Інформація по темі "" | Публікації по тегу
03.03.18
20575 11
Друкувати
Обране

Проект модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки

Ключовою складовою процесу реформування системи державного управління фінансами України є розвиток і вдосконалення механізмів управління фінансами на державному і місцевому рівнях, що, в свою чергу, вимагає своєчасного і точного інформування про результати виконання бюджетів для забезпечення середньо- та довгострокового бюджетного планування, а також постійного ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних коштів.


На сьогодні в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (МСБОДС) шляхом запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), розроблених на основі МСБОДС.

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 142-р, показником, за яким вимірюється досягнення результату реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, є отримання оцінки «А» за показником PI-29.3 «Стандарти звітності» Звіту про ефективність управління державними фінансами (PEFA).

Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядок ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Міністерство фінансів України.

Суб’єктами державного сектору є Міністерство фінансів України, яке забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського обліку, розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба України та державні цільові фонди.

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведуть органи Державної казначейської служби України (Казначейства), а бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ – розпорядники бюджетних коштів. Державні цільові фонди ведуть бухгалтерський облік про виконання кошторисів та бюджетів фондів.

Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться за касовим методом із застосуванням методу нарахування за окремими операціями (облік державного боргу, зобов’язань розпорядників бюджетних коштів). Операції за доходами та видатками відображаються в бухгалтерськомуобліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування бюджету – в момент руху коштів з одночасним відображенням активних операцій або боргу.

Бюджетними установами і державними цільовими фондами в частині виконання кошторисів бухгалтерський облік ведеться за методом нарахування, відповідно до якого операції та події визнаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів (або їх еквівалентів).

  У результаті реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34, і Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 774-р,  здійснено низку заходів з удосконалення системи бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема затверджено:

 • НП(С)БОДС, які розроблені на основі МСБОДС, та методичні рекомендації щодо їх застосування;
 • план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблений з урахуванням бюджетної класифікації, який містить субрахунки для відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, та порядок його застосування;
 • форми фінансової звітності та порядок їх заповнення;
 • типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи;
 • рекомендації щодо співставлення класифікації доходів і видатків у національних стандартах з бюджетною класифікацією доходів і видатків тощо.

З метою забезпечення практичного застосування нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, а також розвитку навичок прийняття управлінських рішень з використанням даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності було проведено конференції, навчальні семінари та тренінги для працівників бухгалтерських служб державного сектору.

Перехід на застосування НП(С)БОДС і методу нарахування в бухгалтерському обліку бюджетних установ забезпечив відображення всіх прийнятих цими установами зобов’язань. Зокрема, метод нарахування надав можливість об’єктивно оцінювати фінансовий результат діяльності суб’єктів державного сектору, оптимізувати облік витрат на послуги, що надаються. Одночасно за результатами попередньої оцінки, здійснюваної Світовим банком, застосування НП(С)БОДС ускладнене різним правозастосуванням окремих норм. Це вимагає актуалізації НП(С)БОДС та відповідно здійснення перекладу на українську мову МСБОДС та змін до них, розробку нових НП(С)БОДС, а також методичних рекомендацій щодо їх застосування.

Також модернізовано порядок казначейського обслуговування виконання бюджетів шляхом запровадження інформаційно-аналітичної системи «Є-Казна», запроваджено роботу порталу «Є-Дата», що дають змогу в режимі реального часу відслідковувати стан рахунків державного і місцевого бюджетів, оцінювати обсяги бюджетних зобов’язань, здійснювати превентивний контроль витрат та їх цільове призначення, а також приймати в оперативному порядку фінансову звітність розпорядників бюджетних коштів.

Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з виконанням функцій, які покладаються на органи Казначейства, господарських операцій установ та організацій, діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, державних цільових фондів. Проте станом на кінець 2017 року органи Казначейства не здійснили переходу на застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що ускладнює процес складання консолідованої фінансової звітності. Крім цього, застосування органами Казначейства касового методу для підготовки інформації про результати виконання місцевих і державного бюджетів лише фіксує обсяг фактично отриманих і витрачених коштів, що не є достатнім для прогнозування бюджетних показників.

Планується вивчити передовий європейський досвід щодо формування інформації про надходження та використання коштів бюджетів за методом нарахування та визначити ризики та загрози формування достовірності інформації, яка розкривається у фінансовій звітності про результати виконання бюджету, та об’єктивності управлінських рішень, прийнятих на основі такої інформації.

Також залишається невирішеним питання консолідації звітності про виконання бюджетів, яка на сьогодні консолідується Державною казначейською службою України і головними розпорядниками бюджетних коштів паралельно, що призводить до збільшення витрат бюджету для обробки інформації.

Для забезпечення обміну інформацією між Міністерством фінансів України, органами Казначейства і розпорядниками бюджетних коштів та у зв’язку з наявністю різних організаційних структур бухгалтерських служб, правил документообороту, використанням різного програмного забезпечення, а в окремих випадках відсутністю такого програмного забезпечення виникає необхідність в удосконаленні та модернізації організації системи бухгалтерського обліку, а саме у створенні уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та цільовими фондами з інтеграцією                    з обліковою системою Казначейства і системою подачі фінансової звітності в електронному форматі.

Застосування концептуальної основи бухгалтерського обліку за НП(С)БОДС, розроблених на основі МСБОДС, вимагає підвищення кваліфікації бухгалтерських кадрів для правильного застосування положень стандартів. Працівники бухгалтерських служб бюджетних установ повинні володіти рівнем знань, навичок і розуміння, які створюють професійну компетентність для виконання службових функцій в рамках нової системи бухгалтерського обліку. Це означає, що персонал повинен бути готовий до завдань, виконання яких потребуватиме нова система обліку.

З метою якісного кадрового забезпечення в рамках процесу реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі особливої уваги вимагає подальше удосконалення формування організаційної структури бухгалтерських служб, покращання системи підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів, чітке визначення кваліфікаційних вимог, удосконалення процесу оцінювання результатів роботи працівників бухгалтерських служб.

Продовження процесу модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі сприятиме удосконаленню:

 • управління державними фінансами;
 • системи стратегічного бюджетного планування на середньостроковий та довгостроковий періоди;
 • порядку складення та виконання бюджету на основі програмно-цільового методу в бюджетному процесі;
 • системи контролю за процесом виконання бюджету;
 • інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами;
 • якості та достовірності фінансової звітності.

Заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку

в державному секторі на 2018–2025 роки

 

5.2. Підготовка технічних та функціональних вимог для            ІТ-систем, необхідних для автоматизації бухгалтерського обліку

Зміст завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

1. Удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності

1.1. Розробка НП(С)БОДС на основі МСБОДС

постійно

Мінфін

Затвердження НП(С)БОДС щодо бухгалтерського обліку фінансових інструментів, інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, об’єднання в державному секторі та щодо особливостей обліку виконання бюджетів та інших

1.2. Розробка змін до НП(С)БОДС у зв’язку зі змінами МСБОДС та з урахуванням змін у національному законодавстві

IV квартал 2018 року

- // -

Затвердження змін до НП(С)БОДС

101 «Подання фінансової звітності»,

102 «Консолідована фінансова звітність»,

124 «Доходи»,

135 «Витрати» та інших

1.3. Забезпечення перекладу на українську мову МСБОДС з метою імплементації їх положень в НП(С)БОДС

постійно

- // -

Здійснення перекладу на українську мову МСБОДС

33 «Перше застосування методу нарахувань на основі МСБОДС»,

34 «Окрема фінансова звітність»,

35 «Консолідована фінансова звітність»,

36 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»,

37 «Спільна діяльність»,

38 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання»,

39 «Виплати працівникам»,

40 «Об’єднання державного сектору» та інші

1.4. Розробка методичних рекомендацій до НП(С)БОДС

постійно

- // -

Затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, доходів і витрат, інвестиційної нерухомості та інших, ураховуючи затвердження нових НП(С)БОДС та змін до НП(С)БОДС

2. Удосконалення системи бухгалтерського обліку

2.1. Забезпечення модернізації інформаційно-аналітичної системи Казначейства з метою застосування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для формування інформації про виконання бюджетів

IV квартал 2018 року

Казначейство

Застосування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі органами Казначейства з 01 січня 2019 року

2.2. Проведення аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів із застосуванням методу нарахування

IV квартал 2020 року

Мінфін

 

Казначейство

Звіт про результати аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів із застосуванням методу нарахування

3. Підвищення прозорості та якості фінансової звітності

3.1. Забезпечення застосування розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами для складення фінансової звітності повного пакета НП(С)БОДС та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі з метою консолідації звітності операцій з виконання бюджетів

IV квартал 2018 року

Мінфін

 

Казначейство

 

розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Консолідація звітності операцій з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

3.2. Визначення структури консолідації фінансової звітності з метою оптимізації витрат на обробку інформації та забезпечення підвищення якості фінансової звітності

 

 

IV квартал 2018 року

Мінфін

 

Казначейство

Упорядкування структури консолідації фінансової звітності

3.3. Розробка методичних рекомендацій щодо консолідації фінансової звітності на рівні держави

IV квартал 2018 року

Казначейство

 

Мінфін

 

Затвердження методичних рекомендації щодо консолідації фінансової звітності на рівні держави

3.4. Забезпечення оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності

ІІ квартал 2019 року

Казначейство

 

розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності

Казначейством, розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами

3.5. Забезпечення внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

постійно

розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Підготовка якісної фінансової звітності

4. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів в державному секторі

4.1. Забезпечення удосконалення програми навчання та підвищення кваліфікації працівників Казначейства, працівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів з питань застосування НП(С)БОДС

ІІ квартал 2018 року

Мінфін

 

Казначейство

 

головні розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Проведення конференцій, семінарів, тренінгів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для головних розпорядників коштів

4.2. Забезпечення реалізації заходів з навчання та підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ та державних цільових фондів з питань застосування НП(С)БОДС

постійно

головні розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Проведення семінарів та тренінгів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

4.3. Створення електронної платформи для проведення заходів з навчання та підвищення професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб в дистанційному режимі

IV квартал 2021 року

Мінфін

 

Казначейство

 

головні розпорядники бюджетних коштів

Запровадження електронної платформи для навчання в дистанційному режимі

4.4. Розробка методичних рекомендацій з оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору

IV квартал 2019 року

Мінфін

 

Казначейство

Затвердження методичних рекомендацій з оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору

4.5. Забезпечення модернізації бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації повноважень бухгалтерів:

 

розробка нової моделі організації бухгалтерських служб (організаційна структура; кваліфікаційні вимоги, повноваження та система оплати праці працівників бухгалтерських служб)

 

апробаціярозробленої моделі організації бухгалтерських служб на базі головних розпорядників бюджетних коштів

 

запровадження нової моделі організації бухгалтерських служб розпорядниками бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

IV квартал 2020 року

 

 

 

IV квартал

2025 року

Мінфін

 

Казначейство

 

головні розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Запровадження нової моделі бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору

5. Створення та впровадження уніфікованої інформаційно-аналітичної облікової системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору

5.1. Забезпечення модернізації програмного продукту Казначейства для консолідації фінансової звітності

IV квартал 2018 року

Казначейство

 

Мінфін

Здійснено консолідацію фінансової звітності за 2018 рік у І кварталі 2019 року

 

IV квартал 2018 року

 

Мінфін

 

Казначейство

 

головні розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

 

Визначення технічних та функціональних вимог програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової суб’єктами державного сектору

5.3. Розробка уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, інтегрованого до облікової системи Казначейства і системи подання електронної звітності:

 

розробка уніфікованого програмного продукту для первинного бухгалтерського обліку в державному секторі та запровадження пілотних проектів з дослідної експлуатації на базі головних розпорядників бюджетних коштів

 

забезпечення доопрацювання програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та промислова експлуатація в головних розпорядників бюджетних коштів

 

запровадження програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у розпорядників бюджетних коштів

 

забезпечення супроводження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в державному секторі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік –

ІІІ квартал 2019 року

 

 

 

 

 

 

І квартал 2020 року

 

 

 

 

 

 

І квартал 2021 року

 

 

 

 

IV квартал 2025 року

Мінфін

 

Казначейство

 

головні розпорядники бюджетних коштів

 

державні цільові фонди

Запровадження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в державному секторі

 


СТРАТЕГІЯ модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки

Заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(11)
Оксана
03.03.2018
Скільки можна удосконалюватися? У бухгалтера і так голова іде обертом від щоденних змін.
Тетяна
03.03.2018
Кожного дня удосконалюємось... Проте на заробітну плату бухгалтера ніхто не звертає увагу...
Іра Тетяна
03.03.2018
Даже если нам (бухгалтерам) будут платить в 3-5 раз больше... Есть определенный объем работы, который я могу сделать за 8 часов рабочего времени в день. Почему я должна седеть до 7 - 9 вечера,чтобы порадовать какую нибудь чинушку (от слова чин ;))
Тася
03.03.2018
Тобто, ви....ти мізки вже зараз, а розглядати систему оплати праці бухгалтерів тільки у ІУ кварталі 2025 року? І то, невідомо в який бік розглянуть
злая зая
03.03.2018
От падлюки! Не дадуть до пенсії доробити Оцінять за новими критеріями і скажуть - іди, стара шкапо, ти не відповідаєш нашим покращенням ...
darunok злая зая
04.03.2018
Не скажуть. В бюджетних структурах - на таких старих шкапах, як ми, і буде триматися їх модернізація. Рядки вірша: "От работы дохнут кони, ну, а я - бессмертный пони" - це про нас
До речі, Ви оптимістка. З нашою пенсійною реформою - ще хочете попасти на пенсію).
злая зая darunok
05.03.2018
Так, була така надія доробити до пенсії, але після старту медичної реформи мабуть можна вже не сподіватися
Маргарита
05.03.2018
Щось забагато вимог на мінімальну зарплату
:З метою якісного кадрового забезпечення в рамках процесу реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі особливої уваги вимагає подальше удосконалення формування організаційної структури бухгалтерських служб, покращання системи підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів, чітке визначення кваліфікаційних вимог, удосконалення процесу оцінювання результатів роботи працівників бухгалтерських служб

отож Маргарита
10.03.2018
всі втечуть в кадри де та сама мзп, але нема казначейства, щоденної підзвітності вищєстоящім, шалених штрафів і виконання реформ і все це на одну голову
мєчтайте
05.03.2018
Цікаво, скільки до 2025 року лишаться бухгалтерів у бюджетному секторі
злая зая мєчтайте
06.03.2018
і скільки з них залишиться при своєму розумі від всіх цих "покращень" та "реформ"
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн