Облік нематеріальних активів2.1

Отримання цільового фінансування для придбання нематеріальних активів та/або їх поліпшення

2311 (2321) "Поточні рахунки в банках", 2313 (2323) "Реєстраційні рахунки"

54 "Цільове фінансування"

2.2

Відображення сум придбання, виготовлення (створення) власними силами, удосконалення, підвищення можливостей об'єктів нематеріальних активів та продовження строку використання

1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2.3

Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2.4

Відображення сум витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням та безоплатним отриманням нематеріального активу, та доведенням його до стану, у якому він придатний для використання за призначенням, що включаються до первісної вартості об'єкта нематеріальних активів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1018/18313 (далі - НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи")

1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"

2.5

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2.6

Вилучення з доходу звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта нематеріальних активів відповідно до НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"

70 "Доходи за бюджетними асигнуваннями", 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів)

54 "Цільове фінансування"

2.7

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій до складу нематеріальних активів

12 "Нематеріальні активи"

1313 (1323) "Капітальні інвестиції в нематеріальні активи"

Водночас проведення другого запису

54 "Цільове фінансування"

51 "Внесений капітал"

2.8

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності)

12 "Нематеріальні активи"

7511 "Доходи за необмінними операціями", 7523 "Інші надходження"

2.9

Відображення вартості безоплатно отриманих нематеріальних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності

12 "Нематеріальні активи"

51 "Внесений капітал"

Відображення нарахованої суми накопиченої амортизації на нематеріальні активи, що отримані безоплатно від суб'єктів державного сектору

8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація"

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

2.10

Оприбуткування раніше не врахованих на балансі нематеріальних активів

12 "Нематеріальні активи"

7211 (7221) "Дохід від реалізації активів"

2.11

Нарахована амортизація нематеріальних активів

8014 (8024), 8114 (8124) "Амортизація"

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

2.12

Відображення результатів дооцінки раніше не переоцінених нематеріальних активів на суму:

 

 

дооцінки первісної вартості

12 "Нематеріальні активи"

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

коригування суми накопиченої амортизації

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

2.13

Відображення результатів уцінки нематеріальних активів, раніше не дооцінених, на суму:

 

 

коригування суми накопиченої амортизації

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

12 "Нематеріальні активи"

різниці залишкової вартості

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

12 "Нематеріальні активи"

2.14

Відображення результатів уцінки нематеріальних активів, раніше дооцінених, на суму:

 

 

коригування суми накопиченої амортизації

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

12 "Нематеріальні активи"

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

12 "Нематеріальні активи"

перевищення уцінки залишкової вартості об'єкта над попередніми дооцінками цього об'єкта

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

12 "Нематеріальні активи"

2.15

Відображення результатів дооцінки нематеріальних активів, раніше уцінених:

 

 

на суму дооцінки накопиченої амортизації

12 "Нематеріальні активи"

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

12 "Нематеріальні активи"

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

12 "Нематеріальні активи"

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

2.16

Відображення втрат від зменшення корисності нематеріальних активів:

 

 

а)

якщо втрати визнаються вперше або сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

б)

якщо сума попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності перевищує суму попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності (в межах зазначеного перевищення з відображенням різниці кореспонденцією, наведеною у підпункті "а" цього пункту)

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

2.17

Відображення вигод від відновлення корисності нематеріальних активів

 

 

якщо сума попередніх уцінок і втрат від зменшення корисності перевищує суму попередніх дооцінок і вигод від відновлення корисності

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"

якщо сума визнаних попередніх втрат від зменшення корисності відображалася за рахунок зменшення капіталу у дооцінках

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

2.18

Списання об'єктів нематеріальних активів:

 

 

накопичена амортизація об'єктів нематеріальних активів

1413 (1423) "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

12 "Нематеріальні активи"

залишкова вартість об'єктів нематеріальних активів

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

12 "Нематеріальні активи"

Відображення сум дооцінки об'єкта нематеріальних активів при їх вибутті (на дату вибуття об'єкта субрахунок 5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" має кредитове сальдо за конкретним об'єктом (ідентифіковане сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну балансової вартості нематеріальних активів у картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів нематеріальних активів)

5311 (5321) "Дооцінка (уцінка) необоротних активів"

5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису" (5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису))

2.19

Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості нематеріальних активів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні

51 "Внесений капітал"

5512 "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", 5522 "Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)

2.20

Якщо встановлено винних осіб, за нестачі, установлені при інвентаризації, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"

7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"

6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводяться запис про відображення сум нестач нематеріальних активів

 

 Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі