Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28409 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 01.12.2011 N 1537


Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 24 червня 2014 року N 717

(З 1 січня 2016 року до цього наказу будуть внесені зміни згідно з наказом Міністерства фінансів України від 4 березня 2015 року N 288)

 

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, що додається.

2. Установити, що проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень починається з 2013 року.

3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2. Оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України цього наказу після його державної реєстрації.

4. Уповноважити Державну казначейську службу України (Харченко С. І.) надавати роз'яснення з питань застосування Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 Міністр                                                              Ф. Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2011 N 1537

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 грудня 2011 р. за N 1460/20198

 

 

 

 

 

Порядок
проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України та Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59 (далі - Типове положення).

2. Норми цього Порядку визначають організаційні засади проведення Державною казначейською службою України та її територіальними органами (далі - орган Казначейства) в межах своїх повноважень оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи (далі - головний бухгалтер) своїх повноважень (далі - оцінка).

3. Для організації проведення оцінки кожним органом Казначейства створюється Комісія з оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом керівника.

Очолює Комісію керівник органу Казначейства або його заступник.

4. Оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній посаді не менше року, а також який внаслідок організаційних змін обіймає посаду менше року, якщо його посадові обов'язки не змінилися.

Діяльність головного бухгалтера, який перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, оцінюється не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Діяльність головного бухгалтера, призначеного на посаду на визначений термін, та вагітної жінки може оцінюватись за їх власним бажанням.

5. Оцінка проводиться один раз на рік до 1 травня.

6. Оцінка здійснюється шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера бюджетної установи.

7. Внутрішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснюється безпосередньо головним бухгалтером, який підлягає оцінці, а також погоджується керівником бюджетної установи, керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету.

Внутрішнє оцінювання передбачає заповнення головним бухгалтером за погодженням із керівником бюджетної установи Анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Анкета) за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Заповнена головним бухгалтером та погоджена керівником цієї установи Анкета до 1 березня року, в якому проводиться оцінка, направляється на погодження до керівника та головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету.

Погоджена керівником та головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету, Анкета повертається головному бухгалтеру до 15 березня року, в якому проводиться оцінка.

Головний бухгалтер надає заповнену та погоджену в установленому порядку Анкету Комісії не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка.

У випадку відмови керівника бюджетної установи чи керівника та/або головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником нижчого рівня державного або місцевого бюджету, погодити Анкету, головний бухгалтер не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка, надає Комісії Анкету без відповідного погодження з інформацією щодо вжитих заходів для отримання такого погодження.

8. Зовнішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснюється органом Казначейства, який обслуговує бюджетну установу.

9. Для отримання результатів зовнішнього оцінювання Комісія Державної казначейської служби України в межах повноважень органів Казначейства визначає та затверджує перелік питань, за якими буде здійснюватись зовнішнє оцінювання (далі - Перелік питань).

Перелік питань формується виходячи із повноважень головного бухгалтера та завдань бухгалтерської служби, визначених Типовим положенням, щодо:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Кожному питанню присвоюється однакова кількість балів.

10. Структурні підрозділи органу Казначейства готують інформацію про допущені головним бухгалтером недоліки (далі - інформація) відповідно до Переліку питань та не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка, надають її Комісії.

11. Комісія розглядає Анкету, інформацію відповідно до Переліку питань та визначає результат оцінки головного бухгалтера. При підрахунку результату оцінки Комісією може бути зменшена кількість балів за допущені недоліки.

Результат оцінки визначається виходячи із кількості набраних балів відповідно до Переліку питань і може бути:

позитивним - у разі, коли головний бухгалтер отримав більше 70 % загальної кількості балів;

незадовільним - у разі, коли головний бухгалтер отримав менше 70 % загальної кількості балів.

12. У разі необхідності Комісія може звернутись до головного бухгалтера щодо надання пояснень, обґрунтувань, розрахунків тощо, що підтверджують наведену в Анкеті інформацію про результати його діяльності.

13. У разі коли головним бухгалтером надано Анкету без погодження керівником бюджетної установи чи керівником та/або головним бухгалтером бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі, коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету, та/або інформація структурних підрозділів органу Казначейства відповідно до Переліку питань свідчить про незадовільний результат діяльності головного бухгалтера, такий головний бухгалтер може бути запрошений Комісією на її засідання.

На засіданні Комісії головний бухгалтер може надати на розгляд відповідні матеріали, обґрунтування, пояснення тощо.

14. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою Комісії та членами Комісії.

У разі коли результат оцінки головного бухгалтера визначено незадовільним, у протоколі наводяться рекомендації Комісії щодо удосконалення роботи головного бухгалтера та бухгалтерської служби бюджетної установи, усунення виявлених недоліків, у тому числі про розгляд питання щодо необхідності підвищення професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера бюджетної установи, притягнення його до відповідальності та/або відповідності головного бухгалтера займаній посаді тощо.

15. Витяг з протоколу разом із супровідним листом надсилається головному бухгалтеру та керівнику бюджетної установи для прийняття відповідного рішення.

16. Про незадовільні результати оцінки головного бухгалтера у разі, коли бюджетна установа є розпорядником коштів нижчого рівня, орган Казначейства у письмовій формі повідомляє:

керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі її обслуговування у цьому органі Казначейства;

відповідний орган Казначейства з метою інформування керівника бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа.

17. Керівник бюджетної установи, головний бухгалтер якої отримав незадовільний результат оцінки, протягом двох місяців з дня отримання витягу із протоколу повідомляє орган Казначейства про вжиті заходи за результатами оцінки.

18. Головний бухгалтер може оскаржити результат оцінки протягом десяти днів з дня отримання ним та керівником бюджетної установи витягу з протоколу засідання Комісії.

Для цього головний бухгалтер подає керівнику органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідну заяву, в якій наводяться обґрунтовані пояснення та додаткові відомості щодо його службової діяльності.

За дорученням керівника органу Казначейства Комісія у присутності головного бухгалтера протягом двох тижнів з дня отримання органом Казначейства відповідної заяви проводить повторну оцінку.

Інформування щодо проведення повторної оцінки здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 15 - 17 цього Порядку.

 Директор Департаменту
державного бюджету                                                 В. П. Лозицький

 

Додаток
до Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень
(пункт 7)

 

 

 

 

Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень
за ____ рік

 

1. Відомості про головного бухгалтера

Прізвище ______________________________________

Ім'я ___________________________________________

По батькові _____________________________________

Дата народження ________________________________

Найменування бюджетної установи __________________________________

_________________________________________________________________

Найменування структурного підрозділу, який
очолює головний бухгалтер _________________________________________

_________________________________________________________________

Найменування займаної посади ______________________________________

_________________________________________________________________

Погодження органом Державної
казначейської служби України1 ______________________________________

                                                        (дата та номер Висновку про погодження (відмову у погодженні) призначення (звільнення) органу Казначейства)

____________
1 У разі призначення на посаду головного бухгалтера до дати набрання чинності Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, не заповнюється.

Дата призначення на посаду _________________________________________

2. Оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень

Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої повноваження щодо:

1) організації роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу
_________________________________________________________________________________________________________;

2) здійснення керівництва діяльністю бухгалтерської служби, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку
_________________________________________________________________________________________________________;

3) погодження проектів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна
_________________________________________________________________________________________________________;

4) участі в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі
_________________________________________________________________________________________________________;

5) здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок
__________________________________________________________________________________________________________;

6) погодження кандидатур працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна
___________________________________________________________________________________________________________;

7) подання керівникові бюджетної установи пропозицій щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями
_____________________________________________________________________________________________________________;

визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників
______________________________________________________________________________________________________________;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби
______________________________________________________________________________________________________________;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи
____________________________________________________________________________________________________________;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів
_____________________________________________________________________________________________________________;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету
______________________________________________________________________________________________________________;

притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
______________________________________________________________________________________________________________;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю
______________________________________________________________________________________________________________;

організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня
______________________________________________________________________________________________________________;

забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності
___________________________________________________________________________________________________________;

8) підписання звітності та документів, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів)
_______________________________________________________________________________________________________________;

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів
_________________________________________________________________________________________________________________;

приймання і видачі грошових коштів
____________________________________________________________________;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна
____________________________________________________________________;

проведення інших господарських операцій
____________________________________________________________________;

9) відмови у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформування керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства
____________________________________________________________________;

10) здійснення контролю за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою
____________________________________________________________________;

складенням звітності
____________________________________________________________________;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна
____________________________________________________________________;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи
____________________________________________________________________;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди
____________________________________________________________________;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням
____________________________________________________________________;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані
____________________________________________________________________;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти
____________________________________________________________________;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів
____________________________________________________________________;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерської служби
____________________________________________________________________;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
____________________________________________________________________;

виконанням головними бухгалтерами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, функцій з контролю
____________________________________________________________________;

11) погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам
____________________________________________________________________;

12) виконання інших обов'язків, передбачених законодавством
____________________________________________________________________.

3. Відомості про притягнення до відповідальності головного бухгалтера бюджетної установи за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства
____________________________________________________________________.

 

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали і прізвище)

Погоджено*:

 

 

Керівник

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Погоджено бюджетною установою, якій підпорядкована бюджетна установа, у разі коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету*:

Найменування бюджетної установи, якій

підпорядкована бюджетна установа _________________________________

Керівник

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі непогодження зазначаються причини.

 

(додаток у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 24.06.2014 р. N 717)

____________
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн