Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20563 5
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

Набере чинності з 01.01.2017 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.12.2010 N 1629

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 88/18826 

 

 

 

 

 

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 8 лютого 2019 року N 52

(У тексті Національного положення слова та цифри "форма N 5-дс" у всіх відмінках замінено відповідно словами та цифрами "форма N 6-дс" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2019 року N 52)

 

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору), які складають консолідовану фінансову звітність та/або мають територіально відокремлені підрозділи.

3. Інформація про звітні сегменти наводиться за формою "Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" згідно з додатком до цього Національного положення (стандарту) (далі - форма N 6-дс).

4. Контролюючі суб'єкти державного сектору інформацію за сегментами подають на основі даних консолідованої фінансової звітності економічної групи.

5. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

внутрішньогосподарські розрахунки - розрахунки, що виникають у результаті господарських операцій між сегментами суб'єкта державного сектору;

географічний сегмент - це відокремлювана частина діяльності суб'єкта державного сектору у певному географічному регіоні, яка відрізняється від інших:

економічними і геополітичними умовами географічного регіону;

особливістю діяльності в різних географічних регіонах;

територіальним розташуванням підрозділів або споживачів послуг (робіт);

характерними для географічного регіону ризиками діяльності;

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах;

звітний сегмент - сегмент, інформація про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання якого підлягає окремому розкриттю у річній фінансовій звітності суб'єкта державного сектору;

сегмент діяльності - це відокремлюваний вид (або група видів) діяльності суб'єкта державного сектору, який відрізняється від інших:

видом послуг (робіт);

способом отримання доходу (способом надання послуг, виконання робіт);

характером діяльності;

цілями діяльності;

категорією споживачів послуг (робіт).

II. Визначення звітних сегментів

1. Суб'єкти державного сектору визначають кожен відокремлюваний вид або групу видів діяльності як окремий сегмент діяльності.

2. Сегменти визначаються з урахуванням бюджетної класифікації (бюджетних програм) та організаційної структури суб'єкта державного сектору.

3. Сегмент визнається, якщо він відповідає більшості з критеріїв визначення сегмента діяльності і географічного сегмента.

4. У бухгалтерському обліку інформація формується за сегментами діяльності та географічними сегментами.

5. Основою для виділення географічного сегмента може бути діяльність, яка ведеться в окремій області (областях) України, в окремій зарубіжній країні, в кількох зарубіжних країнах. Суб'єкт державного сектору самостійно визначає ступінь деталізації географічних регіонів виходячи з необхідності розкриття суттєвої інформації.

6. Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених сегментів діяльності і географічних сегментів та шляхом об'єднання кількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох звітних періодів однакові (наближені) значення фінансового результату та відповідають більшості критеріїв визначення сегмента діяльності і географічного сегмента.

При об'єднанні сегментів діяльності аналізуються особливості діяльності суб'єкта державного сектору.

При об'єднанні географічних сегментів враховуються особливості регіональних економічних і геополітичних умов.

7. Сегмент діяльності або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша частина його доходу створюється від реалізації послуг (робіт) зовнішнім споживачам і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:

дохід цього сегмента суб'єкта державного сектору становить не менше ніж 10 % сукупного доходу;

витрати цього сегмента становлять не менше ніж 10 % сумарного обсягу витрат всіх сегментів певного виду (діяльності або географічного відповідно);

балансова вартість активів цього сегмента становить не менше ніж 10 % сукупної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду (діяльності або географічного відповідно).

У разі невідповідності зазначеним критеріям необхідно провести подальше об'єднання двох або кількох подібних сегментів.

Сегмент, який не відповідає зазначеним критеріям, може бути визнаний звітним сегментом, якщо цей сегмент має важливе значення для суб'єкта державного сектору в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів тощо) і інформація про нього є суттєвою.

8. Сегменти діяльності або географічні сегменти, які не відповідають вищезазначеним критеріям і які не можна включити до складу будь-якого звітного сегмента, вважаються неподібними сегментами. Показники неподібних сегментів у формі N 6-дс включаються до складу нерозподіленої статті за відповідними показниками, за якими узгоджуватимуться відповідні дані діяльності звітних сегментів і суб'єкта державного сектору в цілому за статтями Балансу (форма N 1-дс) та Звіту про фінансові результати (форма N 2-дс).

9. Сегмент, який було визначено звітним у попередньому році, але який у поточному році не відповідає критеріям звітного сегмента, має визначатися звітним сегментом, якщо суб'єкт державного сектору протягом дванадцяти місяців очікує досягнення цим сегментом показників, які відповідають критеріям, зазначеним у пункті 7 цього розділу.

Якщо у звітному році суб'єкт державного сектору визначає нові звітні сегменти, які виникають унаслідок зміни (розширення) діяльності суб'єкта державного сектору, то за цими звітними сегментами наводяться відповідні порівняльні показники за попередній звітний період або надається обґрунтоване пояснення причин неможливості достовірного визначення показників.

10. Звітні сегменти поділяються на пріоритетні і допоміжні. У фінансовій звітності інформація про пріоритетні звітні сегменти (діяльності або географічні) розкривається більш деталізовано. При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента враховується організаційна структура суб'єкта державного сектору.

Пріоритетним сегментом може бути визначено або сегмент діяльності, або географічний сегмент.

11. Якщо організаційна структуризація суб'єкта державного сектору побудована за видами діяльності, то пріоритетним визнається сегмент діяльності, а допоміжним - географічний. Якщо організаційна структуризація суб'єкта державного сектору визначалася за регіонами, в яких суб'єкт державного сектору функціонує, то пріоритетним визнається географічний сегмент, а допоміжним - сегмент діяльності.

12. За певних обставин (реорганізація суб'єкта державного сектору, припинення певного виду діяльності тощо) суб'єкт державного сектору може змінити у звітному періоді пріоритетний сегмент.

13. Види сегментів та їх пріоритетність визначаються обліковою політикою суб'єкта державного сектору.

III. Визначення доходів і витрат звітних сегментів

1. Доходами звітного сегмента визнається частина доходів суб'єкта державного сектору, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю сегмента діяльності або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента, за вирахуванням податків і зборів.

Фінансові доходи і фінансові витрати звітних сегментів наводяться, якщо отримання фінансових доходів є основною діяльністю суб'єкта державного сектору.

Доходи і витрати звітних сегментів, пов'язані з продажем та зменшенням корисності фінансових інвестицій, наводяться, якщо здійснення фінансових інвестицій є основною діяльністю суб'єкта державного сектору.

Доходи та витрати, які не можуть бути розподілені на окремі звітні сегменти, включаються до нерозподілених статей.

Доходи і витрати, пов'язані з продажем необоротних активів, включаються до складу інших доходів та інших витрат звітного сегмента за умови, що зазначені активи стосуються звітного сегмента.

До складу доходів звітних сегментів не включаються доходи від надзвичайних подій, якщо їх виникнення прямо не пов'язано з певним звітним сегментом.

2. Витратами звітного сегмента визнається частина витрат суб'єкта державного сектору, що пов'язані зі звичайною діяльністю сегмента діяльності або географічного сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента.

До складу витрат звітних сегментів не включаються: витрати, які пов'язані з діяльністю суб'єкта державного сектору в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента; надзвичайні витрати, якщо їх виникнення прямо не пов'язано з певним звітним сегментом.

Зазначені витрати та інші витрати наводяться в сумі, яка безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу).

3. У розділі I форми N 6-дс наводяться показники основної діяльності пріоритетних звітних (діяльності, географічного) сегментів і нерозподілених статей. Сукупні дані показників за звітними сегментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися із відповідними загальними показниками фінансової звітності суб'єкта державного сектору (консолідованої фінансової звітності).

4. За кожним звітним сегментом у розділі I форми N 6-дс наводиться інформація про річну суму амортизаційних відрахувань і капітальних інвестицій.

IV. Визначення активів і зобов'язань за звітними сегментами

1. У розділі I форми N 6-дс наводяться дані про балансову вартість активів і зобов'язань пріоритетних звітних (діяльності, географічного) сегментів і нерозподілені статті. Сукупні дані про активи і зобов'язання за звітними сегментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися із відповідними загальними показниками фінансової звітності суб'єкта державного сектору (консолідованої фінансової звітності).

2. Активами звітного сегмента визнаються активи сегмента діяльності або географічного сегмента, які використовуються ним для виконання своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента.

3. Зобов'язаннями звітного сегмента визнають заборгованість сегмента діяльності або географічного сегмента суб'єкта державного сектору, що виникла внаслідок виконання ним своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента.

4. Активи та зобов'язання вважаються такими, що безпосередньо стосуються звітного сегмента суб'єкта державного сектору, якщо доходи та витрати, пов'язані з їхнім використанням або виникненням, включаються до складу інформації про цей сегмент при складанні фінансової звітності.

5. До складу активів звітного сегмента не включаються:

фінансові інвестиції, якщо цей актив не виникає внаслідок основної діяльності цього звітного сегмента, а доходи і витрати, пов'язані з такими фінансовими інвестиціями, не включаються до складу доходів і витрат такого звітного сегмента;

дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів у вигляді дивідендів, якщо такі доходи не включаються до складу доходів звітного сегмента;

інші оборотні активи, які пов'язані з діяльністю суб'єкта державного сектору в цілому і не стосуються окремого сегмента.

6. Необоротні активи, які використовуються одночасно кількома звітними сегментами суб'єкта державного сектору, включаються до того звітного сегмента, до витрат якого включено суму амортизації за такими необоротними активами.

7. Дебіторська заборгованість та інші активи, що приводять до виникнення у суб'єкта державного сектору доходів у вигляді відсотків чи дивідендів, відносяться до звітного сегмента, якщо зазначені доходи включені до доходів такого звітного сегмента.

8. Зобов'язання, що виникли у суб'єкта державного сектору і стосуються кількох його звітних сегментів, розподіляються, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі звітні сегменти.

9. До складу зобов'язань звітного сегмента не включаються:

забезпечення, якщо вони стосуються діяльності суб'єкта державного сектору в цілому;

довгострокові фінансові зобов'язання, зобов'язання за кредитами банків та інших фінансових установ, якщо отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента;

інші зобов'язання перед бюджетом та державними цільовими фондами, які не можна на обґрунтованій та послідовній основі розподілити між звітними сегментами суб'єкта державного сектору.

10. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано сегмент діяльності, то в розділі II форми N 6-дс за географічним звітним сегментом наводяться дохід від послуг (робіт), балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

11. Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний сегмент, то в розділі II форми N 6-дс за кожним допоміжним звітним сегментом діяльності наводяться дохід від послуг, балансова вартість активів і капітальні інвестиції.

12. Суб'єкт державного сектору може доповнювати передбачений у розділі II форми N 6-дс перелік показників допоміжних звітних сегментів.

13. Визначення звітних сегментів у консолідованій фінансовій звітності та розкриття інформації про звітні сегменти здійснюються на основі показників консолідованої фінансової звітності.

14. Контролюючий суб'єкт державного сектору узгоджує з контрольованими суб'єктами державного сектору показники, які включаються до форми N 6-дс, та облікову політику щодо формування звітних сегментів і визначення пріоритетного виду сегмента.

15. У примітках до річної фінансової звітності зазначається сегмент, який не відповідає критеріям визнання звітного сегмента, але визначений звітним сегментом, оскільки має важливе значення для суб'єкта державного сектору в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів тощо) й інформація про нього є суттєвою.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

О. О. Канцуров

 

 

 

 

Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

 

 

КОДИ

 

 

01

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

Дата (рік, місяць, число)

Суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі
__________________________________

за ЄДРПОУ

Територія
__________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання
__________________________________

за КОПФГ

Орган державного управління
__________________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності
___________________________________________________

за КВЕД

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
державного бюджету __________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів _________________________________

 

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

 

 

Додаток
до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
за 20__ рік

Форма N 6-дс

 

I. Показники пріоритетних звітних сегментів

__________________________________
(сегмент діяльності, географічний сегмент)

Найменування показника

Код
рядка

Найменування звітних сегментів

Нерозподілені статті

Усього

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Доходи звітних сегментів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них:

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетні асигнування

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи від надання послуг (виконання робіт)

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти

013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні доходи

014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові доходи звітних сегментів, з них:

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи від відсотків, роялті, дивідендів

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові доходи

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів звітних сегментів

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені доходи, з них:

060

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

доходи від операційної діяльності

061

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

фінансові доходи

062

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

надзвичайні доходи

063

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Вирахування доходів від надання послуг іншим звітним сегментам

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів суб'єкта державного сектору
(р. 050 + р. 060 - р. 070)

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати звітних сегментів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати операційної діяльності, з них:

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи

091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата товарів

092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти та субсидії

093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні витрати

094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати звітних сегментів, з них:

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсотки

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові витрати

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат звітних сегментів

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені витрати, з них:

160

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

161

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

фінансові витрати

162

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

надзвичайні витрати

163

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

164

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Вирахування вартості наданих послуг іншим звітним сегментам

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат суб'єкта державного сектору
(р. 150 + р. 160 - р. 170)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фінансовий результат діяльності сегмента
(р. 050 - р. 150)

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фінансовий результат суб'єкта державного сектору від звичайної діяльності
 (р. 080 - р. 180)

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Активи звітних сегментів, з них:

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені активи, з них:

220

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

221

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

222

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

223

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

224

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Усього активів суб'єкта державного сектору

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Зобов'язання звітних сегментів, з них:

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені зобов'язання, з них:

260

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

261

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

262

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

263

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

264

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

Усього зобов'язань суб'єкта державного сектору
(р. 240 + р. 260)

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Капітальні інвестиції

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Амортизація необоротних активів

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

__________________________________
(сегмент діяльності, географічний сегмент)

Найменування показника

Код рядка

Найменування звітних сегментів

Нерозподілені статті

Усього

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

звітний рік

мину-
лий рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Бюджетні асигнування

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансова вартість активів звітних сегментів

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

___________________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
___________________________
(підпис)

 
_______________________
(ініціали та прізвище)

 

(додаток у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 08.02.2019 р. N 52)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(5)
таня
20.03.2019
люди вы в своем уме, что это? что это за форма? вам точно нечего делать!!!!!! отмените пока не поздно, а то гореть вам синим пламенем в Аду.
Jafa таня
20.03.2019
Приблизно така форма діє для господарських товариств, от вони її і передерли звідти.
Валентина таня
20.03.2019
Им 5-дс показалось мало. Наверное, кто-то докторскую защитил.
бухгалтер
20.03.2019
уже й сил нема писати коментарі...так, як з нашої професії ,мабуть, більш ні з якої не знущаються....
Марія
22.03.2019
Вони самі не розуміють, що приймають і затверджують, хай що аби рахувалось, що вони щось роблять, їм по барабану, а той хто буде її заповнювати хай сходить з ума. Нам же "дебіли " треба в країні.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.