Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.08.20
4422 1
Друкувати
Обране

Питання скорочення працівниці, яка має статус одинокої матері

Державою встановлюються певнi гарантiї, пiльги, тощо для осіб, якi виховують та утримують дитину самостiйно та належать згiдно з чинним законодавством до категорiї одиноких матерiв.


Так, держава створює вiдповiднi умови, що надають можливiсть жiнкам поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матерiальною i моральною пiдтримкою материнства i дитинства, включаючи надання оплачуваних вiдпусток та iнших пiльг матерям.

Чинним законодавством про працю передбачено цiлу низку гарантiй як пiд час прийняття на роботу одиноких матерiв, так i пiд час їхнього звiльнення.

Вiдповiдно до п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорiв» одинокою матiр’ю вважається: жiнка, яка не перебуває в шлюбi й у свiдоцтвi про народження дитини якої вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказiвкою матерi; вдова; iнша жiнка, яка виховує й утримує дитину сама (без батька).

Згiдно ч. 1 ст. 184 КЗпП забороняється вiдмовляти жiнкам у прийняттi на роботу i знижувати їм заробiтну плату з мотивiв, пов’язаних з вагiтнiстю або наявнiстю дiтей вiком до трьох рокiв, а одиноким матерям - за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда.

У разi вiдмови в прийняттi на роботу таким категорiям жiнок власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повiдомляти причини вiдмови в письмовiй формi. Вiдмову в прийняттi на роботу жінка може оскаржити в судовому порядку. Вiдповiдно до п. 3 ч. 2 ст. 232 КЗпП спори про вiдмову в прийняттi на роботу жiнок, якi мають дитину-iнвалiда, а також одиноких матерiв (батькiв) за наявностi дитини до 14 рокiв розглядаються безпосередньо в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах. Укладати трудовий договiр з одинокою матiр’ю за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда необхідно на загальних пiдставах.

Так, наприклад, пiд час прийняття на роботу для одинокої матерi може бути встановлено випробування за угодою сторiн. Умова про випробування має бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу. У перiод випробування на працiвницю поширюється законодавство про працю.

Слiд зазначити, що випробування не встановлюється пiд час прийняття на роботу: осiб, якi не досягли 18 рокiв; молодих робiтникiв пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв; молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв; осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної (невiйськової) служби; iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiї медико-соцiальної експертизи. Випробування не встановлюється також пiд час прийняття на роботу в iншу мiсцевiсть i в разi переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, а також в iнших випадках, якщо це передбачене законодавством.

Крiм того, ч. 2 ст. 28 КЗпП передбачено: якщо впродовж строку випробування встановлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган упродовж цього строку має право розiрвати трудовий договiр. Розiрвання трудового договору з цих пiдстав може бути оскаржене працiвником у порядку, встановленому для розгляду трудових спорiв з питань звiльнення.

Проте, оскiльки вiдповiдно до ст. 431 КЗпП розiрвання трудового договору в разi незадовiльного результату випробування, обумовленого пiд час прийняття на роботу, квалiфiкується як звiльнення з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, то в разi незадовiльного результату випробування звiльнення одинокої матерi за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда не допускається (ч. 3 ст. 184 КЗпП, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли звiльнення допускається з обов’язковим працевлаштуванням).

Отже, звiльнити одиноку матiр за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда, яка не витримала випробування, не можна.

Крiм цього, на таку категорiю жiнок поширюються гарантiї в разi скорочення працiвникiв на пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

Так, вiдповiдно до ч. 3 ст. 184 КЗпП звiльнення таких жiнок з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язково працевлаштовують таких жiнок також у разi їхнього звiльнення пiсля закiнчення строкового трудового договору. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору.

Слiд зазначити, що гарантiя щодо заборони звiльнення таких жiнок поширюється також на батькiв, якi виховують дiтей без матерi (в тому числi в разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також на опiкунiв (пiклувальникiв), прийомних батькiв.

Отже, звiльнення одинокої матерi за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.

У разi повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї власник або уповноважений ним орган може допустити звiльнення зазначеної категорiї жiнок, але за умови обов’язкового їхнього працевлаштування.

Працевлаштування має бути гарантоване власником або уповноваженим ним органом уже наступного дня пiсля звільнення жінки. Тобто мiж звiльненням i працевлаштуванням розриву в часi не має бути.

Якщо жiнцi не було надано на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї iншої роботи або запропоновано роботу, вiд якої вона вiдмовилася з поважних причин, то обов’язок роботодавця щодо її працевлаштування не може вважатися виконаним.

Таким чином, у разi недодержання цiєї вимоги, звiльнення буде вважатися незаконним. Отже, роботодавець не може звiльнити одиноку матiр за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда, якщо не гарантує їй працевлаштування.

Слiд також зазначити, що на перiод такого працевлаштування за жiнкою закрiплюється право на збереження середньої заробiтної плати. Зберiгається середня заробiтна плата не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору. Але додатковими угодами можуть установлюватися норми щодо збереження середнього заробiтку на перiод працевлаштування жiнки, що перевищує встановлений законодавством тримiсячний термiн.

Названу категорiю жiнок не можна звiльнити як з пiдстав, передбачених ст. 40 i 41 КЗпП, так i з iнших пiдстав, за яких трудовий договiр розривається з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.

Якщо працiвницю буде незаконно звiльнено, а згодом судом ухвалено рiшення про поновлення її на роботi, власник або уповноважений ним орган повинен поновити таку жiнку на роботi з виплатою середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу.

Якщо жiнку звiльнено незаконно або з порушенням встановленого порядку, але поновлення її на попереднiй роботi неможливе внаслiдок лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, орган, який розглядає трудовий спiр, повинен зобов’язати лiквiдацiйну комiсiю або власника (орган, уповноважений управляти майном лiквiдованого пiдприємства, установи, органiзацiї, а у вiдповiдних випадках - правонаступника) виплатити працiвницi заробiтну плату за весь час вимушеного прогулу.

Звiльнення цих жiнок у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору можливе також iз додержанням вимоги до власника або уповноваженого ним органу щодо її працевлаштування (враховуючи спецiальнiсть жiнки).

Якщо жiнка вiдмовиться вiд працевлаштування за спецiальнiстю без поважних причин, то її можна звiльнити з роботи за п. 2 ст. 36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору).

Звiльнення одинокої матерi за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда можливе також у разi волевиявлення самої жiнки (звiльнення за власним бажанням) та в разi досягнення обопiльної згоди сторiн (звiльнення за угодою сторiн). У таких випадках гарантiї не поширюватимуться на таких жiнок.

Одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда не можна звiльнити навiть за прогул, оскiльки обмеження щодо звiльнення цiєї категорiї працiвникiв визначенi ст. 184, 1861 КЗпП. Таке звiльнення буде незаконним.

У разi змiн в органiзацiї виробництва i працi одиноку матiр можна перевести на нижчеоплачувану роботу.

Вiдповiдно до ст. 32 КЗпП у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi допускається змiна iстотних умов працi в разi продовження роботи за тiєю самою спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою. Про змiну iстотних умов працi - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад тощо - працiвник має бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

Якщо колишнi iстотнi умови працi не можуть бути збереженi, а працiвниця не згодна на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договiр припиняється вiдповiдно до п. 6 ст. 36 КЗпП (вiдмова вiд продовження роботи у зв’язку iз змiною iстотних умов працi). Таке звiльнення одинокої матерi може бути, оскiльки воно вiдбувається не з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.

Слiд також зазначити, що поряд з наведеними гарантiями, жiнки названої категорiї мають право: на обмеження щодо залучення до надурочних робiт i направлення у вiдрядження; отримання вiд роботодавця путiвок до санаторiїв та будинкiв вiдпочинку безкоштовно або на пiльгових умовах, а також надання матерiальної допомоги; звiльнення за власним бажанням у строк, про який вони просять (якщо заява про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу); надання щорiчної вiдпустки на їхнє бажання у зручний для них час та щорiчної додаткової оплачуваної вiдпустки.

Таким чином, звільнення жінки за умови статусу одинокої матері буде вважатися незаконним, якщо роботодавцем не буде дотримано всі вимоги законодавства про працю в  частині звільнення.

Ірина Біланинець, заступник начальника управління – начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні.

ГУ Держпраці у Дніпропетровській області

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


коментарі
(1)
Ольга
13.08.2020
якщо ні разу не користувалася соцвідпусткою,а в грудні дитині 14 років виповнгюється,то як бути? Така робота, що і щорічну не можу використати...
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн