Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.02.15
21977 2
Друкувати
Обране

Індексація необоротних активів у 2015 році: проводити чи ні?

Це запитання є абсолютно закономірним, особ­ливо беручи до уваги офіційний індекс інфляції за 2014 рік — 124,9 %. А як ми пам’ятаємо, раніше саме значення цього показника було визначальним для проведення або непроведення індексації необоротних активів. Зокрема, індексація вартості необоротних активів здійснювалася у разі, якщо коефіцієнт індексації перевищував одиницю (індекс інфляції перевищував 110 %).


Нагадаємо, що основним нормативним документом, який регулював питання індексації необоротних активів у бюджетних установах, було Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — Положення № 611). А безпосередньо порядок проведення індексації вартості груп необоротних активів визначався п.п. 146.21 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

З 1 січня 2015 року Положення № 611 втратило свою чинність на підставі п. 2 наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 25.11.2014 р. № 1163. Поруч із цим починаючи з нового року з ПКУ зникла і норма, яка надавала платникам податку на прибуток право щорічно проводити індексацію вартості основних засобів.

На зміну Положенню № 611 прийшло НП(С)БО 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202(далі — НП(С)БО 121). Проте в останньому навіть найменшої згадки про індексацію необоротних активів немає. Відтак з 1 січня 2015 року проводити щорічну індексацію вартості груп необоротних активів не потрібно.

З цим розібралися. Однак постає запитання: як бути, якщо балансова вартість об’єкта основних засобів значною мірою відрізняється від його реальної ринкової вартості, скажімо, у зв’язку з розвитком інфляційних процесів? Ситуація цілком реалістична. І вирішити її можна шляхом переоцінки первісної вартості та суми зносу об’єкта основних засобів.

Власне поняття переоцінки необоротних активів для бухгалтерів бюджетних установ не нове. Так, питанню зміни вартості необоротних активів та їх переоцінці був присвячений розд. VII Положення № 611. Але якщо раніше порядок переоцінки необоротних активів для бюджетних установ був досить розмитим і повсякчас викликав запитання, то нині він набув більшої конкретизації і чіткості.

На сьогодні методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації щодо переоцінки основних засобів визначені в розд. ІІІ НП(С)БО 121. Водночас Мінфін деталізував норми НП(С)БО 121 у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основ­них засобів суб’єктів державного секторузатверджених наказом від 23.01.2015 р. № 11 (далі —Методичні рекомендації).

Отже, бюджетні установи відповідно до п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121 можуть переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. При цьому порогом суттєвості є 10-відсоткове відхилення залишкової вартості від справедливої вартості об’єкта основних засобів.

Зауважимо, що під справедливою вартістю розуміють суму, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 розд. І НП(С)БО 121). Інакше кажучи, це ринкова вартість об’єкта основних засобів на конкретну дату. Але хто має визначати цю вартість та на підставі чого слід це робити — поки що залишається під питанням.

Проте безпосередньо переоцінці необоротних активів має передувати погодження рішення з цього приводу з органом, уповноваженим управляти об’єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено. Ця вимога зафіксована в п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121.

Увага! Установи нижчого рівня обов’язково погоджують рішення щодо проведення переоцінки з установою вищого рівня за відомчою підпорядкованістю. А бюджетні установи подвійного підпорядкування зобов’язані погоджувати рішення з приводу переоцінки з установою вищого рівня, яка затверджує кошторис (п. 1 розд. VII Методичних рекомендацій).

Варто також мати на увазі: якщо виникає потреба у переоцінці одного з об’єктів основних засобів, то одночасно слід проводити переоцінку всіх об’єктів відповідної групи основних засобів.

Важливо! Малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, амортизація вартості яких здійснюється за методом «50 % / 50 %» (амортизація у розмірі 50 % первісної вартості нараховується в першому місяці передачі у використання та решта 50 % — у місяці вилучення з активів), переоцінці не підлягають.

Далі поговоримо про порядок визначення переоціненої первісної вартості та суми зносу об’єкта основних засобів. Зокрема, ці показники обчислюють шляхом множення відповідно первісної вартості і суми зносу такого об’єкта на індекс переоцінки. У свою чергу, індекс переоцінки визначають діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо ж залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то його переоцінену залишкову вартість визначають додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості. Сума зносу об’єкта при цьому залишається незмінною. До речі, для об’єктів, які продовжують використовуватися, одночасно слід визначати і їх ліквідаційну вартість. Такий порядок визначення переоцінки передбачений п. 5 розд. ІІІ НП(С)БО 121 та п. 4 розд. VII Методичних рекомендацій./p>

Дані про переоцінку (зміна вартості і суми зносу) обов’язково мають знайти своє відображення у регістрах аналітичного обліку основних засобів. Причому суму дооцінки залишкової вартості основ­них засобів слід відносити на збільшення капіталу в дооцінках, а суму уцінки — до складу витрат звітного періоду.

Зверніть увагу ще на такі два нюанси (п. 8 розд. ІІІ НП(С)БО 121):

1) якщо дооцінці передувала уцінка основних засобів, то сума такої дооцінки визнається доходами установи у сумі, що не перевищує суми попередньої уцінки. Суму такого перевищення слід зараховувати до капіталу в дооцінках звітного року;

2) якщо уцінці передувала дооцінка основних засобів, то суму такої уцінки відносять на зменшення капіталу в дооцінках, але не більше суми дооцінки. А різницю між сумою уцінки і дооцінки включають до складу витрат звітного періоду.

При відображенні на рахунках бухгалтерського обліку операцій з переоцінки необоротних активів насамперед слід керуватисяТиповою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, затвердженою наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (пп. 1.11 — 1.14).

Одним із ключових моментів щодо переоцінки необоротних активів також є періодичність її проведення. Пам’ятайте, що переоцінку об’єктів основних засобів слід здійснювати з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої.

Зрештою, порядок проведення переоцінки вартості необоротних активів ми з’ясували. Та не зрозумілим залишається, хто ж має здійснювати переоцінку. Адже про постійно діючу комісію, яка б займалася цим, ані в НП(С)БО 121, ані в Методичних рекомендаціях — жодного слова. Водночас у випадку переоцінки основних фондів у цілях бухгалтерського обліку абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-ІІІ (далі —Закон № 2658) передбачено обов’язкове проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Натомість Фонд держмайна свого часу у листі від 01.10.2013 р. № 10-36-12442 дійшов висновку, що бюджетні установи можуть самостійно проводити переоцінку вартості необоротних активів (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 40). Однак тоді Фонд держмайна у своїх роз’ясненнях опирався на діючі у 2013 році нормативно-правові акти. Нині ж більшість із них утратили чинність. Тож нам залишається чекати офіційних пояснень із цього приводу від уповноважених органів.

Щоб остаточно розібратися з відмінностями між індексацією та переоцінкою вартості необоротних активів, пропонуємо вашій увазі таблицю-порівняння:

 

Порівняння основних вимог до проведення індексації та переоцінки вартості необоротних активів

Вимоги до проведення

Індексація необоротних активів

(як було)

Переоцінка необоротних активів

(як стало)

1

2

3

1. Підстава для проведення

Індексація первісної вартості груп необоротних активів проводиться у разі, якщо коефіцієнт індексації (див. п. 3 цієї таблиці) перевищує одиницю(тобто якщо річний індекс інфляції більше 110 %). Така вимога була передбачена п.п. 146.21 ПКУ*

Переоцінку об’єкта основних засобів проводять у разі, якщо залишкова вартість такого об’єкта суттєво (на 10 % і більше) відрізняється від його справедливої вартості (п. 3 розд. ІІІ НП(С)БО 121)

2. Строки проведення

Індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів (крім об’єктів житлового фонду) проводиться протягом I кварталу наступного звітного року (п. 7.3 Положення № 611**)

Не визначено

3. Порядок розрахунку

Індексація проводиться відповідно до коефіцієнта індексації, який визначається за формулою:

Кі = [I(а - 1) - 10] : 100,,

де І(а - 1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

При проведенні індексації одночасно індексується сума зносу, нарахованого на необоротні активи, що склалася на момент проведення індексації (п.п. 146.21 ПКУ*).

Проіндексована первісна вартість об’єкта та сума зносу розраховуються за формулами:

Проіндексована вартість  = Первісна вартість х Кі;

Проіндексована сума зносу  = Сума нарахованого зносу х Кі

Переоцінена первісна вартість та сума зносу об’єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість:

Іп = Вс : Вз,

де Вс — справедлива вартість об’єкта;

Вз — залишкова вартість об’єкта.

ВВідповідно формули розрахунку переоціненої первісної вартості об’єкта та суми зносу матимуть такий вигляд:

Переоцінена вартість = Первісна (відновлювальна) вартість х Іп;

Переоцінена сума зносу == Сума нарахованого зносу х Іп.

3. Порядок розрахунку

 

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість (п. 5 розд. ІІІ НП(С)БО 121)

4. Хто проводить

Індексацію необоротних активів установ проводитьпостійно діюча комісія, яка призначається наказом керівника установи щорічно і діє протягом року у складі: — керівника або заступника (голови комісії); — головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких бухгалтерська служба не утворюється, спеціаліста, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби), працівника централізованої бухгалтерії (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями);

— особи, на яку покладено відповідальність за збереження необоротних активів;

— інших посадових осіб (на розсуд керівника установи) (п. 7.4 Положення № 611**)

Переоцінку об’єктів основних засобів мають здійснювати суб’єкти оціночної діяльності***:

— суб’єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;

— органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі (ст. 5 і 7 Закону № 2658)

5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку

Відомості про зміну первісної вартості та суми зносу необоротних активів заносять до регістрів аналітичного обліку. Інформацію про зміну первісної вартості та суму нарахованого зносу відображають в Інвентарній картці обліку основних засобів у бюджетних установах за формою № ОЗ-6 (бюджет)

Результат дооцінки вартості необоротних активів після проведення індексації відносять на збільшення фонду в необоротних активах за їх видами, а результат уцінки — на зменшення фондув необоротних активах

Суму дооцінки залишкової вартості основних засобів слід відносити на збільшення капіталу в дооцінках, а суму уцінки — до складувитрат звітного періоду (п. 7 розд. ІІІ НП(С)БО 121)

* Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, у редакції від 25.12.2014 р.

** Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, у редакції від 02.04.2014 р.

*** Оскільки на сьогодні відсутні роз’яснення, які б спростували вимогу ст. 7 Закону № 2658 щодо обов’язкового проведення переоцінки необоротних активів суб’єктами оціночної діяльності, вважаємо за доцільне керуватися нормами чинного законодавства.

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(2)
наталія
07.04.2015
що потрібно в бюджетних установах нараховувати в 1 кварталі на основні засоби знос чи індексацію?
Алена
07.04.2015
Наталія, зверніться, будь ласка, з Вашим питанням на форум http://budget.factor.ua/viewtopic.php?f=17&t=1967
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
40
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.