Інформація по темі "" | Публікації по тегу
752712 7
Друкувати
Обране

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Наказ Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219
Зміст:

(Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 23 грудня 2016 року N 1135,
від 13 червня 2017 року N 571,
від 29 листопада 2017 року N 976,
від 10 травня 2018 року N 496,
від 17 вересня 2019 року N 386,
від 9 грудня 2019 року N 514,
від 8 грудня 2020 року N 745,
від 28 травня 2021 року N 299,
від 30 березня 2023 року N 162
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
фінансів України від 21 квітня 2023 року N 197),
від 20 листопада 2023 року N 650)

Порядок
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Цей Порядок встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти діяльності суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

Ведення позабалансових рахунків розділу 2 класу 0 здійснюється за простою схемою (без застосування методу подвійного запису).

I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Нефінансові активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, біологічних активів, капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів тощо.

Рахунок 10 "Основні засоби"

Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, які контролюються суб'єктом державного сектору, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування об'єктів основних засобів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об'єкта основних засобів.

За кредитом рахунку відображається вибуття основних засобів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів або його уцінки.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

1010 (1020) "Інвестиційна нерухомість";

1011 (1021) "Земельні ділянки";

1012 (1022) "Капітальні витрати на поліпшення земель";

1013 (1023) "Будівлі, споруди та передавальні пристрої";

1014 (1024) "Машини та обладнання";

1015 (1025) "Транспортні засоби";

1016 (1026) "Інструменти, прилади, інвентар";

1017 (1027) "Тварини та багаторічні насадження";

1018 (1028) "Інші основні засоби".

На субрахунках 1010 (1020) "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік об'єктів інвестиційної нерухомості, зокрема земельних ділянок, будівель, споруд, які розташовуються на землі, утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

На субрахунках 1011 (1021) "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок, отриманих суб'єктом державного сектору згідно з законодавством, зокрема на праві постійного користування.

На субрахунках 1012 (1022) "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних витрат на поліпшення земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунках 1013 (1023) "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" ведеться облік будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, житлових будівель.

На субрахунках 1014 (1024) "Машини та обладнання" ведеться облік машин та обладнання.

На субрахунках 1015 (1025) "Транспортні засоби" ведеться облік всіх видів засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості.

На субрахунках 1016 (1026) "Інструменти, прилади, інвентар" ведеться облік інструментів, виробничого інвентарю та приладдя, господарського інвентарю, які відносяться до складу основних засобів.

На субрахунках 1017 (1027) "Тварини та багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових біологічних активів, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, та плодоносних рослин, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

(абзац двадцять перший рахунку 10 класу 1 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 29.11.2017 р. N 976)

На субрахунках 1018 (1028) "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку відображається оприбуткування об'єктів інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об'єкта (модернізація, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об'єкта.

За кредитом рахунку відображається вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об'єкта або його уцінки.

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:

1111 (1121) "Музейні фонди";

1112 (1122) "Бібліотечні фонди";

1113 (1123) "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

1114 (1124) "Білизна, постільні речі, одяг та взуття";

1115 (1125) "Інвентарна тара";

1116 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення";

1117 "Природні ресурси";

1118 (1127) "Інші необоротні матеріальні активи";

1126 "Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі".

На субрахунках 1111 (1121) "Музейні фонди" ведеться облік:

1) музейних цінностей (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонатів тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунках 1112 (1122) "Бібліотечні фонди" ведеться облік бібліотечних фондів незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунках 1113 (1123) "Малоцінні необоротні матеріальні активи" ведеться облік необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів.

На субрахунках 1114 (1124) "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" ведеться облік білизни, постільних речей, одягу та взуття. Облік відповідних активів на цих субрахунках ведуть суб'єкти державного сектору, які систематично отримують їх у значному обсязі для провадження своєї діяльності, інші суб'єкти державного сектору ведуть облік білизни, постільних речей, одягу та взуття у складі інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунках 1115 (1125) "Інвентарна тара" ведеться облік інвентарної тари для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шаф торговельних та стелажів; іншої інвентарної тари.

На субрахунку 1116 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" ведеться облік необоротних матеріальних активів, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

На субрахунку 1117 "Природні ресурси" ведеться облік мінеральних копалин, нафтових свердловин, родовищ корисних копалин внутрішніх вод, смуг будівельного лісу тощо, які згідно із законодавством контролюються суб'єктом державного сектору.

На субрахунках 1118 (1127) "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи", а саме: матеріалів, одержаних зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріалів, що є об'єктами наукових досліджень.

На субрахунку 1126 "Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі" ведеться облік державними цільовими фондами необоротних активів спецпризначення, які призначені для розподілу та передачі підвідомчим установам відповідно до законодавства.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи"

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів, які контролюються суб'єктом державного сектору.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів.

За кредитом рахунку відображається вибуття внаслідок безоплатної передачі об'єктів нематеріальних активів або неможливості отримання суб'єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:

1211 (1221) "Авторське та суміжні з ним права";

1212 (1222) "Права користування природними ресурсами";

1213 (1223) "Права на знаки для товарів і послуг";

1214 (1224) "Права користування майном";

1215 (1225) "Права на об'єкти промислової власності";

1216 (1226) "Інші нематеріальні активи".

На субрахунках 1211 (1221) "Авторське та суміжні з ним права" ведеться облік авторських прав та суміжних з ними прав суб'єкта державного сектору (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

На субрахунках 1212 (1222) "Права користування природними ресурсами" ведеться облік об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо.

На субрахунках 1213 (1223) "Права на знаки для товарів і послуг" ведеться облік прав на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

На субрахунках 1214 (1224) "Права користування майном" ведеться облік прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунках 1215 (1225) "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

На субрахунках 1216 (1226) "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 13 "Капітальні інвестиції"

Рахунок 13 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, довгострокових біологічних активів.

За дебетом рахунку відображається збільшення витрат суб'єкта державного сектору на придбання або створення необоротних активів, зокрема суми, сплачені за придбання, виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, суми ввізного мита, суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові державного сектору), витрати зі страхування ризиків доставки, витрати на транспортування, установку, монтаж налагодження тощо, витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) та суми витрат, пов'язаних із удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та продовженням строку використання.

За кредитом рахунку відображається зменшення витрат на придбання або створення необоротних активів (введення в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).

Рахунок 13 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби";

1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи";

1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи";

1314 (1325) "Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи";

1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення".

На субрахунках 1311 (1321) "Капітальні інвестиції в основні засоби" ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

На субрахунках 1312 (1322) "Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунках 1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи" ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.

На субрахунках 1314 (1325) "Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи" ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 1324 "Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення" ведеться облік державними цільовими фондами витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами необоротних активів спеціального призначення.

Рахунок 14 "Знос (амортизація) необоротних активів"

Рахунок 14 "Знос (амортизація) необоротних активів" призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

За кредитом рахунку відображається нарахування амортизації, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при дооцінці необоротних активів та визнання втрати від зменшення корисності необоротних активів.

За дебетом рахунку відображається зменшення суми зносу (накопиченої амортизації) в результаті списання необоротних активів, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при уцінці необоротних активів, відображення вигод від відновлення корисності необоротних активів.

Рахунок 14 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:

1411 (1421) "Знос основних засобів";

1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів";

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів";

1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості";

1415 (1425) "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів".

На субрахунках 1411 (1421) "Знос основних засобів" ведеться облік зносу об'єктів основних засобів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", крім інвестиційної нерухомості.

На субрахунках 1412 (1422) "Знос інших необоротних матеріальних активів" ведеться облік зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунках 1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів" ведеться облік накопиченої амортизації нематеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".

На субрахунках 1414 (1424) "Знос інвестиційної нерухомості" ведеться облік зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунках 1010 (1020) "Інвестиційна нерухомість".

На субрахунках 1415 (1425) "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" ведеться облік накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на субрахунках 1711 (1721) "Довгострокові біологічні активи рослинництва" та 1712 (1722) "Довгострокові біологічні активи тваринництва".

Рахунок 15 "Виробничі запаси"

Рахунок 15 "Виробничі запаси" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору.

За дебетом рахунку відображаються надходження запасів з урахуванням витрат на їх придбання, зокрема суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єкту державного сектору, транспортно-заготівельні витрати, витрати, які пов'язані із доведенням придбаних та безоплатно отриманих запасів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (далі - НП(С)БОДС 123 "Запаси").

За кредитом рахунку відображається вибуття запасів внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або неможливості отримання суб'єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання тощо.

Рахунок 15 "Виробничі запаси" має такі субрахунки:

1511 (1521) "Продукти харчування";

1512 (1522) "Медикаменти та перев'язувальні матеріали";

1513 (1523) "Будівельні матеріали";

1514 (1524) "Пально-мастильні матеріали";

1515 (1525) "Запасні частини";

1516 (1526) "Тара";

1517 (1527) "Сировина і матеріали";

1518 (1528) "Інші виробничі запаси".

На субрахунках 1511 (1521) "Продукти харчування" ведеться облік продуктів харчування.

На субрахунках 1512 (1522) "Медикаменти та перев'язувальні засоби" ведеться облік медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, сироватки, вакцини, крові, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів та перев'язувальних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки) тощо.

На цих субрахунках також ведеться облік допоміжних та аптекарських матеріалів у закладах охорони здоров'я, які мають свої аптеки.

На субрахунках 1513 (1523) "Будівельні матеріали" ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт. Зокрема, до будівельних матеріалів належать: силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали.

Також на цих субрахунках ведеться облік будівельних конструкцій і деталей (металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд); збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо), обладнання, яке потребує монтажу, а також комплекти запасних частин до такого обладнання, вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин до такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунках 1514 (1524) "Пально-мастильні матеріали" ведеться облік всіх видів палива, що придбавається чи заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. На цих субрахунках також обліковуються нафтопродукти, газ, закуплені і передані на зберігання та які будуть відпускатися за талонами і смарт-картками.

На субрахунках 1515 (1525) "Запасні частини" ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (моторів), інструментів, а також автомобільних шин (включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) у запасі та обороті незалежно від їх вартості. На цих субрахунках відображається обмінний фонд повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів тощо.

На субрахунках 1516 (1526) "Тара" ведеться облік поворотної тари, обмінної тари (бочок, бідонів, ящиків, банок скляних, пляшок тощо) як порожньої, так і тієї, що вміщує матеріальні цінності.

На субрахунках 1517 (1527) "Сировина і матеріали" ведеться облік сировини та основних і допоміжних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні; матеріалів сільськогосподарського призначення, зокрема мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепаратів, медикаментів, хімікатів, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин, матеріалів короткотермінового використання для науково-дослідних робіт. Тут також ведеться облік саджанців, насіння й кормів (покупних й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин.

(абзац двадцять перший рахунку 15 класу 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

На субрахунках 1518 (1528) "Інші виробничі запаси" ведеться облік спецобладнання, яке придбане для виконання науково-дослідних робіт, відходів виробництва, невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали або запасні частини (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

(абзац двадцять другий рахунку 15 класу 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

Рахунок 16 "Виробництво"

Рахунок 16 "Виробництво" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов'язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції.

За дебетом рахунку відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, нарахування амортизації на необоротні активи, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт).

За кредитом рахунку відображається вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції, вартість виконаних робіт і послуг.

Рахунок 16 "Виробництво" має такі субрахунки:

1611 (1621) "Науково-дослідні роботи";

1612 (1622) "Виготовлення експериментальних приладів";

1613 (1623) "Інше виробництво".

На субрахунках 1611 (1621) "Науково-дослідні роботи" ведеться облік витрат на науково-дослідні й конструкторські роботи з підприємствами, установами та організаціями. До вартості робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва.

На субрахунках 1612 (1622) "Виготовлення експериментальних приладів" ведеться облік витрат на виготовлення експериментальних приладів (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунках 1613 (1623) "Інше виробництво" ведеться облік витрат за іншими видами виробництва, зокрема витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

Рахунок 17 "Біологічні активи"

Рахунок 17 "Біологічні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових та поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби".

(абзац перший рахунку 17 класу 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2017 р. N 976)

За дебетом рахунку відображається оприбуткування довгострокових та поточних біологічних активів.

За кредитом рахунку відображається вибуття довгострокових та поточних біологічних активів унаслідок передачі, продажу тощо.

Рахунок 17 "Біологічні активи" має такі субрахунки:

1711 (1721) "Довгострокові біологічні активи рослинництва";

1712 (1722) "Довгострокові біологічні активи тваринництва";

1713 (1723) "Поточні біологічні активи рослинництва";

1714 (1724) "Поточні біологічні активи тваринництва".

На субрахунках 1711 (1721) "Довгострокові біологічні активи рослинництва" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл, якщо він більше дванадцяти місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік.

На субрахунках 1712 (1722) "Довгострокові біологічні активи тваринництва" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл, якщо він перевищує дванадцять місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва (тваринництва).

На субрахунках 1713 (1723) "Поточні біологічні активи рослинництва" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, зокрема зернових, технічних, овочевих та інших культур.

Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих культур тощо).

На субрахунках 1714 (1724) "Поточні біологічні активи тваринництва" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва.

Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

Рахунок 18 "Інші нефінансові активи"

Рахунок 18 "Інші нефінансові активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про інші нефінансові активи, які не відображені на інших рахунках класу 1 "Нефінансові активи".

За дебетом рахунку відображаються надходження інших нефінансових активів з урахуванням витрат на їх придбання та доведення придбаних та безоплатно отриманих інших нефінансових активів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, передбачених НП(С)БОДС 123 "Запаси".

За кредитом рахунку відображається вибуття інших нефінансових активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або неможливості отримання суб'єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання тощо.

Рахунок 18 "Інші нефінансові активи" має такі субрахунки:

1811 (1821) "Готова продукція";

1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети";

1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси";

1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу";

1816 (1826) "Інші нефінансові активи".

На субрахунках 1811 (1821) "Готова продукція" ведеться облік готової продукції (готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції тощо).

На цих субрахунках обліковують продукцію, одержану від власного виробництва, яка призначена для продажу та споживання (видачі й продажу працівникам, передачі, наприклад у дошкільні навчальні заклади, їдальні тощо).

На субрахунках 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети" ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, в тому числі малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.

(абзац дванадцятий рахунку 18 класу 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

предмети виробничого призначення, обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки тощо);

канцелярське приладдя (папір, олівці тощо);

(рахунок 18 класу 1 розділу І доповнено новим абзацом двадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571,
у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять четвертим)

інші предмети, зокрема смарт-картки.

На субрахунках 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси" ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

На субрахунках 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу" ведеться облік активів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, в тому числі вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

На субрахунках 1816 (1826) "Інші нефінансові активи" ведеться облік бланків документів суворої звітності (за вартістю придбання), реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металів, електроматеріалів, радіоматеріалів радіоламп, фотоприладдя, паперу, призначеного для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідних тварин та інших матеріалів для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінних та інших металів для протезування тощо.

Клас 2. Фінансові активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух фінансових активів, зокрема коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державної казначейської служби України (далі - орган Казначейства), у розрахунках з дебіторами, довгострокові і поточні фінансові інвестиції, довгострокові і короткострокові векселі одержані та інші фінансові активи.

Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" призначено для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року. На цьому рахунку узагальнюється інформація за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.

За дебетом рахунку відображається визнання довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Рахунок 20 "Довгострокова дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:

2011 (2021) "Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди";

2012 "Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів" (2022 "Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду");

2013 (2023) "Інша довгострокова дебіторська заборгованість";

2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" (2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів");

2032 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2033 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2034 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2039 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" (2049 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів".

На субрахунках 2011 (2021) "Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди" ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості, що виникла за операціями з оренди, зокрема за переданими у лізинг активами.

На субрахунках 2012 "Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів" (2022 "Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду") ведеться облік довгострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами) відповідно до законодавства.

На субрахунках 2013 (2023) "Інша довгострокова дебіторська заборгованість" ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, яка відповідає критеріям визнання активу та не включена до субрахунків 2011 - 2012 (2021 - 2022).

На субрахунках 2031 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету" (2041 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів") ведеться облік сум довгострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету довгостроковими кредитами, визнання заборгованості простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2032 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2042 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, визнання заборгованості безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2033 "Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2043 "Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, визнання заборгованості простроченою, безнадійною або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2034 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2044 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та сум переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2035 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2045 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум довгострокових кредитів, що надавалися під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або сум заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми довгострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, суми заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за довгостроковими кредитами від суб'єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, яка обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2036 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2046 "Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що надавалися під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною (простроченою), такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2037 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2047 "Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за довгостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або довгостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2038 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2048 "Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за довгостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2039 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету" (2049 "Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів") ведеться облік сум іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2031 - 2038 (2041 - 2048). За дебетом субрахунків відображаються суми іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу іншої довгострокової дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету.

(рахунок 20 класу 2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість"

Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість" призначений для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, що виникає протягом звичайної діяльності і погашення якої очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За дебетом рахунку відображається визнання поточної дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

Рахунок 21 "Поточна дебіторська заборгованість" має такі субрахунки:

2110 (2120) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом";

2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги";

2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів" (2122 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами");

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги";

2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування";

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків";

2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами";

2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість";

2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності";

2127 "Дебіторська заборгованість за претензіями";

2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" (2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів");

2131 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2132 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2133 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів");

2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками");

2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

2138 "Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" (2148 "Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів");

2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" (2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку");

2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";

2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку";

2154 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів";

2155 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів";

2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам";

2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам";

2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою";

2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками".

На субрахунках 2110 (2120) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" ведеться облік дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

На субрахунках 2111 (2121) "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" ведеться облік розрахунків з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

На субрахунках 2112 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів" (2122 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами") ведеться облік короткострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів або державними цільовими фондами відповідно до законодавства, та їх погашення.

На субрахунках 2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати товарів, робіт, послуг.

На субрахунках 2114 (2124) "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків" ведеться облік сум недостач і крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей, сум збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на винних осіб.

На субрахунках 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з працівниками суб'єкта державного сектору за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на господарські потреби або видатки на відрядження підзвітним особам відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку авансу в касу відображаються як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість" ведеться облік іншої поточної дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена на субрахунках 2110 - 2116, 2118 (2120 - 2127, 2129).

На субрахунках 2118 (2129) "Розрахунки із спільної діяльності" ведеться облік розрахунків за операціями, пов'язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема відображається заборгованість за переданими активами як вкладами у спільну діяльність та її погашення чи списання.

На субрахунку 2127 "Дебіторська заборгованість за претензіями" ведеться облік сум за претензіями, визнаними у судовому порядку.

На субрахунках 2130 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету" (2140 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів") ведеться облік сум короткострокових кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України (місцевої ради) та нормативно-правової бази, що регламентує бюджетний процес. За дебетом субрахунків відображаються суми кредитів, наданих з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за наданими з державного (місцевого) бюджету короткостроковими кредитами, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2131 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2141 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2132 "Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2142 "Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2133 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету" (2143 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2134 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2144 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум короткострокових кредитів, що надавались під державні (місцеві) гарантії, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або сум заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми короткострокових кредитів, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, суми заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості за короткостроковими кредитами від суб'єктів господарювання, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2135 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2145 "Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості, визнаної безнадійною, такою, що обліковується за ліквідованими юридичними особами - позичальниками, або списання з балансу простроченої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2136 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками" (2146 "Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками") ведеться облік сум заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії, та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, наданими під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, заборгованості, визнаної простроченою, безнадійною, або списання з балансу заборгованості позичальників, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, за короткостроковими кредитами, за якими держава (місцеві бюджети) виконала (виконали) гарантійні зобов'язання, та/або короткостроковими кредитами, наданими за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2137 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою" (2147 "Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік сум безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми безнадійної до стягнення та іншої заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості. За кредитом субрахунків відображаються суми, які надійшли в рахунок погашення або списання з балансу безнадійної до стягнення заборгованості позичальників за короткостроковими кредитами, що надавались під державні (місцеві) гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою (місцевими бюджетами), та суми переоцінки залишків заборгованості.

На субрахунках 2138 "Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету" (2148 "Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів") ведеться облік сум іншої поточної дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету, не відображеної на субрахунках 2130 - 2137 (2140 - 2147).

На субрахунках 2150 "Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" (2151 "Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку") ведеться облік короткострокових (середньострокових) позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2152 "Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" ведеться облік пролонгованих позик, наданих місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2153 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 2154 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів" ведеться облік короткострокових позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для покриття тимчасових касових розривів.

На субрахунку 2155 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів.

На субрахунку 2156 "Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" ведеться облік короткострокових позичок, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам для покриття касових розривів відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

На субрахунку 2157 "Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам" ведеться облік простроченої заборгованості за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду України та іншим клієнтам.

На субрахунку 2158 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" ведеться облік дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

На субрахунку 2159 "Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками" ведеться облік іншої дебіторської заборгованості за операціями з банками.

(рахунок 21 класу 2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 22 "Готівкові кошти та їх еквіваленти"

Рахунок 22 "Готівкові кошти та їх еквіваленти" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у готівці, грошових документів (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі суб'єкта державного сектору (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах, тощо), та про кошти в дорозі.

За дебетом рахунку відображається надходження готівкових коштів, грошових документів у касу суб'єкта державного сектору та коштів в дорозі, за кредитом - виплата готівкових коштів із каси або списання нестач готівкових коштів на рахунок винних осіб, вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Рахунок 22 "Готівкові кошти та їх еквіваленти" має такі субрахунки:

2211 (2221) "Готівка у національній валюті";

2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті";

2213 (2223) "Грошові документи у національній валюті";

2214 (2224) "Грошові документи в іноземній валюті";

2215 (2225) "Грошові кошти в дорозі у національній валюті";

2216 (2226) "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

2227 "Інші еквіваленти грошових коштів".

На субрахунках 2211 (2221) "Готівка у національній валюті" ведеться облік готівки в національній валюті, що знаходиться в касі суб'єкта державного сектору.

На субрахунках 2212 (2222) "Готівка в іноземній валюті" ведеться облік готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо, що знаходиться в касі суб'єкта державного сектору.

На субрахунках 2213 (2223) "Грошові документи у національній валюті" ведеться облік грошових документів в національній валюті.

На субрахунках 2214 (2224) "Грошові документи в іноземній валюті" ведеться облік грошових документів в іноземній валюті.

На субрахунках 2215 (2225) "Грошові кошти в дорозі у національній валюті" ведеться облік коштів, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунках 2216 (2226) "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" ведеться облік коштів в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 2227 "Інші еквіваленти грошових коштів" ведеться облік державними цільовими фондами інших еквівалентних грошових коштів, які не відображені на субрахунках 2223 - 2226.

Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках"

Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків та в органах Казначейства.

За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів на рахунки в установах банків та в органах Казначейства, за кредитом - їх використання.

Рахунок 23 "Грошові кошти на рахунках" має такі субрахунки:

2311 (2321) "Поточні рахунки в банку";

2312 "Інші поточні рахунки в банку";

2322 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі";

2313 (2323) "Реєстраційні рахунки";

2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі";

2315 (2325) "Рахунки для обліку депозитних сум";

2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" (2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті");

2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" (2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків");

2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" (2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі");

2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету");

2335 "Депозити державного бюджету" (2345 "Депозити місцевих бюджетів");

2336 "Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в установах банків" (2346 "Кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків");

(рахунок 23 класу 2 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцять третій
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять четвертим)

2347 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті";

(абзац шістнадцятий рахунку 23 класу 2 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів";

2352 "Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам";

2353 "Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам".

На субрахунках 2311 (2321) "Поточні рахунки в банку" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунку 2312 "Інші поточні рахунки в банку" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, призначених для переказів підвідомчим установам, а також інших надходжень, не відображених на субрахунку 2311.

На субрахунку 2322 "Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі" ведеться облік грошових коштів бюджетів державних цільових фондів на рахунках в органах Казначейства.

На субрахунках 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки" ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунках 2314 (2324) "Інші рахунки в Казначействі" ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунках 2315 (2325) "Рахунки для обліку депозитних сум" ведеться облік коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунках 2331 "Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків" (2341 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету на рахунках, відкритих в установах банків. За дебетом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету в іноземній валюті, які надходять на рахунки в установах банків. За кредитом субрахунків відображаються суми надходжень державного (місцевого) бюджету, що перераховуються з рахунків, відкритих в установах банків, на рахунки, відкриті в органах Казначейства, після їх конвертації в національну валюту тощо.

На субрахунках 2332 "Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків" (2342 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, які знаходяться на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків, для здійснення розрахунків з нерезидентами тощо.

На субрахунках 2333 "Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі" (2343 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства.

На субрахунках 2334 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (2344 "Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунках 2335 "Депозити державного бюджету" (2345 "Депозити місцевих бюджетів") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, розміщених на депозитах в установах банків.

На субрахунках 2336 "Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в установах банків" (2346 "Кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, які заблоковані на рахунках в банках.

(рахунок 23 класу 2 доповнено новим абзацом тридцять першим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять четвертий
 вважати відповідно абзацами тридцять другим - тридцять п'ятим)

На субрахунках 2347 "Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті" ведеться облік коштів місцевого бюджету в установах банків в національній валюті.

(абзац тридцять другий рахунку 23 класу 2 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 2351 "Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів" ведеться облік сум коштів, не віднесених до державного (місцевого) бюджету (які не відображені на субрахунках 2334 (2344)), що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунку 2352 "Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам" ведеться облік коштів, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки державним цільовим фондам.

На субрахунку 2353 "Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам" ведеться облік коштів, що перераховуються на рахунки, відкриті в установах уповноважених банків, для виплати готівки іншим клієнтам, які не відображені на субрахунках 2351 та 2352.

(рахунок 23 класу 2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 24 "Єдиний казначейський рахунок"

Рахунок 24 "Єдиний казначейський рахунок" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух коштів державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Казначейства та регламентується законодавством.

За дебетом рахунку відображаються надходження коштів державного та місцевих бюджетів на єдиний казначейський рахунок, за кредитом - їх списання.

Рахунок 24 "Єдиний казначейський рахунок" має такі субрахунки:

2451 "Єдиний казначейський рахунок";

2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку".

На субрахунку 2451 "Єдиний казначейський рахунок" ведеться облік коштів на кореспондентських рахунках органів Казначейства, які відкрито в установах Національного банку України. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Казначейства та регламентується законодавством. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів, які списуються за проведеними операціями з виконання бюджетів, за операціями клієнтів, а також списання коштів у безспірному (безакцептному) порядку згідно із законодавством.

На субрахунку 2452 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" ведеться облік коштів на субрахунках єдиного казначейського рахунку. За дебетом субрахунку відображаються суми, які надходять на субрахунки єдиного казначейського рахунку. За кредитом субрахунку відображаються суми, що списуються з субрахунків єдиного казначейського рахунку.

Рахунок 25 "Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи"

Рахунок 25 "Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств, обліку довгострокових векселів одержаних та інших довгострокових фінансових активів.

За дебетом рахунку відображається вартість довгострокових фінансових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання), погашення чи зменшення вартості.

Рахунок 25 "Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи" має такі субрахунки:

2511 (2521) "Придбані акції";

2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій";

2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств";

2514 (2524) "Довгострокові векселі одержані";

2515 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2525 "Інші фінансові активи державних цільових фондів");

2531 "Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету" (2541 "Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету");

2532 "Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій" (2542 "Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій");

2533 "Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету" (2543 "Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів").

На субрахунках 2511 (2521) "Придбані акції" ведеться облік придбаних (отриманих) акцій, щодо яких розпорядник бюджетних коштів (державний цільовий фонд) є суб'єктом управління.

На субрахунках 2512 (2522) "Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій" ведеться облік довгострокових фінансових інвестицій у цінні папери (крім акцій), щодо яких розпорядник бюджетних коштів (державний цільовий фонд) є суб'єктом управління.

На субрахунках 2513 (2523) "Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств" ведеться облік довгострокових фінансових інвестицій (крім цінних паперів) у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору.

На субрахунках 2514 (2524) "Довгострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, отриманих суб'єктом державного сектору згідно із законодавством і строк сплати яких перевищує дванадцять місяців з дати балансу.

На субрахунках 2515 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2525 "Інші фінансові активи державних цільових фондів") ведеться облік інших фінансових активів, які не відображені на субрахунках 2511 - 2514 (2521 - 2524).

На субрахунках 2531 "Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету" (2541 "Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету") ведеться облік операцій з акціями, придбаними за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів.

На субрахунках 2532 "Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій" (2542 "Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій") ведеться облік операцій з довгостроковими цінними паперами, придбаними за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів.

На субрахунках 2533 "Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету" (2543 "Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів") ведеться облік операцій з іншими довгостроковими фінансовими активами, придбаними за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів.

Рахунок 26 "Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи"

Рахунок 26 "Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух поточних фінансових інвестицій, короткострокових векселів та інших поточних фінансових активів.

За дебетом рахунку відображається вартість поточних фінансових інвестицій та суми заборгованості за взаємними розрахунками, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості та списання сум заборгованості за взаємними розрахунками.

Рахунок 26 "Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи" має такі субрахунки:

2611 (2621) "Поточні фінансові інвестиції у цінні папери";

2612 (2622) "Короткострокові векселі одержані";

2613 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2623 "Інші фінансові активи державних цільових фондів");

2631 "Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету" (2641 "Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів");

2632 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками" 2633 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України";

2634 "Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету" (2644 "Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів");

2642 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом" (2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів").

На субрахунках 2611 (2621) "Поточні фінансові інвестиції у цінні папери" ведеться облік поточних фінансових інвестицій, щодо яких розпорядник бюджетних коштів (державний цільовий фонд) є суб'єктом управління.

На субрахунках 2612 (2622) "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік короткострокових векселів, одержаних розпорядником бюджетних коштів, державним цільовим фондом у випадках, передбачених законодавством.

На субрахунках 2613 "Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів" (2623 "Інші фінансові активи державних цільових фондів") ведеться облік інших поточних фінансових активів, які не відображені на субрахунках 2611 (2621) та 2612 (2622).

На субрахунках 2631 "Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету" (2641 "Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів") ведеться облік операцій з короткостроковими цінними паперами, придбаними за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів.

На субрахунку 2632 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками" ведеться облік сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед державним бюджетом, яка склалася в процесі виконання державного бюджету.

На субрахунку 2633 "Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом України" ведеться облік сум заборгованості Пенсійного фонду України перед державним бюджетом.

На субрахунках 2634 "Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету" (2644 "Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів") ведеться облік операцій з іншими короткостроковими фінансовими активами, які не відображені на субрахунках 2631 - 2633 (2641 - 2643), зокрема суми залучених цінних паперів. Цінні папери обліковуються в розрізі контрагентів-емітентів.

На субрахунках 2642 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом" (2643 "Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів") ведеться облік сум заборгованості за взаємними розрахунками державного бюджету та місцевих бюджетів інших рівнів, яка склалася в процесі виконання місцевих бюджетів.

Рахунок 27 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками"

Рахунок 27 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і розпорядниками нижчого рівня (державними цільовими фондами та їх підрозділами) та для обліку дебіторської заборгованості державного бюджету (місцевих бюджетів) за операціями з перерахунку доходів, а також дебіторської заборгованості, що виникла внаслідок операцій за коштами єдиного казначейського рахунку.

За дебетом рахунку відображається виникнення дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками, за кредитом - її погашення чи списання.

Рахунок 27 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" має такі субрахунки:

2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками";

2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів";

2722 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками";

2731 "Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів" (2741 "Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів");

2751 "Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку";

2752 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства".

(рахунок 27 класу 2 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим)

На субрахунку 2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" ведеться облік дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів з внутрівідомчої передачі.

На субрахунку 2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів" ведеться облік дебіторської заборгованості з внутрішнього переміщення активів, що виникла за операціями між підрозділами державного цільового фонду.

На субрахунку 2722 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" ведеться облік дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками, що виникла за операціями між підрозділами державного цільового фонду.

На субрахунках 2731 "Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів" (2741 "Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів") ведеться облік сум дебіторської заборгованості державного (місцевого) бюджету за операціями з перерахунку доходів.

На субрахунку 2751 "Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку" ведеться облік сум дебіторської заборгованості за коштами єдиного казначейського рахунку, що виникла при виконанні інших зобов'язань органів Казначейства.

На субрахунку 2752 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства" ведеться облік сум дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками органів Казначейства, що виникла під час проведення операцій із управління єдиним казначейським рахунком.

(рахунок 27 класу 2 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

Рахунок 28 "Розрахунки за надходженнями до бюджету"

Рахунок 28 "Розрахунки за надходженнями до бюджету" призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету за податковими, неподатковими та іншими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, та за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За дебетом рахунку відображаються нараховані суми надходжень за податковими, неподатковими та іншими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, за кредитом - їх погашення, розподіл (перерахування), повернення.

Рахунок 28 "Розрахунки за надходженнями до бюджету" має такі субрахунки:

2811 "Розрахунки за податковими надходженнями";

2812 "Розрахунки за неподатковими надходженнями";

2813 "Розрахунки за іншими надходженнями";

2814 "Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

На субрахунку 2811 "Розрахунки за податковими надходженнями" ведеться облік розрахунків за податками і зборами (обов'язковими платежами), які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

На субрахунку 2812 "Розрахунки за неподатковими надходженнями" ведеться облік розрахунків за адміністративними зборами та іншими неподатковими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

На субрахунку 2813 "Розрахунки за іншими надходженнями" ведеться облік розрахунків за іншими надходженнями, які не відображені на субрахунках 2811 - 2812.

На субрахунку 2814 "Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ведеться облік коштів, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та із настанням відповідних умов підлягають поверненню.

Рахунок 29 "Витрати майбутніх періодів"

Рахунок 29 "Витрати майбутніх періодів" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі тощо).

За дебетом рахунку відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - списання (розподіл) витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду.

Рахунок 29 "Витрати майбутніх періодів" має такі субрахунки:

2911 "Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів" (2921 "Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів").

Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації органами Казначейства про всі надходження до державного та місцевих бюджетів, у тому числі коштів бюджету, які підлягають розподілу, а також коштів, що виділені відповідно до бюджетних призначень розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, тощо.

Рахунок 31 "Надходження бюджету"

Рахунок 31 "Надходження бюджету" призначено для обліку й узагальнення інформації органами Казначейства про надходження до державного та місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку відображається зарахування сум надходжень до державного та місцевих бюджетів, за дебетом - повернення помилково або надміру зарахованих коштів, відшкодування податку на додану вартість тощо.

Рахунок 31 "Надходження бюджету" має такі субрахунки:

3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів");

3131 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету" (3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів");

3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" (3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ");

3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету" (3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів");

3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" (3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету");

3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету" (3145 "Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету").

На субрахунках 3130 "Надходження до загального фонду державного бюджету" (3140 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів") ведеться облік надходжень, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік є надходженнями загального фонду державного бюджету або місцевих бюджетів. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

(абзац десятий рахунку 31 класу 3 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2023 р. N 650)

На субрахунках 3131 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету" (3141 "Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів") ведеться облік надходжень, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік є надходженнями спеціального фонду державного бюджету або місцевих бюджетів. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3132 "Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ" (3142 "Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ") ведеться облік власних надходжень бюджетних установ, що надходять згідно із законодавством і є джерелом формування спеціального фонду державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться у розрізі кодів бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 3133 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету" (3143 "Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів") ведеться облік коштів від повернення бюджетних кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі за рахунок державного (місцевого) бюджету, та кредитів, залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії.

На субрахунках 3134 "Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету" (3144 "Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету") ведеться облік надходжень від запозичень, приватизації та активних операцій державного (місцевого) бюджету, розміщення цінних паперів, повернення коштів з депозиту тощо. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум надходжень від запозичень, приватизації, коштів, отриманих від повернутих з депозиту інших коштів, залучених до державного (місцевого) бюджету, та сум коштів, виділених на їх погашення. За дебетом субрахунків відображається перерахування коштів, спрямованих на погашення кредитів, придбання цінних паперів, розміщених на депозитах, помилково або надміру сплачених платниками коштів тощо.

На субрахунках 3135 "Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету" (3145 "Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету") ведеться облік акумульованих надходжень державного (місцевого) бюджету.

(рахунок 31 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 32 "Кошти бюджету"

Рахунок 32 "Кошти бюджету" призначено для обліку й узагальнення інформації органами Казначейства про накопичення всіх надходжень державного та місцевих бюджетів.

За кредитом рахунку відображаються зарахування надходжень державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 3130 - 3134 (3140 - 3144).

(абзац другий рахунку 32 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.03.2023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

За дебетом рахунку відображаються перерахування коштів вищестоящим органам Казначейства для акумулювання у кореспонденції з рахунком 2451.

Рахунок 32 "Кошти бюджету" має такі субрахунки:

3231 "Кошти державного бюджету";

3241 "Кошти місцевих бюджетів";

3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках".

На субрахунку 3231 "Кошти державного бюджету" ведеться облік операцій за всіма надходженнями державного бюджету.

На субрахунку 3241 "Кошти місцевих бюджетів" ведеться облік операцій за всіма надходженнями місцевих бюджетів.

На субрахунках 3242 "Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках" ведеться облік коштів місцевого бюджету на рахунках в банках.

(рахунок 32 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу"

Рахунок 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо коштів бюджету, які підлягають розподілу.

За кредитом рахунку відображається зарахування платежів, які підлягають розподілу, за дебетом - повернення помилково або надміру зарахованих платежів, а також перерахування коштів за призначенням.

Рахунок 33 "Кошти бюджету, які підлягають розподілу" має такі субрахунки:

3331 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами";

3332 "Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами";

3333 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу" (3342 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу");

3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" (3343 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів");

3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";

3341 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів".

На субрахунку 3331 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" ведеться облік коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами.

На субрахунку 3332 "Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами" ведеться облік коштів державного бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між загальним і спеціальним фондами, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3333 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу" (3342 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу") ведеться облік коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, що відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами та державними цільовими фондами, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунках 3334 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" (3343 "Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів") ведеться облік інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у тому числі коштів, що надходять в рахунок погашення заборгованості, простроченої заборгованості за кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету, та нарахованої на її суму пені.

На субрахунку 3335 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" ведеться облік коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами.

На субрахунку 3341 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів" ведеться облік коштів, які згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, у розрізі кодів бюджетної класифікації та територій.

На субрахунку 3351 "Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету" ведеться облік коштів, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету за відомчою ознакою.

(рахунок 33 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат"

Рахунок 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, виділені відповідно до бюджетних призначень розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів для здійснення витрат.

За кредитом рахунку відображаються зарахування коштів державного (місцевого) бюджету, а також зарахування коштів, які надійшли на відновлення касових видатків, за дебетом - суми коштів, спрямовані на здійснення видатків, а також списання залишків з рахунків відповідно до законодавства та при проведенні видатків у валюті або конвертації коштів у національну валюту тощо.

Рахунок 34 "Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат" має такі субрахунки:

3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" (3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів");

3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" (3443 "Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів");

3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету";

3434 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету" (3445 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів");

3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету" (3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів");

3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті" (3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті");

3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" (3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті");

3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" (3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків");

3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів";

3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках";

3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів".

На субрахунках 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету" (3442 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, виділених розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень.

На субрахунках 3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету" (3443 "Рахунок одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, виділених одержувачу бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень.

На субрахунку 3433 "Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету" ведеться облік коштів державного бюджету, виділених на проведення загальнодержавних витрат.

На субрахунках 3434 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету" (3445 "Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів") ведеться облік коштів, виділених на надання кредитів з державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 3435 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету" (3446 "Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів") ведеться облік коштів, виділених на проведення витрат з погашення боргу та активних операцій державного (місцевого) бюджету (придбання та розміщення цінних паперів, розміщення коштів на депозит тощо).

На субрахунках 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків в іноземній валюті" (3447 "Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті") ведеться облік руху коштів розпорядників бюджетних коштів, розміщених на рахунках, відкритих в установах банків в іноземній валюті, за операціями, які не здійснюються органами Казначейства.

На субрахунках 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" (3448 "Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті") ведеться облік руху коштів розпорядників (та одержувачів) бюджетних коштів, на рахунках, відкритих в банках в національній валюті.

На субрахунках 3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" (3449 "Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків") ведеться облік руху коштів державного (місцевого) бюджету на депозитних рахунках розпорядників коштів, відкритих в установах банків.

На субрахунку 3440 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів" ведеться облік коштів, виділених із місцевого бюджету для розподілу між підвідомчими установами.

На субрахунку 3441 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках" ведеться облік коштів для розподілу між підвідомчими установами, виділених із місцевого бюджету, на рахунках в банках.

На субрахунку 3444 "Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів" ведеться облік руху коштів місцевого бюджету за міжбюджетними трансфертами.

(рахунок 34 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів"

Рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, які не можуть бути віднесені до операцій з виконання бюджетів.

За кредитом рахунку відображається зарахування коштів, за дебетом - їх списання, перерахування за призначенням або повернення помилково або надміру зарахованих платежів.

Рахунок 35 "Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів" має такі субрахунки:

3551 "Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів";

(абзац четвертий рахунку 35 класу 3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

3552 "Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів";

(абзац п'ятий рахунку 35 класу 3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства";

3554 "Рахунки державних цільових фондів";

3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна";

3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску";

3557 "Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету";

3558 "Рахунки для обліку фінансового резерву";

3559 "Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати".

(рахунок 35 класу 3 доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим)

На субрахунку 3551 "Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів" ведеться облік коштів за операціями на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які не можуть бути віднесені до операцій з виконання бюджетів, і руху коштів податку на додану вартість відповідно до законодавства.

(абзац тринадцятий рахунку 35 класу 3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 3552 "Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів" ведеться облік депозитів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

(абзац чотирнадцятий рахунку 35 класу 3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства" ведеться облік коштів на рахунках інших клієнтів органів Казначейства.

На субрахунку 3554 "Рахунки державних цільових фондів" ведеться облік коштів за операціями на рахунках державних цільових фондів.

На субрахунку 3555 "Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна" ведеться облік надходжень від приватизації державного майна згідно із законодавством та бюджетною класифікацією доходів.

На субрахунку 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску" ведеться облік коштів єдиного соціального внеску, які відповідно до законодавства підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

На субрахунку 3557 "Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету" ведеться облік надходжень до бюджету органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, відповідно до законодавства, зокрема руху митних та інших платежів, які перераховуються до / або під час митного оформлення.

На субрахунку 3558 "Рахунки для обліку фінансового резерву" ведеться облік коштів фінансового резерву. За кредитом субрахунку відображається зарахування коштів, що надходять на поповнення фінансового резерву, за дебетом - перерахування коштів для провадження інвестиційної діяльності відповідно до законодавства.

На субрахунку 3559 "Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати" ведеться облік коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

(рахунок 35 класу 3 доповнено абзацом двадцять першим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

(рахунок 35 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 36 "Рахунки за нез'ясованими сумами та інші транзитні рахунки" має такі субрахунки:

3651 "Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства";

3652 "Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування".

На субрахунку 3651 "Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства" ведеться облік сум, які під час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів документів. Списання коштів здійснюється після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку кореспондента. Якщо таке підтвердження не надходить, кошти повертаються платнику.

На субрахунку 3652 "Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування" ведеться облік коштів, що надходять на транзитні рахунки органів Казначейства для здійснення операцій з датою валютування. На дату валютування відображається списання коштів на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства, та/або списання коштів на рахунок, з якого вони надійшли, за умови відкликання платіжного документа.

Рахунок 37 "Рахунки органів Казначейства"

Рахунок 37 "Рахунки органів Казначейства" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти за операціями на технічних рахунках в органах Казначейства, а також за операціями з придбання іноземної валюти органами Казначейства.

За кредитом рахунку відображається зарахування коштів на технічні рахунки в органах Казначейства та коштів, перерахованих на придбання іноземної валюти, або зарахування сум коштів придбаних органами Казначейства іноземної валюти для розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, за дебетом - їх списання.

Рахунок 37 "Рахунки органів Казначейства" має такі субрахунки:

3751 "Технічні рахунки органів Казначейства";

(абзац четвертий рахунку 37 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

3752 "Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти";

3753 "Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами";

3754 "Внутрішній транзитний рахунок платіжної системи Казначейства";

(абзац сьомий рахунку 37 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

3755 "Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів";

3756 "Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства";

3757 "Інші рахунки органів Казначейства";

3758 "Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів".

(рахунок 37 класу 3 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

Рахунок 38 "Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків"

Рахунок 38 "Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, які сплачуються платниками податків та обліковуються в системі електронного адміністрування, та бюджетної дотації.

За кредитом рахунку відображається зарахування сум податків та коштів бюджетної дотації, за дебетом проводиться їх перерахування.

Рахунок 38 "Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків" має такі субрахунки:

3851 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість";

3852 "Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового";

3853 "Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам";

3854 "Рахунки для обліку коштів додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3855 "Єдиний рахунок".

(рахунок 38 класу 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 745,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим)

На субрахунку 3851 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" ведеться облік руху сум податку на додану вартість, які сплачуються (повертаються як надміру сплачені) платниками (платникам податків).

На субрахунку 3852 "Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового" ведеться облік руху коштів акцизного податку, які сплачуються платниками податків та обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

На субрахунку 3853 "Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам" ведеться облік коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам.

На субрахунку 3854 "Рахунки для обліку коштів додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ведеться облік коштів додаткової фінансової підтримки сімейним фермерським господарствам через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

На субрахунку 3855 "Єдиний рахунок" ведеться облік внесених грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, включаючи пеню та штрафи, передбачені Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на Державну податкову службу України.

(рахунок 38 класу 3 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. N 745)

(клас 3 доповнено рахунком 38 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496,
рахунок 38 класу 3 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

Клас 4. Розрахунки

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами, за операціями з відображення зобов'язань за фінансовими операціями державного бюджету (місцевих бюджетів), розрахунки за коштами, які підлягають розподілу тощо.

Рахунок 41 "Розрахунки за фінансовими операціями"

Рахунок 41 "Розрахунки за фінансовими операціями" призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами, за операціями з відображення зобов'язань за фінансовими операціями державного бюджету (місцевих бюджетів).

За кредитом рахунку відображаються суми розрахунків за операціями з фінансовими інвестиціями та придбаними фінансовими активами державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 2 класу та зменшення зобов'язань за фінансовими операціями державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 6 класу, за дебетом - суми зменшення фінансових інвестицій та фінансових активів державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 2 класу та суми розрахунків за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунками 6 класу.

Рахунок 41 "Розрахунки за фінансовими операціями" має такі субрахунки:

4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" (4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів");

4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету" (4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів").

На субрахунках 4131 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету" (4141 "Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів") ведеться облік розрахунків за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 4132 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету" (4142 "Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів") ведеться облік розрахунків за операціями з відображення зобов'язань за фінансовими операціями державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 42 "Інші розрахунки"

Рахунок 42 "Інші розрахунки" призначено для обліку й узагальнення інформації про інші розрахунки за коштами державного (місцевого) бюджету.

За кредитом рахунку відображаються суми інших розрахунків за коштами державного (місцевого) бюджету та суми коштів, отриманих за іншими внутрішньосистемними розрахунками, за дебетом - суми інших розрахунків за умови їх виконання та суми коштів, переданих за іншими внутрішньосистемними розрахунками, тощо.

Рахунок 42 "Інші розрахунки" має такі субрахунки:

4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" (4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів");

4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" (4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів");

4233 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті" (4243 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в національній валюті");

4234 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті" (4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті");

4235 "Інші внутрішньосистемні розрахунки";

4251 "Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства".

На субрахунках 4231 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету" (4241 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік інших розрахунків за коштами державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 4232 "Інші розрахунки з виконання державного бюджету" (4242 "Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів") ведеться облік інших розрахунків (операції, проведені в іноземній валюті, тощо) при виконанні державного бюджету (місцевих бюджетів).

На субрахунках 4233 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті" (4243 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в національній валюті") ведеться облік інших розрахунків за коштами державного бюджету (місцевих бюджетів) на рахунках, відкритих в банках в національній валюті.

На субрахунках 4234 "Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті" (4244 "Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті") ведеться облік інших розрахунків за коштами державного бюджету (місцевих бюджетів) на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті.

На субрахунку 4235 "Інші внутрішньосистемні розрахунки" ведеться облік інших внутрішньосистемних розрахунків у системі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

На субрахунку 4251 "Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства" ведеться облік внутрішньосистемних розрахунків за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства.

(рахунок 42 класу 4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

Рахунок 43 "Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу"

Рахунок 43 "Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу" призначено для здійснення розрахунків за коштами, які підлягають розподілу.

Рахунок 43 "Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу" має такі субрахунки:

4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу" (4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу");

4351 "Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу".

На субрахунках 4331 "Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу" (4341 "Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу") ведеться облік надходжень розрахунків державного (місцевого) бюджетів, які підлягають розподілу. За дебетом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету, які підлягають розподілу. За кредитом субрахунків відображаються суми розрахунків за коштами державного (місцевого) бюджету, які підлягають розподілу.

На субрахунку 4351 "Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу" ведеться облік розрахунків за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу.

Рахунок 44 "Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки"

Рахунок 44 "Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки" є технічним рахунком для відображення позиції Казначейства щодо іноземної валюти.

За дебетом рахунку відображається вартість іноземної валюти, яка збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію державного (місцевого) бюджету, та суми гривневого еквіваленту іноземної валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію державного (місцевого) бюджету, за кредитом - вартість іноземної валюти, яка збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію державного (місцевого) бюджету, та суми гривневого еквіваленту іноземної валюти, які збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 44 "Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки" має такі субрахунки:

4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" (4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів");

4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)" (4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)").

Субрахунки 4431 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету" (4441 "Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів") є технічними рахунками для відображення позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного (місцевого) бюджету. Субрахунки використовуються для відображення операцій, які здійснюються у двох різних валютах. Проведення виконуються за датою валютування.

Субрахунки 4432 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)" (4442 "Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)") є технічними рахунками для обліку гривневого еквіваленту позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного (місцевого) бюджету, яка обліковується на рахунку 4431 (4441). Проведення виконуються за датою валютування.

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" призначено для обліку й узагальнення інформації про надходження, які підлягають розподілу згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається зарахування надходжень, які підлягають розподілу згідно із законодавством, за дебетом протягом року відображається повернення помилково або надміру зарахованих сум та списання в кінці року сум надходжень.

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу"

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" призначено для обліку й узагальнення інформації про надходження, які підлягають розподілу згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається зарахування надходжень, які підлягають розподілу згідно із законодавством, за дебетом протягом року відображається повернення помилково або надміру зарахованих сум та списання в кінці року сум надходжень.

Рахунок 45 "Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу" має такі субрахунки:

4531 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" (4541 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів");

4532 "Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами";

4533 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4542 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу");

4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4543 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу");

4535 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами";

4551 "Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу".

На субрахунках 4531 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" (4541 "Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів") ведеться облік надходжень, які згідно із законодавством підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунками 4331. За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення помилково або надміру зарахованих сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами та між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунками 4331.

На субрахунку 4532 "Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами" ведеться облік надходжень, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією. За кредитом субрахунку відображається зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331. За дебетом субрахунку відображаються протягом року повернення помилково або надміру зарахованих сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами, у кореспонденції з рахунком 4331.

На субрахунках 4533 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4542 "Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу") ведеться облік коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум коштів, які тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341). За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення сум надходжень, помилково або надміру внесених платниками, та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341).

На субрахунках 4534 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу" (4543 "Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу") ведеться облік інших коштів, які згідно із законодавством тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються зарахування сум інших коштів, які тимчасово відносяться до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341). За дебетом субрахунків відображаються протягом року повернення сум інших надходжень, помилково або надміру внесених платниками, та списання в кінці року сум коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного (місцевого) бюджету, у кореспонденції з рахунком 4331 (4341).

На субрахунку 4535 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" ведеться облік надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду класифікації доходів бюджету). За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету і підлягають розподілу між місцевими бюджетами. За дебетом рахунку протягом року проведення не здійснюються. В кінці року проводиться списання сум надходжень, тимчасово віднесених на доходи.

На субрахунку 4551 "Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу" ведеться облік надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які згідно із законодавством підлягають розподілу. За кредитом субрахунку відображається зарахування надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу, у кореспонденції з рахунком 4351. За дебетом субрахунку відображаються повернення помилково або надміру зарахованих надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу, та списання в кінці року, у кореспонденції з рахунком 4351.

(рахунок 45 класу 4 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 46 "Технічні рахунки"

Рахунок 46 "Технічні рахунки" має субрахунок 4651 "Технічний рахунок", який використовується органами Казначейства для подвійного запису операцій.

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів внесеного капіталу, капіталу у підприємствах, капіталу у дооцінках, резервного капіталу, цільового фінансування, а також фінансового результату.

Рахунок 51 "Внесений капітал"

Рахунок 51 "Внесений капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух капіталу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, сформованих за відповідними рішеннями органів управління.

За кредитом рахунку відображається збільшення внесеного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення) та віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких у попередніх звітних періодах було збільшено капітал.

Рахунок 51 "Внесений капітал" має такі субрахунки:

5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів";

5121 "Внесений капітал державним цільовим фондам".

На субрахунку 5111 "Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів" ведеться облік формування капіталу розпорядників бюджетних коштів. Збільшення капіталу відображається внаслідок оприбуткування активів, закріплених на праві оперативного управління за розпорядником бюджетних коштів за рішеннями органу управління, на суму цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, виділеного з відповідного бюджету. Зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення активів за рішенням органу управління, а також віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких в попередніх звітних періодах було збільшено капітал.

На субрахунку 5121 "Внесений капітал державним цільовим фондам" ведеться облік формування капіталу державного цільового фонду та його установ, які є окремими юридичними особами. Збільшення капіталу відображається внаслідок оприбуткування активів, закріплених за державним цільовим фондом, а ним за його установами, які є окремими юридичними особами, на суму цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, виділеного з бюджету фонду, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення активів за рішенням органу управління, а також віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких в попередніх звітних періодах було збільшено капітал.

Рахунок 52 "Капітал у підприємствах"

Рахунок 52 "Капітал у підприємствах" призначено для обліку та узагальнення інформації про капітал у формі внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, акцій, часток (паїв).

За кредитом рахунку відображається збільшення капіталу у підприємствах, за дебетом - його зменшення (вилучення).

Рахунок 52 "Капітал у підприємствах" має такі субрахунки:

5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій";

5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі";

5213 (5223) "Капітал в частках (паях)".

На субрахунках 5211 (5221) "Капітал у підприємствах у формі акцій" ведеться облік формування капіталу розпорядника бюджетних коштів (державного цільового фонду) у підприємствах у формі акцій. Збільшення капіталу у підприємствах у формі акцій відображається при отриманні до сфери управління суб'єкта державного сектору акцій або використанні цільового фінансування для їх придбання, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення раніше отриманих акцій.

На субрахунках 5212 (5222) "Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі" ведеться облік формування капіталу у капіталі підприємств державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери управління суб'єкта державного сектору. Збільшення капіталу у підприємствах в іншій формі участі у капіталі відображається при передачі до сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки активів або збільшенні їх власного капіталу на звітну дату, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення раніше внесених активів.

На субрахунках 5213 (5223) "Капітал в частках (паях)" ведеться облік формування капіталу розпорядника бюджетних коштів (державного цільового фонду) у підприємствах у формі цінних паперів, інших ніж акції, зокрема частки (паї) в господарських товариствах. Збільшення капіталу у підприємствах в інших цінних паперах відображається при отриманні до сфери управління суб'єкта державного сектору інших цінних паперів або використанні цільового фінансування для їх придбання, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення отриманих інших цінних паперів.

Рахунок 53 "Капітал у дооцінках"

Рахунок 53 "Капітал у дооцінках" призначено для обліку та узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення капіталу у дооцінках, за дебетом рахунку відображається зменшення капіталу у дооцінках або віднесення на фінансовий результат.

Рахунок 53 "Капітал у дооцінках" має такі субрахунки:

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів";

5312 (5322) "Дооцінка (уцінка) інших активів.

На субрахунках 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" ведеться облік сум дооцінки (уцінки) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів у межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансового результату.

На субрахунках 5312 (5322) "Дооцінка (уцінка) інших активів" ведеться облік сум дооцінки (уцінки) фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством, а також іншого капіталу у дооцінках.

Рахунок 54 "Цільове фінансування"

Рахунок 54 "Цільове фінансування" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.

За кредитом рахунку відображається отримання коштів на фінансування заходів цільового призначення або вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротного активу згідно із законодавством.

За дебетом рахунку відображається зменшення цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, на суму внесеного капіталу внаслідок оприбуткування активів розпорядником бюджетних коштів та державним цільовим фондом.

Рахунок 54 "Цільове фінансування" має такі субрахунки:

5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів";

5421 "Цільове фінансування державних цільових фондів".

На субрахунках 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів" (5421 "Цільове фінансування державних цільових фондів") ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру, а також витрачання таких коштів із визнанням відповідної суми доходів або включення до внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів.

Рахунок 55 "Фінансовий результат"

Рахунок 55 "Фінансовий результат" призначено для обліку й узагальнення інформації результатів виконання бюджету (кошторису) суб'єктами державного сектору.

За кредитом рахунку ведеться облік сум у порядку закриття рахунків обліку доходів, віднесення результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації та віднесення суми дефіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів, суми фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) попередніх звітних періодів, якщо накопичена сума профіциту за попередні періоди перевищує накопичену суму його дефіциту, суми доходів державного (місцевого) бюджету, які надійшли в поточному році, та суми проведених коригувань, суми фінансових результатів виконання державного бюджету (місцевих бюджетів) попередніх бюджетних періодів, якщо накопичена сума профіциту за попередні бюджетні періоди перевищує накопичену суму його дефіциту.

За дебетом рахунку ведеться облік суми в порядку закриття рахунків обліку витрат та віднесення сум профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів, суми фінансових результатів виконання кошторису попередніх періодів, якщо накопичена сума дефіциту за попередні періоди перевищує накопичену суму його профіциту, суми витрат державного (місцевого) бюджету, які проведено в поточному році, та суми проведених коригувань, суми фінансових результатів виконання державного (місцевого) бюджету попередніх бюджетних періодів, якщо накопичена сума дефіциту за попередні бюджетні періоди перевищує накопичену суму його профіциту.

Рахунок 55 "Фінансовий результат" має такі субрахунки:

5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду");

5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)");

5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду" (5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду");

5532 "Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету" (5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів").

На субрахунках 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду") ведеться облік фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) за звітний період розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами).

На субрахунках 5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)") ведеться облік фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) за попередні звітні періоди розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами).

На субрахунках 5531 "Результат виконання державного бюджету звітного періоду" (5541 "Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду") обліковуються результати виконання державного (місцевого) бюджету, які визнаються після закінчення звітного періоду.

На субрахунках 5532 "Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету" (5542 "Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів") ведеться накопичення інформації про суми фінансових результатів виконання державного (місцевого) бюджету, визначені у попередніх бюджетних періодах.

Рахунок 56 "Резервний капітал"

Рахунок 56 "Резервний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про формування резервного капіталу державних цільових фондів відповідно до законодавства.

За кредитом субрахунку відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання.

На субрахунку 5621 "Резервний капітал державних цільових фондів" ведеться облік резервного капіталу, який формується державними цільовими фондами відповідно до законодавства.

Клас 6. Зобов'язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про довгострокові та поточні зобов'язання суб'єкта державного сектору.

На рахунках цього класу ведеться облік довгострокових та поточних зобов'язань за кредитами, позиками, за цінними паперами, операціями з оренди, розрахунків з постачальниками та підрядниками, замовниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, зобов'язань за внутрішніми розрахунками, забезпечень майбутніх витрат і платежів, зобов'язань за надходженнями до бюджету, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 62 - 66 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом.

Рахунок 60 "Довгострокові зобов'язання"

Рахунок 60 "Довгострокові зобов'язання" призначено для обліку й узагальнення інформації за кредитами та позиками, одержаними суб'єктами державного сектору відповідно до законодавства, зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами, за операціями з оренди, іншими довгостроковими фінансовими зобов'язаннями.

За кредитом рахунку відображаються суми довгострокових (середньострокових) зобов'язань, а також переведення короткострокових (відстрочених) тощо, за дебетом - їх погашення або переведення до поточної заборгованості за довгостроковими (середньостроковими) зобов'язаннями тощо.

Рахунок 60 "Довгострокові зобов'язання" має такі субрахунки:

6011 (6021) "Довгострокові кредити банків";

6012 (6022) "Відстрочені довгострокові кредити банків";

6013 (6023) "Інші довгострокові позики";

6014 (6024) "Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами";

6015 (6025) "Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди";

6016 (6026) "Інші довгострокові фінансові зобов'язання";

6017 (6027) "Інші довгострокові зобов'язання";

(рахунок 60 класу 6 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від від 20.11.2023 р. N 650,
у зв'язку з цим абзаци десятий - тридцять другий
 вважати абзацами одинадцятим - тридцять третім)

6031 "Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6041 "Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів");

6032 "Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6042 "Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів");

6033 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету" (6043 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів");

6034 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету" (6044 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів");

6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету" (6045 "Інші довгострокові внутрішні зобов'язання місцевих бюджетів");

6036 "Інші довгострокові зовнішні зобов'язання державного бюджету" (6046 "Інші довгострокові зовнішні зобов'язання місцевих бюджетів");

6037 "Внутрішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6047 "Внутрішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів");

6038 "Зовнішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6048 "Зовнішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів").

На субрахунках 6011 (6021) "Довгострокові кредити банків" ведеться облік сум довгострокової заборгованості банкам за одержані відповідно до законодавства кредити у національній та іноземній валюті, строк сплати яких настане в наступні звітні періоди.

На субрахунках 6012 (6022) "Відстрочені довгострокові кредити банків" ведеться облік сум відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунках 6013 (6023) "Інші довгострокові позики" ведеться облік сум інших довгострокових позик, одержаних відповідно до законодавства.

На субрахунках 6014 (6024) "Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами" ведеться облік зобов'язань за довгостроковими цінними паперами. На цих субрахунках ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням.

На субрахунках 6015 (6025) "Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди" ведеться облік зобов'язань за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства. Нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди відображається як збільшення зобов'язань за операціями оренди, погашення заборгованості орендодавцям за отримані на умовах довгострокової оренди необоротні активи, переведення її до короткострокових зобов'язань, списання відображається як зменшення таких зобов'язань.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

На субрахунках 6016 (6026) "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках 6011 - 6015 (6021 - 6025), на які нараховуються відсотки.

На субрахунках 6017 (6027) "Інші довгострокові зобов'язання" ведеться облік інших довгострокових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів), передбачених законодавством, які не включені до субрахунків 6011 - 6016 (6021 - 6026).

(рахунок 60 класу 6 доповнено новим абзацом двадцять шостим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2023 р. N 650,
у зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять третій
 вважати абзацами двадцять сьомим - тридцять четвертим)

На субрахунках 6031 "Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6041 "Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік внутрішніх зобов'язань за довгостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку відображаються суми емісії довгострокових цінних паперів внутрішньої державної (місцевої) позики, за дебетом - суми погашення довгострокових цінних паперів внутрішньої державної (місцевої) позики.

На субрахунках 6032 "Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету" (6042 "Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік зовнішніх зобов'язань за довгостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку відображаються суми емісії довгострокових цінних паперів зовнішньої державної (місцевої) позики, за дебетом - суми погашення довгострокових цінних паперів зовнішньої державної (місцевої) позики.

На субрахунках 6033 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету" (6043 "Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів") ведеться облік довгострокових внутрішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від резидентів.

На субрахунках 6034 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету" (6044 "Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів") ведеться облік довгострокових зовнішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від нерезидентів.

На субрахунках 6035 "Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету" (6045 "Інші довгострокові внутрішні зобов'язання місцевих бюджетів") ведеться облік інших довгострокових внутрішніх зобов'язань державного (місцевого) бюджету перед резидентами.

На субрахунках 6036 "Інші довгострокові зовнішні зобов'язання державного бюджету" (6046 "Інші довгострокові зовнішні зобов'язання місцевих бюджетів") ведеться облік інших довгострокових зовнішніх зобов'язань державного (місцевого) бюджету перед нерезидентами.

На субрахунках 6037 "Внутрішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6047 "Внутрішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік внутрішніх зобов'язань за середньостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів).

На субрахунках 6038 "Зовнішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету" (6048 "Зовнішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік зовнішніх зобов'язань за середньостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів).

(рахунок 60 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за кредитами та позиками"

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за кредитами та позиками" призначений для обліку сум за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, строк погашення яких минув. На цьому рахунку узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових (середньострокових), у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

(абзац перший рахунку 61 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик) та частина довгострокових зобов'язань за довгостроковими кредитами (зобов'язаннями), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, сума заборгованості за внутрішніми та зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових (середньострокових) зобов'язань у разі відстрочення кредитів, списання.

(абзац другий рахунку 61 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за кредитами та позиками" має такі субрахунки:

6111 (6121) "Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами";

6112 (6122) "Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами";

6113 (6123) "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями";

6114 (6124) "Короткострокові кредити банків";

6115 (6125) "Відстрочені короткострокові кредити банків";

6116 (6126) "Короткострокові позики";

6117 (6127) "Інші короткострокові фінансові зобов'язання";

6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів");

(абзац одинадцятий рахунку 61 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6141 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів");

(абзац дванадцятий рахунку 61 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

6132 "Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету" (6142 "Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів");

6133 "Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету" (6143 "Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів");

6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету" (6144 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів");

6135 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного бюджету" (6145 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів");

6136 "Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету" (6146 "Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів");

6137 "Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету" (6147 "Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів");

6138 "Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками державного бюджету (6148 "Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів");

6139 "Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками державного бюджету" (6149 "Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів").

абзац двадцять перший рахунку 61 класу 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 28.05.2021 р. N 299,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцять восьмим)

На субрахунках 6111 (6121) "Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами" ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6112 (6122) "Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами" ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими цінними паперами, зокрема поточної заборгованості за довгостроковими векселями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6113 (6123) "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями" ведеться облік поточної заборгованості за іншими довгостроковими зобов'язаннями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6114 (6124) "Короткострокові кредити банків" ведеться облік сум короткострокових кредитів, одержаних у банках в національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

На субрахунках 6115 (6125) "Відстрочені короткострокові кредити банків" ведеться облік сум короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валютах, які були відстрочені.

На субрахунках 6116 (6126) "Короткострокові позики" ведеться облік сум короткострокових позик, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, у національній та іноземній валютах.

На субрахунках 6117 (6127) "Інші короткострокові фінансові зобов'язання" ведеться облік сум поточної заборгованості за кредитами та позиками, які не включені до субрахунків 6111 - 6116 (6121 - 6126). На цих субрахунках ведеться облік сум прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

На субрахунках 6130 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6140 "Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), переведеними зі складу довгострокових (середньострокових), у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

(абзац двадцять восьмий рахунку 61 класу 6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунках 6131 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету" (6141 "Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), переведеними зі складу довгострокових (середньострокових), у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

(абзац двадцять дев'ятий рахунку 61 класу 6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунках 6132 "Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету" (6142 "Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6133 "Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету" (6143 "Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6134 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету" (6144 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6135 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного бюджету" (6145 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів") ведеться облік поточної заборгованості за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6136 "Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету" (6146 "Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів") ведеться облік короткострокових внутрішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від резидентів.

На субрахунках 6137 "Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету" (6147 "Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів") ведеться облік короткострокових зовнішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від нерезидентів.

На субрахунках 6138 "Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками державного бюджету" (6148 "Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів") ведеться облік інших поточних внутрішніх зобов'язань за позиками державного (місцевого) бюджету, отриманими від резидентів.

На субрахунках 6139 "Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками державного бюджету" (6149 "Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів") ведеться облік інших поточних зовнішніх зобов'язань за позиками державного (місцевого) бюджету, отриманими від нерезидентів.

Абзац тридцять восьмий рахунку 61 класу 6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Рахунок 62 "Розрахунки за товари, роботи, послуги"

Рахунок 62 "Розрахунки за товари, роботи, послуги" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги і замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовану продукцію.

За кредитом рахунку відображається виникнення заборгованості, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Рахунок 62 "Розрахунки за товари, роботи, послуги" має такі субрахунки:

6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги";

6213 (6223) "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи";

6214 (6224) "Розрахунки за одержаними авансами".

На субрахунках 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

На субрахунках 6212 (6222) "Розрахунки із замовниками за роботи і послуги" ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби. Надходження від замовників коштів на рахунки, в касу за виконані роботи, надані послуги, реалізовані їм готові вироби відображаються як збільшення заборгованості, вартість реалізованих готових виробів, виконаних робіт або наданих послуг відображається як погашення заборгованості.

На субрахунках 6213 (6223) "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи" ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані науково-дослідні роботи.

На субрахунках 6214 (6224) "Розрахунки за одержаними авансами" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

Рахунок 63 "Розрахунки за податками і зборами"

Рахунок 63 "Розрахунки за податками і зборами" призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за податками та зборами (обов'язковими платежами) згідно з законодавством.

За кредитом рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету зі сплати податків і зборів тощо, нараховані зобов'язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, за дебетом - їх сплата, погашення заборгованості, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки за податками і зборами" має такі субрахунки:

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами";

6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом";

6313 (6323) "Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування".

На субрахунках 6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами" ведеться облік розрахунків суб'єкта державного сектору з бюджетом за податками і зборами, які нараховуються та сплачуються відповідно до законодавства.

На субрахунках 6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом" ведеться облік інших розрахунків суб'єкта державного сектору з бюджетом.

На субрахунках 6313 (6323) "Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік розрахунків із єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

Рахунок 64 "Інші поточні зобов'язання"

Рахунок 64 "Інші поточні зобов'язання" призначений для обліку поточних зобов'язань за цінними паперами, розрахунками з депонентами, депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, спеціальними видами платежів та перед іншими кредиторами.

За кредитом рахунку відображається виникнення інших поточних зобов'язань, за дебетом - їх погашення, списання тощо.

Рахунок 64 "Інші поточні зобов'язання" має такі субрахунки:

6411 (6421) "Поточні зобов'язання за цінними паперами";

6412 (6422) "Розрахунки з депонентами";

6413 (6423) "Розрахунки за депозитними сумами";

6414 (6424) "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами";

6416 (6426) "Розрахунки за страхуванням";

6417 (6427) "Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності";

6431 "Депозити, отримані до державного бюджету" (6441 "Депозити, отримані до місцевих бюджетів");

6432 "Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету";

(абзац дванадцятий рахунку 64 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

6433 "Короткострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету";

(абзац тринадцятий рахунку 64 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

6442 "Короткострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів".

(абзац чотирнадцятий рахунку 64 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунках 6411 (6421) "Поточні зобов'язання за цінними паперами" ведеться облік поточних зобов'язань за цінними паперами, зокрема відображається видача векселя в забезпечення одержання матеріальних цінностей, послуг, виконання робіт та інших операцій.

На субрахунках 6412 (6422) "Розрахунки з депонентами" ведеться облік операцій за розрахунками з депонентами - сум заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений строк, також ведеться облік сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка підлягає сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунках 6413 (6423) "Розрахунки за депозитними сумами" ведеться облік депозитних сум, зокрема надходження депозитних сум, отриманих у тимчасове розпорядження та належних поверненню або перерахуванню за призначенням із настанням відповідних умов, а також повернення або перерахування за належністю депозитних сум.

На субрахунках 6414 (6424) "Розрахунки за спеціальними видами платежів" ведеться облік розрахунків: з батьками за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при навчальних закладах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунках 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 64 "Інші поточні зобов'язання", зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

На субрахунках 6416 (6426) "Розрахунки за страхуванням" ведеться облік розрахунків за видами страхування, передбачених законодавством, облік розрахунків зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

На субрахунках 6417 (6427) "Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності" ведеться облік зобов'язань за операціями, пов'язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.

На субрахунках 6431 "Депозити, отримані до державного бюджету" (6441 "Депозити, отримані до місцевих бюджетів") ведеться облік сум коштів державного (місцевого) бюджету, розміщених на депозит. Аналітичний облік ведеться за кожним джерелом надходження коштів. За кредитом субрахунків відображаються суми розміщених на депозит коштів, за дебетом - суми списаних коштів після повернення коштів з депозиту.

На субрахунку 6432 "Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету" ведеться облік короткострокових внутрішніх зобов'язань за цінними паперами державного бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових цінних паперів державного бюджету, за дебетом - суми погашення короткострокових цінних паперів державного бюджету.

(абзац двадцять третій рахунку 64 класу 6 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 6433 "Короткострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету" ведеться облік короткострокових зовнішніх зобов'язань за цінними паперами державного бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових цінних паперів державного бюджету, за дебетом - суми погашення короткострокових цінних паперів державного бюджету.

(абзац двадцять четвертий рахунку 64 класу 6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 6442 "Короткострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів" ведеться облік короткострокових зобов'язань за цінними паперами місцевих бюджетів. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових цінних паперів місцевих бюджетів, за дебетом - суми погашення короткострокових цінних паперів місцевих бюджетів.

(абзац двадцять п'ятий рахунку 64 класу 6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Рахунок 65 "Розрахунки з оплати праці"

Рахунок 65 "Розрахунки з оплати праці" призначений для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і учням зі стипендій та інших подібних виплат.

За кредитом рахунку відображаються суми нарахованої працівникам заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо, суми, що утримуються із заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників, суми стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню, суми, що утримуються із заробітної плати, стипендій, пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами, суми нарахованих гонорарів, що виплачуються позаштатному складу, за дебетом - їх виплата, утримання з них, перерахування за призначенням утриманих із заробітної плати сум, а також суми, що не отримані в строк і віднесені на субрахунки "Розрахунки з депонентами".

Рахунок 65 "Розрахунки з оплати праці" має такі субрахунки:

6511 (6521) "Розрахунки із заробітної плати";

6512 "Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню";

6522 "Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню";

6513 (6523) "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";

6514 (6524) "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";

6515 (6525) "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування";

6516 (6526) "Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";

6517 (6527) "Розрахунки з працівниками за позиками банків";

6518 (6528) "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання";

6519 (6529) "Інші розрахунки за виконані роботи".

На субрахунках 6511 (6521) "Розрахунки із заробітної плати" ведеться облік розрахунків з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб'єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

На субрахунку 6512 "Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню" ведеться облік розрахунків зі стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню.

На субрахунку 6522 "Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню" ведеться облік розрахунків із пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню.

На субрахунках 6513 (6523) "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит" ведеться облік сум, що утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунках 6514 (6524) "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках" ведеться облік сум, що утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунках 6515 (6525) "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування" ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів на добровільне страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунках 6516 (6526) "Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків" ведеться облік утримань із заробітної плати за заявами працівників членських профспілкових внесків при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунках 6517 (6527) "Розрахунки з працівниками за позиками банків" ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до законодавства.

На субрахунках 6518 (6528) "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунках 6519 (6529) "Інші розрахунки за виконані роботи" ведеться облік розрахунків за сумами гонорарів, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи та за разовими замовленнями.

Рахунок 66 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками"

Рахунок 66 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками" призначений для обліку розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису (бюджету).

За кредитом рахунку відображаються суми зобов'язань за внутрішніми розрахунками, за дебетом - їх списання (погашення).

Рахунок 66 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками" має такі субрахунки:

6611 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів";

6621 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів";

6622 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками";

6631 "Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками" (6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками");

6642 "Зобов'язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку" (6643 "Зобов'язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку");

6651 "Зобов'язання за іншими коштами перед іншими органами Казначейства".

На субрахунку 6611 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів" ведеться облік розрахунків за операціями з внутрівідомчої передачі, зокрема відображається заборгованість за безоплатно отриманими виробничими запасами та іншими нефінансовими активами (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) за операціями з внутрівідомчої передачі.

На субрахунку 6621 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів" ведеться облік операцій за зобов'язаннями з внутрішнього переміщення активів державних цільових фондів.

На субрахунку 6622 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками" ведеться облік операцій за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів, зокрема відображається заборгованість за отриманими коштами за внутрішніми розрахунками від інших органів державних цільових фондів.

На субрахунках 6631 "Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками" (6641 "Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками") ведеться облік сум зобов'язань за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 6642 "Зобов'язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку" (6643 "Зобов'язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку") ведеться облік зобов'язань місцевих бюджетів за короткостроковими (середньостроковими) позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку.

На субрахунку 6651 "Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства" ведеться облік зобов'язань перед іншими органами Казначейства за іншими коштами.

Рахунок 67 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

Рахунок 67 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" призначено для обліку й узагальнення інформації про рух коштів, які згідно із законодавством резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

(абзац перший рахунку 67 класу 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

За кредитом рахунку відображається створення забезпечень, за дебетом - їх використання.

Рахунок 67 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

6721 "Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів";

(абзац четвертий рахунку 67 класу 6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

6722 "Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів".

(абзац п'ятий рахунку 67 класу 6 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 6721 "Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться облік довгострокових забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат за виплатами працівникам, виконання зобов'язань у разі припинення діяльності тощо.

(абзац шостий рахунку 67 класу 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 6722 "Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться облік забезпечень, які передбачається сплатити протягом звітного року.

(абзац сьомий рахунку 67 класу 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами використання.

Рахунок 68 "Зобов'язання за надходженнями до бюджету"

Рахунок 68 "Зобов'язання за надходженнями до бюджету" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо зобов'язань перед бюджетом за податковими і неподатковими надходженнями та іншими надходженнями органами, які відповідно до законодавства контролюють їх справляння, та за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За кредитом рахунку відображаються нараховані зобов'язання за надходженнями до бюджету, за дебетом - їх погашення.

Рахунок 68 "Зобов'язання за надходженнями до бюджету" має такі субрахунки:

6811 "Зобов'язання за податковими надходженнями";

6812 "Зобов'язання за неподатковими надходженнями";

6813 "Зобов'язання за іншими надходженнями";

6814 "Зобов'язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування".

На субрахунку 6811 "Зобов'язання за податковими надходженнями" ведеться облік зобов'язань платників за податковими надходженнями перед бюджетом органами, які відповідають за їх справляння до державного та місцевих бюджетів.

На субрахунку 6812 "Зобов'язання за неподатковими надходженнями" ведеться облік зобов'язань платників за неподатковими надходженнями перед бюджетом, що контролюються органами, які відповідають за їх справляння до державного та місцевих бюджетів, зокрема зобов'язання за адміністративними послугами тощо.

На субрахунку 6813 "Зобов'язання за іншими надходженнями" ведеться облік зобов'язань, які не включені до інших субрахунків рахунку 68 "Зобов'язання за надходженнями до бюджету".

На субрахунку 6814 "Зобов'язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік зобов'язань за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, органами, які відповідають за його справляння для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

За кредитом рахунку відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" має такі субрахунки:

6911 (6921) "Доходи майбутніх періодів".

На субрахунках 6911 (6921) "Доходи майбутніх періодів" ведеться облік доходів, отриманих у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

Клас 7. Доходи

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про доходи за обмінними (доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо) та необмінними операціями (податкові та неподаткові надходження, трансферти тощо). Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями"

Рахунок 70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За кредитом рахунку відображається отримання бюджетних асигнувань, за дебетом - зменшення доходу за бюджетними асигнуваннями на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об'єкта основних засобів; списання з рахунків залишків коштів, не витрачених у звітному році; закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду.

Рахунок 70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями" має такі субрахунки:

7011 "Бюджетні асигнування";

7021 "Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату".

На субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

На субрахунку 7021 "Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату" ведеться облік установами державних цільових фондів доходів, виділених з бюджету державних цільових фондів на утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"

Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об'єкта основних засобів, закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 71 "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" має такі субрахунки:

7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)";

7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі";

(рахунок 71 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг" (7141 "Доходи місцевого бюджету від наданих послуг").

На субрахунках 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)" ведеться облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

На субрахунку 7112 (7122) "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі" ведеться облік доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватись для потреб установи.

(рахунок 71 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571,
у зв'язку з цим абзац восьмий
 вважати відповідно абзацом дев'ятим)

На субрахунках 7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг" (7141 "Доходи місцевого бюджету від наданих послуг") ведеться облік доходів державного (місцевого) бюджету, які надходять як плата за надання послуг. За кредитом субрахунків відображається зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунком 2333 (2343), за дебетом - повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунком 2333 (2343). У кінці року проводиться віднесення доходів державного (місцевого) бюджету від надання послуг на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5531 (5541).

Рахунок 72 "Доходи від продажу активів"

Рахунок 72 "Доходи від продажу активів" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації активів.

За кредитом рахунку відображається отримання доходу суб'єктом державного сектору або зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету, за дебетом - списання у порядку закриття субрахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету (місцевих бюджетів) тощо.

Рахунок 72 "Доходи від продажу активів" має такі субрахунки:

7211 (7221) "Дохід від реалізації активів";

7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна" (7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна").

На субрахунках 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів" ведеться облік доходів від реалізації в установленому порядку майна (крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету).

На субрахунках 7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна" (7241 "Доходи місцевого бюджету від продажу майна") ведеться облік доходів державного (місцевого) бюджету від продажу майна.

Рахунок 73 "Фінансові доходи"

Рахунок 73 "Фінансові доходи" призначено для обліку й узагальнення інформації суб'єктами державного сектору про доходи від відсотків, роялті та дивідендів, від операцій з кредитування та надання гарантій та коштів, що отримує розпорядник бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) нарахування фінансових доходів суб'єкта державного сектору або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 73 "Фінансові доходи" має такі субрахунки:

7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів");

7331 "Фінансові доходи державного бюджету" (7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету").

На субрахунках 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів") ведеться облік доходів від відсотків, роялті, дивідендів та коштів, що отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо їм законом надано відповідне право.

На цих субрахунках ведеться облік доходів за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

На субрахунках 7331 "Фінансові доходи державного бюджету" (7341 "Фінансові доходи місцевого бюджету") ведеться облік фінансових доходів державного (місцевого) бюджету від отриманих відсотків, роялті, дивідендів, операцій з кредитування та надання гарантій. За кредитом субрахунків відображається зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з субрахунком 2333 (2343), за дебетом - повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з субрахунком 2333 (2343). У кінці року проводиться віднесення доходів державного (місцевого) бюджету від продажу майна на результат виконання бюджету у кореспонденції з субрахунком 5531 (5541).

Рахунок 74 "Інші доходи за обмінними операціями"

Рахунок 74 "Інші доходи за обмінними операціями" призначено для обліку й узагальнення інформації про інші доходи за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70 - 73 цього класу.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) інших доходів від операцій з дооцінки активів, операцій з відновлення корисності необоротних активів, а також нарахована курсова різниця на кошти при збільшенні курсу або зарахування інших доходів державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями, за дебетом - списання інших доходів за обмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 74 "Інші доходи за обмінними операціями" має такі субрахунки:

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями";

7431 (7441) "Інші доходи за обмінними операціями".

На субрахунках 7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями" ведеться облік доходів за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70 - 73 цього класу, зокрема доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів.

На субрахунках 7431 (7441) "Інші доходи за обмінними операціями" ведеться облік інших доходів державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями.

Рахунок 75 "Доходи за необмінними операціями"

Рахунок 75 "Доходи за необмінними операціями" призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт), трансфертів; податкові і неподаткові надходження, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують розпорядники бюджетних коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; зобов'язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), тощо.

(абзац перший рахунку 75 класу 7 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу за необмінними операціями, в тому числі зарахування податкових і неподаткових надходжень, трансфертів, інших доходів за необмінними операціями до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - списання доходів за необмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 75 "Доходи за необмінними операціями" має такі субрахунки:

7511 "Доходи за необмінними операціями";

7521 "Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

7512 (7522) "Трансферти";

(абзац шостий рахунку 75 класу 7 розділу I у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

7523 "Інші надходження";

7531 (7541) "Податкові надходження";

7532 (7542) "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)";

(абзац дев'ятий рахунку 75 класу 7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

7533 (7543) "Трансферти";

7534 (7544) "Інші доходи за необмінними операціями";

7535 (7545) "Власні надходження бюджетних установ".

(рахунок 75 класу 7 доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять другим)

На субрахунку 7511 "Доходи за необмінними операціями" ведеться облік доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт).

Також на цьому субрахунку обліковуються суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, зобов'язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), а також відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) тощо.

(абзац чотирнадцятий рахунку 75 класу 7 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

На субрахунку 7512 "Трансферти" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов'язаних з перерахуванням сум трансфертів, та коштів, отриманих для виконання цільових заходів.

(рахунок 75 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять другим)

На субрахунку 7521 "Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ведеться облік коштів, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

На субрахунках 7522 "Трансферти", 7523 "Інші надходження" ведеться облік державними цільовими фондами доходів за необмінними операціями.

На субрахунках 7531 (7541) "Податкові надходження" ведеться облік податкових надходжень державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7532 (7542) "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)" ведеться облік неподаткових надходжень державного (місцевого) бюджету, за виключенням власних надходжень бюджетних установ. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

(абзац дев'ятнадцятий рахунку 75 класу 7 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунках 7533 (7543) "Трансферти" ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету за офіційними трансфертами від органів державного управління і урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7534 (7544) "Інші доходи за необмінними операціями" ведеться облік інших доходів державного (місцевого) бюджету за необмінними операціями.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7535 (7545) "Власні надходження бюджетних установ" ведеться облік власних надходжень бюджетних установ державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться в розрізі розпорядників бюджетних коштів окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

(рахунок 75 класу 7 доповнено абзацом двадцять третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

Рахунок 76 "Умовні доходи"

Рахунок 76 "Умовні доходи" призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, що надходять до державного (місцевого) бюджету від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із державного (місцевого) бюджету в попередні роки та в поточному році про кошти, що надходять до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів, про кошти, що надходять від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також про кошти, що надходять від повернення бюджетних коштів з депозитів.

(абзац перший рахунку 76 класу 7 із змінами внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.032023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

За кредитом рахунку відображаються суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, зарахування сум коштів, отриманих до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів та від внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також надходження коштів від повернення бюджетних коштів з депозитів, за дебетом - повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету, та їх списання на результат виконання бюджету.

(абзац другий рахунку 76 класу 7 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 30.032023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

Рахунок 76 "Умовні доходи" має такі субрахунки:

7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів" (7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів");

7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування" (7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування");

7633 "Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках" (7643 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках").

(рахунок 76 класу 7 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

На субрахунках 7631 "Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів" (7641 "Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів") ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із державного (місцевого) бюджету в попередні роки та в поточному році.

На субрахунках 7632 "Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування" (7642 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування") ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів, про кошти, що надходять від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також про кошти, що надходять від повернення бюджетних коштів з депозитів.

(абзац восьмий рахунку 76 класу 7 із змінами внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.032023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

На субрахунках 7633 "Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках" (7643 "Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках") ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від операцій за рахунками в банках.

(рахунок 76 класу 7 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

Клас 8. Витрати

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про витрати за обмінними та необмінними операціями. Склад витрат та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 80 "Витрати на виконання бюджетних програм"

Рахунок 80 "Витрати на виконання бюджетних програм" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов'язаних із виконанням бюджетних програм та витрат на утримання державних цільових фондів, суми касових видатків розпорядників коштів державного (місцевого) бюджету, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат, і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 80 "Витрати на виконання бюджетних програм" має такі субрахунки:

8011 (8021) "Витрати на оплату праці";

8012 (8022) "Відрахування на соціальні заходи";

8013 (8023) "Матеріальні витрати";

8014 (8024) "Амортизація";

8031 (8041) "Витрати на оплату праці";

8032 (8042) "Відрахування на соціальні заходи";

8033 (8043) "Матеріальні витрати".

На субрахунках 8011 (8021) "Витрати на оплату праці" ведеться облік витрат на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

На субрахунках 8012 (8022) "Відрахування на соціальні заходи" ведеться облік сум, витрачених та відрахованих на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання програм.

На субрахунках 8013 (8023) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб'єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств тощо.

(абзац тринадцятий рахунку 80 класу 8 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

На субрахунках 8014 (8024) "Амортизація" ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб'єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю.

На субрахунках 8031 (8041) "Витрати на оплату праці" ведеться облік сум витрат на оплату праці, які здійснюють розпорядники коштів державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 8032 (8042) "Відрахування на соціальні заходи" ведеться облік нарахувань на оплату праці державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 8033 (8043) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат державного (місцевого) бюджету (видатки на товари, послуг, відрядження тощо).

Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)"

Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов'язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов'язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт, за кредитом - списання на суму витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції, які відносяться на рахунок 16 "Виробництво", а також суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 81 "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" має такі субрахунки:

8111 (8121) "Витрати на оплату праці";

8112 (8122) "Відрахування на соціальні заходи";

8113 (8123) "Матеріальні витрати";

8114 (8124) "Амортизація";

8115 (8125) "Інші витрати".

На субрахунках 8111 (8121) "Витрати на оплату праці" ведеться облік витрат на оплату праці, пов'язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

На субрахунках 8112 (8122) "Відрахування на соціальні заходи" ведеться облік витрат та відрахувань на соціальні заходи, що нараховуються в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

На субрахунках 8113 (8123) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств.

(абзац одинадцятий рахунку 81 класу 8 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

На субрахунках 8114 (8124) "Амортизація" ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

На субрахунках 8115 (8125) "Інші витрати" ведеться облік витрат, які не відображені на субрахунках 8111 (8121) - 8114 (8124).

Рахунок 82 "Витрати з продажу активів"

Рахунок 82 "Витрати з продажу активів" призначено для обліку й узагальнення інформації про собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрат, пов'язаних із реалізацією майна.

За дебетом рахунку відображається собівартість проданої продукції (робіт, послуг), за кредитом - списання в порядку закриття на фінансовий результат.

Рахунок 82 "Витрати з продажу активів" має субрахунки:

8211 (8221) "Собівартість проданих активів";

8212 (8222) "Витрати, пов'язані з реалізацією майна".

На субрахунках 8211 (8221) "Собівартість проданих активів" ведеться облік виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.

На субрахунках 8212 (8222) "Витрати, пов'язані з реалізацією майна" ведеться облік витрат, пов'язаних із реалізацією в установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету).

Рахунок 83 "Фінансові витрати"

Рахунок 83 "Фінансові витрати" призначений для обліку й узагальнення інформації про витрати суб'єкта державного сектору, пов'язані із запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування кредитами, премії за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних фінансових витрат та суми касових видатків державного бюджету (місцевих бюджетів), за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 83 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

8311 (8321) "Фінансові витрати";

8331 "Фінансові витрати державного бюджету" (8341 "Фінансові витрати місцевого бюджету").

На субрахунках 8311 (8321) "Фінансові витрати" ведеться облік витрат на сплату відсотків за користування кредитами та інших витрат, пов'язаних із запозиченням, згідно із законодавством.

На цих субрахунках ведеться облік витрат за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії).

На субрахунках 8331 "Фінансові витрати державного бюджету" (8341 "Фінансові витрати місцевого бюджету") ведеться облік сум фінансових витрат державного (місцевого) бюджету, зокрема витрат на обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов'язань.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків.

Рахунок 84 "Інші витрати за обмінними операціями"

Рахунок 84 "Інші витрати за обмінними операціями" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, які не відображені на рахунках 80 - 83.

За дебетом рахунку відображається визнання суми інших витрат за обмінними операціями, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 84 "Інші витрати за обмінними операціями" має такі субрахунки:

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями";

8431 (8441) "Інші витрати за обмінними операціями".

На субрахунках 8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями" ведеться облік втрат за активами й зобов'язаннями суб'єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрат від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, витрат на відрядження тощо.

(абзац шостий рахунку 84 класу 8 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

На субрахунках 8431 (8441) "Інші витрати за обмінними операціями" ведеться облік інших витрат державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 80 - 83.

Рахунок 85 "Витрати за необмінними операціями"

Рахунок 85 "Витрати за необмінними операціями" призначено для обліку й узагальнення інформації про трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо) та витрати, пов'язані з передачею активів, що передають суб'єкти державного сектору суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів, неповернення депозитів тощо.

(абзац перший рахунку 85 класу 8 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат за необмінними операціями та суми касових видатків державного бюджету, суми трансфертів, наданих з місцевого бюджету, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та їх списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 85 "Витрати за необмінними операціями" має такі субрахунки:

8511 "Витрати за необмінними операціями";

8521 "Витрати на утримання апарату фонду";

8522 "Витрати на державне соціальне страхування";

8523 "Трансферти";

8524 "Інші витрати за необмінними операціями";

8531 (8541) "Трансферти";

8532 (8542) "Інші витрати за необмінними операціями".

На субрахунку 8511 "Витрати за необмінними операціями" ведеться облік видатків, пов'язаних із наданням субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення, капітальних трансфертів урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, капітальних трансфертів населенню, інших поточних видатків. На цьому субрахунку ведеться облік витрат, пов'язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, закладах охорони здоров'я, що надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу, відповідно до законодавства.

(абзац одинадцятий рахунку 85 класу 8 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

На субрахунках 8521 "Витрати на утримання апарату фонду", 8522 "Витрати на державне соціальне страхування", 8523 "Трансферти", 8524 "Інші витрати за необмінними операціями" державні цільові фонди відображають витрати за необмінними операціями.

На субрахунках 8531 (8541) "Трансферти" ведеться облік видатків, пов'язаних із перерахуванням сум трансфертів, наданих з державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 8532 (8542) "Інші витрати за необмінними операціями" ведеться облік інших витрат державного (місцевого) бюджету за необмінними операціями.

Рахунок 86 "Умовні витрати"

Рахунок 86 "Умовні витрати" призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів та фінансування.

За дебетом рахунку відображаються суми кредитів, наданих із державного бюджету (місцевих бюджетів) в поточному році, та операції з фінансування, за кредитом - повернення коштів, помилково або надміру перерахованих з державного бюджету (місцевих бюджетів), та списання у порядку закриття на результат виконання бюджету звітного періоду.

Рахунок 86 "Умовні витрати" має такі субрахунки:

8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" (8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів");

8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування" (8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування");

8633 "Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках" (8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках");

(рахунок 86 класу 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

8644 "Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках".

(абзац сьомий рахунку 86 класу 8 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунках 8631 "Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів" (8641 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів") обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з надання кредитів.

На субрахунках 8632 "Витрати державного бюджету за операціями з фінансування" (8642 "Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування") обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями з фінансування.

На субрахунках 8633 "Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках" (8643 "Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках") обліковуються витрати державного (місцевого) бюджету за операціями на рахунках в банках.

(абзац десятий рахунку 86 класу 8 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

(рахунок 86 класу 8 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

На субрахунку 8644 "Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках" обліковуються витрати місцевого бюджету за операціями з надання кредитів з рахунків, відкритих в банках.

(рахунок 86 класу 8 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

На позабалансових рахунках цього класу органи Казначейства ведуть облік та узагальнення інформації про пропозиції та відкриті асигнування, ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами, показники розпису державного та місцевих бюджетів, бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також нараховані доходи, резерви, витрати, зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінних паперів тощо.

Рахунок 90 "Пропозиції та відкриті асигнування"

Рахунок 90 "Пропозиції та відкриті асигнування" призначений для обліку й узагальнення інформації за пропозиціями та відкритими асигнуваннями.

За кредитом рахунку відображаються зарахування відкритих асигнувань, суми пропозицій на виділення асигнувань державного бюджету головним розпорядникам та встановлення ліміту органу Казначейства на здійснення платежів за витратами, за дебетом - списання відкритих асигнувань, розподілених головним розпорядником на виконання програм, суми асигнувань державного бюджету, спрямовані підвідомчим установам, зменшення відкритих асигнувань державного бюджету на суму коштів, спрямованих на здійснення видатків, зменшення сум пропозицій у момент виділення асигнувань державного бюджету головним розпорядникам на виконання програм державного бюджету та зменшення ліміту на суму проведених органом Казначейства платежів та/або суму відкликаного Державною казначейською службою України ліміту.

Рахунок 90 "Пропозиції та відкриті асигнування" має такі субрахунки:

9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету";

9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету";

9013 "Відкриті асигнування державного бюджету";

9021 "Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету";

9031 "Ліміт органів Казначейства для здійснення платежів за витратами".

На субрахунку 9011 "Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету" ведеться облік відкритих асигнувань державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій без зазначення кодів програмної класифікації видатків.

На субрахунку 9012 "Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету" ведеться облік відкритих асигнувань державного бюджету для головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня за відповідними кодами програмної класифікації видатків.

На субрахунку 9013 "Відкриті асигнування державного бюджету" ведеться облік відкритих асигнувань державного бюджету.

На субрахунку 9021 "Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету" ведеться облік пропозицій про відкриття асигнувань державного бюджету головним розпорядникам (за окремими кодами програмної класифікації видатків).

На субрахунку 9031 "Ліміт органів Казначейства для здійснення платежів за витратами" ведеться облік сум лімітів органів Казначейства для здійснення платежів за витратами.

Рахунок 91 "Асигнування"

Рахунок 91 "Асигнування" призначено для обліку й узагальнення інформації про бюджетні асигнування державного (місцевого) бюджету та державних цільових фондів.

За кредитом рахунку відображаються суми призначень, затверджених зведених призначень та бюджетних асигнувань, асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань, за дебетом - зменшення сум призначень, зменшення суми асигнувань на суму взятих бюджетних зобов'язань.

Рахунок 91 "Асигнування" має такі субрахунки:

9121 "Асигнування державних цільових фондів";

9130 "Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету" (9141 "Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" (9142 "Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9132 "Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету" (9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету" (9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9134 "Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9145 "Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9135 "Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9146 "Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9136 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів");

9138 "Зведення показників спеціального фонду";

9151 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету" (9161 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів");

9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" (9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань").

На субрахунку 9121 "Асигнування державних цільових фондів" ведеться облік асигнувань державних цільових фондів, зокрема відображаються суми кошторисних призначень за коштами державного бюджету, державних цільових фондів та розпорядників нижчого рівня. Зменшення сум кошторисних призначень за коштами державного бюджету відображається в момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих державних цільових фондів підвідомчим установам.

На субрахунках 9130 "Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету" (9141 "Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік затверджених зведених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, з урахуванням змін. Суми затверджених зведених бюджетних асигнувань державного бюджету відображаються на підставі зведених кошторисів головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня.

На субрахунках 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" (9142 "Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік затверджених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, з урахуванням внесених змін. Зменшення сум затверджених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету здійснюється на підставі внесення змін до індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунках 9132 "Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету" (9143 "Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік поточних зведених бюджетних асигнувань державного (місцевого) бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня, дані яких повинні відповідати витягу з розпису видатків бюджету. Зменшення сум поточних зведених бюджетних асигнувань за коштами державного (місцевого) бюджету відображається в момент перерахування коштів з рахунків відкритих асигнувань на виконання програм державного бюджету (особових рахунків) вищестоящих розпорядників підвідомчим установам.

На субрахунках 9133 "Поточні бюджетні асигнування державного бюджету" (9144 "Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік поточних бюджетних асигнувань за коштами державного (місцевого) бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати витягу з розпису видатків бюджету. Зменшення сум поточних бюджетних асигнувань за коштами державного (місцевого) бюджету відображається в момент проведення розпорядником коштів видатків.

На субрахунках 9134 "Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9145 "Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік затверджених зведених помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за планом асигнувань загального фонду бюджету (за винятком надання кредитів з бюджету) та планом спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - план асигнувань) з урахуванням змін.

На субрахунках 9135 "Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9146 "Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік затверджених помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників бюджетних коштів з урахуванням змін.

На субрахунках 9136 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9147 "Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік поточних зведених помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників та розпорядників коштів нижчого рівня.

На субрахунках 9137 "Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету" (9148 "Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів") ведеться облік поточних помісячних бюджетних асигнувань з державного (місцевого) бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 9138 "Зведення показників спеціального фонду" ведеться облік зведених показників бюджетних асигнувань за коштами спеціального фонду державного бюджету.

На субрахунках 9151 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету" (9161 "Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік асигнувань, передбачених у державному (місцевому) бюджеті на взяття бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів.

На субрахунках 9152 "Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань" (9162 "Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань") ведеться облік асигнувань, передбачених у спеціальному фонді державного (місцевого) бюджету на взяття бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів.

Рахунок 92 "Показники розпису"

Рахунок 92 "Показники розпису" призначено для обліку й узагальнення інформації про показники розпису державного бюджету та місцевих бюджетів.

Рахунок 92 "Показники розпису" має такі субрахунки:

9201 "Затверджений розпис доходів державного бюджету";

9202 "Поточний розпис доходів державного бюджету";

9203 "Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету";

9204 "Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету";

9211 "Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання";

9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання";

9213 "Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання";

9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання";

9221 "Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету";

(абзац одинадцятий рахунку 92 класу 9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9222 "Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету";

(абзац дванадцятий рахунку 92 класу 9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9223 "Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету";

(абзац тринадцятий рахунку 92 класу 9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9224 "Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету";

(абзац чотирнадцятий рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9225 "Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету";

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9227 "Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету";

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом шістнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - дев'яносто четвертий
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - дев'яносто шостим)

9231 "Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету";

9232 "Затверджений розпис асигнувань державного бюджету";

9233 "Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету";

9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету";

9235 "Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету";

9236 "Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету";

9237 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету";

9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету";

9241 "Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень";

9242 "Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету";

9251 "Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету";

9252 "Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету";

9253 "Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету";

9254 "Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету".

9261 "Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів";

9262 "Поточний розпис доходів місцевих бюджетів";

9263 "Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів";

9264 "Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів";

9271 "Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання";

9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання";

9273 "Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання";

9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання";

9281 "Затверджений зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів";

(абзац тридцять дев'ятий рахунку 92 класу 9 у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9282 "Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів";

(абзац сороковий рахунку 92 класу 9 у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9283 "Поточний зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів";

(абзац сорок перший рахунку 92 класу 9 у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9284 "Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів";

(абзац сорок другий рахунку 92 класу 9 у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9285 "Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів";

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом сорок третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

9287 "Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів";

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом сорок четвертим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци сорок третій - дев'яносто шостий
 вважати відповідно абзацами сорок п'ятим - дев'яносто восьмим)

9291 "Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9292 "Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9295 "Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9296 "Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів";

9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів".

На субрахунку 9201 "Затверджений розпис доходів державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми планових показників затвердженого розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за розписом доходів державного бюджету. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється.

На субрахунку 9202 "Поточний розпис доходів державного бюджету" ведеться облік показників поточного розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін, за кредитом - зменшення сум показників поточного розпису доходів державного бюджету з урахуванням змін на суму доходів, що надходять до державного бюджету.

На субрахунку 9203 "Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету" ведеться облік сум показників за затвердженим помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми показників за затвердженим помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення показників за затвердженим помісячним розписом доходів державного бюджету). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється.

На субрахунку 9204 "Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету" ведеться облік сум показників за поточним помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми показників за поточним помісячним розписом доходів державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються зменшення сум показників за поточним помісячним розписом доходів державного бюджету на суму доходів, що надходять до державного бюджету.

На субрахунку 9211 "Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників за затвердженим розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання на підставі даних затвердженого розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання в бік зменшення.

На субрахунку 9212 "Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників за поточним розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання на підставі даних поточного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми зменшення показників при виконанні поточного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін.

На субрахунку 9213 "Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників за затвердженим помісячним розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються показники затвердженого помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання в бік зменшення.

На субрахунку 9214 "Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників поточного помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються показники за поточним помісячним розписом фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення показників при виконанні поточного помісячного розпису фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін.

На субрахунку 9221 "Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються показники затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету в бік зменшення.

(абзац шістдесят перший рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9222 "Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін затвердженого розпису повернення кредитів до державного бюджету.

(абзац шістдесят другий рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9223 "Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету" ведеться облік показників поточного зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення поточного зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін поточного зведеного розпису повернення кредитів до державного бюджету в бік зменшення.

(абзац шістдесят третій рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9224 "Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету" ведеться облік показників поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін поточного розпису повернення кредитів до державного бюджету.

(абзац шістдесят четвертий рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9225 "Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого зведеного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми затвердженого зведеного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін затвердженого зведеного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету.

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом шістдесят п'ятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9227 "Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету" ведеться облік показників поточного зведеного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного зведеного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін поточного зведеного помісячного розпису повернення кредитів до державного бюджету.

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом шістдесят шостим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци шістдесят п'ятий - дев'яносто
 восьмий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - сотим)

На субрахунку 9231 "Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів державного бюджету та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, на підставі даних затвердженого зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення показників затверджених зведених бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9232 "Затверджений розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників коштів державного бюджету на підставі даних затвердженого розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9233 "Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників поточного зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів та розпорядників нижчого рівня на підставі даних поточного зведеного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів при відкритті асигнувань на виконання програм державного бюджету.

На субрахунку 9234 "Поточний розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників поточного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів державного бюджету на підставі даних поточного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, та рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків.

На субрахунку 9235 "Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники нижчого рівня державного бюджету, на підставі даних затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9236 "Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень з державного бюджету асигнувань на підставі даних затвердженого помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9237 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників поточного зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня державного бюджету на підставі даних поточного зведеного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення зведених бюджетних призначень державного бюджету за поточним зведеним помісячним розписом асигнувань державного бюджету при зарахуванні коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.

На субрахунку 9238 "Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету" ведеться облік показників поточного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних бюджетних призначень з державного бюджету на підставі даних поточного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається зменшення індивідуальних бюджетних призначень з державного бюджету на підставі даних поточного помісячного розпису асигнувань державного бюджету з урахуванням змін при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 9241 "Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень" ведеться облік показників затвердженого річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень. За кредитом субрахунку відображаються суми річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету за видами надходжень у бік зменшення.

На субрахунку 9242 "Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету" ведеться облік показників затвердженого помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з урахуванням змін, за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків. За кредитом субрахунку відображаються суми затвердженого помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету з урахуванням змін, за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету в бік зменшення.

На субрахунку 9251 "Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" ведеться облік затверджених узагальнених бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених узагальнених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису державного бюджету. Протягом року можуть відображатися зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до узагальнених бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів у бік зменшення.

На субрахунку 9252 "Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" ведеться облік поточних узагальнених бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету. За кредитом субрахунку відображається зарахування поточних узагальнених бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на підставі показників річного розпису державного бюджету. За дебетом субрахунку відображається зменшення поточних узагальнених бюджетних призначень головних розпорядників на суму пропозицій на виділення коштів державного бюджету головним розпорядникам.

На субрахунку 9253 "Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" ведеться облік показників затверджених узагальнених помісячних бюджетних призначень головних розпорядників за коштами державного бюджету. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених узагальнених помісячних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на підставі показників помісячного розпису асигнувань державного бюджету. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень державного бюджету). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до узагальнених помісячних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів за помісячним розписом асигнувань державного бюджету в бік зменшення.

На субрахунку 9254 "Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету" ведеться облік показників поточних узагальнених помісячних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету. За кредитом субрахунку відображається зарахування поточних узагальнених помісячних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на підставі показників помісячного розпису асигнувань державного бюджету. За дебетом субрахунку відображається зменшення поточних узагальнених помісячних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів за помісячним розписом асигнувань державного бюджету на суму пропозицій на відкриття асигнувань державного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів.

На субрахунку 9261 "Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого розпису доходів місцевого бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми планових показників затвердженого розпису доходів місцевого бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється.

На субрахунку 9262 "Поточний розпис доходів місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного розпису доходів місцевого бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного розпису доходів бюджетів місцевого бюджету з урахуванням змін, за кредитом субрахунку відображається зменшення сум показників поточного розпису доходів місцевого бюджету з урахуванням змін на суму доходів, що надходять до місцевого бюджету.

На субрахунку 9263 "Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів" ведеться облік сум показників за затвердженим помісячним розписом доходів місцевого бюджету, з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми показників за затвердженим помісячним розписом доходів місцевого бюджету з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення або зменшення планових показників за помісячним розписом доходів місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється.

На субрахунку 9264 "Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів" ведеться облік сум показників за поточним помісячним розписом доходів місцевого бюджету з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми показників за поточним помісячним розписом доходів місцевого бюджету з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображається зменшення сум показників за поточним помісячним розписом доходів місцевого бюджету на суму доходів, що надходять до місцевого бюджету.

На субрахунку 9271 "Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників за затвердженими розписом фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання на підставі даних розпису фінансування місцевих бюджетів. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затвердженого розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання в бік зменшення.

На субрахунку 9272 "Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників за поточним розписом фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання на підставі даних поточного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми зменшення показників при виконанні поточного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання, з урахуванням змін.

На субрахунку 9273 "Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників за затвердженим помісячним розписом фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситися зміни (збільшення затвердженого помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання в бік зменшення.

На субрахунку 9274 "Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання" ведеться облік показників поточного помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються показники за поточним помісячним розписом фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання. За дебетом субрахунку відображаються зменшення показників при виконанні поточного помісячного розпису фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання з урахуванням змін.

На субрахунку 9281 "Затверджений зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються показники затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситися зміни (збільшення затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів у бік зменшення.

(абзац вісімдесят дев'ятий рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9282 "Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" ведеться облік затвердженого розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми затвердженого розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситися зміни (збільшення затвердженого розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін затвердженого розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів у бік зменшення.

(абзац дев'яностий рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9283 "Поточний зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситися зміни (збільшення поточного зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів). За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до поточного зведеного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів у бік зменшення.

(абзац дев'яносто перший рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9284 "Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до поточного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів.

(абзац дев'яносто другий рахунку 92 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9285 "Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого зведеного помісячного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми затвердженого зведеного помісячного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного помісячного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів.

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом дев'яносто третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514)

На субрахунку 9287 "Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного зведеного помісячного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми поточного зведеного помісячного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до поточного зведеного помісячного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів.

(рахунок 92 класу 9 доповнено новим абзацом дев'яносто четвертим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзаци дев'яносто третій - сотий
 вважати відповідно абзацами дев'яносто п'ятим - сто другим)

На субрахунку 9291 "Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого зведеного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня місцевих бюджетів на підставі даних затвердженого зведеного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень місцевих бюджетів). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9292 "Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів на підставі даних затвердженого розпису асигнувань місцевих бюджетів, з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення бюджетних призначень місцевих бюджетів). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9293 "Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного зведеного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми поточних зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня місцевих бюджетів на підставі даних поточного зведеного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми виконання поточних зведених бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів при зарахуванні коштів на особові рахунки розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 9294 "Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів на підставі даних поточного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображаються суми виконання індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників бюджетних коштів при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів.

На субрахунку 9295 "Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня місцевого бюджету на підставі даних затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення зведених бюджетних призначень з місцевого бюджету за затвердженим зведеним помісячним розписом асигнувань). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів, з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9296 "Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників затвердженого помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних бюджетних призначень з місцевого бюджету на підставі даних затвердженого помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. Протягом року можуть вноситись зміни (збільшення індивідуальних бюджетних призначень з місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань). За дебетом субрахунку протягом року відображення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердженого зведеного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін у бік зменшення.

На субрахунку 9297 "Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного зведеного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників нижчого рівня місцевого бюджету на підставі даних поточного зведеного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається виконання зведених бюджетних призначень з місцевого бюджету за поточним зведеним помісячним розписом асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін при зарахуванні коштів на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.

На субрахунку 9298 "Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів" ведеться облік показників поточного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За кредитом субрахунку відображаються суми індивідуальних бюджетних призначень з місцевого бюджету на підставі даних поточного помісячного розпису асигнувань місцевих бюджетів з урахуванням змін. За дебетом субрахунку відображається виконання індивідуальних бюджетних призначень з місцевого бюджету за поточним помісячним розписом асигнувань місцевих бюджетів при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів.

Рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені"

Рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені" призначено для обліку й узагальнення інформації про бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також неоплачені розрахункові документи за коштами розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів та інших клієнтів.

Рахунок 93 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені" має такі субрахунки:

9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів");

9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду" (9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду");

9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету" (9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів");

(абзац п'ятий рахунку 93 класу 9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

9334 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів" (9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів");

9335 "Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету";

9351 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку".

На субрахунках 9331 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету" (9341 "Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік бюджетних зобов'язань, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду в межах бюджетних асигнувань і зареєстрованих в органах Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань. За дебетом субрахунків відображаються суми, що зменшують бюджетні зобов'язання при взятті на облік бюджетних фінансових зобов'язань, які є наслідком їх виконання.

На субрахунках 9332 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду" (9342 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду") ведеться облік бюджетних фінансових зобов'язань, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду і зареєстрованих в органі Казначейства. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів протягом звітного періоду, які підлягають оплаті в межах бюджетних асигнувань, за дебетом - суми погашених протягом звітного періоду бюджетних фінансових зобов'язань.

На субрахунках 9333 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету" (9343 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів") ведеться облік бюджетних фінансових зобов'язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узятих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань за попередньою оплатою та авансовими платежами, узяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які підлягають оплаті, в межах бюджетних асигнувань, за дебетом - суми погашених бюджетних фінансових зобов'язань.

(абзац одинадцятий рахунку 93 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунках 9334 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів" (9344 "Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів") ведеться облік бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих в органах Казначейства у минулих бюджетних періодах, які залишились непогашеними. За кредитом субрахунків відображаються суми бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, зареєстрованих в органах Казначейства у минулих бюджетних періодах, які залишились непогашеними, за дебетом - суми погашених бюджетних фінансових зобов'язань.

На субрахунку 9335 "Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету" ведеться облік довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства. За кредитом субрахунку відображаються суми довгострокових бюджетних зобов'язань загального фонду державного бюджету, зареєстровані в органах Казначейства. За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов'язань за коштами загального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов'язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року.

На субрахунку 9351 "Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку" ведеться облік розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку, до державного бюджету. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахункових документів, не сплачених в строк, за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку, до державного бюджету у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахункових документів, за якими проведено сплату з відповідного рахунку за коштами податку на додану вартість, перерахованими до державного бюджету.

(рахунок 93 класу 9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 94 "Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції"

Рахунок 94 "Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції" призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховані відсотки, плату за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції.

За кредитом рахунку відображаються суми нарахованих відсотків, плати за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції, за дебетом - списання сум нарахованих відсотків плати за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафних санкцій після їх фактичного надходження до державного (місцевого) бюджету або списання у порядку, визначеному законодавством, та зменшення суми фінансового резерву.

Рахунок 94 "Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції" має такі субрахунки:

9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету" (9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету");

9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" (9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії");

9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою" (9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами");

9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету" (9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету");

9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" (9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії");

9451 "Нараховані доходи фінансового резерву".

На субрахунках 9431 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету" (9441 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету") ведеться облік нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами (позиками), наданими з державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами (позиками), наданими з державного (місцевого) бюджету, за дебетом - суми відсотків, нарахованих на заборгованість перед бюджетом за кредитами, після їх фактичного надходження до бюджету.

На субрахунках 9432 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" (9442 "Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії") ведеться облік нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами (позиками), залученими державою (місцевими бюджетами) та/або під державні (місцеві) гарантії. За кредитом субрахунків відображаються суми нарахованих відсотків на заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою (місцевими бюджетами) та/або під державні (місцеві) гарантії. За дебетом субрахунків відображаються суми відсотків, нарахованих на заборгованість перед бюджетом за кредитами, залученими державою (місцевими бюджетами) та/або під державні (місцеві) гарантії, після їх фактичного надходження до бюджету.

На субрахунках 9433 "Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою" (9443 "Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами") ведеться облік нарахованої плати за надання державних (місцевих) гарантій і кредитів (позик), залучених державою (місцевими бюджетами). За кредитом субрахунків відображаються суми нарахованої плати за надання державних (місцевих) гарантій і кредитів (позик), залучених державою (місцевими бюджетами). За дебетом субрахунків відображаються суми плати за надання державних (місцевих) гарантій і кредитів (позик), залучених державою (місцевими бюджетами), після їх фактичного надходження до державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 9434 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету" (9444 "Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету") ведеться облік нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, наданими з державного (місцевого) бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами, після їх фактичного надходження до бюджету або списання у порядку, визначеному законодавством.

На субрахунках 9435 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії" (9445 "Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії") ведеться облік нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами (позиками), залученими державою (місцевими бюджетами) та/або під державні (місцеві) гарантії. За кредитом субрахунків відображаються суми нарахованих штрафних санкцій на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами (позиками), залученими державою (місцевими бюджетами) та/або під державні (місцеві) гарантії. За дебетом субрахунків відображаються суми штрафних санкцій, нарахованих на прострочену заборгованість перед бюджетом за кредитами (позиками), залученими державою (місцевими бюджетами) та/або під державні (місцеві) гарантії, після їх фактичного надходження до бюджету або списання у порядку, визначеному законодавством.

На субрахунку 9451 "Нараховані доходи фінансового резерву" ведеться додатковий облік фінансового резерву, що буде використаний у наступних роках. За кредитом субрахунку відображаються суми фінансового резерву, який формується на підставі інформації про надходження до державного бюджету окремих платежів. За дебетом субрахунку зменшується сума фінансового резерву, що підкріплена відповідними бюджетними ресурсами та спрямована на здійснення визначених заходів відповідно до законодавства.

Рахунок 95 "Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами"

Рахунок 95 "Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами" призначено для обліку й узагальнення інформації про зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма виданими гарантіями та цінними паперами.

За дебетом рахунку відображається виникнення зобов'язань і вимог за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами, за кредитом - їх погашення, списання тощо.

Рахунок 95 "Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами" має такі субрахунки:

9531 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" (9541 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями");

9532 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" (9542 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями");

9533 "Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою";

9534 "Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу";

9535 "Нараховані відсотки за цінними паперами держави";

9536 "Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів";

9537 "Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів";

9538 "Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів";

9543 "Платежі з обслуговування місцевого боргу".

На субрахунках 9531 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" (9541 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями") ведеться облік гарантованого державою (місцевим бюджетом) внутрішнього боргу. За цими субрахунками здійснюється облік боргових зобов'язань суб'єктів господарювання щодо повернення отриманих від резидентів та не погашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями. За дебетом субрахунків відображаються суми отриманих суб'єктами господарювання від резидентів кредитів (позик), боргові зобов'язання, повернення яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями. За кредитом субрахунків відображаються суми погашення отриманих суб'єктами господарювання від резидентів кредитів (позик), боргові зобов'язання, повернення яких забезпечено державними гарантіями.

На субрахунках 9532 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями" (9542 "Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями") ведеться облік гарантованого державою (місцевим бюджетом) зовнішнього боргу. За цим субрахунком здійснюється облік боргових зобов'язань суб'єктів господарювання щодо повернення отриманих від нерезидентів та не погашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями. За дебетом субрахунків відображаються суми отриманих суб'єктами господарювання від нерезидентів кредитів (позик), боргові зобов'язання, повернення яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями. За кредитом субрахунків відображаються суми погашення отриманих суб'єктами господарювання від нерезидентів кредитів (позик), боргові зобов'язання, повернення яких забезпечено державними (місцевими) гарантіями.

На субрахунку 9533 "Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою" ведеться облік нарахованих сум відсотків, які підлягатимуть виплаті з державного бюджету за користування кредитами, залученими державою. За дебетом субрахунку відображається нарахування сум відсотків за користування кредитами, залученими державою. За кредитом субрахунку відображається списання сум відсотків за користування кредитами, залученими державою у момент їх виплати.

На субрахунку 9534 "Комісії та інші платежі з обслуговування державного боргу" ведеться облік сум комісій за державними борговими зобов'язаннями, комісійної винагороди банку при купівлі, конвертації валюти для платежів за державним боргом, комісійних витрат банків-кореспондентів та/або інших платежів, які підлягають виплаті з державного бюджету за обслуговування державного боргу. За дебетом субрахунку відображаються суми комісій та/або інших платежів з обслуговування державного боргу. За кредитом субрахунку відображається списання сум комісій та/або інших платежів з обслуговування державного боргу у момент їх виплати.

На субрахунку 9535 "Нараховані відсотки за цінними паперами держави" ведеться облік сум нарахованих відсотків за цінними паперами держави. За дебетом субрахунку відображаються суми нарахованих відсотків за цінними паперами держави. За кредитом субрахунку відображається списання відсотків за цінними паперами у момент їх виплати власникам.

На субрахунку 9536 "Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів" ведеться облік сум премій, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів. За дебетом субрахунку відображаються нараховані суми премій, що надійшли до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів. За кредитом субрахунку відображається списання суми премій після зменшення касових видатків з обслуговування державного боргу на суму таких премій.

На субрахунку 9537 "Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів" ведеться облік сум дисконту при розміщенні дисконтних державних цінних паперів. За дебетом субрахунку відображаються нараховані суми дисконту при розміщенні (продажу) дисконтних державних цінних паперів. За кредитом субрахунку відображається зменшення сум дисконту.

На субрахунку 9538 "Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів" ведеться облік сум дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів. За дебетом субрахунку відображаються нараховані суми дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів. За кредитом субрахунку відображається зменшення сум дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів.

На субрахунку 9543 "Платежі з обслуговування місцевого боргу" ведеться облік сум комісій за місцевими борговими зобов'язаннями, комісійної винагороди банку при купівлі, конвертації валюти для платежів за місцевим боргом, комісійних витрат банків-кореспондентів та/або інших платежів, які підлягають виплаті з місцевого бюджету за обслуговування місцевого боргу. За дебетом субрахунку відображається нарахування сум платежів з обслуговування місцевого боргу. За кредитом субрахунку відображається списання сум платежів з обслуговування місцевого боргу у момент їх виплати.

Рахунок 96 "Емітовані цінні папери"

Рахунок 96 "Емітовані цінні папери" призначено для обліку й узагальнення інформації за емітованими цінними паперами.

За дебетом рахунку відображаються суми емісії облігацій внутрішньої (зовнішньої) державної позики (місцевого бюджету) та інших цінних паперів державного бюджету тощо, за кредитом - суми погашення облігацій внутрішньої (зовнішньої) державної позики (місцевого бюджету) та інших цінних паперів державного бюджету тощо.

Рахунок 96 "Емітовані цінні папери" має такі субрахунки:

9631 "Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики" (9641 "Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів");

9632 "Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики" (9642 "Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів");

9633 "Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики" (9643 "Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів");

9634 "Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету" (9644 "Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів");

9635 "Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики";

9636 "Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики";

9637 "Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики";

9638 "Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету";

9651 "Фінансові казначейські векселі";

9661 "Державні деривативи".

На субрахунках 9631 "Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики" (9641 "Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів") ведеться облік короткострокових облігацій, емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових (із строком погашення менше 1 року) облігацій. За кредитом субрахунків відображаються суми погашення короткострокових облігацій (із строком погашення менше 1 року).

На субрахунках 9632 "Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики" (9642 "Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів") ведеться облік середньострокових облігацій, емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми емісії середньострокових облігацій (із строком погашення від 1 до 5 років). За кредитом субрахунків відображаються суми погашення середньострокових облігацій (із строком погашення від 1 до 5 років).

На субрахунках 9633 "Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики" (9643 "Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів") ведеться облік довгострокових облігацій, емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунках відображаються суми емісії довгострокових облігацій (із строком погашення більше 5 років). За кредитом субрахунків відображаються суми погашення довгострокових облігацій (із строком погашення більше 5 років).

На субрахунках 9634 "Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету" (9644 "Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів") ведеться облік цінних паперів державного (місцевого) бюджету (крім облігацій та казначейських векселів), емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми емісії інших цінних паперів державного (місцевого) бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми погашення інших цінних паперів державного (місцевого) бюджету.

На субрахунку 9635 "Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики" ведеться облік короткострокових облігацій зовнішньої державної позики, емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунків відображаються суми розміщених короткострокових (із строком погашення менше 1 року) облігацій зовнішньої державної позики. За кредитом субрахунків відображаються суми погашених короткострокових (із строком погашення менше 1 року) облігацій зовнішньої державної позики.

На субрахунку 9636 "Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики" ведеться облік середньострокових облігацій зовнішньої державної позики, емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунку відображаються суми розміщених середньострокових (із строком погашення від 1 до 5 років) облігацій зовнішньої державної позики. За кредитом субрахунку відображаються суми погашених середньострокових (із строком погашення від 1 до 5 років) облігацій зовнішньої державної позики.

На субрахунку 9637 "Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики" ведеться облік довгострокових облігацій зовнішньої державної позики, емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунку відображаються суми розміщених довгострокових (із строком погашення більше 5 років) облігацій зовнішньої державної позики. За кредитом субрахунку відображаються суми погашених довгострокових (із строком погашення більше 5 років) облігацій зовнішньої державної позики.

На субрахунку 9638 "Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету" ведеться облік цінних паперів державного бюджету (крім облігацій та казначейських векселів), емітованих відповідно до законодавства. За дебетом субрахунку відображаються суми емісії інших цінних паперів державного бюджету. За кредитом субрахунку відображаються суми погашення інших цінних паперів державного бюджету.

На субрахунку 9651 "Фінансові казначейські векселі" ведеться облік операцій з видачі та сплати фінансових казначейських векселів. За дебетом субрахунку відображаються суми виданих фінансових казначейських векселів. За кредитом субрахунку відображаються суми погашених фінансових казначейських векселів.

На субрахунку 9661 "Державні деривативи" ведеться облік операцій з видачі та сплати державних деривативів. За дебетом субрахунку відображаються суми виданих державних деривативів. За кредитом субрахунку відображаються суми погашених державних деривативів.

Рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих"

Рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" призначено для обліку інформації щодо коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та інформації щодо отриманих коштів державних цільових фондів.

За кредитом рахунку відображаються суми коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та суми отриманих коштів державних цільових фондів, за дебетом рахунку відображаються повернення помилково або надміру отриманих коштів і розрахунків державного та місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та повернення помилково або надміру отриманих коштів державних цільових фондів.

Рахунок 97 "Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих" має такі субрахунки:

9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків";

9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків";

9713 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів";

9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету";

9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих";

9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень";

9723 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані";

9724 "Рахунок для обліку курсової різниці за коштами державного бюджету";

(рахунок 97 класу 9 доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

9725 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані від продажу валюти";

(рахунок 97 класу 9 доповнено новим абзацом дванадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять шостий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять восьмим)

9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків";

9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету";

9741 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами";

9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів";

(абзац шістнадцятий рахунку 97 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів";

(абзац сімнадцятий рахунку 97 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

9744 "Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані";

9751 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих";

(рахунок 97 класу 9 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від від 20.11.2023 р. N 650)

9752 "Розрахунки за коштами місцевих бюджетів, отримані";

(рахунок 60 класу 6 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від від 20.11.2023 р. N 650)

9753 "Рахунок для обліку курсової різниці за коштами місцевих бюджетів".

(рахунок 60 класу 6 доповнено новим абзацом двадцять першим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від від 20.11.2023 р. N 650,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцятий
 вважати абзацами двадцять другим - тридцять третім)

На субрахунках 9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків" (9731 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету на здійснення видатків. За кредитом субрахунків відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету для здійснення платежів та проведення оплати рахунків розпорядниками бюджетних коштів, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунків відображаються суми повернутих коштів державного (місцевого) бюджету, помилково або надміру отриманих розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9712 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків" ведеться облік коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків. За дебетом субрахунку відображаються суми повернутих помилково отриманих коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків.

На субрахунку 9713 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" ведеться облік сум розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, отриманих розпорядниками коштів державного бюджету. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, помилково або надміру отримані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету" (9732 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих розпорядниками коштів від зміни курсу. За кредитом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету розпорядників коштів при збільшенні курсу. За дебетом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету розпорядників коштів при зменшенні курсу.

На субрахунку 9721 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих" (9751 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих органами Казначейства. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного (місцевого) бюджету, отримані у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного (місцевого) бюджету в кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

(абзац двадцять шостий рахунку 97 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2023 р. N 650)

На субрахунку 9722 "Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" ведеться облік коштів державного бюджету, отриманих органами Казначейства як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, отримані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету, що надійшли як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість.

На субрахунку 9723 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані" (9752 "Розрахунки за коштами місцевих бюджетів, отримані") ведеться облік сум розрахунків за коштами державного (місцевого) бюджету, отриманих органами Казначейства. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного (місцевого) бюджету, отримані, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного (місцевого) бюджету, помилково або надміру зараховані, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

(абзац двадцять восьмий рахунку 97 класу 9 із змінами внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.032023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.11.2023 р. N 650)

На субрахунку 9724 "Рахунок для обліку курсової різниці за коштами державного бюджету" (9753 "Рахунок для обліку курсової різниці за коштами місцевих бюджетів") ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету, отриманих від зміни курсу. За кредитом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету при збільшенні курсу, у кореспонденції з субрахунком 9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображаються кошти державного (місцевого) бюджету при зменшенні курсу, у кореспонденції з субрахунком 9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку".

(рахунок 97 класу 9 доповнено новим абзацом двадцять дев'ятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197,
абзац двадцять дев'ятий рахунку 97 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2023 р. N 650)

На субрахунку 9725 "Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані від продажу валюти" ведеться облік сум розрахунків за коштами державного бюджету від продажу валюти. За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету у разі продажу валюти за курсом, вищим від офіційного курсу Національного банку України, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, помилково або надміру зараховані від продажу валюти, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

(рахунок 97 класу 9 доповнено новим абзацом двадцять сьомим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197,
у зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - двадцять восьмий
 вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцятим)

На субрахунку 9741 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами" ведеться облік надходжень до державних цільових фондів. За кредитом субрахунку відображається зарахування коштів, які надійшли до державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих державними цільовими фондами коштів у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунках 9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів" (9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів") ведеться облік коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів державних цільових фондів. За кредитом субрахунків відображаються зарахування коштів державних цільових фондів, отриманих від вищестоящих (нижчестоящих) органів державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунків відображаються повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

(абзац двадцять дев'ятий рахунку 97 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 9744 "Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані" ведеться облік інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані органами Державної податкової служби України. За кредитом субрахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані органами Державної податкової служби України, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку". За дебетом субрахунку відображається інформація щодо повернення надміру або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з субрахунком 9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку".

(абзац тридцятий рахунку 97 класу 9 із змінами внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.032023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

(рахунок 97 класу 9 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.05.2018 р. N 496)

Рахунок 98 "Рахунки для обліку коштів, переданих"

Рахунок 98 "Рахунки для обліку коштів, переданих" призначено для обліку інформації про кошти і розрахунки державного та місцевих бюджетів, передані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, органами Казначейства, та інформації про кошти державних цільових фондів, передані.

Рахунок 98 "Рахунки для обліку коштів, переданих" має такі субрахунки:

9811 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів";

9812 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства";

9813 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів";

9821 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих";

9822 "Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень";

9823 "Розрахунки за коштами державного бюджету, передані";

9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів";

9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам";

9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами";

9851 "Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків";

9852 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів";

(абзац тринадцятий рахунку 98 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

9853 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів";

(абзац чотирнадцятий рахунку 98 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

9854 "Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих".

На субрахунках 9811 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів" (9831 "Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів") ведеться облік асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету. За дебетом субрахунків відображаються суми асигнувань державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунків відображаються суми асигнувань державного бюджету, помилково або надміру передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9812 "Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства" ведеться облік асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими органами Казначейства.

За дебетом субрахунку відображаються асигнування державного бюджету, передані вищестоящими розпорядниками коштів державного бюджету, що обслуговуються базовими органами Казначейства, нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними органами Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображається повернення асигнувань державного бюджету, які були помилково або надміру перераховані нижчестоящим розпорядникам коштів державного бюджету, що обслуговуються транзитними органами Казначейства, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9813 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів" ведеться облік сум розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, переданих розпорядниками коштів державного бюджету. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за асигнуваннями державного бюджету, помилково або надміру передані розпорядниками коштів державного бюджету, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9821 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих" ведеться облік коштів державного бюджету, переданих органами Казначейства. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, помилково або надміру передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9822 "Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень" ведеться облік коштів державного бюджету, переданих як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів державного бюджету, передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість. За кредитом субрахунку відображається повернення помилково або надміру отриманих коштів державного бюджету, що передані як підкріплення, для повернення платникам помилково та/або надміру сплачених платежів та відшкодування податку на додану вартість.

На субрахунку 9823 "Розрахунки за коштами державного бюджету, передані" ведеться облік сум розрахунків за коштами державного бюджету, переданих органами Казначейства. За дебетом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображаються суми розрахунків за коштами державного бюджету, помилково або надміру передані, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунку 9841 "Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам" ведеться облік сум коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам. За кредитом субрахунку відображається зарахування повернутих помилково або надміру переданих коштів місцевим бюджетам.

На субрахунку 9842 "Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами" ведеться облік сум коштів, отриманих як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевого бюджету і переданих між рівнями місцевих бюджетів, та коштів міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, переданих іншим місцевим бюджетам. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів, отримані як міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевого бюджету, передані між рівнями місцевих бюджетів, та кошти міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, передані іншим місцевим бюджетам. За кредитом субрахунку відображаються суми повернутих коштів міжбюджетних трансфертів, помилково або надміру переданих із місцевого бюджету.

На субрахунку 9851 "Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків" ведеться облік видатків, здійснених державними цільовими фондами. За дебетом субрахунку відображаються суми коштів, які направляються на здійснення видатків державними цільовими фондами, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображається зарахування повернутих помилково або надміру перерахованих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

На субрахунках 9852 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів" (9853 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів") ведеться облік коштів державних цільових фондів, переданих вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів. За дебетом субрахунку відображається зарахування коштів державних цільових фондів, переданих вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображається повернення вищестоящим (нижчестоящим) органам державних цільових фондів помилково або надміру переданих коштів державних цільових фондів у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

(абзац двадцять шостий рахунку 98 класу 9 у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 9854 "Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих" ведеться облік інформації про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані органами Державної податкової служби України. За дебетом субрахунку відображається інформація про кошти, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, передані органами Державної фіскальної служби України у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку". За кредитом субрахунку відображається інформація щодо повернення надмірно або помилково переданих коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, у кореспонденції з субрахунком 9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку".

(абзац двадцять сьомий рахунку 98 класу 9 із змінами внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.032023 р. N 162,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 21.04.2023 р. N 197)

Рахунок 99 "Контррахунки до рахунків позабалансового обліку"

Рахунок 99 "Контррахунки до рахунків позабалансового обліку" призначено для відображення операцій за системою подвійного запису цього класу.

Рахунок 99 "Контррахунки до рахунків позабалансового обліку" має субрахунки:

9911 "Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку";

9921 "Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку";

9931 "Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку".

(рахунок 99 класу 9 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2019 р. N 514,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

Ці субрахунки призначені для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондують з рахунками 9 класу "Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів").

Клас 0. "Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів"

На позабалансових рахунках цього класу обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що не належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають у їх тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

(абзац перший класу 0 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Рахунок 01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи"

Рахунок 01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо орендованих та отриманих у користування необоротних активів, зокрема отримане у користування авторське право та суміжні з ним права, за користування якими сплачується роялті.

Збільшення залишку рахунку відбувається при надходженні орендованих та отриманих у користування необоротних активів, зменшення - при їх поверненні та у разі закінчення строку користування нематеріальними активами, встановленого договором.

Рахунок 01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи" має такі субрахунки:

011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів";

012 "Орендовані основні засоби державних цільових фондів";

013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів";

014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів".

На субрахунку 011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в договорі про оренду.

На субрахунку 012 "Орендовані основні засоби державних цільових фондів" ведеться облік державними цільовими фондами орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в договорі про оренду.

На субрахунку 013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів орендованих за вартістю, зазначеною в договорі про оренду, та отриманих у користування нематеріальних активів в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі, зокрема отриманого у користування авторського права та суміжних із ним прав, за користування якими сплачується роялті.

На субрахунку 014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів" ведеться облік державними цільовими фондами орендованих за вартістю, зазначеною в договорі про оренду, та отриманих у користування нематеріальних активів в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі, зокрема отриманого у користування авторського права та суміжних із ним прав, за користування якими сплачується роялті.

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо:

оплачених товарно-матеріальних цінностей вищестоящими органами із державного та місцевих бюджетів і відвантажених суб'єктам державного сектору, що належать до їх сфери управління, які перебувають на інших бюджетах, та прийнятих розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими фондами на відповідальне зберігання, включаючи спеціальне обладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

прийнятих суб'єктом державного сектору на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей;

усіх видів обладнання і предметів спортивних стрільбищ, тирів, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при надходженні до суб'єкта державного сектору активів на відповідальне зберігання, зменшення - при поверненні активів, які були на відповідальному зберіганні.

Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" має такі субрахунки:

021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів";

022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів".

На субрахунках 021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів" (022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів") ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами активів на відповідальному зберіганні.

Рахунок 03 "Бюджетні зобов'язання"

Рахунок 03 "Бюджетні зобов'язання" призначено для обліку й узагальнення інформації про розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому, відповідно до бюджетних асигнувань.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при взятті бюджетних зобов'язань, зменшення - при сплаті за бюджетними зобов'язаннями та в разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору тощо).

Рахунок 03 "Бюджетні зобов'язання" має такі субрахунки:

031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів";

032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів".

На субрахунках 031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів" (032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів") ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами інформації про розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому, відповідно до бюджетних асигнувань.

Рахунок 04 "Умовні активи"

(У назві та тексті рахунку 04 класу 0 слово "непередбачені" у всіх відмінках замінено словом "умовні" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2021 року N 299)

 

Рахунок 04 "Умовні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність умовних (потенційних) активів. На цьому рахунку обліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними установами та організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки обліковуються протягом всього періоду їх знаходження в суб'єкта державного сектору.

На цьому рахунку ведеться накопичення інформації про наявність умовних активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються умовні активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні питань щодо невизначених майбутніх подій.

Рахунок 04 "Умовні активи" має такі субрахунки:

041 "Умовні активи розпорядників бюджетних коштів";

042 "Умовні активи державних цільових фондів";

043 "Тимчасово передані активи".

(рахунок 04 класу 0 розділу ІІ доповнено новим абзацом шостим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

На субрахунках 041 "Умовні активи розпорядників бюджетних коштів" (042 "Умовні активи державних цільових фондів") ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами умовних (потенційних) активів.

На субрахунку 043 "Тимчасово передані активи" ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються або ліквідуються, і яке розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

(рахунок 04 класу 0 розділу ІІ доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

Рахунок 05 "Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані"

(назва рахунку 05 класу 0 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

(У тексті рахунку 05 класу 0 слово "непередбачені" у всіх відмінках замінено словом "умовні" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2021 року N 299)

 

Рахунок 05 "Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність умовних (потенційних) зобов'язань та рух наданих розпорядником бюджетних коштів (державним цільовим фондом) гарантій і забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

(абзац перший рахунку 05 класу 0 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про надання гарантій та забезпечення.

На цьому рахунку ведеться накопичення інформації про наявність умовного зобов'язання, яке може передбачати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) у сумі очікуваних збитків, і видачу гарантій та забезпечень. Зменшення залишку на рахунку відбувається при погашенні заборгованості, на яку були надані гарантії та забезпечення, та при визнанні зобов'язань за ними на баланс та при списанні умовних зобов'язань.

Рахунок 05 "Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані" має такі субрахунки:

051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів";

052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів";

053 "Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів";

054 "Умовні зобов'язання державних цільових фондів";

055 Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам;

(рахунок 05 класу 0 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

056 Забезпечення державних цільових фондів за виплатами.

(рахунок 05 класу 0 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299,
у зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим)

На субрахунку 051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів" ведеться облік інформації про наявність та рух наданих розпорядником бюджетних коштів гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

На субрахунку 052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів" ведеться облік інформації про наявність та рух наданих державним цільовим фондом гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

На субрахунку 053 "Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів" ведеться облік розпорядником бюджетних коштів інформації про наявність потенційних або умовних зобов'язань.

На субрахунку 054 "Умовні зобов'язання державних цільових фондів" ведеться облік державними цільовими фондами інформації про наявність потенційних або умовних зобов'язань.

На субрахунку 055 "Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам" ведеться облік інформації про забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат за виплатами працівникам розпорядниками бюджетних коштів.

(рахунок 05 класу 0 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

На субрахунку 056 "Забезпечення державних цільових фондів за виплатами" ведеться облік інформації про забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат державними цільовими фондами.

(рахунок 05 класу 0 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2021 р. N 299)

Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"

Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух отриманих суб'єктом державного сектору гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

Забезпечення обліковуються за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення - при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні заборгованості за ними на баланс.

Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані" має такі субрахунки:

061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів";

062 "Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів".

На субрахунках 061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів" (062 "Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів") ведеться облік отриманих розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами гарантій та забезпечень виконання зобов'язань та платежів.

Рахунок 07 "Списані активи"

Рахунок 07 "Списані активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, у тому числі цінностей, не повернених учнями і студентами, відрахованими згідно з наказом, тощо. На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 "Списані активи" ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

Рахунок 07 "Списані активи" має такі субрахунки:

071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів";

072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів";

073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів";

074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів".

На субрахунках 071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів" (072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів") ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами суми списаної дебіторської заборгованості внаслідок неплатоспроможності боржників. На цих субрахунках обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунків 071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів" (072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів") після надходження суми в порядку відшкодування або у зв'язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.

На субрахунках 073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів" (074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів") ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів на субрахунках 073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів" (074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів") відображається після встановлення винних осіб.

Рахунок 08 "Бланки документів суворої звітності"

Рахунок 08 "Бланки документів суворої звітності" призначено для обліку й узагальнення інформації щодо руху бланків документів суворої звітності. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 "Бланки документів суворої звітності" відбувається при надходженні (прийняття на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення - після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності, бланків документів суворої звітності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Рахунок 08 "Бланки документів суворої звітності" мають такі субрахунки:

081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів";

082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів".

На субрахунках 081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів" (082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів") ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами бланків документів суворої звітності.

Рахунок 09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"

Рахунок 09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства" призначено для обліку й узагальнення інформації про активи, передані (видані) згідно із законодавством відповідним категоріям населення.

Аналітичний облік переданих (виданих) активів ведеться за видами активів та окремо за кожною особою.

Рахунок 09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства" має такі субрахунки:

091 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів";

092 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів".

На субрахунках 091 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів" (092 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів") ведеться облік інформації про передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
7
Vasil
13.11.2015
Чому з 2017, а не 2016 року? Хто й що стримує. Уточнення в процесі роботи обовязково будуть.
Уставший
15.04.2016
Четырехзначные субсчета, будет путаница с КЕКВ.
Алла
20.12.2016
ідіоти
БУХГАЛТЕР
20.12.2016
хворі люди. Це зможе наповнити бюджет??
Юлія
13.01.2017
А як же інвентарні номера?
наташа
25.01.2017
а куди відносити велосипеди з 113 рахунку- "засоби персування незалежно від вартості"?
лариса
28.01.2017
яка с*ка знов пише дисертацію по бухобліку?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×