Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27134 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010

м. Київ

N 1629

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 87/18825

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Дію попередньої редакції наказу відновлено у зв'язку із зміною
дати набрання чинності наказом Міністерства фінансів України
від 18 травня 2012 року N 568
згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1343

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 18 травня 2012 року N 568,
від 17 грудня 2012 року N 1343,
від 25 листопада 2014 року N 1163,
від 29 грудня 2015 року N 1219,
від 23 грудня 2016 року N 1135,
від 13 червня 2017 року N 571,
від 27 листопада 2018 року N 940,
від 8 лютого 2019 року N 52,
від 27 січня 2021 року N 44,
від 9 грудня 2021 року N 654,
від 13 квітня 2023 року N 189
(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
фінансів України від 4 травня 2023 року N 230)

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Закону України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік", Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 N 34,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", 126 "Оренда", 127 "Зменшення корисності активів", 128 "Зобов'язання", 129 "Інвестиційна нерухомість", схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2. Внести зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. У заголовку та тексті наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398, слово "Положення" у всіх відмінках замінити словами "Національне положення" у відповідних відмінках.

4. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Канцуров О. О.):

4.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 126 "Оренда", 129 "Інвестиційна нерухомість", затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2017 року.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1343,
від 25.11.2014 р. N 1163,
від 29.12.2015 р. N 1219)

Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 23.12.2016 р. N 1135)

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
24.12.2010 N 1629

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 87/18825

Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору), які складають та подають консолідовану фінансову звітність.

3. Це Національне положення (стандарт) не застосовується суб'єктами державного сектору до фінансової звітності контрольованих суб'єктів господарювання, які є підприємствами державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери їх управління. Показники фінансової звітності підприємств державного, комунального секторів економіки підлягають консолідації згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1223/23755 (зі змінами).

(абзац перший пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

Консолідована фінансова звітність підприємств державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління контролюючого суб'єкта державного сектору, складається окремо та подається у складі консолідованої фінансової звітності.

У бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності контролюючого суб'єкта державного сектору внески до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки відображаються як фінансові інвестиції.

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають такі значення:

внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій;

внутрішньогрупові операції - операції між контролюючим та контрольованими суб'єктами державного сектору або між контрольованими суб'єктами державного сектору в межах однієї економічної групи;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність контролюючого суб'єкта та контрольованих ним суб'єктів як єдиної економічної групи;

(абзац четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

контроль - повноваження суб'єкта державного сектору управляти фінансовою та операційною політикою іншого суб'єкта державного сектору з метою одержання вигід від його діяльності.

II. Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

1. Консолідовану фінансову звітність подає контролюючий суб'єкт державного сектору.

Контролюючий суб'єкт державного сектору не подає консолідованої фінансової звітності:

а) якщо він є контрольованим суб'єктом державного сектору іншої економічної групи; або

б) за наявності відповідного рішення власника, прийнятого в установленому порядку.

2. Контролюючий суб'єкт державного сектору, який подає консолідовану фінансову звітність, консолідує показники фінансової звітності всіх контрольованих суб'єктів, крім тих, стосовно яких наявна одна з таких умов:

а) контроль над контрольованим суб'єктом державного сектору є тимчасовим;

б) контрольований суб'єкт державного сектору провадить діяльність в умовах довгострокових обмежень, які не дають змоги контролюючому суб'єкту державного сектору отримувати вигоди або потенціал корисності від його діяльності. У такому разі відповідні активи і операції відображаються відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації. Склад і форми фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 N 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 N 1629).

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:

а) сальдо та операції між суб'єктами державного сектору в межах економічної групи та отримані в результаті нереалізовані доходи;

б) нереалізовані втрати в результаті операцій в межах економічної групи, за винятком випадків, коли їх можна відшкодувати.

4. При складанні консолідованої фінансової звітності наводяться усі статті (рядки) форм фінансової звітності, можуть не наводитись статті (рядки) форм фінансової звітності, за якими у суб'єктів державного сектору економічної групи відсутні показники.

5. Фінансова звітність контролюючого суб'єкта державного сектору та його контрольованих суб'єктів державного сектору, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.

6. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності контролюючого та контрольованих суб'єктів державного сектору з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.

7. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору, розташованих за межами України, у валюту України, визначаються згідно з іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається на основі консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати та консолідованого звіту про власний капітал.

III. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору

1. Загальна консолідована фінансова звітність суб'єктів державного сектору (далі - загальна консолідована фінансова звітність) складається Державною казначейською службою України з метою отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб'єктів державного сектору та бюджетів.

2. Загальна консолідована фінансова звітність включає консолідований баланс, консолідований звіт про фінансовий результат, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал згідно з додатками 1 - 4 до цього Національного положення (стандарту).

3. Формування загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації.

(пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. N 940)

4. Розкриття статей звітів загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

5. Консолідована фінансова звітність контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, що використовується при складанні форм загальної консолідованої фінансової звітності, має бути за той самий звітний період і на ту саму дату балансу, на яку складається загальна консолідована фінансова звітність.

У разі неподання на звітну дату консолідованої фінансової звітності контролюючими суб'єктами державного сектору, що знаходяться на території району проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), Казначейство до загальної консолідованої фінансової звітності включає відповідні показники консолідованої фінансової звітності таких контролюючих суб'єктів державного сектору, яка була подана ними згідно із законодавством за попередній звітний період, зокрема:

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 13.04.2023 р. N 189,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 04.05.2023 р. N 230)

форми N 1-дс "Баланс" згідно з додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629) (далі - форма N 1-дс "Баланс"), якщо остання подана звітність є річною;

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 13.04.2023 р. N 189,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 04.05.2023 р. N 230)

форми N 1-дс "Баланс" та форми N 2-дс "Звіт про фінансові результати" згідно з додатком 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629), якщо остання подана звітність є проміжною (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців).

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 13.04.2023 р. N 189,
враховуючи зміни, внесені наказом
Міністерства фінансів України від 04.05.2023 р. N 230)

6. Загальна консолідована фінансова звітність складається за показниками консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні загальної консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до загальної консолідованої фінансової звітності державного сектору.

7. Консолідована інформація про виконання бюджету (кошторису) формується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

(Національне положення доповнено новим розділом ІІІ згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
у зв'язку з цим розділ III вважати розділом IV)

IV. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

1. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про:

1.1. Перелік контрольованих суб'єктів державного сектору, що належать до сфери управління, із зазначенням:

найменування, країни та місця реєстрації і місцезнаходження;

короткого опису основної діяльності;

найменування контролюючих суб'єктів державного сектору іншої економічної групи, від яких отримувались активи для покриття витрат з реалізації їх цілей, обсяги цих активів і не використані (або не повернені) залишки на кінець звітного періоду.

1.2. Причини, з яких показники фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору не включено до консолідованої фінансової звітності.

2. У примітках до консолідованої фінансової звітності також наводиться інформація про статті, до яких застосовувалася різна облікова політика.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

О. О. Канцуров

НАКАЗ З ДОДАТКАМИ

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі