Информация по теме "" | Публикации по тегу
9834 0
Распечатать
Избранное

Государственный классификатор зданий и сооружений ДК 018-2000

Государственный классификатор зданий и сооружений (ДК БС) является составной частью Государственной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Классификатор разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27.06.98 г.. N 971 "О Программе реформирования государственной статистики на период до 2002 года".

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО і введено в дію
наказом Держстандарту України
від 17 серпня 2000 р. N 507 

 

 

 

Державний класифікатор будівель та споруд
ДК 018-2000

Чинний від 01.01.2001 р.

1. ВСТУП

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. N 971 "Про Програму реформування державної статистики на період до 2002 року".

ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань:

- виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію;

- проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;

- проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;

- проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України;

- розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України.

Об'єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.

Споруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устатковання, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.

Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін.

Одиницею класифікації в класифікаторі в основному є окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.

Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинне бути визначене таким чином:

- обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;

- потім будівля класифікується за методом "згори - донизу". Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) - житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах групи.

Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу.

Розглянемо будівлю, загальна площа якої складається з таких приміщень:

Тип використання 

% від загальної площі 

Клас ДК БС 

4 квартири 

30 

1122 

Офіси кредитної установи 

10 

1220 

Магазин 

20 

1230 

Бібліотека 

30 

1262 

Кабінет лікаря 

10 

1264 

 

У цьому випадку будівля класифікується таким чином:

- на рівні двох розрядів коду будівля відноситься до підрозділу 12 "Будівля нежитлова", оскільки офіси, магазин, бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цього підрозділу, займають найбільший відсоток (70 %) загальної площі;

- на рівні трьох розрядів - до групи 126 "Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення", тому що бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цієї групи, займають найбільший відсоток (40 %) загальної площі в межах розділу;

- нарешті на рівні чотирьох розрядів - до класу 1262 - "Музеї та бібліотеки", тому що бібліотека займає найбільший відсоток (30 %) загальної площі в межах групи.

Таким чином означену будівлю належить віднести до нежитлових приміщень, до класу 1262 - "Музеї та бібліотеки".

ДК БС побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування.

Кожна позиція у ДК БС містить п'ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Загальна структура цифрового коду ДК БС відповідає такій схемі:

X 

- розділ; 

XX 

- підрозділ; 

XXX 

- група; 

XXXX 

- клас; 

XXXX.X 

- підклас. 

 

Цифрові коди ДК БС, що охоплюють класифікаційні угруповання "розділ - клас", повністю відповідають Класифікації типів споруд Євростату (СС).

Гармонізація ДК БС з СС на рівні чотирьох знаків дасть змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних таблиць, а також забезпечить можливість входження через систему перехідних ключів до центральної класифікації товарів ООН (СРС).

На рівні класифікаційного угруповання "підклас" забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від "1" до "9", причому значення "9" завжди визначає іншу продукцію в межах конкретного класу.

У цілях забезпечення однозначного віднесення об'єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань, полегшення та зручності використання ДК БС у практичній діяльності, на рівні класів в ДК БС до класифікаційних угруповань даються пояснення, що за будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас.

Введення в дію ДК БС в Україні припиняє чинність "Общесоюзного классификатора строительной продукции" (ОКСП - 1-88-17), а також групи 45.6 - "Будинки, будівлі, промислові та інженерні споруди" (Державний класифікатор продукції та послуг - ДК 016-97).

Таблиці відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП та кодів ОКСП кодам ДК БС подані відповідно в довідкових додатках А та Б.

Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Держбуду України. Підставою для змін ДК БС можуть бути зміни в Європейській класифікації СС та пропозиції міністерств і відомств, внесені та погоджені за встановленим порядком згідно з ДСТУ 3856-96 "Положення про ведення державних класифікаторів".

2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Код 

Назва 

Код СРС 

1 

БУДІВЛІ 

  

11 

Будівлі житлові 

  

111 

Будинки одноквартирні 

  

1110 

Будинки одноквартирні 

52 111.p1 

  

Цей клас включає:
- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки та т. ін.
Цей клас включає також:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці
Цей клас не включає:
- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271) 

  

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

  

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

  

1110.3 

Будинки садибного типу 

  

1110.4 

Будинки дачні та садові 

  

112 

Будинки з двома та більше квартирами 

  

1121 

Будинки з двома квартирами 

52 111.p2 

  

Цей клас включає:
- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами
Цей клас не включає:
- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110) 

  

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

  

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

  

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 

52 119.p1 

  

Цей клас включає:
- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами
Цей клас не включає:
- гуртожитки (1130)
- готелі (1211)
- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212) 

  

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

  

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

  

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

  

113 

Гуртожитки 

  

1130 

Гуртожитки 

52 119.p2 

  

Цей клас включає:
- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних та т. ін.
Цей клас не включає:
- лікарні, клініки (1264)
- в'язниці, казарми (1274) 

  

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

  

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

  

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

  

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

  

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 

  

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

  

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

  

12 

Будівлі нежитлові 

  

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

  

1211 

Будівлі готельні 

52 124.p1 

  

Цей клас включає:
- готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього
Цей клас включає також:
- окремі ресторани та бари
Цей клас не включає:
- ресторани в житлових будинках (1122)
- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)
- ресторани в торгових центрах (1230) 

  

1211.1 

Готелі 

  

1211.2 

Мотелі 

  

1211.3 

Кемпінги 

  

1211.4 

Пансіонати 

  

1211.5 

Ресторани та бари 

  

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

52 124.p2 

  

Цей клас включає:
- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше
Цей клас не включає:
- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)
- парки для дозвілля та розваг (2412) 

  

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

  

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

  

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

  

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

  

122 

Будівлі офісні 

  

1220 

Будівлі офісні 

52 122.p1 

  

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів та т. ін.
Цей клас включає також:
- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі
Цей клас не включає:
- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей 

  

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління 

  

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

  

1220.3 

Будівлі органів правосуддя 

  

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 

  

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

  

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

  

123 

Будівлі торговельні 

  

1230 

Будівлі торговельні 

52 122.p2 

  

Цей клас включає:
- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів та т. ін.
Цей клас включає також:
- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні та т. ін.)
- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування
- підприємства побутового обслуговування
Цей клас не включає:
- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей
- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)
- лазні та пральні (1274) 

  

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

  

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

  

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

  

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

  

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

  

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

  

1230.9 

Будівлі торговельні інші 

  

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

  

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

52 122.p3 

  

Цей клас включає:
- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг
- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін.
Цей клас включає також:
- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо
- телефонні кіоски
- будівлі маяків
- диспетчерські будівлі повітряного транспорту
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- резервуари, силоси та товарні склади (1252)
- залізничні колії (2121, 2122)
- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)
- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)
- нафтотермінали (2303) 

  

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

  

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

  

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

  

1241.4 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

  

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

  

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

  

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

  

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

  

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

  

1242 

Гаражі 

52 122.p4 

  

Цей клас включає:
- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
Цей клас включає також:
- навіси для велосипедів
Цей клас не включає:
- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230) 

  

1242.1 

Гаражі наземні 

  

1242.2 

Гаражі підземні 

  

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

  

1242.4 

Навіси для велосипедів 

  

125 

Будівлі промислові та склади 

  

1251 

Будівлі промислові 

52 121.p1 

  

Цей клас включає:
- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства та т. ін. за їх функціональним призначенням
Цей клас не включає:
- резервуари, силоси та склади (1252)
- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)
- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи та т. ін.), які не мають характеристик будівель (230) 

  

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

  

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 

  

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

  

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості 

  

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості 

  

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

  

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

  

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

  

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

  

1252 

Резервуари, силоси та склади 

52 121.p2 

  

Цей клас включає:
- резервуари та ємності
- резервуари для нафти та газу
- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас
- холодильники та спеціальні склади
Цей клас включає також:
- складські майданчики
Цей клас не включає:
- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)
- водонапірні башти (2222)
- нафтотермінали (2303) 

  

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

  

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

  

1252.3 

Силоси для зерна 

  

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

  

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

  

1252.6 

Холодильники 

  

1252.7 

Складські майданчики 

  

1252.8 

Склади універсальні 

  

1252.9 

Склади та сховища інші 

  

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

  

1261 

Будівлі для публічних виступів 

52 123 

  

Цей клас включає:
- кінотеатри, концертні будівлі, театри та т. ін.
- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів
- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради та т. ін.
Цей клас не включає:
- музеї, художні галереї (1262)
- спортивні зали (1265)
- парки для відпочинку та розваг (2412) 

  

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

  

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

  

1261.3 

Цирки 

  

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

  

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

  

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

  

1262 

Музеї та бібліотеки 

52 125.p1 

  

Цей клас включає:
- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри
Цей клас включає також:
- будівлі архівів
- будівлі зоологічних та ботанічних садів
Цей клас не включає:
- пам'ятки історії (1273) 

  

1262.1 

Музеї та художні галереї 

  

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 

  

1262.3 

Технічні центри 

  

1262.4 

Планетарії 

  

1262.5 

Будівлі архівів 

  

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

  

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів 

52 125.p2 

  

Цей клас включає:
- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади
- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій
Цей клас включає також:
- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами
- заклади для фахової перепідготовки
- метеорологічні станції, обсерваторії
Цей клас не включає:
- гуртожитки для студентів та учнів (1130)
- бібліотеки (1262)
- лікарні навчальних закладів (1264) 

  

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

  

1263.2 

Будівлі вищих навчальних закладів 

  

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 

  

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

  

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

  

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

  

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

  

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

  

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

  

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

52 126 

  

Цей клас включає:
- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам
- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри
Цей клас включає також:
- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил
- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока та т. ін.
Цей клас не включає:
- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130) 

  

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

  

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери 

  

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

  

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

  

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

  

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

  

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

  

1265 

Зали спортивні 

52 279.p1 

  

Цей клас включає:
- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики та т. ін.), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей та т. ін.
Цей клас не включає:
- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)
- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411) 

  

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

  

1265.2 

Басейни криті для плавання 

  

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

  

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

  

1265.5 

Тири 

  

1265.9 

Зали спортивні інші 

  

127 

Будівлі нежитлові інші 

  

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 

52 129.p1 

  

Цей клас включає:
- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси та т. ін.
Цей клас не включає:
- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412) 

  

1271.1 

Будівлі для тваринництва 

  

1271.2 

Будівлі для птахівництва 

  

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 

  

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні 

  

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

  

1271.6 

Будівлі тепличного господарства 

  

1271.7 

Будівлі рибного господарства 

  

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

  

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

  

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності 

52 129.p2 

  

Цей клас включає:
- церкви, каплиці, мечеті, синагоги та т. ін.
Цей клас включає також:
- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії
Цей клас не включає:
- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)
- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам'ятками історії та архітектури (1273) 

  

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 

  

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

  

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 

  

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 

52 129.p3 

  

Цей клас включає:
- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей
Цей клас включає також:
- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки
- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї
Цей клас не включає:
- музеї (1262) 

  

1273.1 

Пам'ятки історії та архітектури 

  

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

  

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

  

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 

52 129.p4 

  

Цей клас включає:
- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб
Цей клас включає також:
- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні та т. ін.
Цей клас не включає:
- телефонні кіоски (1241)
- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)
- військові інженерні споруди (2420) 

  

1274.1 

Казарми збройних сил 

  

1274.2 

Будівлі міліцейських та пожежних служб 

  

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

  

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

  

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

  

2 

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ 

  

21 

Транспортні споруди 

  

211 

Автостради, вулиці та дороги 

  

2111 

Автостради 

52 211.p1 

  

Цей клас включає:
- автомобільні шляхи та дороги для магістральних трас, включаючи перехрестя та транспортні розв'язки в різних рівнях
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок
Цей клас не включає:
- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)
- мости та естакади (2141)
- тунелі та метро (2142) 

  

2111.1 

Дороги автомобільні магістральні 

  

2111.2 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах 

  

2112 

Вулиці та дороги 

52 211.p2 

  

Цей клас включає:
- міські та сільські вулиці, позаміські дороги та будь-які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв'язки, стоянки, перехрестя, об'їзні та окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під'їзні дороги, польові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, тротуари та пішохідні зони
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок 

  

2112.1 

Вулиці та дороги міст і населених пунктів 

  

2112.2 

Позаміські, об'їзні та окружні дороги 

  

2112.3 

Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств 

  

2112.4 

Доріжки для велосипедної та верхової їзди 

  

2112.5 

Майдани, тротуари та пішохідні зони 

  

2112.6 

Польові дороги 

  

2112.7 

Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств 

  

2112.8 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах 

  

2112.9 

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші 

  

212 

Залізниці 

  

2121 

Залізниці магістральні 

52 212.p1 

  

Цей клас включає:
- залізничні колії магістральні, під'їзні колії, стрілки, залізничні переїзди, станційні та сортувальні колії
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
- залізничні вокзали (1241)
- залізничні мости (2141)
- залізничні тунелі (2142) 

  

2121.1 

Залізничні колії магістральні 

  

2121.2 

Під'їзні, станційні та сортувальні колії 

  

2121.3 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

  

2121.9 

Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші 

  

2122 

Залізниці місцеві 

52 212.p2 

  

Цей клас включає:
- залізничні колії метрополітенів (підземні, наземні, надземні); залізниці підвісні та на естакадах, міські системи доріг для громадського рейкового транспорту, наприклад, трамвайні колії
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

  

2122.1 

Залізничні колії метрополітенів 

  

2122.2 

Трамвайні колії 

  

2122.3 

Залізниці підвісні та на естакадах 

  

2122.4 

Залізничні колії промислових підприємств 

  

2122.5 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

  

2122.9 

Споруди місцевого рейкового транспорту інші 

  

213 

Злітно-посадкові смуги 

  

2130 

Злітно-посадкові смуги 

52 213 

  

Цей клас включає:
- злітно-посадкові смуги для злету, посадки або маневрування та стоянки літальних апаратів
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації
Цей клас не включає:
- будівлі аеродромів (1241) 

  

2130.1 

Злітно-посадкові смуги для злету та посадки 

  

2130.2 

Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів 

  

2130.3 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг 

  

2130.9 

Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші 

  

214 

Мости, естакади, тунелі та метро 

  

2141 

Мости та естакади 

52 221 + 52 222 

  

Цей клас включає:
- автодорожні та залізничні мости з металу, залізобетону або інших матеріалів, включаючи конструкції естакад
Цей клас включає також:
- пересувні мости, віадуки, мости польових доріг, пішохідні мости
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

  

2141.1 

Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні 

  

2141.2 

Залізничні мости та естакади надземні 

  

2141.3 

Мости комбіновані 

  

2141.4 

Мости польових доріг 

  

2141.5 

Мости пересувні, наплавні та пороми 

  

2141.6 

Мости пішохідні 

  

2141.7 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад 

  

2141.9 

Мости та естакади інші 

  

2142 

Тунелі та метро 

52 223 + 52 224 

  

Цей клас включає:
- тунелі автомобільних доріг, залізниць та метрополітенів
Цей клас включає також:
- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

  

2142.1 

Тунелі автодорожні 

  

2142.2 

Тунелі залізничні 

  

2142.3 

Тунелі комбіновані 

  

2142.4 

Тунелі метрополітенів 

  

2142.5 

Тунелі пішохідні 

  

2142.6 

Переходи підземні 

  

2142.7 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро 

  

2142.9 

Тунелі та подібні споруди інші 

  

215 

Порти, канали, греблі та інші водні споруди 

  

2151 

Порти та судноплавні канали 

52 232 

  

Цей клас включає:
- морські та річкові портові споруди (причали, доки, пристані, моли тощо)
- судноплавні канали
- споруди на ріках та каналах (шлюзи, мости-канали, тунелі-канали, обладнання берегів)
Цей клас включає також:
- військові порти
- водні споруди суднобудівної промисловості (стапелі, камери, басейни та т. ін.)
Цей клас не включає:
- будівлі маяків (1241)
- дамби та подібні споруди для утримання води (2152)
- берегові та прибережні нафтові термінали (2303) 

  

2151.1 

Портові споруди морські 

  

2151.2 

Портові споруди річкові 

  

2151.3 

Канали судноплавні 

  

2151.4 

Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах 

  

2151.5 

Споруди суднобудівної промисловості 

  

2151.6 

Порти військові 

  

2151.9 

Портові та судноплавні споруди інші 

  

2152 

Дамби 

52 233 

  

Цей клас включає:
- дамби та подібні водозахисні споруди таких галузей, як гідроенергетика, зрошення, регулювання водних потоків, захист від паводків
Цей клас включає також:
- захисні дамби, загати, захисні насипні споруди
Цей клас не включає:
- шлюзи (2151)
- гідроелектростанції (2302) 

  

2152.1 

Дамби гідроенергетичні 

  

2152.2 

Дамби для зрошення і регулювання водних потоків 

  

2152.3 

Водозахисні споруди теплових електростанцій 

  

2152.4 

Водозахисні споруди атомних електростанцій 

  

2152.5 

Дамби, загати та інші водозахисні насипні споруди 

  

2153 

Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди 

52 231 + 52 234 

  

Цей клас включає:
- зрошувальні канали та інші споруди, що постачають воду у землеробстві
- акведуки
Цей клас включає також:
- дренажні та зливові споруди
Цей клас не включає:
- акведуки, що є історичними пам'ятками (1273)
- дамби (2152)
- водопроводи (2212, 2222) 

  

2153.1 

Акведуки, дюкери 

  

2153.2 

Канали магістральні зрошувальних систем 

  

2153.3 

Споруди систем водозабезпечення землеробства 

  

2153.4 

Споруди осушувальних систем 

  

2153.5 

Споруди зливових мереж 

  

2153.9 

Споруди зрошувального та осушувального господарства інші 

  

22 

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 

  

221 

Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 

  

2211 

Магістральні нафтопроводи та газопроводи 

52 241.p2 

  

Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування нафтопродуктів та газу
Цей клас включає також:
- насосні станції
Цей клас не включає:
- водопроводи (2212, 2222)
- міські газові мережі (2221)
- споруди для завантаження та зберігання нафтопродуктів (2303) 

  

2211.1 

Нафтопроводи магістральні 

  

2211.2 

Газопроводи магістральні 

  

2211.3 

Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні 

  

2211.4 

Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах 

  

2211.5 

Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах 

  

2211.9 

Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші 

  

2212 

Магістральні водопроводи 

52 241.p1 

  

Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні трубопроводи для транспортування води
Цей клас включає також:
- насосні, фільтраційні станції та станції по відведенню води
Цей клас не включає:
- зрошувальні канали та акведуки (2153)
- місцеві трубопроводи для води (2222) 

  

2212.1 

Водоводи магістральні та відводи від них 

  

2212.2 

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах 

  

2212.3 

Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах 

  

2213 

Магістральні телекомунікаційні лінії 

52 242 

  

Цей клас включає:
- магістральні надземні, підземні або підводні телекомунікаційні лінії, релейні системи радіо і телебачення та кабельні мережі, релейні вишки та споруди для радіокомунікацій
Цей клас не включає:
- магістральні лінії електропередачі (2214)
- міські телекомунікаційні мережі (2224) 

  

2213.1 

Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку 

  

2213.2 

Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі 

  

2213.3 

Споруди та системи радіозв'язку 

  

2213.9 

Споруди телекомунікацій інші 

  

2214 

Магістральні лінії електропередачі 

52 243 

  

Цей клас включає:
- магістральні електричні лінії (повітряні та підземні) високої напруги або електричні розподільні лінії середньої напруги
Цей клас включає також:
- трансформаторні станції та підстанції, опори
Цей клас не включає:
- системи освітлення доріг (2111, 2112)
- місцеві електричні розподільні лінії та допоміжні пристрої (2224) 

  

2214.1 

Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги 

  

2214.2 

Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги 

  

2214.3 

Лінії електричні розподільні середньої напруги 

  

2214.4 

Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі 

  

2214.9 

Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші 

  

222 

Місцеві трубопроводи та комунікації 

  

2221 

Місцеві газорозподільні системи 

52 250.p1 

  

Цей клас включає:
- місцеві надземні та підземні трубопроводи для транспортування газу 

  

2221.1 

Місцеві трубопроводи для транспортування газу 

  

2221.2 

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем 

  

2222 

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів 

52 250.p2 

  

Цей клас включає:
- місцеві трубопроводи для транспортування води, пари або стисненого повітря
Цей клас включає також:
- водонапірні башти, колодязі, фонтани
Цей клас не включає:
- зрошувальні установки (2153)
- водоочисні установки (2223) 

  

2222.1 

Місцеві водопровідні мережі 

  

2222.2 

Місцеві теплові мережі 

  

2222.3 

Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря 

  

2222.4 

Водяні свердловини, колодязі, бювети 

  

2222.5 

Водонапірні башти, фонтани 

  

2222.9 

Споруди місцевих трубопровідних систем інші 

  

2223 

Місцеві каналізаційні системи 

52 250.p3 

  

Цей клас включає:
- водостічні мережі та каналізаційні колектори
Цей клас включає також:
- установки для перероблення стічних вод 

  

2223.1 

Місцеві каналізаційні та водостічні мережі 

  

2223.2 

Колектори каналізаційні 

  

2223.3 

Установки для перероблення стічних вод 

  

2224 

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи 

52 250.p4 

  

Цей клас включає:
- місцеві електромережі і телекомунікаційні лінії (повітряні або підземні) та допоміжні споруди (трансформаторні станції і підстанції, телеграфні стовпи та т. ін.)
Цей клас включає також:
- місцеві телевізійні кабельні мережі та колективні антени 

  

2224.1 

Місцеві електросилові мережі 

  

2224.2 

Тролейбусні лінії 

  

2224.3 

Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж 

  

2224.4 

Місцеві телекомунікаційні лінії 

  

2224.5 

Місцеві телевізійні кабельні мережі 

  

2224.9 

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші 

  

23 

Комплексні промислові споруди 

  

230 

Комплексні промислові споруди 

  

  

Ця група включає:
- комплексні промислові споруди (електростанції, збагачувальні фабрики тощо), що не мають характерних ознак будинків 

  

2301 

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств 

52 261 

  

Цей клас включає:
- установки та споруди для шахт, видобування вуглеводневих покладів, розробки гірських порід, добування, перероблення та збагачення рудної сировини, гравійних кар'єрів та т. ін. (наприклад, завантажувальні та розвантажувальні станції, копри шахт та т. ін.)
- гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.
Цей клас включає також:
- споруди підприємств лісозаготівельної промисловості
Цей клас не включає:
- офісні будівлі (1220)
- виробничі будівлі заводів, майстерень з дахом (1251) 

  

2301.1 

Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості 

  

2301.2 

Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 

  

2301.3 

Споруди підприємств торф'яної промисловості 

  

2301.4 

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів 

  

2301.5 

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів 

  

2301.6 

Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів 

  

2301.7 

Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.) 

  

2301.8 

Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості 

  

2301.9 

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші 

  

2302 

Споруди підприємств електроенергетики 

52 262 

  

Цей клас включає:
- гідравлічні або теплові електростанції та установки для виробництва електроенергії, наприклад, електростанції, що працюють на вугіллі, атомні та вітрові електростанції
Цей клас включає також:
- підприємства зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів
- печі для спалювання відходів
Цей клас не включає:
- дамби (2152)
- електролінії, включаючи трансформаторні станції та підстанції (2214) 

  

2302.1 

Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні 

  

2302.2 

Електростанції теплові 

  

2302.3 

Електростанції атомні 

  

2302.4 

Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 

  

2302.5 

Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів 

  

2302.6 

Споруди підприємств зі спалювання відходів 

  

2302.9 

Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші 

  

2303 

Споруди підприємств хімічної промисловості 

52 263 

  

Цей клас включає:
- установки, що утворюють хімічні, нафтохімічні або нафтопереробні підприємства
Цей клас включає також:
- портові термінали для нафтопродуктів
- коксохімічні заводи 

  

2303.1 

Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас 

  

2303.2 

Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії 

  

2303.3 

Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств 

  

2303.4 

Споруди коксохімічних заводів 

  

2303.5 

Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку 

  

2303.6 

Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні 

  

2303.9 

Споруди підприємств хімічної промисловості інші 

  

2304 

Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше 

52 269 

  

Цей клас включає:
- установки, що утворюють підприємства металургійної промисловості, такі як доменні печі, прокатні стани, ливарні цехи та т. ін. 

  

2304.1 

Споруди агломераційного та доменного виробництва 

  

2304.2 

Споруди сталеплавильного виробництва 

  

2304.3 

Споруди прокатного виробництва 

  

2304.4 

Споруди трубного та метизного виробництва 

  

2304.5 

Споруди феросплавного виробництва 

  

2304.6 

Споруди вогнетривкого виробництва 

  

2304.7 

Споруди підприємств кольорової металургії 

  

2304.9 

Споруди підприємств металургійної промисловості інші 

  

24 

Інші інженерні споруди 

  

241 

Споруди спортивного та розважального призначення 

  

2411 

Стадіони, спортивні поля та майданчики 

52 271 

  

Цей клас включає:
- спортивні майданчики, обладнані для занять спортом на відкритому повітрі, такими як футбол, бейсбол, регбі, водний спорт тощо; треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту
Цей клас не включає:
- зали спортивні (1265)
- ігрові майданчики, парки відпочинку та розваг, майданчики для гри в гольф, причальні пристрої для яхтсменів (2412) 

  

2411.1 

Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі 

  

2411.2 

Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту 

  

2411.3 

Споруди для занять водним спортом 

  

2412 

Інші споруди спортивного та розважального призначення 

52 279.p2 

  

Цей клас включає:
- парки відпочинку і розваг та інші споруди під відкритим небом, включаючи установки для сходження (лижні тропи тощо), майданчики для гри в гольф, льотні поля, кінні центри, причальні пристрої для яхтсменів, споруди, що використовуються головним чином для мореплавного спорту та пляжів
Цей клас включає також:
- громадські сади і парки, зоологічні та ботанічні сади
Цей клас не включає:
- гірські притулки (1212)
- станції підвісних та канатних доріг (1241)
- будівлі, що використовуються для публічних виступів (1261)
- будівлі зоологічних та ботанічних садів (1262)
- зали спортивні (1265) 

  

2412.1 

Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку 

  

2412.2 

Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку 

  

2412.3 

Льотні поля та поля для парашутного спорту 

  

2412.4 

Споруди кінних центрів 

  

2412.5 

Громадські сади та парки для розваг і відпочинку 

  

2412.6 

Споруди зоологічних та ботанічних садів 

  

2412.7 

Майданчики для гри в гольф 

  

242 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше 

  

2420 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше 

52 290 

  

Цей клас включає:
- військові інженерні споруди, наприклад, форти, блокгаузи, бункери, стрільбища, військові випробувальні центри тощо
- інженерні споруди, не класифіковані раніше, включаючи ділянки для запуску супутників
Цей клас включає також:
- відвали гірничих розробок
- полігони складування побутових відходів
Цей клас не включає:
- будівлі аеропортів (1241)
- казарми (1274)
- військові порти (2151) 

  

2420.1 

Військові випробувальні центри 

  

2420.2 

Військові полігони та стрільбища 

  

2420.3 

Військові інженерні фортифікаційні споруди 

  

2420.4 

Космодроми та дільниці для запуску супутників 

  

2420.5 

Полігони складування побутових відходів 

  

2420.6 

Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів 

  

2420.7 

Відвали гірничих розробок 

  

 

 

Додаток А
(довідковий) 

 

Таблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП

Код ДК БС 

Назва класифікаційного угруповання ДК БС 

Код ОКСП 

1 

БУДІВЛІ 

  

11 

Будівлі житлові 

  

111 

Будинки одноквартирні 

8401 

1110 

Будинки одноквартирні 

  

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

  

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

  

1110.3 

Будинки садибного типу 

  

1110.4 

Будинки дачні та садові 

  

112 

Будинки з двома та більше квартирами 

8401 

1121 

Будинки з двома квартирами 

  

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

  

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

  

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 

  

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

  

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

  

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

  

113 

Гуртожитки 

  

1130 

Гуртожитки 

8460 

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

  

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 

9115 

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 

  

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 

9096 

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 

9163, 9166 

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних 

  

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

  

12 

Будівлі нежитлові 

  

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

  

1211 

Будівлі готельні 

  

1211.1 

Готелі 

8480 

1211.2 

Мотелі 

8480 

1211.3 

Кемпінги 

8480 

1211.4 

Пансіонати 

9001, 9002, 9004 

1211.5 

Ресторани та бари 

7947 

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

  

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

9003, 9006, 9007, 9009 

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

9005, 9011 

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

  

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

  

122 

Будівлі офісні 

  

1220 

Будівлі офісні 

  

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління 

9401 

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

9403, 9404 

1220.3 

Будівлі органів правосуддя 

9405, 9407 

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 

9406 

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

6659, 6660 

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

7783, 8201, 8202, 8204, 8206, 8208, 8470 

123 

Будівлі торговельні 

  

1230 

Будівлі торговельні 

  

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

7901, 7903, 7906, 7909, 7910, 7912, 7914, 7919, 7922, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7943, 8952, 8953, 8954, 8955 

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 

7935, 7938, 7939, 7941, 7944, 9206 

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

8726 

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

7945, 7949, 7954, 7956, 7958, 7960 

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

7965, 7968, 7972, 7974, 7975, 8131 

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

8708, 8718, 8720, 8722, 8732, 8734, 8738, 8742 

1230.9 

Будівлі торговельні інші 

  

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

  

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

  

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

7201, 7210, 7220, 7232, 7245, 7249, 7252, 7257, 7258, 7259, 7260, 7810, 7820 

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

6930, 6932, 6934, 6935, 6937, 6939, 6941, 6944, 6947, 6950, 6967, 6991, 6992, 6994, 7785, 7787 

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

7420 

1241.4 

Аеропорти та інші будівлі повітряного транспорту 

7501, 7546, 7567, 7571, 7787 

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

7025, 7045, 7162, 7163, 7164, 7184 

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

7479 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

7713, 7719, 7723, 7725, 7727, 7728, 7731, 7733, 7734, 7741, 7742, 7744, 7747, 7755, 7758, 7761, 7763, 7775, 7789 

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

6930, 6932, 6934, 6935, 6937, 6939, 7409, 7411, 7569 

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

7423 

1242 

Гаражі 

  

1242.1 

Гаражі наземні 

6832 

1242.2 

Гаражі підземні 

  

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

7237 

1242.4 

Навіси для велосипедів 

  

125 

Будівлі промислові та склади 

  

1251 

Будівлі промислові 

  

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 

2601, 2603, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2619, 2623, 2628, 2629, 2631, 2633, 2636, 2639, 2645, 2647, 2650, 2651, 2654, 2655, 2658, 2661, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2801, 2803, 2807, 2811, 2814, 2816, 2819, 2821, 2824, 2826, 2827, 2830, 2833, 2835, 2839, 2840, 2842, 2844, 2848, 2855, 2860, 2863, 2866, 2870, 2872, 2875, 2878, 2880, 2885, 2888, 2890, 2901, 2903, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2952, 2954, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 3001, 3004, 3008, 3012, 3016, 3020, 3024, 3030, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3101, 3103, 3106, 3109, 3111, 3113, 3116, 3119, 3125, 3129, 3132, 3135, 3138, 3141, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3201, 3208, 3214, 3222, 3230, 3236, 3243, 3249, 3252, 3255, 3260, 3263, 3270, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3301, 3305, 3308, 3310, 3312, 3314, 3320, 3335, 3337, 3339, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3350, 3353, 3356, 3359, 3362, 3367, 3371, 3373, 3375, 3377, 3501, 3502, 3503, 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3553, 3556, 3559, 3563, 3566, 3569, 3572, 3575, 3577, 3581, 3582, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3701, 3704, 3708, 3712, 3716, 3720, 3724, 3728, 3732, 3736, 3740, 3744, 3748, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3801, 3805, 3807, 3810, 3813, 3818, 3822, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3856, 3858, 3861, 3863, 3865, 3867, 3869, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4101, 4102, 4104, 4106, 4108, 4110, 4301, 4302, 4304, 4306, 4308, 4310, 4312, 4314, 4316, 4350, 4353, 4356, 4359, 4360, 4362, 4365, 6601, 6603, 6607, 6610, 6611, 6614, 6616, 6620, 6622, 6628, 6629, 6633, 6634, 6636, 6638, 6642, 6644, 6646, 6648, 6650, 6652, 6656, 6661, 6662, 6664, 6665, 6666, 6668, 6669, 6670, 6672, 6676, 6681, 6683, 6685, 6781, 6820, 6836, 7159, 7161, 7413, 7416, 7418, 7801, 8104, 9560, 9561, 9562 

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 

  

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 

  

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості 

5101, 5102, 5104, 5106, 5110, 5112, 5115, 5117, 5119, 5121, 5123, 5125, 5130, 5132, 5134, 5136, 5138, 5155, 5157, 5159, 5161, 5163, 5165, 5170, 5172, 5174, 5178, 5181, 5183, 5185, 5187, 5190, 5192, 5194, 5196, 5197, 5198, 5201, 5210, 5212, 5214, 5216, 5222, 5224, 5228, 5230, 5232, 5234, 6824, 9566, 9567 

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості 

5501, 5505, 5510, 5512, 5514, 5516, 5519, 5520, 5521, 5523, 5526, 5528, 5530, 5531, 5538, 5540, 5542, 5547, 5551, 5553, 5701, 5704, 5705, 5708, 5709, 5712, 5715, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727, 5729, 5731, 5733, 5735, 5801, 5803, 5821, 5825, 5827, 5829, 5831, 5833, 5835, 5837, 5839, 5841, 5894, 5896, 6001, 6003, 6007, 6010, 6015, 6020, 6028, 6060, 6063, 6066, 7951, 7953, 7980, 8117, 8119, 8129, 9565 

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 

5901, 5903, 5905, 5915, 5918, 5922, 5924, 5928, 5930, 5932, 5934, 5936, 6101, 6106, 6108, 6115, 6117, 6118, 6120, 6122, 6124, 6126, 8133, 9569 

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 

4413, 4414, 4415, 4420, 4421, 4423, 4429, 4431, 4433, 4437, 4439, 4441, 4443, 4445, 4447, 4449, 4451, 4453, 4459, 4461, 4463, 4465, 4466, 4467, 4469, 4471, 4473, 4474, 4475, 4479, 4487, 4489, 4491, 4501, 4502, 4505, 4507, 4509, 4511, 4513, 4515, 4517, 4519, 4521, 4523, 4525, 4527, 6812, 6816, 7861, 7863, 8109, 9563 

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 

4622, 4623, 4626, 4629, 4631, 4634, 4636, 4639, 4641, 4643, 4645, 4648, 4651, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4667, 4670, 4672, 4801, 4805, 4810, 4812, 4814, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 7813, 7816, 7818, 7824, 7827, 7839, 7842, 7844, 7846, 7848, 9564 

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 

6201, 6202, 6204, 6206, 6210, 6213, 6215, 6217, 6219, 6220, 6221, 6228, 6230, 6301, 6302, 6304, 6308, 6311, 6313, 6315, 6317, 6319, 6321, 6323, 6325, 6327, 6329, 6331, 6333, 6335, 6339, 8101, 8106, 8111, 8113, 8115, 8127, 8135, 8137, 8151, 8152, 8158, 8160, 8162, 8177, 8535, 8548, 8608, 8638, 9570 

1252 

Резервуари, силоси та склади 

  

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

1394, 7669, 8125 

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

  

1252.3 

Силоси для зерна 

6039 

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипких матеріалів 

7833, 7837 

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

6232, 6234, 6687, 7155, 7157, 8121 

1252.6 

Холодильники 

5850, 5854, 5863, 5865, 5868 

1252.7 

Складські майданчики 

8123 

1252.8 

Склади універсальні 

6989, 7011 

1252.9 

Склади та сховища інші 

5873, 5876, 5883, 5886, 5890, 6068, 6709, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 7835 

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

  

1261 

Будівлі для публічних виступів 

  

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9216, 9217, 9250, 9256, 9257, 9262, 9266, 9267, 9270, 9271, 9283 

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

9272, 9280 

1261.3 

Цирки 

9273, 9276 

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

  

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

9208 

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

9281, 9282 

1262 

Музеї та бібліотеки 

  

1262.1 

Музеї та художні галереї 

9204 

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 

9201, 9203, 9277 

1262.3 

Технічні центри 

  

1262.4 

Планетарії 

9218 

1262.5 

Будівлі архівів 

9202, 9350 

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 

  

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів 

  

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

9301, 9303, 9306, 9308, 9310, 9312, 9314, 9316, 9318, 9322, 9324, 9326, 9328, 9351, 9352, 9353 

1263.2 

Будівлі вищих навчальних закладів 

9101, 9102, 9104, 9107, 9110 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 

9120, 9121, 9129, 9132, 9134, 9138, 9140, 9142 

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 

9125, 9146 

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

9064, 9151, 9155, 9157, 9159, 9168, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9219 

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 

9144, 9160, 9161, 9162 

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

9113, 9122, 9123 

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 

9355, 9357, 9359, 9360, 9362 

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 

9370, 9372, 9374, 9376 

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

  

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 

8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8915, 8916, 8917, 8923, 8925 

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери 

8910, 8911, 8912, 8913, 8914, 8918, 8919, 8921, 8922, 8926, 8927, 8930, 8931, 8932 

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 

8928, 8946 

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 

8933, 8934, 8936, 8937, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8957 

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 

  

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 

8908, 8909, 8971, 8972, 8973, 8974, 8976, 8979, 8980, 8981, 8983, 9573 

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 

8736, 8944, 8945, 8948, 8949, 8950, 8951 

1265 

Зали спортивні 

  

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

9031, 9063, 9065, 9068, 9073 

1265.2 

Басейни криті для плавання 

9036 

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

9052 

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

9066 

1265.5 

Тири 

9061, 9062, 9067 

1265.9 

Зали спортивні інші 

  

127 

Будівлі нежитлові інші 

  

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 

  

1271.1 

Будівлі для тваринництва 

6401, 6402, 6405, 6407, 6409, 6411, 6413, 6415, 6417, 6419, 6421, 6424, 6426, 6428, 6429, 6430, 6431, 6433, 6435, 6437, 6438, 6439, 6442, 6444, 6446, 6448, 6450, 6451, 6454, 6455, 6456, 6457, 6459, 6477, 6741, 6742, 6746 

1271.2 

Будівлі для птахівництва 

6460, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6469, 6470, 6471, 6472, 9568 

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 

6701, 6704, 6709 

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні 

6747, 6748, 6750 

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 

6594, 6595, 6596, 6597 

1271.6 

Будівлі тепличного господарства 

6583, 6585, 6587, 6591, 6592, 6593, 8534 

1271.7 

Будівлі рибного господарства 

6765, 6767, 6769, 6771, 6775, 6777, 6784, 6785 

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 

6801, 6803, 6804, 6805, 6806, 6810, 6840, 8156, 8171 

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 

6476, 6702, 6703, 6706, 6707, 6708, 6743, 6744, 6745, 6749, 8164, 8166, 8168, 8169, 8170, 8173, 8175 

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності 

  

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 

  

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

  

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 

8724 

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 

  

1273.1 

Пам'ятки історії та архітектури 

  

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 

  

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 

  

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 

  

1274.1 

Казарми збройних сил 

  

1274.2 

Будівлі міліцейських та пожежних служб 

  

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 

  

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

8701, 8702, 8704, 8740 

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

  

2 

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ 

  

21 

Транспортні споруди 

  

211 

Автостради, вулиці та дороги 

  

2111 

Автостради 

  

2111.1 

Дороги автомобільні магістральні 

7312, 8501 

2111.2 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах 

  

2112 

Вулиці та дороги 

  

2112.1 

Вулиці та дороги міст і населених пунктів 

7301, 7306, 8503, 8506, 8512, 8518 

2112.2 

Позаміські, об'їзні та окружні дороги 

7301, 7306, 8522 

2112.3 

Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств 

  

2112.4 

Доріжки для велосипедної та верхової їзди 

  

2112.5 

Майдани, тротуари та пішохідні зони 

  

2112.6 

Польові дороги 

  

2112.7 

Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств 

  

2112.8 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах 

  

2112.9 

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші 

  

212 

Залізниці 

  

2121 

Залізниці магістральні 

  

2121.1 

Залізничні колії магістральні 

6912, 6916 

2121.2 

Під'їзні, станційні та сортувальні колії 

6901, 6908, 6920, 6924, 6927 

2121.3 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

6955, 6968, 6971, 6975, 6978, 6981 

2121.9 

Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші 

6954, 6956, 6957, 6959, 6961, 6963, 6965, 6966, 6985, 6986, 6988, 6993 

2122 

Залізниці місцеві 

  

2122.1 

Залізничні колії метрополітенів 

7450, 7457, 7464, 7472, 7474 

2122.2 

Трамвайні колії 

7401, 7402 

2122.3 

Залізниці підвісні та на естакадах 

7479 

2122.4 

Залізничні колії промислових підприємств 

  

2122.5 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

  

2122.9 

Споруди місцевого рейкового транспорту інші 

  

213 

Злітно-посадкові смуги 

  

2130 

Злітно-посадкові смуги 

  

2130.1 

Злітно-посадкові смуги для злету та посадки 

7512, 7527, 7536 

2130.2 

Злітно-посадкові смуги для маневрування та стоянки літаків та інших літальних апаратів 

  

2130.3 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації злітно-посадкових та стоянкових смуг 

7549, 7551, 7553, 7555, 7557, 7559, 7562, 7564, 7573 

2130.9 

Споруди для обслуговування злітно-посадкових та стоянкових смуг інші 

  

214 

Мости, естакади, тунелі та метро 

  

2141 

Мости та естакади 

  

2141.1 

Автомобільні мости, шляхопроводи та естакади надземні 

7353 

2141.2 

Залізничні мости та естакади надземні 

7351 

2141.3 

Мости комбіновані 

7370 

2141.4 

Мости польових доріг 

  

2141.5 

Мости пересувні, наплавні та пороми 

  

2141.6 

Мости пішохідні 

7368 

2141.7 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації мостів та естакад 

  

2141.9 

Мости та естакади інші 

  

2142 

Тунелі та метро 

  

2142.1 

Тунелі автодорожні 

7378 

2142.2 

Тунелі залізничні 

7375 

2142.3 

Тунелі комбіновані 

7380 

2142.4 

Тунелі метрополітенів 

  

2142.5 

Тунелі пішохідні 

7382 

2142.6 

Переходи підземні 

  

2142.7 

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації тунелів та метро 

  

2142.9 

Тунелі та подібні споруди інші 

  

215 

Порти, канали, греблі та інші водні споруди 

  

2151 

Порти та судноплавні канали 

  

2151.1 

Портові споруди морські 

7101, 7104, 7108, 7112, 7116, 7120, 7124, 7128, 7132, 7136, 7140, 7146, 7165, 7168, 7177, 7182, 9509 

2151.2 

Портові споруди річкові 

4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 7001, 7005, 7008, 7020, 7035, 7038, 7040 

2151.3 

Канали судноплавні 

4048 

2151.4 

Шлюзи та інші судноплавні споруди на річках і каналах 

6561, 7015, 7030, 8527, 8528 

2151.5 

Споруди суднобудівної промисловості 

4015, 4017, 4018, 4033, 4034, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4049, 4050, 4051, 4052, 4080 

2151.6 

Порти військові 

  

2151.9 

Портові та судноплавні споруди інші 

  

2152 

Дамби 

  

2152.1 

Дамби гідроенергетичні 

  

2152.2 

Дамби для зрошення і регулювання водних потоків 

6558 

2152.3 

Водозахисні споруди теплових електростанцій 

  

2152.4 

Водозахисні споруди атомних електростанцій 

  

2152.5 

Дамби, загати та інші водозахисні насипні споруди 

8533, 9504, 9505 

2153 

Акведуки, зрошувальні та осушувальні споруди 

  

2153.1 

Акведуки, дюкери 

  

2153.2 

Канали магістральні зрошувальних систем 

6563 

2153.3 

Споруди систем водозабезпечення землеробства 

6501, 6509, 6517, 6520, 6522, 6534, 6537, 6538, 6540, 6546, 6548, 6553, 6565, 6567, 6570, 6572 

2153.4 

Споруди осушувальних систем 

6525, 6528, 6531, 6549 

2153.5 

Споруди зливових мереж 

  

2153.9 

Споруди зрошувального та осушувального господарства інші 

6550, 8532 

22 

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 

  

221 

Магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 

  

2211 

Магістральні нафтопроводи та газопроводи 

  

2211.1 

Нафтопроводи магістральні 

7601 

2211.2 

Газопроводи магістральні 

7601 

2211.3 

Конденсатопроводи та продуктопроводи магістральні 

7601 

2211.4 

Насосні станції на магістральних нафто- та газопроводах 

7635, 7638, 7640, 7654, 7657, 7660, 7663, 7666 

2211.5 

Споруди зв'язку на магістральних нафто- та газопроводах 

7621, 7628 

2211.9 

Споруди для магістрального трубопровідного транспорту інші 

7672, 7675, 7678, 7681, 7684 

2212 

Магістральні водопроводи 

  

2212.1 

Водоводи магістральні та відводи від них 

7685 

2212.2 

Станції насосні та фільтраційні на магістральних водопроводах 

  

2212.3 

Споруди зв'язку та обслуговування на магістральних водопроводах 

  

2213 

Магістральні телекомунікаційні лінії 

7701 

2213.1 

Лінії та вузли магістрального телефонного зв'язку 

  

2213.2 

Релейні системи телебачення та магістральні кабельні мережі 

7752 

2213.3 

Споруди та системи радіозв'язку 

7708, 7748, 7750 

2213.9 

Споруди телекомунікаційні інші 

  

2214 

Магістральні лінії електропередачі 

  

2214.1 

Магістральні лінії електропередачі кабельні - КЛЕП високої напруги 

  

2214.2 

Магістральні лінії електропередачі повітряні - ЛЕП високої напруги 

1132 

2214.3 

Лінії електричні розподільні середньої напруги 

1132 

2214.4 

Трансформаторні станції та підстанції магістральних ліній електропередачі 

1101, 1106, 1109 

2214.9 

Споруди магістральних систем електрозабезпечення інші 

  

222 

Місцеві трубопроводи та комунікації 

  

2221 

Місцеві газорозподільні системи 

  

2221.1 

Місцеві трубопроводи для транспортування газу 

8604 

2221.2 

Споруди допоміжні місцевих газорозподільних систем 

8601, 8602 

2222 

Місцеві трубопровідні системи для води та інших продуктів 

  

2222.1 

Місцеві водопровідні мережі 

8560, 8561, 8574, 8575, 9571 

2222.2 

Місцеві теплові мережі 

1137, 8621, 8632, 8636, 9572 

2222.3 

Місцеві мережі для транспортування пари та стисненого повітря 

  

2222.4 

Водяні свердловини, колодязі, бювети 

  

2222.5 

Водонапірні башти, фонтани 

  

2222.9 

Споруди місцевих трубопровідних систем інші 

1104, 1194, 8576, 9508 

2223 

Місцеві каналізаційні системи 

  

2223.1 

Місцеві каналізаційні та водостічні мережі 

8580, 9501, 9502 

2223.2 

Колектори каналізаційні 

8541, 8582, 8594 

2223.3 

Установки для перероблення стічних вод 

8583, 8586, 8589, 8596, 9503, 9507 

2224 

Місцеві електро- та телекомунікаційні системи 

  

2224.1 

Місцеві електросилові мережі 

1132, 8550, 8552 

2224.2 

Тролейбусні лінії 

7404 

2224.3 

Трансформаторні станції та підстанції місцевих електромереж 

1101, 1106, 1109, 8554 

2224.4 

Місцеві телекомунікаційні лінії 

7705, 7737, 7766, 7777, 7778 

2224.5 

Місцеві телевізійні кабельні мережі 

  

2224.9 

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційних мереж інші 

7406, 7711, 7712, 7735, 8555, 8556 

23 

Комплексні промислові споруди 

  

230 

Комплексні промислові споруди 

  

2301 

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств 

  

2301.1 

Споруди підприємств нафтодобувної та газової промисловості 

1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1211, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1224, 1228, 1233, 1234, 1236, 1241, 1243, 1247, 1248, 1249, 1251, 1253, 1256, 1259, 1262, 1265, 1268, 1271, 1274, 1277, 1280, 1283, 1286, 1289, 1292, 1401, 1402, 1405, 1421, 1425, 1429, 1440, 1441, 1446, 1453, 1458, 1462, 1467, 1472, 1474, 1478, 1482, 1484, 1486, 1487, 9550, 9552 

2301.2 

Шахти та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю 

1501, 1521, 1541, 1547, 1554, 1570, 1576, 1579, 1582 

2301.3 

Споруди підприємств торф'яної промисловості 

1701, 1708, 1715, 1725, 1735, 1745 

2301.4 

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів 

1801, 1822, 1823, 1826, 1828, 1831, 1834, 1839, 1842 

2301.5 

Споруди підприємств з добування та збагачення рудної сировини для виробництва кольорових металів 

2001, 2024 

2301.6 

Споруди підприємств з добування рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів 

2101, 2106, 2111, 2116, 2121 

2301.7 

Споруди підприємств виробництва будівельних матеріалів (гіпсові, цементні, цегельні, черепичні заводи та т. ін.) 

4601, 4603, 4607, 4610, 4613, 4615, 4617, 4619, 4661, 4663, 4665, 4666, 4825, 7803, 7806, 7808, 7831, 9557, 9564 

2301.8 

Споруди підприємств лісозаготівельної промисловості 

4401, 4407, 4409, 4416, 4417, 6828 

2301.9 

Споруди гірничопромислових та добувних підприємств інші 

  

2302 

Споруди підприємств електроенергетики 

  

2302.1 

Електростанції гідравлічні та гідроакумуляційні 

1050, 1057 

2302.2 

Електростанції теплові 

1001, 1018, 1028, 1031, 1071 

2302.3 

Електростанції атомні 

1034, 1041, 1047, 1064, 1067 

2302.4 

Електростанції на нетрадиційних джерелах енергії 

  

2302.5 

Споруди підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів 

  

2302.6 

Споруди підприємств зі спалювання відходів 

8538, 8540, 8543, 9510, 9512 

2302.9 

Споруди підприємств електро- та теплоенергетики інші 

  

2303 

Споруди підприємств хімічної промисловості 

  

2303.1 

Споруди підприємств содової, хлорної промисловості та з виробництва пластичних мас 

2201, 2203, 2205, 2206, 2208, 2210, 2211, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2224, 2227, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2240, 2241, 2246, 2247, 2249, 2251, 2253, 2259, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2291, 9564 

2303.2 

Споруди підприємств лакофарбової промисловості та побутової хімії 

2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2325, 2326, 2328, 2330, 2332, 2336, 2338, 2347, 2349, 2351, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2387, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399 

2303.3 

Споруди нафтохімічних та нафтопереробних підприємств 

1301, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1315, 1317, 1319, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1380, 1384, 1386, 1388, 1390, 1398 

2303.4 

Споруди коксохімічних заводів 

1866, 9556 

2303.5 

Споруди підприємств з виробництва продуктів основного органічного синтезу та синтетичного каучуку 

2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2418, 2419, 2420, 2423, 2425, 2427, 2441, 2446, 2447, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459 

2303.6 

Термінали для нафтопродуктів портові та прибережні 

  

2303.9 

Споруди підприємств хімічної промисловості інші 

2501, 2509, 2511, 2513, 2515, 2516, 2519, 2521, 2523, 2525, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 9553, 9559 

2304 

Споруди підприємств металургійної промисловості, не класифіковані раніше 

  

2304.1 

Споруди агломераційного та доменного виробництва 

1876, 9554 

2304.2 

Споруди сталеплавильного виробництва 

1861, 1863, 1864, 1875, 1878, 1880, 1901, 1902, 9555 

2304.3 

Споруди прокатного виробництва 

1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1918 

2304.4 

Споруди трубного та метизного виробництва 

1914, 1916, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1933, 1935, 1965, 9506, 9551 

2304.5 

Споруди феросплавного виробництва 

1963, 1968, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987 

2304.6 

Споруди вогнетривкого виробництва 

1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1989, 1991 

2304.7 

Споруди підприємств кольорової металургії 

2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084 

2304.9 

Споруди підприємств металургійної промисловості інші 

1868, 1872, 1873, 1874, 1936, 1966, 9558 

24 

Інші інженерні споруди 

  

241 

Будівлі спортивного та розважального призначення 

  

2411 

Стадіони, спортивні поля та майданчики 

  

2411.1 

Стадіони та майданчики для занять спортом на відкритому повітрі 

9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060 

2411.2 

Треки та поля для автомобільного, велосипедного та кінного спорту 

9045, 9048, 9050, 9051 

2411.3 

Споруди для занять водним спортом 

9037, 9043, 9044 

2412 

Інші споруди спортивного та розважального призначення 

  

2412.1 

Споруди для мореплавних видів спорту та відпочинку 

9046 

2412.2 

Споруди для зимових та гірських видів спорту та відпочинку 

9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9047, 9049 

2412.3 

Льотні поля та поля для парашутного спорту 

  

2412.4 

Споруди кінних центрів 

  

2412.5 

Громадські сади та парки для розваг і відпочинку 

9279 

2412.6 

Споруди зоологічних та ботанічних садів 

9221 

2412.7 

Майданчики для гри в гольф 

  

242 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше 

  

2420 

Інші інженерні споруди, не класифіковані раніше 

  

2420.1 

Військові випробувальні центри 

  

2420.2 

Військові полігони та стрільбища 

  

2420.3 

Військові інженерні фортифікаційні споруди 

  

2420.4 

Космодроми та дільниці для запуску супутників 

  

2420.5 

Полігони складування побутових відходів 

8542, 9511 

2420.6 

Споруди по знешкодженню та захороненню шкідливих промислових відходів 

  

2420.7 

Відвали гірничих розробок 

  

 

 

Додаток Б
(довідковий) 

 

Таблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС

Код ОКСП 

Код ДК БС 

1001 

2302.2 

1018 

2302.2 

1028 

2302.2 

1031 

2302.2 

1034 

2302.3 

1041 

2302.3 

1047 

2302.3 

1050 

2302.1 

1057 

2302.1 

1064 

2302.3 

1067 

2302.3 

1071 

2302.2 

1101 

2214.4, 2224.3 

1104 

2222.9 

1106 

2214.4, 2224.3 

1109 

2214.4, 2224.3 

1132 

2224.1, 2214.2, 2214.3 

1137 

2222.2 

1194 

2222.9 

1201 

2301.1 

1204 

2301.1 

1205 

2301.1 

1206 

2301.1 

1207 

2301.1 

1209 

2301.1 

1211 

2301.1 

1212 

2301.1 

1214 

2301.1 

1216 

2301.1 

1218 

2301.1 

1220 

2301.1 

1224 

2301.1 

1228 

2301.1 

1233 

2301.1 

1234 

2301.1 

1236 

2301.1 

1241 

2301.1 

1243 

2301.1 

1247 

2301.1 

1248 

2301.1 

1249 

2301.1 

1251 

2301.1 

1253 

2301.1 

1256 

2301.1 

1259 

2301.1 

1262 

2301.1 

1265 

2301.1 

1268 

2301.1 

1271 

2301.1 

1274 

2301.1 

1277 

2301.1 

1280 

2301.1 

1283 

2301.1 

1286 

2301.1 

1289 

2301.1 

1292 

2301.1 

1301 

2303.3 

1302 

2303.3 

1304 

2303.3 

1306 

2303.3 

1308 

2303.3 

1310 

2303.3 

1312 

2303.3 

1315 

2303.3 

1317 

2303.3 

1319 

2303.3 

1322 

2303.3 

1324 

2303.3 

1326 

2303.3 

1328 

2303.3 

1330 

2303.3 

1332 

2303.3 

1334 

2303.3 

1336 

2303.3 

1338 

2303.3 

1340 

2303.3 

1342 

2303.3 

1344 

2303.3 

1346 

2303.3 

1348 

2303.3 

1351 

2303.3 

1353 

2303.3 

1355 

2303.3 

1357 

2303.3 

1359 

2303.3 

1361 

2303.3 

1363 

2303.3 

1365 

2303.3 

1367 

2303.3 

1369 

2303.3 

1371 

2303.3 

1373 

2303.3 

1375 

2303.3 

1377 

2303.3 

1380 

2303.3 

1384 

2303.3 

1386 

2303.3 

1388 

2303.3 

1390 

2303.3 

1394 

1252.1 

1398 

2303.3 

1401 

2301.1 

1402 

2301.1 

1405 

2301.1 

1421 

2301.1 

1425 

2301.1 

1429 

2301.1 

1440 

2301.1 

1441 

2301.1 

1446 

2301.1 

1453 

2301.1 

1458 

2301.1 

1462 

2301.1 

1467 

2301.1 

1472 

2301.1 

1474 

2301.1 

1478 

2301.1 

1482 

2301.1 

1484 

2301.1 

1486 

2301.1 

1487 

2301.1 

1501 

2301.2 

1521 

2301.2 

1541 

2301.2 

1547 

2301.2 

1554 

2301.2 

1570 

2301.2 

1576 

2301.2 

1579 

2301.2 

1582 

2301.2 

1701 

2301.3 

1708 

2301.3 

1715 

2301.3 

1725 

2301.3 

1735 

2301.3 

1745 

2301.3 

1801 

2301.4 

1822 

2301.4 

1823 

2301.4 

1826 

2301.4 

1828 

2301.4 

1831 

2301.4 

1834 

2301.4 

1839 

2301.4 

1842 

2301.4 

1861 

2304.2 

1863 

2304.2 

1864 

2304.2 

1866 

2303.4 

1868 

2304.9 

1872 

2304.9 

1873 

2304.9 

1874 

2304.9 

1875 

2304.2 

1876 

2304.1 

1878 

2304.2 

1880 

2304.2 

1901 

2304.2 

1902 

2304.2 

1904 

2304.3 

1906 

2304.3 

1908 

2304.3 

1909 

2304.3 

1910 

2304.3 

1911 

2304.3 

1912 

2304.3 

1913 

2304.3 

1914 

2304.4 

1916 

2304.4 

1918 

2304.3 

1920 

2304.4 

1921 

2304.4 

1922 

2304.4 

1923 

2304.4 

1924 

2304.4 

1925 

2304.4 

1926 

2304.4 

1927 

2304.4 

1928 

2304.4 

1929 

2304.4 

1930 

2304.4 

1933 

2304.4 

1935 

2304.4 

1936 

2304.9 

1963 

2304.5 

1965 

2304.4 

1966 

2304.9 

1968 

2304.5 

1969 

2304.6 

1970 

2304.6 

1971 

2304.6 

1975 

2304.6 

1976 

2304.6 

1977 

2304.6 

1978 

2304.6 

1979 

2304.6 

1980 

2304.5 

1981 

2304.5 

1983 

2304.2 

1985 

2304.5 

1986 

2304.5 

1987 

2304.5 

1989 

2304.6 

1991 

2304.6 

2001 

2301.5 

2024 

2301.5 

2034 

2304.7 

2036 

2304.7 

2038 

2304.7 

2040 

2304.7 

2042 

2304.7 

2044 

2304.7 

2046 

2304.7 

2048 

2304.7 

2050 

2304.7 

2052 

2304.7 

2054 

2304.7 

2056 

2304.7 

2058 

2304.7 

2060 

2304.7 

2062 

2304.7 

2064 

2304.7 

2066 

2304.7 

2068 

2304.7 

2070 

2304.7 

2072 

2304.7 

2074 

2304.7 

2076 

2304.7 

2078 

2304.7 

2080 

2304.7 

2082 

2304.7 

2084 

2304.7 

2101 

2301.6 

2106 

2301.6 

2111 

2301.6 

2116 

2301.6 

2121 

2301.6 

2201 

2303.1 

2203 

2303.1 

2205 

2303.1 

2206 

2303.1 

2208 

2303.1 

2210 

2303.1 

2211 

2303.1 

2216 

2303.1 

2217 

2303.1 

2218 

2303.1 

2219 

2303.1 

2220 

2303.1 

2222 

2303.1 

2224 

2303.1 

2227 

2303.1 

2229 

2303.1 

2232 

2303.1 

2233 

2303.1 

2235 

2303.1 

2236 

2303.1 

2237 

2303.1 

2238 

2303.1 

2240 

2303.1 

2241 

2303.1 

2246 

2303.1 

2247 

2303.1 

2249 

2303.1 

2251 

2303.1 

2253 

2303.1 

2259 

2303.1 

2261 

2303.1 

2262 

2303.1 

2263 

2303.1 

2264 

2303.1 

2265 

2303.1 

2267 

2303.1 

2268 

2303.1 

2270 

2303.1 

2271 

2303.1 

2272 

2303.1 

2273 

2303.1 

2274 

2303.1 

2275 

2303.1 

2276 

2303.1 

2277 

2303.1 

2282 

2303.1 

2283 

2303.1 

2284 

2303.1 

2285 

2303.1 

2286 

2303.1 

2287 

2303.1 

2288 

2303.1 

2289 

2303.1 

2291 

2303.1 

2301 

2303.2 

2303 

2303.2 

2305 

2303.2 

2307 

2303.2 

2309 

2303.2 

2311 

2303.2 

2313 

2303.2 

2315 

2303.2 

2316 

2303.2 

2317 

2303.2 

2318 

2303.2 

2320 

2303.2 

2325 

2303.2 

2326 

2303.2 

2328 

2303.2 

2330 

2303.2 

2332 

2303.2 

2336 

2303.2 

2338 

2303.2 

2347 

2303.2 

2349 

2303.2 

2351 

2303.2 

2366 

2303.2 

2368 

2303.2 

2370 

2303.2 

2372 

2303.2 

2374 

2303.2 

2376 

2303.2 

2378 

2303.2 

2380 

2303.2 

2382 

2303.2 

2384 

2303.2 

2386 

2303.2 

2387 

2303.2 

2389 

2303.2 

2390 

2303.2 

2391 

2303.2 

2392 

2303.2 

2393 

2303.2 

2394 

2303.2 

2395 

2303.2 

2396 

2303.2 

2397 

2303.2 

2398 

2303.2 

2399 

2303.2 

2401 

2303.5 

2403 

2303.5 

2405 

2303.5 

2407 

2303.5 

2409 

2303.5 

2411 

2303.5 

2412 

2303.5 

2413 

2303.5 

2414 

2303.5 

2415 

2303.5 

2416 

2303.5 

2418 

2303.5 

2419 

2303.5 

2420 

2303.5 

2423 

2303.5 

2425 

2303.5 

2427 

2303.5 

2441 

2303.5 

2446 

2303.5 

2447 

2303.5 

2451 

2303.5 

2452 

2303.5 

2453 

2303.5 

2454 

2303.5 

2455 

2303.5 

2456 

2303.5 

2457 

2303.5 

2458 

2303.5 

2459 

2303.5 

2501 

2303.9 

2509 

2303.9 

2511 

2303.9 

2513 

2303.9 

2515 

2303.9 

2516 

2303.9 

2519 

2303.9 

2521 

2303.9 

2523 

2303.9 

2525 

2303.9 

2550 

2303.9 

2551 

2303.9 

2552 

2303.9 

2553 

2303.9 

2554 

2303.9 

2601 

1251.1 

2603 

1251.1 

2604 

1251.1 

2606 

1251.1 

2608 

1251.1 

2610 

1251.1 

2612 

1251.1 

2614 

1251.1 

2616 

1251.1 

2619 

1251.1 

2623 

1251.1 

2628 

1251.1 

2629 

1251.1 

2631 

1251.1 

2633 

1251.1 

2636 

1251.1 

2639 

1251.1 

2645 

1251.1 

2647 

1251.1 

2650 

1251.1 

2651 

1251.1 

2654 

1251.1 

2655 

1251.1 

2658 

1251.1 

2661 

1251.1 

2664 

1251.1 

2666 

1251.1 

2668 

1251.1 

2670 

1251.1 

2672 

1251.1 

2674 

1251.1 

2676 

1251.1 

2801 

1251.1 

2803 

1251.1 

2807 

1251.1 

2811 

1251.1 

2814 

1251.1 

2816 

1251.1 

2819 

1251.1 

2821 

1251.1 

2824 

1251.1 

2826 

1251.1 

2827 

1251.1 

2830 

1251.1 

2833 

1251.1 

2835 

1251.1 

2839 

1251.1 

2840 

1251.1 

2842 

1251.1 

2844 

1251.1 

2848 

1251.1 

2855 

1251.1 

2860 

1251.1 

2863 

1251.1 

2866 

1251.1 

2870 

1251.1 

2872 

1251.1 

2875 

1251.1 

2878 

1251.1 

2880 

1251.1 

2885 

1251.1 

2888 

1251.1 

2890 

1251.1 

2901 

1251.1 

2903 

1251.1 

2905 

1251.1 

2910 

1251.1 

2915 

1251.1 

2920 

1251.1 

2925 

1251.1 

2930 

1251.1 

2935 

1251.1 

2940 

1251.1 

2945 

1251.1 

2950 

1251.1 

2952 

1251.1 

2954 

1251.1 

2960 

1251.1 

2961 

1251.1 

2962 

1251.1 

2963 

1251.1 

2964 

1251.1 

3001 

1251.1 

3004 

1251.1 

3008 

1251.1 

3012 

1251.1 

3016 

1251.1 

3020 

1251.1 

3024 

1251.1 

3030 

1251.1 

3036 

1251.1 

3038 

1251.1 

3040 

1251.1 

3042 

1251.1 

3044 

1251.1 

3046 

1251.1 

3048 

1251.1 

3050 

1251.1 

3052 

1251.1 

3054 

1251.1 

3101 

1251.1 

3103 

1251.1 

3106 

1251.1 

3109 

1251.1 

3111 

1251.1 

3113 

1251.1 

3116 

1251.1 

3119 

1251.1 

3125 

1251.1 

3129 

1251.1 

3132 

1251.1 

3135 

1251.1 

3138 

1251.1 

3141 

1251.1 

3150 

1251.1 

3152 

1251.1 

3154 

1251.1 

3156 

1251.1 

3158 

1251.1 

3160 

1251.1 

3162 

1251.1 

3164 

1251.1 

3166 

1251.1 

3168 

1251.1 

3170 

1251.1 

3201 

1251.1 

3208 

1251.1 

3214 

1251.1 

3222 

1251.1 

3230 

1251.1 

3236 

1251.1 

3243 

1251.1 

3249 

1251.1 

3252 

1251.1 

3255 

1251.1 

3260 

1251.1 

3263 

1251.1 

3270 

1251.1 

3273 

1251.1 

3274 

1251.1 

3275 

1251.1 

3276 

1251.1 

3277 

1251.1 

3278 

1251.1 

3279 

1251.1 

3280 

1251.1 

3281 

1251.1 

3282 

1251.1 

3283 

1251.1 

3284 

1251.1 

3285 

1251.1 

3286 

1251.1 

3287 

1251.1 

3288 

1251.1 

3289 

1251.1 

3290 

1251.1 

3301 

1251.1 

3305 

1251.1 

3308 

1251.1 

3310 

1251.1 

3312 

1251.1 

3314 

1251.1 

3320 

1251.1 

3335 

1251.1 

3337 

1251.1 

3339 

1251.1 

3341 

1251.1 

3342 

1251.1 

3343 

1251.1 

3344 

1251.1 

3345 

1251.1 

3346 

1251.1 

3347 

1251.1 

3350 

1251.1 

3353 

1251.1 

3356 

1251.1 

3359 

1251.1 

3362 

1251.1 

3367 

1251.1 

3371 

1251.1 

3373 

1251.1 

3375 

1251.1 

3377 

1251.1 

3501 

1251.1 

3502 

1251.1 

3503 

1251.1 

3504 

1251.1 

3506 

1251.1 

3508 

1251.1 

3510 

1251.1 

3512 

1251.1 

3514 

1251.1 

3516 

1251.1 

3518 

1251.1 

3520 

1251.1 

3522 

1251.1 

3534 

1251.1 

3536 

1251.1 

3538 

1251.1 

3540 

1251.1 

3542 

1251.1 

3544 

1251.1 

3546 

1251.1 

3548 

1251.1 

3550 

1251.1 

3553 

1251.1 

3556 

1251.1 

3559 

1251.1 

3563 

1251.1 

3566 

1251.1 

3569 

1251.1 

3572 

1251.1 

3575 

1251.1 

3577 

1251.1 

3581 

1251.1 

3582 

1251.1 

3585 

1251.1 

3587 

1251.1 

3589 

1251.1 

3591 

1251.1 

3593 

1251.1 

3701 

1251.1 

3704 

1251.1 

3708 

1251.1 

3712 

1251.1 

3716 

1251.1 

3720 

1251.1 

3724 

1251.1 

3728 

1251.1 

3732 

1251.1 

3736 

1251.1 

3740 

1251.1 

3744 

1251.1 

3748 

1251.1 

3752 

1251.1 

3753 

1251.1 

3754 

1251.1 

3755 

1251.1 

3756 

1251.1 

3757 

1251.1 

3758 

1251.1 

3801 

1251.1 

3805 

1251.1 

3807 

1251.1 

3810 

1251.1 

3813 

1251.1 

3818 

1251.1 

3822 

1251.1 

3828 

1251.1 

3830 

1251.1 

3832 

1251.1 

3834 

1251.1 

3836 

1251.1 

3838 

1251.1 

3840 

1251.1 

3842 

1251.1 

3844 

1251.1 

3846 

1251.1 

3848 

1251.1 

3850 

1251.1 

3852 

1251.1 

3856 

1251.1 

3858 

1251.1 

3861 

1251.1 

3863 

1251.1 

3865 

1251.1 

3867 

1251.1 

3869 

1251.1 

4001 

1251.1 

4003 

1251.1 

4004 

1251.1 

4005 

1251.1 

4006 

1251.1 

4007 

1251.1 

4008 

1251.1 

4009 

1251.1 

4011 

1251.1 

4012 

1251.1 

4013 

1251.1 

4014 

1251.1 

4015 

2151.5 

4017 

2151.5 

4018 

2151.5 

4020 

1251.1 

4021 

1251.1 

4022 

1251.1 

4023 

1251.1 

4024 

1251.1 

4025 

1251.1 

4026 

1251.1 

4027 

1251.1 

4028 

1251.1 

4029 

1251.1 

4030 

1251.1 

4031 

1251.1 

4032 

1251.1 

4033 

2151.5 

4034 

2151.5 

4035 

2151.2 

4036 

2151.2 

4037 

2151.2 

4038 

2151.2 

4039 

2151.2 

4040 

2151.5 

4041 

2151.5 

4042 

2151.5 

4043 

2151.5 

4044 

2151.5 

4045 

2151.5 

4046 

2151.5 

4047 

2151.5 

4048 

2151.3 

4049 

2151.5 

4050 

2151.5 

4051 

2151.5 

4052 

2151.5 

4080 

2151.5 

4101 

1251.1 

4102 

1251.1 

4104 

1251.1 

4106 

1251.1 

4108 

1251.1 

4110 

1251.1 

4301 

1251.1 

4302 

1251.1 

4304 

1251.1 

4306 

1251.1 

4308 

1251.1 

4310 

1251.1 

4312 

1251.1 

4314 

1251.1 

4316 

1251.1 

4350 

1251.1 

4353 

1251.1 

4356 

1251.1 

4359 

1251.1 

4360 

1251.1 

4362 

1251.1 

4365 

1251.1 

4401 

2301.8 

4407 

2301.8 

4409 

2301.8 

4413 

1251.7 

4414 

1251.7 

4415 

1251.7 

4416 

2301.8 

4417 

2301.8 

4420 

1251.7 

4421 

1251.7 

4423 

1251.7 

4429 

1251.7 

4431 

1251.7 

4433 

1251.7 

4437 

1251.7 

4439 

1251.7 

4441 

1251.7 

4443 

1251.7 

4445 

1251.7 

4447 

1251.7 

4449 

1251.7 

4451 

1251.7 

4453 

1251.7 

4459 

1251.7 

4461 

1251.7 

4463 

1251.7 

4465 

1251.7 

4466 

1251.7 

4467 

1251.7 

4469 

1251.7 

4471 

1251.7 

4473 

1251.7 

4474 

1251.7 

4475 

1251.7 

4479 

1251.7 

4487 

1251.7 

4489 

1251.7 

4491 

1251.7 

4501 

1251.7 

4502 

1251.7 

4505 

1251.7 

4507 

1251.7 

4509 

1251.7 

4511 

1251.7 

4513 

1251.7 

4515 

1251.7 

4517 

1251.7 

4519 

1251.7 

4521 

1251.7 

4523 

1251.7 

4525 

1251.7 

4527 

1251.7 

4601 

2301.7 

4603 

2301.7 

4607 

2301.7 

4610 

2301.7 

4613 

2301.7 

4615 

2301.7 

4617 

2301.7 

4619 

2301.7 

4622 

1251.8 

4623 

1251.8 

4626 

1251.8 

4629 

1251.8 

4631 

1251.8 

4634 

1251.8 

4636 

1251.8 

4639 

1251.8 

4641 

1251.8 

4643 

1251.8 

4645 

1251.8 

4648 

1251.8 

4651 

1251.8 

4653 

1251.8 

4654 

1251.8 

4655 

1251.8 

4656 

1251.8 

4657 

1251.8 

4658 

1251.8 

4659 

1251.8 

4660 

1251.8 

4661 

2301.7 

4663 

2301.7 

4665 

2301.7 

4666 

2301.7 

4667 

1251.8 

4670 

1251.8 

4672 

1251.8 

4801 

1251.8 

4805 

1251.8 

4810 

1251.8 

4812 

1251.8 

4814 

1251.8 

4816 

1251.8 

4818 

1251.8 

4819 

1251.8 

4820 

1251.8 

4821 

1251.8 

4822 

1251.8 

4823 

1251.8 

4824 

1251.8 

4825 

2301.7 

5101 

1251.4 

5102 

1251.4 

5104 

1251.4 

5106 

1251.4 

5110 

1251.4 

5112 

1251.4 

5115 

1251.4 

5117 

1251.4 

5119 

1251.4 

5121 

1251.4 

5123 

1251.4 

5125 

1251.4 

5130 

1251.4 

5132 

1251.4 

5134 

1251.4 

5136 

1251.4 

5138 

1251.4 

5155 

1251.4 

5157 

1251.4 

5159 

1251.4 

5161 

1251.4 

5163 

1251.4 

5165 

1251.4 

5170 

1251.4 

5172 

1251.4 

5174 

1251.4 

5178 

1251.4 

5181 

1251.4 

5183 

1251.4 

5185 

1251.4 

5187 

1251.4 

5190 

1251.4 

5192 

1251.4 

5194 

1251.4 

5196 

1251.4 

5197 

1251.4 

5198 

1251.4 

5201 

1251.4 

5210 

1251.4 

5212 

1251.4 

5214 

1251.4 

5216 

1251.4 

5222 

1251.4 

5224 

1251.4 

5228 

1251.4 

5230 

1251.4 

5232 

1251.4 

5234 

1251.4 

5501 

1251.5 

5505 

1251.5 

5510 

1251.5 

5512 

1251.5 

5514 

1251.5 

5516 

1251.5 

5519 

1251.5 

5520 

1251.5 

5521 

1251.5 

5523 

1251.5 

5526 

1251.5 

5528 

1251.5 

5530 

1251.5 

5531 

1251.5 

5538 

1251.5 

5540 

1251.5 

5542 

1251.5 

5547 

1251.5 

5551 

1251.5 

5553 

1251.5 

5701 

1251.5 

5704 

1251.5 

5705 

1251.5 

5708 

1251.5 

5709 

1251.5 

5712 

1251.5 

5715 

1251.5 

5718 

1251.5 

5721 

1251.5 

5723 

1251.5 

5725 

1251.5 

5727 

1251.5 

5729 

1251.5 

5731 

1251.5 

5733 

1251.5 

5735 

1251.5 

5801 

1251.5 

5803 

1251.5 

5821 

1251.5 

5825 

1251.5 

5827 

1251.5 

5829 

1251.5 

5831 

1251.5 

5833 

1251.5 

5835 

1251.5 

5837 

1251.5 

5839 

1251.5 

5841 

1251.5 

5850 

1252.6 

5854 

1252.6 

5863 

1252.6 

5865 

1252.6 

5868 

1252.6 

5873 

1252.9 

5876 

1252.9 

5883 

1252.9 

5886 

1252.9 

5890 

1252.9 

5894 

1251.5 

5896 

1251.5 

5901 

1251.6 

5903 

1251.6 

5905 

1251.6 

5915 

1251.6 

5918 

1251.6 

5922 

1251.6 

5924 

1251.6 

5928 

1251.6 

5930 

1251.6 

5932 

1251.6 

5934 

1251.6 

5936 

1251.6 

6001 

1251.5 

6003 

1251.5 

6007 

1251.5 

6010 

1251.5 

6015 

1251.5 

6020 

1251.5 

6028 

1251.5 

6039 

1252.3 

6060 

1251.5 

6063 

1251.5 

6066 

1251.5 

6068 

1252.9 

6101 

1251.6 

6106 

1251.6 

6108 

1251.6 

6115 

1251.6 

6117 

1251.6 

6118 

1251.6 

6120 

1251.6 

6122 

1251.6 

6124 

1251.6 

6126 

1251.6 

6201 

1251.9 

6202 

1251.9 

6204 

1251.9 

6206 

1251.9 

6210 

1251.9 

6213 

1251.9 

6215 

1251.9 

6217 

1251.9 

6219 

1251.9 

6220 

1251.9 

6221 

1251.9 

6228 

1251.9 

6230 

1251.9 

6232 

1252.5 

6234 

1252.5 

6301 

1251.9 

6302 

1251.9 

6304 

1251.9 

6308 

1251.9 

6311 

1251.9 

6313 

1251.9 

6315 

1251.9 

6317 

1251.9 

6319 

1251.9 

6321 

1251.9 

6323 

1251.9 

6325 

1251.9 

6327 

1251.9 

6329 

1251.9 

6331 

1251.9 

6333 

1251.9 

6335 

1251.9 

6339 

1251.9 

6401 

1271.1 

6402 

1271.1 

6405 

1271.1 

6407 

1271.1 

6409 

1271.1 

6411 

1271.1 

6413 

1271.1 

6415 

1271.1 

6417 

1271.1 

6419 

1271.1 

6421 

1271.1 

6424 

1271.1 

6426 

1271.1 

6428 

1271.1 

6429 

1271.1 

6430 

1271.1 

6431 

1271.1 

6433 

1271.1 

6435 

1271.1 

6437 

1271.1 

6438 

1271.1 

6439 

1271.1 

6442 

1271.1 

6444 

1271.1 

6446 

1271.1 

6448 

1271.1 

6450 

1271.1 

6451 

1271.1 

6454 

1271.1 

6455 

1271.1 

6456 

1271.1 

6457 

1271.1 

6459 

1271.1 

6460 

1271.2 

6462 

1271.2 

6463 

1271.2 

6464 

1271.2 

6465 

1271.2 

6466 

1271.2 

6467 

1271.2 

6469 

1271.2 

6470 

1271.2 

6471 

1271.2 

6472 

1271.2 

6476 

1271.9 

6477 

1271.1 

6501 

2153.3 

6509 

2153.3 

6517 

2153.3 

6520 

2153.3 

6522 

2153.3 

6525 

2153.4 

6528 

2153.4 

6531 

2153.4 

6534 

2153.3 

6537 

2153.3 

6538 

2153.3 

6540 

2153.3 

6546 

2153.3 

6548 

2153.3 

6549 

2153.4 

6550 

2153.9 

6553 

2153.3 

6558 

2152.2 

6561 

2151.4 

6563 

2153.2 

6565 

2153.3 

6567 

2153.3 

6570 

2153.3 

6572 

2153.3 

6583 

1271.6 

6585 

1271.6 

6587 

1271.6 

6591 

1271.6 

6592 

1271.6 

6593 

1271.6 

6594 

1271.5 

6595 

1271.5 

6596 

1271.5 

6597 

1271.5 

6601 

1251.1 

6603 

1251.1 

6607 

1251.1 

6610 

1251.1 

6611 

1251.1 

6614 

1251.1 

6616 

1251.1 

6620 

1251.1 

6622 

1251.1 

6628 

1251.1 

6629 

1251.1 

6633 

1251.1 

6634 

1251.1 

6636 

1251.1 

6638 

1251.1 

6642 

1251.1 

6644 

1251.1 

6646 

1251.1 

6648 

1251.1 

6650 

1251.1 

6652 

1251.1 

6656 

1251.1 

6659 

1220.5 

6660 

1220.5 

6661 

1251.1 

6662 

1251.1 

6664 

1251.1 

6665 

1251.1 

6666 

1251.1 

6668 

1251.1 

6669 

1251.1 

6670 

1251.1 

6672 

1251.1 

6676 

1251.1 

6681 

1251.1 

6683 

1251.1 

6685 

1251.1 

6687 

1252.5 

6701 

1271.3 

6702 

1271.9 

6703 

1271.9 

6704 

1271.3 

6706 

1271.9 

6707 

1271.9 

6708 

1271.9 

6709 

1252.3 

6731 

1252.9 

6732 

1252.9 

6733 

1252.9 

6734 

1252.9 

6735 

1252.9 

6736 

1252.9 

6737 

1252.9 

6738 

1252.9 

6739 

1252.9 

6741 

1271.1 

6742 

1271.1 

6743 

1271.9 

6744 

1271.9 

6745 

1271.9 

6746 

1271.1 

6747 

1271.4 

6748 

1271.4 

6749 

1271.9 

6750 

1271.4 

6765 

1271.7 

6767 

1271.7 

6769 

1271.7 

6771 

1271.7 

6775 

1271.7 

6777 

1271.7 

6781 

1251.1 

6784 

1271.7 

6785 

1271.7 

6801 

1271.8 

6803 

1271.8 

6804 

1271.8 

6805 

1271.8 

6806 

1271.8 

6810 

1271.8 

6812 

1251.7 

6816 

1251.7 

6820 

1251.1 

6824 

1251.4 

6828 

2301.8 

6832 

1242.1 

6836 

1251.1 

6840 

1271.8 

6901 

2121.2 

6908 

2121.2 

6912 

2121.1 

6916 

2121.1 

6920 

2121.2 

6924 

2121.2 

6927 

2121.2 

6930 

1241.8 

6932 

1241.8 

6934 

1241.8 

6935 

1241.8 

6937 

1241.8 

6939 

1241.8 

6941 

1241.2 

6944 

1241.2 

6947 

1241.2 

6950 

1241.2 

6954 

2121.9 

6955 

2121.3 

6956 

2121.9 

6957 

2121.9 

6959 

2121.9 

6961 

2121.9 

6963 

2121.9 

6965 

2121.9 

6966 

2121.9 

6967 

1241.2 

6968 

2121.3 

6971 

2121.3 

6975 

2121.3 

6978 

2121.3 

6981 

2121.3 

6985 

2121.9 

6986 

2121.9 

6988 

2121.9 

6989 

1252.8 

6991 

1241.2 

6992 

1241.2 

6993 

2121.9 

6994 

1241.2 

7001 

2151.2 

7005 

2151.2 

7008 

2151.2 

7011 

1252.8 

7015 

2151.4 

7020 

2151.2 

7025 

1241.5 

7030 

2151.4 

7035 

2151.2 

7038 

2151.2 

7040 

2151.2 

7045 

1241.5 

7101 

2151.1 

7104 

2151.1 

7108 

2151.1 

7112 

2151.1 

7116 

2151.1 

7120 

2151.1 

7124 

2151.1 

7128 

2151.1 

7132 

2151.1 

7136 

2151.1 

7140 

2151.1 

7146 

2151.1 

7155 

1252.5 

7157 

1252.5 

7159 

1251.1 

7161 

1251.1 

7162 

1241.5 

7163 

1241.5 

7164 

1241.5 

7165 

2151.1 

7168 

2151.1 

7177 

2151.1 

7182 

2151.1 

7184 

1241.5 

7201 

1241.1 

7210 

1241.1 

7220 

1241.1 

7232 

1241.1 

7237 

1242.3 

7245 

1241.1 

7249 

1241.1 

7252 

1241.1 

7257 

1241.1 

7258 

1241.1 

7259 

1241.1 

7260 

1241.1 

7301 

2112.1 

7301 

2112.2 

7306 

2112.1 

7306 

2112.2 

7312 

2111.1 

7351 

2141.2 

7353 

2141.1 

7368 

2141.6 

7370 

2141.3 

7375 

2142.2 

7378 

2142.1 

7380 

2142.3 

7382 

2142.5 

7401 

2122.2 

7402 

2122.2 

7404 

2224.2 

7406 

2224.9 

7409 

1241.8 

7411 

1241.8 

7413 

1251.1 

7416 

1251.1 

7418 

1251.1 

7420 

1241.3 

7423 

1241.9 

7450 

2122.1 

7457 

2122.1 

7464 

2122.1 

7472 

2122.1 

7474 

2122.1 

7479 

2122.3 

7479 

1241.6 

7501 

1241.4 

7512 

2130.1 

7527 

2130.1 

7536 

2130.1 

7546 

1241.4 

7549 

2130.3 

7551 

2130.3 

7553 

2130.3 

7555 

2130.3 

7557 

2130.3 

7559 

2130.3 

7562 

2130.3 

7564 

2130.3 

7567 

1241.4 

7569 

1241.8 

7571 

1241.4 

7573 

2130.3 

7601 

2211.1 

7601 

2211.2 

7601 

2211.3 

7621 

2211.5 

7628 

2211.5 

7635 

2211.4 

7638 

2211.4 

7640 

2211.4 

7654 

2211.4 

7657 

2211.4 

7660 

2211.4 

7663 

2211.4 

7666 

2211.4 

7669 

1252.1 

7672 

2211.9 

7675 

2211.9 

7678 

2211.9 

7681 

2211.9 

7684 

2211.9 

7685 

2212.1 

7701 

2213 

7705 

2224.4 

7708 

2213.3 

7711 

2224.9 

7712 

2224.9 

7713 

1241.7 

7719 

1241.7 

7723 

1241.7 

7725 

1241.7 

7727 

1241.7 

7728 

1241.7 

7731 

1241.7 

7733 

1241.7 

7734 

1241.7 

7735 

2224.9 

7737 

2224.4 

7741 

1241.7 

7742 

1241.7 

7744 

1241.7 

7747 

1241.7 

7748 

2213.3 

7750 

2213.3 

7752 

2213.2 

7755 

1241.7 

7758 

1241.7 

7761 

1241.7 

7763 

1241.7 

7766 

2224.4 

7777 

2224.4 

7775 

1241.7 

7778 

2224.4 

7783 

1220.9 

7785 

1241.2 

7787 

1241.2 

7787 

1241.4 

7789 

1241.7 

7801 

1251.1 

7803 

2301.7 

7806 

2301.7 

7808 

2301.7 

7810 

1241.1 

7813 

1251.8 

7816 

1251.8 

7818 

1251.8 

7820 

1241.1 

7824 

1251.8 

7827 

1251.8 

7831 

2301.7 

7833 

1252.4 

7835 

1252.9 

7837 

1252.4 

7839 

1251.8 

7842 

1251.8 

7844 

1251.8 

7846 

1251.8 

7848 

1251.8 

7861 

1251.7 

7863 

1251.7 

7901 

1230.1 

7903 

1230.1 

7906 

1230.1 

7909 

1230.1 

7910 

1230.1 

7912 

1230.1 

7914 

1230.1 

7919 

1230.1 

7922 

1230.1 

7924 

1230.1 

7925 

1230.1 

7926 

1230.1 

7927 

1230.1 

7928 

1230.1 

7929 

1230.1 

7930 

1230.1 

7931 

1230.1 

7932 

1230.1 

7933 

1230.1 

7934 

1230.1 

7935 

1230.2 

7938 

1230.2 

7939 

1230.2 

7941 

1230.2 

7943 

1230.1 

7944 

1230.2 

7945 

1230.4 

7947 

1211.4 

7949 

1230.4 

7951 

1251.5 

7953 

1251.5 

7954 

1230.4 

7956 

1230.4 

7958 

1230.4 

7960 

1230.4 

7965 

1230.5 

7968 

1230.5 

7972 

1230.5 

7974 

1230.5 

7975 

1230.5 

7980 

1251.5 

8101 

1251.9 

8104 

1251.1 

8106 

1251.9 

8109 

1251.7 

8111 

1251.9 

8113 

1251.9 

8115 

1251.9 

8117 

1251.5 

8119 

1251.5 

8121 

1252.5 

8123 

1252.7 

8125 

1252.1 

8127 

1251.9 

8129 

1251.5 

8131 

1230.5 

8133 

1251.6 

8135 

1251.9 

8137 

1251.9 

8151 

1251.9 

8152 

1251.9 

8156 

1271.9 

8158 

1251.9 

8160 

1251.9 

8162 

1251.9 

8164 

1271.9 

8166 

1271.9 

8168 

1271.9 

8169 

1271.9 

8170 

1271.9 

8171 

1271.8 

8173 

1271.9 

8175 

1271.9 

8177 

1251.9 

8201 

1220.9 

8202 

1220.9 

8204 

1220.9 

8206 

1220.9 

8208 

1220.9 

8401 

111, 112 

8460 

1130.1, 1130.2, 1130.3, 1130.6 

8470 

1220.9 

8480 

1211.1, 1211.2, 1211.3 

8501 

2111.1 

8503 

2112.1 

8506 

2112.1 

8512 

2112.1 

8518 

2112.1 

8522 

2112.2 

8527 

2151.4 

8528 

2151.4 

8532 

2153.9 

8533 

2152.5 

8534 

1271.6 

8535 

1251.9 

8538 

2302.6 

8540 

2302.6 

8541 

2223.2 

8542 

2420.5 

8543 

2302.6 

8548 

1251.9 

8550 

2224.1 

8552 

2224.1 

8554 

2224.3 

8555 

2224.9 

8556 

2224.9 

8560 

2222.1 

8561 

2222.1 

8574 

2222.1 

8575 

2222.1 

8576 

2222.9 

8580 

2223.1 

8582 

2223.2 

8583 

2223.3 

8586 

2223.3 

8589 

2223.3 

8594 

2223.2 

8596 

2223.3 

8601 

2221.2 

8602 

2221.2 

8604 

2221.1 

8608 

1251.9 

8621 

2222.2 

8632 

2222.2 

8636 

2222.2 

8638 

1251.9 

8701 

1274.4 

8702 

1274.4 

8704 

1274.4 

8708 

1230.6 

8718 

1230.6 

8720 

1230.6 

8722 

1230.6 

8724 

1272.3 

8726 

1230.3 

8732 

1230.6 

8734 

1230.6 

8736 

1264.9 

8738 

1230.6 

8740 

1274.4 

8742 

1230.6 

8901 

1264.1 

8902 

1264.1 

8903 

1264.1 

8904 

1264.1 

8905 

1264.1 

8906 

1264.1 

8907 

1264.1 

8908 

1264.6 

8909 

1264.6 

8910 

1264.2 

8911 

1264.2 

8912 

1264.2 

8913 

1264.2 

8914 

1264.2 

8915 

1264.1 

8916 

1264.1 

8917 

1264.1 

8918 

1264.2 

8919 

1264.2 

8921 

1264.2 

8922 

1264.2 

8923 

1264.1 

8925 

1264.1 

8926 

1264.2 

8927 

1264.2 

8928 

1264.3 

8930 

1264.2 

8931 

1264.2 

8932 

1264.2 

8933 

1264.4 

8934 

1264.4 

8936 

1264.4 

8937 

1264.4 

8939 

1264.4 

8940 

1264.4 

8941 

1264.4 

8942 

1264.4 

8943 

1264.4 

8944 

1264.9 

8945 

1264.9 

8946 

1264.3 

8948 

1264.9 

8949 

1264.9 

8950 

1264.9 

8951 

1264.9 

8952 

1230.1 

8953 

1230.1 

8954 

1230.1 

8955 

1230.1 

8957 

1264.4 

8971 

1264.6 

8972 

1264.6 

8973 

1264.6 

8974 

1264.6 

8976 

1264.6 

8979 

1264.6 

8980 

1264.6 

8981 

1264.6 

8983 

1264.6 

9001 

1211.4 

9002 

1211.4 

9003 

1212.1 

9004 

1211.4 

9005 

1212.2 

9006 

1212.1 

9007 

1212.1 

9009 

1212.1 

9011 

1212.2 

9031 

1265.1 

9036 

1265.2 

9037 

2411.3 

9038 

2412.2 

9039 

2412.2 

9040 

2412.2 

9041 

2412.2 

9042 

2412.2 

9043 

2411.3 

9044 

2411.3 

9045 

2411.2 

9046 

2412.1 

9047 

2412.2 

9048 

2411.2 

9049 

2412.2 

9050 

2411.2 

9051 

2411.2 

9052 

1265.3 

9053 

2411.1 

9054 

2411.1 

9055 

2411.1 

9056 

2411.1 

9057 

2411.1 

9058 

2411.1 

9059 

2411.1 

9060 

2411.1 

9061 

1265.5 

9062 

1265.5 

9063 

1265.1 

9064 

1263.5 

9065 

1265.1 

9066 

1265.4 

9067 

1265.5 

9068 

1265.1 

9073 

1265.1 

9096 

1130.2 

9101 

1263.2 

9102 

1263.2 

9104 

1263.2 

9107 

1263.2 

9110 

1263.2 

9113 

1263.7 

9115 

1130.1 

9120 

1263.3 

9121 

1263.3 

9122 

1263.7 

9123 

1263.7 

9125 

1263.4 

9129 

1263.3 

9132 

1263.3 

9134 

1263.3 

9138 

1263.3 

9140 

1263.3 

9142 

1263.3 

9144 

1263.6 

9146 

1263.4 

9151 

1263.5 

9155 

1263.5 

9157 

1263.5 

9159 

1263.5 

9160 

1263.6 

9161 

1263.6 

9162 

1263.6 

9163 

1130.3 

9166 

1130.3 

9168 

1263.5 

9171 

1263.5 

9172 

1263.5 

9173 

1263.5 

9174 

1263.5 

9175 

1263.5 

9201 

1262.2 

9202 

1262.5 

9203 

1262.2 

9204 

1262.1 

9206 

1230.2 

9208 

1261.5 

9209 

1261.1 

9210 

1261.1 

9211 

1261.1 

9212 

1261.1 

9213 

1261.1 

9216 

1261.1 

9217 

1261.1 

9218 

1262.4 

9219 

1263.5 

9221 

2412.6 

9250 

1261.1 

9256 

1261.1 

9257 

1261.1 

9262 

1261.1 

9266 

1261.1 

9267 

1261.1 

9270 

1261.1 

9271 

1261.1 

9272 

1261.2 

9273 

1261.3 

9276 

1261.3 

9277 

1262.2 

9279 

2412.5 

9280 

1261.2 

9281 

1261.9 

9282 

1261.9 

9283 

1261.1 

9301 

1263.1 

9303 

1263.1 

9306 

1263.1 

9308 

1263.1 

9310 

1263.1 

9312 

1263.1 

9314 

1263.1 

9316 

1263.1 

9318 

1263.1 

9322 

1263.1 

9324 

1263.1 

9326 

1263.1 

9328 

1263.1 

9350 

1262.5 

9351 

1263.1 

9352 

1263.1 

9353 

1263.1 

9355 

1263.8 

9357 

1263.8 

9359 

1263.8 

9360 

1263.8 

9362 

1263.8 

9370 

1263.9 

9372 

1263.9 

9374 

1263.9 

9376 

1263.9 

9401 

1220.1 

9403 

1220.2 

9404 

1220.2 

9405 

1220.3 

9406 

1220.4 

9407 

1220.3 

9501 

2223.1 

9502 

2223.1 

9503 

2223.3 

9504 

2152.5 

9505 

2152.5 

9506 

2304.4 

9507 

2223.3 

9508 

2222.9 

9509 

2151.1 

9510 

2302.6 

9511 

2420.5 

9512 

2302.6 

9550 

2301.1 

9551 

2304.4 

9552 

2301.1 

9553 

2303.9 

9554 

2304.1 

9555 

2304.2 

9556 

2303.4 

9557 

2301.7 

9558 

2304.9 

9559 

2303.9 

9560 

1251.1 

9561 

1251.1 

9562 

1251.1 

9563 

1251.7 

9564 

1251.8 

9564 

2301.7 

9564 

2303.1 

9565 

1251.5 

9566 

1251.4 

9567 

1251.4 

9568 

1271.2 

9569 

1251.6 

9570 

1251.9 

9571 

2222.1 

9572 

2222.2 

9573 

1264.6 

 

УДК 0:26.46 

01.140.20 

 

Ключові слова: класифікація, класифікатор, коди, споруда, будівля, інженерна споруда.

____________ Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы уведомить нас об этом
Комментарии
0
Какая удача - вы можете стать первым, кто прокомментирует этот материал.
Оставить комментарий:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі