Інформація по темі "" | Публікації по тегу
569 0
Друкувати
Обране

Документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльностіЗміст:

 

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у дія-льності яких створю­ються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-ці­ях, у дія-льності яких не ство­рюю-ться до­ку­мен­ти НАФ

         

 

1

2

3

4

5

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА РОБОТА

1.1. Ор­га­ні­за­ція і ко­ор­ди­на­ція НДР та ДКР

 1.  

Документи (програми, догово-ри, пе­реліки, технічні завдання, експертні висновки) щодо реалі-зації між­на­род­них, всеукра-їнських, регіональ­них, на­у­ко-вих, науково-технічних прог-рам, проектів

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Документи (інформаційно-ана-лі­тич­ні звіти, річні відомості) про хід ви­конання і завершення міжнародних, всеукраїн­сь­ких, регіональних нау­ко­во-технічних програм, проектів

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Документи (доповідні записки, до­відки, відомості, листи) про хід ви­конання міжнародних, всеукраїн­сь­ких, регіональних науко­во-тех­ніч­них програм, проектів

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Технічні завдання (ТЗ) та документи до них (технічні й тактико-технічні вимоги, екс-пертні висновки, до­від­ки) на вико­нання науково-дослідних (НДР), дос­лідно-конструкторсь-ких (ДКР) і про­ектно-конструк-торських (ПКР) робіт та розроб-лення технічних проектів (ТП):

 

 

 

 а) за місцем розроблення і           затверд­ження

Пост.

До ліквідації

організації

 

 б) в інших організаціях

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Техніко-економічні записки (ТЕЗ)

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1.  

Договори на створення (переда-вання) науково-технічної про-дукції (додат­кові угоди до до-говорів на вико­нання НДР та ДКР, протоколи угод)

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Звіти за стадіями НДР за договором із замовником на науково-технічну продукцію

10 р. ЕПК1

10 р.

1Як­що  мають  само-

стійне значення та за відсутності підсумково-го звіту про НДР за договором – пост.

 

 1.  

Довідки з тем НДР за догово-ром із замовником на науково-технічну продукцію

10 р. ЕПК 1

10 р.

1Як­що  мають  само-

стійне значення та за відсутності підсумково-го звіту про НДР за договором – пост.

 

 1.  

Тех­ні­ч­ні опи­сан­ня ТУ, ТР, па­с­пор­ти на ви­ро­би

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1.  

Пер­с­пе­к­ти­в­ні, рі­ч­ні, те­ма­ти­ч­ні пла­ни НДР, ДКР, ПКР та дослід­но-­те­х­но­ло­гі­ч­них ро­біт (ДТР) та експертні висновки:

 

 

 

 а) за мі­с­цем роз­роб­лення і             за­твер­джен­ня

10 р.

10 р.

 б) на­ді­с­ла­ні до ві­до­ма

До

за­кін­чен­ня стро­ку дії

плану

До

за­кін­чен­ня стро­ку дії

плану

 

 1.  

Координаційні плани розв’язан-ня ос­новних науково-технічних проблем та експертні висновки:

 

 

 

 

 а) за мі­с­цем роз­роб­лення і             за­твер­джен­ня

10 р.

10 р.

 б) надіслані до відома

До

за­кін­чен­ня стро­ку дії

плану

 

До

за­кін­чен­ня стро­ку дії

плану

 1.  

Про­гра­ми, опе­ра­ти­в­ні гра­фі­ки, ка­лен­да­р­ні пла­ни ви­ко­нан­ня НДР, ДКР, ПКР, ДТР

5 р.

5 р.

 

 1.  

Кошториси на виконання науко-во-тех­нічних програм, проектів

 

10 р.1 ЕПК

10 р.1

1Після завершення прог­рам, проектів

 

 1.  

Осо­би­с­ті твор­чі пла­ни

3 р.1

3 р.

1Ві­до­мих на­у­ко­в­ців, кон­стру­к­то­рів – пост.

 

 1.  

Ре­є­с­т­ра­цій­ні, облікові, інформа-ційні кар­т­ки на НДР, ДКР

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 

 1.  

Те­ма­ти­ч­ні кар­т­ки НДР

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1.  

Документи (плани, експертні вис­новки, листи) про наукові відрядження та експедиції

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1.  

Зві­ти про на­у­ко­ві від­ря­джен­ня та екс­пе­ди­ції

 

Пост.

10 р.

 

 1.  

До­кументи (договори, контрак-ти, екс­пертні висновки, листи) про замов­лення НДР, ДКР, ПКР

 

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1Пі­с­ля за­крит­тя те­ми

 1.  

Нор­ми на ПКР та про­е­к­т­ні ро­бо­ти

 

До за­мі­ни нови­ми

До за­мі­ни нови­ми

 

 

 1.  

До­ку­мен­ти (обґрун­ту­ван­ня, до­від­ки, роз­ра­хун­ки) про роз­роб­лення на­у­ко­вих про­б­лем (тем) та хід їх виконання

 

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1Пі­с­ля за­крит­тя те­ми

 1.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, до­від­ки, листи) про не­ви­ко­на­ні й від­кла­де­ні НДР

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Огля­ди, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки з тех­ні­ко-еко­но­мі­ч­них обґрун­ту­вань НДР

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1.  

До­кументи (заявки, договори-конт­рак­ти, довідки, листи, тощо) про на­дання науково-консультаційних та ек­спер­т­них послуг, технічної допомоги

 

 

 

 

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1.  

Документи (звіти, довідки, екс-перт­ні висновки, протоколи, акти) про виконання договорів (контрактів), про надання кон-сультаційних та експертних послуг

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Документи (висновки, обґрун-тування, довідки, розрахунки, листи) про від­крит­тя га­лу­зе­вих на­у­ко­вих за­кла­дів

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ви­снов­ки) про ре­зуль­та­ти екс­пер­ти­зи та кон­суль­та­цій з НДР, ДКР

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роблення і за­твер­джен­ня тех­ні­ч­них за­вдань та тех­ні­ч­них про­е­к­тів

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня про на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­ний про­гноз на три­ва­лий (по­над 10 років) пе­рі­од

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роб­лення окре­мих на­у­ко­вих про­б­лем і тем

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію, ме­то­до­ло­гію, ме­то­ди­ку та хід НДР, ДКР

 

5 р.

5 р.

 

1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота

 1.  

За­клю­ч­ні зві­ти із за­кін­че­них тем НДР, ДКР, ПКР, ДТР з до­да­т­ка­ми та ви­с­нов­ка­ми про них

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Про­мі­ж­ні або ета­п­ні зві­ти про НДР, ДКР, ПКР, ДТР:

 

 

 

 а) що ма­ють са­мо­стій­не зна­чен­ня або скла­де­ні ві­до­ми­ми ді­я­ча­ми на­у­ки і тех­ні­ки

Пост.

До ліквідації організації

 б) що ввій­ш­ли до за­клю­ч­них зві­тів

 

5 р.

5 р.

 1.  

Тех­ні­ч­ні зві­ти про НДР із стан­дар­ти­за­ції, па­тен­т­но-­лі­це­н­зій­ної та ви­на­хі­д­ни­ць­кої ро­бо­ти з до­да­т­ка­ми

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Документи (експертні висновки, рі­шення, довідки, звіти) про при­пи­не­ні і не­за­кін­че­ні те­ми та ви­снов­ки про них

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1.  

Відгуки, висновки, рецензії на звіти з НДР та ДКР

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1.  

Експертні висновки з різних га-лузей науки і техніки, якщо, крім фак­тичної оцінки робіт, вони містять оригінальні ідеї чи пропозиції

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Рекомендації, методичні реко­мен­да­ції з теоретичним обґрун-туванням, під­готовлені під час розроблення НДР

 

10 р. ЕПК1

10 р.

1У разі як­що мають між­галу­зеве значення – пост.

 

 1.  

Висновки щодо оцінки спожив-чих і технологічних властивос-тей ви­ро­бів, матеріалів, впро-вадження нових технологічних процесів, їх меха­ніза­ції та авто-матизації

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Збірники наукових праць, до-повідей та тез доповідей міжна-родних нау­кових конференцій

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Авторські рукописи моногра-фій, ста­тей, доповідей та інших наукових праць видатних діячів науки і техніки

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Переліки, характеристики робіт, ви­су­нутих на здобуття міжна-родних та державних премій

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Рукописи НДР і ДКР, надані на галузеві та міжнародні кон-курси, і супровідні документи до них:

 

 

 

 а) ті, що здобули призові місця

Пост.

До ліквідації організації

 б) ті, що не здобули призові місця

 

 

5 р. ЕПК

 

5 р.

 1.  

Звіти, гра­фі­ки, таб­ли­ці по­рі­в­нян­ня НДР з ві­т­чи­з­ня­ни­ми й за­ру­бі­ж­ни­ми ана­ло­га­ми

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1.  

До­по­ві­ді ке­рі­в­ни­ків тем про хід НДР

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Документи (звіти, рекомендації, акти, протоколи) про прийман-ня НДР та ДКР

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Тех­ні­ч­ні про­по­зи­ції з роз­роб-лення про­е­к­тів ви­ро­бів

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1.  

Ес­кі­з­ні про­е­к­ти на всі ви­ди ви­ро­бів та про­то­ко­ли їх роз­г­ля­ду і за­твер­джен­ня

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Ес­кі­з­ні про­е­к­ти на ви­го­то­в­лен­ня й ви­про­бу­ван­ня ма­ке­тів ви­ро­бів:

 

 

 

 а) при­йня­тих до ви­ро­б­ни­ц­т­ва

10 р.

10 р.

 б) не при­йня­тих до ви­ро­б­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 1.  

Ви­снов­ки про ре­зуль­та­ти екс­пер­ти­зи ес­кі­з­них про­е­к­тів

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Тех­ні­ч­ні про­е­к­ти на ви­го­то­в­лен­ня й ви­про­бу­ван­ня ма­ке­тів ви­ро­бів:

 

 

 

 а) тих, що при­йня­ті до ви­ро­б­ни­ц­т­ва

10 р.

10 р.

 б) тих, що не при­йня­ті до ви­роб­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 1.  

Ро­бо­ча до­ку­мен­та­ція:

 

 

 

 а) на ори­гі­наль­ні ви­ро­би, ма­ши­ни, апа­ра­ти (обладнання) та їх скла­даль­ні оди­ни­ці про­ми­с­ло­вої се­рії (ка­ль­ки, 1 ком­п­лект сві­т­ло­ко­пій)

Пост.

10 р.

 б) на до­слі­д­ні зраз­ки ви­ро­бів

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 в) на ма­ке­ти й мо­де­лі скла­даль­них оди­ниць, де­та­лей та осна-щення

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 г) на об­ла­д­нан­ня для ви­ко­нан­ня ра­зо­вих ро­біт

5 р.

3 р.

 ґ) на не­ори­гі­наль­ні ви­ро­би, скла­даль­ні оди­ни­ці, де­та­лі, об­ла­д­нан­ня, ін­ст­ру­мент, осна­с­т­ку, та­ру

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 д) на не при­йня­ті до ви­ро­б­ни­ц­т­ва вироби у зв’яз­ку з при­зу­пи­нен­ням ро­біт

10 р.

10 р.

 е) зня­ті з ви­ро­б­ни­ц­т­ва вироби

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1.  

За­яв­ки на ство­рен­ня ви­ро­бів з ви­хі­д­ни­ми ви­мо­га­ми

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Про­то­ко­ли й ак­ти ко­мі­сій з роз­г­ля­ду ре­зуль­та­тів кон­стру­к­тор­сь­ких роз­ро­бок та зраз­ків ви­ро­бів

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

 1.  

Зві­ти з кон­стру­к­тор­сь­ко­го від­пра­цю­ван­ня про­е­к­тів ви­ро­бів:

 

 

1В організації-розроб-нику – після затверд-ження проекту

 а) за мі­с­цем роз­роб­лення

Пост.1

До ліквідації організації

 б) в інших організаціях

До

ліквідації організації

До ліквідації організації

 

 1.  

Документи (схеми, графіки, до-відки, листи) про розроблення ескізних та технічних проектів, робочі документи на вироби

 

3 р.

3 р.

 

 1.  

Варіанти технічних та ескізних проектів споруд, виробів, скла-дальних одиниць, приладів, не прийнятих до виробництва

 

Доки

не мине потреба

Доки

не мине потреба

 

 1.  

Ану­льо­ва­ні кре­с­лен­ня (ка­ль­ки):

 

 

1Ті, що вхо­дять до скла­ду пе­ре­лі­ків проектів, проблем (тем) науково- технічної документації, – пост.

 а) у зв’яз­ку з вне­сен­ням змін та за­мі­ною

5 р.1

5 р.

 б) ка­ль­ки-­ду­б­лі­ка­ти

Доки

не мине потреба

Доки

не мине потреба

 

 1.  

Роз­ра­хун­ко­во-­те­к­с­то­ві до­ку­мен­ти, про­­­гра­ми, ак­ти, про­то­ко­ли:

 

 

 

 а) з про­е­к­ту­ван­ня, роз­роблення, се­рій­но­го осво­єн­ня та ви­пу­с­ку ви­ро­бів, об­ла­д­нан­ня, при­ла­дів, та­ри, осна­щен­ня та ін­ст­ру­мен­ту на ори­гі­наль­ні ви­ро­би ос­но­в­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 б) до­по­мі­ж­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 в) з про­е­к­ту­ван­ня, роз­роблення та ви­го­то­в­лен­ня ма­ке­тів і скла­даль­них оди­ниць для екс­пе­ри­мен­таль­но­го від­пра­цю­ван­ня ви­ро­бів

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Про­то­ко­ли засідань ко­мі­сій з роз­г­ля­ду ма­ке­тів до­слі­д­них

зраз­ків ви­ро­бів

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Ві­до­мо­с­ті від­по­ві­д­но­с­ті роз­ро­б­ле­но­го про­е­к­ту ви­робу до­слі­д­но­му зраз­ку

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Кар­тки тех­ні­ч­но­го рі­в­ня та якос­ті ви­ро­бів

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

 

 1.  

Кар­тки ро­бо­чих ре­жи­мів на апа­ра­ту­ру

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1.  

Про­гра­ми за­без­пе­чен­ня на­дій­но­с­ті роз­ро­б­лю­ва­них ви­ро­бів

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня експ­лу­а­та­ції

 1.  

Ре­к­ла­ма­ції на про­е­к­ти ви­ро­бів та від­по­ві­ді на них

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Гра­фі­ки, таб­ли­ці по­рі­в­ня­ль­но­го ана­лі­зу ре­зуль­та­тів НДР, ДКР

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1.  

До­ку­мен­ти (жу­р­на­ли, що­ден­ни­ки, ана­лі­ти­ч­ні таб­ли­ці, ес­кі­зи) з роз­ро­блення НДР, ДКР

 

10 р.1

10 р.

1Скла­де­ні ви­зна­ч­ни­ми ді­я­ча­ми на­у­ки і тех­ні­ки – пост.

 1.  

Фо­то­не­га­ти­ви:

 

 

 

 а) для складення ета­ло­нів

5 р.

5 р.

 б) мі­к­ро- і ма­к­ро­ст­ру­к­тур, до­ку­мен­тів і схем, гра­фі­ків тощо

 

Доки

не мине потреба

Доки

не мине потреба

 

 1.  

Аль­бо­ми, кре­с­лен­ня до­слі­д­них і се­рій­них зраз­ків ви­ро­бів

 

 

 

 

10 р.1

10 р.

1Скла­де­ні ви­зна­ч­ни­ми ді­я­ча­ми на­у­ки і тех­ні­ки – пост.

 

 1.  

До­ку­мен­ти (зві­ти, таб­ли­ці, ін­ст­ру­к­ції) про збе­рі­ган­ня й ек­с­п­луа­та­цію ви­ро­бів, при­ла­дів, ма­шин

 

10 р.

5 р.

 

 1.  

Ак­ти-­про­цен­тов­ки на ви­ко­нан­ня НДР, ДКР

 

5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один до

статті 186

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня з про­е­к­т­но-­кон­с­т-ру­к­тор­сь­ки­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми про ви­го­то­в­лен­ня та постав­ку тех­ні­ч­ної до­ку­мен­та­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня з державними ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди та за-мов­ни­ка­ми про НДР, ДКР

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роб­лення і ви­го­то­в­лен­ня ком­п­ле­к­ту­валь-них ви­ро­бів під­ви­ще­ної скла­д­но­с­ті

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку но­мен­к­ла­ту­р­них пе­ре­лі­ків організації

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

1.3. Випробування дослідних зразків виробів

 1.  

За­вдан­ня на складення про­грам ви­про­бу­вань

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Про­гра­ми ви­про­бу­вань до­слі­д­них зраз­ків ви­ро­бів, ма­шин, об­ла­д­нан­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Ак­ти і зві­ти ви­про­бу­вань зраз­ків ви­ро­бів:

 

 

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня    випро­бу­вань

 а) дер­жа­в­ні ви­про­бу­ван­ня

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 б) кон­т­ро­ль­ні випробування на виробництві

5 р.1

До­ки

не ми­не потре­ба

 в) стен­до­ві ви­про­бу­ван­ня

5 р.1

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1.  

Тех­ні­ч­ні умо­ви ви­про­бу­ван­ня до­слі­д­них і се­рій­них зраз­ків ви­ро­бів:

 

 

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня випро­бу­вань

 а) дер­жа­в­ні ви­про­бу­ван­ня

Пост.

 

 б) ви­про­бу­ван­ня на виробницт-ві

5 р.1

До­ки

не ми­не потре­ба

 в) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

5 р.1

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1.  

Пе­ре­лі­ки ви­ро­бів, які під­ля­га­ють ви­про­бу­ван­ням

 

10 р. ЕПК

 

 1.  

Пе­ре­лі­ки, аль­бо­ми ес­кі­зів і кон­стру­к­тор­сь­ких змін, кре­с­лен­ня, схе­ми до­слі­д­них зраз­ків ви­ро­бів, опи­сан­ня змін і до­ро­бок зраз­ків ви­ро­бів, ви­яв­ле­них під час ви­про­бу­вань, та ли­с­ти з цих пи­тань

 

Пост.

 

 1.  

До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, таб­ли­ці, про­то­ко­ли, ви­снов­ки, до­по-ві­д­ні за­пи­с­ки) про ви­го­то­в­лен­ня й ви­про­бу­ван­ня до­слі­д­них зраз­ків за­со­бів ав­то­ма­ти­ки та об­ла­д­нан­ня:

 

 

1При ви­ко­ри­с­тан­ні в

інших ро­бо­тах

 а) ви­ро­бів, при­йня­тих до се­рій­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва

Пост.

До ліквідації

організації

 б) не­за­кін­че­них та при­зу­пи­не­них ро­біт

3 р.1

3 р.1

 в) від­хи­ле­них ви­ро­бів

 

3 р.

3 р.

 1.  

Гра­фі­ки про­ве­ден­ня ла­бо­ра­то­р­них (сте­н­до­вих), по­лі­гон­них (по­льо­вих), екс­пе­ри­мен­таль­них ви­про­бу­вань ма­ке­т­них зраз­ків

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1.  

Про­гра­ми спі­ль­них за­вод­сь­ких і за­лі­ко­вих ви­про­бу­вань ву­з­лів, при­ла­дів, ви­ро­бів:

 

 

 

 а) в ор­га­ні­за­ції-­ро­з­ро­б­ни­ку

5 р.

5 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, таб­ли­ці, до­від­ки), що фі­к­су­ють ре­зуль­та­ти опрацювання те­ле­ме­т­ри­ч­ної ін­фор­ма­ції з на­ту­р­них ви­про­бу­вань

 

 

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Кі­но­фо­то­п­лів­ки ви­мі­рю­валь­них си­с­тем ви­про­бу­ван­ня до­слі­д­них ви­ро­бів

 

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

робіт

 1.  

Рен­т­ге­но­г­ра­ми ви­про­бу­вань го­ло­в­них, ета­лон­них виробів та осо­б­ли­во­го при­зна­чен­ня

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Фо­то­не­га­ти­ви ви­ро­бів до­в­го-

­три­ва­лих ви­про­бу­вань, по­в’я­за­них із скла­ден­ням ета­ло­нів

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Ос­ци­ло­г­ра­ми ви­про­бу­ван­ня до-слі­д­них зраз­ків об­ла­д­нан­ня та ви­ро­бів:

 

 

1Пі­с­ля знят­тя з вироб-ни­ц­т­ва

 а) при­йня­тих до ви­ро­б­ни­ц­т­ва

5 р.1

5 р.1

 б) до­слі­д­них зраз­ків­

 

5 р.1

5 р.1

 1.  

Ма­г­ні­т­ні стрі­ч­ки, не­га­ти­ви й по­зи­ти­ви кі­но­ві­д­би­т­ків, що ви­-сві­т­лю­ють про­цес від­пра­цю­ван­ня ви­ро­бів та ви­ро­б­ни­ц­т­ва тех­но­ло­гі­ч­но­го об­ла­д­нан­ня:

 

 

 

 а) ком­п­лекс ма­те­рі­а­лів, об’єд­на­них сце­на­рі­єм (фільм)

10 р. ЕПК

10 р.

 б) що ма­ють до­по­мі­ж­не зна­чен­ня

 

5 р.

5 р.

 1.  

Ла­бо­ра­то­р­ні сві­до­ц­т­ва ви­про­бу­вань, до­слі­джен­ня та опрацю-вання ана­лі­зів:

 

 

 

 а) що фі­к­су­ють ос­но­в­ний про­цес спо­сте­ре­жень

10 р.

10 р.

 б) що ма­ють до­по­мі­ж­не зна­чен­ня

 

5 р.

5 р.

 1.  

Первинна документація, що бу-ла створена під час проведення НДР чи ДКР, яка містить відо-мості, не відображені у підсум-кових звітах, чи суттєво допов-нює підсумкові звіти, журнали записів експериментів, резуль-тати аналізів, щоденники та ін­ші документи

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1.  

Фор­му­ля­ри й па­с­пор­ти на

до­слід­ні зраз­ки ви­ро­бів:

 

 

 

 а) за мі­с­цем роз­роб­лення

Пост.

10 р.

 б) на­ді­с­ла­ні для ке­рі­в­ни­ц­т­ва та ві­до­ма

 

Доки

не мине потреба

Доки

не мине потреба

 1.  

Ли­с­ту­ван­ня про по­го­джен­ня пи­тань, що ви­ни­ка­ють при про­ве­ден­ні ла­бо­ра­то­р­них та екс­пе­ри­мен­таль­них ро­біт

 

5 р.

5 р.

 

 1.  

Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції і ви­да­чі сві­доцтв ла­бо­ра­то­р­них ви­про­бу­вань, до­слі­д­жень та опрацюван-ня ана­лі­зів

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

Кар­ти, жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ре­зуль­та­тів ви­про­бу­вань на­дій­нос­ті ви­хі­д­них ма­те­рі­а­лів і до­слі­д­них зраз­ків ви­ро­бів

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня      ро­біт і складення зві­ту

1.4. Впровадження НДР та ДКР

 1.  

Пла­ни впро­ва­джен­ня ре­зуль­та­тів НДР і ДКР та змі­ни до них

 

10 р.

10 р.

 

 1.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ак­ти) про впро­ва­джен­ня у ви­ро­б­ни­ц­т­во НДР та ДКР

 

Пост.

10 р.

 

 1.  

Роз­ра­хун­ки тех­ні­ко-­еко­но­мі­ч­ної ефе­к­ти­в­но­с­ті НДР, ДКР, ПКР та впро­ва­джен­ня їх у ви­ро­б­ни­ц­т­во

 

10 р.ЕПК

10 р.

 

 1. 100.  

Ак­ти при­йман­ня-­зда­ван­ня ви­ко­на­них НДР, ДКР, ПКР з ре­ко­мен­да­ці­я­ми що­до їх впро­ва­д-жен­ня та очі­ку­ва­но­го еко­но­мі­ч­но­го ефе­к­ту

 

Пост.

10 р.

 

 1. 101.  

До­го­во­ри, уго­ди про впро­ва­д-жен­ня та кон­т­роль за впро­ва­д-жен­ням у ви­ро­б­ни­ц­т­во ре­зуль­та­тів НДР, ДКР, ПКР

 

5 р.1 ЕПК

 

 

 

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії до­го­во­ру

 1. 102.  

Ак­ти тех­ні­ч­но­го при­йман­ня

ро­біт

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 103.  

Ли­с­ту­ван­ня про впро­ва­джен­ня у ви­ро­б­ни­ц­т­во за­кін­че­них НДР, ДКР, ПКР

 

 

5 р.

5 р.

 

2. ДОКУМЕНТИ З РОЗРОБЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ

 1. 104.  

Документи (заявки на об’єкти права інтелектуальної влас-ності, експертні висновки, про­­токоли, рішення), що стосують-ся набуття права інтелектуаль-ної власності, у тому числі в іноземних державах

 

Пост.

До ліквідації організації

­

 1. 105.  

Охоронні документи (свідоцтва, па­тенти) на об’єкти права інте-лектуальної власності

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1. 106.  

Описи до па­тен­тів на винаходи (корисні моделі)

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1. 107.  

Пе­ре­кла­ди іно­зе­м­ної па­тен­тної до­ку­ментації

 

10 р. ЕПК

5 р.

 

 

 1. 108.  

Пла­ни ро­біт з роз­роблення та впро­ва­джен­ня об’єктів права ін-телектуальної власності

 

10 р.

5 р.

 

 1. 109.  

Річні зві­ти про над­хо­джен­ня та впро­ва­джен­ня об’єктів права ін-телектуальної власності

 

Пост.

10 р.

 

 1. 110.  

Те­ма­ти­ч­ні за­вдан­ня і пе­ре­лі­ки тем з ви­на­хі­д­ни­ц­т­ва та ра­ці­о­на­лі­за­ції

 

10 р.

5 р.

 

 1. 111.  

Пе­ре­лі­ки об’єктів права інте-лектуальної власності, впровад-же­них у ви­ро­б­ни­ц­т­во

 

10 р.

5 р.

 

 1. 112.  

Заяви на ра­ці­о­на­лі­за­тор­сь­кі про­по­зи­ції та до­ку­мен­ти (ви­снов­ки, від­гу­ки, роз­ра­хун­ки при­бу­т­ку) до них:

 

 

 

 а) при­йня­ті до впровадження

10 р.

5 р.

 б) від­хи­ле­ні

 

5 р.

5 р.

 

 1. 113.  

Ві­до­мо­с­ті про па­тен­т­ну чи­с­то­ту роз­ро­бок (тех­ні­ко-­ін­фор­ма­цій­ні да­ні, па­тен­т­ні фор­му­ля­ри тощо)

 

 

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1. 114.  

До­го­во­ри щодо надання послуг у сфері інтелектуальної влас-ності

 

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії договору

 

 1. 115.  

Документи (клопотання, пові-дом­лення, заяви, листи) про про­дов­ження стро­ку дії, понов-лення, при­зупи­нення свідоцтв, патентів

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

 1. 116.  

Про­по­зи­ції що­до про­да­жу та за­ку­пі­в­лі лі­це­н­зій за кор­до­ном

 

5 р.

5 р.

 

 1. 117.  

До­ку­мен­ти (уго­ди, ак­ти, листи) про екс­порт про­ми­с­ло­вих ви­ро­бів та екс­пер­ти­зу їх на патентну чи­с­то­ту

 

5 р.

5 р.

 

 1. 118.  

Па­тен­т­ні фор­му­ля­ри на екс­по­на­ти, що де­мон­с­т­ру­ю­ть­ся на ви­став­ках, яр­мар­ках в Укра­ї­ні та за кор­до­ном

 

10 р.

 

 1. 119.  

За­мо­в­лен­ня організацій на па­тен­т­ні фор­му­ля­ри для ком­п­ле­к­ту­ю­чих ви­ро­бів та від­по­ві­ді на них

 

3 р.

3 р.

 

 1. 120.  

Договори про передання прав на об’єкти права інтелектуаль-ної власності

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1. 121.  

Ліцензійні договори та ліцензії на використання об’єктів права інтелекту­аль­ної власності та до-кументи (заяви, акти, листи то-що), пов’язані з ними

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 1. 122.  

Листування про об’єкти права інтелек­туальної власності

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 123.  

Листування з популяризації ра-ці­о­налізаторських пропозицій

 

3 р.

3 р.

 

 1. 124.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку ви­на­хо­дів, ко-рис­них моделей та ра­ці­о­на­лі­за­тор­сь­ких про­по­зи­цій

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

3. ВИШУКУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО, ЕКСПЛУАТАЦІЯ

3.1. Ор­га­ні­за­ція та керування бу­ді­ве­ль­ною діяльністю

 1. 125.  

Тех­ні­ко-­еко­но­мі­ч­ні обґрун­ту­ван­ня до­ці­ль­но­с­ті нового бу­ді­в­ни­ц­т­ва та ре­кон­с­т­ру­к­ції об’єк-тів

 

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 126.  

По­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки, роз­ра­хун­ки з ком­п­ле­к­с­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 127.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, зві­ти, до­від­ки) про під­го­тов­ку й хід ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 

 1. 128.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, зві­ти, до­від­ки) про пе­ре­вір­ку тех­ні­ч­но­го рі­в­ня бу­ді­ве­ль­но­го про­е­к­ту­ван­ня та під­ви­щен­ня еко­но­мі­ч­ної ефе­к­ти­в­но­с­ті ро­бо­ти про­е­к­т­них ор­га­ні­за­цій

 

Пост.

10 р.

 

 1. 129.  

Схеми і проекти районного пла­ну­вання території Автономної Республіки Крим, областей, ра-йонів, курортних ра­йо­нів (до 1991 року включно); схеми і проекти районного планування те­риторії Автономної Респуб-ліки Крим, областей, районів, курортних районів (від 1991 року до 2000 року включно); схеми і проекти районного пла-нування тери­торії Автономної Республіки Крим, областей, районів, курортних райо­нів (від 2000 року)

 

Пост.1

До ліквідації організації

1Зберігається повний ком­п­лект текстової і гра­фічної документації (по­я­с­ню­валь­на записка, основні по­ло­ження і креслення), а та­кож один примірник основ-них положень схеми і проекту районних пла-ну­вань (після закінчен-ня строків їхньої дії)

 

 1. 130.  

Завдання на проектування або ре­конструкцію (архітектурно-плану­ва­­ль­ні завдання, план зе-мельної ді­лянки тощо). Проект-ні пропозиції

Пост.1

До ліквідації організації

1Складається до кожно-го об’єк­та архітектури чи міс­то­­бу­дування за відпо­від­ним ви­дом міс-тобудівної чи проект­ної документації

 

 1. 131.  

Пе­ре­лі­ки най­ва­ж­ли­ві­ших об’єк­тів про­е­к­ту­ван­ня та ли­с­ти про змі­ни й уто­ч­нен­ня пе­ре­лі­ків

 

 

 

Пост.

 

 1. 132.  

Спи­с­ки новопро­е­к­то­ва­них бу­дов, по­го­дже­ні з Міністерством економічного розвитку і тор-гівлі Укра­ї­ни, та змі­ни до них

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 133.  

Зві­ти про вивчен­ня та уза­галь­нен­ня ві­т­чи­з­ня­но­го й за­ру­бі­ж­но­го до­сві­ду про­е­к­ту­ван­ня, бу­ді­в­ни­ц­т­ва, ек­с­п­лу­а­та­ції об’єк­тів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 134.  

Пла­ни за­хо­дів та ли­с­ту­ван­ня з по­лі­п­шен­ня ро­бо­ти про­е­к­т­них ор­га­ні­за­цій

 

5 р.

5 р.

 

 1. 135.  

Пер­с­пе­к­ти­в­ні пла­ни роз­мі­щен­ня мі­сь­ко­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

Пост.

 

 1. 136.  

До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки та за­ува­жен­ня до пер­с­пе­к­ти­в­них пла­нів роз­мі­щен­ня мі­сь­ко­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

10 р.

 

 1. 137.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ви­с­нов­ки, до­від­ки) про роз­роб­лення зраз­ків офор­м­лен­ня (ета­ло­нів) про­е­к­т­ної до­ку­мен­та­ції та їх ви­ко­ри­с­тан­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 138.  

3разки офор­м­лен­ня (ета­ло­ни) про­е­к­т­ної до­ку­мен­та­ції

 

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

 

 

 1. 139.  

До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, до­від­ки, про­по­зи­ції) про бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів на ос­но­ві ком­пен­са­цій­них угод

 

Пост.

 

 1. 140.  

До­ку­мен­ти (звіти, до­від­ки, ли­с­ти) про бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів за пі­ль­го­вим фі­нан­су­ван­ням

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

 1. 141.  

До­ку­мен­ти (до­від­ки, ві­до­мо­с­ті, листи) про ін­ди­ві­ду­аль­не та жит­ло­во-­ко­о­пе­ра­ти­в­не будівни-ц­т­во

 

5 р.

5 р.

 

 1. 142.  

До­від­ки та листи про бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів ви­ро­б­ни­чо­го приз-на­чен­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 143.  

Про­то­ко­ли тех­ні­ч­них на­рад з про­е­к­ту­ван­ня, нового будівниц-т­ва та ре­кон­с­т­ру­к­ції об’єк­тів

Пост.

10 р.

 

 1. 144.  

Про­то­ко­ли по­го­джен­ня з мі­с­це­ви­ми ор­га­на­ми виконавчої вла-ди і само­вря­дування тех­ні­ч­них умов та до­зво­ли на під­к­лю­чен­ня об’єк­тів, що про­е­к­ту­ю­ть­ся, до ене­р­ге­ти­ч­них і транс­пор­т­них ме­реж, во­до­про­во­ду та ка­на­ліза­ції

 

Пост.

5 р.

 

 1. 145.  

Про­то­ко­ли й ви­снов­ки про на­дан­ня тех­ні­ч­но­го спри­ян­ня у про­е­к­ту­ван­ні об’єк­тів за кор­до­ном

 

Пост.

10 р.

 

 1. 146.  

Ін­фор­ма­цій­ні по­ві­до­м­лен­ня з про­е­к­ту­ван­ня та ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 147.  

Ак­ти при­ймання-­пе­ре­давання про­е­к­т­но-­ко­ш­то­ри­с­ної докуме-нта­ції на за­но­во збу­до­ва­ні та зда­ні в ек­с­п­лу­а­та­цію об’єк­ти

 

10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

 1. 148.  

До­ку­мен­ти (ви­снов­ки, акти, опи­си, листи) про при­йман­ня і пе­ре­давання тех­ні­ч­ної до­ку­мен­та­ції за­ру­бі­ж­ним кра­ї­нам

 

Пост.

10 р.

 

 1. 149.  

На­кла­д­ні на від­пра­в­ле­ну та одер­жа­ну до­ку­мен­та­цію для об’єк­тів ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ницт­ва та їх ко­ш­то­ри­с­ної вар­то­с­ті

 

3 р.

3 р.

 

 1. 150.  

Ли­с­ту­ван­ня про ком­п­ле­к­с­не бу­ді­в­ни­ц­т­во

 

5 р.

5 р.

 

 1. 151.  

Ли­с­ту­ван­ня з державними ор­га­на­ми вико­нав­чої вла­ди про прое­к­ту­ван­ня, нове бу­ді­в­ни­ц­т­во та ре­кон­с­т­ру­к­цію

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 152.  

Ли­с­ту­ван­ня з Міністерством еко­но­мі­чного розвитку і тор-гівлі Укра­ї­ни про змі­ни ос­но­в­них по­ка­з­ни­ків щодо бу­до­в но­во­го й пе­ре­хі­д­но­го про­е­к­ту­ван­ня

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 153.  

Ли­с­ту­ван­ня з про­е­к­т­ни­ми ін­сти­ту­та­ми, бу­ді­ве­ль­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми про про­е­к­ту­ван­ня, бу­ді­в­ни­ц­т­во та ре­кон­с­т­ру­к­цію

5 р.

5 р.

 

 1. 154.  

Ли­с­ту­ван­ня про тех­ні­ко-­еко­но­мі­ч­ні обґрун­ту­ван­ня до­ці­ль­но­с­ті нового бу­ді­в­ни­ц­т­ва та рекон-с­т­ру­к­ції

 

5 р.

5 р.

 

 1. 155.  

Ли­с­ту­ван­ня про про­е­к­ту­ван­ня й бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів за кор­до­ном

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 156.  

Ли­с­ту­ван­ня про про­е­к­ту­ван­ня й бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів в Укра­ї­ні за­ру­бі­ж­ни­ми фі­р­ма­ми

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 157.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роб­лення й ви­ко­ри­с­тан­ня про­е­к­тів ор­га­ні­за­ції бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 

 1. 158.  

Ли­с­ту­ван­ня про про­е­к­ту­ван­ня й бу­ді­в­ни­ц­т­во про­ми­с­ло­вих ву­з­лів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 159.  

Ли­с­ту­ван­ня про пе­ре­гляд про­е­к­тів об’єк­тів не­завершеного бу-дів­ни­ц­т­ва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 160.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роб­лення нор­ма­ти­в­ної і ти­по­вої до­ку­мен­та­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 161.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку за­твер­дже­них про­е­к­тів ка­пі­таль­но­го будівниц-т­ва та їх ко­ш­то­ри­с­ної вар­то­с­ті

 

 

Пост.

 

3.2. Вишукувальні та про­е­к­т­ні ро­бо­ти

 1. 162.  

За­вдан­ня на вишукувальні та про­е­к­т­но-­вишуку­валь­ні ро­бо­ти

 

Пост.

10 р.

 

 1. 163.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ак­ти об­сте­жень, роз­ра­хун­ки, виснов­ки) про про­ве­ден­ня

про­е­к­т­но-­вишуку­валь­­них ро­біт що­до ви­бо­ру зе­ме­ль­них ді­ля­нок під бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 164.  

Ак­ти про на­дан­ня зе­ме­ль­них ді­ля­нок під бу­ді­в­ни­ц­т­во та роз­ши­рен­ня об’єк­тів та документи (висновки, кар­то­грами, схеми) до них

 

Пост.

10 р.

 

 1. 165.  

Технічні плани, топографічні профілі земельних ділянок, від-ведених для будівництва та роз-ширення об’єктів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 166.  

Па­с­пор­ти на ділянки бу­ді­в­ни­ц­т­ва та до­ку­мен­ти (ар­хі­те­к­ту­р­но­пла­ну­валь­ні за­вдан­ня, схе­ми ко­му­ні­ка­цій, ген­п­лани ділянок, фотомонтажі) до них

 

Пост.

10 р.

 

 1. 167.  

Документи (програми, звіти, листи, технічні завдання) натур-них спос­тережень за зовнішнім середовищем

 

5 р.1

5 р.1

1Після проектно-вишу-ку­ва­ль­них робіт

 

 1. 168.  

Пер­вин­на до­ку­мен­та­ція щодо ін­же­нер­них вишукувань (по­льо­ві жу­р­на­ли, кни­ж­ки ні­ве­лю­ван­ня, ро­бо­чі за­пи­с­ки, таблиці лабораторних аналізів, то­по­графічні плани, журнали теодо­літ­них кодів)

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля складення тех-ніч­но­го зві­ту про ін­же­не­р­но-­ге­о­ло­гі­ч­ні роз-від­ки

 

 1. 169.  

Тех­ні­ч­ні умо­ви на про­е­к­т­но-вишуку­валь­ні ро­бо­ти:

 

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення і               за­твер­джен­ня

Пост.

10 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

Доки

не мине потреба

 

Доки

не мине потреба

 

 1. 170.  

Ти­ту­ль­ні спи­с­ки про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт:

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення і              за­тверджен­ня

10 р.

10 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 171.  

Документи (до­по­ві­ді, ли­с­ти) про вдо­с­ко­на­лен­ня і під­ви­щен­ня яко­с­ті про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт та тех­но­ло­гії про­е­к­ту­ван­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 172.  

Огля­ди, до­від­ки про про­е­к­т­но-ви­шу­ку­валь­ні ро­бо­ти на окре­мих най­ва­ж­ли­ві­ших об’єк­тах

 

 

Пост.

 

 1. 173.  

До­ку­мен­ти (звіти, огля­ди, до­від­ки) про ко­ор­ди­на­цію

про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт

 

10 р.1

10 р.

1У го­ло­в­них ор­га­ні­за­ціях – пост.

 1. 174.  

До­ку­мен­ти (пла­ни, роз­ра­хун­ки, схе­ми, до­від­ки, кар­то­гра­ми) на вишуку­валь­ні ро­бо­ти:

 

 

1Для об’єк­тів із скла­д­ни­ми гео­ло­гі­ч­ни­ми умова­ми – пост.

 а) на збу­до­ва­ні об’єк­ти

Доки

не мине потреба1

Доки

не мине потреба1

 б) на не­збу­до­ва­ні об’єк­ти

 

10 р.

10 р.

 1. 175.  

Висновки про інженерно-геоло-гічні та інженерно-геодезичні й інженерно-економічні умови зе-мельної ді­лян­ки, відведеної для будівель (споруд), з додатками до них

 

Пост.1,2

1Пі­с­ля складення зві­ту про ін­же­не­р­но-­ге­о­ло­гіч­ні роз­від­­ки

2Для крупних про­мис­­лових і транспортних об’єктів – до ліквідації об’єкта

 

 1. 176.  

Тех­ні­ч­ні звіти про інженерно-гео­ло­гічні, топографо-геодезич-ні вишуку­ва­льні роботи та до-датки до них:

 

 

 

 

 а) на збу­до­ва­ні об’єк­ти

Пост.

10 р.

 б) на не­збу­до­ва­ні об’єк­ти

 

5 р.

5 р.

 1. 177.  

За­мо­в­лен­ня на ви­ко­нан­ня

про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля но­вої зйо­м­ки цього самого мі­с­ця

 

 1. 178.  

Про­то­ко­ли між­ві­дом­чих на­рад з по­го­джен­ня за­мо­в­лень на

проек­т­но-вишуку­валь­ні ро­бо­ти

 

3 р.

3 р.

 

 1. 179.  

До­зво­ли про­е­к­т­ним ор­га­ні­за­ці­ям на про­ве­ден­ня ін­же­не­р­но-вишуку­валь­них ро­біт

 

3 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

робіт

 1. 180.  

За­вдан­ня, гра­фі­ки ви­ко­нан­ня про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт

 

3 р.

 

 1. 181.  

Ви­снов­ки, від­гу­ки ор­га­ні­за­цій-за­мо­в­ни­ків про ви­ко­на­ні про­е­к­т­но-вишуку­валь­ні ро­бо­ти та додатки до них

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 182.  

Ак­ти-­про­цен­тов­ки ви­ко­на­них про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт

5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один до

статті 186

 

 1. 183.  

Ак­ти, приписи про при­пи­нен­ня про­е­к­т­но-ви­шу­ку­валь­них ро­біт

5 р.

5 р.

 

 1. 184.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, ви­снов­ки, до­від­ки, листи) з осна­щен­ня про­е­к­т­них ор­га­ні­за­цій су­ча­с­ним тех­ні­ч­ним об­ла­д­нан­ням для про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт

 

5 р.

5 р.

 

 1. 185.  

Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію і про­ве­ден­ня про­е­к­т­но-вишуку­валь­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 186.  

Ли­с­ту­ван­ня про по­пе­ре­днє від­ве­ден­ня зе­ме­ль­них ді­ля­нок для бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 187.  

Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції до­зво­лів на вишу­ку­валь­ні ро­бо­ти

 

10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу

 

 1. 188.  

Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції ак­тів вишу-ку­валь­них ро­біт

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу

 

 1. 189.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку ви­ко­нан­ня про­ек­т­но-вишуку­валь­них ро­біт за за­мо­в­ни­ка­ми та дже­ре­ла­ми фі­нан­су­ван­ня

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня журна­лу

 

 1. 190.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку опла­ти про­е­к­т­но-­вишуку­валь­них ро­біт

 

5 р.

5 р.

 

3.3. Про­е­к­т­но-­пла­ну­валь­на ро­бо­та (містобудівна діяльність)

 1. 191.  

Тех­ні­ко-­еко­но­мі­ч­ні обґрун­ту­ван­ня ге­не­раль­них пла­нів міст з еко­но­мі­ч­ни­ми роз­ра­хун­ка­ми та по­яс­ню­валь­ни­ми за­пи­с­ка­ми до них

 

Пост.

 

 1. 192.  

Концепції розвитку територій міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів та пояснення до них

 

Пост.

 

 1. 193.  

Від­хи­ле­ні ге­не­раль­ні пла­ни (кон­цеп­ції) міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів

 

10 р. ЕПК

 

 1. 194.  

По­єд­на­ні пла­ни на­зе­м­них і під­зе­м­них ко­му­ні­ка­цій та ін­же­не­р­них ме­реж

 

Пост.

 

 1. 195.  

Схе­ми й про­е­к­ти пла­ну­ван­ня та за­бу­до­ви міст і се­лищ (усі ста­дії)

Пост.

 

 1. 196.  

До­ку­мен­ти (ви­снов­ки, про­то­ко­ли, ак­ти) про роз­г­ляд і затверд-жен­ня про­е­к­тів ра­йон­но­го пла­ну­ван­ня й за­бу­до­ви міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів

 

Пост.

 

 1. 197.  

За­вдання на складення про­е­к­тів пла­ну­ван­ня і за­бу­до­ви терито-рій міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів

 

5 р.

 

 1. 198.  

Про­е­к­ти роз­мі­щен­ня бу­ді­в­ни­ц­т­ва на чер­го­вий пе­рі­од (схе­ми)

 

Пост.

 

 1. 199.  

Схе­ми ма­гі­с­т­ра­лей та ор­га­ні­за­ції ру­ху ван­та­ж­но­го і па­са­жир­сь­ко­го транс­пор­ту

 

Пост.

 

 1. 200.  

Проект детального планування (ПДП – до 2000 року) чи де-тальний план території (ДПТ від 2000 року) місь­кого району (житлового району, загально-міського центру, промис­ло­во-комунальної зони й інших зон)

 

Пост.

 

 1. 201.  

Проекти планування промисло-вої зони (району) міста

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1. 202.  

Про­е­к­ти пла­ну­ван­ня та за­бу­до­ви міст з па­м’я­т­ка­ми іс­то­рії і куль­ту­ри, ПДП іс­то­ри­ч­них ча­с­тин міст та ра­йо­нів

 

Пост.

 

 1. 203.  

Про­е­к­ти пла­ну­ван­ня при­мі­сь­кої та зе­ле­ної зон

 

Пост.

 

 1. 204.  

Про­е­к­ти бла­го­ус­т­рою та озе­ле­нен­ня міст

 

Пост.

 

 1. 205.  

Про­е­к­ти за­бу­до­ви жи­т­ло­вих мік­ро­ра­йо­нів, квар­та­лів та ком-п­ле­к­сів гро­мад­сь­ких спо­руд (усі ста­дії)

 

Пост.

 

 1. 206.  

Схе­ми ін­же­не­р­них ме­реж та бла­го­ус­т­рою (во­до­по­ста­чан­ня, ка­на­лі­за­ції, га­зо-, те­п­ло-, ене­р­го­по­с­та­чан­ня, слаб­ко­с­т­ру­мо­вих при­стро­їв, во­до­сті­ч­ної ме­ре­жі)

Пост.

 

 1. 207.  

Комплексні схеми розвитку всіх ви­дів міського транспорту і до-рож­нього будівництва

 

Пост.

 

 1. 208.  

Пла­ни шля­хо­вих по­крит­тів

 

Пост.

 

 1. 209.  

Пла­ни зе­м­ля­них мас

3 р.1

1Пі­с­ля за­вершення будів­ни­ц­т­ва

 

 1. 210.  

То­по­г­ра­фі­ч­ні пла­ни во­ло­дінь

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

 

 

 1. 211.  

Ви­ко­нав­чі схе­ми ко­му­ні­ка­цій, во­до­про­во­ду, ка­на­лі­за­ції, опа­лен­ня, си­ло­вої та сві­т­ло­вої еле­к­т­ро­ме­ре­жі

 

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

 

 1. 212.  

Про­е­к­ти ін­же­не­р­них ме­реж з бла­го­ус­т­ро­єм, потрібним для здій­с­нен­ня бу­ді­в­ни­ц­т­ва спо­руд на кон­к­ре­т­ній ді­ля­н­ці (усі ста­дії)

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

 1. 213.  

Ві­до­мо­с­ті об­ся­гів ос­но­в­них

ро­біт

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

будів­ни­ц­т­ва

 

 1. 214.  

Ге­не­раль­ні зве­де­ні ко­ш­то­ри­си до про­е­к­тів пла­ну­ван­ня й за­бу­до­ви міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів

 

Пост.

 

 1. 215.  

Ко­ш­то­ри­си до про­е­к­тів пла­ну­ван­ня міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів:

 

 

 

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

будів­ни­ц­т­ва

 а) об’єк­т­ні

10 р.1

 б) ло­каль­ні

 

5 р.

 

 

 1. 216.  

Ви­снов­ки про кон­т­ро­ль­ні пе­ре-гля­ди про­е­к­тів пла­ну­ван­ня і за­бу­до­ви міст та ін­ших на­се­ле­них пун­к­тів

 

10 р.

 

 1. 217.  

Ли­с­ту­ван­ня з ор­гана­ми ви­ко­нав­чої вла­ди та проек­т­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми про ство­рен­ня охо­рон­них зон іс­то­ри­ч­них міст, ком­п­ле­к­сів та бу­дин­ків – ­па­м’я­ток ар­хі­те­к­ту­ри

 

 

 

5 р. ЕПК

 

 1. 218.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роб­лення ге­не­раль­них пла­нів міст, схем і про­е­к­тів ра­йон­но­го пла­ну­ван­ня та ін­ших мі­с­то­бу­ді­в­них про­е­к­тів

5 р. ЕПК

5 р.

 

3.4. Про­е­к­ту­ван­ня об’єк­тів ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 1. 219.  

Тех­ні­ч­ні за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня, нове бу­ді­в­ни­ц­т­во, ре­кон­с­т­ру­к­цію бу­ді­вель і спо­руд та технічне переосна­щення діючих організацій:

 

 

 

 а) за мі­с­цем роз­роб­лення і     затвер­джен­ня

Пост.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 220.  

Проекти будівництва підпри-ємств та інших об’єк­тів техніч-ного і ви­роб­ничого профілю (енергосистем, гід­ро­технічних споруд, залізничних та шосей-них доріг, метрополітенів і ту-нелів, магістральних трубо­про­во­дів, на мор­сь­кому, річковому, авіа­ційному тран­спорті тощо)

 

Пост.

 

 1. 221.  

Проекти будівництва сільсько-господарських ви­роб­ничих під-приємств

 

Пост.

 

 1. 222.  

Про­то­ко­ли з роз­г­ля­ду та

затверджен­ня про­е­к­т­них

за­вдань і ко­ш­то­ри­сів на нове бу­ді­в­ни­ц­т­во та ре­кон­с­т­ру­к­цію об’єк­тів технічного переоснащення діючих організацій:

 

 

 

 а) за мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня і     затвер­джен­ня

Пост.

 

 

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 223.  

Тех­ні­ч­ні за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня об’єк­тів за кор­до­ном

 

Пост.

 

 1. 224.  

Інвестиційні проекти (техніко-еко­но­мічні обґрун­тування) по будів­ництву будівель і спо­руд

 

Пост.

10 р.

 

 

 1. 225.  

Тех­ні­ч­ні за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня об’єк­тів в Укра­ї­ні іно­зе­м­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми

 

Пост.

 

 1. 226.  

Ге­не­раль­ні пла­ни про­ми­с­ло­вих під­при­ємств

 

Пост.

 

 1. 227.  

По­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки з до­да­т­ка­ми до про­е­к­тів ге­не­раль­них пла­нів про­ми­с­ло­вих підпри-ємств

 

Пост.

 

 1. 228.  

Ге­не­раль­ні пла­ни та зве­де­ні

ко­ш­то­ри­си ка­­пі­­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва та ви­с­нов­ки про них:

 

 

 

 а) за мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня

Пост.

 б) за мі­с­цем ек­с­п­лу­а­та­ції

До

за­кін­чен­ня ек­с­п­лу­а­та­ції

До

за­кін­чен­ня ек­с­п­лу­а­та­ції

 в) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 229.  

Ін­ди­ві­ду­аль­ні про­е­к­ти на бу­ді­в­ни­ц­т­во (здій­с­не­ні):

 

 

 

1Пі­с­ля вве­ден­ня в ек­с­п­лу­а­та­цію

2Ро­бо­чі креслен­ня над­хо­дять на ­з­бе­рі­ган­ня до дер­жавних архівів або ар­хів­них відділів місь-ких рад, як­що в них ві­до­бра­же­но ори­гі­наль­ні ар­хі­те­к­ту­р­но-­пла­нува-ль­ні або ар­хі­те­к­ту­р­но-ху­до­ж­ні осо­бли­вості

 

1. За мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня:

 

 

 а) за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня

 б) тех­ні­ч­ний про­ект

 в) ро­бо­ча до­ку­мен­та­ція

 г) ро­бо­чий про­ект

Пост.

Пост.

5 р.1

Пост.2

2. В ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 230.  

Ін­ди­ві­ду­аль­ні про­е­к­ти на бу­ді­в­ни­ц­т­во (не­здій­с­не­ні):

1. За мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня:

 

 

 

 а) за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня

 б) тех­ні­ч­ний про­ект

 в) ро­бо­ча до­ку­мен­та­ція

 г) ро­бо­чий про­ект

10 р.

Пост.

5 р.

5 р.

10 р.

10 р.

5 р.

5 р.

2. В ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

Доки

не мине потреба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 231.  

Ко­ш­то­ри­си до ін­ди­ві­ду­аль­них про­е­к­тів:

 

 

 

 а) зве­де­ні

10 р. ЕПК

10 р.

 б) ло­каль­ні

5 р.

5 р.

 

 1. 232.  

Ху­до­ж­ні ма­люн­ки, ес­кі­зи, фо-тографії:

 

 

 

 а) які вхо­дять до скла­ду

затвердже­них про­е­к­тів

Пост.

10 р.

 

 б) які вхо­дять до скла­ду

не­за­т­вер­дже­них про­е­к­тів

 

3 р.

3 р.

 1. 233.  

Про­е­к­т­ні про­по­зи­ції й на­у­ко­ві зві­ти з ре­кон­с­т­ру­к­ції та ре­с­та­в­ра­ції бу­ді­вель, що є па­м’я­т­ка­ми іс­то­рії і куль­ту­ри

 

Пост.

 

 1. 234.  

Про­е­к­ти ре­с­та­в­ра­ції та від­но­в­лен­ня ар­хі­те­к­ту­р­них па­м’я­ток, при­мі­сь­ких па­ла­ців і са­до­во-пар­ко­во­го ми­с­те­ц­т­ва

 

Пост.

 

 1. 235.  

Іс­то­ри­ч­ні до­від­ки про бу­ді­в­лі та спо­ру­ди

 

Пост.

 

 1. 236.  

Екс­пе­ри­мен­таль­ні про­е­к­ти на зве­ден­ня бу­ді­вель та спо­руд:

 

 

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

1. За мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня:

 

 

 а) за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня

 б) тех­ні­ч­ний про­ект

 в) ро­бо­ча до­ку­мен­та­ція

 г) ро­бо­чий про­ект

10 р. ЕПК

Пост.

5 р.1

Пост.

10 р.

10 р.

5 р.1

10 р.

2. В ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 237.  

Ти­по­ві про­е­к­ти бу­ді­вель та спо­руд, при­йня­ті до ви­ро­б­ни­ц­т­ва:

 

 

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

1. За мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня:

 

 

 а) за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня

 б) тех­ні­ч­ний про­ект

 в) ро­бо­ча до­ку­мен­та­ція

 г) ро­бо­чий про­ект

10 р. ЕПК

Пост.

5 р.1

Пост.

10 р.

10 р.

5 р.1

10 р.

2. В ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 238.  

Ти­по­ві про­е­к­ти бу­ді­вель та спо­руд, що не при­йня­ті до ви­ро­б­ни­ц­т­ва (усі ста­дії):

 

 

 

 а) за мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня

10 р.

10 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

До­ки

не мине потре­ба

 

 1. 239.  

Ко­ш­то­ри­си до ти­по­вих та екс­пе­ри­мен­таль­них про­е­к­тів

 

5 р.1

 

5 р.1

 

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми

 1. 240.  

Па­с­пор­ти й ка­та­ло­ж­ні ли­с­ти ти­по­вих про­е­к­тів

 

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 241.  

Ви­снов­ки про ти­по­ві та ін­ди­ві­ду­аль­ні про­е­к­ти:

 

 

 

 а) за мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня

Пост.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 242.  

Ак­ти го­то­в­но­с­ті про­е­к­т­них ро­біт з ти­по­во­го та екс­пе­ри­мен­таль­но­го про­е­к­ту­ван­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 243.  

Ти­по­ві про­е­к­ти кон­стру­к­цій

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 244.  

Аль­бо­ми кре­с­лень ти­по­вих кон­стру­к­цій

 

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 245.  

Ти­по­ві про­е­к­ти ма­лих ар­хі­те­к­ту­р­них форм

 

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 246.  

Про­е­к­ти бу­ді­в­ни­ц­т­ва жи­т­ло­вих і гро­мад­сь­ких бу­ді­вель та спо­руд із за­сто­су­ван­ням ти­по­вих та ін­ди­ві­ду­аль­них про­е­к­тів для екс­пе­ри­мен­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва (про­е­к­ти-­при­в’яз­ки):

 

 

 

1. За мі­с­цем про­е­к­ту­ван­ня:

 

 

 а) за­вдан­ня на про­е­к­ту­ван­ня

 б) тех­ні­ч­ний про­ект

 в) ро­бо­ча до­ку­мен­та­ція

 г) ро­бо­чий про­ект

5 р.

10 р.

10 р.

10 р.

5 р.

10 р.

10 р.

10 р.

2. В ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 247.  

Зві­ти, до­від­ки про за­сто­су­ван­ня ти­по­вих та екс­пе­ри­мен­таль­них про­е­к­тів у бу­ді­в­ни­ц­т­ві

 

 

 

10 р.

10 р.

 

 1. 248.  

Про­е­к­ти, ко­ш­то­ри­си на бу­ді­в­ни­ц­т­во та ре­кон­с­т­ру­к­цію об’є­к­тів, не вклю­че­них до ти­ту­ль­них спи­с­ків

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 249.       

Про­е­к­ти бу­ді­вель, спо­руд, що ви­ко­на­ні кон­т­ра­ген­та­ми:

 

 

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня експлу­а­та­ції

 а) за мі­с­цем роз­роб­лення ос-нов­них ча­с­тин про­е­к­ту

Пост.

10 р.

 б) за мі­с­цем ек­с­п­лу­а­та­ції бу­ді­вель, спо­руд

 

1 р.1

1 р.1

 1. 250.  

Тех­ні­ч­ні ви­снов­ки про будіве-ль­ні кон­стру­к­ці­ї бу­ді­вель та спо­руд:

 

 

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня експлу­а­та­ції

 а) у про­е­к­т­них ор­га­ні­за­ці­ях

Пост.

10 р.

 б) за мі­с­цем ек­с­п­лу­а­та­ції

1 р.1

До­ки

не ми­не потре­ба

 в) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 251.  

Тех­ні­ч­ні пла­ни та ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки бу­ді­вель

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня експлу­а­та­ції

 1. 252.  

До­ку­мен­ти (ви­снов­ки, про­то­ко­ли, лис­ти) про ви­клю­чен­ня ти­по­вої про­е­к­т­ної до­ку­мен­та­ції з чи­с­ла чинної

 

10 р.

10 р.

 

 1. 253.  

Пе­ре­лі­ки й ка­та­ло­ги чинних про­е­к­тів кон­стру­к­цій

 

Пост.

 

 1. 254.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ви­снов­ки, листи) про роз­роб­лення й за­твер­джен­ня пе­ре­лі­ків і ка­та­ло­гів ти­по­вих про­е­к­тів, кон­стру­к­цій

 

5 р.

 

 1. 255.  

Кла­си­фі­ка­то­ри та ко­ди­фі­ка­то­ри ти­по­вих про­е­к­тів

 

Пост.

 

 1. 256.  

Но­мен­к­ла­ту­ри ти­по­вих конст-ру­к­цій

 

Пост.

 

 1. 257.  

До­зво­ли на вне­сен­ня змін у ро­бо­чу до­ку­мен­та­цію та по­ві­до­м­лен­ня про змі­ни в ро­бо­чій до­ку­мен­та­ції

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 258.  

Тех­ні­ч­ні до­ку­мен­ти про­е­к­ту­ван­ня (роз­­ра­хун­ки бу­ді­ве­ль­них кон­стру­к­цій, тех­но­ло­гі­ч­ні та ін­ші роз­ра­хун­ки, ві­до­мо­с­ті під­ра­хун­ку об­ся­гів ро­біт тощо)

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 259.  

Ак­ти на зда­ван­ня ви­ко­на­них про­е­к­т­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 260.  

Ак­ти на спи­сан­ня ану­льо­ва­них про­е­к­тів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 261.  

Спра­ва про­е­к­ту (ви­снов­ки екс­пер­ти­зи, ко­пії на­ка­зів, про­то­ко­лів, до­від­ки тощо):

 

 

 

 

 а) в ор­га­ні­за­ції-­ро­з­ро­б­ни­ку

Пост.

10 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

Доки

не мине потреба

 

Доки

не мине потреба

 

 1. 262.  

Ли­с­ту­ван­ня про охо­ро­ну ар­хі­тек­ту­р­них па­м’я­ток

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 263.  

Ли­с­ту­ван­ня з державними органами, органами місцевого самоврядування про зне­сен­ня бу­ді­вель при про­е­к­ту­ван­ні та за­бу­до­ві жи­т­ло­вих квар­та­лів міст

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 264.  

Ли­с­ту­ван­ня про за­сто­су­ван­ня ти­по­вих про­е­к­тів у бу­ді­в­ни­ц­т­ві

 

5 р.

3 р.

 

 1. 265.  

Ли­с­ту­ван­ня про про­е­к­ту­ван­ня жи­т­ло­вих бу­дин­ків та гро­мад­сь­ких бу­ді­вель

 

3 р.

3 р.

 

 1. 266.  

Ли­с­ту­ван­ня про стро­ки про­е­к­ту­ван­ня

 

3 р.

 

3 р.

 

 

 1. 267.  

Листування з підготовки кон-курсних пропозицій для проек-тування об’єк­тів будівництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 268.  

Кар­то­те­ки й жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції про­е­к­т­но-­ко­ш­то­ри­с­ної докуме-н­та­ції

 

Пост.

10 р.

 

 1. 269.  

Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції над­хо­джен­ня та ви­да­чі ро­бо­чої до­ку­мен­та­ції на бу­ді­в­ни­ц­т­во

5 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­вершення

будів­ни­ц­т­ва

3.5. Екс­пер­ти­за інвестиційних програм та про­е­к­тів будівництва

 1. 270.  

Пла­ни про­ве­ден­ня екс­пер­ти­зи про­е­к­тів бу­ді­в­ни­ц­т­ва та ре­кон­ст­ру­к­ції бу­ді­вель і спо­руд

 

5 р.

 

 1. 271.  

Рі­ч­ні зві­ти з екс­пер­ти­зи про­е­к­тів та ко­ш­то­ри­сів

 

Пост.

 

 1. 272.  

До­по­ві­ді, огля­ди з уза­галь­нен­ня ре­зуль­та­тів екс­пер­ти­зи про­е­к­тів та ко­ш­то­ри­сів на бу­ді­в­ни­ц­т­во і ре­кон­с­т­ру­к­цію об’єк­тів

 

Пост.

 

 1. 273.  

Ви­снов­ки, обґрун­ту­ван­ня з екс­пер­ти­зи про­е­к­тів та ко­ш­то­ри­сів на бу­ді­в­ни­ц­т­во но­вих і ре­кон­с­т­ру­к­цію ді­ю­чих об’єк­тів

 

Пост.

 

 1. 274.  

Документи (ви­снов­ки, ли­с­ти) про екс­пер­ти­зу ТЕО та бу­ді­в­ниц­т­во іно­зе­м­ни­ми фі­р­ма­ми об’єк­тів в Україні

 

Пост.

 

 1. 275.  

Документи (ви­снов­ки, ли­с­ти) про екс­пер­ти­зу ТЕО, про­е­к­тів і ко­ш­то­ри­сів бу­ді­вель і спо­руд, що бу­ду­ю­ть­ся за кор­до­ном за тех­ні­ч­но­го спри­ян­ня Укра­ї­ни

 

Пост.

 

 1. 276.  

Документи (ви­снов­ки, акти, ли­с­ти) з екс­пер­ти­зи ти­по­вих й екс­пе­ри­мен­таль­них про­е­к­тів

 

Пост.

 

 1. 277.  

Договори з експертами на про-ве­дення експертизи передпроектної і проектної діяльності

 

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення строку дії дого­вору

 1. 278.  

Висновки екологічної експер-тизи на проектну документацію

 

10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єкта в ек­с­п­лу­а­та­цію

 1. 279.  

Документи (ви­снов­ки, ли­с­ти) про по­го­джен­ня ТЕО

 

10 р.

10 р.

 

 1. 280.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, до­від­ки) про здій­с­нен­ня всіх ви­дів дер­жа­в­но­го на­гля­ду (са­ні­тар­но­го, по­же­ж­но­го, ене­р­ге­ти­ч­но­го, екологічного тощо) за роз­роб­ленням про­е­к­тів на всіх ста­ді­ях про­е­к­ту­ван­ня

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єкта в ек­с­п­лу­а­та­цію

 1. 281.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, зві­ти, до­від­ки) про екс­пер­ти­зу про­е­к­тів буді­в­ни­ц­т­ва та ре­кон­с­т­ру­к­ції об’єк­тів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 282.  

Ак­ти об­сте­жень ав­торсь­ко­го нагля­ду об’єк­тів, що бу­ду­ю­ть­ся

До вве­ден­ня об’єк­та в екс­п­лу­а­та­цію

До вве­ден­ня об’єк­та в екс­п­лу­а­та­цію

 

 

 1. 283.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­ра­хун­ки з екс­пер­та­ми

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії до­го­во­ру

 1. 284.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку над­хо­джен­ня про­е­к­т­но-­ко­ш­то­ри­с­ної доку-мен­та­ції на екс­пер­ти­зу

 

Пост.

 

3.6. Капітальне бу­ді­в­ни­ц­т­во

 1. 285.  

Тех­ні­ч­ні умо­ви на капітальне бу­ді­в­ни­ц­т­во:

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення

Пост.

 б) на­ді­с­ла­ні для ві­до­ма й ке­рі­в­ни­ц­т­ва

 

До за­мі­ни но­ви­ми

 

До за­мі­ни но­ви­ми

 1. 286.  

До­ку­мен­ти (про­по­зи­ції, роз­ра­хун­ки, листи) про при­ско­рен­ня бу­ді­в­ни­ц­т­ва та за­без­пе­чен­ня вве­ден­ня в дію об’єк­тів, що бу­ду­ю­ть­ся

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

 1. 287.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, до­по­ві­ді, до­від­ки) про лі­к­ві­да­цію та кон­сер­ва­цію бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

Пост.

10 р.

 

 1. 288.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, до­від­ки) про по­го­джен­ня з ін­ши­ми організа­ціями пи­тань бу­ді­в­ни­ц­т­ва об’єк­тів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 289.  

До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки та листи про тех­ні­ч­ний на­гляд і кон­т­роль за бу­ді­ве­ль­ни­ми ро­бо­та­ми

 

3 р.

3 р.

 

 1. 290.  

Ти­ту­ль­ні спи­с­ки по ка­пі­таль­но­му бу­ді­в­ни­ц­т­ву та на реконст-рукцію об’єк­тів:

 

 

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

робо­ти

 

 а) за мі­с­цем складення і                 за­тверджен­ня

Пост.

10 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

 

3 р.1

3 р.1

 1. 291.  

Про­е­к­ти ти­ту­ль­них спи­с­ків ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва, листи з їх роз­г­ля­ду

 

3 р.

3 р.

 

 1. 292.  

Вну­т­рі­шньобу­ді­ве­ль­ні ти­ту­ль­ні спи­с­ки на об’єк­ти, що бу­ду­ю­ть­ся

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

робо­ти

 1. 293.  

Кінофотовідеодокументи про уні­­каль­ні бу­ді­влі та спо­руди

 

Пост.

 

 1. 294.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, огля­ди, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти) про хід бу­ді­в­ни­ц­т­ва:

 

 

 

    а) по об’єктах, що споруджу-ються за рахунок державного бюджету

Пост.

    б) по об’єк­тах, що споруд-жуються за рахунок мі­с­це­во­го бюджету

10 р.

10 р.

   в) по об’єктах, що споруджу-ються за рахунок інших дер-жавних коштів

10 р.

10 р.

  г) по об’єктах, що споруджу-ються за рахунок інших коштів

 

10 р.

10 р.

 1. 295.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, рі­шен­ня, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки) про при­йом в ек­с­п­лу­а­та­цію за­кін­че­них бу­ді­в­ни­ц­т­вом об’єк­тів:

 

 

 

    а) по об’єктах, що споруджу-ються за рахунок державного бюджету

Пост.

   б) по об’єк­тах, що споруджу-ються за рахунок мі­с­це­во­го бюджету

10 р. ЕПК

10 р.

  в) по об’єктах, що споруджу-ються за рахунок інших коштів

 

10 р.

10 р.

 1. 296.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, про­то­ко­ли, ак­ти) про ре­зуль­та­ти ана­лі­зу по­ка­з­ни­ків со­бі­вар­то­с­ті бу­ді­в­ни­ц­т­ва та про­по­зи­ції про по­лі­п­шен­ня яко­с­ті та зни­жен­ня со­бі­вар­то­с­ті бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 

 1. 297.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­від­ки, листи) про ме­ха­ні­за­цію й ав­то­ма­ти­за­цію бу­ді­ве­ль­но-­мо­н­та­ж­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 298.  

Ві­до­мо­с­ті про бу­ді­в­ни­ц­т­во ви­ро­б­ни­чих ком­п­ле­к­сів

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 299.  

Відомості, таб­ли­ці об­сте­жен­ня об’єк­тів бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 300.  

До­від­ки про не­за­вер­ше­не бу­ді­в­ни­ц­т­во об’єк­тів на по­ча­ток ро­ку

 

3 р.

3 р.

 

 1. 301.  

Про­то­ко­ли по­го­джен­ня з суб­під­ря­д­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми пла­нів бу­ді­ве­ль­но-мо­н­та­ж­них ро­біт

 

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1Пі­с­ля за­вершення

будів­ни­ц­т­ва

 1. 302.  

Про­то­ко­ли роз­бі­ж­но­с­тей між за­мо­в­ни­ка­ми й під­рядни­ка­ми з бу­ді­в­ни­ц­т­ва об’єк­тів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 303.  

Про­то­ко­ли опе­ра­ти­в­них на­рад з бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 304.  

Пе­ре­лі­ки об’єк­тів екс­пе­ри­мен­таль­но­го і по­ка­зо­во­го бу­ді­в­ни­ц-т­ва

 

Пост.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 305.  

Тех­ні­ч­ні па­с­пор­ти бу­ді­вель ін­ди­ві­ду­аль­них за­бу­до­в­ни­ків та держ­фон­ду

 

10 р.1 ЕПК

10 р.1

1Пі­с­ля зне­сен­ня бу­ді­в­лі

 1. 306.  

Тех­ні­ч­ні па­с­пор­ти-­сер­ти­фі­ка­ти та тех­нічні свідоцтва на

відправ­ле­ні бу­ді­ве­ль­ні ма­те-

­рі­а­ли та на­пів­фа­б­ри­ка­ти

 

3 р.

3 р.

 

 1. 307.  

Оці­но­ч­ні ак­ти вар­то­с­ті за­вер­ше­них бу­ді­в­ни­ц­т­вом об’єк­тів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 308.  

Ре­є­с­т­ри ак­тів на ви­ко­на­ні бу­ді­ве­ль­ні ро­бо­ти

 

3 р.

3 р.

 

 1. 309.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки) про стан бу­ді­вель та спо­руд

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 310.  

Документи (ак­ти, ви­снов­ки, про­то­ко­ли, ли­с­ти) про зни­жен­ня вар­то­с­ті бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 311.  

До­ку­мен­ти (гра­фі­ки, до­від­ки, листи) про ви­го­то­в­лен­ня і

поста­чан­ня тех­ні­ч­ної до­ку­мен­та­ції для бу­ді­в­ни­ц­т­ва

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­вершення

будів­ни­ц­т­ва

 1. 312.  

Гра­фі­ки вве­ден­ня об’єк­тів в ек-с­п­лу­а­та­цію:

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення і               за­твер­джен­ня

5 р.

5 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 313.  

Гра­фі­ки про­ве­ден­ня бу­ді­ве­ль­но-­мо­н­та­ж­них ро­біт

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­вер­шен­ня

робіт

 1. 314.  

Ка­лен­да­р­ні гра­фі­ки бу­ді­ве­ль­но-­мо­н­та­ж­них ро­біт

 

1 р.

1 р.

 

 1. 315.  

За­вдан­ня і гра­фі­ки, що над­хо­дять від го­ло­в­них ін­же­не­рів про­е­к­ту

 

1 р.

1 р.

 

 1. 316.  

Пла­ни за­хо­дів та зві­ти про еко­но­мію бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 317.  

За­мо­в­лен­ня на бу­ді­ве­ль­ні ма­те­рі­а­ли та ме­та­ло­кон­с­т­ру­к­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 318.  

До­ку­мен­ти (ви­снов­ки, до­по­ві­ді, про­то­ко­ли) про за­сто­су­ван­ня но­вих бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів та ме­ха­ні­з­мів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 319.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, про­е­к­ти, нор­ми, роз­ра­хун­ки, листи) про пе­ре­гляд норм ви­тра­чан­ня бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 320.  

Роз­ра­хун­ки з роз­ро­блення нор­ма­ти­вів пе­ре­хі­д­них за­па­сів бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 321.  

Роз­ра­хун­ки норм ви­тра­ти бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів та ме­та­ло­кон­с­т­ру­к­цій

 

1 р.

1 р.

 

 1. 322.  

Пе­ре­лі­ки бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 323.  

Тех­ні­ч­ні ви­мо­ги на про­ве­ден­ня під­зе­м­них ро­біт:

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення

Пост.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

 1. 324.  

До­зво­ли на про­ве­ден­ня ви­бу­хо­вих ро­біт при бу­ді­в­ни­ц­т­ві

 

3 р.

3 р.

 

 1. 325.  

Ак­ти на про­ве­ден­ня під­зе­м­них ро­біт:

 

 

 

 а) за мі­с­цем про­ве­ден­ня ро­біт

Пост.

10 р.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 326.  

На­ря­ди (ко­пії) на об­ла­д­нан­ня для ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 

 1. 327.  

Наряди-за­мо­в­лен­ня на про­ве­ден­ня ро­біт, за­вдан­ня ви­ко­н­ро­бам

 

3 р.

3 р.

 

 1. 328.  

На­ря­ди на ви­ко­нан­ня ре­мо­н­т­них ро­біт

5 р.1

5 р.1

1Див. примітку один до

статті 186

 

 1. 329.  

По­ві­до­м­лен­ня про хід і за­вер­шен­ня бу­ді­в­ни­ц­т­ва та ре­кон­с­т­ру­к­ції

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля вве­ден­ня об’єк­та в ек­с­п­лу­а­та­цію

 

 1. 330.  

Ли­с­ту­ван­ня про складення ти­ту­ль­них спи­с­ків ка­пі­таль­но­го бу­ді­в­ни­ц­т­ва та ре­кон­с­т­ру­к­ції

 

5 р.

5 р.

 

 1. 331.  

Ли­с­ту­ван­ня про по­лі­п­шен­ня яко­с­ті бу­ді­в­ни­ц­т­ва, зни­жен­ня со­бі­вар­то­с­ті та ефе­к­ти­в­но­с­ті ви­ко­ри­с­тан­ня ка­пі­таль­них вкла­день, про за­мі­ну де­фі­ци­т­них ма­те­рі­а­лів у бу­ді­в­ни­ц­т­ві

 

5 р.

5 р.

 

 1. 332.  

Ли­с­ту­ван­ня про тех­ні­ч­ний

нагляд і кон­т­роль за бу­ді­ве­ль­ни­ми ро­бо­та­ми

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­вершення

будів­ни­ц­т­ва

 1. 333.  

Ли­с­ту­ван­ня про ав­торсь­кий

нагляд за бу­ді­ве­ль­ни­ми ро­бо­та­ми

 

5 р.1

5 р. 1

1Після завершення

будівництва

 1. 334.  

Ли­с­ту­ван­ня про по­го­джен­ня, засто­су­ван­ня та поста­чан­ня бу­ді­в­ни­ц­т­ва но­ви­ми бу­ді­ве­ль­ни­ми кон­стру­к­ці­я­ми і ма­те­рі­а­ла­ми

 

 

5 р.

5 р.

 

 1. 335.  

Ли­с­ту­ван­ня про пе­ре­не­сен­ня з бу­ді­ве­ль­них май­да­н­чи­ків бу­ді­вель та спо­руд

 

 

5 р.

3 р.

 

 1. 336.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­г­ляд та вста­но­в­лен­ня цін на бу­ді­ве­ль­ні ма­те­рі­а­ли

 

3 р.

3 р.

 

 1. 337.  

Ли­с­ту­ван­ня про пла­ну­ван­ня, об­лік на­яв­но­с­ті та ек­с­п­лу­а­та­цію бу­ді­ве­ль­них ма­шин, ме­ха­ні­з­мів і об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 338.  

Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію ви­ро­б­ни­ц­т­ва но­вих мі­с­це­вих ви­дів бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 339.  

Ли­с­ту­ван­ня про по­го­джен­ня об’ємів та ор­га­ні­за­ції бу­ді­ве­ль­но-­мо­н­та­ж­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 340.  

Ли­с­ту­ван­ня про пла­ну­ван­ня під­ря­д­них бу­ді­ве­ль­но-­мо­н­та­ж­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 341.  

Ли­с­ту­ван­ня про проведення під­ря­д­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 342.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­по­діл і пе­ре­мі­щен­ня бу­ді­ве­ль­них ма­шин і ме­ха­ні­з­мів та ви­тра­ти бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів

 

1 р.

1 р.

 

 1. 343.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку до­зво­лів на про­ве­ден­ня під­зе­м­них ро­біт

 

10 р.

10 р.

 

 1. 344.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку бу­ді­ве­ль­них ма­те­рі­а­лів, ме­ха­ні­з­мів та за­па­с­них ча­с­тин до них

 

3 р.

3 р.

 

3.7. Реставрація та ка­пі­таль­ний ре­монт

 1. 345.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки) про об­сте­жен­ня бу­ді­вель і спо­руд для ви­зна­чен­ня ви­дів ро­біт з реставрації та капітального ремонту

 

5 р.

5 р.

 

 1. 346.  

Опе­ра­ти­в­ні пла­ни під­ря­д­них рестав­ра­ційних, ре­мо­н­т­но-­бу­ді­ве­ль­них та бу­ді­ве­ль­но-­мо­н­та­ж­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 347.  

Ти­ту­ль­ні спи­с­ки на реставрацію та ка­пі­таль­ний ре­монт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 348.  

За­мо­в­лен­ня на реставрацію та ка­пі­таль­ний ре­монт

 

1 р.

1 р.

 

 1. 349.  

Гра­фі­ки робіт з реставрації та ка­пі­таль­но­го ре­мо­н­ту

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­вершення робіт

 1. 350.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, рі­шен­ня, ак­ти) про по­го­джен­ня об­ся­гів ро­біт з рес­тав­рації та ка­пі­таль­но­го ре­мо­н­ту

 

5 р.

5 р.

 

 1. 351.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, відомості) про про­ве­ден­ня рес-таврації та ка­пі­таль­но­го ре­мо­н­ту

 

3 р.

3 р.

 

 1. 352.  

Ак­ти огля­ду й при­йман­ня об’єк­тів пі­с­ля реставрації та ка­пі­таль­но­го ре­мо­н­ту

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля завершення робіт

 1. 353.  

Роз­цін­ки на реставраційні та ре­мо­н­т­ні ро­бо­ти

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­вершення робіт

 

 1. 354.  

Ві­до­мо­с­ті бу­ді­ве­ль­них не­до­ро­бок та де­фе­к­тів

5 р.1

5 р.1

1У ра­зі ви­ни­к­нен­ня спо­рів (су­пе­ре­чок), по­ру­шен­ня кри­мі­на­ль­них справ, від­крит­тя су­да­ми про­вад­жен­ня у спра­вах – збе­рі­га­ю­ть­ся до ух­ва­лен­ня ос­та­точ­но­го рі­шен­ня

 

 1. 355.  

Опи­си реставраційних та ре­мон­т­них ро­біт на бу­ді­в­лях та спо­ру­дах

 

3 р.

3 р.

 

 1. 356.  

Де­фе­к­т­ні ві­до­мо­с­ті й ак­ти на рес­тав­ра­ційні та ре­мо­н­т­ні ро­бо­ти

 

5 р.

5 р.

 

 1. 357.  

Інвентаризаційні ві­до­мо­с­ті рес-тавра­цій­них та ре­мо­н­т­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 358.  

До­від­ки про ви­ко­нан­ня пла­нів рестав­рації об’єктів архітектури та ка­пі­таль­но­го ре­мо­н­ту ви­ро­б­ни­чо­го приз­на­чення та жи­т­ло­во-­ко­му­наль­но­го фон­ду

 

 

 

 

3 р.

3 р.

 

 1. 359.  

Ко­ш­то­ри­си на про­ве­ден­ня рес-тав­ра­ції та ка­пі­тально­го ре­мо­н­ту:

 

 

 

 

 а) зве­де­ні

5 р.

5 р.

 

 б) ло­каль­ні

 

3 р.

3 р.

 1. 360.  

Договори, підряди (контракти) на виконання ремонтних робіт та доку­менти (довідки,

висновки, звіти) до них

 

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення строку дії дого­вору

 1. 361.  

Ли­с­ту­ван­ня про про­ве­ден­ня ре-ставра­цій­них та ре­мо­н­т­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 362.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­ви­ток рес-тавра­цій­них майстерень та ре-монтно-бу­ді­­вельних слу­ж­б

 

3 р.

3 р.

 

3.8. Експлуатація житлових будівель і споруд

 1. 363.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди,  ві­до­мо­с­ті, до­від­ки, листи) про стан і ек­с­п­лу­а­та­цію жи­т­ло­во-ко­му­наль­но­го фон­ду, упра­в­лін­ня жи­т­ло­ви­ми бу­дин­ка­ми

 

3 р.

3 р.

 

 1. 364.  

Ак­ти про тех­ні­ч­ний стан жи­т­ло­во­го фон­ду

 

5 р.

5 р.

 

 1. 365.  

Документи (заяви, висновки, ак-ти, пояснювальні записки) про стан житлово-комунального об-слугову­ван­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 366.  

Договори на обслуговування жит­ло­вих приміщень, що пере-бувають у власності організації

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії до­го­во­ру

 1. 367.  

Ві­до­мо­с­ті про ек­с­п­лу­а­та­цію жит­ло­во­го фон­ду го­те­лів

 

1 р.

 

 1. 368.  

Ли­с­ту­ван­ня про тех­ні­ч­ний стан і тех­ні­ч­ну па­с­пор­ти­за­цію жи­т­ло­во­го фон­ду

 

3 р.

3 р.

 

 1. 369.  

Ли­с­ту­ван­ня про ек­с­п­лу­а­та­цію га­зо­во­го, пі­ч­но­го го­с­по­дар­с­т­ва, во­до­про­­во­ду, ка­на­лі­за­ції

 

3 р.

3 р.

 

4. ПРОМИСЛОВЕ  ВИРОБНИЦТВО

4.1. Ор­га­ні­за­ція ви­ро­б­ни­ц­т­ва

 1. 370.  

Зве­де­ні ви­ро­б­ни­чо-­те­х­ні­ч­ні ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки про­ми­с­ло­вих під­при­ємств

 

Пост.

 

 1. 371.  

Тех­ні­ко-­еко­но­мі­ч­ні по­ка­з­ни­ки ро­бо­ти під­при­ємств:

 

 

1За від­су­т­нос­ті рі­ч­них – пост.

2За відсутності

річних – 10 р.

 а) рі­ч­ні

Пост.

10 р.

 б) квар­таль­ні

 

3 р.1

3 р.2

 1. 372.  

Ви­ро­б­ни­чо-­те­х­ні­ч­ні па­с­пор­ти:

 

 

 

 а) під­при­ємств і ос­но­в­них під­ро­з­ді­лів

Пост.

10 р.

 б) до­по­мі­ж­них під­ро­з­ді­лів

До за­мі­ни нови­ми

 

До за­мі­ни нови­ми

 

 1. 373.  

Схе­ми ор­га­ні­за­ції ви­ро­б­ни­ц­т­ва та по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки до них

 

Пост.

10 р.

 

 1. 374.  

До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, таб­ли­ці, до­від­ки) про ви­зна­чен­ня еко­но­мі­ч­ної ефе­к­ти­в­но­с­ті та під­ви­щен­ня рен­та­бе­ль­но­с­ті під­при­ємств

 

Пост.

10 р.

 

 1. 375.  

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ді­а­г­ра­ми, роз­ра­хун­ки, обґрун­ту­ван­ня, до­від­ки, ви­снов­ки) про роз­ви­ток і роз­мі­щен­ня під­при­ємств

 

Пост.

 

 1. 376.  

Роз­ра­хун­ки, ви­снов­ки про роз­по­діл і тех­ні­ч­не пе­ре­озбро­єн­ня ви­ро­б­ни­ц­т­ва та осво­єн­ня ви­пу­с­ку но­вих ви­дів си­ро­ви­ни й ви­ро­бів (про­ду­к­ції)

 

10 р.

10 р.

 

 1. 377.  

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ви­снов­ки, до­від­ки) про під­ви­щен­ня яко­с­ті на­у­ко­во-­те­х­ні­ч­но­го ке­рів­ни­ц­т­ва та на­дан­ня під­при­ємс­т­вам тех­ні­ч­ної до­помоги

 

10 р.

10 р.

 

 1. 378.  

Свідоцтва на право серійного ви­робництва виробів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 379.  

Акти введення в дію виробни-чих потужностей

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1. 380.  

Документи (акти, графіки, таб-лиці) про використання вироб-ничих по­тужностей

 

10 р.

10 р.

 

 1. 381.  

Номенклатури, переліки, класи-фі­ка­то­ри продукції, що виготов-ляєть­ся:

 

 

 

 а) підприємствами

Пост.

10 р.

 б) підрозділами

 

10 р.

10 р.

 1. 382.  

Документи (розрахунки, відо­мості, таб­­лиці, графіки) про ор-ганізацію ритмічної роботи під-приємств і рів­номірного випус-ку продукції

 

5 р.

5 р.

 

 1. 383.  

Документи (розрахунки,

обґрун­­ту­ван­ня, висновки) про зміну й роз­ширення асорти­менту продукції, що вироб­ля­є­ться

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 384.  

Внутрішньозаводські технічні

вимоги

10 р.

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 385.  

Протоколи затвердження тех­ніч­­ної документації на продук-цію

 

10 р.

10 р.

 

 1. 386.  

Документи (пропозиції, обґрун­ту­ван­ня, висновки) про виготов-лення уста­новочної партії виро-бів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 387.  

Звіти, акти про перевірку сти-куван­ня виробів (продукції):

 

 

 

 а) основного виробництва

Пост.

10 р.

 б) допоміжного виробництва

 

10 р.

5 р.

 1. 388.  

Документи (акти, звіти, прото-коли складення та журнали) про ком­плек­тацію виробів і склада-льних одиниць:

 

 

 

 а) дослідного виробництва

10 р.

5 р.

 б) серійного виробництва

 

10 р.

5 р.

 1. 389.  

Документи (протоколи, виснов­ки, до­повіді, обґрунтування, до-відки, таб­лиці, розрахунки) про спеціалі­зацію і виробниче

кооперування

 

Пост.

10 р.

 

 1. 390.  

Документи (акти, протоколи, звіти, висновки) про припи­нен-ня робіт з виготовлення виробів (продукції)

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 391.  

Документи (вимоги, накладні, нако­пичувальні відомості) про продукцію, що надійшла для об-робки

 

3 р.

3 р.

 

 1. 392.  

Документи (акти, довідки, роз-ра­хунки) про використання від-ходів, вторинної сировини

 

3 р.

3 р.

 

 1. 393.  

Повідомлення заводів-вироб­ни­ків, за­писки про відправлення виробів (про­дукції)

 

3 р.

3 р.

 

 1. 394.  

Документи (розрахунки, схеми, гра­фі­ки) про підготовку до ви­роб­­ництва й випуску продукції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 395.  

Оперативно-виробничі програ-ми під­роз­ділів:

 

 

 

 

 а) річні

5 р.

5 р.

 

 б) квартальні й місячні

 

1 р.

1 р.

 1. 396.  

Плани-завдання роботи підроз­ділів

 

1 р.

1 р.

 

 1. 397.  

Періодичні відомості підпри­ємств про випуск і відванта-ження виробів на експорт

 

5 р.

5 р.

 

 1. 398.  

Звіти про витрати сировини і мате­рі­алів на випуск виробів (про­дукції)

 

5 р.

5 р.

 

 1. 399.  

Документи (дозволи, списки, акти) про списання й знищення виробів (про­дукції), приладів та їх складо­вих:

 

 

 

 

 

 а) спеціального виробництва

10 р.

10 р.

 

 б) загального виробництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 400.  

Замовлення, заявки на вироб­ниц­тво виробів (продук­ції) ок-ремих підпри­ємств

 

 

 

3 р.

3 р.

 

 1. 401.  

Документи (доповідні записки, до­від­ки, звіти, листи) про освоєння і розши­рення вироб-ництва

 

5 р.

5 р.

 

 1. 402.  

Акти на розроблення виробів із зазна­ченням складових оди­ниць:

 

 

 

 а) спеціального виробництва

10 р.

10 р.

 б) загального виробництва

 

3 р.

3 р.

 1. 403.  

Документи (довідки, відомості) про підвищення культури ви-роб­­ництва на підприємствах

 

5 р.

5 р.

 

 1. 404.  

Протоколи впровадження нових видів сировини і матеріалів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 405.  

Лімітні карти на продукцію і си-ро­вину

 

До­ки

не мине

пот­ре­ба

До­ки

не мине пот­ре­ба

 

 

 1. 406.  

Розрахунки, довідки з розроб-лення серед­ньопрогресивних норм вит­рат сиро­вини, мате-ріалів і енергії у вироб­ництві й будівництві:

 

 

 

 а) за місцем складення

Пост.

 б) в інших організаціях

До­ки

не ми­не потреба

До­ки

не ми­не потреба

 

 1. 407.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, про­то­ко­ли, зві­ти, ви­снов­ки, роз­ра­хун­ки) про при­пи­нен­ня ро­біт з ви­го­-

то­в­лен­ня окре­мих ви­дів і ти­пів ви­ро­бів (про­ду­к­ції)

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 408.  

До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, ак­ти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про спи­сан­ня ви­трат щодо зня­тих з ви­ро­б­ни­ц­т­ва, при­пи­не­них ро­біт і за­мо­в­лень

 

5 р.

5 р.

 

 1. 409.  

До­ку­мен­ти (роз­ра­хун­ки, об­ґрун­ту­ван­ня, до­зво­ли) про ви­тра­чан­ня де­фі­ци­т­них і ко­ш­то­в­них ме­та­лів для ви­пу­с­ку ви­ро­бів

 

 

3 р.

3 р.

 

 1. 410.  

Звіти про ви­ко­нан­ня ви­ро­б­ни­чих про­грам

 

1 р.

1 р.

 

 1. 411.  

До­ку­мен­ти (до­від­ки, гра­фі­ки) про про­ве­ден­ня ор­га­ні­за­цій­но­те­х­ні­ч­них за­хо­дів, по­в’я­за­них із за­без­пе­чен­ням ви­ко­нан­ня

ви­ро­б­ни­чих про­грам

 

5 р.

5 р.

 

 1. 412.  

До­ку­мен­ти (таб­ли­ці, роз­ра­хун­ки, ві­до­мо­с­ті) про ро­бо­ту

підпри­ємств

 

3 р.

3 р.

 

 1. 413.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, до­від­ки, жур­на­ли) про об­лік не­за­вер­ше­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 414.  

До­ку­мен­ти (па­с­пор­ти, спе­ци­фі­ка­ції):

 

 

 

 

 а) на ви­ро­би до­слі­д­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва

3 р.

3 р.

 

 б) на ви­ро­би се­рій­но­го ви­ро­б­ни­ц­т­ва

 

Пост.

10 р.

 1. 415.  

Тех­ні­ч­ні за­вдан­ня на про­ве­ден­ня тех­но­ло­гі­ч­ної під­го­тов­ки ви­ро­б­ни­ц­т­ва:

 

 

 

 

 а) при­йня­ті до ви­ро­б­ни­ц­т­ва

Пост.

10 р.

 

 б) не при­йня­ті до ви­ро­б­ни­ц­т­ва

 

5 р.

5 р.

 1. 416.  

За­мо­в­лен­ня це­хів на по­по­в­нен­ня бра­ко­ва­них ви­ро­бів (про­ду­к­ції)

 

3 р.

3 р.

 

 1. 417.  

Ана­лізи ви­трат си­ро­ви­ни і ма­те­рі­а­лів:

 

 

 

 

 а) на під­при­єм­с­т­ві в ці­ло­му

5 р.

5 р.

 

 б) у під­ро­з­ді­лах

3 р.

3 р.

 

 1. 418.  

Зві­ти про ком­п­ле­к­с­не ви­ко­ри­с­тан­ня си­ро­ви­ни і ма­те­рі­а­лів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 419.  

Зві­ти про не­за­вер­ше­не ви­ро­б­ниц­т­во

 

3 р.

3 р.

 

 1. 420.  

Зві­ти про ри­т­мі­ч­ність ви­ро­б­ниц­т­ва:

 

 

 

 а) рі­ч­ні

3 р.

3 р.

 б) квар­таль­ні

 

 

1 р.

1 р.

 1. 421.  

Зві­ти про хід під­го­тов­ки під­при­ємств до се­зон­них ро­біт

 

3 р.

3 р.

 

 1. 422.  

Зві­ти про під­ви­щен­ня куль­ту­ри ви­ро­б­ни­ц­т­ва на під­при­єм­с­т­вах

 

3 р.

3 р.

 

 1. 423.  

Листування про технічне пере-оз­бро­єн­ня підприємств та вдос-кона­лення виробництва

 

10 р.

10 р.

 

 1. 424.  

Листування про освоєння і ви­ко­рис­тання виробничих потуж­ностей під­приємств і підрозді-лів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 425.  

Листування про спеціалізацію і ви­робниче кооперування

 

5 р.

3 р.

 

 1. 426.  

Листування про впровадження но­вих видів сировини і мате­ріалів, забез­пе­чення комплекс-ного вико­ристання си­ро­вини та її переробку

 

5 р.

5 р.

 

 1. 427.  

Листування про організацію ритміч­ної роботи підприємств та рівномір­ний випуск продук-ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 428.  

Листування про номенклатуру ви­робництва продукції, розши­рення й зміни асортименту про-дукції

 

3 р

3 р.

 

 1. 429.  

Ли­с­ту­ван­ня про нор­ми ви­трат си­ро­ви­ни й ма­те­рі­а­лів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 430.  

Ли­с­ту­ван­ня про за­хо­ди із ско­ро­чен­ня ви­трат си­ро­ви­ни, ма­те­рі­а­лів та еко­но­мії ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 431.  

Журнали контролю вироб­ництва і пред’явлення виробів (продукції)

 

5 р.

5 р.

 

 1. 432.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку від­хо­дів ви­ро­б­ни­ц­т­ва

5 р.1

5 р.1

Див. примітку один до

статті 186

 

 1. 433.  

Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки здавання ро­біт у під­ро­з­ді­ли

 

3 р.

3 р.

 

 1. 434.  

Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки об­лі­ку ви­ро­бів, про­ду­к­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 435.  

Жу­р­на­ли ру­ху ви­ро­бів у це­хах у про­це­сі ви­го­то­в­лен­ня та на про­мі­ж­них скла­дах

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 436.  

Жу­р­на­ли від­ван­та­жен­ня го­то­вих ви­ро­бів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 437.  

Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки об­лі­ку на­яв­но­с­ті, ста­ну й ру­ху за­мо­в­лень на ви­го­то­в­лен­ня ви­ро­бів і ви­пуск го­то­вої про­ду­к­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 438.  

Жу­р­на­ли пер­вин­но­го об­лі­ку го­то­вої про­ду­к­ції

 

1 р.

1 р.

 

 1. 439.  

Жу­р­на­ли, кар­то­те­ки об­лі­ку на­пів­фа­б­ри­ка­тів, що ви­пу­с­ка­ю­ть­ся і над­хо­дять

 

1 р.

1 р.

 

 1. 440.  

Журнали обліку заводських но-ме­рів деталей і складальних одиниць

 

1 р.

1 р.

 

 1. 441.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку ви­ко­нан­ня

змін­них ви­ро­б­ни­чих за­вдань

 

1 р.

1 р.

 

 1. 442.  

Жу­р­на­ли ди­с­пе­т­чер­сь­ких опе­ра­ти­в­них за­пи­сів, ра­пор­ти на­чаль­ни­ків змін, ін­же­не­рів і май­с­т­рів

 

1 р.

1 р.

 

4.2. Впровадження нової техніки і технології.                                                               Механізація й автоматизація виробничих процесів

 1. 443.  

Плани впровадження нової тех-ніки і технології:

 

 

 

 

 а) за місцем складення і                    зат­верд­ження

Пост.

10 р.

 

 б) в інших організаціях

 

5 р.

5 р.

 1. 444.  

Доповіді й довідки про вико-нання планів впровадження до-сягнень науки і техніки

 

Пост.

10 р.

 

 1. 445.  

Документи (доповідні записки, вис­нов­ки, довідки, розрахунки, переліки заходів) про органі­зацію й освоєння нових вироб-ництв, роз­ширення і тех­нічне переозброєння існуючих

 

Пост.

10 р.

 

 1. 446.  

Документи (протоколи, пропо­зиції, роз­рахунки) про впровад-ження но­вої техніки

 

5 р.

5 р.

 

 1. 447.  

Переліки технічних заходів до впро­вадження передової тех­но­логії ви­роб­ництва із зазначен-ням передба­чуваної економічної ефективності

 

5 р.

3 р.

 

 1. 448.  

Розрахунки економічного ефек-ту від впровадження нової тех-ніки

 

5 р.

5 р.

 

 1. 449.  

Акти впровадження нової техні-ки і технології

 

5 р.

5 р.

 

 1. 450.  

Довідки про проведення техніч­них заходів до впровадження нової тех­ніки

 

5 р.

5 р.

 

 1. 451.  

Документи (робочі схеми, про-пози­ції, доповідні записки, роз-рахунки, вис­новки) про автома-тизацію вироб­ничих процесів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 452.  

Рішення й висновки про гаран­тійний нагляд за експлуатацією нової техніки

 

5 р.

5 р.

 

 1. 453.  

Графіки підготовки виробницт-ва до освоєння нової техніки

 

3 р.

3 р.

 

 1. 454.  

Графіки виконання робіт щодо впро­вадження нової техніки

 

3 р.

3 р.

 

 1. 455.  

Документи (довідки, листи) про ко­ордина­цію робіт з впровад­ження но­вої техніки

 

3 р.

3 р.

 

 1. 456.  

Протоколи про механізацію, авто­ма­ти­зацію і модернізацію процесів вироб­ництва

 

Пост.

10 р.

 

 1. 457.  

Документи (робочі схеми, про-по­зиції, доповідні записки, роз-рахун­ки, вис­новки) про механі-зацію ви­робництва

 

 

 

Пост.

10 р.

 

 1. 458.  

Документи (доповіді, довідки, роз­ра­хунки) про освоєння нових видів продукції і сировини

 

 

Пост.

10 р.

 

 1. 459.  

Техніко-економічне обґрунту-вання впро­вадження нової тех-ніки, тех­но­логії, автомати­зації і механізації ви­робництва

 

Пост.

10 р.

 

 1. 460.  

Технологічні робочі проекти автомати­зації і механізації виробничих процесів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 461.  

Робочі проекти автоматизації і меха­нізації виробничих проце­сів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 462.  

Переліки нових видів продукції і сировини

 

5 р.

3 р.

 

 1. 463.  

Звіти про організаційно-техніч-ні захо­ди щодо поліпшення тех-но­ло­гії вироб­ництва

 

5 р.

5 р.

 

 1. 464.  

Листування про формування прог­рам із створення, модерні-зації та ос­воєння у виробництві зразків нової техніки

 

5 р.

5 р.

 

 1. 465.  

Листування про впровадження нової техніки, передової техно­логії ви­роб­ництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 466.  

Листування про виконання за-ходів щодо впровадження засо-бів механі­зації інженерної праці і автоматиза­ції систем управ-ління та про органі­зацію комп-лексної механізації і ав­томати­за­ції виробничих процесів

 

3 р.

3 р.

 

4.3. Конструкторська робота з виробів серійного і масового виробництва

 1. 467.  

Технічні завдання на вироби:

 

 

 

 а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

 б) що не йдуть у виробниц­тво

Пост.

10 р.

 в) що зняті з виробництва

 

10 р.

5 р.

 

 1. 468.  

Технічні пропозиції на вироби:

 

 

 

 а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

 б) що не йдуть у виробниц­тво

Пост.

10 р.

 1. 469.  

Ескізні проекти на вироби:

 

 

 

 а) що йдуть у виробництво

10 р.

10 р.

 б) що не йдуть у виробниц­тво

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 в) що зняті з виробництва

 

10 р.

5 р.

 

 1. 470.  

Технічні проекти на вироби:

 

 

 

 а) що йдуть у виробниц­тво

Пост.

10 р.

 б) що не йдуть у виробниц­тво

Пост.

10 р.

 в) що зняті з виробництва

Пост.

10 р.

 

 1. 471.  

Робочі проекти на вироби:

 

 

 

 а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

 б) що не йдуть у виробниц­тво

10 р.

10 р.

 в) що зняті з виробництва

 

10 р.

10 р.

 

 1. 472.  

Журнал реєстрації конструк­тор­­ської документації за ета­пами здавання

 

Пост.

10 р.

 

 1. 473.  

Журнал реєстрації змін конст-рук­тор­ської документації

 

Пост.

10 р.

 

4.4. Технологія виробництва

 1. 474.  

Технологічні карти й описання тех­но­логічних процесів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 475.  

Технологічні регламенти, режи­ми вироб­ництва і рецептури:

 

 

 

 а) за місцем складення

Пост.

10 р.

 б) в інших організаціях

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 476.  

Технологічні характеристики і роз­ра­хун­кові дані про трудо­міст­кість, меха­нічну об­роб­ку і складення виробів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 477.  

Технологічні правила і розпо­ряд­жен­ня:

 

 

 

 а) за місцем складення

5 р.

5 р.

 б) в інших організаціях

 

1 р.

1 р.

 1. 478.  

Технічні й технологічні інструк­ції ви­робничих процесів і лабо-ра­торних дос­ліджень:

 

 

 

 а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

10 р.

 

 б) в інших організаціях

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 479.  

Техніко-економічні показники фак­тич­них витрат матеріалів і си­ровини на виробництво виро-бів (продукції)

 

5 р.

5 р.

 

 1. 480.  

Специфікації основного техно­ло­гіч­ного обладнання

 

Пост.

10 р.

 

 1. 481.  

Карти рівня продукції, що атес-ту­ється

 

Пост.

10 р.

 

 1. 482.  

Описання виробничих процесів уні­кального характеру на виро-би в цілому

 

Пост.

10 р.

 

 1. 483.  

Затверджені, чинні та замінені тех­нічні умови технологічного процесу

 

Пост.

10 р.

 

 1. 484.  

Виробничі рецептури, регла­менти й режими виробництва виробів

 

1 р.1

1 р.1

1Після заміни новими

 1. 485.  

Незатверджені, відхилені і

забрако­вані варіанти технічних умов та ін­струкцій з технологіч-них процесів

 

1 р.1

1 р.1

1Після затвер­д­ження  пере­роб­­лених варіантів

 1. 486.  

Забраковані й відхилені варіан-ти тех­но­логічних карт і описань вироб­ничих процесів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 487.  

Документи (розрахунки, табли­ці, до­від­ки, висновки) про впро-вад­ження нових видів сировини

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 488.  

Документи (розрахунки, табли­ці, до­відки, висновки) про за-безпе­чення ком­плексного вико-ристан­ня сировини

 

5 р.

5 р.

 

 1. 489.  

Технологічні інструкції на екс-плу­ата­цію і ремонт обладнання

 

До заміни новими

До заміни новими

 

 1. 490.  

Документи (акти, протоколи, зві­ти, висновки, рекомендації) про технічну експертизу про-дукції (виробів)

10 р.

5 р.

 

 1. 491.  

Документи (протоколи, виснов­ки, ре­ко­мендації, розрахунки, обґрунтуван­ня) про впровад­ження нових техно­логічних процесів, регламен­тів, рецеп­тур і режимів виробниц­тва виробів (продукції)

 

10 р.

10 р.

 

 1. 492.  

Документи (розрахунки,

виснов­ки, до­відки) про аналіз відхилень від тех­нічних нормативів

 

5 р.

3 р.

 

 1. 493.  

Аналізи всіх видів продукції і сиро­вини

 

10 р.

10 р.

 

 1. 494.  

Аналізи відхилень від затверд-жених технічних нормативів

 

10 р.

10 р.

 

 1. 495.  

Акти контролю технологічної дис­ципліни (дотримання техно­логічних процесів)

 

3 р.

3 р.

 

 1. 496.  

Акти впровадження й перевірки тех­нологічних процесів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 497.  

Акти, рекламаційні листи на забра­ко­вану продукцію (виро­би)

 

5 р.

5 р.

 

 1. 498.  

Акти затвердження еталонних зразків:

 

 

 

 

 а) за місцем складення

Пост.

10 р.

 

 в) в інших організаціях

 

1 р.

1 р.

 1. 499.  

Акти механічних, хімічних і спеці­аль­них випробувань виро­бів:

 

 

 

 

 а) за місцем проектування і випро­бування

Пост.

10 р.

 

 б) в інших організаціях

 

1 р.

1 р.

 1. 500.  

Довідки про роботу підпри­ємств щодо поліпшення техно­логії виробництва

 

Пост.

10 р.

 

 1. 501.  

Збірники, альбоми робочої тех-но­логічної документації

 

Пост.

10 р.

 

 1. 502.  

Типові операційні карти:

 

 

 

 

 а) за місцем розроблення

Пост.

10 р.

 

 б) в інших організаціях

Доки

не ми­не потреба

 

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 503.  

Маршрутні карти з виготов­лен­ня й обробки виробів (продук-ції)

 

Пост.

10 р.

 

 1. 504.  

Технологічні паспорти (форму­ляри технічного контролю на вироби):

 

 

1Після закін­чення

гаран­тій­ного строку

 

 а) дослідного виробництва

Пост.

 б) серійного виробництва

 

5 р.1

5 р.1

 1. 505.  

Розрахунково-технологічні   карти

 

3 р.

3 р.

 

 1. 506.  

Карти ескізів

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­­ництва

 

 1. 507.  

Карти обліку позначень виробів

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 

 1. 508.  

Комплектувальні карти

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 

 1. 509.  

Документи (супровідні карти, пас­пор­ти, діаграми) технологіч-них процесів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 510.  

Технологічні інструкції на про­ве­дення випробувань вузлів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 511.  

Технологічні розпорядження

 

1 р.

1 р.

 

 1. 512.  

Номенклатурні карти ви­робів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 513.  

Карти заходів щодо доробки про­дук­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 514.  

Документи (акти, довідки, про­по­зиції) про результати конт-ролю до­тримання техно­логії

 

3 р.

3 р.

 

 1. 515.  

Циклові й операційні карти, що ви­ко­ристовуються при виготов-ленні виро­бів у серійному ви-робництві

 

1 р.

1 р.

 

 1. 516.  

Протоколи розслідувань фактів тех­но­логічних порушень

 

5 р.

5 р.

 

 1. 517.  

Доповідні записки про техноло-гію ви­робництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 518.  

Картотека обліку технологічних про­цесів на підприємствах

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 

 1. 519.  

Затверджені відомості змін до тех­но­логічних регламентів і про­екти відо­мостей

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 520.  

Відомості операцій виробницт-ва ви­ро­бів

 

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 1. 521.  

Відомості технологічних проце­сів виробництва

 

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 1. 522.  

Відомості деталей (складальних оди­ниць) до типових техно­логіч­них про­це­сів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 523.  

Відомості матеріалів та комп-лек­туючих виробництва видів продукції

 

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 

 1. 524.  

Відомості технологічного осна-щення

Пост.

10 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 

 1. 525.  

Відомості розподілу продукції по цехах

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­роб­ництва

 

 1. 526.  

Документи (нормативи, таблиці, зав­дання) про зниження трудо­місткості ви­робів, норм витрат сировини і матеріалів у вироб­ництві

 

5 р.

5 р.

 

 1. 527.  

Норми допусків відхилень від тех­ні­чних нормативів:

 

 

 

 а) за місцем складення

Пост.

 б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

 

 1. 528.  

Попередження ВТК про неза­довільну якість виробів (про-дукції)

 

3 р.

3 р.

 

 1. 529.  

Заповнені монтажні й зварю­вальні формуляри

 

10 р.

10 р.

 

 1. 530.  

Директивні, сіткові графіки на пус­кові об’єкти

 

5 р.

5 р.

 

 1. 531.  

Листи змін технологічного про­цесу

 

1 р.

1 р.

 

 1. 532.  

Графіки технічних заходів з техно­логії виробництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 533.  

Місячні графіки, акти, технічні зав­дання з технології вироб­ництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 534.  

Графіки випуску продукції

 

5 р.

5 р.

 

 1. 535.  

Документи (щоденні рапорти, звіти, відомості) про вико­нання вироб­ничих завдань і здавання готової про­дук­ції

 

1 р.

1 р.

 

 1. 536.  

Виробничо-технічні паспорти на ма­шини, обладнання, меха­нізми, прила­ди й інструменти

 

3 р.1

3 р.1

1Після зняття з експлуатації

 1. 537.  

Плани організаційно-технічних за­хо­дів щодо поліпшення тех-но­логії ви­робництва:

 

 

 

 а) річні

 б) квартальні

 в) місячні

 

5 р.

3 р.

1 р.

5 р.

3 р.

1 р.

 

 1. 538.  

Листування про вдосконалення тех­но­логії й економії матері-альних ресурсів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 539.  

Листування про технологічну під­го­товку виробництва і до­тримання тех­нологічних режи-мів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 540.  

Листування, повідомлення про змінен­ня норм

 

3 р.

3 р.

 

 1. 541.  

Листування про розроблення, зат­верд­ження і змінення регла­мен­тів і режи­мів виробництва

 

3 р.

3 р.

 

 1. 542.  

Листування про розроблення і засто­су­вання рецептур

 

3 р.

3 р.

 

 1. 543.  

Листування про розроблення техноло­гіч­них схем вироб­ництва продукції

 

3 р.

 

3 р.

 

 1. 544.  

Журнали обліку змін технології ви­робництва

 

Пост.

10 р.

 

 1. 545.  

Журнали обліку технологічних про­цесів

 

Пост.

10 р.

 

 1. 546.  

Журнали контролю технологіч­них процесів

 

10 р.

10 р.

 

 1. 547.  

Журнали реєстрації дослідів і ана­лізів технології виробництва

 

10 р.

10 р.

 

 1. 548.  

Журнали контролю параметрів ро­боти обладнання і техноло­гічного процесу

 

До­ки

не ми­не потре­ба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 549.  

Журнали й картотеки обліку тех­но­логічних порушень

 

5 р.

5 р.

 

 1. 550.  

Журнали обліку робочої техно­ло­гічної документації

 

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення журналу

4.5. Технічне оснащення виробництва та розподіл обладнання

 1. 551.  

Техніко-економічні показники, до­відки, зведені таблиці аналізу тех­нічного рівня обладнання під­приємств і перспектив його роз­витку

 

Пост.

 

10 р.

 

 1. 552.  

Зведені відомості наявності й потреби встановленого облад­нання

 

Пост.

 

10 р.

 

 1. 553.  

Зведені таблиці потреби в об-лад­нанні

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 1. 554.  

Схеми технологічного плану­вання та розміщення обладнан-ня і по­точних ліній

 

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

 

 1. 555.  

Документи (розрахунки,

обґрунтуван­ня, висновки) про визначен­ня і вибір типів та конструкцій об­ладнання

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 556.  

Переліки робочих креслень (ти­пажі) обладнання, засобів вимі-рювання і технологічного осна-щення (техноло­гічні комплекти)

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1. 557.  

Документи (акти, протоколи, ек­с­перт­ні висновки) про резуль-тати вироб­ни­чих випробувань техно­логічних ліній і облад-нання

 

Пост.

10 р.1

1На принципово нові, ори­гі­нальні технологіч-ні лінії і обладнання; на ін­ші – 3 р.

 1. 558.  

Документи (протоколи, акти, вис­нов­ки) про розроблення не­стандар­тного об­лад­нання, засо-бів вимірювання

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 559.  

Довідки про використання

незмон­тованого обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 560.  

Проекти й кошториси на вста-нов­лення обладнання і переоб-лад­нання підпри­ємств

 

10 р.

10 р.

 

 1. 561.  

Висновки про проектування віт-чиз­ня­ного обладнання

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 562.  

Протоколи розгляду і затверд-жен­ня проектів облад­нання під-при­ємств:

 

 

 

 а) за місцем проектування

Пост.

 б) за місцем затвердження

 

10 р.

 

 1. 563.  

Баланси обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 564.  

Схеми і техніко-економічні ха­ракте­ристики обладнання

 

10 р.

10 р.

 

 1. 565.  

Техніко-економічні показники роботи обладнання

 

10 р.

10 р.

 

 1. 566.  

Акти про монтаж обладнання

 

5 р.

5 р.

 

 1. 567.  

Доповідні записки підприємств про на­явність незмонтованого і надмір­но­го обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 568.  

Оперативні відомості про децен­тра­лі­зоване виробництво запасних частин та інструменту

 

1 р.

3 р.

 

 1. 569.  

Документи (акти, звіти, допо­відні записки) про над­ход-ження (прий­ман­ня), наяв­ність, стан, пере­міщення, експлуа-тацію і ремонт об­ладнання та ме­ханізмів, засобів вимірюван-ня і запасних час­тин

 

3 р.

3 р.

 

 1. 570.  

Документи (протоколи, програ­ми, вис­новки, акти) про де-фектоскопію і ме­тало­гра­фічний контроль облад­нан­ня

 

1 р.

1 р.

 

 1. 571.  

Комплектувальні відомості на об­лад­нання

 

До списання обладнання

До списання обладнання

 

 1. 572.  

Документи (протоколи, акти, ате­стати, свідоцтва) про пере­вірку (технічний огляд) засобів вимірю­вання та облад­нання

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 573.  

Карти перевірки обладнання на точ­ність

 

1 р.

1 р.

 

 1. 574.  

Відомості невикористаного об­лад­­­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 575.  

Наряди на переміщення облад­нання

 

1 р.

1 р.

 

 1. 576.  

Ліміти витрат обладнання у це-хах

 

1 р.

1 р.

 

 1. 577.  

Заявки, замовлення на виготов-лен­ня нестандартного облад­нання та інстру­менту

 

3 р.

3 р.

 

 1. 578.  

Заявки на ремонт обладнання, ос­на­щення та інструменту

 

1 р.

1 р.

 

 1. 579.  

Плани середнього і капітально-го ре­монту обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 580.  

Акти монтажу, пускових випро­бу­вань і прийому в експлуа­тацію но­вого об­ладнання

 

1 р.

1 р.

 

 1. 581.  

Інвентарні відомості на облад­нання підрозділів

 

1 р.

1 р.

 

 1. 582.  

Карти термінів служби і спра­цьо­ва­ності обладнання

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 

 1. 583.  

Карти річної потреби матеріалів для заміни спрацьованих дета­лей та об­ладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 584.  

Відомості на обладнання

підпри­ємств

3 р.

3 р.

 

 1. 585.  

Відомості розподілу фондів за-пас­них частин для обладнання вітчизня­ного виробництва

 

1 р.

1 р.

 

 1. 586.  

Норми і розрахунки заванта-ження обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 587.  

Доповідні записки про укомп-лекту­ван­ня обладнанням об’єк-тів, що буду­ються

 

5 р.

5 р.

 

 1. 588.  

Графіки постачання обладнання на пускові об’єкти

 

1 р.

1 р.

 

 1. 589.  

Графіки монтажу обладнання

 

1 р.

1 р.

 

 1. 590.  

Документи (змінні журнали, ві-до­мос­ті, акти) про періо­дичний огляд стану обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 591.  

Плани монтажу обладнання:

 

 

 

 а) вітчизняного

1 р.

1 р.

 б) імпортного

 

3 р.

3 р.

 

 1. 592.  

Звіти про результати виробни-чих ви­пробувань автома­тичних техно­логіч­них ліній

 

1 р.

1 р.

 

 1. 593.  

Плани перевірки засобів конт-ролю й автоматики

 

1 р.

1 р.

 

 1. 594.  

Плани розподілу основного і допо­міжного обладнання

 

5 р.

5 р.

 

 1. 595.  

Плани, програми зміни конст-рукцій обладнання, машин і ме-ханізмів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 596.  

Звіти про модернізацію техно­ло­гіч­ного обладнання

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 597.  

Листування про виготовлення і по­стачання унікальних видів облад­нання

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 598.  

Листування про заміну й модер-ні­зацію застарілого облад­нання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 599.  

Листування про розроблення, виго­тов­лен­ня і впровадження серійного тех­ноло­гічного і

нестандартного облад­нання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 600.  

Листування про паспортизацію об­ладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 601.  

Листування про зберігання,

утримання і облік обладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 602.  

Листування з підприємствами про монтаж і налагодження об-ладнання, що випускається

 

3 р.

3 р.

 

 1. 603.  

Журнали зведеного обліку за-пас­них деталей до моделей облад­нання

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 604.  

Журнали, картки обліку надход­ження й вибуття обладнання

 

5 р.

5 р.

 

 1. 605.  

Журнали обліку відхилень облад­нання від установлених стандартів

 

5 р.

3 р.

 

4.6. Ене­р­ге­ти­ч­не й па­ли­в­не за­без­пе­чен­ня ви­ро­б­ни­ц­т­ва

 1. 606.  

Схеми енергетичних установок

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

 1. 607.  

Протоколи нарад із затверджен­ня схем енергопостачання і по­годження енер­госпоживачів:

 

 

 

 а) за місцем проведення

Пост.

 б) в інших організаціях

 

Доки

не ми­не потреба

 

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 608.  

Документи (протоколи, акти, таб­лиці) про хід випробувань енер­гоустановок

 

5 р.

5 р.

 

 1. 609.  

Паспорти енергоустановок

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля знят­тя з експлуата­ції

 

 1. 610.  

Приймально-здавальні акти

енер­гетичних установок

 

3 р.

3 р.

 

 1. 611.  

Акти встановлення меж обслу­го­ву­ван­ня та відповідальності за стан енер­ге­тичного госпо-дарства

 

 

5 р.

5 р.

 

 1. 612.  

Технічні умови на електропо-

ста­чання:

 

 

 

 а) за місцем складення

Пост.

 б) в інших організаціях

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 613.  

Паливні й енергетичні баланси

 

Пост.

10 р.

 

 1. 614.  

Норми витрачання палива й електро­енергії:

 

 

 

 а) за місцем складення і затвердження

Пост.

 б) в інших організаціях

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 1. 615.  

Розрахунки й обґрунтування норм витрат енергетичних ре-сурсів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 616.  

Ліміти витрат електроенергії

 

5 р.

5 р.

 

 1. 617.  

До­від­ки, до­по­ві­ді про нор­му­ван­ня й еко­но­мію ма­те­рі­аль­них та енер­ге­тичних ре­сур­сів

 

5 р.

5 р.

 

 1. 618.  

Схеми електропостачання та роз­поділу електроенергії

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 

 1. 619.  

Розрахунки, аналізи потреби в паливі, теплі й електроенергії

 

5 р.

5 р.

 

 1. 620.  

Аналізи роботи енергоустано-вок

 

Пост.

10 р.

 

 1. 621.  

Повідомлення про аварії і пош-код­ження електромережі

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 622.  

Тарифи на електроенергію і тепло­енергію

 

До заміни новими

До заміни новими

 

 1. 623.  

Акти обстежень підприємств з витра­чання електроенергії

 

3 р.

3 р.

 

 1. 624.  

Графіки навантаження електро­госпо­дарства

 

1 р.

1 р.

 

 1. 625.  

Документи (протоколи, акти, до­відки) про переведення енер-ге­тичних уста­но­вок на нові ви-ди палива

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 626.  

Документи (плани, звіти, акти) про організаційно-технічні заходи з еко­но­мії електро­енергії

 

3 р.

3 р.

 

 1. 627.  

Документи (акти, висновки, листи) про обстеження котлів дер­жавною інспекцією

 

3 р.

3 р.

 

 1. 628.  

Графіки витрат палива

 

3 р.

3 р.

 

 1. 629.  

Аналізи якості палива

 

3 р.

3 р.

 

 1. 630.  

Документи (акти, звіти, відо­мості) про аварії і пошкод­ження електро­мережі

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 631.  

Графіки планово-попереджу­валь­ного ремонту електрооб-ладнання

 

1 р.

1 р.

 

 1. 632.  

Приписи державної інспекції з енергетичного нагляду за режи-мами споживання електричної і теплової енергії 

 

3 р.

3 р.

 

 1. 633.  

Наряди-допуски для роботи на ви­соковольтному обладнанні

 

3 р.

3 р.

 

 1. 634.  

Документи (протоколи, акти, до­по­від­ні записки, довідки) про во­допоста­чання підприємств

 

5 р.

5 р.

 

 1. 635.  

Пла­ни ор­г­за­хо­дів з еко­но­мії еле­к­т­ро­ене­р­гії і па­ли­ва

 

5 р.

3 р.

 

 1. 636.  

Зві­ти про поста­чан­ня еле­к­т­ро­об­ла­д­нан­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 637.  

Листування про витрачання елек­тро­енергії та експлуатацію енергетичного устаткування

 

5 р.

3 р.

 

 1. 638.  

Листування про випробування і прийом енергоустановок

 

3 р.

3 р.

 

 1. 639.  

Листування про норми витрат палива й різних видів елект-роенергії

 

3 р.

3 р.

 

 1. 640.  

Листування про нарощування по­тужностей енергоустановок

3 р.

3 р.

 

 1. 641.  

Листування про експлуатацію енергетичного устаткування

та кон­троль за його роботою

 

3 р.

3 р.

 

 1. 642.  

Листування про витрати елект-ро­енергії і палива

 

3 р.

3 р.

 

 1. 643.  

Листування про економію енер-го­ресурсів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 644.  

Листування про обстеження витрат електроенергії підпри­ємствами

 

3 р.

3 р.

 

 1. 645.  

Листування про ліміти витрат електро­енергії

 

3 р.

3 р.

 

 1. 646.  

Листування про переведення на нові види палива

 

3 р.

3 р.

 

 1. 647.  

Листування про газифікацію та за­безпечення підприємств усіма ви­дами палива

 

3 р.

3 р.

 

 1. 648.  

Листування про використання вто­ринних теплових і енерго­ресурсів

 

3 р.

3 р.

 

 1. 649.  

Листування про використання та пра­вила технічної експлуа­тації енерго­об­ладнання

 

3 р.

3 р.

 

 1. 650.  

Листування про будівництво, ре­конс­трукцію, експлуатацію каналі­заційних систем

 

3 р.

3 р.

 

 1. 651.  

Журнали перебігу випробувань енер­гетичного обладнання і ус­тановок

 

3 р.

3 р.

 

 1. 652.  

Документи (журнали, відомості, кар­то­теки) про облік витрат тепло­енергії, електроенергії, па-лива на підприємст­вах

 

3 р.

3 р.

 

 1. 653.  

Журнали записів, відомості по-каз­ни­ків засобів вимірювання та електр­о­лічильників

 

1 р.

1 р.

 

 1. 654.  

Відомості й журнали обліку ро-боти електромонтерів

 

1 р.

1 р.

 

4.7. Експлуатація і ремонт обладнання

 1. 655.  

Про­то­ко­ли ви­про­бу­вань об­ла­д­нан­ня, ме­ха­ні­з­мів та зда­вання їх в ек­с­п­лу­а­та­цію

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

 1. 656.  

Ак­ти ви­про­бу­вань об­ла­д­нан­ня, ме­ха­ні­з­мів та зда­вання їх в ек­с­п­лу­а­та­цію

 

10 р.

10 р.

 

 1. 657.  

Кар­ти тер­мі­нів слу­ж­би і спра­цьо­ва­но­с­ті де­та­лей

 

3 р.

3 р.

 

 1. 658.  

Кар­ти рі­ч­ної по­тре­би де­та­лей

 

3 р.

3 р.

 

 1. 659.  

До­ку­мен­ти (відомості, гра­фі­ки, до­від­ки) роз­ра­хун­ку ко­е­фі­ці­є­н­та змін­но­с­ті ро­бо­ти об­ла­д­нан­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 660.  

До­ку­мен­ти (ак­ти, до­від­ки, звіти, листи) про впро­ва­джен­ня пе­ре­до­вих ме­то­дів ре­мо­н­ту

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 1. 661.  

Ві­до­мо­с­ті й ак­ти про про­с­тої і по­ло­м­ки об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 662.  

Ві­до­мо­с­ті про на­яв­ність ре­мо­н­т­но-­ме­ха­ні­ч­них баз

 

10 р.

10 р.

 

 1. 663.  

Ак­ти пе­ре­вір­ки яко­с­ті ре­мо­н­ту і під­го­тов­ки об­ла­д­нан­ня до тех­-ні­ч­ної ек­с­п­лу­а­та­ції

 

3 р.

3 р.

 

 1. 664.  

Нор­ми зно­шен­ня і ви­тра­ти ін­ст­ру­мен­ту

 

До за­мі­ни нови­ми

До за­мі­ни нови­ми

 

 1. 665.  

За­мо­в­лен­ня на ви­го­то­в­лен­ня ос-на­щен­ня й ін­ст­ру­мен­ту

 

3 р.

3 р.

 

 1. 666.  

Ви­мо­ги, на­ря­ди на ін­ст­ру­мент

 

1 р.

1 р.

 

 1. 667.  

Ві­до­мо­с­ті про лі­міт ви­тра­т ін­ст­ру­мен­ту

 

3 р.

3 р.

 

 1. 668.  

Списки наявності засобів вимі-рювання

 

5 р.

5 р.

 

 1. 669.  

Акти про перевірку засобів вимірювання та обладнання

 

 

5 р.

5 р.

 

 1. 670.  

Тех­ні­ч­ні ак­ти й сві­до­ц­т­ва про то­ч­ність ва­г і ви­мі­рю­валь­них при­ла­дів для ла­бо­ра­то­рій

 

5 р.

5 р.

 

 1. 671.  

До­ку­мен­ти (за­яв­ки, ві­до­мо­с­ті, роз­ра­хун­ки) на за­па­с­ні ча­с­ти­ни і ре­монт об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 672.  

Пла­ни під­ря­д­них ро­біт з ре­мо­н­ту об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 673.  

Зві­ти про тех­ні­ч­ну ек­с­п­лу­а­та­цію об­ла­д­нан­ня

 

10 р.

10 р.

 

 1. 674.  

Но­мен­к­ла­ту­ри за­па­с­них ча­с­тин до об­ла­д­нан­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 675.  

Спе­ци­фі­ка­ції на за­па­с­ні ча­с­ти­ни до об­ла­д­нан­ня

 

1 р.

1 р.

 

 1. 676.  

За­твер­дже­ні ти­ту­ль­ні спи­с­ки ка­пі­таль­но­го ре­мо­н­ту об­ла­д­нан­ня

 

5 р.

5 р.

 

 1. 677.  

Ли­с­ту­ван­ня про ава­рії у роботі об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 678.  

Ли­с­ту­ван­ня про роз­ши­рен­ня, ре­кон­с­т­ру­к­цію і осна­щен­ня ре­мо­н­т­но-­ме­ха­ні­ч­них баз

 

3 р.

3 р.

 

 1. 679.  

Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію цен­т­ра­лі­зо­ва­но­го ре­мо­н­ту

об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 680.  

Ли­с­ту­ван­ня про ви­го­то­в­лен­ня й об­роб­ку ін­ст­ру­мен­ту

 

3 р.

3 р.

 

 1. 681.  

Ли­с­ту­ван­ня про ек­с­п­лу­а­та­цію і ре­монт об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 682.  

Ли­с­ту­ван­ня про поста­чан­ня за­па­с­них ча­с­тин до об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 683.  

Ли­с­ту­ван­ня про ви­го­то­в­лен­ня за­па­с­них ча­с­тин

 

3 р.

3 р.

 

 1. 684.  

Ли­с­ту­ван­ня про на­гляд за засо-бами вимірювання

 

1 р.

1 р.

 

 1. 685.  

Жу­р­на­ли тех­ні­ч­но­го ста­ну об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 686.  

Змін­ні жу­р­на­ли тех­ні­ч­но­го ста­ну об­ла­д­нан­ня

 

3 р.

3 р.

 

 1. 687.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку зда­вання та при­ймання об­ла­д­нан­ня пі­с­ля ре­мо­н­ту

 

1 р.1

1 р.1

1Після закінчення журналу

 1. 688.  

Жу­р­на­ли об­лі­ку пу­с­ку об­ла­д­нан­ня пі­с­ля ре­мо­н­ту

 

1 р.1

1 р.1

1Після закінчення журналу

4.8. Технічний нагляд за промисловою безпекою виробничих об’єктів

1941.

Акти державного нагляду за станом промислової безпеки на небезпечних виробничих об’єк-тах

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

1942.

Протоколи про стягнення штра-фів за неправильну експлуа-тацію не­без­печних виробничих об’єктів та документи (акти, приписи, пояс­ню­вальні записки, квитанції про сплату штрафів) до них

 

5 р.

5 р.

 

1943.

Технічні (санітарно-технічні) пас­пор­ти на особливо небез-печне про­мислове устаткування

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

1944.

Документи (дозволи, акти, про­токо­ли) про регламентовані від-ступи від норм і правил про-мислової безпеки

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

1945.

Документи (акти, доповіді, пояс­нювальні записки, виснов-ки) про консервацію або лікві-дацію небез­печних виробничих об’єктів

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

1946.

Ліцензії, свідоцтва, дозволи на ви­готовлення технологічно не-без­печ­ного обладнання

 

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення стро-ку дії дозвільного доку-мента

1947.

Ліцензії на виробництво, випро­бу­вання, транспортування особ-ливо небезпечних хімічних, ви-бухових речовин

 

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення стро-ку дії дозвільного доку-мента

1948.

Дозволи на придбання вибухо-вих речовин і здійснення вибу-хових робіт з промисловою ме-тою

 

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення стро-ку дії дозвільного доку-мента

1949.

Акти державного нагляду за дотриманням умов зберігання та використання особливо не-безпечних речовин і матеріалів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

1950.

Листування з питань технічного нагляду за промисловою безпе-кою виробничих об’єктів та устатку­ван­ня

 

5 р.

5 р.

 

5. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

1951.

Структура (схема) посівних площ кормових культур

 

Пост.

 

1952.

Документи (звіти, довідки, ін­фор­мації) про розвиток під-приєм­ництва та переробної про-мисловості у сільському госпо-дарстві

 

Пост.

 

1953.

Плани проведення сільськогос-по­дар­ських робіт, організації зе-леного конвеєра

 

3 р.

3 р.

 

1954.

Плани проведення сівозмін

 

3 р.

3 р.

 

1955.

Акти перевірки урожайності, звіти з апробації культур та якості польових робіт

 

3 р.

3 р.

 

1956.

Документи (акти, аналізи, ін-фор­ма­ції) про якість насіння

 

3 р.

3 р.

 

1957.

Акти вибракування тварин у сіль­ськогосподарських підпри-ємствах

 

10 р.

10 р.

 

1958.

Акти обстежень стану худоби і ветеринарного нагляду

 

3 р.

3 р.

 

1959.

Книги обліку руху худоби, про­дук­тивності тварин, обліку ви-рощу­ван­ня молодняку, обліку контрольних надоїв, штучного запліднення

 

3 р.

3 р.

 

6. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ,
ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Якість продукції та сертифікація

 1960.

Протоколи засідань комісій з якості продукції:

 

 

 

 а) за місцем складення і            затвердження

Пост.

 б) надіслані для керівництва або до відома

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 1961.

Документи (огляди, доповіді, вис­нов­ки, довідки) про техніч-ний рівень і якість продукції

 

Пост.

10 р.

 

1962.

Протоколи нарад з розроблення і затвердження технічних умов (ТУ)

 

10 р.

10 р.

 

1963.

Документи (плани, відомості, листи) про організацію і прове-дення атес­тації продукції ви-робництва

 

3 р.

3 р.

 

1964.

Документи (акти, висновки, до-відки, пропозиції) про атеста-цію продукції виробництва

 

5 р.

5 р.

 

1965.

Документи (плани, відомості, листи) про проведення техніч-ного нагляду за атестованим ви-робництвом і сертифікованою продукцією

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

1966.

Протоколи про підвищення рівня надій­ності та якості продукції, що випускається

 

10 р.

10 р.

 

1967.

Документи (стенограми, прото-коли, рішення, тези доповідей) про робо­ту відомчих і міжві-домчих комісій з якості

 

Пост.

 

1968.

Норми технічних вимог з якості про­дукції:

 

 

 

 а) за місцем складення і       затвер­дження

Пост.

 б) в інших організаціях

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

1969.

Документи (протоколи, пові-домлен­ня) про пред’яв­лення продукції на пред’яв­ницькі

випробування

 

3 р.

3 р.

 

1970.

Протоколи приймально-здава-льних періодичних випробувань

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

1971.

Акти (звіти) про результати ти-по­вих випробувань продукції

 

1 р.

1 р.

 

1972.

Атестати якості виробів, від-гуки цеху-споживача про якість продук­ції цеху-виготовлювача

 

1 р.

1 р.

 

1973.

Приписи, розпорядження ВТК про незадовільну якість продук-ції

 

3 р.

3 р.

 

1974.

Методичні рекомендації, вка­зівки про поліпшення техніч­ного, художньо-конструкторсь-кого рівня виро­бів:

 

 

 

 

 а) за місцем розроблення

Пост.

 б) в інших організаціях

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

1975.

Карти технічного рівня якості ма­шин і обладнання

 

Пост.

10 р.

 

1976.

Плани організаційно-технічних за­хо­дів щодо підвищення якості і на­дійності продукції

 

5 р.

5 р.

 

1977.

Документи (графіки, акти,

висновки, пропозиції і реко-мендації) про під­вищення якості продукції та її надій­ності

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

1978.

Обґрунтування, таблиці підви­щення технічного рівня і якості продукції:

 

 

 

 а) за місцем складення

10 р.

10 р.

 б) в інших організаціях

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

 

До­ки

не ми­не потре­ба

 

1979.

Документи (розрахунки,

виснов­ки, ак­ти, звіти) про лабораторні дос­лід­ження якості сировини, матері­алів і виробів

 

3 р.

3 р.

 

1980.

Плани про бездефектне виготов­лен­ня про­дукції

 

5 р.

5 р.

 

1981.

Звіти про виготовлення, здаван-ня і приймання бездефектної про­дук­ції

 

Пост.

10 р.

 

1982.

Дозволи на пропуск деталей, вуз­лів і готових виробів, що ма-ють від­хилення від чинної тех-нічної доку­ментації

 

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­робництва

1983.

Описання про експлуа­тацію продукції

 

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

 

1984.

Замовлення і заявки на обробку проб і проведення аналізів

 

1 р.

1 р.

 

1985.

Рентгенограми, спектрограми ви­готовлених деталей, вузлів, виро­бів

 

3 р.

3 р.

 

1986.

Протоколи, акти випробувань якос­ті продукції

 

Пост.

10 р.

 

1987.

Акти якості продукції, що при­йма­ється від постачальників

 

3 р.

3 р.

 

1988.

Характеристики і довідки про якість готової продукції

 

1 р.

1 р.

 

1989.

Документи (висновки, звіти,  дефектні відомості, листи) про якість і вибракування продукції

 

5 р.

5 р.

 

1990.

Рекламації на продукцію, акти на якість матеріалів, сировини

 

5 р.

5 р.

 

1991.

Документи (сертифікати, сві-доцтва про визнання, атестати вироб­ницт­ва, декларації тощо) щодо відповід­ності продукції, робіт, послуг, сис­тем керування нормативною до­кумен­тацією, фармакологічним, сані­тар­ним, ветеринарним, екологічним та іншим нормам і вимогам

 

 

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення стро-ку дії сертифіката від-повід­ності, свідоцтва про виз­нання, атестата вироб­ницт­­ва, декларації відпо­відності

1992.

Документи (заявки, рішення, про­токоли випробувань, акти) про ви­дачу або відмову у видачі серти­фікатів відповідності на продукцію, послуги

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

1993.

Договори про сертифікацію з акредитованими випробуваль-ними лабораторіями (центрами) щодо проведення досліджень і вимірів, випробувань продукції

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

1994.

Документи (копії сертифікатів, описання товарів, інформації, заявки-декларації) про результа-ти експертизи відповідності системи (стандарту)

 

5 р.

5 р.

 

1995.

Протоколи акредитованих

випро­бу­вальних лабораторій (центрів) щодо результатів досліджень (випробу­вань) і вимірів продукції

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

1996.

Заявки на проведення сертифі-кації (добровільної сертифіка-ції) продук­ції, робіт, послуг, систем якості, виробництв, за-собів вимірювань

 

10 р.

10 р.

 

1997.

Документи (технічна докумен-тація, результати досліджень, випро­бу­вань, протоколи, рішен-ня тощо) для отримання (замі-ни, підтвердження) сертифіката (декларації) відповід­нос­ті про-дукції

 

Пост.

До ліквідації організації

 

1998.

Документи (заяви, рішення, прото­коли випробувань, акти) про видачу або відмову у видачі сертифікатів відповідності на продукцію, послуги

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

1999.

Акти й висновки споживачів з ви­пробувань продукції

 

5 р.

5 р.

 

2000.

Замовлення від цехів на запов-нен­ня браку виробів

 

 

3 р.

3 р.

 

2001.

Документи (висновки, довідки, роз­рахунки) про аналіз браку про­дукції

 

5 р.

5 р.

 

2002.

Звіти і внутрішньозаводські рекла­мації з системи без­дефектного виготов­лення про­дукції

 

5 р.

5 р.

 

2003.

Акти і квитанції на гарантійний ре­монт продукції

 

5 р.

5 р.

 

2004.

Сертифікати якості експортної про­дукції

 

10 р.

10 р.

 

2005.

Договори з іноземними ви­роб­ни­ками про забезпечення відпо-відності продукції, що поста-чається, вимо­гам технічних рег-ламентів

 

5 р.1

5 р.1

1Після закінчення строку дії договору

2006.

Листування про вдосконалення і впровадження комплексної системи управління якістю

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2007.

Листування про технічну есте-тику

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2008.

Листування про підвищення надій­ності і довговічності виро-бів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2009.

Листування про міцність, на-дійність машин і обладнання

 

5 р.

5 р.

 

2010.

Листування про розроблення нор­мати­вів технологічних втрат продукції

 

5 р.

5 р.

 

2011.

Листування про підготовку і прове­дення засідань міжвідом-чих комісій з якості

 

3 р.

3 р.

 

2012.

Листування про якість і комп-лек­тність продукції

 

3 р.

3 р.

 

2013.

Листування про гарантійний ре-монт і продовження гарантій-них строків продукції, що виго-товляється

 

3 р.

3 р.

 

2014.

Листування про зміну тех-нічних умов на продукцію

 

3 р.

3 р.

 

2015.

Журнали реєстрації заявок на сер­тифікацію продукції

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

2016.

Журнали реєстрації договорів на сер­тифікацію продукції, яка виготовляється серійно

 

3 р.

3 р.

 

2017.

Журнали обліку видачі тавра

 

10 р.

10 р.

 

2018.

Журнали обліку приймання де-та­лей контролерами

 

3 р.

3 р.

 

2019.

Журнали обліку браку і розбра-ку­вання продукції

 

3 р.

3 р.

 

2020.

Журнали обліку показників системи бездефектного виго­тов­лення про­дукції

 

5 р.

5 р.

 

2021.

Журнали обліку і реєстрації ремонту готової продукції

 

3 р.

3 р.

 

2022.

Журнали контролю вироб­ництва, що заповнюються змін-ними лабо­рантами і майстрами

 

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення гарантій­ного строку на продукцію

2023.

Журнали обліку результатів тех­ніч­но­го контролю деталей і вузлів

 

3 р.1

3 р.1

1Після зняття виробу з ви­робництва

2024.

Журнали обліку опрацювання проб і проведення аналізів

 

10 р.

10 р.

 

2025.

Журнали обліку лабораторних аналізів

 

5 р.

5 р.

 

2026.

Журнали відбору проб, обліку дос­тав­ки, здавання й приймання їх у лабора­то­рію

 

3 р.

3 р.

 

2027.

Журнали обліку результатів пе-ре­вірки якості матеріалів, дета-лей, вузлів, ком­плектувальних виробів, що надійшли від заво-дів-постачальни­ків

 

 

3 р.

3 р.

 

2028.

Журнали реєстрації рекламацій на продукцію

 

3 р.

3 р.

 

6.2. Стандартизація

2029.

Тех­ні­ч­ні за­вдан­ня на роз­роб­лення про­е­к­тів стан­дар­тів

 

5 р.

 

2030.

Про­е­к­ти дер­жа­в­них (національ-них), міждержавних, га­лу­зе­вих стан­дар­тів, технічних регламен-тів, ТУ, ви­снов­ки, про­по­зи­ції до них:

 

 

 

 а) за мі­с­цем розроблення

5 р.

 б) на­ді­с­ла­ні до ві­до­ма

Доки

не мине потреба

 

Доки

не мине потреба

 

2031.

До­ку­мен­ти (від­гу­ки, про­по­зи­ції, ви­снов­ки) про про­е­к­ти держав-них або галузевих стандартів

 

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

 

2032.

За­твер­дже­ні дер­жа­в­ні (націо-нальні) стан­дар­ти, технічні рег-ламенти:

 

 

 

 а) за мі­с­цем розроблення і          за­твер­джен­ня

Пост.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До заміни новими

 

До заміни новими

 

2033.

До­го­во­ри на ви­ко­нан­ня ро­біт з ме­т­ро­ло­гії

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії до­го­во­ру

 

2034.

За­твер­дже­ні га­лу­зе­ві стан­дар­ти, тех­ні­ч­ні умо­ви:

 

 

 

 а) за мі­с­цем розроблення і            за­твер­джен­ня (ори­гі­на­ли й перші при­мі­р­ни­ки ко­пій)

Пост.

 б) на­ді­с­ла­ні до ві­до­ма

До заміни новими

 

До заміни новими

 

2035.

Ком­п­лекс стан­дар­тів організа-цій та установ (СОУ) із си­с­те­ми керуван­ня які­с­тю про­ду­к­ції:

 

 

 

 а) за місцем складення

Пост.

До ліквідації організації

 б) в інших установах

До заміни новими

 

 

До заміни новими

 

2036.

За­твер­дже­ні тех­ні­ч­ні умо­ви на про­ду­к­цію і ма­те­рі­а­ли:

 

 

 

 а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.

 б) на­ді­с­ла­ні для ке­рі­в­ни­ц­т­ва або до ві­до­ма

 

До заміни новими

До заміни новими

2037.

Пла­ни за­хо­дів з упро­ва­джен­ня стан­дар­тів

 

Пост.

5 р.

 

2038.

Зві­ти про впро­ва­джен­ня стан­дар­тів у ви­ро­б­ни­ц­т­во:

 

 

 

 

 а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.

10 р.

 

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

Доки

не ми­не потреба

 

Доки

не ми­не потреба

 

2039.

Ак­ти про пе­ре­вір­ку дотримання стан­дар­тів

 

5 р.

5 р.

 

2040.

До­ку­мен­ти (про­то­ко­ли, ак­ти, зві­ти, до­від­ки) про ор­га­ні­за­цію на­гля­ду за впро­ва­джен­ням і до­три­ман­ням дер­жа­в­них (націо-нальних) і га­лу­зе­вих стан­дар­тів

 

5 р.1

5 р.1

1Пі­с­ля за­мі­ни но­ви­ми або вне­се­н­ня змі­н у стандарти і ТУ

2041.

Ли­с­ту­ван­ня про фор­му­ван­ня пла­нів стан­дар­ти­за­ції

 

3 р.

3 р.

 

2042.

Ли­с­ту­ван­ня про підготовку, ви­пуск стан­дар­тів, технічних рег-ламен­тів, ТУ, впро­ва­джен­ня їх у ви­ро­б­ни­ц­т­во

 

3 р.

3 р.

 

2043.

Ли­с­ту­ван­ня про пе­ре­вір­ку до­три­ман­ня дер­жа­в­них стан­дар­тів та тех­ні­ч­них умов

 

3 р.

3 р.

 

2044.

Ли­с­ту­ван­ня про стан­дар­ти­за­цію си­с­тем керування якістю

 

3 р.

3 р.

 

2045.

Ли­с­ту­ван­ня про роз­роблення, зат­верд­­ження, впро­ва­джен­ня кла­си­фі­ка­то­рів про­ду­к­ції

 

3 р.

3 р.

 

2046.

Ли­с­ту­ван­ня про пе­ре­гляд чин-них га­лу­зе­вих стан­дар­тів, стан-дартів орга­ні­зацій та установ, ТУ

 

 

 

3 р.

3 р.

 

2047.

Книги, жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції га­лу­зе­вих стан­дар­тів, тех­ні­ч­них умов

 

Пост.

 

2048.

Жу­р­на­ли ре­є­с­т­ра­ції до­зво­ле­них від­сту­пів від га­лу­зе­вих стан­дар­тів, тех­ні­ч­них умов

 

 

Пост.

 

6.3. Технічний контроль продукції, метрологічне забезпечення виробництва

2049.

Ак­ти за­твер­джен­ня ета­лон­них зраз­ків де­та­лей і го­то­вих ви­ро­бів:

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення і              за­твер­джен­ня

Пост.

 б) на­ді­с­ла­ні для ке­рі­в­ни­ц­т­ва

Доки

не ми­не потреба

 

Доки

не ми­не потреба

 

2050.

Схеми замірювань контрольно-го осна­щення

 

3 р.

3 р.

 

2051.

Технічні акти про стан засобів вимірюваль­ної техніки

 

3 р.

3 р.

 

2052.

Документи (акти, свідоцтва, зві-ти) про точність ваг і засобів ви-мірюваль­ної техніки

 

5 р.

5 р.

 

2053.

Повідомлення про невідповід-ність виготовленої продукції вимогам технічних регламентів

 

3 р.

3 р.

 

2054.

Документи (програми, довідки, при­писи, повідомлення) про заходи що­до усунення причин виго­товлення неякісної продук-ції та притягнення до відпові-дальності осіб, винних у пору-шенні законодавства України

 

3 р.

3 р.

 

2055.

Рішення, приписи органів дер­жав­ного контролю (нагляду) про повне або часткове призу-пинення процесів виробництва, експлуатації, збері­ган­ня, пере-везення, реалізації і ути­лі­зації продукції та усунення по­ру­шень вимог технічних регла-ментів

 

5 р.

5 р.

 

2056.

Методичні вказівки, рекоменда-ції з метрології

 

 

 

 а) за місцем складення і          зат­вер­дження

Пост.

До заміни новими

 б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

 

2057.

Протоколи про розгляд і затвер­дження метрологічних величин

 

Пост.

10 р.

 

2058.

Листування про створення і впро­вадження приладів контро­лю якості:

 

 

 

 а) в організаціях-розробни­ках

10 р.

10 р.

 б) в інших організаціях

 

3 р.

3 р.

 

2059.

Ли­с­ту­ван­ня про ета­ло­ну­ван­ня

 

3 р.

3 р.

 

2060.

Листування про метрологію

 

3 р.

3 р.

 

2061.

Листування про нагляд за вимі-рю­вальними приладами

 

3 р.

3 р.

 

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. Організація діяльності

2062.

Документи (програми, експерт-тні висновки, інструкції, прави-ла) з моніторингу навколиш-нього природного середовища і контролю за станом навколиш-нього природного середо­вища

 

Пост.

 

2063.

Науково-технічні звіти про вико­нан­ня робіт з моніторингу навколишнього природного се-редовища і контролю за станом навколишнього природного се-редо­вища

 

Пост.

10 р.

 

2064.

Протоколи технічних нарад з пи­тань відведення стічних вод, моні­торингу сільськогосподар­ської і лісової радіо­логії, меди-ко-біологіч­них проблем тощо

 

 

 

 

 

Пост.

10 р.

 

2065.

Описання, рекомендації з біологіч­ного очищення стічних вод та очищення газопилового потоку від забруднюючих речо-вин

 

5 р.

5 р.

 

2066.

Нормативи граничнодопус-тимих концентрацій забрудню-ючих речовин у навколишньому природному середовищі, рівні  шкідливих фізичних  та  біоло-гічних  впливів  на  нього:

 

 

 

 а) за місцем складення і           затвердження

Пост.

 б) в інших організаціях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба

 

2067.

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

 

До за­мі­ни но­ви­ми

До за­мі­ни но­ви­ми

 

2068.

Норми водоспоживання для під­при­ємств і витрати води питної якості

 

До заміни новими

До за­мі­ни но­ви­ми

 

2069.

Баланси водоспоживання і во-довід­ве­дення

 

Пост.

10 р.

 

2070.

Листування про розроблення нор­ма­тив­них документів з охо-рони нав­ко­лиш­нь­ого природно-го середовища

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2071.

Листування з питань моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навко-лишнього природного середо­вища

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2072.

Листування про виведення підприємств у ненаселені місцевості та при­міські зони

5 р.

5 р.

 

7.2. Діяльність щодо попередження та ліквідації забруднення                            навколишнього природного середовища

2073.

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­від­ки, про­по­зи­ції) про охо­ро­ну нав­ко­ли­ш­ньо­го природного се­ре­до­ви­ща від ви­ки­дів шкі­д­ли­вих ре­чо­вин і ви­ро­б­ни­чих від­хо­дів

Пост.

10 р.

 

2074.

Договори на виготовлення і монтаж споруд,  устаткування  та  апаратури  для  очищення
від забруднюючих  речовин 

 

1 р.1

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії до­го­во­ру

 

2075.

Договори на очищення  комунальних  та  інших  стічних  вод

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії до­го­во­ру

 

 

2076.

Схе­ми, пла­ни, па­с­пор­ти очи­с­них спо­руд і об­сте­жен­ня сті­ч­них вод

 

Пост.

1 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня експлу­а­та­ції

 

2077.

Документи (періодичні відомос-ті, до­відки, пояснювальні запис-ки) про ро­боту очисних споруд і контроль за їх станом

 

Пост.

10 р.

 

2078.

Ак­ти пе­ре­вір­ки ста­ну очи­с­них спо­руд і об­сте­жен­ня сті­ч­них вод

 

10 р.

10 р.

 

2079.

Акти про викиди та  скиди  у  навколишнє природне сере-довище забруднюючих  речовин 

 

Пост.

10 р.

 

2080.

До­ку­мен­ти (поста­но­ви, ак­ти, приписи, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки) щодо дотримання при­ро­доохо­рон­но­го за­ко­но­дав­с­т­ва

 

5 р.

5 р.

 

2081.

Ана­лі­зи ат­мо­с­фе­р­но­го по­ві­т­ря щодо наявності забруднюючих речовин та визначення рівня забруднення атмосферного по-вітря

 

Пост.

Доки

не ми­не потреба

 

 

2082.

Ана­лі­зи ґрун­тів на вміст

за­бруд­нень

 

Пост.

Доки

не ми­не потреба

 

 

2083.

До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті) про еко­ло­гіч­ний стан нав­ко­ли­ш­ньо­го природного се­ре­до­ви­ща

 

Пост.

10 р.

 

2084.

Звіти про забруднення атмосферного  повітря  

 

5 р.

5 р.

 

2085.

Рі­ч­ні огля­ди ви­ко­нан­ня пла­нів охо­ро­ни нав­ко­ли­ш­ньо­го при-родного се­ре­до­ви­ща:

 

 

 

 а) за мі­с­цем складення і                     за­твер­джен­ня

Пост.

 б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

Доки

не ми­не потреба

Доки

не ми­не потреба

 

2086.

До­ку­мен­ти (до­від­ки, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, ві­до­мо­с­ті, таб­ли­ці, ла­бо­ра­торні записи) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом

 

Пост.

10 р.

 

2087.

Документи (акти, протоколи, довід­ки) про зупинення, закрит­тя вироб­ництва і об’єктів,

накладання штраф­них сан­к­цій, передачу справ до про­куратури

 

Пост.

10 р.

 

2088.

Дозволи на спеціальне водоко-ристування

 

10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії дозволу

2089.

Дозволи на проведення гідромеліоративних робіт, використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, природних рослинних ресурсів, лісових ділянок і ресурсів

 

10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії дозволу

 

2090.

Дозволи на викиди забрудню-ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере-лами

 

10 р.1

10 р.1

1Пі­с­ля за­кін­чен­ня строку дії дозволу

2091.

Документи (акти, довідки, лис-ти) про здійснення кон­тролю за охороною надр, відтворення (ре­культивацію) порушених зе-мель

 

Пост.

10 р.

 

2092.

Документи (акти, відомості, до-від­ки) про здійснення кон­тро­лю за охо­ро­ною, вико­ристанням і відтво­ренням земельного фон-ду, підвищенням родючості ґрунтів, здій­сненням захо­дів щодо боротьби з еро­зією, заболочуванням і забруднен­ням ґрунтів небезпечними речови-нами, безпечного застосу­вання отрутохімі­катів у народному господарстві

Пост.

10 р.

 

2093.

Документи (акти, довідки, лис-ти) про охорону, використання і відтворення тваринного світу

 

Пост.

5 р.

 

2094.

Документи (акти, довідки, відо-мості) про здійснення кон­тролю за охоро­ною природно-заповід-ного фонду, земель іншого при-родоохоронного значення

 

Пост.

5 р.

 

2095.

Дозиметричні паспорти насе­лених пунктів, що зазнали ра-діоактивного забруднення

 

Пост.

 

2096.

Документи (протоколи, обґрун­туван­ня, доповідні записки, роз-ра­хунки) про розроблення та виконання програм ліквідації наслідків катастрофи на Чор-нобильській АЕС

 

Пост.

 

2097.

Документи (плани, відомості, листи) про радіаційний кон-троль земель та при­садибних ді­лянок громадян

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

2098.

Повідомлення (письмові згоди) про транскордонне перевезення                небезпечних відходів

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2099.

Документи (заяви, конт­ракти, листи) на ввезення і переміщення не­безпечних відходів територією України

 

Пост.

До ліквідації організації

 

2100.

Сертифікати, ліцензії на ро­боти з небезпечними відходами

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

2101.

Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, науко­вими за­кладами, громадсь­кими об’єд­наннями про ліквідацію наслід­ків катаст-рофи на Чорно­бильській АЕС

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

2102.

Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, підпри­єм­ствами про де-зактивацію та повод­ження з ра-діоактивними відходами

 

10 р. ЕПК

10 р.

 

2103.

Листування про незаконний обіг ядерних та інших радіоак-тивних матеріалів

 

5 р.

5 р.

 

2104.

Листування про інспектування об’єктів АЕС

 

5 р. ЕПК

 

2105.

Листування про визначення рівня фізичного захисту ядер-них уста­но­вок, ядерних мате-ріалів, радіоак­тив­них відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання

 

5 р.

5 р.

 

2106.

Ли­с­ту­ван­ня про по­пе­ре­джен­ня і лі­к­ві­да­цію за­бру­д­нен­ня во­доймищ, ґрун­ту і ат­мо­с­фе­р­но­го по­ві­т­ря ви­ки­да­ми забрудню-ючих речовин під­при­ємств

 

3 р.

3 р.

 

2107.

Ли­с­ту­ван­ня про бу­ді­в­ни­ц­т­во очи­с­них спо­руд

 

3 р.1

3 р.1

1Пі­с­ля за­вершення будів­ни­ц­т­ва

 

2108.

Ли­с­ту­ван­ня про ек­с­п­лу­а­та­цію очи­с­них спо­руд і по­лі­п­шен­ня яко­с­ті очи­щен­ня

 

3 р.

3 р.

 

2109.

Жу­р­на­ли ре­зуль­та­тів ана­лі­зів атмосферного повітря, ґрун­тів то­що

 

Пост.

Доки

не ми­не потреба

 

8. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

2110.

Загальнодержавні та регіональні програми використання та охо-рони земель:

 

 

 

 а) за місцем розроблення і        затверд­ження

Пост.

 б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

 

2111.

Схеми землеустрою і техніко-еко­но­мічні обґрунтування вико-ристання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць:

 

 

 

 а) за місцем розроблення і затверд­ження

Пост.

 б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

 

 

2112.

Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх ви-користання

 

Пост.

 

2113.

Поземельна книга

 

Пост.

 

2114.

Справи “Проекти землеустрою щодо вста­но­в­лення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень”

 

Пост.

 

2115.

Справи “Проекти землеустрою щодо органі­зації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншо­го природоохоронного призна-чення, оздоровчого, рекреа-ційного та істо­ри­ко-культур-ного призначення”

 

Пост.

 

2116.

Справи “Проекти землеустрою щодо форму­вання земель державної і комунальної власності населених пунктів”

 

Пост.

 

2117.

Справи “Проекти землеустрою щодо відве­ден­ня земельних ділянок”

 

Пост

 

2118.

Справи “Проекти землеустрою щодо ство­рен­ня нових та впорядкування існу­ю­чих зем­леволодінь та землекористу­вань”

 

Пост.

 

2119.

Справи “Проекти землеустрою, що забезпе­чу­ють еколого-економічне обґрунту­вання сівозміни та впорядкування угідь”

 

Пост.

 

2120.

Справи “Проекти землеустрою щодо впоряд­кування території населених пунк­тів”

 

 

 

 

 

Пост.

 

2121.

Справи “Робочі проекти землеустрою щодо рекуль-тивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, під­топлення, заболочення, вторинного засолення, вису-шення, зсувів, ущі­ль­нення, закислення, забруд­нен­ня

промисловими відходами, радіо­ак­тивними та хімічними речо­ви­на­ми, покращення сільськогосподар­сь­ких земель, підчищення родю­чос­ті ґрун­тів”

 

Пост.

 

2122.

Документація із земле­ус­т­рою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

 

Пост.

 

2123.

Технічна документація із землеустрою щодо встанов-лення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Пост.

 

2124.

Технічна документація із землеустрою щодо складання доку­ментів, що посвідчують право на земельну ділянку

 

Пост.

 

2125.

Технічна документація з бонітування ґрунтів

 

Пост.

 

2126.

Документи (постанови, розпо-рядження, схеми, плани тощо) з оформлення земельних ділянок у власність

 

Пост.

 

2127.

Технічна документація (шкали, роз­рахунки, картографічні доку-менти тощо) з економічної оцін-ки земель

 

50 р.

 

2128.

Технічна документація з нор­мативної грошової оцінки зе­мель­них ділянок

 

Пост.

 

2129.

Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок дер-жавної та комунальної власнос-ті у разі їх продажу

50 р.

 

2130.

Реєстраційні справи договорів орен­ди земельних ділянок

 

50 р.

 

2131.

Листування з питань земельних відносин

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

2132.

Книги записів про державну реєст­рацію державних актів на право власності на земельну ді-лянку та на право постійного корис­тування зе­мельною ділян-кою, договорів оренди землі

 

Пост.

 

 

2133.

Книги видачі сертифікатів на право на земельну частку (пай)

 

Пост.

 

2134.

Книги обліку бланків серти-фікатів на земельну частку (пай)

 

Пост.

 

2135.

Журнали реєстрації документів, які надійшли на державну зем-ле­впо­ряд­ну експертизу

 

5 р.

 

2136.

Книги реєстрації договорів оренди землі

 

50 р.

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

2137.

Договори про закупівлю

програм­ного продукту

 

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення строку дії договору

2138.

Сертифікати електронного циф­ро­во­го підпису (ЕЦП)

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

2139.

Сертифікати ключа ЕЦП на па­пе­ро­вому носії

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

2140.

Посилені сертифікати відкрито-го ключа ЕЦП

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

2141.

Сертифікати ключа ЕЦП на елек­т­рон­ному носії

 

Пост.

До ліквідації організації

 

 

2142.

Договори про обмін електрон-ними документами між органі-заціями

 

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення строку дії договору

 

2143.

Договори про надання послуг ЕЦП

3 р.1

3 р.1

1Після закінчення строку дії договору

 

2144.

Двосторонні акти про готов-ність до обміну електронними документами

 

Пост.

До ліквідації

організації

 

2145.

Порядки захисту інформації під час обміну ЕД:

 

 

 

 

 а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До заміни

новими

 б) в інших організаціях

До заміни

новими

До заміни

новими

 

2146.

Доручення на створення ключів ЕЦП, виготовлення сертифіка-тів, прове­ден­ня робіт з уста-новки засобів ЕЦП

 

10 р.

10 р.

 

2147.

Списки відкликаних сертифіка-тів ЕЦП

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 

2148.

Реєстри повноважних осіб, яким ви­даються сертифікати ключів ЕЦП

 

Пост.

До ліквідації організації

 

2149.

Заявки на реєстрацію ЕЦП

 

3 р.

3 р.

 

2150.

Акти про знищення закритих ключів ЕЦП

 

10 р.

10 р.

 

 

2151.

Акти про здавання в експлуа-тацію робочого місця із засоба-ми ЕЦП

 

5 р.

5 р.

 

 

2152.

Акти про виконання робіт з уста­новки і налагодження комп-лектів засобів ЕЦП

 

5 р.

5 р.

 

 

2153.

Експертні висновки комплекс-ної системи захисту інформації (КСЗІ)

 

5 р. 1

5 р.1

 

1Післязняття з експлуатації

2154.

Атестати відповідності КСЗІ

5 р. 1

5 р.1

 

1Післязняття з експлуатації

 

2155.

Листування про сертифікати клю­чів ЕЦП

 

 

 

5 р. ЕПК

5 р.

 

 

2156.

Повідомлення про прийняття і реєстрацію електронного доку­мен­та

 

3 р.

3 р.

 

2157.

Повідомлення про відхилення елек­тронного документа

 

3 р.

3 р.

 Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі