Інформація по темі "" | Публікації по тегу
6575 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів"

Набрало чинності з 01.01.2015 р., крім розділу ІІІ, який набере чинності з 01.01.2017 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
11.08.2011 N 1022
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02.09.2011 N 1040/19778
 
 
I. Загальні положення
 
1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах та відображення показників статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору в грошовій одиниці України.
 
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).
 
3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на:
 
операції хеджування статей з іноземної валюти;
 
відображення (перерахунок) показників статей фінансової звітності, наведених у валюті звітності, в іноземній валюті.
 
4. Терміни, що використовуються у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:
 
валюта звітності - грошова одиниця України;
 
дата балансу - дата, на яку складений баланс суб'єкта державного сектору. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду;
 
монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів;
 
немонетарні статті - інші, ніж монетарні, статті балансу;
 
операція в іноземній валюті - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
 
II. Операції в іноземній валюті
 
1. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
 
2. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам за розрахунками з придбання немонетарних активів (необоротних активів, запасів тощо), отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.
 
Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб за розрахунками з надання послуг (виконання робіт), постачання немонетарних активів, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та надання частинами покупцеві послуг (виконання робіт), постачання немонетарних активів дохід від надання послуг (виконання робіт), активів визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів.
 
Балансова вартість зазначених статей балансу надалі визначається (оцінюється) згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.
 
3. На кожну дату балансу:
 
а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу;
 
б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції;
 
в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.
 
4. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу.
 
Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).
 
Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються згідно з пунктом 5 цього розділу.
 
5. Курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій в закордонні суб'єкти державного сектору, відображаються як інші зміни в капіталі. Від'ємна сума курсової різниці вираховується із суми інших змін в капіталі.
 
III. Фінансова звітність в іноземних валютах
 
1. Показники фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору відображаються у валюті звітності контролюючим суб'єктом державного сектору у порядку, визначеному у розділі II цього Національного положення (стандарту), крім тих закордонних суб'єктів державного сектору, які відповідають усім ознакам класифікації, наведеним у пункті 2 цього розділу.
 
У разі коли у закордонного суб'єкта державного сектору ознаки класифікації діяльності змінилися та відповідають ознакам, наведеним у пункті 2 цього розділу, застосування порядку перерахунку показників статей фінансової звітності цього закордонного суб'єкта державного сектору у валюту звітності починається з дати вказаних змін.
 
2. До ознак класифікації діяльності закордонних суб'єктів державного сектору, кількісні характеристики яких визначаються контролюючим суб'єктом державного сектору відповідно до законодавства та установчих документів, належать:
 
1) в обсязі діяльності закордонного суб'єкта державного сектору операції з контролюючим суб'єктом державного сектору становлять незначну частку;
 
2) основним джерелом забезпечення діяльності закордонного суб'єкта державного сектору є доходи від власних операцій, а не за рахунок коштів контролюючого суб'єкта державного сектору, що звітує;
 
3) витрати на заробітну плату, матеріали та інші елементи витрат закордонного суб'єкта державного сектору сплачуються або відшкодовуються переважно в іноземній валюті;
 
4) оплата послуг (товарів, робіт), наданих закордонним суб'єктом державного сектору, здійснюється переважно в іноземній валюті;
 
5) рух грошових коштів контролюючого суб'єкта державного сектору відокремлено від поточної діяльності закордонного суб'єкта державного сектору і не зазнає прямого впливу діяльності закордонного суб'єкта державного сектору.
 
3. Показники статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору, які відповідають усім ознакам класифікації, зазначеним у пункті 2 цього розділу, до фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору включаються у валюті звітності в такому порядку:
 
3.1. Монетарні і немонетарні статті (крім статей власного капіталу) закордонного суб'єкта державного сектору підлягають перерахунку за валютним курсом на дату балансу.
 
3.2. Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним курсом на дату здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність закордонного суб'єкта державного сектору складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою.
 
Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів за кожний місяць може застосовуватися середньозважений валютний курс за відповідний місяць.
 
Середньозважений валютний курс є результатом ділення суми добутків величин курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці на кількість календарних днів у цьому місяці.
 
3.3. Показники статей власного капіталу відображаються за валютним курсом на дату визнання показника відповідної статті.
 
4. Включення статей фінансової звітності закордонних суб'єктів державного сектору, перерахованих у валюту звітності, до консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 N 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за N 87/18825. При цьому різниця між підсумком перерахованих у валюту звітності показників статей активу та пасиву балансу закордонного суб'єкта державного сектору відображається у консолідованому балансі як фінансовий результат звітного періоду.
 
Курсові різниці за внутрішньогруповими монетарними статтями в консолідованій фінансовій звітності відображаються згідно з пунктами 4, 5 розділу II цього Національного положення (стандарту).
 
5. Фінансова звітність закордонного суб'єкта державного сектору, складена в грошовій одиниці країни з гіперінфляційною економікою, до застосування порядку, наведеного в пункті 3 цього розділу, попередньо коригується за вимогами відповідних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
 
Якщо економіка країни діяльності закордонного суб'єкта державного сектору втрачає ознаки гіперінфляційної, а показники фінансової звітності закордонного суб'єкта державного сектору більше не коригуються за відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, то оцінка статей фінансової звітності на дату її останнього подання визнається історичною собівартістю для перерахунку у валюту звітності.
 
6. У разі ліквідації (продажу) майна закордонного суб'єкта державного сектору накопичена сума курсових різниць, що відображена в складі інших змін у капіталі, включається до складу доходів (витрат) відповідного звітного періоду.
 
IV. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів у примітках до фінансової звітності
 
1. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
 
1.1. Сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду.
 
1.2. Сума курсових різниць, що включена протягом звітного періоду до складу інших змін в капіталі.
 
2. У разі зміни ознак класифікації діяльності закордонного суб'єкта державного сектору також наводиться така інформація:
 
2.1. Характер та причини зміни.
 
2.2. Вплив зміни на власний капітал.
 
2.3. Вплив зміни на профіцит/дефіцит за попередній рік, якщо така зміна відбулася на початку попереднього року.
 
 
 
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук
 
 
 Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×