Информация по теме "" | Публикации по тегу
4726 0
Распечатать
Избранное

Государственный классификатор управленческой документации ДК 010-98

Государственный классификатор управленческой документации (ДКУД) является составной частью государственной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. ДКУД разработан в связи с изменениями в составе и содержании организационно-распорядительной, первично-учетной, банковской и отчетно-статистической документации результате реорганизации системы государственного управления в Украине.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держстандарту України
від 31 грудня 1998 р. N 1024 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98

Чинний від 1999-06-01

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 28 липня 2014 року N 886

1. ВСТУП

Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. ДКУД розроблено у зв'язку із змінами у складі та змісті організаційно-розпорядчої, первинно-облікової, банківської та звітно-статистичної документації внаслідок реорганізації системи державного управління в Україні.

ДКУД є номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.

ДКУД використовується під час збирання та оброблення документів за відповідними уніфікованими формами усіма органами державного і господарського управління та підвідомчими підприємствами й організаціями в процесі виконання відповідних управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

Класифікатор орієнтовано на однозначне визначення (ідентифікацію) УФД, їх облік та систематизацію, контроль складу та змісту УФД у кожному класі документації, організацію ведення відповідних класів документації, забезпечення автоматизованого пошуку потрібних УФД. Кожному класу документації відповідає певна уніфікована система документації (УСД).

Об'єктом класифікації є безпосередньо УФД, які використовуються під час виконання управлінських функцій згідно з чинним законодавством.

ДКУД орієнтовано на забезпечення оброблення інформації із застосуванням засобів комп'ютерної техніки та прогресивних інформаційних технологій.

ДКУД містить такі класи:

1) організаційно-розпорядча документація (код 02);

2) первинно-облікова документація (код 03);

3) банківська документація (код 04);

4) фінансова документація (код 05);

5) звітно-статистична документація (код 06);

6) планова документація (код 07);

7) ресурсна документація (код 08);

8) торговельна документація (код 09);

9) зовнішньоторговельна документація (код 10);

10) цінова документація (код 13);

11) документація з праці, соціальних питань і соціального захисту населення (код 15);

12) документація з побутового обслуговування населення (код 17);

13) бухгалтерсько-облікова документація (код 18);

14) документація з Пенсійного фонду (код 20);

15) словниково-довідкова документація (код 21).

Ідентифікація УФД здійснюється через ієрархічну класифікацію з трьома ступенями. Кодове позначення складається з семи цифрових десяткових знаків (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура кодового позначення УФД

У кодовому позначенні УФД відображено: перший та другий знаки (клас) - належність УФД до відповідної УСД; третій та четвертий знаки (підклас) - належність УФД у межах класу до відповідного підкласу; п'ятий, шостий і сьомий знаки - реєстраційний номер УФД підкласу.

Ведення ДКУД здійснює Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Національного агентства з питань інформатизації при Президентові України. Актуалізація ДКУД здійснюється один раз на рік.

Із введенням в дію державного класифікатора управлінської документації нової редакції припиняється чинність ДК 010-96.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 Система документації

Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності. 

2.2 Уніфікована система документації (УСД)

Система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності.

2.3 Управлінська документація

Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління національним господарством і мають нормативно-правову силу.

2.4 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації

Система документації, використовувана для вирішення організаційно-розпорядчих завдань управління.

2.5 Уніфікована система первинно-облікової документації

Система документації, використовувана для управління виробничо-господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, всіх форм власності.

2.6 Уніфікована система банківської документації

Система документації, використовувана для здійснення розрахунково-грошових операцій через банки.

2.7 Уніфікована система фінансової документації

Система документації, використовувана для організації фінансових взаємовідносин суб'єктів економіки.

2.8 Уніфікована система звітно-статистичної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань державної статистики й одержання статистичної інформації.

2.9 Уніфікована система планової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань прогнозування і планування розвитку економіки.

2.10 Уніфікована система цінової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань аналізу цін і ціноутворення.

2.11 Уніфікована система ресурсної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління ресурсами.

2.12 Уніфікована система торговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління торгівлею.

2.13 Уніфікована система зовнішньоторговельної документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань зовнішньоторговельної діяльності.

2.14 Уніфікована система документації з праці, соціальних питань і соціального захисту населення

Система документації, використовувана для вирішення завдань управління трудовими ресурсами і соціальним захистом.

2.15 Уніфікована система документації з бухгалтерського обліку

Система документації, використовувана для вирішення завдань бухгалтерського обліку бюджетних і госпрозрахункових установ і організацій.

2.16 Уніфікована система документації з Пенсійного фонду

Система документації, використовувана для вирішення завдань пенсійного забезпечення.

2.17 Уніфікована система словниково-довідкової документації

Система документації, використовувана для вирішення завдань керування інформаційною базою та її складовими елементами (бази даних, уніфіковані форми документів, інформаційні потоки, техніко-економічні показники тощо).

2.18 Уніфікована форма документа (УФД)

Сукупність реквізитів, установлених відповідно до завдань, що підлягають вирішенню у певній сфері діяльності і розташованих у визначеному порядку на носії інформації.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Код 

Назва УФД 

Індекс 

2

ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

201

Документація з організації та припинення діяльності юридичної особи

 

20101

Статут

СТ

20102

Положення про юридичну особу

ПЮО

20103

Засновницький (установчий) договір

ЗД

20104

Протокол загальних зборів засновників (учасників) юридичної особи

ПЗЗ

20105

Положення про колегіальний виконавчий орган, особу, щовиконує повноваження одноосібного органу, наглядову раду, ревізійну комісію

ПКОВО

20106

Структура і штатна чисельність

СШЧ

20107

Штатний розпис

ШР

20108

Положення про структурний підрозділ юридичної особи; відділення, філію, представництво, колегіальний виконавчий (дорадчий) орган

ПСПЮО

20109

Колективний договір

КД

20110

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ПВТР

20111

Інструкція з пожежної безпеки

ІПБ

20112

Інструкція з техніки безпеки

ІТБ

20113

Інструкція з діловодства

ІД

20114

Номенклатура справ юридичної особи

НСЮО

20115

Посадова інструкція працівника

ПІП

20116

Робоча інструкція працівника

РІП

20117

Доручення керівних органів вищого рівня

ДКОВВ

20118

План роботи (діяльності) юридичної особи

ПРЮО

20119

План роботи структурного підрозділу, філії, відділення, колегіального виконавчого органу, представництва юридичної особи

ПРСП

20120

План роботи працівника

ПРП

20121

Положення про організацію проведення заходу

ПОПЗ

20122

Наказ (розпорядження) з основної діяльності юридичної особи

Н(Р)ОДЮО

20123

Спільний наказ з основної діяльності кількох юридичних осіб

СНОДКЮО

20124

Наказ (розпорядження) з адміністративно-господарської діяльності (питань) юридичної особи

НАГД

20125

Протокол засідання наглядової ради, колегіального виконавчого органу, ревізійної комісії

ПЗНРКВОРК

20126

Протокол засідання комісії, комітету, робочої групи

ПЗКРП

20127

Протокол засідання загальних зборів трудового колективу

ПЗЗЗТК

20128

Протокол оперативної наради у керівника юридичної особи

ПОН

20129

Протокол засідання (наради) структурного підрозділу

ПЗСП

20130

Договір господарський

ДГ

20131

Договір цивільно-правовий

ДЦП

20132

Доповідна записка

ДЗ

20133

Пояснювальна записка

ПЗ

20134

Акт перевірки суб'єкта господарювання (напрямів роботи)

АПСГ

20135

Довідка перевірки

ДП

20136

Припис органу державного нагляду (контролю)

ПОДН

20137

Рішення (ухвала) судових установ

Р(У)СУ

20138

Передавальний акт (розподільчий баланс)

ПА(РБ)

20139

Акт ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи

АЛК

20140

Приймально-здавальний акт, складений в разі зміни керівника юридичної особи

ПЗАЗК

20141

Приймально-здавальний акт, складений в разі зміни посадової відповідальної (матеріально відповідальної) особи

ПЗАЗПВО

20142

Акт про вилучення до знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

АВЗД

20143

Акт про знищення зіпсованих бланків цінних паперів, бланків документів суворої звітності, службових посвідчень звільнених працівників; печаток і штампів

АЗЗП

20144

Звіт про роботу (діяльність) юридичної особи

ЗРЮО

20145

Звіт про роботу структурного підрозділу, філії, відділення, колегіального виконавчого органу, представництва юридичної особи

ЗРСП

20146

Звіт про роботу працівника

ЗРП

20147

Аналітична довідка про роботу (діяльність)

АДР

20148

Аналітична доповідь про роботу (діяльність)

АДоР

20149

Аналітичний огляд про роботу (діяльність)

АОР

20150

Службовий лист

СЛ

202

Документація з керування персоналом

 

20201

Заява працівника

ЗП

20202

Подання

По

20203

Наказ (розпорядження) з особового складу

Н(Р)ОС

20204

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

П-1

20205

Наказ (розпорядження) про переміщення за посадою, переведення на іншу роботу

НПППР

20206

Наказ (розпорядження) про сумісництво

Н(Р)С

20207

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

П-4

20208

Наказ (розпорядження) про атестацію кадрів

Н(Р)АК

20209

Наказ (розпорядження) про допуск до державної таємниці

Н(Р)ДДТ

20210

Наказ (розпорядження) про присвоєння звань

Н(Р)ПЗ

20211

Наказ (розпорядження) про заохочення

Н(Р)З

20212

Наказ (розпорядження) про нарахування доплат і надбавок

Н(Р)НДН

20213

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

П-3

20214

Наказ (розпорядження) про відрядження

Н(Р)В

20215

Трудовий договір (контракт)

ТД(К)

20216

Особова картка працівника

П-2

20217

Особовий листок з обліку кадрів

П-2ДС

20218

Протокол засідання атестаційної (кваліфікаційної, тарифікаційної) комісії

ПЗАК

20219

Графік відпусток

ГВ

20220

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них

П-9

20221

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

П-10

20222

Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них

АСБТКВ

20223

Автобіографія

Авт

20224

Характеристика

Хк

0203 

Скасовано  

  

0204 

Скасовано 

  

03 

ПЕРВИННО-ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

  

0301 

Скасовано 

  

0302 

Облік використання робочого часу 

  

302001

Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати 

П-12 

302002

Табель обліку використання робочого часу (1) 

П-13 

302003

Табель обліку використання робочого часу (2) 

П-14 

302004

Список осіб, які працювали у надурочний час 

П-15 

302005

Листок обліку простоїв 

П-16 

305

Облік розрахунків з робітниками і службовцями із заробітної плати 

  

305001

Розрахунково-платіжна відомість 

П-49 

305002

Розрахункова відомість (1) 

П-50 

305003

Розрахункова відомість (2) 

П-51 

305004

Розрахунок заробітної плати 

П-52 

305005

Платіжна відомість 

П-53 

305006

Особовий рахунок (1) 

П-54 

305007

Особовий рахунок (2) 

П-54а 

305008

Накопичувальна картка обліку виробітку і зарплати 

П-55 

305009

Накопичувальна картка обліку зарплати 

П-56 

0306 

Облік основних засобів 

  

306001

Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів 

ОЗ-1 

306002

Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів 

ОЗ-2 

306003

Акт на списання основних засобів 

ОЗ-3 

306004

Акт на списання автотранспортних засобів 

ОЗ-4 

306005

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини 

ОЗ-5 

306006

Інвентарна картка обліку основних засобів 

ОЗ-6 

306007

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів 

ОЗ-7 

306008

Картка обліку руху основних засобів 

ОЗ-8 

306009

Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації) 

ОЗ-9 

306010

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) 

ОЗ-14 

306011

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) 

ОЗ-15 

306012

Розрахунок амортизації з автотранспорту 

ОЗ-16 

306013

Акт приймання-передавання основних засобів 

ОЗ-1 (бюджет)

306014

Акт приймання-передавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів 

ОЗ-2 (бюджет) 

306015

Акт про списання основних засобів 

ОЗ-3

(бюджет) 

306016

Акт про списання автотранспортних засобів 

ОЗ-4

(бюджет) 

306017

Акт про списання з балансу бюджетних організацій і установ вилученої з бібліотеки літератури 

ОЗ-5

(бюджет) 

306018

Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах 

ОЗ-6

(бюджет) 

306019

Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах (для тварин і багаторічних рослин) 

ОЗ-7

(бюджет) 

306020

Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах 

ОЗ-9

(бюджет) 

306021

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів 

ОЗ-10

(бюджет) 

0306022 

Інвентарний список основних засобів 

ОЗ-11

(бюджет) 

0306023 

Відомість нарахування зносу на основні засоби 

ОЗ-12

(бюджет) 

0307 

Облік сировини та матеріалів 

  

0307001 

Журнал обліку вантажів, що надходять 

М-1 

0307002 

Доручення (1) 

М-2 

0307003 

Доручення (2) 

М-2б 

0307004 

Журнал реєстрації доручень 

М-3 

0307005 

Прибутковий ордер 

М-4 

0307006 

Акт про приймання матеріалів 

М-7 

0307007 

Лімітно-забірна карта (1) 

М-8 

0307008 

Лімітно-забірна карта (2) 

М-9 

0307009 

Акт-вимога на зміну (додатковий відпуск) матеріалів 

М-10 

0307010 

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів 

М-11 

0307011 

Картка складського обліку матеріалів 

М-12 

0307012 

Реєстр приймання-здавання документів 

М-13 

0307013 

Відомість обліку залишків матеріалів на складі 

М-14 

0307014 

Акт приймання устаткування 

М-15 

0307015 

Акт приймання-передавання устаткування до монтажу 

М-15а 

0307016 

Матеріальний ярлик 

М-16 

0307017 

Акт про виявлені дефекти устаткування 

М-17 

0307018 

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу

М-18

0307019 

Матеріальний звіт 

М-19 

0307021 

Інвентаризований опис 

М-21 

0307022 

Акт про витрати давальницьких матеріалів 

М-23 

0307023 

Картка обліку устаткування для встановлення 

М-26 

0307024 

Лімітно-забірна карта (1) 

М-28 

0307025 

Лімітно-забірна карта (2) 

М-28а 

0307029 

Акт на списання бланків доручень 

М-2а 

0308 

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

  

0308001 

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) 

МШ-1 

0308002 

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 

МШ-2 

0308003 

Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) 

МШ-3 

0308004 

Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів 

МШ-4 

0308005 

Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні 

МШ-5 

0308006 

Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв 

МШ-6 

0308007 

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв 

МШ-7 

0308008 

Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів 

МШ-8 

0309 

Облік у капітальному будівництві 

  

0309001 

Акт приймання виконаних підрядних робіт 

КБ-2в 

0309002 

Довідка про вартість виконаних підрядних робіт і витрат 

КБ-3 

0309003 

Довідка про вартість виконаних проектно-вишукувальних робіт 

КБ-4а 

0310 

Облік автомобільного транспорту 

  

0310001 

Товарно-транспортна накладна 

1-ТН 

0310002 

Товарно-транспортна накладна (на перевезення спирту) 

1-ТН спирт 

0310003 

Дорожній лист вантажного автомобіля 

0310004 

Дорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні 

1

(міжнародна) 

0310019 

Талон замовника 

1-ТЗ 

0310020 

Контрольний лист на перевезення спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

1-АТ 

0314 

Облік роботи будівельних машин і механізмів 

  

0314001 

Рапорт N про роботу баштового крана 

ЕБМ-1 

0314002 

Дорожній лист N будівельної машини 

ЕБМ-2 

0314003 

Рапорт N про роботу будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-3 

0314004 

Рапорт-наряд N про роботу будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-4 

0314005 

Карта обліку роботи будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-5 

0314006 

Журнал обліку роботи будівельної машини (механізму) 

ЕБМ-6 

0314007 

Довідка про виконані роботи (послуги) 

ЕБМ-7 

0316 

Облік касових операцій 

  

0316001 

Прибутковий касовий ордер 

КО-1 

0316002 

Видатковий касовий ордер 

КО-2 

0316003 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (1) 

КО-3 

0316004 

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (2) 

КО-3а 

0316005 

Касова книга 

КО-4 

0316006 

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей 

КО-5 

0316007 

Товарно-касова книга 

ТК-1 

0317 

Облік об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій 

  

0317001 

Заявка на раціоналізаторську пропозицію 

Р-1 

0317002 

Акт про використання раціоналізаторської пропозиції 

Р-3 

0317003 

Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій 

Р-2 

0317004 

Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки) 

ПВ-1 

0317005 

Журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), поданих до зарубіжних патентних відомств 

ПВ-2 

0317006 

Акт про використання об'єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка) 

ПВ-3 

0317007 

Журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) 

ПВ-4 

0319 

Погосподарський облік для сільських Рад народних депутатів 

  

0319001 

Погосподарська книга 

0319002 

Список осіб, що тимчасово проживають на території сільської Ради 

0319003 

Алфавітна книга 

0322 

Облік з працевлаштування 

  

0322005 

Відомості про прийнятих працівників 

ПН-1 

0322006 

Реєстраційна картка громадянина України, працевлаштованого за кордоном за наймом органом служби зайнятості або посередницькою комерційною організацією, що має відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності 

1-ем 

0322007 

Реєстраційна картка громадянина України, який працює за кордоном у межах договору підряду між українським та закордонним підприємствами 

2-ем 

0322008 

Реєстраційна картка іноземця, який тимчасово працює в Україні 

1-ім 

0323 

Облік бланків суворої звітності 

  

0323001 

Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності 

СЗ-1 

0323002 

Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності 

СЗ-2 

0323003 

Акт на списання використаних бланків суворої звітності 

СЗ-3 

0323004 

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності 

СЗ-4 

0323005 

Картка-довідка про видані та використані бланки суворої звітності 

СЗ-5 

0323006 

Квитанція форми N 000000 (під час розрахунків за зберігання транспортних засобів та інші супутні послуги на автостоянках) 

АС-1 

0323007 

Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з індивідуального пошиття й оновлення швейних, хутряних, шкіряних, трикотажних виробів, головних уборів, взуття та виготовлення меблів) 

ПО-ВІ 

0323008 

Замовлення, квитанція (на виконання фотопослуг, дрібного ремонту виробів та інших послуг невиробничого характеру) 

ПО-ДІ 

0323009 

Квитанція, копія квитанції (на виконання послуг, що надаються в присутності замовника) 

ПО-Д2 

0323010 

Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з хімічної чистки і фарбування виробів та прання білизни) 

ПО-ОІ 

0323011 

Замовлення-зобов'язання, копія замовлення-зобов'язання (для оформлення надання у тимчасове користування предметів прокату) 

ПО-ПІ 

0323012 

Квитанція, копія квитанції (для приймання коштів за прокат, за продовження терміну прокату, неповернення речей прокату та інше) 

ПО-П2 

0323013 

Замовлення, квитанції, копія квитанції (на виконання послуг з ремонту побутових машин та приладів, радіоелектронної апаратури, транспортних засобів, меблів, взуття) 

ПО-РІ 

0323014 

Замовлення, квитанція, копія квитанції (на виконання послуг з ремонту і виготовлення ювелірних виробів) 

ПО-ЮІ 

0323015 

Талон квитанції N 000000 про оплату екологічних послуг 

Серія ПЕ 

0323016 

Талон квитанції АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

Серія АШ 

0323017 

Квитанція АШ 00 N 000000 про сплату штрафу за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища 

АШ 

0323018 

Анкета для громадянина України, який прибув до готелю 

1-Г 

0323019 

Реєстраційна картка 

2-Г 

0323020 

Візитна картка гостя на проживання у готелі 

3-Г 

0323021 

Рахунок 

4-Г 

0323022 

Журнал обліку громадян, які проживають у готелі 

5-Г 

0323023 

Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі 

6-Г 

0323024 

Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів (місць) 

7-Г 

0323025 

Розрахунок оплати за бронювання номерів (місць) та проживання за безготівковим розрахунком 

8-Г 

0323026 

Касовий звіт 

9-Г 

0323027 

Квитанція за користування автостоянкою готелю 

10-Г 

0323028 

Відомості обліку руху номерів і місць у готелі 

11-Г 

0323029 

Журнал оперативного обліку осіб, які проживають на поверсі 

12-Г 

0323030 

Корінець квитанції на приймання речей до камери схову 

13-Г 

0323031 

Особова медична книжка здоров'я 

ОМК 

0328 

Облік підприємств і організацій 

  

0328001 

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Облікова картка 

ЄДРПОУ 

04 

БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

  

0401 

Документація щодо здійснення касових операцій 

  

0401001 

Об'ява на внесення готівки 

Дод. 1 

0401002 

Приходний ордер 

Дод. 2 

0401003 

Повідомлення 

Дод. 3 

0401004 

Приходний касовий ордер 

Дод. 4 

0401005 

Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) 

Дод. 5 

0401006 

Довідка касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількості грошових документів, які надійшли до каси 

Дод. 6 

0401007 

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 

Дод. 7 

0401008 

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою 

Дод. 8 

0401009 

Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття й опечатування грошових сховищ 

Дод. 9 

0401010 

Книга обліку показів лічильників контрольного касового апарата і сум готівки, прийнятої вечірньою касою 

Дод. 10 

0401011 

Супровідна відомість до сумки з валютними та іншими цінностями 

Дод. 11 

0401012 

Явочна карта 

Дод. 12 

0401013 

Журнал обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок 

Дод. 13 

0401014 

Довідка про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карт 

Дод. 14 

0401015 

Довідка про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки 

Дод. 15 

0401016 

Дорожня відомість на збирання виручки касою залізничних станцій 

Дод. 16 

0401017 

Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою касою залізничних станцій 

Дод. 17 

0401018 

Реєстр сумок з готівкою підприємств зв'язку, що були здані установі банку 

Дод. 18 

0401019 

Контрольна відомість перерахування виручки 

Дод. 19 

0401020 

Зведена відомість обліку перерахування готівки сумок каси станцій залізниць 

Дод. 20 

0401021 

Контрольний лист касира-рахівника 

Дод. 21 

0401022 

Картка обліку прорахунків, виявлених у сумках з виручкою магазину 

Дод. 22 

0401023 

Картка обліку перерахунків, виявлених касиром банку в інкасаторських сумках 

Дод. 23 

0401024 

Довідка про виявлені неплатіжні або фальшиві білети і монети 

Дод. 24 

0401025 

Комплект позабалансових ордерів 

Дод. 25 

0401026 

Пересильна відомість з роздавання порожніх грошових сумок 

Дод. 26 

0401027 

Контрольний лист прийнятих і виданих цінностей 

Дод. 27 

0401028 

Типовий договір на організацію каси банку при підприємствах 

Дод. 28 

0401029 

Видатковий касовий ордер 

Дод. 29 

0401030 

Видатковий ордер 

Дод. 30 

0401031 

Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей банку 

Дод. 31 

0401032 

Акт про недостачі (надлишки) грошових білетів у пачках 

Дод. 32 

0401033 

Довідка касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму, одержану під звіт 

Дод. 33 

0401034 

Зведена довідка про касові обороти 

Дод. 34 

0401035 

Загальні правила визначення ознак платіжних грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті 

Дод. 35 

0401036 

Заява про прийняття грошей на експертизу 

Дод. 36 

0401037 

Опис грошових білетів, відправлених на експертизу 

Дод. 37 

0402 

Документація щодо здійснення емісійних операцій 

  

0402001 

Паспорт грошового сховища 

Дод. 38 

0402002 

Повідомлення про відправлення цінностей з резервних фондів 

Дод. 39 

0402003 

Повідомлення управлінню емісійно-касових операцій про одержання з резервних фондів грошових білетів та монети 

Дод. 40 

0402004 

Приходний позабалансовий ордер 

Дод. 41 

0402005 

Комплект ордерів (позабалансовий та касовий приходно-видатковий) 

Дод. 42 

0402006 

Постійні індекси емісійних дозволів, закріплених Правлінням Національного банку України за установами Національного банку України 

Дод. 43 

0402007 

Реєстраційний журнал емісійних дозволів на перерахування із фондів в оборотну касу грошових білетів 

Дод. 44 

0402008 

Видатковий позабалансовий ордер 

Дод. 45 

0402009 

Текст відбитка штампа для папки касових документів 

Дод. 46 

0402010 

Опис цінностей, що обліковуються на рахунку N  

Дод. 47 

0403 

Документація із схоронності цінностей і додержання емісійно-касової дисципліни 

  

0403001 

Книга обліку залишків бланків суворої звітності 

Дод. 48 

0403002 

Книга обліку видавання із комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для оброблення, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище 

Дод. 49 

0403003 

Книга обліку грошей у фондах 

Дод. 50 

0403004 

Книга обліку наявності іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться у сховищі 

Дод. 51 

0403005 

Звітна довідка про касові обороти за день і залишки цінностей 

Дод. 52 

0404 

Документація про порядок індексації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей 

  

0404001 

Типовий договір на збирання грошової виручки 

Дод. 53 

0404002 

Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами 

Дод. 54 

0404003 

Журнал для обліку явочних карток, сумок, печаток і доручень на інкасацію грошей 

Дод. 55 

0404004 

Доручення на інкасацію грошей 

Дод. 56 

0404005 

Журнал реєстрації видавання та приймання зброї і боєприпасів 

Дод. 57 

0404006 

Довідка про загальну суму проінкасованої виручки 

Дод. 58 

0404007 

Маршрутний лист 

Дод. 59 

0404008 

Супровідна відомість на цінності, що підлягають доставленню ранком наступного дня 

Дод. 60 

0404009 

Вимога на підкріплення готівкою філій, агентств, кас банку 

Дод. 61 

0404010 

Книга обліку готівки, відправленої філіями, агентствами, касами через інкасаторів банку 

Дод. 62 

0404011 

Доручення на перевезення цінностей 

Дод. 63 

0404012 

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність 

Дод. 64 

0404013 

Опис цінностей, що пересилаються 

Дод. 65 

0404014 

Опис бланків суворої звітності 

Дод. 66 

0404015 

Акт здавання-приймання посилок з цінностями інкасаторами установ банків 

Дод. 67 

0404016 

Опис валютних та інших цінностей 

Дод. 68 

0405 

Документація про порядок виконання операцій з дорогоцінними металами та коштовним камінням 

  

0405001 

Квитанція на скуплені цінності 

Дод. 69 

0405002 

Відомість скупки цінностей 

Дод. 70 

0405003 

Реєстр-квитанція на скуплені цінності 

Дод. 71 

0405004 

Зведена відомість скупки цінностей 

Дод. 72 

0405005 

Звіт про рух скуплених цінностей 

Дод. 73 

0405006 

Акт вкладених скуплених цінностей 

Дод. 74 

0405007 

Акт на цінності, прийняті для оцінки 

Дод. 75 

0405008 

Книга реєстрації реєстрів і відправлених посилок 

Дод. 76 

0405009 

Рекламація про розбіжності 

Дод. 77 

0405010 

Книга обліку прийнятих і виданих цінностей 

Дод. 78 

0406 

Документація про роботу з іноземною валютою і платіжними документами в іноземній валюті 

  

0406001 

Прибутковий валютний ордер 

Дод. 79 

0406002 

Видатковий валютний ордер 

Дод. 80 

0406003 

Зведена довідка про касові обороти 

Дод. 81 

0406004 

Авансова заявка на видавання валютних та інших цінностей касовим працівникам 

Дод. 82 

0406005 

Положення про пункти обміну іноземної валюти 

Дод. 83 

0406006 

Типовий договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті від організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги (1) 

Дод. 84 

0406007 

Типовий договір про купівлю іноземної розмінної монети у вільно конвертованій валюті для організацій, що ведуть торгівлю та надають послуги (2) 

Дод. 85 

0406008 

Акт передавання валютних та інших цінностей 

Дод. 86 

0406009 

Акт ревізії цінностей (частина 1) 

Дод. 87 

0406010 

Опис валютних та інших цінностей 

Дод. 88 

0406011 

Довідка про приймання на експертизу грошового знака (платіжного документа), що викликає сумнів щодо його справжності 

Дод. 89 

0406012 

Акт про знищення анульованих валютних та інших цінностей 

Дод. 90 

0406013 

Акт ревізії цінностей (частина 2) (установи банку) 

Дод. 91 

0406014 

Реєстр проданої іноземної валюти 

Дод. 92 

0406015 

Реєстр купленої іноземної валюти 

Дод. 93 

0407 

Вихідна документація банку 

  

0407001 

Особовий рахунок 

ОР 

0408 

Документація з валютних операцій 

  

0408001 

Заява на відкриття валютного рахунку 

ЗВВР 

0408002 

Перелік необхідних документів 

ПНД 

0408003 

Повідомлення 

ПОВІД 

0408004 

Заява на переказ 

ЗП 

0408005 

Заява на продаж іноземної валюти 

ЗПІВ 

0408006 

Заява на купівлю валюти 

ЗКВ 

0408007 

Заява-Application 

ЗАП 

0408008 

Заява на акредитив 

ЗнаА 

0408009 

Меморіальний ордер документів 

МО 

0408010 

Заява на інкасо 

ЗІ 

0408011 

Квитанція з приймання інвалютних цінностей 

КПІЦ 

0408012 

Дозвіл (форма 01) 

Д-1 

0408013 

Дозвіл (форма 02) 

Д-2 

0408014 

Квитанція 

Кв 

0408015 

Картка із зразками підписів та відбитку печатки 

КЗПП 

0408016 

Звітна довідка 

ЗД 

0408017 

Авансова заявка 

АЗ 

0408018 

Доручення у касу 

ДУ 

0408019 

Видатковий валютний ордер 

ВВО 

0408020 

Авансовий звіт в інвалюті 

АЗІ 

0408021 

Інформаційне повідомлення про відсутність за межами України валютних цінностей 

ВВУ 

0408022 

Прибутковий валютний ордер 

ПВО 

0408023 

Розподіл зобов'язань і вимог банку щодо валют 

ЗВБВ 

0408024 

Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), попередня заявка 

ПЗ 

0408025 

Реєстр покупців 

РП 

0408026 

УМВБ операційний лист 

ОЛ 

0408027 

УМВБ біржове свідоцтво 

БС 

0408028 

Інформація про участь клієнтів у валютних торгах 

УКВТ 

0408029 

Касовий журнал 

КЖ 

0408030 

Довідка про стан ресурсів 

ДСР 

0408031 

Розподіл зобов'язань та вимог банку в іноземній валюті за видами 

ЗВБІВВ 

0408032 

Аукціон готівкової валюти (аукціонне свідоцтво) 

ГВААС 

0408033 

Аукціон готівкової валюти (операційний лист) 

ГВАОЛ 

0408034 

Аукціон готівкової валюти (попередня заявка) 

ГВАПЗ 

0409 

Внутрішньобанківська документація 

  

0409001 

Прибутковий позабалансовий ордер 

ППО 

0409002 

Видатковий позабалансовий ордер 

ВПО 

0409003 

Меморіальний ордер 

МО 

0409004 

Авансовий звіт 

АЗ 

0409005 

Вимога на видавання зі складу матеріалів 

ВВСМ 

0410 

Платіжна документація з безготівкових розрахунків 

  

0410001 

Платіжне доручення 

ПД 

0410002 

Платіжна вимога-доручення 

ПВД 

0410003 

Заява на акредитив 

ЗА 

0410004 

Розрахунковий чек 

РЧ 

0410005 

Реєстр чеків 

РеЧ 

0410006 

Вексель 

Век. 

0410007 

Платіжна вимога 

ПВ 

0410008 

Інкасове доручення (розпорядження) 

ІД 

0410009 

Меморіальний ордер 

МО 

0410010 

Заява про відмову від акцепту 

ЗВА 

0410011 

Реєстр документів за акредитивом 

РДА 

0410012 

Реєстр платіжних доручень 

РПД 

05 

ФІНАНСОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

  

0501 

Бухгалтерська документація бюджетних установ та організацій 

  

0501001 

Баланс виконання кошторису видатків 

Форма 1 

0501002 

Звіт про виконання кошторису видатків установи 

2 ЗВКВ установа 

0501003 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами органів державного управління, судів, прокуратури та науково-дослідних установ 

3-1 

0501004 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів 

3-2 

0501005 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення 

3-4 

0501006 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, спеціальних шкіл, шкіл - дитячих садків, інтернатів при школах 

3-5 

0501007 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами інших закладів і заходів (річний) 

3-19 (рік) 

0501008 

Звіт про виконання плану за штатами і контингентами інших закладів і заходів (квартальний) 

3-19 (квартал) 

0501009 

Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів 

3-ДС 

0501010 

Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (1) 

1-ММ 

0501011 

Звіт про виконання кошторису видатків з бюджету (2) 

2-МДБ 

0501012 

Звіт про виконання кошторису з спеціальних коштів (зведений) 

4-ЗВКСК 

0501013 

Довідка про надходження та використання коштів фонду всеобучу 

4-Б 

0501014 

Річний звіт про рух основних засобів 

5-РЗРОЗ 

0501015 

Річний звіт про рух матеріальних цінностей 

6-РЗРМЦ 

0501016 

Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах 

15-ЗНКБУ 

0502 

Первинна бухгалтерська документація бюджетних установ і організацій 

  

0502001 

Інвентарна картка обліку основних засобів (будинків і споруд, машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентаря) 

ОС-6 

0502002 

Інвентарна картка обліку основних засобів (для тварин і багаторічних насаджень) 

ОС-8 

0502003 

Інвентарна картка групового обліку основних засобів 

ОС-9 

0502004 

Авансовий звіт 

286-АЗ 

0502005 

Меню-вимога на видавання продуктів харчування в бюджетних установах і організаціях 

298-МВ 

0502006 

Табель обліку відвідування дітей у дитячих дошкільних установах 

305-ТО 

0502007 

Відомість на видавання грошей з каси підзвітним особам 

317-ВГО 

0502008 

Платіжна відомість на видавання планового авансу 

389-ПВА 

0502009 

Розрахунково-платіжна відомість 

390-РПВ 

0502010 

Інвентаризаційний опис (звіряльна відомість) 

39-ІО 

0502011 

Картка-довідка з заробітної плати 

417-КДЗ 

0502012 

Акт ліквідації основних засобів 

ОС-4 

0502013 

Накладна-вимога 

НВ 

0502014 

Книга обліку депонованої заробітної плати 

450-КОДЗ 

0502015 

Відомість видавання матеріалів на потреби установи 

410-ВМПУ 

0502016 

Касова книга 

КО-4 440 

0502017 

Прибутково-видаткова книга обліку бланків трудових книжок і вкладок 

449-ПВКО 

0502018 

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів 

ОС-10 

0502019 

Книга складського обліку матеріалів 

М-17 

0502020 

Інвентарний список з обліку основних засобів 

ОС-13 

0502021 

Акти про ліквідацію транспортних засобів 

ОС-4а 

0502022 

Акти на списання білизни, постільних речей, інструментів, виробничого і господарського інвентаря 

443-АСБ 

0502023 

Акти на списання вилученої з бібліотеки літератури 

444-АСЛ 

0502024 

Книга обліку виданих роздавачами грошей на виплату заробітної плати 

320-КОВЗ 

06 

ЗВІТНО-СТАТИСТИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

  

0601 

Статистика фінансів 

  

0601001 

Звіт про формування інноваційного фонду та використання коштів на інноваційну діяльність 

1-ІФ 

0601002 

Звіт про формування та використання коштів державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці 

1-ФОП 

0601003 

Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (1) 

5-1С 

0601004 

Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг (2) 

5-2С 

0601005 

Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість 

1-Б 

0601006 

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів 

2-Б 

0601007 

Звіт про фінансову діяльність страхової організації 

1-СТ 

0601008 

Звіт про фінансову діяльність позабюджетного фонду 

1-ПФ 

0601009 

Звіт про страхування 

2-СТ 

0601010 

Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи 

10-Д 

0601011 

Звіт про фінансові результати 

5-Ф 

0601012 

Звіт про фінансову діяльність довірчого товариства 

1-ДТ 

0601013 

Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку 

1-ПП 

0602 

Статистика житлових умов населення 

  

0602001 

Звіт про житловий фонд 

1-житлофонд 

0602002 

Звіт про доходи та витрати з експлуатації житлового фонду 

3-житлофонд 

0602003 

Звіт про квартирну чергу та надання житлових приміщень у будинках державного, колективного житлового фонду і фонду житлово-будівельних кооперативів 

4-житлофонд 

0602004 

Звіт про хід приватизації державного житлового фонду 

1-приватизація (житло) 

0602005 

Звіт про квартирний облік та забезпечення житлом сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2-Чорнобиль (житло) 

0602006 

Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води (короткий) 

1-прилади (коротка) 

0602007 

Звіт про обладнання житлового фонду приладами обліку та регулювання споживання теплової енергії і води 

1-прилади 

0602008 

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії 

1-заборгованість (ЖКГ) 

0602009 

Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 

1-субсидії (ЖКГ) 

0602010 

Звіт про витрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності 

1-С (житлове господарство) 

0603 

Моральна, правова і політична статистика 

  

0603001 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності 

1-АП 

0603002 

Звіт про роботу прокурора 

П 

0603003 

Додаток до звіту про роботу прокурора 

Дод. до ф. П 

0603004 

Звіт про роботу органів слідства та дізнання 

1-СЛ 

0603005 

Звіт про роботу державних нотаріальних контор 

1-нотаріат 

0603006 

Звіт про професійно-технічне навчання засуджених осіб, які утримуються в лікувально-трудових профілакторіях (ЛТП) 

УВП (профтехосвіта)

0603007 

Звіт про роботу адвокатських об'єднань 

1-АДВ 

0603008 

Звіт про міжнародні об'єднання громадян і філіали іноземних громадських організацій 

1-МГО 

0603009 

Звіт про політичні партії та громадські організації 

1-ПГО 

0603010 

Звіт про трудове використання засуджених і осіб, які утримуються в ЛТП 

11-УВП 

0603011 

Звіт про кількість, склад і переміщення осіб, взятих під варту і засуджених, які утримуються в слідчому ізоляторі (тюрмі) 

17-УВП 

0603012 

Звіт про пожежі 

1-ППО 

0603013 

Звіт про роботу військового прокурора 

ВП 

0603014 

Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини і події 

1-В 

0603015 

Звіт про роботу судів з розгляду справ на виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією" 

1-К 

0603016 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-РСКС 

0603017 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду цивільних справ 

2-РСЦС 

0603018 

Звіт про роботу судів з виконання рішень і вироків 

4-РСВРВ 

0603019 

Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду кримінальних справ 

6-РСКІКС 

0603020 

Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду цивільних справ 

7-РСКІЦС 

0603021 

Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду кримінальних справ 

8-РСНІКС 

0603022 

Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду цивільних справ 

9-РСНІЦС 

0603023 

Звіт про кількість засуджених та міри кримінального покарання 

10-покарання 

0603024 

Звіт про кількість засуджених за видами злочинів 

10-а-види злочинів 

0603025 

Звіт про склад засуджених, місце і час скоєння злочину 

11-ЗСЗ 

0603026 

Звіт про кількість засуджених в окремих галузях господарства 

11-ЗЧЗГ 

0603027 

Звіт про кількість засуджених неповнолітніх 

12-ЗЗН 

0603028 

Звіт про роботу дільничних інспекторів міліції 

1-ДІМ 

0603029 

Звіт про судимість за порушення антиалкогольного законодавства 

16-АЗ 

0603030 

Звіт про порушені кримінальні справи та злочини щодо незаконного перетинання державного кордону 

1-НПК 

0603031 

Звіт про результати боротьби з організованими злочинними групами 

1-03 

0603032 

Звіт про розгляд заяв і повідомлень про злочини 

2-В 

0603033 

Звіт з кримінальних справ та злочинів про контрабанду 

1-К (митниця) 

0603034 

Звіт про діяльність політичної партії, громадської організації 

1-ОГ 

0603035 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної кари 

1-б 

0603036 

Звіт про роботу судів касаційної та наглядової інстанцій з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до смертної кари 

1-е 

0603037 

Звіт про роботу судів першої інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-о 

0603038 

Звіт про склад засуджених та міри кримінального покарання 

1-1 

0603039 

Судимість по військових формуваннях України 

1-2 

0603040 

Звіт про роботу судів касаційної інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-3 

0603041 

Звіт про роботу судів наглядової інстанції з розгляду кримінальних справ 

1-4 

0603042 

Звіт про роботу військових судів по відшкодуванню збитків, заподіяних розкраданням та іншими злочинами 

4-А 

0603043 

Дані про кількість засуджених осіб за статтями карного кодексу (КК) (додаток до звіту N 1-1) 

5-КК 

0603044 

Про боротьбу з корупцією 

1-кор 

0603045 

Про роботу кримінальної міліції у справах неповнолітніх 

18 

0603046 

Звіт про роботу судів щодо застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру 

12-А 

0603047 

Звіт про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини 

1-АБ 

0603048 

Звіт про результати роботи попереднього слідства та дізнання служби безпеки України 

1-СЛБ 

0603049 

Звіт про виявлених осіб, які вчинили злочини 

2-СБ 

0603050 

Основні показники роботи органів слідства та дізнання служби безпеки України 

1-СЛМБ 

0604 

Статистика освіти та культури 

  

0604001 

Звіт денного середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу 

ЗНЗ-1 

0604002 

Звіт вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи на початок навчального року 

ЗНЗ-2 

0604003 

Звіт середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу про професійне навчання учнів 10 - 11/12 класів 

ЗНЗ-3 

0604004 

Зведений звіт денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального року (станом на 5 вересня) 

76-рвк 

0604005 

Зведений звіт вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл на початок навчального року 

ЗВ-1 

0604006 

Відомості про матеріальну базу денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на початок навчального року 

Д-4 

0604007 

Групування денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів по кількості вчителів, класів і учнів на початок навчального року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку) 

Д-6 

0604008 

Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах на початок навчального року (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку) 

Д-7 

0604009 

Відомості про викладання іноземних мов у денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах (за винятком шкіл для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку) 

Д-8 

0604010 

Відомості про санаторні школи-інтернати та школи і школи-інтернати для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку 

Д-9 

0604011 

Відомості про професійне навчання учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

Д-11 

0604012 

Звіт постійного дошкільного виховного закладу 

85-К 

0604013 

Звіт про чисельність дітей, які знаходяться на обліку для влаштування у дошкільний заклад 

78-РВК 

0604014 

Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 1 жовтня 

83-РВК 

0604015 

Звіт позашкільного навчально-виховного закладу 

1-ПЗ 

0604016 

Зведений звіт позашкільних навчально-виховних закладів 

1-ПЗ (зведена) 

0604017 

Звіт дитячого будинку (школи-інтернату) 

1-дитячий будинок 

0604018 

Зведений звіт дитячих будинків (шкіл-інтернатів) 

Д-13 

0604019 

Звіт підготовчого відділення при вищому навчальному закладі на початок навчального року 

1-ПВФ 

0604020 

Звіт про чисельність дітей і підлітків, які залишились без піклування батьків 

103-РВК 

0604021 

Звіт професійного навчального закладу про підсумки роботи 

1-(профтех) 

0604022 

Звіт професійного закладу про приймання учнів 

2-(профтех) 

0604023 

Звіт професійного навчального закладу про контингент учнів 

3-(профтех) 

0604024 

Звіт про виробничу діяльність навчального господарства професійного навчального закладу 

4-(профтех) 

0604025 

Звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин 

5-(профтех) 

0604026 

Про підсумки роботи професійних навчальних закладів за навчальний рік 

1 (профтех)-зведена

0604027 

Зведений звіт про приймання учнів до професійних навчальних закладів 

2 (профтех)-зведена 

0604028 

Зведений звіт про учнів професійних навчальних закладів 

3 (профтех)-зведена 

0604029 

Зведений звіт про виробничу діяльність навчального господарства професійних навчальних закладів сільськогосподарського та меліоративного профілю 

4 (профтех)-зведена 

0604030 

Зведений звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських і меліоративних машин у професійних навчальних закладах сільськогосподарського профілю 

5 (профтех)-зведена 

0604031 

Звіт вищого навчального закладу освіти на початок навчального року 

2-3нк 

0604032 

Звіт масової, універсальної бібліотеки 

6-нк 

0604033 

Звіт закладу культури клубного типу 

7-нк 

0604034 

Зведений звіт про діяльність закладів культури клубного типу 

7-нк (зведена) 

0604035 

Зведений звіт про масові та універсальні бібліотеки 

80-а-рвк 

0604036 

Звіт про діяльність музею 

8-нк 

0604037 

Звіт про діяльність театру 

9-нк 

0604038 

Звіт про роботу закладу кіно(відео)показу 

10-нк 

0604039 

Звіт про роботу парку культури та відпочинку (міського саду) 

11-нк 

0604040 

Звіт про діяльність концертної організації, самостійного професійного колективу 

12-нк 

0604041 

Звіт про діяльність цирку 

13-нк 

0604042 

Звіт зоопарку 

14-нк 

0604043 

Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що містяться в музейних експонатах 

4-ф 

0604044 

Звіт дитячого та іншого оздоровчого табору для школярів 

1-от 

0604045 

Звіт про нерухомі пам'ятки історії та культури 

1-ОПІК 

0604046 

Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і здавання друкованої продукції 

1-В 

0604047 

Звіт дитячої музичної, художньої, хореографічної школи, школи мистецтв та іншої школи естетичного виховання 

1-ДМШ 

0604048 

Зведений звіт дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв та інших шкіл естетичного виховання 

1-ДМШ (зведена) 

0604049 

Звіт про обсяги телевізійного мовлення 

1-ТЛ 

0604050 

Звіт про обсяги радіомовлення 

1-Р 

0604051 

Звіт про виконання виробничого плану телевізійного мовлення 

2-ТЛ 

0604052 

Звіт про виконання виробничого плану радіомовлення 

2-Р 

0604053 

Звіт про роботу організації кіно(відео)прокату, кіно(відео)об'єднання з прокату кінофільмів 

2-пр 

0604054 

Зведений звіт про наявність і експлуатацію закладів кіно(відео)показу 

К-2рвк 

0604055 

Звіт з фізичної культури і спорту 

1-ФК 

0604056 

Зведений звіт з фізичної культури і спорту 

2-ФК 

0604057 

Звіт дитячо-юнацької спортивної школи 

5-ФК 

0604058 

Зведений звіт по дитячо-юнацьких спортивних школах 

5-ФК (зведена) 

0604059 

Звіт по школах вищої спортивної майстерності 

8-ФК 

0604060 

Звіт підліткового закладу за місцем проживання 

1-М 

0604061 

Зведений звіт про діяльність підліткових закладів за місцем проживання 

1-М (зведена) 

0604062 

Звіт про діяльність туристичної організації (1) 

1-тур 

0604063 

Звіт про діяльність туристичної організації (2) 

1-тур(к) 

0604064 

Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів освіти у навчальному році 

1-зсо 

0604065 

Звіт про роботу аспірантури та докторантури 

1-НК 

0604066 

Зведений звіт про результати державного тестування фізичної підготовленості населення України 

1-тести 

0605 

Статистика охорони здоров'я 

  

0605001 

Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання 

1-інфекція 

0605002 

Звіт про окремі інфекційні і паразитарні захворювання (річний) 

2-інфекція (річна) 

0605003 

Звіт про захворювання на грип та інші респіраторні захворювання 

3-грип 

0605004 

Звіт про профілактичні щеплення 

5-щеплення 

0605005 

Звіт про контингенти дітей і підлітків, прищеплених проти інфекційних захворювань 

6-прищеплення 

0605006 

Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення 

7-новоутворення 

0605007 

Звіт про захворюваність на активний туберкульоз 

8-туберкульоз 

0605008 

Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту 

9-ЗЗСШГШЗ 

0605009 

Звіт про захворюваність і контингенти хворих на психічні розлади 

10-психіка 

0605010 

Звіт про захворюваність і контингенти хворих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію 

11-алкоголізм 

0605011 

Звіт про кількість захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувального закладу 

12-ЗЗХ 

0605012 

Звіт про аборти 

13-ЗА 

0605013 

Звіт про причини інвалідності, показання до медичної і соціально-трудової реабілітації 

14-ЗПІ 

0605014 

Звіт про медичне обслуговування населення, яке зазнало впливу радіації в зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС і підлягає включенню до Державного розподільного реєстру 

15-радіація 

0605015 

Звіт про кількість захворювань та причини смерті осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

16-Чорнобиль 

0605016 

Звіт про медичні кадри 

17-ЗМК 

0605017 

Звіт про чинники навколишнього середовища, що впливають на стан здоров'я людини 

18-середовище 

0605018 

Звіт про контингенти дітей-інвалідів віком до 16 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі 

19-ЗДІ 

0605019 

Звіт лікувально-профілактичного закладу 

20-ЗЛПЗ 

0605020 

Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям 

21-МДП 

0605021 

Звіт станції (відділення, об'єднання) швидкої медичної допомоги 

22-ЗСШД 

0605022 

Звіт про причини тимчасової непрацездатності 

23-ТН 

0605023 

Звіт фельдшерсько-акушерського пункту 

24-фельдшер 

0605024 

Звіт будинку дитини 

25-бд 

0605025 

Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (1) 

1-СНІД 

0605026 

Звіт про ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД (2) 

2-СНІД 

0605027 

Звіт санаторію (пансіонату з лікуванням) 

64-санаторій 

0605028 

Звіт закладу відпочинку (оздоровчого закладу) 

65-оздоровчий 

0605029 

Звіт санаторію-профілакторію 

64-санаторій-

профілакторій 

0605030 

Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки 

7-тнв 

0606 

Статистика соціального захисту 

  

0606001 

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій 

94-ЗРПРП 

0606002 

Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій 

94-РВКР 

0606003 

Звіт будинку-інтернату для престарілих та інвалідів (психоневрологічного інтернату) 

1-БІПІ 

0606004 

Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми 

2-допомога 

0606005 

Звіт дитячого будинку-інтернату 

3-ЗДБІ 

0606006 

Зведений звіт по будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів-дорослих 

3-ЗЗБІ 

0606007 

Звіт про навчання інвалідів 

4-ЗНІ 

0606008 

Звіт про матеріально-побутове обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них інвалідів і сімей загиблих військовослужбовців 

5-МПОІ 

0606009 

Зведений звіт по дитячих будинках-інтернатах 

5-ЗЗДБІ 

0606010 

Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом 

6-ЗІА 

0606011 

Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами 

7-НЦД 

0606012 

Звіт про надання натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення 

8-НГД 

0606013 

Звіт про використання ліжкового фонду 

9-ВЛФ 

0606014 

Звіт про організацію обслуговування одиноких непрацездатних громадян 

12-ООНГ 

0606015 

Звіт про працевлаштування інвалідів органами соціального захисту населення 

14-ЗПІ 

0606016 

Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

7-ВК (Чорнобиль) 

0606017 

Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

8-ВК (Чорнобиль) 

0606018 

Звіт про використання коштів, що спрямовуються на забезпечення житлом 

10-ВК (Чорнобиль) 

0606019 

Звіт про виконання робіт з розділу "Розвиток сфери культури в радіоактивно забруднених регіонах" 

12-ВК (Чорнобиль) 

0606020 

Звіт про використання коштів на спеціалізовану медичну допомогу, комплексне медико-санітарне забезпечення 

14-ВК (Чорнобиль) 

0606021 

Звіт про використання коштів на надання санаторно-курортних путівок і путівок на відпочинок, повну або часткову компенсацію їх вартості 

15-ВК (Чорнобиль) 

0606022 

Звіт про надання соціально-психологічної допомоги населенню, яке постраждало від аварії 

16-ВК (Чорнобиль) 

0606023 

Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені компенсації і пільги (для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання) 

19 (Чорнобиль) 

0606024 

Звіт про кількість оплачених днів по лікарняних листках особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

20 (Чорнобиль) 

0606025 

Звіт про чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і одержують встановлені компенсації і пільги (для райдержадміністрацій) 

21 (Чорнобиль) 

0606026 

Звіт про використання коштів на контрактову форму оплати праці працівників охорони здоров'я, освіти та культури, які працюють у зонах радіоактивно забруднених територій 

22-ВК (Чорнобиль) 

0606027 

Звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати) пенсій та грошової допомоги 

1-заборгованість (пенсії) 

0606028 

Зведений звіт про стан заборгованості з фінансування (виплати) пенсій та грошової допомоги 

1-заборгованість (пенсії), зведена 

0606029 

Звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів 

2-заборгованість (стипендії) 

0606030 

Зведений звіт про стан заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів 

2-заборгованість (стипендії), зведена 

0606031 

Звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів соціальної допомоги 

3-заборгованість (допомоги) 

0606032 

Зведений звіт про стан заборгованості з виплати окремих видів соціальної допомоги 

3-заборгованість (допомоги), зведена 

0607 

Статистика населення 

  

0607001 

Звіт про переселення жителів районів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони 

1 (Чорнобиль) 

0607002 

Звіт про приймання жителів із населених пунктів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони 

2 (Чорнобиль) 

0607003 

Звіт про чисельність населення, яке проживає в зонах радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС 

3 (Чорнобиль) 

0607004 

Звіт про чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС 

7 (Чорнобиль) 

0607005 

Звіт про іноземців, які звернулися в міграційні служби про надання статусу біженця 

1 (біженці) 

0607006 

Звіт про статево-віковий склад біженців в Україні 

2 (біженці) 

0607007 

Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (1) 

97 

0607008 

Звіт про реєстрацію актів громадянського стану (2) 

97-а 

0608 

Статистика праці 

  

0608001 

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах 

1-ПВ (умови праці) 

0608002 

Звіт з праці (піврічний) 

1-ПВ (термінова) 

0608003 

Звіт з праці (місячний) 

1-ПВ (термінова), місячна (зведена) 

0608004 

Звіт про стан заборгованості із заробітної плати 

1-ПВ (заборгованість) 

0608005 

Повідомлення про початок і припинення страйку 

1-ПВ (страйк) 

0608006 

Звіт з праці (річний) 

2-ПВ 

0608007 

Звіт про використання робочого часу 

3-ПВ 

0608008 

Зведений звіт про використання робочого часу 

3-ПВ (зведена) 

0608009 

Звіт про використання норм виробітку і стан нормування праці 

4-ПВ 

0608010 

Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів 

6-ПВ 

0608011 

Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів 

6-ПВ (зведена) 

0608012 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (авіація) 

55-ПВ (авіація) 

0608013 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (автотранспорт) 

55-ПВ (автотранспорт) 

0608014 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (залізничний транспорт) 

55-ПВ (залізничний транспорт) 

0608015 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (водний транспорт) 

55-ПВ (водний транспорт)

0608016 

Звіт підприємства про доходи і заробітну плату працівників по окремих професіях та посадах (метрополітен) 

55-ПВ (метрополітен) 

0608017 

Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців 

9-ДС 

0608018 

Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців у органах податкової інспекції 

9-ДС (податкова служба) 

0608019 

Розподіл чисельності працівників державної служби, які займають посади керівників та фахівців у органах митного контролю 

9-ДС (митна служба) 

0608020 

Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (1) 

1-ПН (працевлаштування) 

0608021 

Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайнятості України (2) 

1-ПН (працевлаштування) 

0608022 

Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках 

3-ПН 

0608023 

Звіт про вивільнення працівників 

4-ПН 

0608024 

Звіт про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби 

1-АС 

0608025 

Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном 

1-ТМ (трудова міграція) 

0608026 

Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні 

2-ТМ (трудова міграція) 

0608027 

Звіт про чисельність і склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні 

3-ТМ (трудова міграція) 

0609 

Статистика промисловості 

  

0609001 

Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції 

1-п (річна) 

0609002 

Річний звіт підприємства (об'єднання) лісової промисловості по продукції 

1-п (ліс)-річна 

0609003 

Річний звіт підприємства (об'єднання) маслосироробної та молочної промисловості по продукції 

1-п (мол)-річна 

0609004 

Річний звіт підприємства, організації споживчої кооперації по продукції 

1-п (споживспілка)-

річна 

0609005 

Річний звіт підприємства (об'єднання) побутового обслуговування населення по продукції 

1-п (побутпром) 

0609006 

Звіт про роботу підсобних промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі будівельних, міжгосподарських будівельних, торгових та інших непромислових організацій 

3-п (річна) 

0609007 

Звіт видавництва про випуск друкованої продукції 

1-п (преса) 

0609008 

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об'єднання) 

22-(основні) 

0609009 

Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) 

24-енергетика 

0609010 

Баланс виробничої потужності 

БП 

0609011 

Звіт про заготівлю і первинну переробку брухту та утилю 

1-ВР (річна) 

0609012 

Звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок), які перебувають на балансі непромислової організації 

ПЕ-річна 

0609013 

Річний звіт підприємства (об'єднання) рибної промисловості по продукції 

1-п (риба)-річна 

0609014 

Звіт про роботу теплової електростанції 

6-тп 

0609015 

Звіт про роботу гідроелектростанції 

6-тп (гідро) 

0609016 

Звіт про роботу комунальних електростанцій та електромереж 

6-тп КЕС 

0609017 

Звіт про наявність і роботу електростанції та підстанції дистанції електропостачання 

6-ЕД 

0609018 

Баланс виробництва та розподілу електричної енергії 

23-Н 

0609019 

Звіт про використання сировини та вихід олії 

4-АПК (олія) 

0609020 

Звіт цукрового заводу про використання сировини та виробіток цукру 

6-АПК (цукор) 

0609021 

Звіт про використання харчової сировини та вихід етилового спирту 

10-АПК (спирт) 

0609022 

Звіт про роботу підсобних промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі сільськогосподарського підприємства 

29-АПК 

0609023 

Рентабельність окремих видів продукції 

6-річна 

0609024 

Річний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної промисловості по продукції 

1-п (м'ясо) 

0609025 

Терміновий звіт промислового підприємства (об'єднання) по продукції 

1-(термінова) місячна 

0609026 

Терміновий звіт промислового підприємства (організації) споживчої кооперації по продукції 

1-п (термінова) (споживспілка) 

0609027 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) лісового господарства про виробництво продукції 

1-п (ліс) 

0609028 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) споживчої кооперації про виробництво продукції 

1-п (споживспілка) 

0609029 

Квартальний звіт промислового підприємства про виробництво продукції 

1-п (квартальна) 

0609030 

Звіт про виробництво прокату чорних металів за видами 

2-п (прокат) 

0609031 

Звіт про виробництво металевих виробів 

2-п (метвироби) 

0609032 

Звіт про виробництво сталевих труб 

2-п (труби) 

0609033 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) м'ясної промисловості про виробництво продукції 

1-п (м'ясо) (квартальна) 

0609034 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) маслосироробної та молочної промисловості по продукції 

1-п (мол) (квартальна) 

0609035 

Квартальний звіт підприємства (об'єднання) рибної промисловості про виробництво та постачання продукції 

1-п (риба) (квартальна) 

0609036 

Квартальний звіт промислових підприємств (виробництв), що перебувають на балансі непромислових організацій (включаючи сільськогосподарські) про виробництво продукції 

3-п (квартальна) 

0609037 

Звіт про оптові ціни підприємств на промислову продукцію 

1-ціни (пром) 

0609038 

Звіт про діяльність підприємства, організації 

1-підприємництво 

0610 

Статистика військово-промислового комплексу 

  

0610001 

Звіт про виробництво і постачання продукції для потреб оборони і безпеки 

1-ПО 

0610002 

Звіт промислового підприємства (об'єднання) про хід конверсії (реконверсії) 

Дод. до ф. 1-ПО 

0610003 

Звіт про експорт (імпорт) продукції оборонного призначення 

1-ЕІО 

0610004 

Звіт підприємства (організації) про виконання науково-технічних робіт спеціального призначення для потреб оборони і безпеки 

1-НО (наука/оборона) 

0610005 

Звіт підприємства (організації) про виконання державного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи для потреб оборони та безпеки 

5-НО (наука/оборона) 

0610006 

Звіт про стан охорони державної таємниці (1) 

1-СЗ 

0610007 

Звіт про стан охорони державної таємниці (2) 

2-СЗ 

0611 

Статистика комунального господарства 

  

0611001 

Звіт про використання природного (скрапленого) газу 

1-газ 

0611002 

Звіт про постачання теплоенергії 

1-теп 

0611003 

Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) 

1-водопровід 

0611004 

Звіт про роботу каналізації (окремої каналізаційної мережі) 

1-каналізація 

0611005 

Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності (теплопостачання) 

1-С (теплопостачання) 

0611006 

Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності (водопостачання, водовідведення) 

1-С (водопостачання, водовідведення) 

0611007 

Звіт про надання послуг та фінансові результати діяльності 

1-С (газопостачання) 

0611008 

Звіт про обсяг оплат (виручки) за природний газ в газопостачальних організаціях 

1-С (проплат) 

0612 

Статистика науки 

  

0612001 

Звіт про виконання науково-технічних робіт (1) 

1-наука 

0612002 

Звіт про виконання науково-технічних робіт (2) 

2-наука 

0612003 

Показники наукової діяльності 

3-наука 

0612004 

Звіт про виконання науково-технічних програм 

5-наука 

0612005 

Картка обліку доктора наук 

ДН 

0612006 

Список змін до картки доктора наук 

Дод. 1 до ф. ДН 

0612007 

Список докторів наук, які вибули у звітному році 

Дод. 2 до ф. ДН 

0612008 

Картка обліку кандидата наук 

КН 

0612009 

Список змін до картки кандидата наук 

Дод. 1 до ф. КН 

0612010 

Список кандидатів наук, які вибули у звітному році 

Дод. 2 до ф. КН 

0613 

Статистика інновацій 

  

0613001 

Звіт про хід виконання найважливіших робіт з питань науки і технологій 

2/5-НТ (термінова) 

0613002 

Звіт про надходження та використання об'єктів промислової власності 

4-НТ 

0613003 

Звіт про оновлення продукції машинобудування 

5-НТ (оновлення) 

0613004 

Звіт про освоєння закуплених за кордоном ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності 

5-НТ (ліцензії) 

0613005 

Звіт про виробництво та постачання сертифікованої продукції 

5-НТ (сертифікація) 

0613006 

Звіт про вперше створені в Україні зразки нових типів машин, устаткування, апаратів та приладів 

5-НТ (зразки) 

0613007 

Звіт про вперше створені в Україні нові види сировини, матеріалів, речовин 

5-НТ (матеріали) 

0613008 

Звіт про продаж за кордон ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності 

6-НТ (ліцензії) 

0613009 

Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства 

1-Інновація 

0613010 

Звіт про впровадження інновацій 

12-НТЗ 

0614 

Статистика залізничного транспорту 

  

0614001 

Звіт про власний рухомий склад 

1-зал 

0614002 

Звіт про власне колійне господарство 

2-зал 

0614003 

Звіт про розподіл експлуатаційної довжини залізничних колій по областях 

3-зал 

0614004 

Звіт про технічні засоби господарства руху та пасажирського господарства 

4-зал 

0614005 

Звіт про наявність власних контейнерів та перевезення вантажів у контейнерах та пакетах 

5-зал 

0614006 

Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення 

6-зал 

0614007 

Звіт про перевезення вантажів та доходи за видами сполучення 

12-зал 

0614008 

Звіт про фінансову діяльність залізничного транспорту загального користування 

14-зал (фін) 

0614009 

Звіт про виконання затвердженого розкладу рухів поїздів 

32-зал 

0614010 

Звіт про роботу та використання рухомого складу 

51-зал 

0614011 

Звіт про вивіз, ввіз, транзит вантажів у межах України 

27.1-зал 

0614012 

Звіт про пасажирські перевезення і доходи за видами сполучення 

28.1-зал 

0614013 

Звіт про відправлення багажу і вантажобагажу 

29.1-зал 

0614014 

Звіт про залізничний транспорт незагального користування 

1-тр (зал) 

0614015 

Звіт про роботу метрополітену 

1-метро 

0615 

Статистика автомобільного транспорту 

  

0615001 

Звіт про автотранспорт 

1-тр (авто) 

0615002 

Наявність власних автомобілів, вантажних напівпричепів і причепів за марками і моделями 

Дод. 1 до ф. 1-тр (авто) 

0615003 

Якісний склад водіїв і наявність служби безпеки дорожнього руху та спеціалізованої медичної служби 

Дод. 2 до ф. 1-тр (авто) 

0615004 

Звіт про автомобілі, які перебували у міжнародному русі 

1-ТР (МР) 

0615005 

Звіт про роботу вантажного автотранспорту 

2-ТР (авто. в) 

0615006 

Звіт про роботу пасажирського автотранспорту 

2-тр (авто. п) 

0615007 

Звіт про чисельність громадян, яким надано право безкоштовного проїзду у громадському транспорті міського і приміського сполучення 

1 (пас. безкошт.) 

0615008 

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом 

51-авто 

0616 

Статистика дорожнього господарства 

  

0616001 

Звіт про ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 

Д-1 

0616002 

Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій 

1-ДГ 

0616003 

Звіт про наявність технічних засобів регулювання дорожнього руху і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод 

2-ДР 

0616004 

Звіт про дорожньо-транспортні пригоди 

1-ДТП 

0616005 

Звіт про залучення та використання коштів і ресурсів на дорожнє господарство 

Д-9 

0616006 

Звіт про наявність дорожньо-мостового господарства відомчого підпорядкування 

1-дор 

0616007 

Звіт про стан дорожньо-мостового господарства міст і селищ міського типу 

1-благоустрій 

0616008 

Звіт про будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об'єктів міського дорожнього господарства 

2-благоустрій 

0617 

Статистика водного транспорту 

  

0617001 

Звіт про внутрішні судноплавні шляхи загального користування підприємствами річкового транспорту 

1-ріка 

0617002 

Звіт про наявність морських (річкових) суден 

2-вод 

0617003 

Звіт про відправлення експортних (прибуття імпортних) і транзит вантажів водним транспортом через морські та річкові порти України 

27-ЕІТ 

0617004 

Звіт про виконання розкладу руху морських (річкових) пасажирських суден 

52-вод 

0617005 

Звіт про доходи та витрати від діяльності підприємств водного транспорту 

14-фін (вод) 

0617006 

Звіт про роботу морського (річкового) порту 

25-вод 

0617007 

Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації 

51-вод 

0617008 

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів підприємствами водного транспорту 

31-вод 

0617009 

Звіт про відправлення (прибуття) суден за національним прапором 

15-вод 

0618 

Статистика авіаційного транспорту 

  

0618001 

Звіт про наявність і використання літаків і вертольотів 

1-ЦА 

0618002 

Звіт про фінансові результати роботи авіаційного підприємства 

14-ЦА (фін) 

0618003 

Звіт про роботу авіаційного транспорту 

31-ЦА 

0618004 

Звіт про регулярність відправлень авіаційних суден з турбореактивними і турбогвинтовими двигунами з аеропорту 

32-ЦА 

0618005 

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства 

51-ЦА 

0618006 

Звіт про використання повітряного простору України літаками і вертольотами цивільної авіації 

1-ВП 

0619 

Статистика трубопровідного транспорту 

  

0619001 

Звіт про постачання і транспортування вантажів трубопровідним транспортом 

11-труб 

0619002 

Звіт про транспортування вантажів трубопроводами 

12-труб 

0620 

Статистика зв'язку 

  

0620001 

Звіт про технічні засоби зв'язку незагального користування 

1-зв'язок 

0620002 

Звіт про наявність телефонних апаратів відомчого телефонного зв'язку 

2-зв'язок 

0620003 

Звіт про продукцію зв'язку 

11-зв'язок 

0620004 

Звіт про доходи від послуг зв'язку 

12-зв'язок 

0620005 

Звіт про наявність телефонних апаратів міського, сільського, міжміського і міжнародного телефонного зв'язку, радіотрансляційних точок 

13-зв'язок 

0620006 

Звіт про структуру підприємства зв'язку загального користування 

18-зв'язок 

0620007 

Звіт про власні технічні засоби та обладнання поштового зв'язку загального користування 

21-зв'язок 

0620008 

Звіт про власні технічні засоби телеграфного зв'язку загального користування 

31-зв'язок 

0620009 

Звіт про технічні засоби міжміського та міжнародного телефонного зв'язку 

41-зв'язок 

0620010 

Звіт про власні технічні засоби міського і сільського телефонного зв'язку загального користування 

42-зв'язок 

0620011 

Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування 

43-зв'язок 

0620012 

Звіт про технічні засоби телебачення, радіомовлення, супутникового і радіозв'язку загального користування 

51-зв'язок 

0620013 

Звіт про власні технічні засоби звукового проводового мовлення загального користування 

57-зв'язок 

0620014 

Звіт про наявність об'єднань, концернів, підприємств зв'язку загального користування та їх структура 

18.1-зв'язок 

0620015 

Зведений звіт про охоплення населення України телебаченням та радіомовленням 

52.1-зв'язок 

0621 

Статистика інформатики 

  

0621001 

Звіт про діяльність обчислювального центру 

1-інф 

0621002 

Звіт про наявність парку обчислювальної техніки 

2-інф 

0621003 

Звіт про використання програмних продуктів і комп'ютерних мереж 

3-інф 

0621004 

Звіт про наявність і використання бази даних 

4-інф 

0622 

Статистика послуг внутрішнього ринку 

  

0622001 

Звіт про собівартість і рентабельність реалізованих послуг (робіт) 

1-с (послуги) 

0622002 

Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню (місячний) 

1-послуги, термінова (місячна) 

0622003 

Розшифровка рядка 196 

Дод. до ф. 1-послуги, термінова, місячна 

0622004 

Звіт про обсяг реалізації платних послуг населенню 

1-послуги (піврічна) 

0622005 

Звіт про обсяг реалізації побутових послуг населенню 

1-послуги (побут) 

0622006 

Звіт про мережу побутового обслуговування населення 

1-побут (мережа) 

0622007 

Звіт про роботу готелю 

1-готель 

0622008 

Звіт про механізоване прибирання територій міст і селищ міського типу 

1-спецтранспорт 

0622009 

Звіт про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах 

1-ЖКГ (зима) 

0622010 

Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного) господарства 

1-етр 

0622011 

Звіт про наявність трамвайних вагонів (тролейбусів) та чисельність водіїв міського електротранспорту за віком, стажем, кваліфікацією 

Дод. до ф. 1-етр 

0622012 

Звіт про затрати на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг і фінансові результати діяльності 

1-С (міськелектро-

транспорт) 

0623 

Статистика зовнішньої торгівлі послугами 

  

0623001 

Звіт про експорт (імпорт) послуг 

9-ЗЕЗ 

0623002 

Звіт про представницькі та інші витрати України за кордоном 

12-ЗЕЗ 

0623003 

Звіт підприємств (організацій) про отриману міжнародну технічну допомогу 

1-МТД 

0624 

Статистика сільського господарства 

  

0624001 

Звіт про наявність насіння ярих культур 

1-сг 

0624002 

Звіт про сівбу ярих культур 

3-сг 

0624003 

Остаточний звіт про підсумки сівби 

4-сг 

0624004 

Звіт про хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб 

7-сг 

0624005 

Звіт про очікувані результати фінансово-господарської діяльності 

8-сг 

0624006 

Звіт про внесення мінеральних та органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів 

9-б-сг 

0624007 

Звіт про хід сінокосіння і заготівлю кормів 

10-сг 

0624008 

Остаточний звіт про заготівлю кормів 

10-а-сг 

0624009 

Баланс сільськогосподарської продукції 

16-сг 

0624010 

Звіт про стан тваринництва 

24-сг 

0624011 

Баланс кормів 

24-корми 

0624012 

Звіт підсобного державного або кооперативного господарства про стан тваринництва 

24-підсобне 

0624013 

Звіт про стан тваринництва 

24 

0624014 

Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур 

29-сг 

0624015 

Звіт про роботу підсобного сільського господарства 

1-сгп 

0624016 

Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (річний) 

1 море-риба (річна) 

0624017 

Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (квартальний) 

1 море-риба (квартальна) 

0624018 

Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку (місячний) 

1 море-риба (місячна) 

0624019 

Звіт про стан рибництва 

1-рг 

0624020 

Звіт про вилов риби в зариблених водоймах 

2-рг 

0624021 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 

6-п 

0624022 

Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради 

4 (сільрада) 

0624023 

Звіт про стан сільськогосподарської техніки і надходження пального 

6-мех 

0624024 

Звіт про механізацію сільськогосподарських робіт 

9-мех 

0624025 

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 19__ р. селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина) 

1 (ферм) 

0624026 

Звіт про діяльність селянського (фермерського) господарства або орендаря (громадянина) 

2 (ферм) 

0624027 

Звіт про заготівлю зернових культур 

1-заг (термінова) 

0624028 

Звіт про закупівлю насіння олійних культур, трав'яного борошна та сіна 

2-заг (термінова) 

0624029 

Звіт про закупівлю і використання сільськогосподарської продукції та сировини 

2-заг 

0624030 

Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки хутра, хутросировини і каракуля 

Дод. 1 до ф. 2-заг 

0624031 

Звіт про закупівлю, відвантаження та залишки шкірсировини 

Дод. 2 до ф. 2-заг (споживспілка) 

0624032 

Звіт про заготівлю насіння трав та іншої продукції рослинництва 

3-заг 

0624033 

Звіт про заготівлю цукрових буряків 

4-заг (термінова) 

0624034 

Звіт про заготівлю продукції льону та конопель