Інформація по темі "" | Публікації по тегу
96425 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Чинний з 01.01.2017 р., Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2017

м. Київ

N 307

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 384/30252

Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2017 року N 976,
від 27 листопада 2018 року N 939,
від 25 травня 2021 року N 285,
від 13 грудня 2022 року N 432
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
 фінансів України від 4 січня 2023 року N 5)

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, що додається.

2. Затвердити Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629), що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 лютого 2017 року N 307
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2017 року N 976)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 384/30252

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, Державною казначейською службою України та державними цільовими фондами (далі - суб'єкти державного сектору).

2. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629).

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі.

4. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі проведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку.

5. Порядок та строки подання фінансової звітності визначаються відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419.

Порядок та строки подання фінансової звітності про виконання державного та місцевих бюджетів визначено Бюджетним кодексом України.

Фінансова звітність подається суб'єктами державного сектору органам Казначейства за графіками, що встановлюються ними у межах строків, визначених нормативно-правовими актами.

Контролюючі суб'єкти державного сектору затверджують строки подання фінансової звітності суб'єктами державного сектору, що перебувають під їх контролем, достатні для подання фінансової звітності до органів Казначейства.

6. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими показниками граф і рядків. У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк. Додаткові рядки у формах фінансової звітності (крім приміток до річної фінансової звітності) вводити забороняється.

7. Звітний період для складання проміжної фінансової звітності охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного періоду.

(абзац перший пункту 7 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

8. Суб'єкти державного сектору, створені протягом звітного періоду, фінансову звітність складають і подають контролюючим суб'єктам державного сектору та органам Казначейства за місцем обслуговування в установленому законодавством порядку. У фінансовій звітності таких суб'єктів державного сектору залишки на початок звітного періоду та показники за аналогічний період попереднього року не зазначаються.

(абзац перший пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

Суб'єкти державного сектору, які ліквідовані або припинили свою діяльність шляхом реорганізації протягом звітного періоду, в тому числі у зв'язку із зміною бюджету, з якого здійснювались видатки на їх утримання, складають фінансову звітність в обсязі річної і подають суб'єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували, та органам Казначейства за місцем обслуговування. У фінансовій звітності таких суб'єктів державного сектору залишки на кінець звітного періоду не зазначаються.

(абзац другий пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

Суб'єкти державного сектору у разі зміни протягом звітного періоду контролюючого суб'єкта державного сектору фінансову звітність складають як такі, що ліквідовані або припинили свою діяльність шляхом реорганізації, та подають її в обсязі річної суб'єкту державного сектору, під контролем якого вони перебували. Контролюючому суб'єкту державного сектору подається фінансова звітність, складена як для новоствореного суб'єкта державного сектору, в установленому законодавством порядку.

(абзац третій пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

9. Фінансова звітність суб'єктів державного сектору подається контролюючим суб'єктам державного сектору з відміткою органів Казначейства щодо відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Усі форми фінансової звітності суб'єктів державного сектору, а також консолідована фінансова звітність перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

накладання кваліфікованого електронного підпису на кожну форму фінансової звітності (у разі подання звітності із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі - АС "Є-Звітність");

засвідчення підписом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності із зазначенням посади, власного імені та прізвища відповідальної особи органу Казначейства та дати перевірки звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).

(абзац четвертий пункту 9 розділу І у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

Контролюючі суб'єкти державного сектору до фінансової звітності додають форми фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору, які територіально розміщені в інших областях, з відміткою відповідних органів Казначейства.

(пункт 9 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

10. У разі неподання на звітну дату фінансової звітності суб'єктами державного сектору, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (далі - заходів ООС), та/або території району проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), контролюючі суб'єкти державного сектору до консолідованої фінансової звітності включають показники фінансової звітності таких суб'єктів державного сектору, поданої ними за попередній звітний період.

(абзац перший пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939,
від 13.12.2022 р. N 432,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 04.01.2023 р. N 5)

Контролюючі суб'єкти державного сектору до консолідованої річної фінансової звітності окремо подають фінансову звітність суб'єктів державного сектору, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або заходів ООС, та/або території району проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

(абзац другий пункту 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939,
від 13.12.2022 р. N 432,
враховуючи зміни, внесені наказом
 Міністерства фінансів України від 04.01.2023 р. N 5)

До консолідованої фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів Казначейство включає фінансову звітність місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яка була сформована Казначейством за останній звітний рік.

11. Фінансову звітність підписують керівник (посадова особа відповідно до законодавства та установчих документів) суб'єкта державного сектору та головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби).

В органах Казначейства фінансову звітність за операціями із виконання місцевих бюджетів підписують керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства, який відповідає за складання фінансової звітності.

У Казначействі квартальна фінансова звітність про виконання державного бюджету підписується керівником (заступником керівника) Казначейства і керівник структурного підрозділу Казначейства, який відповідає за складання фінансової звітності.

Річну фінансову звітність про виконання державного бюджету підписує Міністр фінансів України, керівник Казначейства і керівник структурного підрозділу Казначейства, який відповідає за складання фінансової звітності.

12. Подання фінансової звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм фінансової звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою). При поданні фінансової звітності із застосуванням АС "Є-Звітність" кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.

(пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

13. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

Форми звітності складаються та подаються із застосуванням АС "Є-Звітність".

Казначейство забезпечує розміщення на офіційному вебсайті Казначейства інформації щодо порядку роботи в АС "Є-Звітність".

(абзац третій пункту 13 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

При поданні звітності до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про статус документа.

Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС "Є-Звітність".

У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС "Є-Звітність" формує повідомлення про неприйняття звітності. Суб'єкти державного сектору здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.

У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС "Є-Звітність" з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС "Є-Звітність" в порядку, визначеному в абзацах другому, сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях з поданням звітності до АС "Є-Звітність" після усунення обставин, які стали причиною подання звітності на паперових носіях.

(абзац восьмий пункту 13 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

(пункт 13 розділу I у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

14. Пункт 14 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 939,
у зв'язку з цим пункт 15 вважати пунктом 14)

14. Суб'єкт державного сектору відповідає за достовірність даних, наведених у фінансовій звітності.

II. Порядок заповнення форм фінансової звітності

1. Заповнення форми N 1-дс "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ I. Нефінансові активи

У статті "Основні засоби" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

У статті "Інвестиційна нерухомість" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу інвестиційної нерухомості згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 94/18832. У цій статті наводяться окремо первісна вартість, сума зносу інвестиційної нерухомості та її залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю інвестиційної нерухомості та сумою її зносу.

У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1018/18313 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації.

У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів.

У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість довгострокових біологічних активів, а також нарахована сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю довгострокових біологічних активів і сумою накопиченої амортизації.

У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (зі змінами).

У статті "Виробництво" відображається вартість витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції (науково-дослідні роботи, виготовлення експериментальних приладів, інше виробництво).

У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість активів, які віднесені до складу поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва.

Розділ II. Фінансові активи

У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається дебіторська заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року (довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди, довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів, інша довгострокова дебіторська заборгованість тощо). У цій статті органи Казначейства відображають дебіторську заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються довгострокові фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств, довгострокові векселі одержані. Органи Казначейства у цій статті відображають акції та довгострокові цінні папери, придбані за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. Окремо органами Казначейства наводиться інформація про:

"цінні папери, крім акцій" - довгострокові цінні папери в активі державного або місцевих бюджетів, крім акцій, а також інші довгострокові фінансові активи бюджетів;

"акції та інші форми участі в капіталі" - придбані акції за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та інші форми участі в капіталі.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за наданими кредитами" відображаються короткострокові кредити, надані суб'єктами державного сектору відповідно до законодавства. У цій статті органи Казначейства відображають поточну дебіторську заборгованість за кредитами, наданими з державного або місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за виданими авансами" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати за товари, роботи, послуги, з працівниками за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування" відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з державними цільовими фондами, зокрема за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо.

У статті "Поточна дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" відображається дебіторська заборгованість, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів із внутрівідомчої передачі. Органи Казначейства відображають дебіторську заборгованість державного бюджету (місцевих бюджетів) за операціями з перерахунку доходів та іншу дебіторську заборгованість, яка виникає при відносинах між бюджетами.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображаються дебіторська заборгованість за розрахунками з відшкодування завданих збитків, зі спільної діяльності, за спеціальними видами платежів, інша поточна дебіторська заборгованість, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена у статтях 1120 - 1145 Балансу. Органи Казначейства у цій статті відображають дебіторську заборгованість за готівковими операціями, проведеними за рахунок бюджетних коштів.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються поточні фінансові інвестиції у цінні папери та короткострокові векселі одержані. У цій статті органи Казначейства відображають короткострокові цінні папери, придбані за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету.

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті" відображаються готівка, кошти на рахунках в органах Казначейства, в банках та депозити до запитання в національній валюті. Окремо наводяться:

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в касі" - залишок готівки в національній валюті та грошові документи в національній валюті, що знаходяться в касі суб'єкта державного сектору;

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в Казначействі" - залишок коштів на реєстраційних та інших рахунках в органах Казначейства, кошти, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

(абзац п'ятнадцятий розділу II пункту 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

"Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в установах банків" - залишок грошових коштів на поточних та інших рахунках у банку, кошти, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

(абзац шістнадцятий розділу II пункту 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в дорозі" - кошти, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному звітному періоді.

(розділ II пункту 1 розділу II доповнено новим абзацом сімнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять другий
 вважати абзацами відповідно вісімнадцятим - двадцять третім)

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті" відображаються залишок готівки в іноземній валюті та грошові документи в іноземній валюті, що знаходяться в касі суб'єкта державного сектору, грошові кошти в іноземній валюті на рахунках у банку, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, кошти, в іноземній валюті, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

У статті "Кошти бюджетів та інших клієнтів на єдиному казначейському рахунку" відображаються органами Казначейства кошти державного чи місцевих бюджетів на єдиному казначейському рахунку.

У статті "Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків" відображаються органами Казначейства кошти державного чи місцевих бюджетів на рахунках в установах банків. Окремо наводяться:

"Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків у національній валюті";

"Кошти бюджетів та інших клієнтів на рахунках в установах банків в іноземній валюті".

У статті "Інші фінансові активи" відображаються інші довгострокові та короткострокові фінансові активи розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів, які не відображені в інших статтях розділу II "Фінансові активи" Балансу. Органи Казначейства у цій статті відображають активи державного бюджету за взаємними розрахунками, місцевих бюджетів із державним бюджетом або місцевими бюджетами інших рівнів та інші фінансові активи державного чи місцевих бюджетів.

Розділ III. Витрати майбутніх періодів

У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються здійснені у звітному періоді витрати розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо).

Пасив

Розділ I. Власний капітал та фінансовий результат

У статті "Внесений капітал" відображається капітал розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, сформований за відповідними рішеннями органів управління.

У статті "Капітал у дооцінках" відображається результат дооцінок (уцінок) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством, що склався на кінець звітного періоду.

У статті "Фінансовий результат" відображається результат виконання кошторису (бюджету) розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами. У цій статті органи Казначейства відображають результат виконання державного або місцевих бюджетів.

У статті "Капітал у підприємствах" відображається сума капіталу у формі внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, акцій та цінних паперів.

У статті "Резерви" відображається резервний капітал, який формується державними цільовими фондами відповідно до законодавства.

У статті "Цільове фінансування" відображається сума залишку коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру.

Розділ II. Зобов'язання

У статті "Довгострокові зобов'язання за цінними паперами" відображаються зобов'язання за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами. У цій статті наводиться сума зобов'язань за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов'язанням. Органи Казначейства у цій статті відображають зобов'язання за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного або місцевих бюджетів.

(абзац перший розділу II Пасиву пункту 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

У статті "Довгострокові зобов'язання за кредитами" відображається довгострокова заборгованість розпорядників бюджетних коштів або державних цільових фондів банкам за одержані відповідно до законодавства кредити, строк сплати яких настане у наступні періоди, відстрочені довгострокові кредити, одержані в установах банків, інші довгострокові позики, одержані відповідно до законодавства. Органи Казначейства у цій статті відображають довгострокові зовнішні і внутрішні кредити, залучені до державного або місцевих бюджетів.

У статті "Інші довгострокові зобов'язання" відображаються довгострокова заборгованість за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства, випущені облігації та інші позикові кошти (крім тих, що відображаються у статтях 1500 та 1510 Балансу), на які нараховуються відсотки, тощо. Органи Казначейства у цій статті відображають інші довгострокові внутрішні (зовнішні) зобов'язання державного або місцевих бюджетів.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, за довгостроковими цінними паперами, зокрема довгостроковими векселями, та іншими довгостроковими зобов'язаннями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Органи Казначейства у цій статті відображають поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями державного або місцевих бюджетів, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Поточні зобов'язання за платежами до бюджету" відображаються зобов'язання за податками, зборами, платежами, які нараховуються та сплачуються до бюджету відповідно до законодавства.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками за товари, роботи, послуги" відображаються зобов'язання за розрахунками з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

У статті "Поточні зобов'язання за кредитами" відображаються короткострокові кредити, одержані в банках відповідно до законодавства, короткострокові кредити, одержані в банках, які були відстрочені, короткострокові позики, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, інша поточна заборгованість за кредитами та позиками у національній та іноземній валютах. Органи Казначейства у цій статті відображають короткострокові внутрішні (зовнішні) кредити, залучені до державного або місцевих бюджетів, та інші поточні внутрішні (зовнішні) зобов'язання за позиками державного або місцевих бюджетів.

У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображаються одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи, зобов'язання за розрахунками із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби, за виконані науково-дослідні роботи.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображаються зобов'язання за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб'єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками із соціального страхування" відображаються зобов'язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за видами страхування, передбаченими законодавством, зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

У статті "Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками" відображаються зобов'язання за розрахунками за операціями з внутрівідомчої передачі виробничих запасів та інших нефінансових активів. Органи Казначейства у цій статті відображають зобов'язання за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання державного бюджету, місцевих бюджетів із державним бюджетом, за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим, та зобов'язання, що виникають у процесі їх виконання, а також зобов'язання місцевих бюджетів за позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку.

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються поточні зобов'язання за цінними паперами, розрахунками з депонентами, за депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, за спеціальними видами платежів, операціями зі спільної діяльності та іншими кредиторами. Органи Казначейства у цій статті відображають інформацію про кошти, розміщені на депозитних рахунках, та короткострокові зобов'язання за цінними паперами державного або місцевих бюджетів. Окремо наводяться короткострокові зобов'язання за цінними паперами державного або місцевих бюджетів.

(абзац дванадцятий розділу II Пасиву пункту 1
 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.05.2021 р. N 285)

Розділ III. Забезпечення

У статті "Забезпечення" відображаються кошти, які за рішенням суб'єкта державного сектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Розділ IV. Доходи майбутніх періодів

У розділі IV "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах (доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо).

2. Заповнення форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати" здійснюється у такому порядку:

Розділ I. Фінансовий результат діяльності

Доходи

У статті "Бюджетні асигнування" відображаються доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

У статті "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" відображаються доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

У статті "Доходи від продажу активів" відображаються доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім операцій із реалізації нерухомого майна розпорядниками бюджетних коштів).

У статті "Фінансові доходи" відображаються доходи від відсотків, роялті, дивідендів, операцій із кредитування і надання гарантій та кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право.

У статті "Інші доходи від обмінних операцій" відображаються інші доходи за обмінними операціями, які не відображені у статтях 2010 - 2040 Звіту про фінансові результати.

У статті "Трансферти" відображаються доходи від отримання суб'єктом державного сектору трансфертів.

У статті "Надходження до державних цільових фондів" відображаються надходження до державних цільових фондів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інші надходження.

У статті "Інші доходи від необмінних операцій" відображаються інші доходи від необмінних операцій, які не наведені у статтях 2090 - 2120 Звіту про фінансові результати, зокрема доходи розпорядників бюджетних коштів від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг).

Витрати

У статті "Витрати на виконання бюджетних програм" відображаються витрати, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

У статті "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" відображаються витрати, пов'язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

У статті "Витрати з продажу активів" відображаються собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрати, пов'язані з реалізацією майна.

У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов'язані із запозиченням згідно із законодавством.

У статті "Інші витрати за обмінними операціями" відображаються витрати, які не відображені у статтях 2210 - 2240 Звіту про фінансові результати, зокрема втрати за активами й зобов'язаннями суб'єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій тощо.

У статті "Трансферти" відображаються витрати за наданими трансфертами.

У статті "Інші витрати за необмінними операціями" відображаються інші витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів.

Розділ II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

У статтях 2420 - 2520 розділу II Звіту про фінансові результати відображаються суми видатків кошторису розпорядників бюджетних коштів у розрізі кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету за звітний та попередній звітний періоди.

Розділ III. Виконання бюджету (кошторису)

У статтях 2530 - 2790 розділу III Звіту про фінансові результати органами Казначейства та державними цільовими фондами відображається інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно із затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

(абзац перший розділу III пункту 2 розділу II у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

У цих статтях визначається різниця між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

(абзац другий розділу III пункту 2 розділу II у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939)

Фактичні суми виконання (касові видатки) у Звіті про фінансові результати необхідно подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.

У статті "Податкові надходження" відображаються доходи від податкових надходжень державного (місцевих) бюджету.

У статті "Неподаткові надходження" відображаються доходи від неподаткових надходжень державного (місцевих) бюджету.

У статті "Доходи від операцій з капіталом" відображаються доходи державного або місцевих бюджетів від продажу майна.

У статті "Офіційні трансферти" відображаються кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. Окремо наводяться офіційні трансферти від органів державного управління.

У статті "Цільові фонди" відображаються надходження цільових фондів бюджету.

У статті "Надходження державних цільових фондів" відображаються надходження фондів загальнообов'язкового соціального та пенсійного страхування.

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження, які не наведені у статтях 2530 - 2580 Звіту про фінансові результати.

У статті "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" відображаються кошти державного або місцевих бюджетів, спрямовані на оплату праці та суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи.

У статті "Використання товарів і послуг" відображаються суми витрат державного або місцевих бюджетів, пов'язаних із придбанням товарів і послуг.

У статті "Обслуговування боргових зобов'язань" відображаються фінансові витрати державного або місцевих бюджетів, пов'язані з обслуговуванням внутрішніх (зовнішніх) боргових зобов'язань.

У статті "Поточні трансферти" відображаються видатки державного або місцевих бюджетів на надання субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, іншим бюджетам. Окремо наводяться поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.

У статті "Соціальне забезпечення" відображаються суми поточних виплат населенню з державного або місцевих бюджетів.

У статті "Інші поточні видатки" відображаються видатки державного або місцевих бюджетів, які не пов'язані з придбанням товарів і послуг.

У статті "Нерозподілені видатки" відображаються кошти резервного фонду, передбачені у Державному бюджеті України або рішенням відповідної місцевої ради.

У статті "Придбання основного капіталу" відображаються видатки державного або місцевих бюджетів на придбання чи створення основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів.

У статті "Капітальні трансферти" відображаються видатки на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів, капітальні трансферти урядам зарубіжних країн і міжнародним організаціям і капітальні трансферти населенню. Окремо наводяться капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів.

У статті "Внутрішнє кредитування" відображаються витрати державного або місцевих бюджетів за операціями з надання внутрішніх кредитів та надходження до державного або місцевих бюджетів від їх повернення.

У статті "Зовнішнє кредитування" відображаються витрати державного або місцевих бюджетів за операціями з надання зовнішніх кредитів та надходження до державного або місцевих бюджетів від їх повернення.

Розділ IV. Елементи витрат за обмінними операціями

У статті "Витрати на оплату праці" відображаються витрати на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

У статті "Відрахування на соціальні заходи" відображаються суми, витрачені та відраховані на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання програм (оплата праці працівників).

У статті "Матеріальні витрати" відображаються матеріальні витрати, які здійснюються суб'єктом державного сектору в процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо.

У статті "Амортизація" відображається нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, інвестиційної нерухомості, довгострокових біологічних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі основної діяльності суб'єкта державного сектору та на виконання програм, не пов'язаних із основною діяльністю.

У статті "Інші витрати" відображаються інші витрати, які не відображені у статтях 2820 - 2850 Звіту про фінансові результати.

3. Заповнення форми N 3-дс "Звіт про рух грошових коштів" здійснюється у такому порядку:

Розділ I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

У розділі I Звіту про рух грошових коштів визначається рух грошових коштів у результаті операційної діяльності на основі суми надходжень від операційної діяльності та суми витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на субрахунках бухгалтерського обліку.

У статті "Бюджетні асигнування" відображається надходження коштів, отриманих за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, утримання апарату.

У статті "Надходження від надання послуг (виконання робіт)" відображається надходження коштів, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством. Органи Казначейства у цій статті відображають кошти державного або місцевих бюджетів, які надходять як плата за надання послуг.

У статті "Надходження від продажу активів" відображаються кошти від реалізації матеріальних активів (крім необоротних активів). Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів до державного або місцевих бюджетів від операцій з капіталом.

У статті "Інші надходження від обмінних операцій" відображаються інші надходження від операційної діяльності за обмінними операціями, не включені до попередніх статей 3000 - 3010 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші надходження державного або місцевих бюджетів від операційної діяльності за обмінними операціями (фінансові доходи, концесійні доходи).

У статті "Податкові надходження" органами Казначейства відображаються податкові надходження державного або місцевих бюджетів.

У статті "Неподаткові надходження" органами Казначейства відображаються неподаткові надходження державного або місцевих бюджетів.

У статті "Трансферти" відображаються кошти трансфертів, отримані суб'єктом державного сектору. Органи Казначейства у цій статті відображають кошти державного або місцевих бюджетів за офіційними трансфертами від органів державного управління, урядів зарубіжних країн і міжнародних організацій. Окремо наводяться кошти трансфертів, отримані від органів державного управління.

У статті "Надходження до державних цільових фондів" відображаються надходження до державних цільових фондів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інші надходження.

У статті "Інші надходження від необмінних операцій" відображаються інші надходження від операційної діяльності за необмінними операціями, не включені до попередніх статей 3020 - 3040 Звіту про рух грошових коштів, зокрема кошти розпорядників бюджетних коштів від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг), в тому числі надходження в натуральній формі. Органи Казначейства у цій статті відображають інші кошти державного бюджету або місцевих бюджетів від операційної діяльності за необмінними операціями.

У статті "Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями" відображаються надходження готівкових коштів та грошових документів у касу суб'єкта державного сектору, коштів у дорозі.

(розділ I пункту 3 розділу II доповнено новим абзацом одинадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим)

У статті "Інші надходження" відображаються надходження коштів, отриманих суб'єктом державного сектору у тимчасове розпорядження, які підлягають подальшому їх розподілу, виплаті працівникам, перерахуванню за призначенням.

У статті "Витрати на виконання бюджетних програм" відображається використання коштів на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів на оплату праці, які здійснюють розпорядники бюджетних коштів, нарахування на оплату праці та поточні витрати, зокрема матеріальні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо.

У статті "Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)" відображається використання коштів, пов'язане з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

У статті "Витрати з продажу активів" відображається використання коштів, пов'язане з реалізацією активів.

У статті "Інші витрати за обмінними операціями" відображається використання коштів на інші напрями операційної діяльності за обмінними операціями, не включене до попередніх статей 3100 - 3115 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інше використання коштів від операційної діяльності за обмінними операціями.

У статті "Трансферти" відображається використання коштів за наданими трансфертами. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів, пов'язане з наданням субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, поточних трансфертів населенню, у тому числі виплата всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій, стипендій, пенсій, путівок на оздоровлення, поточних та капітальних трансфертів органам державного управління інших рівнів, капітальних трансфертів урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, капітальних трансфертів населенню. Окремо наводяться кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів.

У статті "Інші витрати за необмінними операціями" відображається використання коштів на інші напрями операційної діяльності за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів на інші напрями операційної діяльності за необмінними операціями державного або місцевих бюджетів.

У статті "Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями" відображається використання готівкових коштів, грошових документів з каси суб'єкта державного сектору та зарахування коштів у дорозі на відповідні рахунки.

(розділ I пункту 3 розділу II доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 939,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять першим)

У статті "Інші витрати" відображається використання коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, на подальший їх розподіл, виплати працівникам, перерахування за призначенням.

У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності.

Розділ II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

У розділі II Звіту про рух грошових коштів визначається рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності на основі аналізу змін у статтях Балансу "Основні засоби", "Інвестиційна нерухомість", "Нематеріальні активи", "Незавершені капітальні інвестиції", "Довгострокові біологічні активи", "Довгострокові фінансові інвестиції", "Поточні фінансові інвестиції".

У статті "Надходження від продажу фінансових інвестицій" відображаються надходження коштів від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств. Органи Казначейства у цій статті відображають надходження до державного або місцевих бюджетів коштів від продажу фінансових інвестицій.

У статті "Надходження від продажу основних засобів" відображаються надходження коштів від продажу основних засобів, крім надходжень від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.

У статті "Надходження від продажу інвестиційної нерухомості" відображаються надходження коштів від продажу інвестиційної нерухомості.

У статті "Надходження від продажу нематеріальних активів" відображаються надходження коштів від продажу нематеріальних активів.

У статті "Надходження від продажу незавершених капітальних інвестицій" відображаються надходження коштів від продажу незавершених капітальних інвестицій.

У статті "Надходження від продажу довгострокових біологічних активів" відображаються надходження коштів від продажу довгострокових біологічних активів.

У статті "Надходження цільового фінансування" відображається надходження коштів, які спрямовуються на придбання (створення) необоротних активів.

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження коштів від інвестиційної діяльності, не включені до попередніх статей 3200 - 3230 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші надходження державного або місцевих бюджетів від інвестиційної діяльності.

У статті "Витрати на придбання фінансових інвестицій" відображається використання коштів на придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів державного або місцевих бюджетів на придбання фінансових інвестицій.

У статті "Витрати на придбання основних засобів" відображається використання коштів на придбання (створення) основних засобів.

У статті "Витрати на придбання інвестиційної нерухомості" відображається використання коштів на придбання (створення) інвестиційної нерухомості.

У статті "Витрати на придбання нематеріальних активів" відображається використання коштів на придбання (створення) нематеріальних активів.

У статті "Витрати на придбання незавершених капітальних інвестицій" відображається використання коштів на придбання (створення) незавершених капітальних інвестицій.

У статті "Витрати на придбання довгострокових біологічних активів" відображається використання коштів на придбання (створення) довгострокових біологічних активів.

У статті "Інші витрати" відображається інше використання коштів на інвестиційну діяльність, не включене до попередніх статей 3245 - 3270 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інше використання коштів державного або місцевих бюджетів на інвестиційну діяльність, зокрема використання коштів на придбання основного капіталу.

У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності.

Розділ III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

У розділі III Звіту про рух грошових коштів відображають рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності, який визначається на основі змін у статтях балансу, пов'язаних із фінансовою діяльністю (розділи Балансу "Зобов'язання", "Забезпечення").

У статті "Надходження від повернення кредитів" відображаються надходження коштів у результаті повернення раніше наданих кредитів. Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів державного або місцевих бюджетів у результаті повернення кредитів, раніше наданих із державного або місцевого бюджету.

У статті "Надходження від отримання позик" відображаються надходження коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю). Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів державного або місцевих бюджетів у результаті отримання позик.

У статті "Надходження від отримання відсотків (роялті)" відображаються надходження коштів у результаті отримання відсотків, роялті, дивідендів, операцій із кредитування і надання гарантій та кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право. Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів у результаті отримання відсотків за користування кредитами, наданими з державного або місцевих бюджетів, плати за надані державні та місцеві гарантії.

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від фінансової діяльності за обмінними операціями, не включені до попередніх статей 3300 - 3310 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші надходження коштів державного або місцевих бюджетів від фінансової діяльності.

У статті "Витрати на надання кредитів" відображаються суми витрачених грошових коштів на надання кредитів. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів на надання кредитів із державного або місцевих бюджетів.

У статті "Витрати на погашення позик" відображаються витрачання грошових коштів для погашення отриманих позик. Органи Казначейства у цій статті відображають суми коштів державного або місцевих бюджетів, спрямованих на погашення позик.

У статті "Витрати на сплату відсотків" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами та іншими запозиченнями згідно із законодавством. Органи Казначейства у цій статті відображають суми коштів, спрямованих із державного або місцевих бюджетів на сплату відсотків за користування кредитами та іншими запозиченнями згідно із законодавством.

У статті "Інші витрати" відображаються інші кошти, використані на фінансову діяльність, які не включені до попередніх статей 3350 - 3360 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші кошти державного або місцевих бюджетів, використані на фінансову діяльність.

У статті "Коригування" органи Казначейства відображають суми коригувань боргових операцій державного бюджету.

У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності.

У статті "Чистий рух коштів за звітний період" відображається сума різниць між сумами грошових надходжень і використаних коштів, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

У статті "Залишок коштів на початок року" відображається залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у Балансі.

У статті "Залишок коштів отриманий" відображається сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), отримана від суб'єкта державного сектору відповідно до законодавства України у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду.

У статті "Залишок коштів перерахований" відображається сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), перерахована відповідно до законодавства України у звітному періоді (повернена суб'єкту державного сектору, що надав ці кошти, тощо) і не є використанням цих коштів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного періоду.

У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках або зі знаком "-") залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Органи Казначейства у цій статті відображають суми збільшення або зменшення залишку коштів державного або місцевих бюджетів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумами грошових надходжень і використаних коштів, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період", "Залишок коштів отриманий", "Залишок коштів перерахований" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

У Звіті про рух грошових коштів довідково наводиться інформація про операції в натуральній формі:

у рядку "*Надходження в натуральній формі" відображається безкоштовне отримання активів, послуг (робіт) у грошовому виразі;

у рядку "*Витрати в натуральній формі" відображається витрачання активів, послуг (робіт) у натуральній формі в грошовому виразі.

4. Заповнення форми N 4-дс "Звіт про власний капітал" здійснюється у такому порядку.

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" відображають суми власного капіталу на початок (не скоригований залишок) і кінець року. Органи Казначейства у цій статті відображають суми фінансового результату на початок (не скоригований) та кінець звітного року.

У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 90/18828, та інші зміни фінансового результату (коригування результату виконання кошторису на суму витрат, які включаються до первісної вартості основних засобів, тощо). Органи Казначейства у статтях "Виправлення помилок" та "Інші зміни" наводять інформацію про виявлені помилки або інші зміни фінансового результату.

У статті "Скоригований залишок на початок року" відображається залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань. Органи Казначейства у цій статті відображають суми фінансового результату на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

У статтях "Дооцінка (уцінка) основних засобів", "Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій", "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів", "Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів" відображаються суми дооцінок (уцінок) основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів і довгострокових біологічних активів протягом звітного періоду, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

У статті "Профіцит/дефіцит за звітний період" відображається сума профіциту або дефіциту за звітний період зі Звіту про фінансові результати. Органами Казначейства відображається сума профіциту або дефіциту бюджету за звітний період.

У статті "Збільшення капіталу в підприємствах" наводяться дані про збільшення капіталу внаслідок операцій з отримання до сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального сектору економіки, збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, та придбання фінансових інвестицій.

У статті "Зменшення капіталу в підприємствах" наводяться дані про зменшення капіталу в підприємствах внаслідок операцій із вилучення зі сфери управління суб'єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки, зменшення розміру власного капіталу у підприємствах, які належать до сфери управління суб'єкта державного сектору, та вибуття фінансових інвестицій.

У статті "Інші зміни в капіталі" відображаються інші зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору, не вказані у попередніх статтях 4010 - 4030 Звіту про власний капітал.

У статті "Разом змін у капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у статтях 4100 - 4290.

Стаття "Залишок на кінець звітного періоду" визначається з огляду на скоригований залишок капіталу на початок року (рядок 4090) і підсумки змін у капіталі (рядок 4300). Органами Казначейства відображається сума фінансового результату бюджету на кінець звітного періоду.

Дані в графах 3 - 9 наводяться у дужках або зі знаком мінус, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.11.2017 р. N 976)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 лютого 2017 року N 307

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2017 р. за N 384/30252

Зміни
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі I:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "у тисячах гривень без десяткових знаків" замінити словами "у гривнях";

абзац другий виключити;

2) у пункті 4:

в абзаці шостому слова "Державного казначейства України" замінити словами "Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)";

в абзаці вісімнадцятому слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "Державного казначейства України" замінити словом "Казначейства";

абзац двадцять шостий після слів "примітки до" доповнити словом "річної";

в абзаці тридцять другому слова "Державне казначейство" замінити словом "Казначейство".

2. Абзац третій пункту 7 розділу III після слів "що ліквідується" доповнити словами "або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)".

3. У пункті 1 розділу IV слова "приміток до звітів" замінити словами "приміток до річної фінансової звітності".

4. Абзац другий пункту 8 розділу V після слів "в примітках до" доповнити словом "річної".

5. У розділі VI:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"IV. Елементи витрат за обмінними операціями.";

2) у пункті 3 слова ", зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов'язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника)" виключити;

3) у пункті 4 слова ", зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником)" виключити;

4) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 9, 10;

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"11. У розділі IV Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи витрат, яких зазнав суб'єкт державного сектору в процесі основної діяльності протягом звітного періоду.".

6. У розділі X:

1) перше речення пункту 1 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

2) пункт 2 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної".

7. У розділі XI:

1) абзац п'ятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

2) пункт 3 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

3) у пункті 7:

абзац перший після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

підпункт 7.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 7.4 - 7.7 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.6.

8. Додаток 1 "Баланс" (форма N 1-дс) та додаток 2 "Звіт про фінансові результати" (форма N 2-дс) викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 


 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________

за ЄДРПОУ

Територія

___________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
___________________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

___________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

___________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

Періодичність: квартальна, річна

 

 

 

БАЛАНС

на ____________ 20__ року

Форма N 1-дс

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

знос

1002

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

первісна вартість

1021

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

первісна вартість

1041

 

 

знос

1042

 

 

Запаси

1050

 

 

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

за наданими кредитами

1130

 

 

за виданими авансами

1135

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

касі

1161

 

 

казначействі

1162

 

 

установах банків

1163

 

 

іноземній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

 

 

в національній валюті

1176

 

 

в іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

за цінними паперами

1500

 

 

за кредитами

1510

 

 

інші довгострокові зобов'язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

за кредитами

1550

 

 

за одержаними авансами

1555

 

 

за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

інші поточні зобов'язання

1575

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

 

Керівник (посадова особа)

_________________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

 

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 


 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

__________________________________

за ЄДРПОУ

Територія

__________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання

 
__________________________________

 
за КОПФГ

Орган державного управління

__________________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

__________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Форма N 2-дс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

Трансферти

2110

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

Усього доходів

2200

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

Усього витрати за необмінними операціями

2340

 

 

Усього витрат

2380

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

 

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

 

 

Оборона

2430

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

Охорона здоров'я

2480

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

Освіта

2500

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

 

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план за звітний період

план за звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план за звітний період

план за звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2551

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2552

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2553

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2554

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

2555

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти

2570

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів

2581

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2582

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2583

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2584

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2585

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2640

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2830

 

 

Матеріальні витрати

2840

 

 

Амортизація

2850

 

 

Інші витрати

2860

 

 

Усього

2890

 

 

 

Керівник (посадова особа)

_________________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 
 
_________________
(підпис)

 
 
________________
(ініціали та прізвище)


 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×