Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12702 1
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"

Наказ МФУ від 15.11.2017 р. № 943 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27 жовтня 2021 року N 567)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 листопада 2017 року N 943

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2017 р. за N 1478/31346

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію під час збирання врожаю та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на:

землі сільськогосподарського призначення;

нематеріальні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;

сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання;

продукти переробки сільськогосподарської продукції;

біологічні активи, які використовуються в процесі діяльності, не пов'язаної із сільськогосподарською діяльністю;

плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, крім продукції таких плодоносних рослин.

(абзац сьомий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції наведені у додатку до цього Національного положення (стандарту).

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

біологічний актив - жива тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи;

біологічні перетворення - процеси росту, дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні або кількісні зміни біологічного активу;

витрати на продаж - витрати, пов'язані із продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції (комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, сплачувані під час реалізації продукції, тощо, за винятком фінансових витрат);

група біологічних активів - сукупність подібних (за характеристиками та/або призначенням та/або умовами вирощування) живих тварин або рослин;

довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами;

додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень;

збирання врожаю - відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного активу;

плодоносні рослини - живі рослини, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, за очікуванням, протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі;

сільськогосподарська діяльність - процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів;

сільськогосподарська продукція - актив, одержаний у результаті збирання врожаю біологічних активів, призначений для продажу, безоплатної передачі, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

(пункт 4 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

II. Визнання та оцінка біологічних активів

1. Біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються активами, якщо суб'єкт державного сектору контролює активи в результаті минулих подій, існує ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди та/або потенціалу корисності, пов'язаних з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

2. Одиницею обліку біологічних активів є окремий вид біологічних активів або їх група.

3. Біологічні активи класифікують за такими групами:

1) довгострокові біологічні активи:

робоча худоба;

продуктивна худоба;

багаторічні насадження;

інші довгострокові біологічні активи;

2) поточні біологічні активи:

тварини на вирощуванні та відгодівлі;

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі);

інші поточні біологічні активи.

4. Біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, біологічний актив зараховується на баланс суб'єкта державного сектору за первісною вартістю, яка визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (далі - Національне положення (стандарт) 121 "Основні засоби"), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (далі - Національне положення (стандарт) 123 "Запаси").

(пункт 4 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

5. Пункт 5 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.10.2021 р. N 567,
у зв'язку з цим пункти 6 - 14
 вважати відповідно пунктами 5 - 13)

5. Безоплатно отримані біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються відповідно до пункту 4 цього розділу.

(пункт 5 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

6. Пункт 6 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.10.2021 р. N 567,
у зв'язку з цим пункти 7 - 13
 вважати відповідно пунктами 6 - 12)

6. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, в якому вони відокремлені від біологічного активу.

7. Біологічні активи відображаються на дату балансу за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, окрім випадків, передбачених у пункті 8 цього розділу.

(пункт 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

8. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації і втрат від зменшення корисності. Оцінка й амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 121 "Основні засоби" та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 92/18830 (зі змінами).

(абзац перший пункту 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за виробничою собівартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 123 "Запаси".

(абзац другий пункту 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

9. Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж під час збирання врожаю.

(абзац перший пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, в якому вона відокремлена від біологічного активу.

Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінюють та відображають відповідно до Національного положення (стандарту) 123 "Запаси".

10. Визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку.

За наявності кількох активних ринків біологічних активів і сільськогосподарської продукції їхня оцінка ґрунтується на даних того ринку, на якому суб'єкт державного сектору передбачає продавати біологічні активи та/або сільськогосподарську продукцію.

11. За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції здійснюється за:

останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє суб'єкт державного сектору);

ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість;

додатковими показниками, що характеризують рівень цін на біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.

12. Якщо біологічні активи рослинного походження на активному ринку оцінюються з урахуванням вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення, визначення справедливої вартості таких біологічних активів здійснюється за вирахуванням справедливої вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення.

III. Доходи та витрати на сільськогосподарську діяльність

1. Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами звітного періоду.

2. Різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених при первісному визнанні, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, визнається доходами (витратами) звітного періоду від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманими внаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного періоду.

3. Збільшення (зменшення) на дату балансу вартості біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на продаж, відображається у складі інших доходів (витрат) за обмінними операціями.

4. Сума дооцінки й уцінки на дату балансу вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються відповідно до пункту 8 розділу II цього Національного положення (стандарту), а також фінансовий результат від вибуття таких довгострокових біологічних активів визначаються і відображаються у порядку, встановленому Національним положенням (стандартом) 121 "Основні засоби".

(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

IV. Розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності

1. Вартість біологічних активів у балансі відображається окремо за довгостроковими та поточними біологічними активами.

(пункт 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

2. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

1) вартість кожної групи біологічних активів на початок і кінець звітного року;

2) обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірювачах та за вартістю, обчисленою при первісному визнанні;

3) методи та суттєві припущення, застосовані при визначенні справедливої вартості кожної групи сільськогосподарської продукції та кожної групи біологічних активів;

4) наявність і балансову вартість біологічних активів, право володіння якими обмежене, а також балансову вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань;

5) характер і ступінь обмежень спроможності суб'єкта державного сектору використовувати або продавати біологічні активи;

6) суму укладених договорів на придбання в майбутньому біологічних активів.

3. Інформація про зміни балансової вартості груп біологічних активів, що оцінювалися у звітному періоді за справедливою вартістю, наводиться за такими показниками:

1) залишок біологічних активів на початок звітного року;

2) дохід (витрати) від змін справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж за звітний рік окремо для довгострокових біологічних активів та поточних біологічних активів;

3) придбання біологічних активів за звітний рік;

4) вартість безоплатно отриманих біологічних активів за звітний рік;

5) вартість реалізованих біологічних активів за звітний рік;

6) вартість безоплатно переданих біологічних активів за звітний рік;

7) інші зміни;

8) залишок біологічних активів на кінець звітного року.

4. Про біологічні активи, оцінка яких на дату балансу здійснювалася згідно з пунктом 8 розділу II цього Національного положення (стандарту), наводиться така інформація:

(абзац перший пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

1) склад біологічних активів;

2) причини неможливості достовірно визначити справедливу вартість;

3) строки корисного використання;

4) первісна вартість та сума зносу (разом із накопиченою сумою втрат від зменшення корисності) на початок і кінець звітного року.

5. Про біологічні активи, оцінка яких протягом звітного періоду здійснювалася згідно з пунктом 8 розділу II цього Національного положення (стандарту), суб'єкт державного сектору розкриває інформацію про доходи чи витрати після вибуття таких біологічних активів, у разі розкриття інформації про зміни балансової вартості біологічних активів відповідно до пункту 3 цього розділу - окремо наводить суми, пов'язані з такими біологічними активами, й такі показники:

(абзац перший пункту 5 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

1) сума втрат від зменшення корисності за звітний рік;

2) сума сторнування втрат від зменшення корисності;

3) сума амортизації за звітний рік.

6. Про біологічні активи, раніше оцінені згідно з пунктом 8 розділу II цього Національного положення (стандарту), щодо яких протягом звітного періоду з'явилася можливість достовірно визначити справедливу вартість, наводиться така інформація:

(абзац перший пункту 6 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

1) склад біологічних активів;

2) обґрунтування достовірності визначення справедливої вартості;

3) вплив зміни вартості на фінансовий результат.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

 

Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"
(пункт 3 розділу I)

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Активи

Сільськогосподарська продукція

Додаткові біологічні активи, на які поширюється Національне положення (стандарт)

Продукти переробки, на які не поширюється Національне положення (стандарт)

Тваринництво

Довгострокові біологічні активи

Основне стадо овець*

Молоко, каракульські смужки, вовна, гній

Приплід

Пряжа, бринза, м'ясопродукти

Основне стадо великої рогатої худоби*

молоко, гній

Приплід

Сметана, масло, сир, м'ясопродукти

Основне стадо свиней*

Гній

Приплід

М'ясопродукти

Поточні біологічні активи

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

Туші, гній

 

М'ясопродукти

Риба (риборозведення)

Товарна риба

Матеріал для розведення риби

Рибні продукти

Доросла птиця

Яйця, пташиний послід

 

М'ясопродукти

Сім'ї бджіл

Мед, віск, прополіс тощо

Нові рої

 

Рослинництво

Довгострокові біологічні активи

Виноградники**

Виноград

Чубуки

Виноматеріали, сікоматеріали

Сади**
дерева в лісі (лісовий масив)

Плоди
деревина ділова, дрова

Саджанці

Сухофрукти, консерви фруктові, пиломатеріали

Поточні біологічні активи

Зернові культури

Зерно, зернові відходи, солома

 

Борошно, крупа, комбікорми

Овочеві культури

Овочі

 

Консерви овочеві, соління

Технічні культури

Тютюнове листя, насіння соняшнику, цукрові буряки

 

Тютюн ферментів, масло рослинне, цукор

Кормові культури

Зелена маса, коренеплоди

 

Силос, сінаж

Розсадники

 

Саджанці

 

 

____________
* До основного стада належать продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

** Плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, на які не поширюється Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи".

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
1
Наталія
25.12.2017
Все таки в конце года приняли. Внести изменения в учетную политику, бухгалтерский учет и финансовую отечность. СУПЕР.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі