Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22544 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

Набере чинності з 01.01.2017 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.12.2010 N 1629

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 87/18825

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору), які складають та подають консолідовану фінансову звітність.

3. Це Національне положення (стандарт) не застосовується суб'єктами державного сектору до фінансової звітності контрольованих суб'єктів господарювання, які є підприємствами державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери їх управління. Показники фінансової звітності підприємств державного, комунального секторів економіки підлягають консолідації згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1223/23755 (зі змінами).

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

Консолідована фінансова звітність підприємств державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління контролюючого суб'єкта державного сектору, складається окремо та подається у складі консолідованої фінансової звітності.

У бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності контролюючого суб'єкта державного сектору внески до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки відображаються як фінансові інвестиції.

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають такі значення:

внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій;

внутрішньогрупові операції - операції між контролюючим та контрольованими суб'єктами державного сектору або між контрольованими суб'єктами державного сектору в межах однієї економічної групи;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність контролюючого суб'єкта та контрольованих ним суб'єктів як єдиної економічної групи;

(абзац четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

контроль - повноваження суб'єкта державного сектору управляти фінансовою та операційною політикою іншого суб'єкта державного сектору з метою одержання вигід від його діяльності.

II. Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

1. Консолідовану фінансову звітність подає контролюючий суб'єкт державного сектору.

Контролюючий суб'єкт державного сектору не подає консолідованої фінансової звітності:

а) якщо він є контрольованим суб'єктом державного сектору іншої економічної групи; або

б) за наявності відповідного рішення власника, прийнятого в установленому порядку.

2. Контролюючий суб'єкт державного сектору, який подає консолідовану фінансову звітність, консолідує показники фінансової звітності всіх контрольованих суб'єктів, крім тих, стосовно яких наявна одна з таких умов:

а) контроль над контрольованим суб'єктом державного сектору є тимчасовим;

б) контрольований суб'єкт державного сектору провадить діяльність в умовах довгострокових обмежень, які не дають змоги контролюючому суб'єкту державного сектору отримувати вигоди або потенціал корисності від його діяльності. У такому разі відповідні активи і операції відображаються відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації. Склад і форми фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 N 1629).

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:

а) сальдо та операції між суб'єктами державного сектору в межах економічної групи та отримані в результаті нереалізовані доходи;

б) нереалізовані втрати в результаті операцій в межах економічної групи, за винятком випадків, коли їх можна відшкодувати.

4. При складанні консолідованої фінансової звітності наводяться усі статті (рядки) форм фінансової звітності, можуть не наводитись статті (рядки) форм фінансової звітності, за якими у суб'єктів державного сектору економічної групи відсутні показники.

5. Фінансова звітність контролюючого суб'єкта державного сектору та його контрольованих суб'єктів державного сектору, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.

6. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності контролюючого та контрольованих суб'єктів державного сектору з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.

7. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору, розташованих за межами України, у валюту України, визначаються згідно з іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається на основі консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати та консолідованого звіту про власний капітал.

III. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору

1. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору (далі - загальна консолідована фінансова звітність) складається Державною казначейською службою України з метою отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів.

2. Загальна консолідована фінансова звітність включає консолідований баланс, консолідований звіт про фінансовий результат, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал згідно з додатками 1 - 4 до цього Національного положення (стандарту).

3. Формування загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації.

(пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

4. Розкриття статей звітів загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

5. Консолідована фінансова звітність контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, що використовується при складанні форм загальної консолідованої фінансової звітності, має бути за той самий звітний період і на ту саму дату балансу, на яку складається загальна консолідована фінансова звітність.

6. Загальна консолідована фінансова звітність складається за показниками консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні загальної консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до загальної консолідованої фінансової звітності державного сектору.

7. Консолідована інформація про виконання бюджету (кошторису) формується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

(Національне положення доповнено новим розділом ІІІ згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 у зв'язку з цим розділ III вважати розділом IV)

IV. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

1. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про:

1.1. Перелік контрольованих суб'єктів державного сектору, що належать до сфери управління, із зазначенням:

найменування, країни та місця реєстрації і місцезнаходження;

короткого опису основної діяльності;

найменування контролюючих суб'єктів державного сектору іншої економічної групи, від яких отримувались активи для покриття витрат з реалізації їх цілей, обсяги цих активів і не використані (або не повернені) залишки на кінець звітного періоду.

1.2. Причини, з яких показники фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору не включено до консолідованої фінансової звітності.

2. У примітках до консолідованої фінансової звітності також наводиться інформація про статті, до яких застосовувалася різна облікова політика.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

О. О. Канцуров

 

 

 

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

на ____________ 20__ року

Форма N 1-кдс

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби:

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знос

1002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знос

1012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

1041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

1042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цінні папери, крім акцій

1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акції та інші форми участі в капіталі

1112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за наданими кредитами

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за виданими авансами

1135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

касі

1161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

казначействі

1162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установах банків

1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорозі

1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземній валюті

1165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рахунках в установах банків, у тому числі в:

1175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

національній валюті

1176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іноземній валюті

1177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесений капітал

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви

1440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за цінними паперами

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитами

1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов'язання

1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитами

1550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за одержаними авансами

1555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші поточні зобов'язання, з них:

1575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за цінними паперами

1576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
__________________________________
(ініціали та прізвище)

 

(Національне положення доповнено додатком 1 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20__ року

Форма N 2-кдс

 

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових
 фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від обмінних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетні асигнування

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від продажу активів

2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові доходи

2040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи від обмінних операцій

2050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів від обмінних операцій

2080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від необмінних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження до державних цільових фондів

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи від необмінних операцій

2130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів від необмінних операцій

2170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за обмінними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з продажу активів

2230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати за обмінними операціями

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат за обмінними операціями

2290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за необмінними операціями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферти

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати за необмінними операціями

2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат за необмінними операціями

2340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Загальнодержавні функції

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборона

2430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

2450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

2460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

2470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров'я

2480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовний та фізичний розвиток

2490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

2520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неподаткові надходження

2540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження

2543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

2544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з капіталом

2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційні трансферти, з них:

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від органів державного управління

2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільові фонди

2570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження державних цільових фондів

2580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Пенсійного фонду України

2581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

2590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти, з них:

2640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілені видатки

2670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

2680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти, з них:

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органам державного управління інших рівнів

2691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат

2780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

консолідовані
 показники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Витрати на оплату праці

2820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати

2840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

2850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

2860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
__________________________________
(ініціали та прізвище)

 

(Національне положення доповнено додатком 2 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ рік

Форма N 3-кдс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети
 державних
 цільових
 фондів

органи державних
 цільових фондів

державний
 бюджет

розпорядники
 коштів державного
 бюджету

місцеві бюджети

розпорядники
 коштів місцевих бюджетів

бюджети
 державних
 цільових фондів

органи державних
 цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від обмінних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетні асигнування

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від продажу активів

3010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші надходження від обмінних операцій

3015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від необмінних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податкові надходження

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неподаткові надходження

3025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти, з них:

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження до державних цільових фондів

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші надходження від необмінних операцій

3045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за обмінними операціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на виконання бюджетних програм

3100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати з продажу активів

3115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати за обмінними операціями

3120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати за необмінними операціями:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансферти, з них:

3125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші витрати за необмінними операціями

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

3135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

3180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат від операційної діяльності

3190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основних засобів

3205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвестиційної нерухомості

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематеріальних активів

3215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершених капітальних інвестицій

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокових біологічних активів

3225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження цільового фінансування

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на придбання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основних засобів

3250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвестиційної нерухомості

3255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нематеріальних активів

3260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершених капітальних інвестицій

3265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокових біологічних активів

3270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

3285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання позик

3305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання відсотків (роялті)

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання кредитів

3350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення позик

3355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сплату відсотків

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

3380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування

3385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів отриманий

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів перерахований

3415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Надходження в натуральній формі

 
_____________

 
______________________________

* Витрати в натуральній формі

_____________

______________________________

 

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
______________________________
(ініціали та прізвище)

 

(Національне положення доповнено додатком 3 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

 

Додаток 4
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

 

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01


Одиниця виміру: тис. грн

 

 

 

Періодичність: річна

 

 

 

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 20__ рік

Форма N 4-кдс

 

Стаття

Код рядка

Фінансовий
 результат
 виконання
 державного
 бюджету

Розпорядники коштів державного бюджету

Фінансовий
 результат
 виконання
 місцевих
 бюджетів

Розпорядники коштів місцевих бюджетів

Фінансовий
 результат
 виконання
бюджетів державних
 цільових
 фондів

Органи державних цільових фондів

Консолідовані
 показники

внесений
 капітал

капітал
 у дооцінках

фінансовий
 результат

капітал
 у підприємствах

резерви

цільове
 фінансування

разом

внесений
 капітал

капітал
 у дооцінках

фінансовий
 результат

капітал
 у підприємствах

резерви

цільове
 фінансування

разом

внесений
 капітал

капітал
 у дооцінках

фінансовий
 результат

капітал
 у підприємствах

резерви

цільове
 фінансування

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) основних засобів

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

4120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів

4130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіцит/дефіцит за звітний період

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення капіталу в підприємствах

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення капіталу в підприємствах

4220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду

4310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (посадова особа)

______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби) / керівник структурного
підрозділу, який відповідальний за складання звітності

 
 
______________________
(підпис)

 
 
__________________________________
(ініціали та прізвище)

 

(Національне положення доповнено додатком 4 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

____________

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн