Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21654 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Наказ|Порядок, Мінфін, від 21.07.2014, № 770 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів"


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2014

м. Київ

N 770

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2014 р. за N 928/25705

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 18 березня 2016 року N 370,
від 1 вересня 2017 року N 729

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, що додається.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів Державну казначейську службу України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

style="border:none"

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
21 липня 2014 року N 770

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2014 р. за N 928/25705

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

1. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), бюджетними установами, відокремленими структурними підрозділами бюджетних установ, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти) у процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, крім рахунків фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування України та депозитних рахунків митних органів.

2. При казначейському обслуговуванні небюджетних рахунків клієнтів застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

3. Небюджетні рахунки клієнтів відкриваються органами Казначейства відповідно до законодавства за розділом балансових рахунків 37 "Рахунки інших клієнтів та банків".

4. У процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (Казначейство).

У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

5. Органи Казначейства зобов'язані зараховувати на небюджетні рахунки клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами протягом операційного дня, у день їх отримання.

6. Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначаються Національним банком України.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою.

Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Якщо платіжне доручення містить інформацію, що не підлягає оприлюдненню на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, то клієнт разом із платіжним дорученням надає лист, в якому зазначає про обмеження оприлюднення, передбачені законодавством.

(пункт 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

7. Примірник платіжного доручення (незалежно від способу його виготовлення), який залишається в органах Казначейства, має містити відбиток печатки (якщо картка зі зразками підписів та відбитка печатки клієнта містить відбиток печатки) і підписи відповідальних осіб.

Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

(пункт 7 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Під час підписання платіжного доручення не дозволяються використання факсиміле та виправлення, а також виправлення та заповнення платіжного доручення в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі платіжні доручення не приймаються.

8. Органами Казначейства перевіряються подані клієнтом платіжні доручення щодо повноти заповнення всіх необхідних реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці зі зразками підписів та відбитка печатки. Органи Казначейства перевіряють заповнення реквізиту "Призначення платежу" на відповідність вимогам, визначеним законодавством.

9. За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають клієнти.

Органи Казначейства не відповідають за недостовірність змісту платіжного доручення, оформленого клієнтом, а також за порушення порядку нарахування і несвоєчасність сплати клієнтом податків і зборів.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

10. У разі невідповідності дати подання платіжного доручення у паперовій формі даті, зазначеній у дорученні, у полі "Одержано банком" на всіх примірниках такого доручення обов'язково проставляються дата його подання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

11. Органи Казначейства приймають до виконання платіжні доручення клієнтів на проведення платежів з небюджетних рахунків виключно в межах залишку коштів на цих рахунках.

12. Для здійснення розрахунків у системі Казначейства клієнт здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді відповідно до вимог, передбачених пунктами 6, 7 та 22 цього Порядку, протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

(Положення доповнено новим пунктом 12 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

13. Казначейство забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації про порядок подання документів в електронному вигляді та контактні телефони відповідальних осіб.

(Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

14. Підтвердженням для клієнта успішної передачі його документів в електронному вигляді до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

(Положення доповнено новим пунктом 14 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

15. У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства клієнтом здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

(Положення доповнено новим пунктом 15 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

16. У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

(Положення доповнено новим пунктом 16 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

17. Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

(Положення доповнено новим пунктом 17 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

18. Після перевірки документів в електронному вигляді, переданих клієнтом, на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства виконує платіжне доручення з накладанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), про що інформує клієнта засобами системи Казначейства.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то платіжне доручення, подане в електронному вигляді, повертається засобами системи Казначейства з накладанням ЕЦП із зазначенням причини його повернення без виконання.

(Положення доповнено новим пунктом 18 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370,
 у зв'язку з цим пункти 12 - 26 вважати відповідно пунктами 19 - 33)

19. Органи Казначейства не мають права робити виправлення в розрахунковому документі клієнта за винятком випадків, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

20. Безспірне списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з небюджетних рахунків клієнтів органи Казначейства здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

21. Клієнт має право в будь-який час до списання платежу з небюджетного рахунку відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства надається лист за підписом посадової особи клієнта, яка має право першого підпису на розрахункових документах.

22. У разі необхідності надання підтвердних документів для проведення платежів з небюджетних рахунків клієнтів у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнти разом із платіжними дорученнями надають до органів Казначейства відповідні документи.

Органи Казначейства після перевірки наявності необхідного переліку документів та відповідності їх вимогам законодавства проводять платежі з небюджетного рахунка клієнта.

23. У разі якщо платежі належать до закупівель відповідно до законодавства у сфері закупівель, клієнти разом з платіжними дорученнями подають до органів Казначейства документи для здійснення перевірки згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель.

(пункт 23 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

24. Платіжне доручення не приймається органом Казначейства та повертається не пізніше наступного робочого дня клієнту без виконання у разі:

відсутності або недостатності залишку коштів на відповідному рахунку;

неправильного заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

неподання або подання неповного переліку документів щодо здійснення процедури закупівель відповідно до законодавства або у разі невідповідності вимогам, встановленим законодавством, щодо їх оформлення;

(абзац четвертий пункту 24 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

відміни процедури закупівлі; набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними; призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до законодавства у сфері закупівель;

(абзац п'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

відсутності підтвердних документів, надання яких разом з платіжним дорученням передбачено нормативно-правовими актами, або закінчення строку дії цих підтвердних документів;

подання платіжного доручення до органу Казначейства з порушенням норм законодавства, або якщо документ не може бути виконано відповідно до законодавства;

порушення вимог, передбачених пунктами 7, 8 цього Порядку.

На зворотному боці платіжного доручення, поданого у паперовому вигляді, зазначаються дата та причини його повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручення, та керівника (заступника керівника) відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

(абзац дев'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

25. Кошти, що помилково зараховані на небюджетні рахунки клієнтів, повертаються ними у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень клієнтів, у призначенні яких обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

Органи Казначейства, що обслуговують клієнтів, не відповідають за несвоєчасність подання ними розрахункових документів на повернення помилково зарахованих на їх рахунки коштів.

26. Після здійснення платежу на всіх примірниках платіжного доручення, поданого у паперовому вигляді, ставиться відмітка "Оплачено".

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

27. Для оформлення документів на отримання готівки з небюджетних рахунків клієнти подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки згідно з додатком до цього Порядку у двох примірниках.

28. Заявки на видачу готівки виписуються клієнтами на осіб, з якими в них можуть бути укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

29. Подані клієнтом заявки на видачу готівки перевіряються органами Казначейства щодо повноти заповнення всіх реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

На підставі перевіреної заявки на видачу готівки грошові чеки на отримання готівки перевіряються органами Казначейства в частині повноти заповнення всіх необхідних реквізитів і на відповідність даним, зазначеним в заявці на видачу готівки, та підписуються відповідальними особами органів Казначейства.

Клієнти забезпечують правильність оформлення та заповнення реквізитів заявок на видачу готівки та грошових чеків, цільове спрямування та використання коштів.

30. На підставі заявок на видачу готівки кошти перераховуються органами Казначейства на поточні рахунки, відкриті в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257.

Уповноважені особи клієнтів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку в установі банку, у якому відкрито рахунок групи 257 для обліку коштів, що перераховуються органами Казначейства для здійснення виплат готівкою.

Після видачі готівки на заявці на видачу готівки органом Казначейства проставляється відбиток штампу "Оплачено", один примірник повертається клієнту, другий примірник зберігається в органі Казначейства.

31. Грошові чекові книжки видаються органами Казначейства клієнтам (крім тих, які отримали грошові чекові книжки для обслуговування бюджетних рахунків) для отримання готівки з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім'я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257.

Для отримання грошової чекової книжки клієнт здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (надання копії платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку грошові чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок.

Передача грошової чекової книжки клієнту здійснюється на підставі довіреності установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошової чекової книжки у двох примірниках. Один примірник акта залишається в органі Казначейства, другий примірник разом із грошовою чековою книжкою передається клієнту. У журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування / П. І. Б. клієнта, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі грошової чекової книжки.

Клієнт списує грошові чекові книжки в установленому законодавством порядку.

32. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з небюджетних рахунків та надають їх клієнтам в електронному та паперовому вигляді. На виписці з небюджетних рахунків у паперовому вигляді проставляється штамп органу Казначейства.

За зверненням клієнта органи Казначейства надають виписки з небюджетних рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП.

(пункт 32 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.03.2016 р. N 370)

33. У разі необхідності проведення розрахунків в іноземній валюті за операціями, які мають здійснюватись за небюджетними рахунками у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнтивідкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

Після відкриття в установі банку рахунку для обліку операцій в іноземній валюті клієнтиподають до відповідних органів Казначейства довідку банку про відкриття рахунку на їх імена.

Для здійснення розрахунків в іноземній валюті клієнти подають до органів Казначейства платіжні доручення на перерахування коштів у національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з небюджетних рахунків на відповідні рахунки в установах банку.

Невикористаний залишок коштів у національній валюті України зараховується на відповідний рахунок, з якого проводилося перерахування для придбання іноземної валюти.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

 

Додаток
до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів
(пункт 27)

 

  

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Казначейства)

ЗАЯВКА
на видачу готівки N _____

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування / П. І. Б. клієнта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (номер небюджетного рахунку)
просить погодити видачу готівки та видати чек на суму
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                            (словами)
на ім'я _______________________________________________________________________________
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                              зразок підпису, серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

(гривень)

 

Порядковий номер

Назва видатків

Сума готівки до виплати

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник
(заступник керівника)

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.*

___________
* Для клієнтів, які є суб'єктами господарювання, організаціями та не утримуються за рахунок бюджетних коштів, використання печатки відповідно до законодавства не є обов'язковим.

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 01.09.2017 р. N 729)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн