Інформація по темі "" | Публікації по тегу
92395 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Чинний з 01.01.2017 р., Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541


Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Наказ Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2009 року N 1541

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 103/17398

Дію попередньої редакції наказу відновлено у зв'язку із зміною
дати набрання чинності наказами Міністерства фінансів України
 від 24 грудня 2010 року N 1629,
від 29 грудня 2011 року N 1798,
від 18 травня 2012 року N 568
згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 грудня 2012 року N 1343

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2010 року N 1629,
 від 29 грудня 2011 року N 1798,
від 18 травня 2012 року N 568,
від 17 грудня 2012 року N 1343,
 від 25 листопада 2014 року N 1163,
 від 23 липня 2015 року N 664,
 від 29 грудня 2015 року N 1219,
 від 23 грудня 2016 року N 1135,
 від 28 лютого 2017 року N 307,
від 29 листопада 2017 року N 976,
від 27 листопада 2018 року N 940,
від 9 грудня 2021 року N 654

(У заголовку та тексті наказу слово "Положення" у всіх відмінках замінено словами "Національне положення" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629)

 

На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Установити, що Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене цим наказом, набирає чинності з 01 січня 2017 року.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1343,
 від 25.11.2014 р. N 1163,
 від 29.12.2015 р. N 1219)

Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю. М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полудьонного М. М.

 

Перший заступник Міністра 

І. Уманський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
 від 28 грудня 2009 р. N 1541
(у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 24 грудня 2010 р. N 1629)

Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
28 січня 2010 р. за N 103/17398

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Фінансова звітність складається у гривнях.

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

Абзац другий пункту 3 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

4. Терміни, наведені у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

баланс - звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал;

валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);

(абзац четвертий пункту 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями суб'єкта державного сектору;

(абзац п'ятий пункту 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), у банках та депозити до запитання;

(абзац шостий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);

(абзац сьомий пункту 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

економічна група - група суб'єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб'єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб'єктів державного сектору;

закордонний суб'єкт державного сектору - контрольований суб'єкт державного сектору або відділення суб'єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб'єкта державного сектору;

звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді;

звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору;

звичайна діяльність - будь-яка діяльність суб'єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження;

зобов'язання - заборгованість суб'єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності;

контролюючий суб'єкт державного сектору - головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - державні цільові фонди), Державна казначейська служба України;

(абзац вісімнадцятий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307,
від 27.11.2018 р. N 940)

контрольований суб'єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Казначейства;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб'єктів державного сектору для прийняття рішень;

курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;

(абзац двадцять другий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

операції пов'язаних сторін - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншій пов'язаній стороні;

(пункт 4 розділу І доповнено новим абзацом двадцять третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства фінансової звітності, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору;

(пункт 4 розділу І доповнено новим абзацом двадцять четвертим
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять третій
 вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять п'ятим)

операційна діяльність - основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

примітки до річної фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;

(абзац двадцять шостий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

профіцит/дефіцит у результаті звичайної діяльності - різниця, яка залишається після вирахування витрат, що виникають від звичайної діяльності, з доходів, отриманих у результаті звичайної діяльності;

розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом);

суб'єкти державного сектору - суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та державні цільові фонди;

(абзац тридцять другий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та керівництвом суб'єктів державного сектору;

фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов'язань;

фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності суб'єкта державного сектору.

(абзац тридцять п'ятий пункту 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

5. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору та бюджету.

6. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається законодавством.

7. Фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;

результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;

дотримання фінансової дисципліни суб'єктом державного сектору;

цільового використання бюджетних коштів;

оцінки якості управління;

оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання;

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємств;

рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей.

8. У фінансових звітах надається інформація про:

а) активи;

б) зобов'язання;

в) власний капітал;

г) дохід;

ґ) витрати;

д) грошові потоки суб'єкта державного сектору та бюджету.

9. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

II. Облікова політика

1. Облікова політика визначається на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Облікова політика суб'єкта державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які має застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один варіант.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. N 664)

Суб'єкт державного сектору має послідовно застосовувати облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Якщо національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі передбачено застосування декількох методів оцінки, то суб'єкт державного сектору повинен обрати та послідовно застосовувати один з них.

III. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності

1. Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономності суб'єкта державного сектору, за яким кожний суб'єкт державного сектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб'єкта державного сектору, який його утворив;

послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування суб'єктом державного сектору обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, і має бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервності, який передбачає, що оцінка активів та зобов'язань суб'єкта державного сектору здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі;

нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій суб'єкта державного сектору у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

(пункт 1 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

2. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідливою і однозначно тлумачитися її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

3. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти суб'єкта державного сектору за різні періоди;

фінансові звіти різних суб'єктів державного сектору.

5. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

6. У фінансовій звітності слід розкривати порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всієї цифрової інформації (якщо це Національне положення (стандарт) не вимагає або не дозволяє іншого), за винятком фінансової звітності за звітний період, до якого це Національне положення (стандарт) застосовується вперше.

7. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс суб'єкта державного сектору складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна звітність, яка охоплює певний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

(абзац другий пункту 7 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

Перший звітний період новоствореного суб'єкта державного сектору може бути меншим, але не більшим за 12 місяців (бюджетного року). Звітним періодом суб'єкта державного сектору, що ліквідується або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), є період з початку року до моменту ліквідації.

(абзац третій пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

IV. Склад та елементи фінансової звітності

1. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та приміток до річної фінансової звітності.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

2. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

3. При ліквідації суб'єкт державного сектору складає фінансовий звіт в обсязі річної фінансової звітності.

V. Баланс

1. Баланс (за формою N 1-дс згідно з додатком 1 до цього Національного положення (стандарту)) як звіт про фінансовий стан відображає активи, зобов'язання і власний капітал суб'єкта державного сектору та/або бюджету на початок року та на кінець звітного періоду на підставі звірених даних бухгалтерського обліку.

Звітні дані статей балансу на початок звітного періоду повинні бути тотожними даним відповідних статей балансу на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням на початок звітного періоду даних реорганізації (у разі коли реорганізація відбулася станом на початок року).

2. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань, власного капіталу та фінансового результату.

4. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигід та потенціалу корисності, пов'язаних з його використанням.

5. Витрати на придбання та створення активу, які відповідно до пункту 4 цього розділу не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

6. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або потенціалу корисності у майбутньому внаслідок його погашення.

7. Власний капітал та фінансовий результат відображаються в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які приводять до їх зміни.

8. Оцінка та розкриття статей балансу здійснюються згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до річної фінансової звітності здійснюються згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

(абзац другий пункту 8 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

VI. Звіт про фінансові результати

1. Звіт про фінансові результати (за формою N 2-дс згідно з додатком 2 до цього Національного положення (стандарту)) відображає інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом звітного періоду.

(пункт 1 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

2. Звіт про фінансові результати складається з чотирьох розділів:

(абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

I. Фінансовий результат діяльності;

II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III. Виконання бюджету (кошторису).

(пункт 2 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

IV. Елементи витрат за обмінними операціями.

(пункт 2 розділу VI доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

3. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід відображається у звіті про фінансові результати у разі збільшення економічних вигід та/або потенціалу корисності.

(пункт 3 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

4. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати у разі зменшення економічних вигід та/або потенціалу корисності.

(пункт 4 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

5. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

6. Витрати відображаються у звіті про фінансові результати, у разі якщо економічні вигоди або потенціал корисності не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами.

7. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Розкриття статей звіту про фінансові результати здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

9. Пункт 9 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 28.02.2017 р. N 307,
 у зв'язку з цим пункти 10, 11
 вважати відповідно пунктами 9, 10)

9. У розділі II звіту про фінансові результати наводиться інформація про видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацію видатків та кредитування бюджету за звітний період та аналогічний період попереднього року.

(пункт 9 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

10. У розділі III звіту про фінансові результати наводиться інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно із затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

(абзац перший пункту 10 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

У цьому звіті визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками), затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

(абзац другий пункту 10 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

Фактичні суми виконання (касові видатки) у звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.

(розділ VI доповнено пунктом 10 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

11. У розділі IV Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи витрат, яких зазнав суб'єкт державного сектору в процесі основної діяльності протягом звітного періоду.

(розділ VI доповнено пунктом 11 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

VII. Звіт про рух грошових коштів

1. Звіт про рух грошових коштів (за формою N 3-дс згідно з додатком 3 до цього Національного положення (стандарту)) відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

2. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

3. Суми надходжень та витрат, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, наводяться розгорнуто.

4. Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів.

5. Розкриття статей звіту про рух грошових коштів здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

VIII. Звіт про власний капітал

1. Звіт про власний капітал (за формою N 4-дс згідно з додатком 4 до цього Національного положення (стандарту)) розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.

2. У звіті про власний капітал наводиться інформація про суми власного капіталу відповідно на початок і кінець звітного періоду, а також наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення залишку власного капіталу на початок року в результаті зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі і сумі власного капіталу, пов'язані з наданням або вилученням активів за рішенням власника.

4. У звіті про власний капітал окремо наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

5. У звіті про власний капітал відображається профіцит/дефіцит, що склався у звітному періоді в результаті діяльності суб'єкта державного сектору.

6. Розкриття статей звіту про власний капітал здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

IX. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

1. Пов'язаними сторонами є:

1.1. Контролюючий суб'єкт державного сектору та суб'єкт державного сектору, який прямо або опосередковано перебуває під контролем цього суб'єкта державного сектору;

1.2. Контрольований суб'єкт державного сектору та суб'єкт державного сектору, який прямо або опосередковано контролює цей суб'єкт державного сектору;

1.3. Суб'єкт господарювання - одержувач бюджетних коштів та суб'єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою;

1.4. Суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління суб'єкта державного сектору, та суб'єкт державного сектору, у сфері управління якого перебуває цей суб'єкт господарювання.

2. До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать:

2.1 надання та отримання послуг;

2.2 придбання або передача/продаж товарів, робіт, інших активів;

2.3 придбання або передача/продаж нерухомого майна;

2.4 орендні операції;

2.5 фінансові операції;

2.6 передача зобов'язань.

(Національне положення доповнено новим розділом ІХ згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

X. Події після дати балансу

1. Події після дати балансу, що уточнюють інформацію про операції, відображені у бухгалтерському обліку протягом звітного періоду, яка впливає на визнання та оцінку доходів, витрат, активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, можуть потребувати коригування певних статей фінансової звітності або розкриття інформації про ці події у примітках до річної фінансової звітності. Зокрема, до таких подій належать: переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про суттєве завищення їх вартості, визначеної на дату балансу; продаж запасів, що свідчить про необґрунтоване завищення чистої вартості їх реалізації на дату балансу; прийняття рішення про перерозподіл доходів; прийняття рішення про списання заборгованості, стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним; виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності, тощо.

(пункт 1 розділу X із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

2. Події, що відбуваються після дати балансу та вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, але розкриваються в примітках до річної фінансової звітності. Зокрема, до таких подій належать: прийняття рішення щодо реорганізації або припинення діяльності суб'єкта державного сектору; істотні придбання і продаж активів; знищення (втрата) активів суб'єкта державного сектору внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої події; прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність суб'єкта державного сектору, тощо.

(пункт 2 розділу Х із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 від 28.02.2017 р. N 307)

3. Якщо події після дати балансу свідчать про ймовірність припинення діяльності суб'єкта державного сектору або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.

(Національне положення доповнено новим розділом Х згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798,
 у зв'язку з цим розділ IX вважати розділом XI)

XI. Розкриття інформації у фінансовій звітності

1. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити:

інформацію про суб'єкт державного сектору;

дату звітності та звітний період;

дані про валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

інформацію про:

облікову політику суб'єкта державного сектору та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Інформація про суб'єкта державного сектору, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

найменування, організаційно-правову форму та місцезнаходження суб'єкта державного сектору;

короткий опис основної діяльності суб'єкта державного сектору;

код відомчої класифікації бюджету, назву органу управління, у віданні якого перебуває суб'єкт державного сектору;

абзац п'ятий пункту 2 розділу XІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 28.02.2017 р. N 307,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

дату затвердження звітності та назву суб'єкта державного сектору, що її затвердив.

3. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Національним положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до річної фінансової звітності.

(пункт 3 розділу XІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

4. У фінансовій звітності повинні бути вказані валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то суб'єкт державного сектору повинен розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

5. Суб'єкт державного сектору розкриває обрану облікову політику шляхом опису:

5.1. Принципів оцінки статей звітності.

5.2. Методів обліку окремих активів і зобов'язань.

6. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансовій звітності або у примітках до неї.

7. У примітках до річної фінансової звітності розкривається:

(абзац перший пункту 7 розділу XІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307)

7.1. Інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовій звітності, але є обов'язковою згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

7.2. Інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

7.3. Підпункт 7.3 пункту 7 розділу XІ виключено

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.3 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798,
 підпункт 7.3 пункту 7 розділу XІ виключено згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. N 307,
 у зв'язку з цим підпункти 7.4 - 7.7
 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.6)

7.3. Інформація про зміст події, що відбулася після дати балансу, та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості проведення такої оцінки.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.3 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

7.4. Інформація про події після дати балансу, які не потребують коригування статей фінансової звітності.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.4 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

7.5. Інформація про виконання бюджету (кошторису) щодо:

різниці між остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін і фактичними сумами виконання (касовими видатками) та причини їх виникнення;

причини відхилення між затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.5 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

7.6. Інформація про виконання бюджету щодо наданих з бюджету кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.6 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

8. У примітках до фінансової звітності за наявності операцій пов'язаних сторін наводиться така інформація:

8.1. Види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов'язаних сторін та характер відносин між такими пов'язаними сторонами.

8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованостей за операціями пов'язаних сторін.

(розділ ХІ доповнено пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

 

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

О. О. Канцуров

 

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


 

Установа/бюджет

__________________

за ЄДРПОУ

Територія

__________________

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
__________________

за
КОПФГ

Орган державного управління

__________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

__________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: проміжна, річна

 

 

 

БАЛАНС

на ____________ 20__ року

Форма N 1-дс

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

знос

1002

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

первісна вартість

1021

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

первісна вартість

1041

 

 

накопичена амортизація

1042

 

 

Запаси

1050

 

 

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

 

 

цінні папери, крім акцій

1111

 

 

акції та інші форми участі в капіталі

1112

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

за наданими кредитами

1130

 

 

за виданими авансами

1135

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

касі

1161

 

 

казначействі

1162

 

 

установах банків

1163

 

 

дорозі

1164

 

 

іноземній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

 

 

національній валюті

1176

 

 

іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

за цінними паперами

1500

 

 

за кредитами

1510

 

 

інші довгострокові зобов'язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

за кредитами

1550

 

 

за одержаними авансами

1555

 

 

за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

інші поточні зобов'язання, з них:

1575

 

 

за цінними паперами

1576

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

 

Керівник (посадова особа)

_________________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 від 28.02.2017 р. N 307,
від 29.11.2017 р. N 976,
від 27.11.2018 р. N 940,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2021 р. N 654)

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

__________________________________

за ЄДРПОУ

Територія

__________________________________

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
__________________________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

__________________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

__________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: проміжна, річна

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

Форма N 2-дс

 

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

Трансферти

2110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

Усього доходів

2200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

Усього витрат за необмінними операціями

2340

 

 

Усього витрат

2380

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

 

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

 

 

Оборона

2430

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

Охорона здоров'я

2480

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

Освіта

2500

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

УСЬОГО

2520

 

 

 

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на звітний рік із урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця
(графа 4 мінус графа 3)

план на звітний рік із урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця
(графа 7 мінус графа 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2543

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2544

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2550

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти, з них:

2560

 

 

 

 

 

 

від органів державного управління

2561

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

2570

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2581

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2590

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2630

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти, з них:

2640

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2641

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти, з них:

2690

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2691

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2830

 

 

Матеріальні витрати

2840

 

 

Амортизація

2850

 

 

Інші витрати

2860

 

 

Усього

2890

 

 

 

Керівник (посадова особа)

_________________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

(додаток 2 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 від 28.02.2017 р. N 307,
від 29.11.2017 р. N 976,
від 27.11.2018 р. N 940,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2021 р. N 654)

 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

 


 

Установа/бюджет

__________________

за ЄДРПОУ

Територія

__________________

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
__________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

__________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

__________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

Форма N 3-дс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
 період попереднього
 року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

 

 

 

бюджетні асигнування

3000

 

 

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

 

 

надходження від продажу активів

3010

 

 

інші надходження від обмінних операцій

3015

 

 

Надходження від необмінних операцій:

 

 

 

податкові надходження

3020

 

 

неподаткові надходження

3025

 

 

трансферти, з них:

3030

 

 

кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

 

 

надходження до державних цільових фондів

3040

 

 

інші надходження від необмінних операцій

3045

 

 

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

 

 

Інші надходження

3090

 

 

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

 

 

Витрати за обмінними операціями:

 

 

 

витрати на виконання бюджетних програм

3100

 

 

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

 

 

витрати з продажу активів

3115

 

 

інші витрати за обмінними операціями

3120

 

 

Витрати за необмінними операціями:

 

 

 

трансферти, з них:

3125

 

 

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

 

 

інші витрати за необмінними операціями

3130

 

 

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

3135

 

 

Інші витрати

3180

 

 

Усього витрат від операційної діяльності

3190

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

 

основних засобів

3205

 

 

інвестиційної нерухомості

3210

 

 

нематеріальних активів

3215

 

 

незавершених капітальних інвестицій

3220

 

 

довгострокових біологічних активів

3225

 

 

Надходження цільового фінансування

3230

 

 

Інші надходження

3235

 

 

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

 

 

Витрати на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3245

 

 

основних засобів

3250

 

 

інвестиційної нерухомості

3255

 

 

нематеріальних активів

3260

 

 

незавершених капітальних інвестицій

3265

 

 

довгострокових біологічних активів

3270

 

 

Інші витрати

3285

 

 

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

повернення кредитів

3300

 

 

отримання позик

3305

 

 

отримання відсотків (роялті)

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

 

 

Витрати на:

 

 

 

надання кредитів

3350

 

 

погашення позик

3355

 

 

сплату відсотків

3360

 

 

Інші витрати

3380

 

 

Коригування

3385

 

 

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

3400

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

Залишок коштів отриманий

3410

 

 

Залишок коштів перерахований

3415

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

 

 

Залишок коштів на кінець року

3425

 

 

 

____________
* Надходження в натуральній формі

 

 
______

 
______

* Витрати в натуральній формі

 

______

______

 

Керівник (посадова особа)

_____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_____________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
від 29.11.2017 р. N 976,
від 27.11.2018 р. N 940,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2021 р. N 654)

 

Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

КОДИ

01

 

 

 
 

 

 


 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа/бюджет

_____________________

за ЄДРПОУ

Територія

_____________________

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
_____________________

за КОПФГ

Орган державного управління

_____________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

_____________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-дс

 

Стаття

Код рядка

Внесений капітал

Капітал у дооцінках

Фінансовий результат

Капітал у підприємствах

Резерви

Цільове фінансування

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4010

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4020

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4030

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4090

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) основних засобів

4100

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій

4110

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

4120

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів

4130

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

4200

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення капіталу в підприємствах

4210

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення капіталу в підприємствах

4220

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4300

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

4310

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

_____________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_____________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

(додаток 4 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
від 29.11.2017 р. N 976,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2021 р. N 654)

(Національне положення у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629)

____________

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.