Нашi сайти:
Завантажити

Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 03.08.2018 N 668


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.08.2018

м. Київ

N 668

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 21 серпня 2018 р. за N 953/32405

Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 5 вересня 2018 року N 743,
від 15 листопада 2018 року N 908

Відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України та з метою використання у бюджетному процесі

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову форму рішення про місцевий бюджет, що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів довести цей наказ до місцевих фінансових органів для використання в роботі під час складання проекту місцевого бюджету на плановий бюджетний період.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

 

 

(У Типовій формі та додатках до неї слово "/підпрограми" в усіх відмінках виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 5 вересня 2018 року N 743)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
03 серпня 2018 року N 668

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2018 р. за N 953/32405

Типова форма рішення

"___" ____________ 20__ року

N ______

Про місцевий бюджет

__________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на _______________ рік
(бюджетний період)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", __________________________________ рада вирішила:
               (назва органу місцевого самоврядування)

1. Визначити на 20__ рік:

доходи місцевого бюджету у сумі ______ гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - ______ гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - ______ гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі _____ гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - _____ гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - _____ гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі _____ гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету - _____ гривень та повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - _____ гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі _____ гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - _____ гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету - _____ гривень;

профіцит за ___________ фондом місцевого бюджету у сумі _____ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за ___________ фондом місцевого бюджету у сумі _____ гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі _____ гривень, що становить _____ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі _____ гривень, що становить _____ відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 20__ рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 20__ рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 20__ рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі _____ гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 20___ році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 20__ рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями _____ Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями _____ Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 20__ рік":

______________;

______________;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є:

______________;

______________.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями ______ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 20__ рік":

______________;

______________;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом _____ частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

______________;

______________.

9. Установити, що у 20__ році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною _____ статті _____ Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу _____ пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

____________ (за рахунок джерел, визначених підпунктом ____ абзацу ____ пункту 8 цього рішення);

____________ (за рахунок джерел, визначених підпунктом ____ абзацу ____ пункту 8 цього рішення).

10. Визначити на 31 грудня 20__ року граничний обсяг місцевого боргу у сумі _____ гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі _____ гривень.

11. Установити, що у 20__ році місцеві гарантії у сумі _____ гривень можуть надаватись:

1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;

2) для реалізації інвестиційних проектів згідно з принципами, умовами та процедурами, визначеними на підставі міжнародних договорів.

Зазначити умови надання місцевих гарантій та повноваження на здійснення правочину щодо надання місцевих гарантій та укладання договору про погашення заборгованості суб'єкта господарювання перед Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань.

Зазначити майнове забезпечення суб'єктів господарювання, його розмір та вид у разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії, суб'єктам господарювання, у віданні яких є майно комунальної власності.

Зазначити повноваження щодо здійснення платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста, згідно з відповідними договорами.

12. Визначити на 20__ рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

__________________;

__________________.

13. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

14. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

15. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

16. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 20__ року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

17. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

18. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком _____ до цього рішення відповідно до пунктів 20, 201 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

19. Зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 20__ року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та перспективним планом формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною, видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку _____ до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

20. Зазначити положення щодо набрання чинності цим рішенням.

21. Зазначити положення, що додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

22. Зазначити положення щодо оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Зазначити інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

24. Зазначити положення щодо покладення контролю за виконанням цього рішення.

 

__________________________________
(керівник органу місцевого самоврядування)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

 

Додаток 1
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Доходи місцевого бюджету на 20__ рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000000

Цільові фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

 

 

 

40000000

Офіційні трансферти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Разом доходів

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 1)

Фінансування місцевого бюджету на 20__ рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Загальне фінансування

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 20__ рік

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 2)

Кредитування місцевого бюджету у 20__ році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 3)

Міжбюджетні трансферти на 20__ рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту

найменування трансферту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

 

Додаток 6
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 4)

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 20__ році

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об'єкта, гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

 

Х

 

 

Додаток 7
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 5)

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 20__ році

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Типової форми рішення про місцевий бюджет
(пункт 6)

Перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 20__ році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування кредитора

Найменування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики)

Номер та дата договору

Термін кредитування

Загальний обсяг кредиту (позики)

Обсяг залучення кредиту (позики) у плановому році, тис. гривень

назва валюти, в якій залучається кредит (позика)

загальний обсяг кредиту (позики), тис. одиниць

загальний обсяг залучення кредиту (позики), тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі