Інформація по темі "" | Публікації по тегу
8680 0
Друкувати
Обране

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ РОЗ'ЯСНЕННЯ від 13.01.2016 р. N 17.4-12/1


 Роз’яснення

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”

 

І. Загальні положення

1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (далі - форма N 9-ДС). 

1.2. Джерелами інформації для показників форми N 9-ДС є дані первинного обліку службовців: 

  • наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (форма N П-1); 
  • особова картка працівника (форма N П-2ДС); 
  • наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма N П-4); 
  • табель обліку використання робочого часу (форма N П-5); 
  • розрахунково-платіжна відомість працівника (форма N П-6); 
  • розрахунково-платіжна відомість (зведена) (форма N П-7); 
  • інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством. 

1.3. Визначення показників форми N 9-ДС здійснюється відповідно до глав 2 і 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), та глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати). 

Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування містяться в посадових інструкціях (положеннях). 

Інформація щодо категорій посад визначена у статті 25 Закону України "Про державну службу", статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та інших нормативно-правових актах.

 

II. Заповнення показників форми 

1. Розподіл державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за статтю, віковими групами, стажем і рівнем освіти

 

1.1. Розділи I та II форми N 9-ДС (річна) містять дані щодо всіх працівників, які перебувають в обліковому складі установи на кінець звітного року і обіймають посади керівників та спеціалістів, відповідно до законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", у тому числі жінок, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 

1.2. Розділ I містить дані щодо розподілу зазначених працівників за статтю і віковими групами. 

1.3. Графи 1 - 7 розділу II містять дані щодо розподілу працівників відповідно до стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, відповідно до статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" і Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283 (зі змінами). 

1.4. Графа 8 містить дані щодо працівників з неповною або базовою вищою освітою, які закінчили коледж, технікум, училище або інший прирівняний до них вищий навчальний заклад з освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" і мають документ, який засвідчує здобуття відповідної освіти. 

1.5. Графа 9 містить дані щодо працівників з повною вищою освітою, які закінчили університет, академію, інститут, консерваторію або інший прирівняний до них вищий навчальний заклад з освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" або "магістр" і мають документ, який засвідчує здобуття відповідної освіти. 

1.6. Графа 10 містить дані щодо кількості працівників із граф 8 і 9, які мають вищу освіту в галузі знань "Державне управління". 

1.7. Графа 11 містить дані щодо працівників, які мають науковий ступінь (кандидати і доктори наук). Графа 12 містить дані щодо кількості докторів наук. 

1.8. Графа 13 містить дані щодо працівників, які мають вчене звання (старший науковий співробітник, доцент, професор). Графа 14 містить дані щодо кількості професорів.

 

2. Рух кадрів 

2.1. Графи 1 - 5 розділу III містять дані щодо кількості керівників і спеціалістів, які були прийняті на роботу в установу за певною процедурою впродовж звітного року з 1 січня по 31 грудня включно. 

2.2. Графа 6 містить дані щодо кількості працівників, яким при призначенні на посаду було встановлено випробувальний термін. 

2.3. Графа 7 містить дані щодо кількості працівників, які до прийняття на посаду вже мали статус державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, тобто прийняті на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування не вперше, незалежно від того, прийняті вони у порядку переведення з іншої установи або на момент призначення не перебували на посадах державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування. 

2.4. Графи 8 - 16 містять дані щодо кількості керівників і спеціалістів, які вибули з установи у звітному календарному році з певної причини, крім тих, які були звільнені 31 грудня або в останній робочий день звітного року. Інформація про останніх міститься у звіті за наступний рік. 

2.5. Графа 9 містить дані щодо кількості працівників, які вибули з установи з причин плинності кадрів: за власним бажанням (за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу), у зв'язку з відставкою (державні службовці першої або другої категорії), за угодою сторін, через прогул або інші порушення трудової дисципліни, порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", виявлену невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичне невиконання працівником покладених на нього обов'язків без поважних причин. 

2.6. Графа 10 містить дані щодо кількості працівників, які вибули з установи у зв'язку з виходом на пенсію до досягнення граничного віку перебування на державній службі. 

2.7. Графа 13 містить дані щодо кількості державних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування, призначених на посаду на певний строк (крім призначених на посаду працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості), які вибули з установи у зв'язку із закінченням повноважень або достроковим їх припиненням. 

2.8. Графа 16 містить дані щодо кількості працівників, які вибули з установи з підстав, не перелічених у графах 9 - 15, наприклад, через переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до навчального закладу, неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком, вагітність та пологи, догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом, догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи, прийняття на іншу роботу за конкурсом. Також графа 16 містить дані щодо кількості звільнених працівників, що працювали на посадах працівників, які перебували у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 

2.9. Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю, статті 15 Закону України "Про державну службу" і наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 N 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.93 за N 110, підставою для відображення руху кадрів для установи у разі її реорганізації є заяви працівників на звільнення за власним бажанням та про прийом у новостворену установу, а також проведення відповідної процедури, передбаченої чинним законодавством (наприклад, конкурсу), із занесенням відповідного запису в трудову книжку працівника.

 

3. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників 

3.1. Графа 1 містить дані щодо загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, другу вищу освіту за рахунок коштів державного бюджету або за власний рахунок та отримали відповідний документ державного зразка у звітному році, без урахування тих, які закінчили вищий навчальний заклад у звітному році та були прийняті на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

3.2. Графа 2 містить дані щодо кількості працівників, які за звітний період здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у галузі знань "Державне управління" в Національній академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутах державного управління і отримали відповідний документ державного зразка. 

3.3. Графа 3 містить дані щодо кількості працівників, які за звітний період здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у галузі знань "Державне управління" в магістратурах інших вищих навчальних закладів і отримали відповідний документ державного зразка. 

3.4. Графа 4 містить дані щодо загальної кількості працівників, які підвищили кваліфікацію за направленнями в Україні та за кордоном протягом звітного року відповідно до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 564 (далі - Положення), незалежно від кількості разів підвищення кваліфікації. 

3.5. Графи 11 - 13 містять дані усіх витрачених коштів на підвищення кваліфікації працівників із графи 4. 

3.6. Графа 5 містить дані щодо загальної кількості працівників, які підвищили кваліфікацію за направленнями в Україні з будь-яких питань, незалежно від кількості разів підвищення кваліфікації. 

3.7. Графи 6 - 8 містять дані щодо кількості працівників із графи 5, які підвищили кваліфікацію в Україні з питань державного управління, таких як українське ділове мовлення, державне управління та державна служба, соціально-економічний стан та розвиток регіонів, інвестиційна та інноваційна діяльність, управління якістю, запобігання та протидія корупції, правові питання, державні закупівлі (проведення тендерів), гендерна політика, євроінтеграція, за наявності підтвердження відповідним свідоцтвом установленого зразка, а за програмами тематичних семінарів - наказом про направлення працівників на семінар та документом, що підтверджує проходження семінару (свідоцтво, сертифікат, диплом, довідка), та з урахуванням кількості випадків та видів навчання. 

3.8. Графа 9 містить дані щодо загальної кількості працівників, які пройшли стажування за кордоном за програмами, проектами або угодами відповідно до Положення, незалежно від кількості разів підвищення кваліфікації. 

3.9. Графа 10 містить дані щодо кількості фахівців, які підвищували кваліфікацію за кордоном, витрати на навчання яких (цілком або основну частину) взяла на себе міжнародна організація чи інша приймаюча сторона в порядку надання міжнародної технічної допомоги відповідно до Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.95 N 901 (зі змінами). 

3.10. Графа 11 містить дані щодо витрат на підвищення кваліфікації службовців, які пройшли навчання в Україні та враховані у графі 5. 

3.11. Графа 12 містить дані щодо витрат на всі відрядження працівників, пов'язані з підвищенням кваліфікації в Україні. 

3.12. Графа 13 містить дані щодо витрат на підвищення кваліфікації працівників за кордоном, що були здійснені установою відповідно до Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 287 (зі змінами), в національній валюті за курсом Національного банку України на дату оплати.

 

4. Оплата праці 

4.1. Рядок 501 містить дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників установи, на яких поширюється дія законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", за звітний рік, визначеної відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників. 

4.2. Рядки 502, 503 містять дані щодо сум фонду оплати праці та фонду основної заробітної плати за звітний рік, нарахованих відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати державним службовцям або посадовим особам місцевого самоврядування. 

4.3. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 07.10.2014 N 17.4-12/33 є недійсними.Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.