Інформація по темі "" | Публікації по тегу
10319 0
Друкувати
Обране
Завантажити

ПОРЯДОК обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 травня 2015 р. № 378


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. № 378

Київ

Про затвердження Порядку обслуговування
коштів місцевих бюджетів у частині бюджету
розвитку та власних надходжень бюджетних установ
в установах банків державного сектору

Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, що додається.

2. Міністерству фінансів протягом місяця забезпечити прийняття власних нормативно-правових актів,  зокрема стосовно визначення порядку ведення місцевими фінансовими органами бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів, а також порядку складення і подання до органів Державної казначейської служби фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів в частині коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що обслуговуються в установах банків державного сектору.

Прем’єр-міністр України                                                        А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 р. № 378

ПОРЯДОК
обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних
установ в установах банків державного сектору

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ (далі — кошти) в установах банків державного сектору (далі — банки), а також особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів і складення звітності про виконання місцевих бюджетів щодо таких коштів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законі України “Про банки і банківську діяльність” та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес і банківську діяльність. Для цілей цього Порядку термін “установа банку державного сектору” вживається як державний банк у значенні, наведеному в Законі України “Про банки і банківську діяльність”, або банк, у якому держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів.

3. Обслуговування коштів у банках здійснюється на підставі договору банківського рахунка, що укладається між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів за умови прийняття місцевою радою відповідного рішення під час затвердження місцевого бюджету. Таке рішення приймається до початку бюджетного періоду і протягом такого періоду не змінюється.

4. У разі обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів забезпечують виконання місцевих бюджетів за видатками згідно з порядком, передбаченим статтею 46 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.

5. Під час обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, органи Казначейства та банки забезпечують проведення процедур та здійснення повноважень, визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель”.

Банкам під час оплати за договорами про закупівлю разом із розрахунковим документом надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України “Про здійснення державних закупівель” та “Про банки і банківську діяльність”. У разі їх невідповідності вимогам зазначених Законів розрахунковий документ вважається оформленим неналежним чином.

6. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування коштів у банках місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів відкривають в банках необхідну кількість поточних рахунків для зарахування коштів відповідно до класифікації власних надходжень бюджетних установ та здійснення витрат згідно із законодавством (далі — банківські рахунки).

7. У разі внесення змін до законодавства, згідно з якими змінюється перелік надходжень бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ або порядок їх зарахування/використання, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів та/або місцеві фінансові органи відкривають/закривають рахунки згідно із внесеними змінами.

8. Включення банками до виписок з поточних рахунків клієнтів інших додаткових реквізитів, ніж тих, що визначені Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254, повинно передбачатися договором між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів.

9. Інформація про відкриті/закриті банківські рахунки (найменування місцевого фінансового органу або розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунка, дата відкриття/закриття рахунка, найменування установи банку, МФО та місцезнаходження установи банку) в обов’язковому порядку в триденний строк доводиться місцевими фінансовими органами та/або розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органів Казначейства, розпорядниками бюджетних коштів — до місцевих фінансових органів.

10. Відкриття/закриття банківських рахунків здійснюється відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління  Національного банку України від 12 листопада 2003 р.  № 492.

11. Оформлення розрахункових документів місцевих фінансових органів та розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у банках здійснюється відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22.

За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у розрахунковому документі, відповідає місцевий фінансовий орган або розпорядник (одержувач) бюджетних коштів.

Реквізит “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, та повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу.

12. Залишки бюджетних коштів на рахунках місцевих бюджетів (у частині бюджету розвитку) та рахунках розпорядників бюджетних коштів (у частині власних надходжень бюджетних установ), які утворилися на кінець бюджетного періоду, що передує переходу на банківську форму обслуговування бюджетних коштів, залишаються на єдиному казначейському рахунку і за рішенням місцевої ради використовуються у наступному бюджетному періоді місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому законодавством порядку.

13. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ перераховуються місцевими фінансовими органами (розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів) з банківських рахунків на рахунки, відкриті в органах Казначейства, з урахуванням вимог статті 57 Бюджетного кодексу України. Після проведення зазначених операцій банківські рахунки закриваються в установленому законодавством порядку.

Особливості обслуговування коштів
бюджету розвитку в банках

14. Для щоденного акумулювання надходжень до бюджету розвитку і здійснення розрахунково-касових операцій з цими надходженнями місцевим фінансовим органом у банку відкривається поточний рахунок, на який органами Казначейства у регламентований час переказуються кошти, які надійшли протягом робочого дня на рахунки, відкриті в органах Казначейства, відповідно до класифікації доходів бюджету для зарахування надходжень до бюджету розвитку.

15. Місцевий фінансовий орган здійснює контроль за зарахуванням до бюджету розвитку надходжень, визначених частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

16. Повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку надходжень до бюджету розвитку, здійснюється відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 3 вересня 2013 р. № 787. У разі здійснення операцій з повернення коштів з бюджету до місцевого фінансового органу подається відповідна заява, яка складається платником у довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: причини повернення коштів з бюджету, найменування платника (суб’єкта господарювання) та його реквізити, сума платежу, що підлягає поверненню, спосіб переказу коштів з бюджету.

17. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду та у межах фактичних надходжень на банківські рахунки місцеві фінансові органи здійснюють розподіл коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом надання банкам розрахункових документів за кожним головним розпорядником бюджетних коштів окремо.

18. Кошти трансфертів (субвенцій), що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, залишаються на єдиному казначейському рахунку та використовуються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку.

19. Після завершення бюджетного періоду розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів зберігають невикористані залишки коштів бюджету розвитку для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Залишки коштів капітальних трансфертів (субвенцій), отриманих з інших місцевих бюджетів, зберігаються розпорядником бюджетних коштів на відповідних рахунках, відкритих у банках, для покриття витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення за умови наявності відповідного положення у рішенні про місцевий бюджет, з якого вони надані. У разі відсутності такого положення розпорядник бюджетних коштів повертає невикористані залишки коштів бюджету, з якого вони надані, шляхом надання банку розрахункових документів із зазначенням у реквізиті “Призначення платежу” причин та підстав для повернення таких коштів.

Особливості обслуговування власних
надходжень бюджетних установ у банках

20. Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі копій виписки банку з рахунка клієнта про надходження коштів на рахунки, відкриті в установах банків, та довідки про зміни до кошторису без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та витрат у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням.

Органи Казначейства ведуть облік таких змін та відображають у звітності про виконання місцевого бюджету планові показники за спеціальним фондом бюджету з урахуванням внесених змін до кошторисів.

21. Обсяги власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій бюджетних установ розпорядники бюджетних коштів перераховують вищим та підвідомчим установам і організаціям у разі, коли їм такі повноваження надано відповідними нормативно-правовими актами. Переказ таких коштів здійснюється на підставі розрахункових документів лише в межах одного коду тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень.

22. У разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів у натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства в установленому порядку довідку про надходження у натуральній формі.

23. Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій із власними надходженнями бюджетних установ несуть розпорядники бюджетних коштів згідно із законом.

Особливості ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих
бюджетів і складення звітності про виконання місцевих
бюджетів щодо коштів, що обслуговуються в банках

24. Місцеві фінансові органи та/або розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік коштів, що обслуговуються в банках, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку.

Місцеві фінансові органи ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень до бюджету розвитку на рахунки, відкриті в банках, у розрізі видів надходжень (кодів класифікації доходів) та сум коштів, перерахованих розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів місцевого бюджету для здійснення ними витрат за рахунок таких коштів.

Розпорядники бюджетних коштів протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, для відображення в бухгалтерському обліку виконання відповідного бюджету операцій із надходження та використання коштів бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, що здійснюються через банківські рахунки, подають до органів Казначейства відповідну інформацію про операції в національній валюті у порядку, визначеному законодавством.

25. Складення та подання до органів Казначейства місцевими фінансовими органами та розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності в частині коштів, що обслуговуються в банках, здійснюється у визначеному законодавством порядку.

26. Органи Казначейства складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами після зведення та консолідації отриманої від місцевих фінансових органів та/або розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів звітності за коштами, що обслуговуються в банках. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства відповідно до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів, фінансових органів місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад.
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн