Інформація по темі "" | Публікації по тегу
57803 9
Друкувати
Обране
Завантажити

5-дс "Примітки до річної фінансової звітності"

Наказ МФУ від 29.11.2017 р. № 977 "Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності""


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017

м. Київ

N 977

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 20 грудня 2017 р. за N 1539/31407

Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності"

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
 від 27 листопада 2018 року N 940,
від 9 грудня 2021 року N 654

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", що додається.

2. Типова форма фінансової звітності N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" застосовується суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року N 977
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 27 листопада 2018 року N 940)

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

 
 

 

 
 

 

 


 

Суб'єкт бухгалтерського обліку
в державному секторі/бюджет      __________________________________

 
за ЄДРПОУ

Територія                                         __________________________________

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання                              __________________________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління       __________________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності             __________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік

Форма N 5-дс

 

I. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Зменшення/відновлення
 корисності

Нарахована
 амортизація
за звітний
 рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного використання

первісна
 (переоцінена)
 вартість

знос

первісна
 (переоцінена)
 вартість

знос

первісна
 (переоцінена)
 вартість

знос

первісна
 (переоцінена)
вартість

знос

первісна (переоцінена)
 вартість

знос

первісна
 (переоцінена)
 вартість

знос

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Інвестиційна нерухомість

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти, прилади, інвентар

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тварини та багаторічні насадження

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші основні засоби

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейні фонди

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні ресурси

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:

 

 

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(181)____________

 

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(182)____________

 

продажу

(183)____________

 

крадіжки, нестачі

(184)____________

 

списання як непридатні

(185)____________

З рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:

 

 

придбання

(186)____________

 

реконструкції, добудови, дообладнання,

(187)____________

 

безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі

(188)____________

 

отримання благодійних грантів, дарунків

(189)____________

З рядка 180 графи 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

(190) ___________

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(191) ___________

 

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

(192) ___________

 

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

(193) ___________

 

вартість безоплатно отриманих основних засобів (внутрівідомча передача)

(194)___________

 

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)

(195)___________

З рядка 180 графи 16

знос основаних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(196)___________

 

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Зменшення/відновлення
 корисності
 за рік

Нараховано
 амортизацію
 у звітному
 році

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного використання

первісна
(переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

первісна вартість
 

накопичена
 амортизація

первісна
 (переоцінена)
 вартість

накопичена
 амортизація

первісна
 (переоцінена)
вартість

накопичена
амортизація

первісна
 (переоцінена) вартість

накопичена
 амортизація

первісна
 (переоцінена)
вартість

накопичена
 амортизація

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Авторське та суміжні з ним права

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування природними ресурсами

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на знаки для товарів і послуг

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування майном

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об'єкти промислової власності

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 260 графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261) ___________

 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262) ___________

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263) ___________

 

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264) ___________

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265)____________

 

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266) ___________

 

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

На початок року

За рік

На кінець року

1

2

3

4

5

Капітальні інвестиції в основні засоби

300

 

 

 

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

310

 

 

 

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

320

 

 

 

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

330

 

 

 

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

340

 

 

 

Усього

350

 

 

 

 

З рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351) ___________

 

IV. Виробничі запаси

Найменування показника

Код рядка

Надходження за рік

Вибуття

Балансова вартість на кінець року

Зміна вартості на дату балансу

усього

з них витрачено на потреби установи

збільшення до чистої вартості реалізації*

зменшення до чистої вартості реалізації**

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти харчування

360

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

370

 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали

380

 

 

 

 

 

 

Пально-мастильні матеріали

390

 

 

 

 

 

 

Запасні частини

400

 

 

 

 

 

 

Тара

410

 

 

 

 

 

 

Сировина і матеріали

420

 

 

 

 

 

 

Інші виробничі запаси

430

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

440

 

 

 

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

450

 

 

 

 

 

 

Державні матеріальні резерви та запаси

460

 

 

 

 

 

 

Активи для розподілу, передачі, продажу

470

 

 

 

 

 

 

Інші нефінансові активи

480

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво запасів

490

 

 

 

 

 

 

Усього

500

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Визначається за пунктом 5 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".
** Визначається за пунктом 4 розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси".

 

З рядка 500 графи 4

вартість запасів, які вибули внаслідок:

 

 

безоплатної передачі (внутрівідомча передача)

(501)________

 

безоплатної передачі (крім внутрівідомчої передачі)

(502)________

 

вартість запасів, визнаних витратами протягом періоду

(503)________

З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:

 

 

оформлених у заставу

(504) ________

 

переданих на комісію

(505) ________

 

переданих у переробку

(506) ________

 

відображених за чистою вартістю реалізації

(507) ________

 

відображених за відновлювальною вартістю

(508) ________

 

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

Залишок на кінець року

довгострокові

поточні

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

6

Акції

530

 

 

 

 

Цінні папери (крім акцій)

540

 

 

 

 

Капітал підприємств

550

 

 

 

 

Векселі одержані

560

 

 

 

 

Інші фінансові інвестиції

570

 

 

 

 

Усього

580

 

 

 

 

 

З рядка 580 графи 3

втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581)____________

З рядка 1110 графи 4 Балансу

довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(582) ____________

за амортизованою собівартістю

(583) ____________

 

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)

 

 

 

 

 

 


учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність

Сума активів, переданих до спільної діяльності

Сума всіх зобов'язань, взятих для провадження спільної діяльності

Сума доходів і витрат спільної діяльності

Інформація про оператора спільної діяльності

найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

строк дії договору

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


З рядка 1155 графи 4 Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(586) ____________

за амортизованою собівартістю

(587) ____________

 

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

Найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)

 

 

 

 

 

 


 

 

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність

Сума активів, переданих до спільної діяльності

Сума всіх зобов'язань, взятих для провадження спільної діяльності

Сума доходів і витрат спільної діяльності

Інформація про оператора спільної діяльності

найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

строк дії договору

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань

Код рядка

Усього на початок року

Усього на кінець року

У тому числі за строками

до 12 місяців

більше 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Довгострокові

600

 

 

 

 

Поточні

610

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

620

 

 

 

 

 

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Усього на кінець року

У тому числі за строками погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Довгострокова дебіторська заборгованість

650

 

 

 

 

з неї:
за кредитами, наданими з бюджету

651

 

Х

Х

Х

Поточна дебіторська заборгованість

660

 

 

 

 

з неї:
за кредитами, наданими з бюджету

661

 

Х

Х

Х

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(662) ______

Прострочена дебіторська заборгованість

(663) ______

з неї:

матеріали передано до суду, ведеться позовна робота

винесено рішення суду, виконавче провадження

проти дебітора порушено справу про банкрутство:

заборгованість заявлена та визнана

заборгованість заявлена та не визнана

заборгованість не заявлена

стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

 

 

VIII. Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в:

670

 

 

касі

671

 

 

казначействі на реєстраційних рахунках

672

 

 

казначействі на інших рахунках

673

 

 

установах банків на поточних та інших рахунках

674

 

 

установах банків у тимчасовому розпорядженні

675

 

 

дорозі

676

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті, у тому числі:

680

 

 

на поточних рахунках

681

 

 

інші кошти в іноземній валюті

682

 

 

 

IX. Доходи та витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

1

2

3

Доходи від обмінних і необмінних операцій, визнані протягом звітного періоду, - усього

760

 

у тому числі:

 

 

від обмінних операцій:

 

 

бюджетні асигнування

770

 

надання послуг

780

 

продаж

790

 

операції з капіталом

800

 

продаж нерухомого майна

810

 

відсотки

820

 

роялті

830

 

дивіденди

840

 

інші доходи від обмінних операцій

850

 

у тому числі:

 

 

курсова різниця

851

 

дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки

852

 

відновлення корисності активів

853

 

від необмінних операцій:

 

 

податкові надходження

860

 

неподаткові надходження

870

 

трансферти

880

 

гранти та дарунки

890

 

надходження до державних цільових фондів

900

 

списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню

910

 

Інші витрати - усього

920

 

у тому числі:

 

 

інші витрати за обмінними операціями

930

 

з них:
курсова різниця

 
931

 

витрати, пов'язані з реалізацією активів

932

 

уцінка активів

933

 

втрати від зменшення корисності активів

934

 

інші витрати за необмінними операціями

940

 

з них:
витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів

 
941

 

неповернення депозитів

942

 

 

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950) _____________

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960) _____________

 

X. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

970

 

Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього

980

 

з них:
віднесено на винних осіб

 
981

 

Списано недостачі в межах природного убутку

990

 

Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені

1000

 

Стягнуто з винних осіб

1010

 

Списано за висновками слідчих органів

1020

 

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року

1030

 

у тому числі:

віднесених на винних осіб

1031

 

справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)

1032

 

 

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1050

 

Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами

1060

 

Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу

1070

 

Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу

1080

 

Вартість виконаних субпідрядних робіт

1090

 

Сума проміжних рахунків, яка несплачена

1100

 

Сума валової заборгованості замовників на дату балансу

1110

 

Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу

1120

 

 

XII. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло
 за рік

вибуло за рік

нараховано
 амортизації
 за рік

зменшення/відновлення
 корисності

залишок на кінець року

залишок
 на початок
 року

надійшло
 за рік

зміни вартості
 за рік

вибуло за рік

залишок
 на кінець року

первісна
 вартість

накопичена
амортизація

первісна
 вартість

накопичена амортизація

первісна вартість
 

накопичена
 амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робоча худоба

1141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивна худоба

1142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багаторічні насадження

1143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші довгострокові біологічні активи

1144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1150

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1151

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1152

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Інші поточні біологічні активи

1153

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Усього

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1190 графи 10 і графи 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1191)______________

 

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань

(1192)______________

З рядка 1190 графи 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193)______________

 

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194)______________

З рядка 1190 графи 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195)______________

 

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196)______________

 

 Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

 

Найменування показника

Код рядка

Одиниця виміру

Кількість

Вартість первісного визнання за одиницю

Вартість первісного визнання, усього

1

2

3

4

5

6

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1200

X

X

X

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

зернові і зернобобові

1210

 

 

 

 

з них:
пшениця

1211

 

 

 

 

соя

1212

 

 

 

 

соняшник

1213

 

 

 

 

ріпак

1214

 

 

 

 

цукрові буряки (фабричні)

1215

 

 

 

 

картопля

1216

 

 

 

 

плоди (зерняткові, кісточкові)

1217

 

 

 

 

інша продукція рослинництва

1218

 

 

 

 

додаткові біологічні активи рослинництва

1219

 

 

 

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1220

Х

Х

Х

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

туші - усього

1230

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

1231

 

 

 

 

свині

1232

 

 

 

 

молоко

1233

 

 

 

 

вовна

1234

 

 

 

 

яйця

1235

 

 

 

 

інша продукція тваринництва

1236

 

 

 

 

додаткові біологічні активи тваринництва

1237

 

 

 

 

продукція рибництва

1238

 

 

 

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - усього

1240

Х

Х

Х

 

 

XIII. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи"

1310

 

 

 

 

011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів"

1311

 

 

 

 

012 "Орендовані основні засоби державних цільових фондів"

1312

 

 

 

 

013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів"

1313

 

 

 

 

014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів"

1314

 

 

 

 

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

1320

 

 

 

 

021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів"

1321

 

 

 

 

022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів"

1322

 

 

 

 

03 "Бюджетні зобов'язання"

1330

 

 

 

 

031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів"

1331

 

 

 

 

032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів"

1332

 

 

 

 

04 "Умовні активи"

1340

 

 

 

 

041 "Умовні активи розпорядників бюджетних коштів"

1341

 

 

 

 

042 "Умовні активи державних цільових фондів"

1342

 

 

 

 

043 "Тимчасово передані активи"

1343

 

 

 

 

05 "Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані"

1350

 

 

 

 

051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів"

1351

 

 

 

 

052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів"

1352

 

 

 

 

053 "Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів"

1353

 

 

 

 

054 "Умовні зобов'язання державних цільових фондів"

1354

 

 

 

 

055 "Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам"

1355

 

 

 

 

056 "Забезпечення державних цільових фондів за виплатами"

1356

 

 

 

 

06 "Гарантії та забезпечення отримані"

1360

 

 

 

 

061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів"

1361

 

 

 

 

062 "Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів"

1362

 

 

 

 

07 "Списані активи"

1370

 

 

 

 

071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів"

1371

 

 

 

 

072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів"

1372

 

 

 

 

073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів"

1373

 

 

 

 

074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів"

1374

 

 

 

 

08 "Бланки документів суворої звітності"

1380

 

 

 

 

081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів"

1381

 

 

 

 

082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів"

1382

 

 

 

 

09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"

1390

 

 

 

 

091 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів"

1391

 

 

 

 

092 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів"

1392

 

 

 

 

Усього

1400

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

______________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
______________
(підпис)

 
 
__________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Директор Департаменту прогнозування
доходів бюджету та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

(Типова форма у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2021 р. N 654)

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(9)
Anna
03.01.2018
Чи є форма 5-дс в екселі? Не можу знайти. Буду вдячна за посилання.
Галина
04.01.2018
у звіті
Anna
04.01.2018
Дякую
Любов
08.01.2018
де можна знайти методику заповнення
Маша
02.01.2019
де знайти шпаргалку по заповненню річних форм?
Яна
03.01.2019
В рядочки 930 і 940 іде вся сума витрат, чи лише "інші"?
Яна
06.01.2022
І де пояснення? тільки щоб платили грощі!
Олена
11.01.2022
Я не зрозуміла, чому форма у наказі не відповідає формі, яку розмістили на сайті!
Олена
11.01.2022
Я зря заплатила грощі! Я не отримала зміненої форми
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.