Інформація по темі "" | Публікації по тегу
33975 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Примірні Форми договорів про співробітництво територіальних громад

Наказ|Форма, Міністерство регіонального розвитку; будівництва та житлово-комунального господарства України, від 27.08.2014, № 233 "Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 серпня 2014 року N 233

Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад

Відповідно до статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад" наказую:

1. Затвердити Примірні форми договорів, що додаються:

про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань;

про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів;

про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної власності;

про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій;

про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного органу управління.

2. Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади (Даменцова Л. П.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
27 серпня 2014 року N 233

 

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                   (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                          (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                                   (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                  (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                             (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", ____________________________________,
                                                                                    (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
а також вирішення питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2 виконання таких завдань:

2.1.1. ________________________________________________________________________________.
               (зазначається перелік повноважень, що делегуються суб'єкту співробітництва, відповідно до Закону України "Про
                              місцеве самоврядування в Україні", інших законів з посиланням на відповідну статтю, пункт закону)

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується строком на ____________, починаючи із ___ _________ 20__ року.
(строк делегування у роках)     (дата, яка визначає початок дії цього Договору)

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору:

3.1.1. ________________________________________________________________________________.
                                                                                       (наводяться вимоги до завдань)

3.2. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, становить ____________________.
                                                                                                                                                                        (вказується сума коштів,
                                                                                                                                                                   яка буде передана Стороною-1
                                                                                                                                                                      для забезпечення виконання
                                                                                                                                                                   Стороною-2 завдань, визначених
                                                                                                                                                                      пунктом 2.1 цього Договору)

3.4. Сторона-2 _________________________________ звітує перед Стороною-1 про стан виконання
                                      (зазначається порядок та період звітування)
завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, та про використання коштів, переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 звіту за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

3.5. _______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                         (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з ______________________________________________________.
                                                                                         (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог
                                                                                            статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості ____________________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
      (зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж ______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                         (зазначається строк)

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ________ днів з дати їх
                                                                                                                                                                      (зазначається строк)
настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на ______________ аркушах у кількості ______________ примірників, з
                                                            (зазначається кількість аркушів)                   (зазначається кількість примірників)
розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. _______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж _____________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                         (зазначається строк)

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

Т. в. о. директора Департаменту
з питань місцевого самоврядування
та територіальної організації влади

Л. П. Даменцова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
27 серпня 2014 року N 233

 

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                        (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                  (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                              (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                       (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                   (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту ___________________________________________________ вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону
                    (зазначається про дотримання чи недотримання вимог)
України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб'єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", ______________________________________________________________, а
                                                                (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту "__________________________________" (далі - Проект).
                                                      (назва проекту)

2.2. Метою реалізації Проекту є _________________________________________________________.
                                                                                                                (зазначається мета реалізації Проекту)

2.3. Проект реалізується упродовж _____________________, починаючи із ___ _________ 20__ року.
                                                               (зазначається строк реалізації Проекту)      (дата, яка визначає початок дії цього Договору)

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

3.1.1. ________________________________________________________________________________.
                                                                                  (зазначаються найменування заходів Проекту)

3.2. Суб'єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

3.2.1. _______________________________________________________________________________.
                                (зазначається суб'єкт співробітництва та форма його участі у рамках реалізації Проекту)

3.3. Умови реалізації заходів Проекту:

3.3.1. ________________________________________________________________________________.
                                                                               (зазначаються умови реалізації заходів Проекту)

3.4. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 ________________
                                                                                          (вказується сума коштів для реалізації Проекту)
та Сторони-2 _________________________.
                     (вказується сума коштів для реалізації Проекту)

3.5. Координація діяльності суб'єктів співробітництва здійснюється шляхом:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (зазначається механізм координації діяльності)

3.6. _______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                        (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з ______________________________________________________.
                                                                                (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9
                                                                                                  Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості _____________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                             (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж _______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                          (зазначається строк)

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ______________ днів з
                                                                                                                                                                              (зазначається строк)
дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на ________________ аркушах у кількості _____________ примірників,
                                                             (зазначається кількість аркушів)                       (зазначається кількість примірників)
з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. _______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж __________________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                               (зазначається строк)

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

Т. в. о. директора Департаменту
з питань місцевого самоврядування
та територіальної організації влади

Л. П. Даменцова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
27 серпня 2014 року N 233

 

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                        (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                  (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                                 (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                   (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                         (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб'єктами співробітництва підприємств, установ або організацій комунальної форми власності - інфраструктурних об'єктів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", _______________________________________________________________,
                                                                  (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб'єктів співробітництва об'єктів комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати (утримувати) _______________________________________________________ (далі - Об'єкт), право комунальної
        (найменування підприємства, установи або організації, код ЄДРПОУ)
власності на яке (у) належить Стороні-1.

 

3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ'ЄКТА

3.1. Фінансування (утримання) Об'єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку ________________________________________________________ та за рахунок
                                          (зазначається порядок здійснення видатків на фінансування (утримання) Об'єкта)
коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 _______________________
                                                                                                                                      (вказується сума коштів для фінансування Об'єкта)
та Сторони-2 ____________________________________.
                                  (вказується сума коштів для фінансування Об'єкта)

 

4. НАДАННЯ (ВИРОБНИЦТВО) ОБ'ЄКТОМ ПОСЛУГ (ПРОДУКЦІЇ) ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

4.1. Умови щодо надання (виробництва) Об'єктом послуг (продукції) для суб'єктів співробітництва:

4.1.1. _______________________________________________________________________.
                                                            (зазначаються умови надання (виробництва) послуг (продукції))

 

5. РОЗПОДІЛ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄКТА

5.1. Доходи, отримані за результатами діяльності Об'єкта, розподіляються:

5.1.1. ___________________________________________________________________.
                                                                                (зазначається порядок розподілу доходів)

5.2. Ризики, пов'язані з діяльністю Об'єкта, розподіляються:

5.2.1. _______________________________________________________________________.
                                                                                 (зазначається порядок розподілу ризиків)

 

6. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТА

6.1. Об'єкт _____________________________________ звітує перед суб'єктами співробітництва про
                                 (зазначається порядок та період звітування)
результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових, за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

 

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з ______________________________________________________.
                                                                                 (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9
                                                                                                  Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

7.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір припиняється у разі:

8.1.1 закінчення строку його дії;

8.1.2 досягнення цілей співробітництва;

8.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

8.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

8.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

8.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

8.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості __________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж ________________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                           (зазначається строк)

8.4. У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, її права та обов'язки, частка майна передаються _________________________________.
                          (зазначається найменування суб'єкта співробітництва)

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ________________ днів
                                                                                                                                                                                 (зазначається строк)
з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Цей Договір укладений на _____________ аркушах у кількості _____________ примірників, з
                                                           (зазначається кількість аркушів)                       (зазначається кількість примірників)
розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

10.3. ______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                              (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж ____________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                        (зазначається строк)

10.4. ______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                         (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

Т. в. о. директора Департаменту
з питань місцевого самоврядування
та територіальної організації влади

Л. П. Даменцова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
27 серпня 2014 року N 233

 

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                        (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                     (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                                (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                   (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                            (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб'єктами співробітництва спільного комунального підприємства, установи та організації - спільного інфраструктурного об'єкта.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", _______________________________________________________________,
                                  (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
з метою реалізації спільного інфраструктурного проекту і виконання функцій, що становлять спільний інтерес, Сторони домовились утворити спільне комунальне підприємство (установу, організацію) _____________________________________________________________________________________
                                               (найменування комунального підприємства, установи або організації)
(далі - Об'єкт) і спільно його утримувати.

2.2. Сторони визначили, що:

2.2.1 організаційно-правовою формою Об'єкта є ___________________________________________;
                                                            (зазначається організаційно-правова форма Об'єкта)

2.2.2 місцезнаходженням Об'єкта є:
___________________________________________________________________________________ ;
       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку місцезнаходження Об'єкта)

2.2.3 сферою діяльності Об'єкта є: _______________________________________________________;
                                                                                            (зазначається сфера діяльності Об'єкта)

2.2.4 етапами утворення Об'єкта є: _______________________________________________________;
                                                                                                (зазначається перелік етапів утворення Об'єкта)

2.2.5 здійснення повноважень щодо управління Об'єктом та відповідальність за результати його діяльності покладається на _____________________________________________________________.
                                                                                            (зазначається найменування суб'єкта співробітництва)

 

3. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТОМ

3.1. Управління Об'єктом здійснюється відповідно до його установчих документів.

3.2. Керівництво господарською діяльністю Об'єкта здійснюється керівником Об'єкта, який _____________________________________________________________________________________.
                                                      (зазначається порядок призначення, звільнення керівника Об'єкта)

3.3. Органами управління Об'єкта є: _____________________________________________________.
                                                                                      (зазначається структура органів і служб управління Об'єкта та порядок їх утворення, припинення та організація діяльності)

 

4. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ'ЄКТА

4.1. Фінансування (утримання) Об'єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку __________________________________________________________________ та
                                                                             (зазначається порядок фінансування (утримання) Об'єкта)
за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 _____________
                                                                                                                                   (вказується сума коштів для фінансування Об'єкта)
та Сторони-2 ________________________.
                 (вказується сума коштів для фінансування Об'єкта)

4.2. Збитки, дефіцит коштів, пов'язані з діяльністю Об'єкта, відшкодовуються:

4.2.1. ____________________________________________________________________.
                                                      (зазначаються шляхи покриття можливих ризиків, дефіциту коштів)

4.3. Доходи, отримані за результатами діяльності Об'єкта, розподіляються:

4.3.1. _________________________________________________________________________.
                                                                              (зазначається порядок розподілу доходів)

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТА

5.1. Об'єкт припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Об'єкта, передається ____________________________________________________________________________________.
                                                                            (зазначається порядок розподілу майна)

 

6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з _____________________________________________________.
                                                                                       (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

6.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

6.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняється у разі:

7.1.1 закінчення строку його дії;

7.1.2 досягнення цілей співробітництва;

7.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

7.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

7.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

7.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

7.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

7.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості ______________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                              (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж _______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                        (зазначається строк)

7.4. Суб'єкт співробітництва має право вийти із співробітництва за умови передачі його прав, обов'язків, частки майна _______________________________________________.
                                                                    (зазначається найменування суб'єкта співробітництва)

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

8.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ________________ днів
                                                                                                                                                                                (зазначається строк)
з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.2. Цей Договір укладений на ________________ аркушах у кількості ____________ примірників, з
                                                             (зазначається кількість аркушів)                       (зазначається кількість примірників)
розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

9.3. _______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж ________________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                            (зазначається строк)

9.4. _______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                        (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

Т. в. о. директора Департаменту
з питань місцевого самоврядування
та територіальної організації влади

Л. П. Даменцова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
27 серпня 2014 року N 233

 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

_____________________
(місце укладення)

 

___ ____________ 20__ року

Територіальна громада _________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                   (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                          (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада __________________________________
                                                                                                                                                 (найменування села, селища, міста)
через ______________________________________ раду в особі голови ________________________,
                  (найменування сільської, селищної, міської ради)                                                                        (П. І. Б.)
яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб'єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", _______________________________________________________________,
                                                     (назва нормативно-правового акта(ів) у відповідній сфері(ах) у разі наявності)
для спільного виконання визначених законом повноважень, що належать до компетенції суб'єктів співробітництва, та з метою економії коштів, необхідних для їх утримання (оптимізації чи зменшення видатків), Сторони домовилися утворити спільний орган управління -
"___________________________________________________________" (далі - Орган управління).
                                (зазначається найменування спільного органу управління)

2.2. Сторони визначили, що:

2.2.1 місцезнаходженням Органу управління є:
___________________________________________________________________________________ ;
       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку місцезнаходження Органу управління)

2.2.2 метою утворення Органу управління є: ______________________________________________;
                                                                                                                    (зазначається мета утворення Органу управління)

2.2.3 утворення Органу управління та його майна здійснюється шляхом:
_____________________________________________________________________________________
       (зазначається спосіб утворення Органу управління та його майна відповідно до вимог статті 14 Закону України
                                                                          "Про співробітництво територіальних громад")

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

3.1. Орган управління:________________________________________________________.
           (зазначається перелік повноважень та функцій Органу управління відповідно до законів України)

 

4. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

4.1. Керівник Органу управління призначається (обирається) на посаду та звільняється з посади ____________________________________________________________________________________.
                 (зазначається порядок призначення (обрання) та звільнення з посади керівника Органу управління)

4.2. Посадові особи Органу управління призначаються на посаду та звільняються з посади _____________________________________________________________________________________.
                       (зазначається порядок призначення та звільнення з посади посадових осіб Органу управління)

4.3. Керівник Органу управління несе персональну відповідальність за діяльність Органу управління відповідно до законів України.

 

5. ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ ПРО ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Фінансування Органу управління здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку __________________________________________________________________ та
                                                                             (зазначається порядок фінансування Органу управління)
за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 _____________
                                                                                                                                                (вказується сума коштів для фінансування)
та Сторони-2 ________________________________.
                                   (вказується сума коштів для фінансування)

5.2. Орган управління _____________ звітує про свою діяльність перед суб'єктами співробітництва.
                       (зазначається порядок та період звітування Органом управління)

 

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

6.1. Орган управління припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Органу управління, передається _____________________________________________________________________________________.
                                                                               (зазначається порядок розподілу майна)

6.3. Повноваження та функції Органу управління, передбачені пунктом 3.1 цього Договору, після припинення функціонування Органу управління виконуються _____________________________________________________________________________________.
                        (зазначається орган місцевого самоврядування, який виконує повноваження Органу управління)

 

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з _____________________________________________________.
                                                                                      (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог
                                                                                        статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

7.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір припиняється у разі:

8.1.1 закінчення строку його дії;

8.1.2 досягнення цілей співробітництва;

8.1.3 невиконання суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;

8.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

8.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

8.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

8.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

8.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості ________________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.
(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада
                                                                                                                                            (найменування суб'єкта співробітництва)
надсилає Мінрегіону упродовж _______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                                                          (зазначається строк)

8.4. У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, її права та обов'язки, частка майна передаються ____________________________________________________________________.
                                                                       (зазначається найменування суб'єкта співробітництва)

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше ________________ днів
                                                                                                                                                                                 (зазначається строк)
з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Цей Договір укладений на _____________ аркушах у кількості ______________ примірників, з
                                                             (зазначається кількість аркушів)                   (зазначається кількість примірників)
розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

10.3. ______________________________________________________ рада надсилає один примірник
                                             (найменування суб'єкта співробітництва)
цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж ______________ робочих днів після підписання його Сторонами.
                                         (зазначається строк)

10.4 _______________________________________ рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17
                         (найменування суб'єкта співробітництва)
Закону України "Про співробітництво територіальних громад" звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

Сторона-2:
Юридична адреса:
Банківські реквізити:
Голова ___________________
____________ року
М. П.

 

 

Т. в. о. директора Департаменту
з питань місцевого самоврядування
та територіальної організації влади

Л. П. Даменцова
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі