Інформація по темі "" | Публікації по тегу
53864 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон, ВР України, від 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 11 травня 2000 року N 1707-III,
 від 8 червня 2000 року N 1807-III,
  від 22 червня 2000 року N 1829-III,
 від 9 лютого 2006 року N 3422-IV,
 від 8 липня 2010 року N 2457-VI,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
 від 15 лютого 2011 року N 3024-VI,
 від 12 травня 2011 року N 3332-VI
(зміни, внесені підпунктами 3, 4 пункту 1 Закону України
 від 12 травня 2011 року N 3332-VI, набирають чинності з 1 січня 2012 року),
 від 7 липня 2011 року N 3614-VI,
 від 22 грудня 2011 року N 4224-VI,
 від 13 квітня 2012 року N 4652-VI,
 від 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
 від 24 жовтня 2013 року N 663-VII,
від 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII,
від 17 липня 2015 року N 652-VIII,
від 3 вересня 2015 року N 675-VIII,
 від 2 червня 2016 року N 1405-VIII,
від 3 листопада 2016 року N 1724-VIII
(зміни, внесені Законом України від 3 листопада 2016 року N 1724-VIIII,
вводяться в дію з 3 січня 2017 року),
від 13 квітня 2017 року N 2019-VIII,
від 5 жовтня 2017 року N 2164-VIII,
від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
від 18 вересня 2018 року N 2545-VIII,
від 16 січня 2020 року N 465-IX,
від 30 березня 2020 року N 540-IX,
від 17 червня 2020 року N 720-IX,
від 19 червня 2020 року N 738-IX,
від 14 липня 2020 року N 776-IX,
від 19 липня 2022 року N 2435-IX

(У тексті Закону слова "підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 18 вересня 2018 року N 2545-VIII)

 

(У тексті Закону слова "державну політику у сфері бухгалтерського обліку" замінено словами "державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту" згідно із Законом України від 19 липня 2022 року N 2435-IX)

 

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система збору, обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством;

(абзац четвертий частини першої статті 1 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства;

група - група юридичних осіб, що складається з підприємства, яке контролює інші підприємства (материнське підприємство), та всіх підприємств, які ним контролюються (дочірніх підприємств);

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом шостим
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

документооборот - рух первинних документів з моменту їх складання підприємством або одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів після прийняття до обліку;

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX,
у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять третій
 вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять п'ятим)

зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;

економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;

(абзац десятий частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

(абзац одинадцятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
у редакції Закону України
 від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;

(абзац дванадцятий частини першої статті 1 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію;

(абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;

(абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 у
 редакції Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

користувачі фінансової звітності (далі - користувачі) - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;

міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - міжнародні стандарти) - прийняті Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;

(статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим
 згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3332-VI,
абзац шістнадцятий частини першої статті 1 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

(статтю 1 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

(статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

звіт про платежі на користь держави - документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
абзац дев'ятнадцятий частини першої статті 1
 у редакції Закону України від 18.09.2018 р. N 2545-VIII)

звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцятим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями підприємства;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять першим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності для розпорядників бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, розроблений на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять другим згідно із
 Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

підприємства, що становлять суспільний інтерес, - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять третім
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
абзац двадцять третій частини першої статті 1 із змінами,
 внесеними згідно із Законами України від 16.11.2017 р. N 2210-VIII,
від 19.06.2020 р. N 738-IX)

таксономія фінансової звітності - склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять четвертим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
абзац двадцять четвертий частини першої статті 1 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Інші терміни для цілей цього Закону використовуються у значеннях, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства, залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.

(статтю 1 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.

(частина перша статті 2 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

2. Частину другу статті 2 виключено

 (згідно із Законом України
 від 11.05.2000 р. N 1707-III)

2. Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до таких категорій підприємств - мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

(абзац перший частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 350 тисяч євро включно;

(абзац третій частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро включно;

(абзац четвертий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

середня кількість працівників - до 10 осіб включно.

(абзац п'ятий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро включно;

(абзац сьомий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро включно;

(абзац восьмий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

середня кількість працівників - до 50 осіб включно.

(абзац дев'ятий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро включно;

(абзац одинадцятий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро включно;

(абзац дванадцятий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

середня кількість працівників - до 250 осіб включно.

(абзац тринадцятий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

(абзац двадцятий частини другої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

(у статтю 2 включено частину другу згідно із
 Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

3. Частину третю статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

(частина перша статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

3. Підприємства, які відповідно до цього Закону належать до мікропідприємств (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес) та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.

(статтю 3 доповнено частиною третьою згідно
 із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
частина третя статті 3 у редакції
 Закону України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Стаття 4. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких принципах:

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

послідовність - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі;

нарахування - доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці;

інших принципах, визначених міжнародними стандартами або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі залежно від того, які з наведених стандартів застосовуються підприємством.

(стаття 4 у редакції Закону
 України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. На вимогу користувачів фінансова звітність може бути додатково перерахована в іноземну валюту.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

(частина друга статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
у редакції Закону України
 від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

На національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності.

(частину другу статті 6 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності.

(частина третя статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.02.2011 р. N 3024-VI)

4. Частину четверту статті 6 виключено

(частина четверта статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI,
 виключено згідно із Законом
 України від 07.07.2011 р. N 3614-VI)

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності за угодою про розподіл продукції, у тому числі валюта, а також перелік, форми, зміст, звітний період, порядок складання та подання фінансових звітів за угодою про розподіл продукції, визначаються такою угодою відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

(статтю 6 доповнено новою частиною п'ятою згідно із
 Законом України від 08.06.2000 р. N 1807-III,
 у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою,
частина п'ята статті 6 у редакції
 Закону України від 02.10.2012 р. N 5406-VI)

6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей мають право розробляти на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі методичні рекомендації щодо їх застосування за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

(частина шоста статті 6 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

7. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами України про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із
 Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Стаття 7. Виключена

(згідно із Законом України
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

(частина третя статті 8 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації:

(абзац перший частини четвертої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб'єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;

(абзац четвертий частини четвертої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

(абзац п'ятий частини четвертої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI)

Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов'язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб. Положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

(частину четверту статті 8 доповнено новим абзацом
 шостим згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.

(частину четверту статті 8 доповнено абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 08.07.2010 р. N 2457-VI)

5. Підприємство самостійно:

визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства;

(абзац другий частини п'ятої статті 8
 у редакції Закону України від 12.05.2011 р. N 3332-VI)

обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства;

визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством).

(частину п'яту статті 8 доповнено абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

7. Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

(абзац перший частини сьомої статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(частину сьому статті 8 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 14.10.2014 р. N 1702-VII)

Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення кримінального правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності.

(частину сьому статті 8 доповнено абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
абзац сьомий частини сьомої статті 8 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 17.06.2020 р. N 720-IX)

Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.

(частину сьому статті 8 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

8. Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства, не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

(статтю 8 доповнено новою частиною восьмою
 згідно із Законом України від 14.10.2014 р. N 1702-VII,
у зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою,
частина восьма статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

9. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

(назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

(частина перша статті 9 у редакції
 Закону України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

2. Первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

(абзац перший частини другої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.,
у редакції Закону України
 від 14.07.2020 р. N 776-IX,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

назву документа (форми);

дату складання;

(абзац третій частини другої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

(абзац шостий частини другої статті 9 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

(абзац сьомий частини другої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 03.09.2015 р. N 675-VIII,
від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

Залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть включатися додаткові реквізити (печатка, номер документа, підстава для здійснення операції тощо).

(частину другу статті 9 доповнено новим абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

(частину другу статті 9 доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX,
у зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати
 відповідно абзацами десятим і одинадцятим)

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

(частину другу статті 9 доповнено абзацом десятим
 згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

(частину другу статті 9 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

(абзац другий частини третьої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

Права і обов'язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

(частину третю статті 9 доповнено абзацом третім
 згідно із Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

(частина шоста статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 03.11.2016 р. N 1724-VIII,
 який вводиться дію з 03.01.2017 р.)

7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

(абзац другий частини дев'ятої статті 9 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.04.2012 р. N 4652-VI)

(частина дев'ята статті 9 у редакції
 Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань

1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

2. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

РОЗДІЛ  IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності

1. Підприємства зобов'язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.

Фінансову звітність підприємства, що становить суспільний інтерес, підписують керівник або уповноважена особа у визначеному законодавством порядку та головний бухгалтер. Фінансова звітність недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування підписується у порядку, передбаченому законодавством.

Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

2. Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків - Національним банком України.

(абзац перший частини другої статті 11 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Порядок та строки подання звіту про платежі на користь держави суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, встановлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".

(абзац другий частини другої статті 11 у редакції
 Закону України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

(частина друга статті 11 у редакції
 Закону України від 18.09.2018 р. N 2545-VIII)

3. Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

4. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків), фінансової звітності про виконання бюджетів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

(абзац перший частини четвертої статті 11 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Склад та форми звіту про платежі на користь держави для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, установлюються відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".

(частина четверта статті 11 у редакції
 Закону України від 18.09.2018 р. N 2545-VIII)

5. Склад та форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та звіту про управління банків установлюються Національним банком України.

6. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами, яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

(частина шоста статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

7. Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

(стаття 11 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 08.07.2010 р. N 2457-VI,
від 02.12.2010 р. N 2756-VI,
від 15.02.2011 р. N 3024-VI,
від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 17.07.2015 р. N 652-VIII,
у редакції Закону України
 від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Стаття 12. Консолідована фінансова звітність

1. Підприємства, які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, складають та подають консолідовану фінансову звітність групи відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів.

Для цілей цього Закону групи поділяються на малі, середні або великі.

Малими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро включно;

середня кількість працівників - до 50 осіб включно.

Середніми групами вважаються групи, які не відповідають критеріям для малих груп та показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро включно;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро включно;

середня кількість працівників - до 250 осіб включно.

Великими групами вважаються групи, показники річної консолідованої фінансової звітності яких на дату складання річної консолідованої фінансової звітності відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;

середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі офіційних валютних курсів Національного банку України, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Якщо на дату складання річної консолідованої фінансової звітності група, показники річної консолідованої фінансової звітності якої протягом двох років поспіль (за звітний рік та рік, що передує звітному) не відповідають критеріям групи, до якої вона віднесена, така група відноситься до відповідної групи, критеріям якої відповідають показники річної консолідованої фінансової звітності за результатами звітного періоду.

(частина перша статті 12 у редакції
 Закону України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб'єктів комунального сектору економіки, крім власної звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління.

3. Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають та подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства.

4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів.

(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 11.05.2000 р. N 1707-III,
у редакції Закону України
 від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Стаття 121. Застосування міжнародних стандартів

1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

(частина перша статті 121 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
у редакції Закону України
 від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

(частина друга статті 121 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

4. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

(частина четверта статті 121 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

5. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

(частина п'ята статті 121 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

(Закон доповнено статтею 121 згідно із
 Законом України від 12.05.2011 р. N 3332-VI)

6. Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

(статтю 121 доповнено частиною шостою згідно із
 Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

Стаття 13. Звітний період

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Звітний період для складання фінансової звітності про виконання бюджетів визначається Бюджетним кодексом України.

(частина перша статті 13 у редакції
 Закону України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менш як 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

3. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності

1. Підприємства зобов'язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

2. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. Підприємства зобов'язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

(частина друга статті 14 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

3. Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Інші фінансові установи та недержавні пенсійні фонди, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Малі підприємства, що є суб'єктами господарювання державного сектору економіки, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з відповідним аудиторським звітом (якщо обов'язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства) на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес) звільняються від обов'язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.

Материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств (крім суб'єктів інвестиційної діяльності, які не складають консолідовану фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів), зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну консолідовану фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами, разом з аудиторським звітом, консолідованим звітом про управління, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі).

Материнські підприємства, які одночасно є дочірніми підприємствами та відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів не подають консолідовану фінансову звітність, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі) річну консолідовану фінансову звітність свого материнського підприємства разом з аудиторським звітом та консолідованим звітом про управління.

Підприємство зобов'язане забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за своїм місцезнаходженням.

(частина третя статті 14 у редакції
 Закону України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

4. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, шляхом розміщення на своєму веб-сайті.

(абзац перший частини четвертої статті 14 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, оприлюднює річну консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан та результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, на своєму офіційному веб-сайті.

(абзац другий частини четвертої статті 14 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує його протягом 45 днів після затвердження.

6. Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 09.02.2006 р. N 3422-IV,
від 15.02.2011 р. N 3024-VI,
від 12.05.2011 р. N 3332-VI,
від 22.12.2011 р. N 4224-VI,
від 24.10.2013 р. N 663-VII,
від 02.09.2014 р. N 1669-VII,
від 02.06.2016 р. N 1405-VIII,
від 13.04.2017 р. N 2019-VIII,
у редакції Закону України
 від 05.10.2017 р. N 2164-VIII)

7. Оприлюднена річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у повному обсязі разом з аудиторськими звітами) повинні зберігатися на веб-сайтах підприємств, головних розпорядників бюджетних коштів та офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, не менше шести років, якщо більший строк не встановлено законом.

(статтю 14 доповнено частиною сьомою
 згідно із Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік
 та фінансову звітність

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Адміністративні штрафи, які можуть бути накладені відповідно до законів України на керівників та інших посадових осіб підприємств у зв'язку з допущеними методологічними помилками або арифметичними описками ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, пов'язаними із введенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, застосовуються з 1 січня 2001 року.

(пункт 1 розділу V доповнено абзацом другим згідно
 із Законом України від 22.06.2000 р. N 1829-III)

11. Першим звітним періодом, за який підприємства, що застосовують міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік.

 

(розділ V доповнено пунктом 11 згідно із
 Законом України від 16.01.2020 р. N 465-IX,
пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 19.07.2022 р. N 2435-IX)

12. Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі, якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", але не пізніше 31 грудня 2020 року.

(розділ V доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 30.03.2020 р. N 540-IX)

2. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити розроблення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
16 липня 1999 року
N 996-XIV

  
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі