Інформація по темі "" | Публікації по тегу
651899 24
Друкувати
Обране

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

План рахунків застосовується суб'єктами державного сектору. Набирає чинності з 01.01.2017 р.


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.12.2013 N 1203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2014 р. за N 161/24938

 

 

 

 

 

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Цей план рахунків застосовується суб'єктами державного сектору.

План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків включає розділ I "Балансові рахунки" (класи 1 - 8) та розділ II "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).

2. Суб'єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
10 Основні засоби
  101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів
    1010 Інвестиційна нерухомість
    1011 Земельні ділянки
    1012 Капітальні витрати на поліпшення земель
    1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої
    1014 Машини та обладнання
    1015 Транспортні засоби
    1016 Інструменти, прилади, інвентар
    1017 Тварини та багаторічні насадження
    1018 Інші основні засоби
  102 Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів
    1020 Інвестиційна нерухомість
    1021 Земельні ділянки
    1022 Капітальні витрати на поліпшення земель
    1023 Будівлі, споруди та передавальні пристрої
    1024 Машини та обладнання
    1025 Транспортні засоби
    1026 Інструменти, прилади, інвентар
    1027 Тварини та багаторічні насадження
    1028 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи
  111 Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
    1111 Музейні фонди
    1112 Бібліотечні фонди
    1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи
    1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
    1115 Інвентарна тара
    1116 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення
    1117 Природні ресурси
    1118 Інші необоротні матеріальні активи
  112 Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів
    1121 Музейні фонди
    1122 Бібліотечні фонди
    1123 Малоцінні необоротні матеріальні активи
    1124 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
    1125 Інвентарна тара
    1126 Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі
    1127 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи
  121 Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
    1211 Авторське та суміжні з ним права
    1212 Права користування природними ресурсами
    1213 Права на знаки для товарів і послуг
    1214 Права користування майном
    1215 Права на об'єкти промислової власності
    1216 Інші нематеріальні активи
  122 Нематеріальні активи державних цільових фондів
    1221 Авторське та суміжні з ним права
    1222 Права користування природними ресурсами
    1223 Права на знаки для товарів і послуг
    1224 Права користування майном
    1225 Права на об'єкти промислової власності
    1226 Інші нематеріальні активи
13 Капітальні інвестиції
  131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів
    1311 Капітальні інвестиції в основні засоби
    1312 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
    1313 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
    1314 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
  132 Капітальні інвестиції державних цільових фондів
    1321 Капітальні інвестиції в основні засоби
    1322 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи
    1323 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи
    1324 Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
    1325 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
14 Знос (амортизація) необоротних активів
  141 Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів
    1411 Знос основних засобів
    1412 Знос інших необоротних матеріальних активів
    1413 Накопичена амортизація нематеріальних активів
    1414 Знос інвестиційної нерухомості
    1415 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
  142 Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів
    1421 Знос основних засобів
    1422 Знос інших необоротних матеріальних активів
    1423 Накопичена амортизація нематеріальних активів
    1424 Знос інвестиційної нерухомості
    1425 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
15 Виробничі запаси
  151 Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів
    1511 Продукти харчування
    1512 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
    1513 Будівельні матеріали
    1514 Пально-мастильні матеріали
    1515 Запасні частини
    1516 Тара
    1517 Сировина і матеріали
    1518 Інші виробничі запаси
  152 Виробничі запаси державних цільових фондів
    1521 Продукти харчування
    1522 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
    1523 Будівельні матеріали
    1524 Пально-мастильні матеріали
    1525 Запасні частини
    1526 Тара
    1527 Сировина і матеріали
    1528 Інші виробничі запаси
16 Виробництво
  161 Виробництво розпорядників бюджетних коштів
    1611 Науково-дослідні роботи
    1612 Виготовлення експериментальних приладів
    1613 Інше виробництво
  162 Виробництво державних цільових фондів
    1621 Науково-дослідні роботи
    1622 Виготовлення експериментальних приладів
    1623 Інше виробництво
17 Біологічні активи
  171 Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів
    1711 Довгострокові біологічні активи рослинництва
    1712 Довгострокові біологічні активи тваринництва
    1713 Поточні біологічні активи рослинництва
    1714 Поточні біологічні активи тваринництва
  172 Біологічні активи державних цільових фондів
    1721 Довгострокові біологічні активи рослинництва
    1722 Довгострокові біологічні активи тваринництва
    1723 Поточні біологічні активи рослинництва
    1724 Поточні біологічні активи тваринництва
18 Інші нефінансові активи
  181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів
    1811 Готова продукція
    1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети
    1813 Виключено
    1814 Державні матеріальні резерви та запаси
    1815 Активи для розподілу, передачі, продажу
    1816 Інші нефінансові активи
  182 Інші нефінансові активи державних цільових фондів
    1821 Готова продукція
    1822 Малоцінні та швидкозношувані предмети
    1823 Виключено
    1824 Державні матеріальні резерви та запаси
    1825 Активи для розподілу, передачі, продажу
    1826 Інші нефінансові активи
Клас 2. Фінансові активи
20 Довгострокова дебіторська заборгованість
  201 Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
    2011 Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
    2012 Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів
    2013 Інша довгострокова дебіторська заборгованість
  202 Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів
    2021 Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди
    2022 Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду
    2023 Інша довгострокова дебіторська заборгованість
  203 Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
    2031 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету
    2032 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
    2033 Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2034 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
    2035 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
    2036 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
    2037 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2038 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
    2039 Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету
  204 Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
    2041 Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
    2042 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
    2043 Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2044 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
    2045 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    2046 Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    2047 Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2048 Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    2049 Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
21 Поточна дебіторська заборгованість
  211 Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
    2110 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
    2111 Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
    2112 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів
    2113 Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
    2114 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
    2115 Розрахунки з відшкодування завданих збитків
    2116 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
    2117 Інша поточна дебіторська заборгованість
    2118 Розрахунки із спільної діяльності
  212 Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів
    2120 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
    2121 Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги
    2122 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами
    2123 Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги
    2124 Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування
    2125 Розрахунки з відшкодування завданих збитків
    2126 Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами
    2127 Дебіторська заборгованість за претензіями
    2128 Інша поточна дебіторська заборгованість
    2129 Розрахунки із спільної діяльності
  213 Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
    2130 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету
    2131 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
    2132 Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2133 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету
    2134 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
    2135 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
    2136 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2137 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою
    2138 Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету
  214 Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
    2140 Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів
    2141 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
    2142 Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2143 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів
    2144 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    2145 Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    2146 Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками
    2147 Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    2148 Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів
  215 Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР
    2150 Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
    2151 Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
    2152 Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
    2153 Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
    2154 Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
    2155 Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів
    2156 Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
    2157 Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам
    2158 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
    2159 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками
22 Готівкові кошти та їх еквіваленти
  221 Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів
    2211 Готівка у національній валюті
    2212 Готівка в іноземній валюті
    2213 Грошові документи у національній валюті
    2214 Грошові документи в іноземній валюті
    2215 Грошові кошти в дорозі у національній валюті
    2216 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
  222 Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів
    2221 Готівка у національній валюті
    2222 Готівка в іноземній валюті
    2223 Грошові документи у національній валюті
    2224 Грошові документи в іноземній валюті
    2225 Грошові кошти в дорозі у національній валюті
    2226 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
    2227 Інші еквіваленти грошових коштів
23 Грошові кошти на рахунках
  231 Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів
    2311 Поточні рахунки в банку
    2312 Інші поточні рахунки в банку
    2313 Реєстраційні рахунки
    2314 Інші рахунки в Казначействі
    2315 Рахунки для обліку депозитних сум
  232 Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів
    2321 Поточні рахунки в банку
    2322 Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі
    2323 Реєстраційні рахунки
    2324 Інші рахунки в Казначействі
    2325 Рахунки для обліку депозитних сум
  233 Кошти на рахунках державного бюджету
    2331 Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків
    2332 Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
    2333 Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі
    2334 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету
    2335 Депозити державного бюджету
    2336 Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в установах банків
  234 Кошти на рахунках місцевих бюджетів
    2341 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті
    2342 Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків
    2343 Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі
    2344 Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету
    2345 Депозити місцевих бюджетів
    2346 Кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків
    2347 Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті
  235 Інші кошти
    2351 Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів
    2352 Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам
    2353 Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
24 Єдиний казначейський рахунок
  245 Єдиний казначейський рахунок
    2451 Єдиний казначейський рахунок
    2452 Субрахунки єдиного казначейського рахунку
25 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи
  251 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
    2511 Придбані акції
    2512 Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
    2513 Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
    2514 Довгострокові векселі одержані
    2515 Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
  252 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
    2521 Придбані акції
    2522 Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій
    2523 Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств
    2524 Довгострокові векселі одержані
    2525 Інші фінансові активи державних цільових фондів
  253 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
    2531 Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету
    2532 Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій
    2533 Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету
  254 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
    2541 Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету
    2542 Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій
    2543 Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів
26 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи
  261 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
    2611 Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
    2612 Короткострокові векселі одержані
    2613 Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів
  262 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів
    2621 Поточні фінансові інвестиції в цінні папери
    2622 Короткострокові векселі одержані
    2623 Інші фінансові активи державних цільових фондів
  263 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету
    2631 Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету
    2632 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками
    2633 Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом
    2634 Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету
  264 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів
    2641 Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів
    2642 Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом
    2643 Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів
    2644 Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів
27 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
  271 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
    2711 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
  272 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
    2721 Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів
    2722 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
  273 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету
    2731 Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів
  274 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
    2741 Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів
  275 Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками
    2751 Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку
    2752 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства
28 Розрахунки за надходженнями до бюджету
  281 Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету
    2811 Розрахунки за податковими надходженнями
    2812 Розрахунки за неподатковими надходженнями
    2813 Розрахунки за іншими надходженнями
    2814 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
29 Витрати майбутніх періодів
  291 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
    2911 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
  292 Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
    2921 Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31 Надходження бюджету
  313 Надходження державного бюджету
    3130 Надходження до загального фонду державного бюджету
    3131 Надходження до спеціального фонду державного бюджету
    3132 Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ
    3133 Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету
    3134 Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету
    3135 Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету
  314 Надходження місцевих бюджетів
    3140 Надходження до загального фонду місцевих бюджетів
    3141 Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів
    3142 Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ
    3143 Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів
    3144 Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету
    3145 Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету
32 Кошти бюджету
  323 Кошти державного бюджету
    3231 Кошти державного бюджету
  324 Кошти місцевих бюджетів
    3241 Кошти місцевих бюджетів
    3242 Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках
33 Кошти бюджету, які підлягають розподілу
  333 Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу
    3331 Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
    3332 Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами
    3333 Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу
    3334 Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету
    3335 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
  334 Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
    3341 Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів
    3342 Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу
    3343 Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів
  335 Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету
    3351 Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету
34 Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат
  343 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету
    3431 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету
    3432 Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету
    3433 Рахунки для обліку операцій із загальнодержавних витрат за коштами державного бюджету
    3434 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету
    3435 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету
    3436 Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті
    3437 Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
    3438 Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків
  344 Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету
    3440 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів
    3441 Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках
    3442 Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів
    3443 Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів
    3444 Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів
    3445 Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів
    3446 Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів
    3447 Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті
    3448 Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті
    3449 Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків
35 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
  355 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів
    3550 Виключено
    3551 Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
    3552 Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
    3553 Рахунки інших клієнтів Казначейства
    3554 Рахунки державних цільових фондів
    3555 Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна
    3556 Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску
    3557 Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету
    3558 Рахунки для обліку фінансового резерву
    3559 Виключено
    3559 Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати
36 Рахунки за нез'ясованими сумами та інші транзитні рахунки
  365 Рахунки за нез'ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки
    3651 Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства
    3652 Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування
37 Рахунки органів Казначейства
  375 Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства
    3751 Технічні рахунки органів Казначейства
    3752 Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти
    3753 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами
    3754 Внутрішній транзитний рахунок платіжної системи Казначейства
    3755 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів
    3756 Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства
    3757 Інші рахунки органів Казначейства
    3758 Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів
38 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків
  385 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків
    3851 Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість
    3852 Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
    3853 Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам
    3854 Рахунки для обліку коштів додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
    3855 Єдиний рахунок
Клас 4. Розрахунки
41 Розрахунки за фінансовими операціями
  413 Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету
    4131 Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету
    4132 Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету
  414 Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету
    4141 Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів
    4142 Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів
42 Інші розрахунки
  423 Інші розрахунки за коштами державного бюджету
    4231 Інші розрахунки за коштами державного бюджету
    4232 Інші розрахунки з виконання державного бюджету
    4233 Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті
    4234 Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті
    4235 Інші внутрішньосистемні розрахунки
  424 Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
    4241 Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів
    4242 Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів
    4243 Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в національній валюті
    4244 Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті
  425 Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
    4251 Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
43 Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу
  433 Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
    4331 Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу
  434 Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
    4341 Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу
  435 Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу
    4351 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
44 Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки
  443 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
    4431 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету
    4432 Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)
  444 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
    4441 Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів
    4442 Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)
45 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
  453 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу
    4531 Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами
    4532 Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами
    4533 Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
    4534 Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу
    4535 Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами
  454 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
    4541 Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів
    4542 Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
    4543 Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу
  455 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
    4551 Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
46 Технічні рахунки
  465 Технічні рахунки
    4651 Технічний рахунок
Клас 5. Капітал та фінансовий результат
51 Внесений капітал
  511 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
    5111 Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів
  512 Внесений капітал державним цільовим фондам
    5121 Внесений капітал державним цільовим фондам
52 Капітал у підприємствах
  521 Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів
    5211 Капітал у підприємствах у формі акцій
    5212 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
    5213 Капітал у частках (паях)
  522 Капітал у підприємствах державних цільових фондів
    5221 Капітал у підприємствах у формі акцій
    5222 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі
    5223 Капітал у частках (паях)
53 Капітал у дооцінках
  531 Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів
    5311 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
    5312 Дооцінка (уцінка) інших активів
  532 Капітал у дооцінках державних цільових фондів
    5321 Дооцінка (уцінка) необоротних активів
    5322 Дооцінка (уцінка) інших активів
54 Цільове фінансування
  541 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
    5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів
  542 Цільове фінансування державних цільових фондів
    5421 Цільове фінансування державних цільових фондів
55 Фінансовий результат
  551 Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів
    5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду
    5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису
  552 Фінансовий результат державних цільових фондів
    5521 Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду
    5522 Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)
  553 Фінансовий результат виконання державного бюджету
    5531 Результат виконання державного бюджету звітного періоду
    5532 Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету
  554 Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів
    5541 Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду
    5542 Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів
56 Резервний капітал
  562 Резервний капітал державних цільових фондів
    5621 Резервний капітал державних цільових фондів
Клас 6. Зобов'язання
60 Довгострокові зобов'язання
  601 Довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
    6011 Довгострокові кредити банків
    6012 Відстрочені довгострокові кредити банків
    6013 Інші довгострокові позики
    6014 Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами
    6015 Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди
    6016 Інші довгострокові фінансові зобов'язання
  602 Довгострокові зобов'язання державних цільових фондів
    6021 Довгострокові кредити банків
    6022 Відстрочені довгострокові кредити банків
    6023 Інші довгострокові позики
    6024 Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами
    6025 Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди
    6026 Інші довгострокові фінансові зобов'язання
  603 Довгострокові зобов'язання державного бюджету
    6031 Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
    6032 Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету
    6033 Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
    6034 Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
    6035 Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету
    6036 Інші довгострокові зовнішні зобов'язання державного бюджету
    6037 Внутрішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету
    6038 Зовнішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами державного бюджету
  604 Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів
    6041 Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
    6042 Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
    6043 Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
    6044 Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
    6045 Інші довгострокові внутрішні зобов'язання місцевих бюджетів
    6046 Інші довгострокові зовнішні зобов'язання місцевих бюджетів
    6047 Внутрішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
    6048 Зовнішні зобов'язання за середньостроковими цінними паперами місцевих бюджетів
61 Поточна заборгованість за кредитами та позиками
  611 Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками
    6111 Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
    6112 Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами
    6113 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями
    6114 Короткострокові кредити банків
    6115 Відстрочені короткострокові кредити банків
    6116 Короткострокові позики
    6117 Інші короткострокові фінансові зобов'язання
  612 Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками
    6121 Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами
    6122 Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами
    6123 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями
    6124 Короткострокові кредити банків
    6125 Відстрочені короткострокові кредити банків
    6126 Короткострокові позики
    6127 Інші короткострокові фінансові зобов'язання
  613 Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками
    6130 Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету
    6131 Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами державного бюджету
    6132 Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету
    6133 Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету
    6134 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету
    6135 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного бюджету
    6136 Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету
    6137 Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету
    6138 Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками державного бюджету
    6139 Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками державного бюджету
  614 Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками
    6140 Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів
    6141 Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими (середньостроковими) цінними паперами місцевих бюджетів
    6142 Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
    6143 Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів
    6144 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів
    6145 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів
    6146 Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
    6147 Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів
    6148 Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів
    6149 Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів
62 Розрахунки за товари, роботи, послуги
  621 Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів
    6211 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
    6212 Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
    6213 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
    6214 Розрахунки за одержаними авансами
  622 Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів
    6221 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
    6222 Розрахунки із замовниками за роботи і послуги
    6223 Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи
    6224 Розрахунки за одержаними авансами
63 Розрахунки за податками і зборами
  631 Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів
    6311 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
    6312 Інші розрахунки з бюджетом
    6313 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування
  632 Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів
    6321 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами
    6322 Інші розрахунки з бюджетом
    6323 Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування
64 Інші поточні зобов'язання
  641 Інші поточні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
    6411 Поточні зобов'язання за цінними паперами
    6412 Розрахунки з депонентами
    6413 Розрахунки за депозитними сумами
    6414 Розрахунки за спеціальними видами платежів
    6415 Розрахунки з іншими кредиторами
    6416 Розрахунки за страхуванням
    6417 Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності
  642 Інші поточні зобов'язання державних цільових фондів
    6421 Поточні зобов'язання за цінними паперами
    6422 Розрахунки з депонентами
    6423 Розрахунки за депозитними сумами
    6424 Розрахунки за спеціальними видами платежів
    6425 Розрахунки з іншими кредиторами
    6426 Розрахунки за страхуванням
    6427 Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності
  643 Інші поточні зобов'язання державного бюджету
    6431 Депозити, отримані до державного бюджету
    6432 Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету
    6433 Короткострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету
    6434 Виключено
    6435 Виключено
  644 Інші поточні зобов'язання місцевих бюджетів
    6441 Депозити, отримані до місцевих бюджетів
    6442 Короткострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів
    6443 Виключено
65 Розрахунки з оплати праці
  651 Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів
    6511 Розрахунки із заробітної плати
    6512 Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
    6513 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
    6514 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
    6515 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
    6516 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
    6517 Розрахунки з працівниками за позиками банків
    6518 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
    6519 Інші розрахунки за виконані роботи
  652 Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів
    6521 Розрахунки із заробітної плати
    6522 Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню
    6523 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
    6524 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
    6525 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
    6526 Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
    6527 Розрахунки з працівниками за позиками банків
    6528 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
    6529 Інші розрахунки за виконані роботи
66 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
  661 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
    6611 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів
  662 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів
    6621 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів
    6622 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками
  663 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету
    6631 Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками
  664 Зобов'язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів
    6641 Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками
    6642 Зобов'язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
    6643 Зобов'язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку
  665 Інші зобов'язання за внутрішніми розрахунками
    6651 Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства
67 Забезпечення майбутніх витрат і платежів
  671 Виключено
    6711 Виключено
    6712 Виключено
  672 Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів
    6721 Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів
    6722 Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
68 Зобов'язання за надходженнями до бюджету
  681 Зобов'язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння
    6811 Зобов'язання за податковими надходженнями
    6812 Зобов'язання за неподатковими надходженнями
    6813 Зобов'язання за іншими надходженнями
    6814 Зобов'язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
69 Доходи майбутніх періодів
  691 Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів
    6911 Доходи майбутніх періодів
  692 Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів
    6921 Доходи майбутніх періодів
Клас 7. Доходи
70 Доходи за бюджетними асигнуваннями
  701 Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів
    7011 Бюджетні асигнування
  702 Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
    7021 Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
71 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
  711 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів
    7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
    7112 Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі
  712 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів
    7121 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)
    7122 Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі
  713 Доходи державного бюджету від надання послуг
    7131 Доходи державного бюджету від наданих послуг
  714 Доходи місцевого бюджету від надання послуг
    7141 Доходи місцевого бюджету від наданих послуг
72 Доходи від продажу активів
  721 Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів
    7211 Дохід від реалізації активів
  722 Доходи від продажу державних цільових фондів
    7221 Дохід від реалізації активів
  723 Доходи державного бюджету від продажу
    7231 Доходи державного бюджету від продажу майна
  724 Доходи місцевого бюджету від продажу
    7241 Доходи місцевого бюджету від продажу майна
73 Фінансові доходи
  731 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
    7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів
  732 Фінансові доходи державних цільових фондів
    7321 Фінансові доходи державних цільових фондів
  733 Фінансові доходи державного бюджету
    7331 Фінансові доходи державного бюджету
  734 Фінансові доходи місцевого бюджету
    7341 Фінансові доходи місцевого бюджету
74 Інші доходи за обмінними операціями
  741 Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
    7411 Інші доходи за обмінними операціями
  742 Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів
    7421 Інші доходи за обмінними операціями
  743 Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету
    7431 Інші доходи за обмінними операціями
  744 Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету
    7441 Інші доходи за обмінними операціями
75 Доходи за необмінними операціями
  751 Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
    7511 Доходи за необмінними операціями
    7512 Трансферти
  752 Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів
    7521 Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
    7522 Трансферти
    7523 Інші надходження
  753 Доходи за необмінними операціями державного бюджету
    7531 Податкові надходження
    7532 Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
    7533 Трансферти
    7534 Інші доходи за необмінними операціями
    7535 Власні надходження бюджетних установ
  754 Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів
    7541 Податкові надходження
    7542 Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)
    7543 Трансферти
    7544 Інші доходи за необмінними операціями
    7545 Власні надходження бюджетних установ
76 Умовні доходи
  763 Умовні доходи державного бюджету
    7631 Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів
    7632 Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування
    7633 Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках
  764 Умовні доходи місцевих бюджетів
    7641 Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів
    7642 Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування
    7643 Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках
Клас 8. Витрати
80 Витрати на виконання бюджетних програм
  801 Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм
    8011 Витрати на оплату праці
    8012 Відрахування на соціальні заходи
    8013 Матеріальні витрати
    8014 Амортизація
  802 Витрати на утримання державних цільових фондів
    8021 Витрати на оплату праці
    8022 Відрахування на соціальні заходи
    8023 Матеріальні витрати
    8024 Амортизація
  803 Витрати державного бюджету
    8031 Витрати на оплату праці
    8032 Відрахування на соціальні заходи
    8033 Матеріальні витрати
  804 Витрати місцевого бюджету
    8041 Витрати на оплату праці
    8042 Відрахування на соціальні заходи
    8043 Матеріальні витрати
81 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
  811 Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
    8111 Витрати на оплату праці
    8112 Відрахування на соціальні заходи
    8113 Матеріальні витрати
    8114 Амортизація
    8115 Інші витрати
  812 Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)
    8121 Витрати на оплату праці
    8122 Відрахування на соціальні заходи
    8123 Матеріальні витрати
    8124 Амортизація
    8125 Інші витрати
82 Витрати з продажу активів
  821 Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів
    8211 Собівартість проданих активів
    8212 Витрати, пов'язані з реалізацією майна
  822 Витрати державних цільових фондів з продажу активів
    8221 Собівартість проданих активів
    8222 Витрати, пов'язані з реалізацією майна
83 Фінансові витрати
  831 Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів
    8311 Фінансові витрати
  832 Фінансові витрати державних цільових фондів
    8321 Фінансові витрати
  833 Фінансові витрати державного бюджету
    8331 Фінансові витрати державного бюджету
  834 Фінансові витрати місцевого бюджету
    8341 Фінансові витрати місцевого бюджету
84 Інші витрати за обмінними операціями
  841 Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
    8411 Інші витрати за обмінними операціями
  842 Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів
    8421 Інші витрати за обмінними операціями
  843 Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету
    8431 Інші витрати за обмінними операціями
  844 Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету
    8441 Інші витрати за обмінними операціями
85 Витрати за необмінними операціями
  851 Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів
    8511 Витрати за необмінними операціями
  852 Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів
    8521 Витрати на утримання апарату фонду
    8522 Витрати на державне соціальне страхування
    8523 Трансферти
    8524 Інші витрати за необмінними операціями
  853 Витрати за необмінними операціями державного бюджету
    8531 Трансферти
    8532 Інші витрати за необмінними операціями
  854 Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету
    8541 Трансферти
    8542 Інші витрати за необмінними операціями
86 Умовні витрати
  863 Умовні витрати державного бюджету
    8631 Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів
    8632 Витрати державного бюджету за операціями з фінансування
    8633 Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках
  864 Умовні витрати місцевих бюджетів
    8641 Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів
    8642 Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування
    8643 Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках
    8644 Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках
Розділ 2. Позабалансові рахунки
Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів
90 Пропозиції та відкриті асигнування
  901 Відкриті асигнування
    9011 Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету
    9012 Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету
    9013 Відкриті асигнування державного бюджету
  902 Пропозиції про відкриття асигнувань
    9021 Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
  903 Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів
    9031 Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами
91 Асигнування
  912 Асигнування державних цільових фондів
    9121 Асигнування державних цільових фондів
  913 Бюджетні асигнування державного бюджету
    9130 Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету
    9131 Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету
    9132 Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету
    9133 Поточні бюджетні асигнування державного бюджету
    9134 Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
    9135 Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
    9136 Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
    9137 Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету
    9138 Зведення показників спеціального фонду
  914 Бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9141 Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9142 Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9143 Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9144 Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9145 Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9146 Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9147 Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
    9148 Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів
  915 Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
    9151 Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету
    9152 Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
  916 Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
    9161 Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
    9162 Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань
92 Показники розпису
  920 Показники розпису доходів державного бюджету
    9201 Затверджений розпис доходів державного бюджету
    9202 Поточний розпис доходів державного бюджету
    9203 Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету
    9204 Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету
  921 Показники розпису фінансування державного бюджету
    9211 Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
    9212 Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
    9213 Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
    9214 Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання
  922 Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету
    9221 Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
    9222 Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету
    9223 Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету
    9224 Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету
    9225 Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
    9227 Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету
  923 Показники розпису асигнувань державного бюджету
    9231 Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету
    9232 Затверджений розпис асигнувань державного бюджету
    9233 Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету
    9234 Поточний розпис асигнувань державного бюджету
    9235 Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
    9236 Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
    9237 Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету
    9238 Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету
  924 Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету
    9241 Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень
    9242 Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету
  925 Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників
    9251 Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
    9252 Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
    9253 Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
    9254 Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
  926 Показники розпису доходів місцевих бюджетів
    9261 Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів
    9262 Поточний розпис доходів місцевих бюджетів
    9263 Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
    9264 Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів
  927 Показники розпису фінансування місцевих бюджетів
    9271 Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
    9272 Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
    9273 Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
    9274 Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання
  928 Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів
    9281 Затверджений зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
    9282 Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
    9283 Поточний зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
    9284 Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
    9285 Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
    9287 Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів
  929 Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів
    9291 Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9292 Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9293 Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9294 Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9295 Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9296 Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9297 Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
    9298 Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
93 Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені
  933 Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
    9331 Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету
    9332 Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду
    9333 Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету
    9334 Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів
    9335 Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету
  934 Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
    9341 Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів
    9342 Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду
    9343 Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів
    9344 Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів
  935 Виключено
  936 Виключено
  935 Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені
    9351 Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку
94 Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції
  943 Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції
    9431 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету
    9432 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
    9433 Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою
    9434 Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету
    9435 Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії
  944 Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції
    9441 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету
    9442 Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
    9443 Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами
    9444 Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету
    9445 Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії
  945 Нараховані резерви
    9451 Нараховані доходи фінансового резерву
95 Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами
  953 Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету
    9531 Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
    9532 Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями
    9533 Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою
    9534 Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу
    9535 Нараховані відсотки за цінними паперами держави
    9536 Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів
    9537 Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів
    9538 Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів
  954 Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету
    9541 Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
    9542 Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями
    9543 Платежі з обслуговування місцевого боргу
96 Емітовані цінні папери
  963 Емітовані цінні папери державного бюджету
    9631 Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики
    9632 Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики
    9633 Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики
    9634 Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету
    9635 Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики
    9636 Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики
    9637 Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики
    9638 Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету
  964 Емітовані цінні папери місцевих бюджетів
    9641 Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів
    9642 Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів
    9643 Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів
    9644 Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів
  965 Фінансові казначейські векселі
    9651 Фінансові казначейські векселі
  966 Державні деривативи
    9661 Державні деривативи
97 Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих
  971 Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
    9711 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
    9712 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків
    9713 Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
    9714 Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету
  972 Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих
    9721 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих
    9722 Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
    9723 Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані
  973 Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
    9731 Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків
    9732 Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету
  974 Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих
    9741 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами
    9742 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів
    9743 Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів
    9744 Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані
98 Рахунки для обліку коштів, переданих
  981 Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
    9811 Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів
    9812 Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства
    9813 Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів
  982 Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих
    9821 Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих
    9822 Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень
    9823 Розрахунки за коштами державного бюджету, передані
  983 Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
    9831 Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів
  984 Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих
    9841 Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам
    9842 Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами
  985 Рахунки для обліку інших коштів, переданих
    9851 Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків
    9852 Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів
    9853 Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів
    9854 Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих
99 Контррахунки до рахунків позабалансового обліку
  991 Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку
    9911 Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку
  992 Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку
    9921 Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
  993 Контррахунки для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
    9931 Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів
  1 Орендовані основні засоби та нематеріальні активи
    11 Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів
    12 Орендовані основні засоби державних цільових фондів
    13 Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів
    14 Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів
  2 Активи на відповідальному зберіганні
    21 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів
    22 Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів
  3 Бюджетні зобов'язання
    31 Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів
    32 Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів
  4 Умовні активи
    41 Умовні активи розпорядників бюджетних коштів
    42 Умовні активи державних цільових фондів
    43 Тимчасово передані активи
  5 Умовні зобов'язання, гарантії та забезпечення надані
    51 Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів
    52 Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів
    53 Умовні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів
    54 Умовні зобов'язання державних цільових фондів
    55 Забезпечення розпорядників бюджетних коштів за виплатами працівникам
    56 Забезпечення державних цільових фондів за виплатами
  6 Гарантії та забезпечення отримані
    61 Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів
    62 Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів
  7 Списані активи
    71 Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів
    72 Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів
    73 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів
    74 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів
  8 Бланки документів суворої звітності
    81 Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів
    82 Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів
  9 Передані (видані) активи відповідно до законодавства
    91 Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів
    92 Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів

 Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
24
Ірина
21.01.2016
Який план рахунків застосовувати цей чи старий?
Євген
01.02.2016
Старий
Людмила
19.12.2016
Коли будуть опубліковані перехідні таблиці на новий план рахунків?
Зоя
05.01.2017
Це ЖЕСТЬ - під словом жесть зовсім інше.
Віка
17.01.2017
Кому потрібно, інформація як можно оновити та перейти на новий план рахунків в програмах 1С є тут : http://tqm.com.ua/likbez/news/perehod-novyi-plan-schetov-1c-2017-byudjetniki
Ірина
24.01.2017
яким планом користуватись відділу освіти?
олена
26.01.2017
В балансі 1-дс в якому рядку відображати с-до по рах.5111?
Олена
26.01.2017
коли буде оголошена методика переходу на новий План рахунків з поясненнями по Доходам та витратам, по результату виконання кошторису?
ольга Олена
08.02.2017
лист Мінфіну №31-11420-06-5/37851 від30.12.2016,але теж не все зрозуміло
Марина
31.01.2017
Так що, стосовно відділу освіти???
Світлана Марина
31.01.2017
Теж цікавить це запитання.
ольга
01.02.2017
тарілки вилки обліковували на 113 чи можна по новому 1812
Лариса ольга
07.02.2017
так, в роз'ясненні написано "На субрахунках 1812 ... господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення..."
Лариса
07.02.2017
на якому рахунку обліковувати канцтовари?, якщо рахунок 1813 виключено?!!
Світлана
17.02.2017
Наче від цього ми станемо краще жити.Досить знущатися над бухгалтерами!
Ольга
20.02.2017
Нема чим більш займатися((( Краще собі мозгі поміняйте!Це просто знущання!
марія
09.03.2017
Як вести котлові рахунки в сільській раді .На яких рахунках відображати податкові поступлення на котловий рахунок
Ольга
21.03.2017
Ми повертаємося на 30років назад, все було відпрацьоване :коди ,рахунки а тепер треба вести вручну двойну бухгалтерію для чого? Мені здається що все це придумала малограмотна постороння людина. Приєднуюсь до того, що це знущання над бухгалтерами
Валентина
21.03.2017
Я в шоці,як ми будемо здавати квартальний баланс? Ніде не можемо отримати нормальну консультацію.Де нові бланки?
Олександр
04.04.2017
Якщо це і є реформи (для завершеності абсурду - оклад гол.бухгалтера менший за оклад прибиральниці), та наступним кроком наших мудрих українських реформ повинен бути ростріл всіх тих дурнів, які все це придумали!
Алла
19.05.2017
що робити з колишніми 401(фонд у необоротних активах за їх видами) та 411 (фонд у МШП за видами)? Підскажіть як їх потрібно обліковувати по-новому?
Григорій
26.02.2018
якщо собаці немає чим зайнятися то вона я.....ця лиже, от так і цьому дибілу, що цей гемор придумав....
Злийстудент
28.01.2020
%$&@#%%^@%T(*@#&(^ ваш план рахунків!
Добрийстудент Злийстудент
09.02.2021
Якщо Ви не розумієте плану рахунків, то це не означає, що він %$&@#%%^@%T(*@#&(^
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×