Інформація по темі "" | Публікації по тегу
525667 24
Друкувати
Обране

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

План рахунків застосовується суб'єктами державного сектору. Набирає чинності з 01.01.2017 р.


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31.12.2013 N 1203

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 січня 2014 р. за N 161/24938

 

 

 

 

 

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Цей план рахунків застосовується суб'єктами державного сектору.

План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

План рахунків включає розділ I "Балансові рахунки" (класи 1 - 8) та розділ II "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0).

2. Суб'єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки

Клас 1. Нефінансові активи

10

Основні засоби

 

101

Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів

 

 

1010

Інвестиційна нерухомість

 

 

1011

Земельні ділянки

 

 

1012

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

1013

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

 

 

1014

Машини та обладнання

 

 

1015

Транспортні засоби

 

 

1016

Інструменти, прилади, інвентар

 

 

1017

Тварини та багаторічні насадження

 

 

1018

Інші основні засоби

 

102

Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів

 

 

1020

Інвестиційна нерухомість

 

 

1021

Земельні ділянки

 

 

1022

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

1023

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

 

 

1024

Машини та обладнання

 

 

1025

Транспортні засоби

 

 

1026

Інструменти, прилади, інвентар

 

 

1027

Тварини та багаторічні насадження

 

 

1028

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

 

111

Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1111

Музейні фонди

 

 

1112

Бібліотечні фонди

 

 

1113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

1114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

1115

Інвентарна тара

 

 

1116

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

 

 

1117

Природні ресурси

 

 

1118

Інші необоротні матеріальні активи

 

112

Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів

 

 

1121

Музейні фонди

 

 

1122

Бібліотечні фонди

 

 

1123

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

1124

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

1125

Інвентарна тара

 

 

1126

Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі

 

 

1127

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

 

121

Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1211

Авторське та суміжні з ним права

 

 

1212

Права користування природними ресурсами

 

 

1213

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

1214

Права користування майном

 

 

1215

Права на об'єкти промислової власності

 

 

1216

Інші нематеріальні активи

 

122

Нематеріальні активи державних цільових фондів

 

 

1221

Авторське та суміжні з ним права

 

 

1222

Права користування природними ресурсами

 

 

1223

Права на знаки для товарів і послуг

 

 

1224

Права користування майном

 

 

1225

Права на об'єкти промислової власності

 

 

1226

Інші нематеріальні активи

13

Капітальні інвестиції

 

131

Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів

 

 

1311

Капітальні інвестиції в основні засоби

 

 

1312

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

 

 

1313

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 

 

1314

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

 

132

Капітальні інвестиції державних цільових фондів

 

 

1321

Капітальні інвестиції в основні засоби

 

 

1322

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

 

 

1323

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

 

 

1324

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

 

 

1325

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

14

Знос (амортизація) необоротних активів

 

141

Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів

 

 

1411

Знос основних засобів

 

 

1412

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

1413

Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

 

1414

Знос інвестиційної нерухомості

 

 

1415

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

 

142

Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів

 

 

1421

Знос основних засобів

 

 

1422

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

1423

Накопичена амортизація нематеріальних активів

 

 

1424

Знос інвестиційної нерухомості

 

 

1425

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

15

Виробничі запаси

 

151

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

 

 

1511

Продукти харчування

 

 

1512

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

1513

Будівельні матеріали

 

 

1514

Пально-мастильні матеріали

 

 

1515

Запасні частини

 

 

1516

Тара

 

 

1517

Сировина і матеріали

 

 

1518

Інші виробничі запаси

 

152

Виробничі запаси державних цільових фондів

 

 

1521

Продукти харчування

 

 

1522

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

 

1523

Будівельні матеріали

 

 

1524

Пально-мастильні матеріали

 

 

1525

Запасні частини

 

 

1526

Тара

 

 

1527

Сировина і матеріали

 

 

1528

Інші виробничі запаси

16

Виробництво

 

161

Виробництво розпорядників бюджетних коштів

 

 

1611

Науково-дослідні роботи

 

 

1612

Виготовлення експериментальних приладів

 

 

1613

Інше виробництво

 

162

Виробництво державних цільових фондів

 

 

1621

Науково-дослідні роботи

 

 

1622

Виготовлення експериментальних приладів

 

 

1623

Інше виробництво

17

Біологічні активи

 

171

Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1711

Довгострокові біологічні активи рослинництва

 

 

1712

Довгострокові біологічні активи тваринництва

 

 

1713

Поточні біологічні активи рослинництва

 

 

1714

Поточні біологічні активи тваринництва

 

172

Біологічні активи державних цільових фондів

 

 

1721

Довгострокові біологічні активи рослинництва

 

 

1722

Довгострокові біологічні активи тваринництва

 

 

1723

Поточні біологічні активи рослинництва

 

 

1724

Поточні біологічні активи тваринництва

18

Інші нефінансові активи

 

181

Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

1811

Готова продукція

 

 

1812

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

1813

Виключено

 

 

1814

Державні матеріальні резерви та запаси

 

 

1815

Активи для розподілу, передачі, продажу

 

 

1816

Інші нефінансові активи

 

182

Інші нефінансові активи державних цільових фондів

 

 

1821

Готова продукція

 

 

