Інформація по темі "" | Публікації по тегу
10508 1
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"

Наказ МФУ від 15.11.2017 р. № 943 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи""


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2017

м. Київ

N 943

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2017 р. за N 1478/31346

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи", що додається.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 листопада 2017 року N 943

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2017 р. за N 1478/31346

 

 

 

 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на:

землі сільськогосподарського призначення;

нематеріальні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;

сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання;

продукти переробки сільськогосподарської продукції;

біологічні активи, які використовуються в процесі діяльності, не пов'язаної із сільськогосподарською діяльністю;

плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції наведені у додатку до цього Національного положення (стандарту).

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також в інший спосіб сприяє економічним вигодам;

біологічні перетворення - процес якісних і кількісних змін біологічних активів;

витрати на місці продажу - витрати, пов'язані із продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, сплачувані під час реалізації продукції;

група біологічних активів - сукупність подібних за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або рослин;

довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами;

додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень;

плодоносні рослини - довгострокові біологічні активи, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи;

поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, сприяти в інший спосіб економічним вигодам протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі;

сільськогосподарська діяльність - процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів;

сільськогосподарська продукція - актив, одержаний у результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

II. Визнання та оцінка біологічних активів

1. Біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються активами, якщо суб'єкт державного сектору контролює активи в результаті минулих подій, існує ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди та/або потенціалу корисності, пов'язаних з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

2. Одиницею обліку біологічних активів є окремий вид біологічних активів або їх група.

3. Біологічні активи класифікують за такими групами:

1) довгострокові біологічні активи:

робоча худоба;

продуктивна худоба;

багаторічні насадження;

інші довгострокові біологічні активи;

2) поточні біологічні активи:

тварини на вирощуванні та відгодівлі;

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі);

інші поточні біологічні активи.

4. Біологічний актив зараховується на баланс суб'єкта державного сектору за первісною вартістю.

5. Первісною вартістю біологічних активів у разі їх придбання за плату є їх вартість придбання, визначена відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (зі змінами) (далі - Національне положення (стандарт) 121 "Основні засоби"), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (зі змінами) (далі - Національне положення (стандарт) 123 "Запаси").

6. Первісною вартістю біологічних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), є їх справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж, окрім випадків, передбачених у пункті 10 цього розділу.

7. Первісна вартість біологічних активів, отриманих безоплатно від суб'єктів державного сектору, дорівнює балансовій вартості біологічних активів суб'єкта державного сектору, що їх передав, за вирахуванням витрат на продаж.

У разі, якщо немає достовірної інформації щодо первісної вартості біологічних активів, їх первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання.

8. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, в якому вони відокремлені від біологічного активу.

9. Біологічні активи відображаються на дату балансу за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж, окрім випадків, передбачених у пункті 10 цього розділу.

10. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка й амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 121 "Основні засоби" та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 92/18830 (зі змінами).

Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за виробничою собівартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 123 "Запаси".

11. Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, в якому вона відокремлена від біологічного активу.

Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінюють та відображають відповідно до Національного положення (стандарту) 123 "Запаси".

12. Визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку.

За наявності кількох активних ринків біологічних активів і сільськогосподарської продукції їхня оцінка ґрунтується на даних того ринку, на якому суб'єкт державного сектору передбачає продавати біологічні активи та/або сільськогосподарську продукцію.

13. За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції здійснюється за:

останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, в якому діє суб'єкт державного сектору);

ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість;

додатковими показниками, що характеризують рівень цін на біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.

14. Якщо біологічні активи рослинного походження на активному ринку оцінюються з урахуванням вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення, визначення справедливої вартості таких біологічних активів здійснюється за вирахуванням справедливої вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення.

III. Доходи та витрати на сільськогосподарську діяльність

1. Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами звітного періоду.

2. Різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених при первісному визнанні, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, визнається доходами (витратами) звітного періоду від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманими внаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного періоду.

3. Збільшення (зменшення) на дату балансу вартості біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на продаж, відображається у складі інших доходів (витрат) за обмінними операціями.

4. Сума дооцінки й уцінки на дату балансу вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються відповідно до пункту 10 розділу II цього Національного положення (стандарту), а також фінансовий результат від вибуття таких довгострокових біологічних активів визначаються і відображаються у порядку, встановленому Національним положенням (стандартом) 121 "Основні засоби".

IV. Розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності

1. Вартість біологічних активів у балансі відображається окремо за довгостроковими та короткостроковими біологічними активами.

2. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

1) вартість кожної групи біологічних активів на початок і кінець звітного року;

2) обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірювачах та за вартістю, обчисленою при первісному визнанні;

3) методи та суттєві припущення, застосовані при визначенні справедливої вартості кожної групи сільськогосподарської продукції та кожної групи біологічних активів;

4) наявність і балансову вартість біологічних активів, право володіння якими обмежене, а також балансову вартість біологічних активів, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань;

5) характер і ступінь обмежень спроможності суб'єкта державного сектору використовувати або продавати біологічні активи;

6) суму укладених договорів на придбання в майбутньому біологічних активів.

3. Інформація про зміни балансової вартості груп біологічних активів, що оцінювалися у звітному періоді за справедливою вартістю, наводиться за такими показниками:

1) залишок біологічних активів на початок звітного року;

2) дохід (витрати) від змін справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж за звітний рік окремо для довгострокових біологічних активів та поточних біологічних активів;

3) придбання біологічних активів за звітний рік;

4) вартість безоплатно отриманих біологічних активів за звітний рік;

5) вартість реалізованих біологічних активів за звітний рік;

6) вартість безоплатно переданих біологічних активів за звітний рік;

7) інші зміни;

8) залишок біологічних активів на кінець звітного року.

4. Про біологічні активи, оцінка яких на дату балансу здійснювалася згідно з пунктом 10 розділу II цього Національного положення (стандарту), наводиться така інформація:

1) склад біологічних активів;

2) причини неможливості достовірно визначити справедливу вартість;

3) строки корисного використання;

4) первісна вартість та сума зносу (разом із накопиченою сумою втрат від зменшення корисності) на початок і кінець звітного року.

5. Про біологічні активи, оцінка яких протягом звітного періоду здійснювалася згідно з пунктом 10 розділу II цього Національного положення (стандарту), суб'єкт державного сектору розкриває інформацію про доходи чи витрати після вибуття таких біологічних активів, у разі розкриття інформації про зміни балансової вартості біологічних активів відповідно до пункту 3 цього розділу - окремо наводить суми, пов'язані з такими біологічними активами, й такі показники:

1) сума втрат від зменшення корисності за звітний рік;

2) сума сторнування втрат від зменшення корисності;

3) сума амортизації за звітний рік.

6. Про біологічні активи, раніше оцінені згідно з пунктом 10 розділу II цього Національного положення (стандарту), щодо яких протягом звітного періоду з'явилася можливість достовірно визначити справедливу вартість, наводиться така інформація:

1) склад біологічних активів;

2) обґрунтування достовірності визначення справедливої вартості;

3) вплив зміни вартості на фінансовий результат.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк


 

Додаток
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи"
(пункт 3 розділу I)

 

 

 

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Активи

Сільськогосподарська продукція

Додаткові біологічні активи, на які поширюється Національне положення (стандарт)

Продукти переробки, на які не поширюється Національне положення (стандарт)

Тваринництво

Довгострокові біологічні активи

Основне стадо овець*

Молоко, каракульські смужки, вовна, гній

Приплід

Пряжа, бринза, м'ясопродукти

Основне стадо великої рогатої худоби*

молоко, гній

Приплід

Сметана, масло, сир, м'ясопродукти

Основне стадо свиней*

Гній

Приплід

М'ясопродукти

Поточні біологічні активи

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

Приріст живої маси, гній

 

М'ясопродукти

Риба (риборозведення)

Товарна риба

Матеріал для розведення риби

Рибні продукти

Доросла птиця

Яйця, пташиний послід

 

М'ясопродукти

Сім'ї бджіл

Мед, віск, прополіс тощо

Нові рої

 

Рослинництво

Довгострокові біологічні активи

Виноградники**

Виноград

Чубуки

Виноматеріали, сікоматеріали

Сади**
дерева в лісі (лісовий масив)

Плоди
деревина ділова, дрова

Саджанці

Сухофрукти, консерви фруктові, пиломатеріали

Поточні біологічні активи

Зернові культури

Зерно, зернові відходи, солома

 

Борошно, крупа, комбікорми

Овочеві культури

Овочі

 

Консерви овочеві, соління

Консерви овочеві, соління

Тютюнове листя, насіння соняшнику, цукрові буряки

 

Тютюн ферментів, масло рослинне, цукор

Кормові культури

Зелена маса, коренеплоди

 

Силос, сінаж

Розсадники

 

Саджанці

 

 ____________

* До основного стада належать продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

** Плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, на які не поширюється Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи".

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(1)
Наталія
25.12.2017
Все таки в конце года приняли. Внести изменения в учетную политику, бухгалтерский учет и финансовую отечность. СУПЕР.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн