Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.23
55774 11
Друкувати
Обране

Фінзвітність: шпаргалка зі складання

На черзі ще один етап підбиття підсумків. Цього разу складаємо фінансову звітність за 9 місяців 2023 року. Аби допомогти вам упоратись із цим завданням, ми підготували спеціальні підказки та пояснення. Ви зможете власноруч перевірити себе, швидко заповнити необхідні показники та визначити фінансовий результат.

Готуємось складати фінзвітність

Перш ніж перейти до заключного етапу — складання фінансової звітності, варто належним чином підготуватися до цієї відповідальної події. Саме у цей підготовчий період розпорядник бюджетних коштів повинен здійснити низку заходів для відображення у звітності достовірної інформації.

Головна мета — обробити та узагальнити дані, які були відображені протягом звітного періоду в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.

Розглянемо, з яких етапів складається підготовча робота.

Перевіряємо «первинку»

Головна мета такої перевірки — виявлення документів, які були оброблені у звітному періоді, але не були внесені до регістрів бухобліку.

За наявності таких документів неодмінно слід відобразити всі дані в обліку розпорядника бюджетних коштів.

Нараховуємо амортизацію

Це роблять ті установи, які нараховують амортизацію щокварталу. Отже, цей етап пропускають ті, хто нараховує амортизацію за підсумками звітного року. До речі, періодичність нарахування амортизації має бути чітко визначена в наказі про облікову політику вашої установи.

Узагальнюємо облікові дані

Для узагальнення операцій, відображених в обліку протягом звітного періоду, а також для перевірки повноти та правильності облікових записів підбиваємо підсумки за субрахунками. З цією метою складаємо оборотні відомості. Останні фактично є засобом зв’язку між фінансовою звітністю і субрахунками бухобліку.

На цьому етапі закриваємо меморіальні ордери та регістри аналітичного обліку за червень цього року. Дані з меморіальних ордерів переносимо до регістрів аналітичного обліку в розрізі КПКВК і фондів кошторису, а також до книги «Журнал-Головна». Після цього виводимо залишки за відповідними субрахунками в регістрах обліку за кожним КПКВК та фондами кошторису.

Визначаємо фінрезультат

Визначаємо фінансовий результат звітного періоду. Для цього субрахунки доходів (7011, 7111, 7211, 7311, 7411, 7511) і витрат (8011, 8111, 8012, 8112, 8013, 8113, 8014, 8114, 8115, 8211, 8212, 8311, 8411, 8511) закриваємо на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511). Урешті-решт, сальдо за субрахунком 5511 і буде фінансовим результатом відповідного звітного періоду.

УВАГА! Сальдо за субрахунком 5511 має дорівнювати показнику рядка 2390 ф. № 2-дс

Потім цю суму відносимо до накопиченого фінрезультату (субрахунок 5512) та зазначаємо в рядку 1420 ф. № 1-дс.

Складаємо бюджетну звітність

Перелік форм бюджетної звітності і порядок її заповнення визначено в Порядку № 44.

Складаємо фінзвітність

Основними документами, які визначають склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів, а також порядок розкриття інформації за її статтями, є Порядок № 3071 та НП(С)БО 1012.

1 Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

2 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 1541.

Фінансова звітність за перше півріччя складається з таких форм:

 • Баланс ф. № 1-дс;
 • Звіт про фінансові результати ф. № 2-дс.

Перевіряємо показники фінзвітності

Таке порівняння установи здійснюють згідно з Методрекомендаціями № 11703.

3 Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 28.12.2017 р. № 1170.

Форма № 1-дс

Ця форма характеризує фінансовий стан розпорядника коштів. Складаємо її на підставі даних бухобліку про активи, зобов’язання та власний капітал на початок та кінець звітного періоду.

Головним джерелом інформації для складання ф. № 1-дс є книга «Журнал-Головна». У ній відображені всі господарські операції у розрізі субрахунків. Також додатково використовуємо інформацію з регістрів аналітичного обліку.

З метою прискорення роботи зі складання цієї форми фінансової звітності доцільно формувати оборотно-сальдову відомість за всіма субрахунками з визначенням підсумків на звітну дату. Один із поширених варіантів — це складання такої відомості у форматі Excel.

Щоб скласти ф. № 1-дс правильно, дотримуйтесь таких правил:

1) активи відображайте за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигід та/або існує потенціал корисності, пов’язаний з їх використанням;

2) витрати на придбання і створення активу, які не можуть бути відображені у ф. № 1-дс, включайте до складу витрат звітного періоду;

3) зобов’язання відображайте, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід та потенціалу корисності в майбутньому внаслідок їх погашення;

4) власний капітал та фінансовий результат відображайте у ф. № 1-дс одночасно з відображенням активів і зобов’язань, які призводять до їх зміни;

5) дані статей ф. № 1-дс на початок звітного періоду мають бути тотожними даним відповідних статей цієї форми на кінець попереднього звітного періоду;

6) у ф. № 1-дс не передбачено рядків для відображення доходів і витрат. Такі суми списуємо у звітному періоді на фінансовий результат. Відповідні показники знайдуть своє відображення у ф. № 2-дс;

7) у ф. № 1-дс відсутні дані за позабалансовими рахунками. Інформацію про такі рахунки зазначайте у ф. № 5-дс «Примітки до фінансової звітності» за підсумками року.

Порядок заповнення ф. № 1-дс

Назва рядка

Код рядка

Яку інформацію зазначаємо

АКТИВ

1. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

Ряд. 1001 - 1002

первісна вартість

1001

Сальдо рахунків 10 (крім субрахунку 1010) + 11

Методрекомендаціями № 1170 не передбачено порівняння показника ряд. 1000 «Основні засоби» з показником ряд. 1400 «Внесений капітал»

знос

1002

Сальдо субрахунків 1411 + 1412

Інвестиційна нерухомість:

1010

Ряд. 1011 - 1012

первісна вартість

1011

Сальдо субрахунку 1010

знос

1012

Сальдо субрахунку 1414

Нематеріальні активи:

1020

Ряд. 1021 - 1022

первісна вартість

1021

Сальдо рахунка 12

накопичена амортизація

1022

Сальдо субрахунку 1413

Незавершені капітальні інвестиції

1030

Сальдо рахунка 13

До цього рядка заносимо придбані активи, які на дату балансу не введені в експлуатацію. І лише після введення їх в експлуатацію рахунок 13 буде закрито

Довгострокові біологічні активи:

1040

Ряд. 1041 - 1042

первісна вартість

1041

Сальдо субрахунків 1711 + 1712

накопичена амортизація

1042

Сальдо субрахунку 1415

Запаси

1050

Сальдо рахунків 15 + 18

Виробництво

1060

Сальдо рахунка 16

Поточні біологічні активи

1090

Сальдо субрахунків 1713 + 1714

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + 1010 + 1020 + 1030 + 1040 + 1050 + 1060 + 1090

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

Сальдо рахунка 20

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

Сальдо субрахунків 2511 + 2512 + 2513 + 2514

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом

1120

Сальдо субрахунку 2110

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

Сальдо субрахунку 2111

за наданими кредитами

1130

Сальдо субрахунку 2112

за виданими авансами

1135

Сальдо субрахунків 2113 + 2116

за розрахунками із соціального страхування

1140

Сальдо субрахунку 2114

за внутрішніми розрахунками

1145

Сальдо рахунка 27

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

Сальдо субрахунків 2115 + 2117 + 2118 + 6414

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

національній валюті, у тому числі в:

1160

Ряд. 1161 + 1163

касі

1161

Сальдо субрахунків 2211 + 2213

Казначействі

1162

Сальдо субрахунків 2313 + 2314 + 2315

установах банків

1163

Сальдо субрахунків 2311 + 2312 + 2315

дорозі

1164

Сальдо субрахунку 2215

іноземній валюті

1165

Сальдо субрахунків 2212 + 2214 + 2216 + 2311 (у частині іноземної валюти) + 2315 (у частині іноземної валюти)

Інші фінансові активи

1180

Сальдо субрахунків 2515 + 2613

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + 1110 + 1120 + 1125 + 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1150 + 1155 + 1160 + 1165 + 1180

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

Сальдо рахунка 29

Сальдо за Дт субрахунку 2911 відображає суму витрат минулих періодів, яка залишилась не включеною до витрат цього року. Цю суму зменшують поступово та відносять на витрати поточного періоду протягом року

БАЛАНС

1300

Ряд. 1095 + 1195 + 1200

Дані ряд. 1300 мають дорівнювати даним ряд. 1800 ф. № 1-дс

ПАСИВ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

Сальдо субрахунку 5111

Показник ряд. 1400 не слід порівнювати із сумою ряд. 1000 «Основні засоби», 1010 «Інвестиційна нерухомість» та 1020 «Нематеріальні активи». Методрекомендаціями № 1170 НЕ передбачено порівняння зазначених показників

Капітал у дооцінках

1410

Сальдо субрахунків 5311 + 5312

Протягом року сальдо субрахунків 5311, 5312 змінюється у разі вибуття ОЗ, які були переоцінені, а також при списанні таких активів

Фінансовий результат

1420

Сальдо субрахунків 5511 + 5512

Сума, відображена у ряд. 1420 ф. № 1-дс, не може відповідати фінансовому результату на звітну дату, наведеному в ряд. 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» ф. № 2-дс. Причина — на показник ряд. 1420 впливає коригування (зміна) фінансового результату за попередній звітний період і накопиченого фінансового результату (сальдо субрахунку 5512).

Для правильного визначення фінансового результату (ряд. 1420 ф. № 1-дс) доцільно вести окремий облік коригування фінансового результату за попередній звітний період, який не відображаємо у ф. № 2-дс, але враховуємо при заповненні ряд. 1420. Такий облік можна вести в додатковому аналітичному регістрі (наприклад, у формі аналітичної таблиці до субрахунку 5512)

Капітал у підприємствах

1430

Сальдо субрахунків 5211 + 5212 + 5213

Цільове фінансування

1450

Сальдо субрахунку 5411

Залишок за субрахунком 5411 свідчить, що кошти на придбання ОЗ, ІНМА, поліпшення необоротних активів були використані установою, але такі об’єкти не введені в експлуатацію. При цьому закриття цього субрахунку жодним чином не пов’язано зі звітною датою (квартал чи рік). Це відбувається тоді, коли всі необхідні підготовчі роботи завершено, а об’єкти можуть використовуватися за призначенням

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + 1410 + 1420 + 1430 + 1440 + 1450

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами

1500

Сальдо субрахунку 6014

за кредитами

1510

Сальдо субрахунків 6011 + 6012 + 6013

інші довгострокові зобов’язання

1520

Сальдо субрахунків 6015 + 6016

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

Сальдо субрахунків 6111 + 6112 + 6113

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету

1540

Сальдо субрахунків 6311 + 6312

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

Сальдо субрахунку 6211

за кредитами

1550

Сальдо субрахунків 6114 + 6115 + 6116 + 6117

за одержаними авансами

1555

Сальдо субрахунків 6212 + 6213 + 6214

за розрахунками з оплати праці

1560

Сальдо рахунка 65

за розрахунками із соціального страхування

1565

Сальдо субрахунків 6313 + 6416

за внутрішніми розрахунками

1570

Сальдо рахунка 66

інші поточні зобов’язання

1575

Сальдо та обороти субрахунків 6411 + 6412 + 6413 + 6414 + 6415 + 6417 +6518

Усього за розділом II

1595

Ряд. 1500 + 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1545 + 1550 + 1555 + 1560 + 1565 + 1570 + 1575

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

Сальдо рахунка 67

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

Сальдо рахунка 69

Наприклад, сальдо на рахунку 69 мають орендодавці, які отримали орендні платежі в поточному звітному періоді, а включать їх до складу доходів — у наступному. Такі ситуації на прикладах ми розбирали в матеріалі «Орендний авансовий внесок: що в обліку орендаря та орендодавця»

БАЛАНС

1800

Ряд. 1495 + 1595 + 1600 + 1700

Дані ряд. 1800 мають дорівнювати даним ряд. 1300 ф. № 1-дс

Форма № 2-дс

У звіті про фінансові результати ф. № 2-дс наводимо інформацію про доходи і витрати (з поділом на обмінні та необмінні операції). Також у цій формі визначаємо фінансовий результат діяльності установи. Розраховуємо цей показник як різницю між доходами і витратами звітного періоду у вигляді профіциту або дефіциту виконання бюджету.

Зазвичай головним джерелом інформації для складання ф. № 2-дс є дані регістрів аналітичного обліку та книги «Журнал-Головна» за субрахунками обліку доходів та витрат.

Звісно, цих даних недостатньо, щоб правильно визначити фінансовий результат. Тому бухгалтеру доводиться складати додаткові таблиці з показниками доходів і видатків. Такі таблиці в частині витрат доцільно формувати в розрізі відповідних КЕКВ за загальним та спеціальним фондами. А в частині доходів — у розрізі джерел надходжень та відповідних ККД4 (за наявності).

4 Код класифікації доходів.

Групувати такі показники краще в форматі Excel, що спрощує порядок визначення результатів за рядками. Підсумок такої таблиці — якраз і покаже фінансовий результат звітного періоду (ряд. 2390 ф. № 2-дс). Також для здійснення додаткового контролю та визначення фінрезультату звітного періоду використовуйте дані оборотно-сальдових відомостей за субрахунками.

На нашому сайті в розділі бланки є Квартальна звітність до ДКСУ в якій прописані всі формули для розраухнку фінансового результату

Розглянемо алгоритм заповнення ф. № 2-дс.

Порядок заповнення ф. № 2-дс

Код рядка

Назва рядка

Яку інформацію зазначаємо

Розділ I. Фінансовий результат діяльності

ДОХОДИ

Доходи від обмінних операцій

2010

Бюджетні асигнування

Надходження коштів, отриманих за рахунок бюджетних асигнувань на виконання установою своїх повноважень, визначених законодавством (субрахунок 7011 «Бюджетні асигнування»).

З цього показника обов’язково виключаємо асигнування капітального характеру, які обліковуємо у складі коштів цільового фінансування (субрахунок 5411). Такі кошти зазначаємо у рядку 1450 ф. № 1-дс, а у ф. № 2-дс не відображаємо

2020

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

Кошти, отримані від надання робіт та послуг, а також реалізації виготовленої продукції (субрахунок 7111 «Доходи від реалізації продукції, робіт і послуг»).

З цього показника обов’язково виключаємо асигнування капітального характеру, які обліковуємо у складі цільового фінансування (субрахунок 5411).

Крім того, до рядка 2020 включаємо суми відшкодування збитків від нестач, виявлених при інвентаризації і віднесених на винних осіб. Оскільки доходи, пов’язані з віднесенням збитків на винних осіб, підлягають зарахуванню до складу доходів від реалізації продукції, робіт, послуг (на субрахунок 7111).

Також у цьому рядку зазначаємо інформацію про доходи, відображені за субрахунком 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

У цьому рядку відображаємо доходи, що надійшли за ККД:

 • 25010100 «Оплата за послуги, які надаються бюджетною установою відповідно до її основної діяльності»;
 • 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності»

2030

Доходи від продажу активів

Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім продажу нерухомості), а також інші доходи, які обліковуємо на субрахунку 7211 «Доходи від реалізації активів».

Доходи, що надійшли за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (окрім нерухомого майна)»

2040

Фінансові доходи

Доходи, зокрема відсотки, включаючи ті, які бюджетна установа отримує від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, що надійшли від надання платних послуг у випадках, передбачених законодавством (субрахунок 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»).

Доходи, що надійшли за ККД 25020300 «Кошти, які отримують вищі і професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти»

2050

Інші доходи від обмінних операцій

Доходи, що обліковуємо на субрахунку 7411 «Інші доходи від обмінних операцій». Зокрема, до таких надходжень належать:

 • плата за оренду майна;
 • грошові кошти, що надійшли від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів і фільмокопій, створених за бюджетні кошти, як на умовах держзамовлення, так і на умовах фінансової підтримки;
 • доходи від операцій з дооцінки, відновлення корисності активів;
 • доходи від курсової різниці в разі зростання курсу валюти.

Доходи, що надійшли за такими ККД:

 • 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»;
 • 25020400 «Кошти, отримані від реалізації майнових прав

на фільми, початкові матеріали фільмів і фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки»

2080

Усього доходів від обмінних операцій

Ряд. 2010 + 2020 + 2030 + 2040 + 2050

Доходи від необмінних операцій

2090

Податкові надходження

Ці рядки розпорядники бюджетних коштів не заповнюють, тому ставимо прочерк

2100

Неподаткові надходження

2110

Трансферти

Трансферти, отримані розпорядником (субрахунок 7512 «Трансферти»)

2120

Надходження до державних цільових фондів

Ці рядки розпорядники бюджетних коштів не заповнюють, тому ставимо прочерк

2130

Інші доходи від необмінних операцій

Доходи, які установа обліковує на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями». Зокрема, це:

 • доходи від безоплатно отриманих активів (робіт, послуг):
 • благодійні внески, гранти, дарунки;
 • кошти, що отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів тощо.

Доходи, що надійшли за такими ККД:

 • 25020100 «Благодійні внески, гранти, подарунки»;
 • 25020200 «Кошти, що отримані бюджетною установою від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних організацій для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для громадських потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в приватній власності фізичних або юридичних осіб»

2170

Усього доходів від необмінних операцій

Ряд. 2090 + 2100 + 2110 + 2120 + 2130

2200

Усього доходів

Ряд. 2080 + 2170

ВИТРАТИ

Витрати за обмінними операціями

2210

Витрати на виконання бюджетних програм

Витрати, облік яких установа веде на субрахунках:

1) 8011 — витрати на оплату праці за КЕКВ 2110, 22805;

2) 8012 — відрахування на соціальні заходи, у тому числі за КЕКВ 2120, 2280;

3) 8013 — матеріальні витрати, у тому числі за КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280 (крім витрат за КЕКВ, які віднесені на субрахунки 8011 і 8012);

4) 8014 — амортизація.

Ці витрати, пов’язані з виконанням бюджетною установою своїх повноважень відповідно до законодавства (за наявності декількох бюджетних програм дані відображаємо сумарно за усіма КПКВК установи).

Також до рядка 2210 включаємо списані суми нестач і втрат від псування запасів, віднесені за рахунок бюджетної установи, у тому числі в межах встановлених норм природного убутку (тобто відображені за дебетом субрахунку 8013)

2220

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

Витрати, пов’язані з виготовленням продукції, наданням послуг, виконанням робіт, які установа обліковує за субрахунками:

1) 8111 — витрати на оплату праці за КЕКВ 2110, 2280;

2) 8112 — відрахування на соціальні заходи за КЕКВ 2120, 2280;

3) 8113 — матеріальні витрати за КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280;

4) 8114 — амортизація;

5) 8115 — інші витрати

2230

Витрати з продажу активів

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і витрати, пов’язані з реалізацією майна, за такими субрахунками:

1) 8211 — собівартість проданих активів за КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2240;

2) 8212 — витрати, пов’язані з реалізацією майна за КЕКВ 2240

2240

Фінансові витрати

Витрати на оплату відсотків за користування кредитами та інші витрати, пов’язані з позиками, які установа обліковує на субрахунку 8311 «Фінансові витрати» за КЕКВ 2410, 2420

2250

Інші витрати за обмінними операціями

Витрати, що не потрапили до рядків 2210 — 2240 та які установа обліковує на субрахунку 8411 «Інші витрати за обмінними операціями», у тому числі за КЕКВ:

2250 — витрати на відрядження;

2800 — інші поточні витрати

2290

Усього витрат за обмінними операціями

Ряд. 2210 + 2220 + 2230 + 2240 + 2250

Витрати за необмінними операціями

2300

Трансферти

Витрати, що обліковують на субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями», зокрема проведені за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

2310

Інші витрати за необмінними операціями

Інші витрати за необмінними операціями, відображені на субрахунку 8511, у тому числі витрати, пов’язані з виплатою:

 • субсидій, дотацій;
 • усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій, стипендій (включаючи компенсацію за піднаймання житла для військовослужбовців тощо);
 • пенсій;
 • путівок на оздоровлення;
 • інших поточних витрат;
 • соціального забезпечення у вищих навчальних закладах і наукових установах до законодавства

2340

Усього витрати за необмінними операціями

Ряд. 2300 + 2310

2380

Усього витрат

Ряд. 2290 + 2340

2390

Профіцит/дефіцит за звітний період

Ряд. 2200 - 2380.

Профіцит — сума доходів перевищує суму витрат, отриманий результат за субрахунком 5511 додатний.

Дефіцит — сума доходів менше суми витрат, отриманий результат за субрахунком 5511 від’ємний

Зверніть увагу! Сума, відображена у рядку 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» ф. № 2-дс, НЕ буде відповідати фінансовому результату на звітну дату, наведеному в рядку 1420 ф. № 1-дс.

Причина — показник рядка 1420 складається з фінансового результату за звітний період (сальдо субрахунку 5511) і накопиченого фінансового результату (сальдо субрахунку 5512). Натомість у ф. № 2-дс немає рядка для відображення сальдо субрахунку 5512.

Тому доцільно окремо вести облік коригування фінрезультату, який не відображається у ф. № 2-дс, у додатковому аналітичному регістрі. Наприклад, це може бути окрема аналітична таблиця до субрахунку 5512

Розділ II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету

2420 — 2510

Відображаємо суму видатків кошторису за загальним та спеціальним фондами в розрізі КФКВК, затвердженого наказом Мінфіну від 14.01.2011 р. № 11. За наявності декількох напрямів за видами відомчої приналежності показники зазначаємо окремо за кожним видом

2520

Усього

Ряд. 2420 + 2430 + 2440 + 2450 + 2460 + 2470 + 2480 + 2490 + 2500 + 2510

Розділ IV. Елементи витрат за обмінними операціями

2820

Витрати на оплату праці

Витрати, облік яких установа веде на субрахунках 8011, 8111 за КЕКВ 2110, 2280

2830

Відрахування на соціальні заходи

Витрати, облік яких установа веде на субрахунках 8012, 8112 за КЕКВ 2120, 2280

2840

Матеріальні витрати

Витрати, облік яких установа веде на субрахунках 8013, 8113 за КЕКВ 2210, 2220, 2230, 2240, 2260, 2270, 2280

2850

Амортизація

Витрати, облік яких установа веде на субрахунках 8014, 8114.

Для цих субрахунків КЕКВ не встановлено

2860

Інші витрати

Витрати, облік яких установа веде на субрахунках:

1) 8211 за КЕКВ 2110, 2120, 2210, 2240;

2) 8212 за КЕКВ 2240;

3) 8311 за КЕКВ 2410, 2420;

4) 8115;

5) 8411 за КЕКВ 2250, 2280

2890

Усього

Ряд. 2820 + 2830 + 2840 + 2850 + 2860

Показник рядка 2890 має дорівнювати даним рядка 2290 розд. I ф. № 2-дс на суму витрат розпорядника бюджетних коштів за обмінними операціями

5 Застосовують заклади фахової вищої та перевищої освіти, наукові установи.

 

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
11
Наталя
27.09.2023
Як показати в квартальній звітності накладні на продукти за останні дні місяця, які ще не зареєстровані в казначействі ?
Галина Наталя
05.10.2023
В балансі як звичайну кредіторку, а в додатку 20 рядок 061 пишу надходження документів в останній день місяця. В мене приймають. В пояснювальній надаю ще раз пояснення чому не зареєструвала.
Тетяна Василівна Наталя
27.09.2023
Якщо залишок продуктів виходить відємний (бо використали навіть ті продукти, які ще не поставлені на прихід (незареєстровані) то залишок ставите 0, а витрати продуктів коригуєте так, щоб кредиторка вийшла така сама як у казначействі.
Тетяна Василівна Наталя
27.09.2023
У вас кредиторка по постачальниках має бути у звітності така ж сама як у казначействі, інакше казначейство не прийме баланс. Ті останні накладні на прихід зараз не ставите (навіть якщо ті продукти вже використали), поставите на прихід в наступному місяці коли зареєструєте їх.
EVGENIY Наталя
27.09.2023
квартальна звітність буває різною, про яку саме ви питаєте? Конкретніше
Наталя EVGENIY
27.09.2023
Про квартальну фінансову звітність. Баланс і фінасові результати.
Марина
27.09.2023
Дякуємо за інформацію. Але хотілося б почути відповідь на питання : Кому і для чого потрібна ця квартальна фінансова звітність ?
Адже і так формується ціла купа бюджетної звітності, де є вся важлива інформація.
Лариса Марина
27.09.2023
Квартальна ще нічого, а от примітки до річної звітності це вже точно нікому нек потрібні. Навіть Казначейство дратується через ті примітки.
Ніна Олександрівна Лариса
28.09.2023
Давно потрібно спростити фінансову звітність бюджтників. Зробити її тільки річною і тільки дві форми. Про капітал, про рух коштів і примітки скасувати.
БУХ
28.09.2023
КОМУ І ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ ?
Марія
28.09.2023
Треба запровадити спеціальний детальний звіт фінансових органів "Звіт про суми затримки фінансування розпорядників та їх причини" і обовязково його оприлюднювати на всіх можливих платформах.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×