Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.09.12
4045 0
Друкувати
Обране

КМУ: Труд членов избирательных комиссий будет оплачиваться пропорционально отработанному времени

Правительство утвердило Порядок оплаты труда членов окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов. Соответствующее решение регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 5 сентября 2012 года.
Правительственным документом определяется порядок оплаты труда членов окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов, которые выполняют свои полномочия на платной основе, в том числе на основании заключенного гражданско-правового договора.

Оплата труда члена избирательной комиссии, который осуществляет свои полномочия в комиссии на платной основе, производится раз в месяц окружной избирательной комиссией на основании табеля учета рабочего времени. Перечисление средств осуществляется через учреждение банка или отделения связи на личный карточный или другой счет по заявлению члена избирательной комиссии. Оплата банковских услуг осуществляется за счет члена избирательной комиссии.

В случае когда член избирательной комиссии осуществляет свои полномочия на платной основе не полный календарный месяц или по разным причинам произошло досрочное прекращение действия договора о выполнении обязанностей члена избирательной комиссии, его работа оплачивается пропорционально отработанному времени.

Оплата труда членов избирательных комиссий (в том числе осуществляющих полномочия не на платной основе) в день голосования и в дни установления итогов голосования производится: для членов окружных избирательных комиссий — не более чем за три дня, для членов участковых избирательных комиссий — не более чем за два дня. Тризуб.jpg


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 


від 5 вересня 2012 р. N 848 


Київ 


Про затвердження Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

Відповідно до статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, що додається.Прем'єр-міністр України                                                                М. АЗАРОВ


Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 848


ПОРЯДОК 
оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України


1. Голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України (далі - виборча комісія) (загальною кількістю не більше трьох осіб) за рішенням виборчої комісії протягом періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть здійснювати свої повноваження на платній основі відповідно до частини шостої статті 36 Закону України "Про вибори народних депутатів України" на підставі договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України, укладеного з окружною виборчою комісією, за формою згідно з додатком 1.

2. Для укладення цивільно-правового договору:

1) член виборчої комісії, який є, зокрема, фізичною особою-підприємцем, пенсіонером, особою, яка тимчасово не працює, особою, визнаною в установленому законом порядку безробітною, чи особою, звільненою від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії такі документи:

копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, серія, номер паспорта, ким і коли виданий паспорт, відмітка про реєстрацію місця проживання;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

2) член виборчої комісії, звільнений відвиконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, подає до окружної виборчої комісії разом із зазначеними у підпункті 1 цього пункту документами також такі документи:

довідку про звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи;

довідку з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111). Така довідка подається членом виборчої комісії до окружної виборчої комісії протягом п'яти днів з дня затвердження виборчою комісією вищого рівня рішення виборчої комісії про здійснення ним повноважень у виборчій комісії на платній основі.

3. Оплата праці члена виборчої комісії провадиться:

особи, звільненої від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи - на підставі довідки з основного місця роботи про середню заробітну плату, розмір якої обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111);

фізичної особи - підприємця, пенсіонера, особи, яка тимчасово не працює, або особи, визнаної в установленому законом порядку безробітною, - згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2063).

4. Оплата праці члена виборчої комісії, який здійснює свої повноваження у комісії на платній основі, провадиться раз на місяць окружною виборчою комісією на підставі табеля обліку робочого часу, зокрема шляхом перерахування коштів через установу банку або відділення зв'язку на особистий картковий або іншийрахунок за заявою члена виборчої комісії. Послуги, пов'язані з перерахуванням зазначеної виплати через установу банку або відділення зв'язку, оплачуються за рахунок коштів члена виборчої комісії.

У разі коли член виборчої комісії здійснює свої повноваження на платній основі не повний календарний місяць або з різних причин відбулося дострокове припинення дії договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії, його робота оплачується пропорційно відпрацьованому часу.

5. Оплата праці членів виборчих комісій (у тому числі тих, які здійснюють повноваження не на платній основі) у день голосування і у дні встановлення підсумку голосування провадиться:

для членів окружних виборчих комісій - не більше ніж за три дні;

для членів дільничних виборчих комісій - не більше ніж за два дні.

Підставою для оплати праці члена виборчої комісії у день голосування та у дні встановлення підсумку голосування є табель обліку робочого часу.

Строком закінчення встановлення дільничними виборчими комісіями підсумку голосування є дата прийняття окружною виборчою комісією протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.

Строком закінчення встановлення окружною виборчою комісією підсумку голосування є дата складення протоколу про підсумок голосування в загальнодержавному багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та протоколу про підсумок голосування в одномандатному окрузі.

6. Членам виборчих комісій протягом усього періоду повноважень виборчої комісії на їх вимогу видається довідка про виконання обов'язків члена виборчої комісії для подання на вимогу органів державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України тощо за формою згідно з додатком 2.Додаток 1
до ПорядкуДОГОВІР
про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України

_________________________
(місце укладення)

___ ____________ 20__ року
(дата укладення)

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N ____ в особі її голови (заступника голови)
____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - замовник), з одного боку, та громадянин (громадянка)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт: серія __________________ номер ________________________________________, виданий
_____________________________________________________________________________________,
(ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку _________________________, адреса місця проживання ___________________________________________ ____________________________, контактний телефон ___________ (далі - виконавець), з другого боку (далі - сторони), уклали цей договір про таке.


1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконувати обов'язки члена виборчої комісії, пов'язані з підготовкою та проведенням виборів народних депутатів України, а замовник зобов'язується здійснити оплату праці виконавця послуги в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором.

2. Порядок, розмір та строки оплати праці

2.1. Виконання виконавцем обов'язків члена виборчої комісії, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України" та цим договором, оплачуються замовником відповідно до Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. N 848, у розмірі ___________ гривень на місяць, з якого здійснюються обов'язкові відрахування, передбачені законодавством на момент виплати.

2.2. Оплата праці виконавця за роботу здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу.

2.3. Замовник здійснює оплату праці виконавця щомісяця на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою виборчої комісії, в якому зазначається кількість фактично відпрацьованих днів.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Замовник зобов'язаний:

1) створити належні умови для виконання виконавцем передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" обов'язків члена виборчої комісії;

2) здійснити оплату праці виконавця в порядку, розмірі та строки, визначені цим договором.

3.2. Замовник має право вимагати від виконавця виконання покладених на нього обов'язків члена виборчої комісіївідповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

3.3. Виконавець зобов'язаний особисто, своєчасно та якісно виконувати обов'язки члена виборчої комісії, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України", дотримуючись умов цього договору.

3.4. Виконавець має:

1) право отримувати плату за виконання своїх обов'язків;

2) право ініціювати у письмовій формі питання про зміну умов договору;

3) інші права, передбачені Законом України "Про вибори народних депутатів України".

4. Відповідальність сторін, вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором згідно із законодавством України.

4.2. Сторона, яка порушила умови договору, звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

4.3. Усі спори, що можуть виникнути під час виконання обов'язків за цим договором, сторони вирішують шляхом проведення переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - в порядку, визначеному законодавством.

5. Строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення його дії

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до дня припинення повноважень виборчої комісії.

5.2. Зміна умов договору здійснюється за взаємною згодою сторін. Одностороння зміна умов договору не допускається.

У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, сторони повинні письмово попередити про це одна одну за ___ днів. У такому разі складається додаткова угода про зміну умов цього договору, яка підписується сторонами і є невід'ємною частиною цього договору.

5.3. Одностороння відмова від виконання обов'язків за цим договором в повному обсязі або частково не допускається.

5.4. Дія договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії виборчою комісією;

3) дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії.

6. Інші умови

6.1. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним регулюються відповідно до законодавства.

6.2. Цей договір складено на ____ аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.


7. Реквізити сторін

ЗАМОВНИК: 

______________________________________
(повне найменування
______________________________________
окружної виборчої комісії,
______________________________________
адреса місцезнаходження)
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові голови
(заступника голови) комісії)
__________________
(підпис)

М. П.

ВИКОНАВЕЦЬ:
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________
адреса місця проживання,
______________________________________
контактний телефон)________________
(підпис)
Додаток 2
до Порядку


ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) проживає ___________________________________________________________________,
(адреса місця проживання)
паспорт: серія ____________ номер ______________________________________________, виданий
_____________________________________________________________________________________,
(ким і коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податку ____________________________________,
про те, що він (вона) на підставі договору про виконання обов'язків члена виборчої комісії з виборів народних депутатів України
від ___ ____________ 20__ р., укладеного з _______________________________________________
(назва окружної виборчої комісії)
одномандатного виборчого округу N _____ з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р. виконував (виконувала) обов'язки члена виборчої комісії під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України відповідно до частин шостої і сьомої статті 47Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Довідку видано для подання за вимогою.Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії

М. П.


_____________
(підпис)


_________________
(ініціали, прізвище)
env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це


Новини по темі:
01.12.21 Уряд вніс зміни до карантинної постанови: головне 24 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №1236, посиливши карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян.
01.12.21 Нові заставки з календарем робочого часу на грудень Ось ми і на фінішній прямій цілого року, дорогі колеги
29.11.21 Чим грають діти успішних батьків Зайняті мами часто переживають почуття провини від того, що приділяють дитині недостатньо часу. Робота, звіти, зустрічі віднімають усі сили в гонитві за матеріальними статками й кар'єрним зростанням. Що залишається? Залишається контрольна функція – перевірити уроки, покласти спати, відвести в секцію. На розвиток і навчання, на істинно важливе спілкування просто не залишається часу.
коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн