членом попередніх складів Комісії, має безперервний стаж роботи нотаріусом не менш як 15 років та щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус) у зв’язку з допущеними порушеннями законодавства.
Головою Комісії є Міністр юстиції, а заступник голови Комісії обирається з числа її членів на першому її засіданні шляхом відкритого голосування. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, організовує роботу Комісії та розподіляє обов’язки між її членами. Голова Комісії також призначає секретаря Комісії з числа представників Мін’юсту, який забезпечує підготовку та проведення засідань Комісії, ведення протоколів засідань, ведення обліку та зберігання справ.
Згідно з Порядком Комісія: приймає рішення про допуск або відмову в допуску до складання іспиту; проводить іспит; на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Мін’юстом посадовим особам ОМС, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій6, свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.

Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби її головою, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії. Засідання Комісії є правоможним у разі участі в ньому не менше двох третин її складу. Іспити проводяться Комісією в міру необхідності (за наявності поданих для проведення іспиту документів), але не рідше ніж двічі на рік.
Повідомлення про проведення іспиту Комісією розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення іспиту. Це повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення іспиту із зазначенням кінцевого строку подачі документів до Комісії, а також може містити додаткову інформацію.
До складання іспиту допускаються дієздатні особи, які:
- мають вищу юридичну освіту;
- стаж роботи у галузі права не менше 3 років;
- успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса;
- не мають судимості.

Уповноважена посадова особа, яка успішно пройшла стажування та має намір складати іспит, особисто подає заяву на ім’я керівника ОМС про внесення до Комісії подання про її допуск до іспиту не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення іспиту. Ця заява підлягає реєстрації в установленому порядку.
ОМС, у свою чергу, на підставі заяви уповноваженої посадової особи направляє до Мін’юсту подання не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення іспиту.
До подання необхідно додати КОПІЇ таких документів:
- заяви уповноваженої посадової особи щодо намірів складати іспит на ім’я керівника ОМС;
- диплома про вищу юридичну освіту;
- трудової книжки, завіреної за місцем роботи;
- першої, другої сторінок паспорта громадянина України та сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи;
- довідки про відсутність судимості (дійсна протягом 30 календарних днів з дня видачі);
- наказу про проходження стажування відповідного Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі;
- висновку про проходження стажування, складеного керівником стажування та затвердженого начальником відповідного управління юстиції.

Увага! Зазначені копії документів засвідчуються в установленому законодавством порядку.

У разі якщо ОМС подав усі вказані вище документи, вони формуються відповідальною особою Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу8 у справу уповноваженої посадової особи, яка має намір складати іспит.

Подання ОМС про допуск уповноваженої посадової особи, що надійшло до Комісії, реєструється у відповідному журналі реєстрації подань, що зберігається у справах Департаменту.

Федченко Леся
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 290
З нами з: 03 лютого 2014, 07:47
Регіон: Харків
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Федченко Леся »

У продовження теми іспиту........

У разі якщо до Комісії надійшло подання ОМС про допуск до складання іспиту уповноваженої посадової особи, яка є членом сім’ї або близьким родичем члена Комісії, такий член Комісії не бере участь у розгляді будь-яких питань, що стосуються складання іспиту цією особою.
У цьому Порядку під поняттям «член сім’ї або близький родич» слід розуміти чоловіка (дружину) члена Комісії, його дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів, усиновлених та інших осіб за умови їх постійного проживання із членом Комісії і ведення з ним спільного господарства.

Комісія на підставі подання ОМС в строк не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення іспиту розглядає подані заінтересованими особами документи та приймає рішення про допуск до складання іспиту чи про відмову у такому допуску.
При цьому уповноваженим посадовим особам, яким відмовлено в допуску до складання іспиту, Комісія у п’ятиденний строк надсилає витяг з відповідного рішення Комісії, засвідчений підписом секретаря Комісії, із зазначенням причин такої відмови.
А от повідомлення про допуск уповноважених посадових осіб до складання іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення іспиту. Це повідомлення повинно містити прізвища, імена та по батькові осіб з відміткою про допуск або відмову в допуску до його складання, а також графік проведення іспиту.

Увага! У разі зміни графіка, а також місця проведення іспиту Комісія не пізніше ніж за добу повідомляє про це осіб, допущених до його складання, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Мін’юсту.

У день проведення іспиту уповноважена посадова особа, допущена до його складання, має пройти реєстрацію, для чого пред’являє паспорт громадянина України.
Порядком визначаються також вимоги до приміщення для проведення іспиту. Так, іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщується електронна система, що використовується для проведення електронного анонімного тестування.

Зверніть увагу, що згідно з Порядком протягом одного робочого дня у складанні іспиту можуть брати участь не більше 30 осіб. У випадку допущення до складання іспиту більше ніж30 осіб іспит проводиться протягом кількох днів згідно з графіком його проведення із зазначенням дати та часу складання іспиту допущеними уповноваженими посадовими особам, що затверджується рішенням Комісії.
До складу системи входять такі технічні засоби: 30 портативних комп’ютерів; сервер; програмне забезпечення Moodle; портативний комп’ютер, що використовується для адміністрування системи, з підключеним до нього принтером; комунікаційне обладнання. Зазначені технічні засоби об’єднуються між собою в єдину проводову локальну обчислювальну мережу, підключення якої до будь-яких інших мереж заборонено.
Приміщення для проведення іспиту має забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційним завданням.
Майте на увазі, що уповноважені посадові особи, які беруть участь у складанні іспиту, у разі потреби можуть залишати приміщення до закінчення цього іспиту виключно в супроводі члена Комісії.
Під час складання іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв’язку. При користуванні під час складання іспиту зазначеними та іншими джерелами інформації або засобами зв’язку така особа за рішенням Комісії відсторонюється від участі у складанні іспиту і вважається такою, що не склала його.
Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними для всіх осіб умовами щодо доступу до інформації стосовно процедури проведення іспиту, місця складання та тривалості іспиту, а також щодо кількості та ступеня складності екзаменаційних завдань та відкритості інформації про результати іспиту.
Іспит проводиться у вигляді електронного анонімного тестування. Екзаменаційні завдання електронного анонімного тестування розробляються Департаментом виключно з питань спадкового права, формуються безпосередньо системою для кожної уповноваженої посадової особи індивідуально шляхом генерування у довільній формі переліку тестових питань та завдань.
Уповноважена посадова особа перед початком іспиту отримує у секретаря Комісії на вибір ім’я входу та пароль для реєстрації у системі. Ім’я входу та пароль роздруковуються в двох примірниках, один з яких скріплюється підписом уповноваженої посадової особи. Примірник імені входу та пароля, що знаходиться у секретаря Комісії, розкривається для верифікації після отримання результатів електронного анонімного тестування.
Після отримання імені входу та відповідного пароля всіма уповноваженими посадовими особами секретар Комісії роз’яснює порядок проведення іспиту, а також демонструє процедуру виконання електронного анонімного тестування в системі.

Увага! Загальний час електронного анонімного тестування становить 2 години. При цьому перебіг часу для кожної уповноваженої посадової особи розпочинається індивідуально після її авторизації у системі з моменту підтвердження запиту системи на початок тестування.

У разі неможливості продовження електронного анонімного тестування з технічних причин у засіданні Комісії оголошується перерва до їх усунення.
Електронне анонімне тестування складається з теоретичної та практичної частин. Екзаменаційні завдання теоретичної та практичної частин електронного анонімного тестування можуть виконуватися в довільному порядку.
Теоретична частина електронного анонімного тестування включає в себе 40 тестових питань. До кожного питання пропонуються декілька варіантів відповідей, один з яких є правильною або всі запропоновані варіанти є неправильними. У разі необхідності питання може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше. Оцінювання теоретичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою. Кожна правильна відповідь оцінюється системою в 1 бал, неправильна - в 0 балів. Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.
Практична частина електронного анонімного тестування включає в себе такі завдання:
- 2 проекти нотаріальних документів;
- 3 задачі.
Оцінювання практичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.
При цьому завдання «проект нотаріального документа» викладається у вигляді 2 текстів різних проектів нотаріальних документів, кожний з яких містить 5 помилок змістового характеру. До кожного тексту проекту нотаріального документа пропонуються не менше 10 варіантів помилок, з яких 5 є правильними. Надання відповіді на це завдання полягає у виявленні в кожному з двох текстів проектів нотаріальних документів 5 помилок та їх виборі із запропонованих системою варіантів у порядку розташування цих помилок у тексті документа. Правильно вибрана помилка оцінюється системою в 1 бал. Якщо не обрано жодної помилки із запропонованих системою варіантів, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь оцінюється системою в 0 балів.
Завдання «задача» викладається у вигляді 3 окремих текстів з описом конкретних казусів із нотаріальної практики щодо оформлення спадкових прав. До кожної задачі пропонується 5 варіантів відповідей, один з яких є правильним та оцінюється системою в 5 балів, решта - неправильні, що полягає в їх неповноті, хибності аргументації тощо. Неправильні відповіді оцінюються системою в 0 балів. Якщо не обрано жодної правильної відповіді, у тому числі у зв’язку зі спливом встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

Увага! Після закінчення виконання екзаменаційних завдань електронного анонімного тестування або часу, відведеного для їх виконання, тестування автоматично припиняється системою незалежно від стану виконання завдання.

Результати виконання електронного анонімного тестування виводяться системою у вигляді відповідного повідомлення із зазначенням кількості набраних балів уповноваженими посадовими особами за теоретичну та практичну частини. Уповноважена посадова особа вважається такою, що склала іспит, якщо за результатами виконання екзаменаційних завдань набрала не менше 50 балів з урахуванням теоретичної та практичної частин.
Після закінчення виконання електронного анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його виконання, секретарем Комісії формується та роздруковується екзаменаційна відомість. Ця відомість містить перелік імен входу осіб, які проходили електронне анонімне тестування, кількість набраних за кожне завдання балів та вільне поле для зазначення прізвищ, імен та по батькові осіб, яке заповнюється після ідентифікації результатів електронного анонімного тестування. Ідентифікація результатів електронного анонімного тестування здійснюється секретарем Комісії після формування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні. Прізвища, імена і по батькові осіб, що складали іспит, заносяться секретарем Комісії до роздрукованої екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні.

Після закінчення іспиту секретарем Комісії складається протокол, у якому зазначаються:
- час та місце проведення іспиту;
- прізвища, імена та по батькові всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні;
- прізвища, імена та по батькові осіб, що складали іспит;
- результати електронного анонімного тестування із зазначенням отриманого особами імені доступу;
- прізвища, імена та по батькові осіб, які склали та які не склали іспит.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.
Комісія на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення про видачу або відмову у видачі Мін’юстом уповноваженій посадовій особі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.
Після закінчення іспиту Комісія оголошує результати його проведення шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Мін’юсту в день ухвалення Комісією відповідного рішення.
Уповноваженим посадовим особам, які не склали іспит, Комісія в п’ятиденний строк надсилає витяг з рішення Комісії про відмову у видачі Мін’юстом свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, засвідчений підписом секретаря Комісії.
Рішення Комісії щодо уповноважених посадових осіб, допущених до вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, разом з особовими справами цих осіб у п’ятиденний строк з дня його прийняття передаються до Департаменту для видачі таким особам свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.
Уповноважені посадові особи, які не склали іспит, допускаються до наступного його складання за поданням відповідного ОМС з урахуванням вимог, визначених Порядком.
Протоколи про проведення іспитів разом з екзаменаційними відомостями зберігаються у справах Комісії протягом 3 років з дня ухвалення Комісією відповідного рішення. Рішення Комісії може бути оскаржене у судовому порядку.

Відповісти

Повернутись до “Вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування”