Інформація по темі "" | Публікації по тегу
24.03.20
17483 1
Друкувати
Обране

Регістри бухгалтерського обліку реорганізованих ЗОЗ–КНП. Меморіальні ордери чи Журнали?

Згідно з «Законом про бухоблік» підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них із додержанням єдиних установлених засад. Відповідно реорганізовані КНП постають перед вибором: продовжувати використовувати меморіальні ордери (Порядок № 755, затверджений наказом Мінфіну України від 08.09.2017 року) чи перейти на журнально-ордерну систему (Методичні рекомендації № 356, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.2000 року).


Вагомим аргументом на користь складання журналів є той факт, що регістри бухгалтерського обліку, наведені в Методрекомендаціях № 356, побудовані за кореспонденцією рахунків бухобліку, що встановлена Інструкцією № 291, якою користуються КНП після реорганізації. У пункті 3.7 Положення № 88 зазначено, що підприємства переносять інформацію про господарські операції за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності. А саме форми журналів, відомостей та Головної книги, затверджені Наказом № 356, містять необхідну інформацію, згруповану для складання фінансової звітності підприємства відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Програма автоматизації бухгалтерського обліку «Дебет Плюс» з конфігурацією «Комплексний облік для закладів охорони здоров’я, що є комунальними некомерційними підприємствами» не тільки містить План рахунків № 291 та відповідає Інструкції про застосування Плану рахунків № 291, а й дозволяє використовувати різні форми регістрів бухобліку.

Орієнтовне співставлення двох форм регістрів бухобліку

Меморіальні ордери

Журнали-ордери

Порядок № 755

Методичні рекомендації № 356

МО № 1. Накопичувальна відомість за касовими операціями

Журнал 1 і Відомості до нього
Журнал 2 (в частині позик)

МО № 2. Рух грошових коштів загального фонду на рахунках

МО № 3. Рух грошових коштів спеціального фонду на рахунках

МО № 4. Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами

Журнал 3

МО № 5. Відомості із заробітної плати та стипендій

Розділ III Журналу 5 (5 А)

МО № 6. Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами

Журнал 3

МО № 7. Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

Журнал 3

МО № 8. Розрахунки з підзвітними особами

Журнал 3

МО № 9. Про вибуття та переміщення необоротних активів

Журнал 4

МО № 10. Про вибуття та переміщення МШП

Розділ III Журналу 5 та Відомість 5.1

МО № 11. Відомість про надходження продуктів харчування

Відомість 5.1

МО № 12. Відомість про витрачання продуктів харчування

Розділ III Журналу 5

МО № 13. Відомість про витрачання виробничих запасів

Розділ III Журналу 5 та Відомість 5.1

МО № 14. Накопичувальна відомість нарахування доходів спецфонду

Журнал 6

МО № 15. Розрахунки з батьками на утримання дітей

МО № 16. Накопичувальна відомість позабалансового обліку

Відомість 8

МО № 17

Журнал 7

Зупинимося детальніше на кожному із Журналів.

Грошові кошти

У Журналі 1 зазначають обороти за кредитом рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти». А обороти за дебетом цих же рахунків наводять у Відомості 1.1, Відомості 1.2 та Відомості 1.3 відповідно.

Позики

У Журналі 2 наводять суми оборотів за кредитом рахунків 50 «Довгострокові позики» та 60 «Короткострокові позики». Відомостей до цього журналу не передбачено, а обороти за дебетом рахунків 50 та 60 знаходять своє відображення в інших журналах (наприклад, у Журналі 1 за кредитом рахунків 30 або 31 у кореспонденції з дебетом рахунків 50 та 60).

Розрахунки

Журнал 3 має два розділи.

У розділі І наводять суми оборотів за кредитом рахунків: 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» (крім субрахунку 184 «Інші необоротні активи»), 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями».

У розділі ІІ вказують суми оборотів за кредитом рахунків: 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 67 «Розрахунки з учасниками», 69 «Доходи майбутніх періодів».

Дебетові обороти за рахунками, які наведені в Журналі 3 і не розшифровані у відомостях до нього, знаходять своє відображення в інших журналах.

Необоротні активи та фінансові інвестиції

Журнал 4 також має два розділи. У розділі І наводять суми оборотів за кредитом рахунків: 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». У розділі ІІ зазначають суми оборотів за кредитом рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції» та субрахунку 184 «Інші необоротні активи». До цього журналу відкривають відомості, в яких наводять інформацію про сальдо на початок та кінець періоду й обороти за дебетом та кредитом окремих рахунків:

  • у Відомості 4.1 — рахунку 15;
  • у Відомості 4.2 — рахунків 14 та 35;
  • у Відомості 4.3 — рахунку 12.

Обороти за дебетом рахунків, які наведені в цьому журналі, але не відображені у відомостях, зазначають в інших журналах.

Витрати

Підприємства для обліку витрат діяльності можуть використовувати Журнал 5 або Журнал 5 А. Вибір одного з журналів залежить від варіанта обліку витрат, який обрало підприємство. Так, якщо КНП обліковує витрати, використовуючи лише клас рахунків 9 «Витрати діяльності», то застосовує Журнал 5, а якщо використовує одночасно рахунки класу 8 та класу 9, то потрібен Журнал 5 А.

Кожен із журналів має чотири розділи. Розділ І Журналу 5 і розділ І Журналу 5 А є ідентичними, у них наводять інформацію про суми оборотів за кредитом рахунків: 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати». Якщо КНП для обліку витрат використовує лише рахунки класу 8, то в цьому розділі Журналу 5 А варто відобразити обороти за кредитом рахунків 23 «Виробництво», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати» замість рахунків класу 9, які наведені в колонках 3–11.

У розділі ІІ Журналу 5 і Журналу 5 А відображають суми оборотів за кредитом рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6, а саме суми, які включають до фінансових та інших витрат підприємства. Якщо КНП для обліку витрат використовує лише рахунки класу 8, то в цьому розділі Журналу 5 А варто замінити рядки 1–4 лише одним рядком із назвою «Інші затрати», в якому навести обороти за дебетом однойменного рахунку 85 і кредитом рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6.

У розділі ІІІ Журналу 5 ЗОЗКНП, які для обліку витрат не застосовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами», відображають суми оборотів за кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 39 «Витрати майбутніх періодів», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 91 «Загальновиробничі витрати», а також рахунків, зазначених у журналах 1, 2, 3, 4, 6, 7 і відображених у кореспонденції з дебетом рахунків 90, 92, 93, 94.

У розділі ІІІ А Журналу 5 А ЗОЗКНП, які для обліку витрат використовують одночасно рахунки класу 8 та класу 9, відображають суми оборотів за кредитом рахунків: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 39 «Витрати майбутніх періодів», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 91 «Загальновиробничі витрати», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати». Якщо КНП для обліку витрат використовує лише рахунки класу 8, то в цьому розділі Журналу 5 А варто рядки 2–7 замінити рядком із назвою «Фінансові результати» (рахунок 79) і колонки 3–16 не заповнювати.

У розділі ІІІ Б Журналу 5 А КНП, які для обліку витрат використовують одночасно рахунки класу 8 та класу 9 або лише рахунки класу 8, відображають суми оборотів за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66 та за кредитом рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 з дебетом рахунків класу 8.

ЗОЗКНП не провадять торговельної діяльності, а тому рахунок 28 «Товари» не використовують. Отже, розділ IV Журналу 5 або Журналу 5 А не заповнюють.

У Відомості 5.1 відображають інформацію про аналітичний облік запасів (рахунок 20 або 22) за їх групами (видами).

Доходи

У Журналі 6 ЗОЗКНП зазначають дані про суми оборотів за кредитом рахунків: 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 79 «Фінансові результати».

У розділі ІІ Журналу 6 відображають аналітичні дані про доходи підприємства за їх видами в сумі за поточний місяць і за період з початку звітного року.

Капітал

У Журналі 7 відображають суми оборотів за кредитом рахунків: 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», 41 «Капітал у дооцінках», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Позабалансовий облік

Для відображення інформації про обороти за позабалансовими рахунками використовують Відомість 8.

Ще одним важливим обліковим регістром є Головна книга, яка потрібна для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності.

Не має значення, яку форму регістрів бухобліку ви обрали та рахунки яких класів вирішили використовувати (тільки клас 8 чи клас 8 і 9), за допомогою програмного комплексу «Дебет Плюс» ви зможете автоматизувати процес їх формування. У програмі ви можете формувати як меморіальні ордери, особливо це актуально в перехідний період, так і журнали та відомості до них.

«Дебет Плюс» — це програмний продукт, розроблений в Україні і для України.

 

Більш детально про систему автоматизації комплексного обліку для КНП можна дізнатися на сайті компанії-розробника debet.com.ua або сконтактувати зі спеціалістами та отримати розгорнуту відповідь на всі питання щодо придбання, впровадження та підтримки програми «Дебет Плюс».

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Новини по темі:
25.01.22 Штрафи за невиконання вимог Держаудитслужби збільшать у 100 разів Нардепи планують посилити відповідальність за невиконання вимог Держаудитслужби, порушення фінансового і закупівельного законодавства та дещо розширити сферу контроля Держаудитслужби.
24.01.22 Медзаклади перевірятимуть, чи підвищили вони зарплати працівників Нова ринкова заробітна плата, яку позаминулого тижня встановив Уряд, має бути нарахована в кожному закладі охорони здоров'я, без виключення. Про це очільник МОЗ заявив під час селекторної наради з керівниками регіональних департаментів охорони здоров'я.
21.01.22 Керівники медзакладів, щоб не сплачувати медпрацівникам підвищену зарплату, формально переводять їх на неповний робочий день У разі, якщо лікар чи медсестра працює неповний робочий день або тиждень, їх заробітна плата розраховуватиметься пропорційно до відпрацьованого часу. При цьому розрахунок має здійснюватися від встановленої Урядом базової заробітної плати – не менше 20 000 гривень для лікарів та не менше 13 500 гривень для медичних сестер. Про це в ефірі телеканалу “Рада” заявив Олексій Яременко.
коментарі
(1)
Оксана
31.08.2020
Чому в журнал-ордері 5 розділ III у двох рядках рахунок 23
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.