1822

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

1823

Виключено

 

 

1824

Державні матеріальні резерви та запаси

 

 

1825

Активи для розподілу, передачі, продажу

 

 

1826

Інші нефінансові активи

Клас 2. Фінансові активи

20

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

201

Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

 

2011

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди

 

 

2012

Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів

 

 

2013

Інша довгострокова дебіторська заборгованість

 

202

Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів

 

 

2021

Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди

 

 

2022

Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду

 

 

2023

Інша довгострокова дебіторська заборгованість

 

203

Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету

 

 

2031

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету

 

 

2032

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

 

 

2033

Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2034

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

 

 

2035

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

 

 

2036

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

 

 

2037

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2038

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

 

 

2039

Інша довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету

 

204

Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

 

 

2041

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів

 

 

2042

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

 

 

2043

Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2044

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

 

 

2045

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

2046

Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

2047

Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2048

Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

2049

Інша довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

21

Поточна дебіторська заборгованість

 

211

Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

 

2110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

2111

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

 

 

2112

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів

 

 

2113

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

 

 

2114

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

 

 

2115

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

2116

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

 

 

2117

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

2118

Розрахунки із спільної діяльності

 

212

Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів

 

 

2120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

 

2121

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги

 

 

2122

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами

 

 

2123

Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги

 

 

2124

Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування

 

 

2125

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

2126

Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

 

 

2127

Дебіторська заборгованість за претензіями

 

 

2128

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

2129

Розрахунки із спільної діяльності

 

213

Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету

 

 

2130

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету

 

 

2131

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

 

 

2132

Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2133

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету

 

 

2134

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

 

 

2135

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

 

 

2136

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2137

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії та/або за рахунок коштів, залучених державою

 

 

2138

Інша поточна дебіторська заборгованість державного бюджету

 

214

Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

 

 

2140

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів

 

 

2141

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

 

 

2142

Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2143

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів

 

 

2144

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

2145

Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

2146

Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками

 

 

2147

Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії та/або за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

2148

Інша поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів

 

215

Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР

 

 

2150

Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

2151

Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

2152

Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

2153

Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку

 

 

2154

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів

 

 

2155

Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів

 

 

2156

Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам

 

 

2157

Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам

 

 

2158

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

 

 

2159

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

22

Готівкові кошти та їх еквіваленти

 

221

Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів

 

 

2211

Готівка у національній валюті

 

 

2212

Готівка в іноземній валюті

 

 

2213

Грошові документи у національній валюті

 

 

2214

Грошові документи в іноземній валюті

 

 

2215

Грошові кошти в дорозі у національній валюті

 

 

2216

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

 

222

Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів

 

 

2221

Готівка у національній валюті

 

 

2222

Готівка в іноземній валюті

 

 

2223

Грошові документи у національній валюті

 

 

2224

Грошові документи в іноземній валюті

 

 

2225

Грошові кошти в дорозі у національній валюті

 

 

2226

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

 

 

2227

Інші еквіваленти грошових коштів

23

Грошові кошти на рахунках

 

231

Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів

 

 

2311

Поточні рахунки в банку

 

 

2312

Інші поточні рахунки в банку

 

 

2313

Реєстраційні рахунки

 

 

2314

Інші рахунки в Казначействі

 

 

2315

Рахунки для обліку депозитних сум

 

232

Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів

 

 

2321

Поточні рахунки в банку

 

 

2322

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі

 

 

2323

Реєстраційні рахунки

 

 

2324

Інші рахунки в Казначействі

 

 

2325

Рахунки для обліку депозитних сум

 

233

Кошти на рахунках державного бюджету

 

 

2331

Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків

 

 

2332

Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків

 

 

2333

Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі

 

 

2334

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

 

2335

Депозити державного бюджету

 

 

2336

Кошти державного бюджету, заблоковані на рахунках в установах банків

 

234

Кошти на рахунках місцевих бюджетів

 

 

2341

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків в іноземній валюті

 

 

2342

Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків

 

 

2343

Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі

 

 

2344

Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету

 

 

2345

Депозити місцевих бюджетів

 

 

2346

Кошти місцевих бюджетів, заблоковані на рахунках в установах банків

 

 

2347

Рахунки місцевих бюджетів в установах банків в національній валюті

 

235

Інші кошти

 

 

2351

Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів

 

 

2352

Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам

 

 

2353

Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам

24

Єдиний казначейський рахунок

 

245

Єдиний казначейський рахунок

 

 

2451

Єдиний казначейський рахунок

 

 

2452

Субрахунки єдиного казначейського рахунку

25

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

 

251

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

2511

Придбані акції

 

 

2512

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій

 

 

2513

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств

 

 

2514

Довгострокові векселі одержані

 

 

2515

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

252

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів

 

 

2521

Придбані акції

 

 

2522

Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій

 

 

2523

Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств

 

 

2524

Довгострокові векселі одержані

 

 

2525

Інші фінансові активи державних цільових фондів

 

253

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету

 

 

2531

Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету

 

 

2532

Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій

 

 

2533

Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету

 

254

Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів

 

 

2541

Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

2542

Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій

 

 

2543

Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів

26

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

 

261

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

2611

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери

 

 

2612

Короткострокові векселі одержані

 

 

2613

Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

 

262

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів

 

 

2621

Поточні фінансові інвестиції в цінні папери

 

 

2622

Короткострокові векселі одержані

 

 

2623

Інші фінансові активи державних цільових фондів

 

263

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету

 

 

2631

Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету

 

 

2632

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками

 

 

2633

Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом

 

 

2634

Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету

 

264

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів

 

 

2641

Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів

 

 

2642

Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом

 

 

2643

Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів

 

 

2644

Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів

27

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

 

271

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

 

 

2711

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

 

272

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів

 

 

2721

Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів

 

 

2722

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

 

273

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету

 

 

2731

Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів

 

274

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів

 

 

2741

Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів

 

275

Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

 

 

2751

Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку

 

 

2752

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками органів Казначейства

28

Розрахунки за надходженнями до бюджету

 

281

Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету

 

 

2811

Розрахунки за податковими надходженнями

 

 

2812

Розрахунки за неподатковими надходженнями

 

 

2813

Розрахунки за іншими надходженнями

 

 

2814

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

29

Витрати майбутніх періодів

 

291

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

 

 

2911

Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

 

292

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

 

 

2921

Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів

Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів

31

Надходження бюджету

 

313

Надходження державного бюджету

 

 

3130

Надходження до загального фонду державного бюджету

 

 

3131

Надходження до спеціального фонду державного бюджету

 

 

3132

Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ

 

 

3133

Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету

 

 

3134

Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету

 

 

3135

Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету

 

314

Надходження місцевих бюджетів

 

 

3140

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

 

 

3141

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів

 

 

3142

Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ

 

 

3143

Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів

 

 

3144

Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету

 

 

3145

Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету

32

Кошти бюджету

 

323

Кошти державного бюджету

 

 

3231

Кошти державного бюджету

 

324

Кошти місцевих бюджетів

 

 

3241

Кошти місцевих бюджетів

 

 

3242

Кошти місцевих бюджетів на рахунках в банках

33

Кошти бюджету, які підлягають розподілу

 

333

Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу

 

 

3331

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

 

 

3332

Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами

 

 

3333

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу

 

 

3334

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

 

 

3335

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

 

334

Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

 

 

3341

Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

 

 

3342

Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу

 

 

3343

Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів

 

335

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету

 

 

3351

Кошти, які підлягають зарахуванню до надходжень бюджету

34

Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат

 

343

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету

 

 

3431

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету

 

 

3432

Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету

 

 

3433

Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету

 

 

3434

Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету

 

 

3435

Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету

 

 

3436

Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті

 

 

3437

Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті

 

 

3438

Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків

 

344

Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету

 

 

3440

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів

 

 

3441

Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевого бюджету, на рахунках в банках

 

 

3442

Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів

 

 

3443

Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів

 

 

3444

Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів

 

 

3445

Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів

 

 

3446

Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів

 

 

3447

Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків в іноземній валюті

 

 

3448

Рахунки розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті

 

 

3449

Депозитні рахунки розпорядників коштів місцевого бюджету, відкриті в установах банків

35

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

 

355

Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

 

 

3550

Виключено

 

 

3551

Інші рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

 

3552

Депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

 

3553

Рахунки інших клієнтів Казначейства

 

 

3554

Рахунки державних цільових фондів

 

 

3555

Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна

 

 

3556

Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску

 

 

3557

Рахунок для обліку коштів органів, що контролюють справляння надходжень бюджету

 

 

3558

Рахунки для обліку фінансового резерву

 

 

3559

Виключено

36

Рахунки за нез'ясованими сумами та інші транзитні рахунки

 

365

Рахунки за нез'ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки

 

 

3651

Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства

 

 

3652

Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування

37

Рахунки органів Казначейства

 

375

Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства

 

 

3751

Технічні рахунки органів Казначейства

 

 

3752

Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти

 

 

3753

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами

 

 

3754

Внутрішній транзитний рахунок платіжної системи Казначейства

 

 

3755

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені системою електронних платежів

 

 

3756

Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені у внутрішній платіжній системі Казначейства

 

 

3757

Інші рахунки органів Казначейства

 

 

3758

Транзитний рахунок для здійснення розмежувань доходів бюджетів

38

Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

 

385

Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків

 

 

3851

Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість

 

 

3852

Рахунки з електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

 

 

3853

Рахунок для обліку коштів бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам

 

 

3854

Рахунки для обліку коштів додаткової фінансової підтримки через механізм доплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Клас 4. Розрахунки

41

Розрахунки за фінансовими операціями

 

413

Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету

 

 

4131

Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету

 

 

4132

Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету

 

414

Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету

 

 

4141

Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів

 

 

4142

Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів

42

Інші розрахунки

 

423

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

 

 

4231

Інші розрахунки за коштами державного бюджету

 

 

4232

Інші розрахунки з виконання державного бюджету

 

 

4233

Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в національній валюті

 

 

4234

Інші розрахунки за коштами державного бюджету на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті

 

 

4235

Інші внутрішньосистемні розрахунки

 

424

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів

 

 

4241

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів

 

 

4242

Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів

 

 

4243

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в національній валюті

 

 

4244

Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів на рахунках, відкритих в банках в іноземній валюті

 

425

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства

 

 

4251

Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства

43

Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу

 

433

Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу

 

 

4331

Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу

 

434

Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу

 

 

4341

Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу

 

435

Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу

 

 

4351

Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

44

Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки

 

443

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету

 

 

4431

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету

 

 

4432

Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)

 

444

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів

 

 

4441

Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів

 

 

4442

Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)

45

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу

 

453

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу

 

 

4531

Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

 

 

4532

Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами

 

 

4533

Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу

 

 

4534

Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу

 

 

4535

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

 

454

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

 

 

4541

Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів

 

 

4542

Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

 

 

4543

Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

 

455

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

 

 

4551

Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу

46

Технічні рахунки

 

465

Технічні рахунки

 

 

4651

Технічний рахунок

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

51

Внесений капітал

 

511

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

 

 

5111

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

 

512

Внесений капітал державним цільовим фондам

 

 

5121

Внесений капітал державним цільовим фондам

52

Капітал у підприємствах

 

521

Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів

 

 

5211

Капітал у підприємствах у формі акцій

 

 

5212

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі

 

 

5213

Капітал у частках (паях)

 

522

Капітал у підприємствах державних цільових фондів

 

 

5221

Капітал у підприємствах у формі акцій

 

 

5222

Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі

 

 

5223

Капітал у частках (паях)

53

Капітал у дооцінках

 

531

Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів

 

 

5311

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 

 

5312

Дооцінка (уцінка) інших активів

 

532

Капітал у дооцінках державних цільових фондів

 

 

5321

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 

 

5322

Дооцінка (уцінка) інших активів

54

Цільове фінансування

 

541

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

 

 

5411

Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

 

542

Цільове фінансування державних цільових фондів

 

 

5421

Цільове фінансування державних цільових фондів

55

Фінансовий результат

 

551

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів

 

 

5511

Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду

 

 

5512

Накопичені фінансові результати виконання кошторису

 

552

Фінансовий результат державних цільових фондів

 

 

5521

Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду

 

 

5522

Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)

 

553

Фінансовий результат виконання державного бюджету

 

 

5531

Результат виконання державного бюджету звітного періоду

 

 

5532

Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету

 

554

Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів

 

 

5541

Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду

 

 

5542

Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів

56

Резервний капітал

 

562

Резервний капітал державних цільових фондів

 

 

5621

Резервний капітал державних цільових фондів

Клас 6. Зобов'язання

60

Довгострокові зобов'язання

 

601

Довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів

 

 

6011

Довгострокові кредити банків

 

 

6012

Відстрочені довгострокові кредити банків

 

 

6013

Інші довгострокові позики

 

 

6014

Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами

 

 

6015

Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди

 

 

6016

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

602

Довгострокові зобов'язання державних цільових фондів

 

 

6021

Довгострокові кредити банків

 

 

6022

Відстрочені довгострокові кредити банків

 

 

6023

Інші довгострокові позики

 

 

6024

Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами

 

 

6025

Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди

 

 

6026

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

603

Довгострокові зобов'язання державного бюджету

 

 

6031

Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

 

 

6032

Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

 

 

6033

Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету

 

 

6034

Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету

 

 

6035

Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету

 

 

6036

Інші довгострокові зовнішні зобов'язання державного бюджету

 

604

Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів

 

 

6041

Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів

 

 

6042

Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

 

 

6043

Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

 

 

6044

Інші довгострокові внутрішні зобов'язання місцевих бюджетів

 

 

6045

Інші довгострокові зовнішні зобов'язання місцевих бюджетів

61

Поточна заборгованість за кредитами та позиками

 

611

Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками

 

 

6111

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами

 

 

6112

Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами

 

 

6113

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями

 

 

6114

Короткострокові кредити банків

 

 

6115

Відстрочені короткострокові кредити банків

 

 

6116

Короткострокові позики

 

 

6117

Інші короткострокові фінансові зобов'язання

 

612

Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками

 

 

6121

Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами

 

 

6122

Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами

 

 

6123

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями

 

 

6124

Короткострокові кредити банків

 

 

6125

Відстрочені короткострокові кредити банків

 

 

6126

Короткострокові позики

 

 

6127

Інші короткострокові фінансові зобов'язання

 

613

Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками

 

 

6130

Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

 

 

6131

Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету

 

 

6132

Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету

 

 

6133

Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету

 

 

6134

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету

 

 

6135

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного бюджету

 

 

6136

Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету

 

 

6137

Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету

 

 

6138

Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками державного бюджету

 

 

6139

Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками державного бюджету

 

614

Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками

 

 

6141

Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів

 

 

6142

Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів

 

 

6143

Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів

 

 

6144

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів

 

 

6145

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів

 

 

6146

Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

 

 

6147

Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів

 

 

6148

Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів

 

 

6149

Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів

62

Розрахунки за товари, роботи, послуги

 

621

Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів

 

 

6211

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

6212

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

 

 

6213

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи

 

 

6214

Розрахунки за одержаними авансами

 

622

Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів

 

 

6221

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

6222

Розрахунки із замовниками за роботи і послуги

 

 

6223

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи

 

 

6224

Розрахунки за одержаними авансами

63

Розрахунки за податками і зборами

 

631

Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів

 

 

6311

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами

 

 

6312

Інші розрахунки з бюджетом

 

 

6313

Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

632

Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів

 

 

6321

Розрахунки з бюджетом за податками і зборами

 

 

6322

Інші розрахунки з бюджетом

 

 

6323

Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування

64

Інші поточні зобов'язання

 

641

Інші поточні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів

 

 

6411

Поточні зобов'язання за цінними паперами

 

 

6412

Розрахунки з депонентами

 

 

6413

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

6414

Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

6415

Розрахунки з іншими кредиторами

 

 

6416

Розрахунки за страхуванням

 

 

6417

Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності

 

642

Інші поточні зобов'язання державних цільових фондів

 

 

6421

Поточні зобов'язання за цінними паперами

 

 

6422

Розрахунки з депонентами

 

 

6423

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

6424

Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

6425

Розрахунки з іншими кредиторами

 

 

6426

Розрахунки за страхуванням

 

 

6427

Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності

 

643

Інші поточні зобов'язання державного бюджету

 

 

6431

Депозити, отримані до державного бюджету

 

 

6432

Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету

 

 

6433

Короткострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету

 

 

6434

Середньострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету

 

 

6435

Середньострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету

 

644

Інші поточні зобов'язання місцевих бюджетів

 

 

6441

Депозити, отримані до місцевих бюджетів

 

 

6442

Короткострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

 

 

6443

Середньострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів

65

Розрахунки з оплати праці

 

651

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів

 

 

6511

Розрахунки із заробітної плати

 

 

6512

Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню

 

 

6513

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

 

 

6514

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

 

 

6515

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

 

 

6516

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

 

 

6517

Розрахунки з працівниками за позиками банків

 

 

6518

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

 

 

6519

Інші розрахунки за виконані роботи

 

652

Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів

 

 

6521

Розрахунки із заробітної плати

 

 

6522

Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню

 

 

6523

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

 

 

6524

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

 

 

6525

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

 

 

6526

Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

 

 

6527

Розрахунки з працівниками за позиками банків

 

 

6528

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

 

 

6529

Інші розрахунки за виконані роботи

66

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками

 

661

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

 

 

6611

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

 

662

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів

 

 

6621

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів

 

 

6622

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками

 

663

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету

 

 

6631

Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками

 

664

Зобов'язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів

 

 

6641

Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками

 

 

6642

Зобов'язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку

 

 

6643

Зобов'язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку

 

665

Інші зобов'язання за внутрішніми розрахунками

 

 

6651

Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства

67

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

671

Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів

 

 

6711

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

6712

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

672

Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів

 

 

6721

Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

6722

Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

68

Зобов'язання за надходженнями до бюджету

 

681

Зобов'язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння

 

 

6811

Зобов'язання за податковими надходженнями

 

 

6812

Зобов'язання за неподатковими надходженнями

 

 

6813

Зобов'язання за іншими надходженнями

 

 

6814

Зобов'язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

69

Доходи майбутніх періодів

 

691

Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

 

 

6911

Доходи майбутніх періодів

 

692

Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів

 

 

6921

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи

70

Доходи за бюджетними асигнуваннями

 

701

Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів

 

 

7011

Бюджетні асигнування

 

702

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

 

 

7021

Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату

71

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

 

711

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів

 

 

7111

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

 

 

7112

Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі

 

712

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів

 

 

7121

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

 

 

7122

Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі

 

713

Доходи державного бюджету від надання послуг

 

 

7131

Доходи державного бюджету від наданих послуг

 

714

Доходи місцевого бюджету від надання послуг

 

 

7141

Доходи місцевого бюджету від наданих послуг

72

Доходи від продажу активів

 

721

Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів

 

 

7211

Дохід від реалізації активів

 

722

Доходи від продажу державних цільових фондів

 

 

7221

Дохід від реалізації активів

 

723

Доходи державного бюджету від продажу

 

 

7231

Доходи державного бюджету від продажу майна

 

724

Доходи місцевого бюджету від продажу

 

 

7241

Доходи місцевого бюджету від продажу майна

73

Фінансові доходи

 

731

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

 

 

7311

Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

 

732

Фінансові доходи державних цільових фондів

 

 

7321

Фінансові доходи державних цільових фондів

 

733

Фінансові доходи державного бюджету

 

 

7331

Фінансові доходи державного бюджету

 

734

Фінансові доходи місцевого бюджету

 

 

7341

Фінансові доходи місцевого бюджету

74

Інші доходи за обмінними операціями

 

741

Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

7411

Інші доходи за обмінними операціями

 

742

Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів

 

 

7421

Інші доходи за обмінними операціями

 

743

Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету

 

 

7431

Інші доходи за обмінними операціями

 

744

Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету

 

 

7441

Інші доходи за обмінними операціями

75

Доходи за необмінними операціями

 

751

Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

7511

Доходи за необмінними операціями

 

 

7512

Трансферти

 

752

Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів

 

 

7521

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

7522

Трансферти

 

 

7523

Інші надходження

 

753

Доходи за необмінними операціями державного бюджету

 

 

7531

Податкові надходження

 

 

7532

Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)

 

 

7533

Трансферти

 

 

7534

Інші доходи за необмінними операціями

 

 

7535

Власні надходження бюджетних установ

 

754

Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів

 

 

7541

Податкові надходження

 

 

7542

Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)

 

 

7543

Трансферти

 

 

7544

Інші доходи за необмінними операціями

 

 

7545

Власні надходження бюджетних установ

76

Умовні доходи

 

763

Умовні доходи державного бюджету

 

 

7631

Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів

 

 

7632

Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування

 

 

7633

Надходження до державного бюджету від операцій за рахунками в банках

 

764

Умовні доходи місцевих бюджетів

 

 

7641

Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів

 

 

7642

Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування

 

 

7643

Надходження до місцевих бюджетів від операцій за рахунками в банках

Клас 8. Витрати

80

Витрати на виконання бюджетних програм

 

801

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм

 

 

8011

Витрати на оплату праці

 

 

8012

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8013

Матеріальні витрати

 

 

8014

Амортизація

 

802

Витрати на утримання державних цільових фондів

 

 

8021

Витрати на оплату праці

 

 

8022

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8023

Матеріальні витрати

 

 

8024

Амортизація

 

803

Витрати державного бюджету

 

 

8031

Витрати на оплату праці

 

 

8032

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8033

Матеріальні витрати

 

804

Витрати місцевого бюджету

 

 

8041

Витрати на оплату праці

 

 

8042

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8043

Матеріальні витрати

81

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

 

811

Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

 

 

8111

Витрати на оплату праці

 

 

8112

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8113

Матеріальні витрати

 

 

8114

Амортизація

 

 

8115

Інші витрати

 

812

Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

 

 

8121

Витрати на оплату праці

 

 

8122

Відрахування на соціальні заходи

 

 

8123

Матеріальні витрати

 

 

8124

Амортизація

 

 

8125

Інші витрати

82

Витрати з продажу активів

 

821

Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів

 

 

8211

Собівартість проданих активів

 

 

8212

Витрати, пов'язані з реалізацією майна

 

822

Витрати державних цільових фондів з продажу активів

 

 

8221

Собівартість проданих активів

 

 

8222

Витрати, пов'язані з реалізацією майна

83

Фінансові витрати

 

831

Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів

 

 

8311

Фінансові витрати

 

832

Фінансові витрати державних цільових фондів

 

 

8321

Фінансові витрати

 

833

Фінансові витрати державного бюджету

 

 

8331

Фінансові витрати державного бюджету

 

834

Фінансові витрати місцевого бюджету

 

 

8341

Фінансові витрати місцевого бюджету

84

Інші витрати за обмінними операціями

 

841

Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

8411

Інші витрати за обмінними операціями

 

842

Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів

 

 

8421

Інші витрати за обмінними операціями

 

843

Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету

 

 

8431

Інші витрати за обмінними операціями

 

844

Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету

 

 

8441

Інші витрати за обмінними операціями

85

Витрати за необмінними операціями

 

851

Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів

 

 

8511

Витрати за необмінними операціями

 

852

Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів

 

 

8521

Витрати на утримання апарату фонду

 

 

8522

Витрати на державне соціальне страхування

 

 

8523

Трансферти

 

 

8524

Інші витрати за необмінними операціями

 

853

Витрати за необмінними операціями державного бюджету

 

 

8531

Трансферти

 

 

8532

Інші витрати за необмінними операціями

 

854

Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету

 

 

8541

Трансферти

 

 

8542

Інші витрати за необмінними операціями

86

Умовні витрати

 

863

Умовні витрати державного бюджету

 

 

8631

Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів

 

 

8632

Витрати державного бюджету за операціями з фінансування

 

 

8633

Витрати державного бюджету за операціями на рахунках в банках

 

864

Умовні витрати місцевих бюджетів

 

 

8641

Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів

 

 

8642

Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування

 

 

8643

Витрати місцевих бюджетів за операціями на рахунках в банках

 

 

8644

Надання кредитів з рахунків, відкритих в банках

Розділ 2. Позабалансові рахунки

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових фондів

90

Пропозиції та відкриті асигнування

 

901

Відкриті асигнування

 

 

9011

Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету

 

 

9012

Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету

 

 

9013

Відкриті асигнування державного бюджету

 

902

Пропозиції про відкриття асигнувань

 

 

9021

Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету

 

903

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів

 

 

9031

Ліміти органів Казначейства для здійснення платежів за витратами

91

Асигнування

 

912

Асигнування державних цільових фондів

 

 

9121

Асигнування державних цільових фондів

 

913

Бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9130

Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9131

Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9132

Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9133

Поточні бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9134

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9135

Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9136

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9137

Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету

 

 

9138

Зведення показників спеціального фонду

 

914

Бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9141

Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9142

Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9143

Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9144

Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9145

Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9146

Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9147

Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

 

9148

Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів

 

915

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

 

 

9151

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

 

 

9152

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

 

916

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів

 

 

9161

Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів

 

 

9162

Асигнування спеціального фонду місцевого бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов'язань

92

Показники розпису

 

920

Показники розпису доходів державного бюджету

 

 

9201

Затверджений розпис доходів державного бюджету

 

 

9202

Поточний розпис доходів державного бюджету

 

 

9203

Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету

 

 

9204

Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету

 

921

Показники розпису фінансування державного бюджету

 

 

9211

Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

9212

Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

9213

Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

 

 

9214

Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

 

922

Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету

 

 

9221

Затверджений зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету

 

 

9222

Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету

 

 

9223

Поточний зведений розпис повернення кредитів до державного бюджету

 

 

9224

Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету

 

 

9225

Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

 

 

9227

Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

 

923

Показники розпису асигнувань державного бюджету

 

 

9231

Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9232

Затверджений розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9233

Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9234

Поточний розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9235

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9236

Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9237

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету

 

 

9238

Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету

 

924

Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету

 

 

9241

Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень

 

 

9242

Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету

 

925

Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників

 

 

9251

Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

 

9252

Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

 

9253

Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

 

9254

Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

926

Показники розпису доходів місцевих бюджетів

 

 

9261

Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів

 

 

9262

Поточний розпис доходів місцевих бюджетів

 

 

9263

Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

 

 

9264

Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

 

927

Показники розпису фінансування місцевих бюджетів

 

 

9271

Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

 

 

9272

Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

 

 

9273

Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

 

 

9274

Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

 

928

Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

 

9281

Затверджений зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

 

9282

Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

 

9283

Поточний зведений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

 

9284

Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

 

9285

Затверджений зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

 

9287

Поточний зведений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

 

929

Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9291

Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9292

Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9293

Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9294

Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9295

Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9296

Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9297

Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

 

 

9298

Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів

93

Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розрахункові документи, не оплачені

 

933

Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

 

9331

Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету

 

 

9332

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду

 

 

9333

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду

 

 

9334

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів

 

 

9335

Довгострокові бюджетні зобов'язання за коштами державного бюджету

 

934

Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів

 

 

9341

Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів

 

 

9342

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду

 

 

9343

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду

 

 

9344

Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів

 

935

Виключено

 

936

Виключено

 

935

Розрахункові документи за коштами інших клієнтів, не оплачені

 

 

9351

Розрахункові документи за узгодженими податковими зобов'язаннями платника податку

94

Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції

 

943

Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції

 

 

9431

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з державного бюджету

 

 

9432

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії

 

 

9433

Нарахована плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою

 

 

9434

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету

 

 

9435

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими державою та під державні гарантії

 

944

Нараховані відсотки, плата за надання місцевих гарантій і кредитів (позик), залучених місцевими бюджетами та штрафні санкції

 

 

9441

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету

 

 

9442

Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

 

 

9443

Нарахована плата за надання місцевих гарантій та надання кредитів за рахунок коштів, залучених місцевими бюджетами

 

 

9444

Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету

 

 

9445

Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими місцевими бюджетами та/або під місцеві гарантії

 

945

Нараховані резерви

 

 

9451

Нараховані доходи фінансового резерву

95

Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами

 

953

Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету

 

 

9531

Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

 

 

9532

Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями

 

 

9533

Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою

 

 

9534

Комісії та/або інші платежі з обслуговування державного боргу

 

 

9535

Нараховані відсотки за цінними паперами держави

 

 

9536

Премії, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів

 

 

9537

Дисконт при розміщенні дисконтних державних цінних паперів

 

 

9538

Дисконт при погашенні дисконтних державних цінних паперів

 

954

Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету

 

 

9541

Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

 

 

9542

Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями

 

 

9543

Платежі з обслуговування місцевого боргу

96

Емітовані цінні папери

 

963

Емітовані цінні папери державного бюджету

 

 

9631

Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики

 

 

9632

Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики

 

 

9633

Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики

 

 

9634

Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету

 

 

9635

Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики

 

 

9636

Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики

 

 

9637

Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики

 

 

9638

Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету

 

964

Емітовані цінні папери місцевих бюджетів

 

 

9641

Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів

 

 

9642

Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів

 

 

9643

Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів

 

 

9644

Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів

 

965

Фінансові казначейські векселі

 

 

9651

Фінансові казначейські векселі

 

966

Державні деривативи

 

 

9661

Державні деривативи

97

Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих

 

971

Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

 

 

9711

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

 

 

9712

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, що надійшли на відновлення касових видатків

 

 

9713

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

 

 

9714

Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету

 

972

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, отриманих

 

 

9721

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих

 

 

9722

Рахунок для обліку коштів, отриманих як підкріплення для здійснення повернення надходжень

 

 

9723

Розрахунки за коштами державного бюджету, отримані

 

973

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

 

 

9731

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків

 

 

9732

Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів місцевого бюджету

 

974

Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів, отриманих

 

 

9741

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами

 

 

9742

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства

 

 

9743

Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства

 

 

9744

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримані

98

Рахунки для обліку коштів, переданих

 

981

Рахунок для обліку асигнувань та розрахунків державного бюджету, переданих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів

 

 

9811

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів

 

 

9812

Рахунок для обліку асигнувань державного бюджету, переданих розпорядниками бюджетних коштів, що обслуговуються базовими органами Казначейства

 

 

9813

Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, передані розпорядниками бюджетних коштів

 

982

Рахунки для обліку коштів та розрахунків державного бюджету, переданих

 

 

9821

Рахунок для обліку коштів державного бюджету, переданих

 

 

9822

Рахунок для обліку коштів, переданих як підкріплення для здійснення повернення надходжень

 

 

9823

Розрахунки за коштами державного бюджету, передані

 

983

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів

 

 

9831

Рахунок для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих розпорядниками бюджетних коштів

 

984

Рахунки для обліку коштів місцевих бюджетів, переданих

 

 

9841

Рахунок для обліку коштів, переданих органами Казначейства з державного бюджету місцевим бюджетам

 

 

9842

Рахунок для обліку коштів, переданих з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за міжбюджетними трансфертами

 

985

Рахунки для обліку інших коштів, переданих

 

 

9851

Рахунок для обліку коштів державних цільових фондів, направлених на здійснення видатків

 

 

9852

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства

 

 

9853

Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства

 

 

9854

Рахунок для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, переданих

99

Контррахунки до рахунків позабалансового обліку

 

991

Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку

 

 

9911

Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

 

992

Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку

 

 

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

 

993

Контррахунки для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку

 

 

9931

Контррахунок для активно-пасивних рахунків позабалансового обліку

Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

 

01

Орендовані основні засоби та нематеріальні активи

 

 

011

Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів

 

 

012

Орендовані основні засоби державних цільових фондів

 

 

013

Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

014

Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів

 

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

 

021

Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів

 

 

022

Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів

 

03

Бюджетні зобов'язання

 

 

031

Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів

 

 

032

Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів

 

04

Непередбачені активи

 

 

041

Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів

 

 

042

Непередбачені активи державних цільових фондів

 

 

043

Тимчасово передані активи

 

05

Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані

 

 

051

Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів

 

 

052

Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів

 

 

053

Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів

 

 

054

Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів

 

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

 

061

Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів

 

 

062

Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів

 

07

Списані активи

 

 

071

Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів

 

 

072

Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів

 

 

073

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів

 

 

074

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів

 

08

Бланки документів суворої звітності

 

 

081

Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів

 

 

082

Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів

 

09

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

 

 

091

Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів

 

 

092

Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондівПомітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
(24)
Ірина
21.01.2016
Який план рахунків застосовувати цей чи старий?
Євген
01.02.2016
Старий
Людмила
19.12.2016
Коли будуть опубліковані перехідні таблиці на новий план рахунків?
Зоя
05.01.2017
Це ЖЕСТЬ - під словом жесть зовсім інше.
Віка
17.01.2017
Кому потрібно, інформація як можно оновити та перейти на новий план рахунків в програмах 1С є тут : http://tqm.com.ua/likbez/news/perehod-novyi-plan-schetov-1c-2017-byudjetniki
Ірина
24.01.2017
яким планом користуватись відділу освіти?
олена
26.01.2017
В балансі 1-дс в якому рядку відображати с-до по рах.5111?
Олена
26.01.2017
коли буде оголошена методика переходу на новий План рахунків з поясненнями по Доходам та витратам, по результату виконання кошторису?
ольга Олена
08.02.2017
лист Мінфіну №31-11420-06-5/37851 від30.12.2016,але теж не все зрозуміло
Марина
31.01.2017
Так що, стосовно відділу освіти???
Світлана Марина
31.01.2017
Теж цікавить це запитання.
ольга
01.02.2017
тарілки вилки обліковували на 113 чи можна по новому 1812
Лариса ольга
07.02.2017
так, в роз'ясненні написано "На субрахунках 1812 ... господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення..."
Лариса
07.02.2017
на якому рахунку обліковувати канцтовари?, якщо рахунок 1813 виключено?!!
Світлана
17.02.2017
Наче від цього ми станемо краще жити.Досить знущатися над бухгалтерами!
Ольга
20.02.2017
Нема чим більш займатися((( Краще собі мозгі поміняйте!Це просто знущання!
марія
09.03.2017
Як вести котлові рахунки в сільській раді .На яких рахунках відображати податкові поступлення на котловий рахунок
Ольга
21.03.2017
Ми повертаємося на 30років назад, все було відпрацьоване :коди ,рахунки а тепер треба вести вручну двойну бухгалтерію для чого? Мені здається що все це придумала малограмотна постороння людина. Приєднуюсь до того, що це знущання над бухгалтерами
Валентина
21.03.2017
Я в шоці,як ми будемо здавати квартальний баланс? Ніде не можемо отримати нормальну консультацію.Де нові бланки?
Олександр
04.04.2017
Якщо це і є реформи (для завершеності абсурду - оклад гол.бухгалтера менший за оклад прибиральниці), та наступним кроком наших мудрих українських реформ повинен бути ростріл всіх тих дурнів, які все це придумали!
Алла
19.05.2017
що робити з колишніми 401(фонд у необоротних активах за їх видами) та 411 (фонд у МШП за видами)? Підскажіть як їх потрібно обліковувати по-новому?
Григорій
26.02.2018
якщо собаці немає чим зайнятися то вона я.....ця лиже, от так і цьому дибілу, що цей гемор придумав....
Злийстудент
28.01.2020
%$&@#%%^@%T(*@#&(^ ваш план рахунків!
Добрийстудент Злийстудент
09.02.2021
Якщо Ви не розумієте плану рахунків, то це не означає, що він %$&@#%%^@%T(*@#&(^
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн