Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.09.14
45497 0
Друкувати
Обране

Благодійна допомога у вигляді робіт та послуг: як правильно оформити

Благодійники запропонували виконати ремонт приміщення нашої установи та погасити заборгованість за комунальні послуги як благодійну допомогу. Як правильно оформити отримання такої допомоги? Чи потрібно складати і подавати Довідку про надходження в натуральній формі у разі отримання благодійної допомоги у вигляді робіт та послуг?


Бюджетні установи мають право отримувати благодійні внески, гранти та дарунки. Тобто вони можуть бути набувачами всіх видів добровільної безповоротної та безоплатної допомоги. Особливо актуальним питання одержання допомоги від благодійників стало в умовах дефіциту бюджетних коштів. При цьому благодійна допомога може надходити як у грошовій, так і в натуральній формі. Однак про все по порядку.

Передусім зазначимо, що вимоги до отримання, використання та обліку благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб встановлено Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222 (далі — Порядок № 1222). Благодійники можуть надавати благодійні внески набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійник не зазначив конкретні цілі використання коштів, шляхи їх спрямування визначає керівник установи. Причому напрямки використання благодійних внесків визначають виходячи з першочергових потреб установи, пов’язаних виключно з її основною діяльністю (п. 2 Порядку № 1222). Саме цільове використання благодійної допомоги інспектори перевіряють у першу чергу. Проте у разі одержання допомоги у вигляді робіт чи послуг це питання відходить на другий план, тоді як більшого значення набуває перевірка правильності обліку такої допомоги. Про це й піде далі мова.

Нагадаємо, що допомога, отримана установою від благодійників (незалежно від її форми), належить до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ, що у свою чергу є складовою спеціального фонду бюджету (ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI,далі — БКУ). Такі надходження не мають постійного характеру. Їх планують лише у випадках, визначених рішеннями КМУ, укладеними угодами, зокрема міжнародними, календарними планами проведення централізованих заходів тощо. Відтак у разі фактичного отримання благодійної допомоги необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями. Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копію довідки Держказначейської служби про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки та довідки про зміни до кошторису. Копії цих довідок обов’язково мають бути завірені відповідним органом Держказначейської служби. На це вказує п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Розпорядники бюджетних коштів зобов’язані здійснювати операції у натуральній формі в межах планових показників та відображати їх у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Ця вимога передбачена п. 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938 (далі — Порядок № 938), та п. 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407 (далі — Порядок № 1407).

Зауважимо, що з метою врахування операцій, проведених у натуральній формі, у бухгалтерському обліку та консолідованому звіті про виконання державного і місцевих бюджетів їх умовно прирівнюють до надходжень та касових видатків. У зв’язку з цим розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають Довідку про надходження у натуральній формі. Форма останньої наведена в додатку 22 до Порядку № 938 та в додатку 34 до Порядку № 1407. На підставі цієї Довідки органи Держказначейської служби відображають операції в натуральній формі в обліку з виконання бюджету. Бюджетні установи, у свою чергу, отримують виписку з рахунку на підтвердження зарахування та списання (касові видатки) цих сум зі спеціальних реєстраційних рахунків.

З цього моменту власне і починаються проблеми. Зокрема, невідображення в обліку і звітності бюджетної установи благодійної допомоги, одержаної у вигляді робіт та послуг, залишається одним з найпоширеніших порушень (п. 13.7 Методичних рекомендацій щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України, затверджених наказом Держфінінспекції від 14.12.2011 р. № 90).

Справа в тому, що на практиці у разі виконання робіт чи надання послуг благодійником бюджетні установи не завжди складають довідку про надходження у натуральній формі. Тим самим вони порушують бюджетне законодавство, а конкретно — вимоги щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів (п. 33 ч. 1 ст. 116 БКУ). Адже всі надходження та витрати бюджету відповідно до ч. 5 ст. 56 БКУ слід відображати на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Причому всі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально. Більше того, необхідність документування господарських операцій під час їх здійснення або безпосередньо після їх завершення передбачена ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Майте на увазі, що наслідком недотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів є застосування заходу впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ).

І хоча чинне законодавство не дає чіткого визначення терміна «операція в натуральній формі», логічно припустити, що такою є будь-яка господарська операція, не пов’язана з обігом грошових коштів у готівковій чи безготівковій формі. Зважаючи на це, надходження благодійної допомоги у вигляді робіт та послуг слід розглядати саме як операцію у натуральній формі. Дійсно, у випадку, коли бюджетна установа отримує таку благодійну допомогу, грошові розрахунки між нею та благодійником не проводяться. І навіть якщо благодійник перераховує кошти за виконані роботи (надані послуги) третій особі, набувач благодійної допомоги фактично залишається осторонь цих розрахунків.

Увага! У разі отримання благодійної допомоги у вигляді робіт чи послуг, бюджетна установа обов’язково повинна подати до органу Держказначейської служби Довідку про надходження у натуральній формі.

Не варто забувати і про відображення одержаної благодійної допомоги (у тому числі у вигляді робіт та послуг) у бюджетній звітності. Зокрема, установи, котрі одержали допомогу від благодійника, зобов’язані скласти «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2д, № 4-2м). Пряму вказівку на це містить п.п. 3.5.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44. Зверніть увагу, що квартальний звіт слід подати не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний — не пізніше 22 січня наступного року.

Далі перейдемо до відображення операцій, пов’язаних з надходженням благодійної допомоги у вигляді робіт та послуг, у бухгалтерському обліку установи. Так, підставою для оприбуткування такої допомоги, як правило, є Акт приймання-передачі виконаних робіт. Натомість якщо благодійник перерахував кошти в рахунок оплати за спожиті бюджетною установою послуги (наприклад, комунальні), підтвердним документом буде квитанція (платіжне доручення) з відміткою про оплату благодійником відповідних послуг.

Що стосується формування бухгалтерських проводок в облікових регістрах, то в цьому питанні необхідно керуватися Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженою наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611. За загальним правилом, надходження благодійної допомоги у натуральній формі відображають за дебетом субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» та кредитом субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Разом із цим касові видатки за такими надходженнями показують за дебетом субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» та кредитом субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень».

Для обліку операцій з нарахування доходів спеціального фонду, у тому числі отриманих у вигляді благодійної допомоги, призначений меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ». Його форма затверджена наказом Держказначейства «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 р. № 68. При цьому на кожен вид доходів спеціального фонду доцільно відкривати окремі меморіальні ордери, які нумерують відповідно № 14-1, 14-2, 14-3 і т. д.

Далі для наочності розглянемо кілька умовних прикладів.

 

Приклад 1. Загальноосвітня школа отримала допомогу від благодійника у вигляді капітального ремонту приміщення навчального закладу (відновлено зовнішню штукатурку будівлі та пофарбовано фасад). Вартість ремонту з урахуванням витратних матеріалів становить 18500 грн. Ремонтні роботи прийняті на підставі Акта приймання-передачі виконаних робіт.

Після завершення капітального ремонту було оформлено Акт прийняття-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів за типовою формою № ОЗ-2 (бюджет). Відомості про ремонт також знайшли своє відображення у відповідній Інвентарній картці обліку основних засобів типової форми № ОЗ-6 (бюджет).

 

Установа в бухгалтерському обліку ці операції повинна відобразити так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт

324

712*

18500

364

324

18500

812

364

18500

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі.

 

Приклад 2. Загальноосвітній навчальний заклад одержав благодійну допомогу. Зокрема, благодійник погасив заборгованість навчального закладу перед електропостачальником за спожиту електроенергію в сумі 4000 грн. На підтвердження платежу благодійник передав до бухгалтерії бюджетної установи копію квитанції про сплату.

 

На рахунках бухгалтерського обліку зазначені операції слід відобразити так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримані послуги як благодійна допомога

324

712*

4000

364

324

4000

812

364

4000

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі.

 

Також звернемо вашу увагу на застосування КЕКВ під час отримання благодійної допомоги та складання Довідки про надходження в натуральній формі.

Вимоги до здійснення видатків бюджетними установами за відповідними КЕКВ залежно від економічної суті платежів установлено Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333). Тож відображаючи видатки за надходженнями у натуральній формі, слід передусім керуватися нормами цього нормативного документа. Так, видатки на проведення капітального ремонту потрібно проводити за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», а оплату електроенергії ­ — за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії». Підставою для цього є пп. 3.1.3.2 та 2.2.7.3 Інструкції № 333, відповідно.

І на завершення наведемо приклад заповнення Довідки про надходження в натуральній формі.

довідка

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.