Інформація по темі "" | Публікації по тегу
98838 16
Друкувати
Обране
Завантажити

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860, від 28 квітня 2017 року N 472, від 15 листопада 2018 року N 908, від 29.12.2018 р. N 1209)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 р. за N 1104/25881

Правила
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 вересня 2016 року N 860,
від 28 квітня 2017 року N 472,
від 15 листопада 2018 року N 908,
від 29 грудня 2018 року N 1209
(зміни, внесені пунктом 10 наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209 та пунктом 3 Змін, затверджених наказом Міністерства
 фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209, набирають чинності з 1 січня 2020 року)

(У тексті Правил слова "регіональні цільові програми" у всіх відмінках замінено словами "місцеві / регіональні програми" у відповідних відмінках, слова "(підпрограма)" в усіх відмінках та "на відповідний бюджетний період" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

 

I. Загальні положення

1.1. Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету - документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету (далі - бюджетна програма) відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет, та цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

(абзац перший пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Абзац другий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

Паспорт бюджетної програми визначає відповідальних виконавців, мету, завдання, результативні показники й інші характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз ефективності бюджетної програми.

(абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Мета бюджетної програми відображає цілі, яких необхідно досягти під час виконання бюджетної програми у середньостроковому періоді, відповідає пріоритетам державної політики у відповідній сфері, визначеним нормативно-правовими актами, та спрямована на досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник. Мета має бути чіткою, реальною та досяжною.

(абзац третій пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Абзац п'ятий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Завдання бюджетної програми - конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники бюджетної програми.

Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), пов'язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням надання таких послуг, що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених рішенням про місцевий бюджет на виконання бюджетної програми.

(абзац п'ятий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Результативні показники бюджетної програми - кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують перебіг її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг.

(абзац шостий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 N 553).

(абзац сьомий пункту 1.1 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Абзац десятий пункту 1.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

1.2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм: які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.

(абзац перший пункту 1.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, плані діяльності головного розпорядника на середньостроковий період, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет, та порядків використання бюджетних коштів.

(абзац другий пункту 1.2 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми.

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

1.3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження місцевому фінансовому органу (далі - фінорган) протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Протягом тижня головні розпорядники подають на погодження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм у разі:

набрання чинності рішенням про внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику.

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження порядку використання бюджетних коштів або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на погодження до фіноргану проект паспорта бюджетної програми протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану у двох примірниках у паперовому та електронному виглядах.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.4. Головні розпорядники забезпечують відповідність змісту паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.5. Фінорган здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів з дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом першим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209,
у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим)

У разі невідповідності проекту паспорта бюджетної програми рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, бюджетному розпису, порядкам використання бюджетних коштів та цим Правилам фінорган має право в тижневий строк з дня його отримання повернути такий паспорт бюджетної програми на доопрацювання відповідному головному розпорядникові.

1.6. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника або у разі, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення в іншій формі, ніж наказ (наприклад, розпорядження тощо), - іншим відповідним розпорядчим документом головного розпорядника у двох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 1.3 цього розділу, - протягом двох тижнів після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету.

Якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухвалює свої рішення в іншій формі, ніж наказ, в грифі "ЗАТВЕРДЖЕНО" форми паспорта бюджетної програми зазначається назва відповідного розпорядчого документа головного розпорядника.

(абзац перший пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
замінено двома абзацами згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Якщо фінорган не створено згідно із законом, то відповідно до пункту 36 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) функції фіноргану забезпечує сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова, який відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Кодексу виконує функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету, якщо місцевою радою не створено виконавчий орган. У такому разі паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються розпорядчим документом голови відповідної місцевої ради.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

1.7. Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається у головного розпорядника, інший - протягом 3 робочих днів передається головним розпорядником відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України.

Протягом 3 робочих днів від дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник:

передає завірені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу про його затвердження фіноргану;

подає до фіноргану затверджений паспорт бюджетної програми в електронному вигляді.

(пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.8. Головний розпорядник протягом 3 робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів бюджетних програм забезпечує доведення до відповідальних виконавців, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів бюджетних програм.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державної казначейської служби України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

1.9. Головний розпорядник забезпечує своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, достовірність і повноту інформації, що в них міститься.

Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), встановлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням внесених змін.

Якщо у процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта бюджетної програми повинні відповідати показникам розпису місцевого бюджету зі змінами.

1.10. Зміни до паспортів бюджетних програм вносяться протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі:

прийняття змін до рішення про місцевий бюджет, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної програми.

(пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.11. У випадках, визначених пунктом 1.10 цього розділу, головні розпорядники подають на погодження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм:

у випадках, визначених абзацами другим - п'ятим, - протягом тижня після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету;

у випадках, визначених абзацами шостим, сьомим, - протягом тижня після набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами або у разі, якщо такі рішення потребують внесення змін до розпису місцевого бюджету, - протягом тижня після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету;

у випадках, визначених абзацами восьмим, дев'ятим, - протягом тижня після настання відповідних випадків.

Головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм у тижневий строк від дня погодження фінорганом проекту паспорта бюджетної програми у новій редакції.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

1.12. У разі внесення змін до паспорта бюджетної програми головні розпорядники:

подають до фіноргану порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом;

уточнюють виключно результативні показники, зміна яких пов'язана з випадками, передбаченими абзацами другим - восьмим пункту 1.10 цього розділу.

(розділ І доповнено новим пунктом 1.12 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209,
у зв'язку з цим пункт 1.11 вважати пунктом 1.13)

1.13. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми у двох примірниках.

Один примірник відповідного наказу залишається у головного розпорядника, інший - протягом 3 робочих днів передається головним розпорядником відповідному територіальному органу Державної казначейської служби України.

Протягом 3 робочих днів від дня прийняття відповідного наказу головний розпорядник передає завірену в установленому законодавством порядку його копію фіноргану.

(пункт 1.13 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

2.1. У пунктах 1 - 4 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма паспорта) визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету у випадках, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 1.3 розділу I цих Правил.

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)

Абзац другий пункту 2.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

2.2. У пункті 5 форми паспорта наводиться перелік нормативно-правових актів, на підставі яких бюджетна програма була включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - шостим пункту 1.3 розділу I цих Правил, у тому числі наводяться місцеві / регіональні програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)

2.3. У пункті 6 форми паспорта визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

2.4. У пунктах 7, 8 форми паспорта зазначаються мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

(пункт 2.4 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)

2.5. У пункті 9 форми паспорта зазначаються обсяги бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет, на виконання бюджетної програми у розрізі напрямів використання бюджетних коштів.

За бюджетними програмами, виконання яких не потребує затвердження порядків використання коштів, напрями використання коштів не мають суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми в результаті прийняття нормативно-правових актів, які змінюють повноваження розпорядників бюджетних коштів з виконання завдань і функцій (надання публічних послуг).

Окремим напрямом використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондом місцевого бюджету визначається погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

(пункт 2.5 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)

2.6. У пункті 10 форми паспорта зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію місцевих / регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

2.7. У пункті 11 форми паспорта визначаються результативні показники бюджетної програми. У разі необхідності результативні показники бюджетної програми відображаються окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

(абзац перший пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року N 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за N 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 N 553).

При цьому головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 860,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

2.8. Пункт 2.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908)

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

3.1. У пунктах 1 - 3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма звіту) наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

3.2. У пункті 4 форми звіту визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

3.3. У пункті 5 форми звіту зазначається мета бюджетної програми.

3.4. У пункті 6 форми звіту зазначаються завдання бюджетної програми.

3.5. У пункті 7 форми звіту відображаються обсяги видатків (наданих кредитів з бюджету) за бюджетною програмою за звітний період, у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми:

у графах 3 - 5 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з урахуванням змін;

у графах 6 - 8 - обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за звітний період;

у графах 9 - 11 - відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період.

При цьому пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються за кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо.

3.6. У пункті 8 форми звіту зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми; обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

3.7. У пункті 9 форми звіту відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилень) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету), та затвердженими паспортом бюджетної програми, при цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

3.8. У пункті 10 форми звіту надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

(розділ ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________________________
                          (найменування головного розпорядника
__________________________________
                                      коштів місцевого бюджету)
____________________________ N __________________

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__ __ __ __
(КФКВК)

__________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ________ гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

 

 

7. Мета бюджетної програми
__________________________________

8. Завдання бюджетної програми

 

N з/п

Завдання

 

 

 

 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

 

N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

 

N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11. Результативні показники бюджетної програми

 

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)

 

__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)

 

__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(форма паспорта у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__ __ __ __
(КФКВК)

__________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

 

N з/п

Ціль державної політики

 

 

 

 

 

5. Мета бюджетної програми
__________________________________

6. Завдання бюджетної програми

 

N з/п

Завдання

 

 

 

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

 

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

 

N з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

______________________
(підпис)

 

__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

 

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)

 

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
коментарі
(16)
Людмила
04.05.2018
эти бюджетные паспорта - полная ерунда : они никому не нужны,их никто не читает Бесполезная трата времени на их составление и бесполезная трата
бумаги.Интересно, какая бездарь их придумала- хотелось бы посмотреть в лицо ей и заставить каждый месяц самой составлять
Катерина
08.10.2018
Я только начинаю составлять паспорта на следующий год.... не понимаю зачем и кому это нужно? Лишняя трата времени и нервов бухгалтерам
Мр"яна
21.01.2019
Цілком з вами згідна. Дійсно, вони абсолютно не несуть ніякої корисної інформації, дані для заповнення просто беруться з потолка, бо у заповненні мають брати участь не тільки бухгалтер ай інженера, які компетентні у сфері будівницва та ін,і можуть дати правильну оцінку, провести аналіз, але ті в свою чергу не хочуть,та й не мають часу на таку ірунду. А скільки паперу йде на цю ірунду, прінтери від друку вже просто не витримують заправляти треба що два тижні. А ці звіти по паспортах, а оцінка, не вже ці " ..."(хай не матюкаюсь) Кузкіни Є. Ю. нерозуміють що це просто дублювання тих же паспортів з добавленням пару лишніх колонок та стовпчиків. Бодай би вам добре було!!
Дмитро Мр"яна
01.06.2021
Паспорти бюджетних програм, та звіти про їх виконання потрібні не розпорядникам бюджетних коштів, а для тих, хто буде оцінбвати ефективність розроділу бюджетних коштів між розпорядниками.
Ганна Мр"яна
04.02.2019
Згодна з Вашою думкою. Кузькіни просто на цих "змінах" заробляють собі гроші а тисячі працівників страждають!!!! Може спочатку запитав би думку бухгалтерів, особливо, тих хто працює в "одном лице" кадри-бухг та ще багато інших функцій!!!!
Оксана Ганна
06.02.2019
"фахіці з питань реформ" Кузькіна мать...
Михайло
12.02.2019
Що дає паспорт бюджетної програми?
економічний ефект-нуль
повний абсурд тих всіх показників
кінцевий результат витрачання коштів платників податків
кузькіни заробляють гроші і всіх нас використовують і мають нас за ніщо
Світлана
14.02.2019
У всіх розвинутих кріїнах відмовились від прогамно-цільового методу бюджетування, а ми впроваджуємо.Чого дурні бо бідні, чому бідні бо дурні.А давайте створимо петицію про відміну паспортів, звітів про їх виконання і виключення із запиту -результативних показників, бо це сама натуральна дурість.Давайте об'єднуватись. Паспорта додали, є-дати, прозоро, додатки до річних планів закупівель, а працівників додали нуль.
Михайло Світлана
03.03.2020
Щодо результативних показників згідни. Просто жуть
світлана Світлана
11.01.2020
Цілком погоджуюсь.Потрібно об'єднуватись, писати в мінфін. А коли не будемо нічого робити, то так і будемо цю *хрєнь" робити
Ольга
28.02.2019
Доброго дня, підкажіть, чи фінансовий орган, коли погоджує паспорт, ставить свою печать? Трохи не зрозуміло

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/mistseve-samovryaduvannya/pravila-skladannya-pasportiv-byudzhetnih-program-mistsevih-byudzhetiv/
Анна
29.03.2019
Вот читаешь эту "обновленную" инструкцию по паспортам,и хочется спросить у создателей этого глобального документа:скажите,а шо вы там курите?Какой больной ум придумывает все эти правила?У вас, что, работы нету?Или кто-то оправдывает свое существование на рабочем месте и немалую зарплату подобными витрибеньками?Как такой документ может способствовать эффективному использованию бюджетных средств?не ясно.Как это поможет нам войти в цивилизованную Европу?Когда экономисты и бухгалтера просто тонут в огромном количестве растущих требований и правил...
Анна
29.03.2019
Вот взять авторов этого проекта и чтоб они сами попробвали на фоне
внесения уточнений,аналитических расчетов,составления бюджетных запрсов и многого другго еще и заниматься такой работой.Нагрузка на экономиста возросла многократно благодаря растущему в геометрической прогрессии количеству субвенций,так тут еще и усилились требования к этому документу .Что, не так важна ваша работа, главное, чтоб вы устали?
ірина
21.01.2020
Шановні бухгалтера, що вижили, ви національні герої. Йде тотальне знищення бухгалтерів
Олена
22.01.2020
Підскажіть хтось оприлюднює звіти паспотрів???
Михайло
03.03.2020
Я не зробив звіти по паспортах за 2018 рік та 2019. Які можуть бути "санкції" до мене.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн