Нашi сайти:
Завантажити

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860, від 28 квітня 2017 року N 472, від 15 листопада 2018 року N 908)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 р. за N 1104/25881

Правила
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 вересня 2016 року N 860,
від 28 квітня 2017 року N 472,
від 15 листопада 2018 року N 908

(У тексті Правил слова "регіональні цільові програми" у всіх відмінках замінено словами "місцеві / регіональні програми" у відповідних відмінках, слова "(підпрограма)" в усіх відмінках та "на відповідний бюджетний період" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

 

I. Загальні положення

1.1. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету - документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету (далі - бюджетна програма) відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет.

Абзац другий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

Паспорт бюджетної програми визначає відповідальних виконавців, мету, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз ефективності бюджетної програми.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Мета бюджетної програми - кінцевий результат, що досягається при виконанні бюджетної програми, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку держави та/або адміністративно-територіальної одиниці в середньостроковому періоді. Мета повинна бути реальною та досяжною і суттєво не змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма має періодичний характер, закінчується строк її виконання або прийняття нових законодавчих актів передбачає внесення до неї змін.

Абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Завдання бюджетної програми - конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми.

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених рішенням про місцевий бюджет на виконання бюджетної програми.

(абзац п'ятий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Результативні показники - показники, на підставі яких здійснюється оцінка й аналіз ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, для досягнення мети бюджетної програми та реалізації її завдань.

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 N 553).

(абзац сьомий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Абзац десятий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

1.2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм: які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.

(абзац перший пункту 1.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет.

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

1.3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження місцевому фінансовому органу (далі - фінорган) протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм у разі:

виникнення нових бюджетних програм;

набрання чинності рішенням про внесення змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

абзац восьмий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)

зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;

затвердження нових або внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.

1.4. Головні розпорядники і фіноргани забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), відповідним порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

1.5. У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам фінорган має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

1.6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім - десятим пункту 1.3 цього розділу, - протягом двох тижнів після настання відповідних випадків. Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення в іншій формі, ніж наказ (наприклад, розпорядження), паспорт бюджетної програми затверджується одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника і наказом фіноргану. У такому разі в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається назва розпорядчого документа головного розпорядника.

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Якщо фінорган не створено згідно із законом, то відповідно до пункту 36 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) функції фіноргану забезпечує сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова, який відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Кодексу виконує функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету, якщо місцевою радою не створено виконавчий орган. У такому разі паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються розпорядчим документом голови відповідної місцевої ради.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

1.7. Один примірник спільного наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у фіноргані, другий та третій - передаються відповідному головному розпорядникові, один з яких у встановленому порядку передається до відповідного територіального органу Державної казначейської служби України.

Головний розпорядник коштів у триденний строк від дня затвердження наказу про паспорт бюджетної програми подає його та паспорт бюджетної програми в електронному вигляді до фіноргану.

1.8. Головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів бюджетних програм.

Відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

1.9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених змін.

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта бюджетної програми повинні відповідати показникам розпису місцевого бюджету зі змінами.

1.10. Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які відповідають меті та завданням бюджетної програми;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

абзац сьомий пункту 1.10 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми.

1.11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

2.1. У пунктах 1 - 4 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма паспорта) визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету у випадках, передбачених абзацами третім - десятим пункту 1.3 розділу I цих Правил.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908)

Абзац другий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

2.2. У пункті 5 форми паспорта наводиться перелік нормативно-правових актів, на підставі яких бюджетна програма була включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - десятим пункту 1.3 розділу I цих Правил, у тому числі наводяться місцеві / регіональні програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908)

2.3. У пункті 6 форми паспорта зазначається мета бюджетної програми.

2.4. У пункті 7 форми паспорта зазначаються завдання бюджетної програми, виконання яких забезпечує її реалізацію.

(пункт 2.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

2.5. У пункті 8 форми паспорта зазначаються обсяги бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет, на виконання бюджетної програми у розрізі напрямів використання бюджетних коштів.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

2.6. У пункті 9 форми паспорта зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

2.7. У пункті 10 форми паспорта визначаються результативні показники бюджетної програми. У разі необхідності результативні показники бюджетної програми відображаються окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 N 553).

При цьому головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 860,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

2.8. Пункт 2.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

3.1. У пунктах 1 - 3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма звіту) наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

абзац другий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

3.2. У пункті 4 форми звіту відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

у графах 1 - 3 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з урахуванням змін;

у графах 4 - 6 - обсяги касових видатків та наданих кредитів з бюджету за звітний період;

у графах 7 - 9 - відхилення обсягів касових видатків та наданих кредитів з бюджету від обсягів, затверджених паспортом на звітний період.

3.3. У пункті 5 форми звіту за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми, відображаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених у паспорті бюджетної програми, і касових видатків, наданих кредитів з бюджету та відхилення.

(пункт 3.3 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908)

3.4. У пункті 6 форми звіту зазначаються обсяги видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм за звітний період, що виконуються у складі бюджетної програми, та їх відхилення. При цьому у разі наявності розбіжностей між обсягами касових видатків (наданих кредитів) та видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, на реалізацію місцевих / регіональних програм за звітний період у графі 11 наводяться причини таких розбіжностей.

(пункт 3.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

3.5. У пункті 7 форми звіту відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за звітний період, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

3.6. Пункт 3.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
__________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
____________ N ______

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на ____ рік

1.

____________
(КТПКВК МБ)

 

__________________________________
                      (найменування головного розпорядника)

2.

____________
(КТПКВК МБ)

 

__________________________________
                       (найменування відповідального виконавця)

3.

____________
(КТПКВК МБ)

____________
(КФКВК)

__________________________________
                  (найменування бюджетної програми)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ___________ гривень, у тому числі загального фонду - _________ гривень та спеціального фонду - ____________ гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: __________________________________

6.

Мета бюджетної програми: __________________________________

7.

Завдання бюджетної програми:

 

N з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

8.

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

 

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

9.

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10.

Результативні показники бюджетної програми:

 

N
з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(форма паспорта у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1.

____________
(КТПКВК МБ)

 

__________________________________
                      (найменування головного розпорядника)

2.

____________
(КТПКВК МБ)

 

__________________________________
                       (найменування відповідального виконавця)

3.

____________
(КТПКВК МБ)

____________
(КФКВК)

__________________________________
                  (найменування бюджетної програми)

4.

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

 

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

 

N
з/п

Напрями використання
 бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

6.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

 

7.

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

 

N
 з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)

Відхилення

 

 

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (2)
Людмила
04.05.2018
эти бюджетные паспорта - полная ерунда : они никому не нужны,их никто не читает Бесполезная трата времени на их составление и бесполезная трата
бумаги.Интересно, какая бездарь их придумала- хотелось бы посмотреть в лицо ей и заставить каждый месяц самой составлять
Катерина
08.10.2018
Я только начинаю составлять паспорта на следующий год.... не понимаю зачем и кому это нужно? Лишняя трата времени и нервов бухгалтерам
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі