Нашi сайти:

Гарантії працівникам шкіл в оплаті праці та при наданні щорічної відпустки

Оплата праці працівників установ і закладів освіти, зокрема секретаря та прибиральників службових приміщень, здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі Інструкція), та наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».


Пунктом 64 Інструкції (з урахуванням статті 50 Кодексу законів про працю України) передбачено, що тривалість робочого часу працівників, для яких цим пунктом не передбачено скороченої її тривалості,  становить 40 годин на тиждень. Отже, для прибиральників службових приміщень та секретаря встановлено 40-годинний робочий тиждень.

Завдання та обов'язки прибиральника службових приміщень, які мають виконуватися працівником протягом 8-годинного робочого дня, визначені пунктом 120 Кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затверджених наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336.

Відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205, посада прибиральника службових приміщень в школі вводиться з розрахунку 0,5 штатної посади на кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу. За певних умов передбачено введення додаткових штатних посад прибиральників. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей.

Варто зазначити, що зазначені норми площі не є нормами прибирання, а застосовуються для розрахунку необхідної для закладу кількості посад.

Згідно з пунктом 2 Інструкції умови оплати праці спеціалістів структурних підрозділів та окремих працівників закладів освіти, для яких вони не передбачені цією Інструкцією, встановлюються відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей народного господарства.

Умови оплати праці медичної сестри передбачені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 5.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Відповідно до абзацу «ґ» підпункту 3 пункту 4 наказу № 557 та аналогічної норми пункту 3.4.7 наказу № 308/519 за використання працівниками в роботі дезінфікувальних засобів їм установлюється в обов’язковому порядку доплата у розмірі 10% посадового окладу незалежно від назви посади, зокрема прибиральникам службових приміщень та сестрам медичним.

Разом з тим, відповідно до пункту 33 та додатку № 9 до Інструкції, а також пункту 7.2.3 та додатку № 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки керівники закладів освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати працівникам, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу).

Підпунктом 1.159 додатку № 9 до Інструкції та додатку № 2 до Галузевої угоди передбачено, що роботи з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також їх використанням віднесено до видів робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі до 12%. 

Зазначені доплати встановлюються відповідно до Положення про порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці Порядку додаткової оплати за несприятливі умови праці в установах і організаціях системи освіти, затвердженого Додатком № 9 до Інструкції.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці»  розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати

Частиною другою цієї статті встановлено, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Інші виплати, зокрема доплата за вислугу років та надбавка за складність і напруженість у роботі, включаються до мінімальної заробітної плати, розмір якої, починаючи з 1 січня 2017 року, становить 3200 гривень.

Разом з тим, з метою диференціації оплати праці працівників, які отримують однакову заробітну плату на рівні мінімальної, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 керівникам навчальних закладів надано право забезпечити диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності та умов виконуваної роботи. Аналогічне зобов’язання  передбачене пунктом 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557».

Стосовно виплати допомоги на оздоровлення, то відповідно до п.п. б п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від  30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надано право надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Аналогічні норми для працівників освіти та охорони здоров’я передбачені у вищезазначених галузевих наказах (п.п.5 пункту 4 та п. 5.11 відповідно). 

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праціпрацівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачено, що з 1 січня 2012 р. медичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Норма про забезпечення надання всім категоріям працівників матеріальної допомоги, зокрема на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік також передбачена пунктом 8.3.2 Галузевої угоди.

Щодо тривалості відпустки медичної сестри, секретаря та прибиральника службових приміщень, то відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до п. 133 розділу XVII. «Охорона здоров'я, освіта та соціальна допомога» Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290, молодшим спеціалістам з медичною освітою закладів освіти надається щорічна додаткова відпустка максимальної тривалості 7 календарних днів.

Працівникам з ненормованим робочим днем надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою, як це передбачено частиною другою статті 8 Закону України «Про відпустки».  

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Пунктом 5.3.10 Галузевої угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, який є додатком до цієї Угоди.

Цим Орієнтовним переліком передбачені посади друкарки та середнього і молодшого медичного персоналу. Разом з тим переліком не обмежено коло осіб, яким може надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день.

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 №7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», передбачено, що конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу (пункт 3).

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 № 100, яким зокрема передбачено коригування заробітної плати за проміжок часу до підвищення посадових окладів за рішенням Уряду за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зокрема за час відпустки.

Щодо здійснення виплат відповідно до законодавства та диференціації оплати праці, то фінансове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Підпунктом 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» місцеві державні адміністрації зобов’язано забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

 Пунктом 3 цієї постанови державним адміністраціям доручено забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат, а також затвердити план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2% доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1% видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.
 
Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Наш сайт корисний для вас?

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі (15)
читач
04.08.2017
Чи правильно те що в сільській школі не виплачують матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні відпустки техперсоналу,зокрема технікам, прибиральникам,відмова- не положено.Де це записано???
керр читач
04.08.2017
матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні відпустки техперсоналу не передбачено, але передбачено в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік
Аня
04.08.2017
Я работаю в детском садике помощником воспитателя , нам не дают материальную помощь и оздоровительных !!! Правильно это подскажите пожалуйста!!!!И куда обращаться в случае чтоб выплатили?
Вадим Аня
04.08.2017
Для педпрацівників допомога на оздоровлення це виплата, гарантована ст. 57 ЗУ "Про освіту" . Помічник вихователя не відноситься до педагогічних посад , тому і обовязковість виплати оздоровчих чинним законодавством не передбачена, лише при умові наявності коштів і на підставі наказу керівника . Так що всі ваші звернення в інші інстанції будуть марними.
читач
04.08.2017
дякую за розяснення, але виходить так ,що за цілий рік коштів на цю нещасну матеріальну ( оклад 1744,00)не передбачено, проте на щомісячні премії керівництву і педперсоналу є і не один посадовий оклад, виходить техперсонал не люди,їм не треба оздоровлюватися
Вадим читач
04.08.2017
А тут уже інший нюанс.Педпрацівники фінансуються з держбюджету за рахунок освітньої субвенції , а тех.персонал та інші спеціалісти з місцевого бюджету. От і виходить такий дисбаланс.
Коля читач
06.08.2017
Техперсонал - це люди, але це некваліфіковані працівники, яких зараз на ринку праці хоч отбавляй. Тому керівництво вважає, що виплачувати їм мат. допомогу немає сенсу.
катя
07.08.2017
техперсонал - це такі ж люди як і керівництво, щей кращі. Тому що подивишся які спеціалісти працюють на керівних посадах, то хочеться плакати.......А оплата праці залежить від нашого керівництва,тому що закони пишуть під себе.....
вв
07.08.2017
Господи, що це за поділ люди-не люди, як вам не подобається політика по преміям то звільняйтесь! А як не звільняєтесь, значить щось вас там тримає більш важливе чим одноразова премія.
читач~вв
07.08.2017
поділ між людьми відбувається хоч не хоч ,а людині працездатного віку десь треба працювати ,щоб вижити ,думати де би підробляти ,бо не знаю чи ви пробували прожити на мінімальну зарплату,ви напевно один із тих хто цього не відчуває,таких в нашій державі хватає ,хоча більшість на межі бідності
вв читач~вв
08.08.2017
все було! і мінімальна без індексації, на яку не було фінансування, і підроботка за 100-200 доларів раз 2-3 місяці, які щоб заробити працювала щодня після роботи та на вихідних. відчай - це просто психологічні грати.
Оля
11.07.2018
Чи положені оздоровчі для медичноі сестри школи.Мені сказали що ні,хоча в інших школах дають.
Tasha
13.10.2018
Якщо звільняться усі прибиральники, хто буде мити підлогу, вікна,панелі ,парти та туалети?! Напевно вчителі з вищою кваліфікацією.
Вікторія Tasha
29.10.2018
Ніхто нікого не повинен принижувати. Педагогічний працівник потратив свої молоді роки, щоб здобути освіту ( 5 років). А про що думав некваліфікований працівник? Вирішував свої, не пов язані з освітою, проблеми . Друзі, треба НАВЧАТИСЯ!!!
Ольга Вікторія
22.12.2018
О так, я навчалася, в мене вища освіта, але чомусь завідувач бібліотекою теж відноситься до техперсоналу!!
У нашій школі є прибиральниця з медичною освітою, секретар з двома вищими освітами ... - та всі ми техперсонал!
Так що саме ви мали на увазі коли писали, що техперсонал не має ніякої освіти!?
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі