Облік запасів3.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів

15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3.2

Відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

6311 (6321) "Розрахунки з бюджетом за податками і зборами"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3.3

Отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

15 "Виробничі запаси", 1811 (1821) "Готова продукція", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

6611 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів" (6621 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів")

3.4

Отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

7511 "Доходи за необмінними операціями" (7523 "Інші надходження")

3.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми переданих виробничих запасів та інших нефінансових активів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) (суб'єктом державного сектору, що передав)

2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")

15 "Виробничі запаси", 1811 (1821) "Готова продукція", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

3.6

Списання використаних виробничих запасів та інших нефінансових активів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) суб'єктом державного сектору, що отримав їх за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

6611 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів" (6621 "Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів")

15 "Виробничі запаси", 1811 (1821) "Готова продукція", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

3.7

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено списання виробничих запасів та інших нефінансових активів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) (суб'єктом державного сектору, що їх передав)

8013 (8023) "Матеріальні витрати"

2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")

3.8

За операціями з внутрівідомчої передачі малоцінних та швидкозношуваних предметів відображено суми переданих малоцінних та швидкозношуваних предметів (суб'єктом державного сектору, що передав) та видача в експлуатацію і списання, не введених в експлуатацію, непридатних малоцінних та швидкозношуваних предметів (суб'єктом державного сектору, що отримав)

8013 (8023) "Матеріальні витрати"

1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

3.9

Оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога

15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

7511 "Доходи за необмінними операціями" (7523 "Інші надходження")

3.10

Зарахування до складу первісної вартості запасів витрат, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (далі - НП(С)БОДС 123 "Запаси")

15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

2113 (2123) "Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги", 2116 (2126) "Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3.11

Оприбуткування виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі, а також надлишки запасів, виявлених при інвентаризації

15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

7211 (7221) "Дохід від реалізації активів"

3.12

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

1513 (1523) "Будівельні матеріали", 1514 (1524) "Паливо-мастильні матеріали", 1515 (1525) "Запасні частини", 1516 (1526) "Тара", 1517 (1527) "Сировина і матеріали", 1518 (1528) "Інші виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

7211 (7221) "Дохід від реалізації активів"

3.13

Списання суми, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями"

15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"

3.14

Збільшення чистої вартості реалізації запасів, що раніше були уцінені, але не більше суми попереднього зменшення

15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"

7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями"

3.15

Вибуття запасів у випадках, передбачених законодавством (крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів), видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів або списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати", 8511 "Витрати за необмінними операціями", 8521 "Витрати на утримання апарату фонду"

15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"

3.16

Списання запасів, придбаних (виготовлених) у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

5512 (5522) "Накопичені фінансові результати виконання кошторису"

15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"

3.17

Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами

8113 (8123) "Матеріальні витрати"

1511 (1521) Продукти харчування", 1513 (1523) "Будівельні матеріали", 1514 (1524) "Пально-мастильні матеріали", 1515 (1525) "Запасні частини", 1516 (1526) "Тара", 1517 (1527) "Інші виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1816 (1826) "Інші нефінансові активи"

3.18

Списання запасів внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати", 5512 (5522) "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", 2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")

15 "Виробничі запаси", 18 "Інші нефінансові активи"

3.19

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині

-

-

витрат на відновлення (придбання)

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"

7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)"

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

2115 (2125) "Розрахунки з відшкодування завданих збитків"

6312 (6322) "Інші розрахунки з бюджетом"

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 073 (074) проводиться запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

3.20

Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами НП(С)БОДС 123 "Запаси"

8013 (8023), 8113 (8123) "Матеріальні витрати", 5512 (5522) "Накопичені фінансові результати виконання кошторису", 2711 "Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками" (2721 "Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів")

15 "Виробничі запаси", 1812 (1822) "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 1814 (1824) "Державні матеріальні резерви та запаси", 1815 (1825) "Активи для розподілу, передачі, продажу",
1816 (1826) "Інші нефінансові активи"Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (1)
Волошина Катя
31.03.2017
Підскажіть будьласька
1) Отримана спонсорська гуманітарна (благодійна) допомога, Дт 2313 Кт 7511
2) Витрачання гуманітарна допомога дт 2117 Кт 2313
яка буде наступна якщо ( Оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога .дт 8013 Кт 7511)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі