Інформація по темі "" | Публікації по тегу
71592 5
Друкувати
Обране
Завантажити

Рекомендації щодо співставлення статей балансу і субрахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

Рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1

2

3

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби

1000

10 «Основні засоби» (крім інвестиційної нерухомості) - 1411 «Знос основних засобів» + 11 «Інші необоротні матеріальні активи» - 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

первісна вартість

1001

10 «Основні засоби» (крім інвестиційної нерухомості) + 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

знос

1002

1411 «Знос основних засобів» + 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

Інвестиційна нерухомість

1010

1010 «Інвестиційна нерухомість» - 1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

первісна вартість

1011

1010 «Інвестиційна нерухомість»

знос

1012

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

Нематеріальні активи

1020

12 «Нематеріальні активи» - 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

первісна вартість

1021

12 «Нематеріальні активи»

накопичена амортизація

1022

1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Незавершені капітальні інвестиції

1030

13 «Капітальні інвестиції»

Довгострокові біологічні активи

1040

1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» + 1712  «Довгострокові біологічні активи тваринництва» - 1415  «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

первісна вартість

1041

1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» + 1712  «Довгострокові біологічні активи тваринництва»

знос

1042

1415  «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

Запаси

1050

15 «Виробничі запаси»+1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»+1811 «Готова продукція»+1814 «Державні матеріальні резерви та запаси» + 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» + 1816 «Інші нефінансові активи «

Виробництво

1060

16 “Виробництво”

Поточні біологічні активи

1090

1713 «Поточні біологічні активи рослинництва»  + 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва»

Усього за розділом I

1095

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

2011 «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди» + 2012 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду» + 2013 «Інша довгострокова дебіторська заборгованість»

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

2511 «Придбані акції» + 2512 «Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій» + 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств» + 2514 «Довгострокові векселі одержані»

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги»

за наданими кредитами

1030

2112 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів»

за виданими авансами

1135

2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги» + 2116 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

за розрахунками із соціального страхування

1140

2114 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»

за внутрішніми розрахунками

1145

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

2115 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» + 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» + 2118 «Розрахунки із спільної діяльності» + 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

Поточні фінансові інвестиції

1155

2611 «Поточні фінансові інвестиції в цінні папери» + 2612 «Короткострокові векселі одержані»

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

рядок 1161 + рядок 1162 + рядок 1163

касі

1161

2211 «Готівка у національній валюті» + 2213 «Грошові документи у національній валюті»

казначействі

1162

2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» + 2313 «Реєстраційні рахунки» + 2314 «Інші рахунки в Казначействі» + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

установах банків

1163

2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» + 2311 «Поточні рахунки в банку» + 2312 «Інші поточні рахунки в банку» + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

іноземній валюті

1165

2212 «Готівка в іноземній валюті» + 2214 «Грошові документи в іноземній валюті» + 2216 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» + 2311 «Поточні рахунки в банку» (в частині іноземної валюти) + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум» (в частині іноземної валюти)

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

 

у національній валюті

1176

 

в іноземній валюті

1177

 

Інші фінансові активи

1180

2515 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» + 2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»

Усього за розділом II

1195

 

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»

БАЛАНС

1300

 

ПАСИВ

Код рядка

Рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1

2

3

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

Капітал у дооцінках

1410

5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» + 5312 «Дооцінка (уцінка) інших активів»

Фінансовий результат

1420

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» + 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

Капітал у підприємства

1430

5211 «Капітал у підприємствах у формі акцій» + 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» + 5213 «Капітал у частках (паях)»

Резерви

1440

 

Цільове фінансування

1450

5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»

Усього за розділом I

1495

 

II. ЗОБОВЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

за цінними паперами

1500

6014 «Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами»

за кредитами

1510

6011 «Довгострокові кредити банків» + 6012 «Відстрочені довгострокові кредити банків» + 6013 «Інші довгострокові позики»

інші довгострокові зобов’язання

1520

6015 «Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди» + 6016 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

6111 «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами» + 6112 «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами» + 6113 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями»

Поточні зобов'язання:

 

 

за платежами до бюджету

1540

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» + 6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

за кредитами

1550

6114 «Короткострокові кредити банків» + 6115 «Відстрочені короткострокові кредити банків» +6116 «Короткострокові позики» + 6117 «Інші короткострокові фінансові зобов’язання»

за одержаними авансами

1555

6212 «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги» + 6213 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи» + 6214 «Розрахунки за одержаними авансами»

за розрахунками з оплати праці

1560

651 «Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів»

за розрахунками із соціального страхування

1565

6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування»  + 6416 «Розрахунки за страхуванням»

за внутрішніми розрахунками

1570

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»

інші поточні зобов’язання

1575

6411 «Поточні зобов’язання за цінними паперами» + 6412 «Розрахунки з депонентами» +  6413 «Розрахунки за депозитними сумами» + 6414 “Розрахунки за спеціальними видами платежів” + 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами» + 6417 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»

Усього за розділом II

1595

 

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів» + 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

6911 «Доходи майбутніх періодів»

БАЛАНС

1800

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
5
наталя
30.03.2017
В нас так усе добре і відрядження бюджетним установам виділяються 01 січня???? Куда віднесли кредиторську заборгованість з підзвітними особами за відрядженнями???? Чи далі будемо робити вигляд, що в нас усе класно?????????????
Тетяна наталя
30.03.2017
я об этом говорю с января месяца. Куда девать кредиторку по подотчетникам?? все такие умные.... говорят учитывать по счету 2116. а как учитывать кредиторвскую задолженность по счету для дебиторской!!!!!!!!!! бред!!!!!!!!!!!!! я считаю на 6415 "Розрахунки з іншими кредиторами". Тем более если посмотреть на новый баланс, то там сразу видно какие счета там должны быть в пассиве.
ЮльчиК
30.03.2017
Дякую! Особливо вдячна за оперативне розміщення форм звітності в excel! Всього доброго Вам!!!
Віра
03.04.2017
Дяже вдачна за допомогу. Питання Ф2Дс де можна найти співставлення коду радка цієї форми . Профіцит/дефіцит за звітний період . Цей результат відповідає якимсь цифрам статей балансу. Дкую
Ірина
21.06.2017
рядок 1400 в Пасиві=5111 внесений капітал- це первісна вартість?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі