Інформація по темі "" | Публікації по тегу
42198 0
Друкувати
Обране
Завантажити

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

Наказ Міністерства фінансів України 12.10.2010 N 1202 (з усіма змінами)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12.10.2010 N 1202

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 листопада 2010 р. за N 1019/18314

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

Дію попередньої редакції Національного положення відновлено у зв'язку із зміною
дати набрання чинності наказом Міністерства фінансів України
від 18 травня 2012 року N 568
згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 грудня 2012 року N 1343

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 18 травня 2012 року N 568,
 від 25 листопада 2014 року N 1163,
 від 23 липня 2015 року N 664,
від 13 червня 2017 року N 571,
від 27 жовтня 2021 року N 567

(У тексті Національного положення (стандарту) слова "суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі" у всіх числах та відмінках замінено словами "суб'єкт державного сектору" у відповідних числах та відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2014 року N 1163)

 

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності.

2. Це Національне положення (стандарт) застосовується суб'єктами державного сектору (далі - суб'єкти державного сектору).

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

3. Норми цього Національного положення (стандарту) не поширюються на:

незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;

фінансові інструменти;

(абзац третій пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

біологічні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією під час збирання врожаю.

(абзац четвертий пункту 3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

4. Це Національне положення (стандарт) не застосовується до оцінки запасів, утримуваних суб'єктами державного сектору після збирання врожаю, до корисних копалин та мінеральної сировини за умови, що вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

(розділ І доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567,
у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5)

5. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

балансова вартість активу - вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу;

відновлювальна вартість - сучасна собівартість придбання;

запаси - це активи, які:

утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу передачі за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі звичайної діяльності суб'єкта державного сектору для подальшого споживання;

перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору;

операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошових коштів від продажу виробленої з них продукції (виконаних робіт, наданих послуг) або їх споживанням чи безоплатним розподілом (передачею) для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору;

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
 у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим)

абзац восьмий пункту 5 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

абзац дев'ятий пункту 5 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

абзац десятий пункту 5 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

абзац одинадцятий пункту 5 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом восьмим)

чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

II. Визнання та первісна оцінка запасів

1. Запаси визнаються активом, якщо вартість запасів можливо достовірно визначити, існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності.

2. Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору;

готову продукцію або незавершене виробництво. Незавершене виробництво суб'єктів державного сектору, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу;

матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються суб'єктом державного сектору з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, в тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо;

активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо);

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року;

поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Національним положенням (стандартом), а також сільськогосподарську продукцію і продукцію лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання.

3. Одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

4. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Запаси, на створення та випуск яких держава має виключне право, зокрема поштові марки, бланки цінних паперів тощо, відображаються за первісною вартістю (вартістю їх виготовлення, друкування, чеканення тощо).

Запаси, які утримують з метою безоплатного розподілу, передачі, а також ті, щодо яких не існує активного ринку, відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або відновлювальною вартістю.

(абзац третій пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

5. Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього розділу.

Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього розділу.

(пункт 5 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. N 664)

6. Первісна вартість запасів, отриманих безоплатно від суб'єктів державного сектору, дорівнює балансовій вартості запасів суб'єкта державного сектору, що їх передав, на дату здійснення операції з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього розділу.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
від 27.10.2021 р. N 567)

У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості запасів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання.

(пункт 6 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

7. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до місця зберігання (використання), і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

(пункт 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

8. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких витрат:

(абзац перший пункту 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;

транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

9. У разі якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з подальшим коригуванням до первісної вартості.

10. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами суб'єктів державного сектору, визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

(пункт 10 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

11. Пункт 11 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

12. Пункт 12 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

13. Пункт 13 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
 у зв'язку з цим пункти 14 - 15
 вважати відповідно пунктами 11 - 12)

11. Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

понаднормові втрати і нестачі запасів;

фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі);

(абзац третій пункту 11 розділу ІІ у редакції наказів
Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568,
від 27.10.2021 р. N 567)

витрати на зберігання, крім тих витрат, які необхідні у процесі виробництва перед наступним етапом виробництва;

(абзац четвертий пункту 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;

витрати на продаж.

(абзац шостий пункту 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

12. Пункт 12 розділу ІІ виключено

(пункт 12 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

III. Оцінка запасів на дату балансу

1. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу, в тому числі у разі зміни мети утримання запасів за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

2. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

3. Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів.

(пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

4. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує їх чисту вартість реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду.

5. Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається дохід із збільшенням вартості цих запасів.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

6. Якщо майбутні економічні вигоди або потенціал корисності запасів, які розподіляються, передаються безоплатно, не пов'язані безпосередньо зі спроможністю цих запасів генерувати чисті надходження грошових коштів, такі запаси відображаються за сумою, яку суб'єктові державного сектору необхідно сплатити для придбання майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору. В іншому разі необхідна попередня оцінка відновлювальної вартості.

IV. Оцінка вибуття запасів

1. Якщо запаси (крім придбаних (виготовлених) у минулих роках) продані (розподілені, передані), балансову вартість таких запасів слід визнавати як витрати періоду, в якому визнається пов'язаний з ними дохід.

У разі продажу запасів, придбаних (виготовлених) у минулих роках, на балансову вартість таких запасів зменшується накопичений фінансовий результат виконання кошторису.

Якщо вибуття запасів (розподілення, передача, за винятком внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів у межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності (далі - уповноважений орган)) не пов'язано з отриманням доходу, балансову вартість таких запасів у періоді їх вибуття слід відносити на витрати.

У разі якщо запаси безоплатно передано (отримано) в межах уповноваженого органу, то балансова вартість таких запасів до їх використання відображається у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості (зобов'язань) за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів.

(абзац четвертий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

Списання використаних запасів, отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, відображається в бухгалтерському обліку як зменшення балансової вартості цих запасів та зобов'язань за розрахунками з їх внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі). У бухгалтерському обліку суб'єкта державного сектору, що передав ці запаси, таке списання відображається як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів на підставі акта списання, отриманого від суб'єкта державного сектору, що їх використав.

(абзац п'ятий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. N 571)

(пункт 1 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2. Суму будь-якого часткового списання вартості запасів та всі втрати запасів слід визнавати як витрати того періоду, в якому відбувається часткове списання вартості або виявлені втрати.

Суму будь-якого сторнування будь-якого часткового списання вартості запасів слід визнавати як зменшення суми, визнаної витратами в тому періоді, у якому відбулося сторнування.

(абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

3. Запаси, використані для створення інших активів власними силами, визнаються витратами на створення цього активу.

4. Вибуття запасів оцінюється за такими методами:

(абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Для всіх одиниць обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.

5. Запаси, які відпускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють один одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю.

6. Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

7. Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції.

8. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до суб'єкта державного сектору (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

9. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

(пункт 9 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

10. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісяця пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули, або розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься (розподіляється) до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів.

(абзац перший пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. N 664)

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

V. Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп;

балансову (облікову) вартість запасів, які відображені за чистою вартістю реалізації;

балансову вартість запасів, відображених за відновлювальною вартістю;

балансову (облікову) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу;

вартість запасів, визнану витратами протягом періоду.

(пункт 1 розділу V доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567)

2. У примітках до фінансової звітності також наводиться інформація про:

методи оцінки запасів;

суму часткового списання вартості запасів до чистої вартості їх реалізації, визнану витратами, відповідно до пункту 4 розділу III цього Національного положення (стандарту);

(пункт 2 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2021 р. N 567,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

суму збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів відповідно до пункту 5 розділу III цього Національного положення (стандарту).

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

 
В. М. Пархоменко

 
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі