Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.09.12
4320 1
Друкувати
Обране

КМУ: Труд членов избирательных комиссий будет оплачиваться пропорционально отработанному времени

Правительство утвердило Порядок оплаты труда членов окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов. Соответствующее решение регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 5 сентября 2012 года.


Правительственным документом определяется порядок оплаты труда членов окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов, которые выполняют свои полномочия на платной основе, в том числе на основании заключенного гражданско-правового договора.

Оплата труда члена избирательной комиссии, который осуществляет свои полномочия в комиссии на платной основе, производится раз в месяц окружной избирательной комиссией на основании табеля учета рабочего времени. Перечисление средств осуществляется через учреждение банка или отделения связи на личный карточный или другой счет по заявлению члена избирательной комиссии. Оплата банковских услуг осуществляется за счет члена избирательной комиссии.

В случае когда член избирательной комиссии осуществляет свои полномочия на платной основе не полный календарный месяц или по разным причинам произошло досрочное прекращение действия договора о выполнении обязанностей члена избирательной комиссии, его работа оплачивается пропорционально отработанному времени.

Оплата труда членов избирательных комиссий (в том числе осуществляющих полномочия не на платной основе) в день голосования и в дни установления итогов голосования производится: для членов окружных избирательных комиссий — не более чем за три дня, для членов участковых избирательных комиссий — не более чем за два дня. Тризуб.jpg


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 


від 5 вересня 2012 р. N 848 


Київ 


Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Відповідно до статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, що додається.Прем'єр-міністр України                                                                М. АЗАРОВ


Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 848


ПОРЯДОК 
оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України


1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України (далі - виборча комісія) (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії протягом періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть здійснювати свої повноваження на платній основі відповідно до частини шостої статті 36 Закону України "Про вибори народних депутатів України" на підставі договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України, укладеного з окружною виборчою комісією, за формою згідно з додатком 1.

2. Для укладення цивільно-правового договору:

1) член виборчої комісії, який є, зокрема, фізичною особою-підприємцем, пенсіонером, особою, яка тимчасово не працює, особою, визнаною в установленому законом порядку безробітною, чи особою, звільненою від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії такі документи:

копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) член виборчої комісії, звільнений відвиконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії разом із зазначеними у підпункті 1 цього пункту документами також такі документи:

довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи;

довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Така довідка подається членом виборчої комісії до окружної виборчої комісії протягом п'яти днів з дня затвердження виборчою комісією вищого рівня рішення виборчої комісії про здійснення ним повноважень у виборчій комісії на платній основі.

3. Оплата праці члена виборчої комісії провадиться:

особи, звільненої від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи - на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111);

фізичної особи - підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2063).

4. Оплата праці члена виборчої комісії, який здійснює свої повноваження у комісії на платній основі, провадиться раз на місяць окружною виборчою комісією на підставі табеля обліку робочого часу, зокрема шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв'язку на особистий картковий або іншийрахунок за заявою члена виборчої комісії. Послуги, пов'язані з перерахуванням зазначеної виплати через установу банку або відділення зв'язку, оплачуються за рахунок коштів члена виборчої комісії.

У разі коли член виборчої комісії здійснює свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

5. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі тих, які здійснюють повноваження не на платній основі) у день голосування і у дні встановлення підсумку голосування провадиться:

для членів окружних виборчих комісій - не більше ніж за три дні;

для членів дільничних виборчих комісій - не більше ніж за два дні.

Підставою для оплати праці члена виборчої комісії у день голосування та у дні встановлення підсумку голосування є табель обліку робочого часу.

Строком закінчення встановлення дільничними виборчими комісіями підсумку голосування є дата прийняття окружною виборчою комісією протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.

Строком закінчення встановлення окружною виборчою комісією підсумку голосування є дата складення протоколу про підсумок голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та протоколу про підсумок голосування в одномандатному окрузі.

6. Членам виборчих комісій протягом усього періоду повноважень виборчої комісії на їх вимогу видається довідка про виконання обов'язків члена виборчої комісії для подання на вимогу органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 2.Додаток 1
до ПорядкуДОГОВІР
про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України

_________________________
(місце укладення)

___ ____________ 20__ року
(дата укладення)

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ____ в особі її голови (заступника голови)
____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - замовник), з одного боку, та громадянин (громадянка)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія __________________ номер ________________________________________, виданий
_____________________________________________________________________________________,
(ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку _________________________, адреса місця проживання ___________________________________________ ____________________________, контактний телефон ___________ (далі - виконавець), з другого боку (далі - сторони), уклали цей договір про таке.


1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконувати обов'язки члена виборчої комісії, пов'язані з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України, а замовник зобов'язується здійснити оплату праці виконавця послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором.

2. Порядок, розмір та строки оплати праці

2.1. Виконання виконавцем обов'язків члена виборчої комісії, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України" та цим договором, оплачуються замовником відповідно до Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. N 848, у розмірі ___________ гривень на місяць, з якого здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством на момент виплати.

2.2. Оплата праці виконавця за роботу здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу.

2.3. Замовник здійснює оплату праці виконавця щомісяця на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою виборчої комісії, в якому зазначається кількість фактично відпрацьованих днів.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Замовник зобов'язаний:

1) створити належні умови для виконання виконавцем передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" обов'язків члена виборчої комісії;

2) здійснити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором.

3.2. Замовник має право вимагати від виконавця виконання покладених на нього обов'язків члена виборчої комісіївідповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3.3. Виконавець зобов'язаний особисто, своєчасно та якісно виконувати обов'язки члена виборчої комісії, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України", дотримуючись умов цього договору.

3.4. Виконавець має:

1) право отримувати плату за виконання своїх обов'язків;

2) право ініціювати у письмовій формі питання про зміну умов договору;

3) інші права, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України".

4. Відповідальність сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторона, яка порушила умови договору, звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникнути під час виконання обов'язків за цим договором, сторони вирішують шляхом проведення переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством.

5. Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення його дії

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до дня припинення повноважень виборчої комісії.

5.2. Зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін. Одностороння зміна умов договору не допускається.

У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, сторони повинні письмово попередити про це одна одну за ___ днів. У такому разі складається додаткова угода про зміну умов цього договору, яка підписується сторонами і є невід'ємною частиною цього договору.

5.3. Одностороння відмова від виконання обов'язків за цим договором в повному обсязі або частково не допускається.

5.4. Дія договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії виборчою комісією;

3) дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії.

6. Інші умови

6.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним регулюються відповідно до законодавства.

6.2. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.


7. Реквізити сторін

ЗАМОВНИК: 

______________________________________
(повне найменування
______________________________________
окружної виборчої комісії,
______________________________________
адреса місцезнаходження)
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові голови
(заступника голови) комісії)
__________________
(підпис)

М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ:
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________
адреса місця проживання,
______________________________________
контактний телефон)________________
(підпис)
Додаток 2
до Порядку


ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) проживає ___________________________________________________________________,
(адреса місця проживання)
паспорт: серія ____________ номер ______________________________________________, виданий
_____________________________________________________________________________________,
(ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку ____________________________________,
про те, що він (вона) на підставі договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України
від ___ ____________ 20__ р., укладеного з _______________________________________________
(назва окружної виборчої комісії)
одномандатного виборчого округу N _____ з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р. виконував (виконувала) обов'язки члена виборчої комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України відповідно до частин шостої і сьомої статті 47Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Довідку видано для подання за вимогою.Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії

М. П.


_____________
(підпис)


_________________
(ініціали, прізвище)
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
1
Test
24.10.2022
Test
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі