Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.10.21
884 0
Друкувати
Обране

Інвентаризація-2021: готуємося до проведення

Як правильно оформити наказ про проведення річної інвентаризації? В які строки проводити інвентаризацію та станом на яку дату? Як бути, якщо декілька членів інвентаризаційної комісії на лікарняному? Чи можна провести інвентаризацію за відсутності матеріально відповідальної особи? Відповіді на ці та інші запитання — у нашій статті.


Щорічно перед складанням річної фінансової звітності необхідно проводити інвентаризації активів та зобов’язань установи (ч. 1 ст. 10 Закону про бухоблік, абз. 2 п. 7 Положення № 8791). Це «залізо-бетонне» правило і жодних винятків із нього немає.

1 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879.

УВАГА!

Проведення річної інвентаризації носить обов’язковий характер

Зумовлено це насамперед тим, що перед складанням річної фінзвітності неодмінно слід не просто підбити підсумки, але й підтвердити достовірність даних бухобліку. І саме під час інвентаризації є можливість виявити та виправити допущені помилки, усунути лишки або нестачі, а також позбутися того, що давно втратило споживчі властивості тощо.

Що перевіряти?

В ідеалі річна інвентаризація має бути суцільною (п. 7 розд. І Положення № 879). Тобто вона повинна охопити всі активи та зобов’язання установи. Не є винятком і об’єкти, які передано в прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації чи ремонті. Звісно ж, слід перевірити і все те, що обліковується поза балансом (активи у тимчасовому користуванні, розпорядженні або зберіганні установи тощо).

Однак у цьому питанні є одне АЛЕ. Так, Положенням № 879 визначено низку активів, які можна перевіряти один раз на три роки. Далі про це детальніше.

Коли проводити?

Загальні строки

Інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності має завершитись до 31 грудня звітного року. А от розпочинати її до 1 жовтня не слід. Ба більше, для деяких видів активів та зобов’язань передбачено ще більш пізні строки перевірки — не раніше 1 листопада. Такі обмеження встановлено нормами п. 10 розд. І Положення № 879).

Для наочності строки проведення річної інвентаризації різних видів активів та зобов’язань наведемо у таблиці.

Строки проведення річної інвентаризації

Об’єкт перевірки

Строк перевірки

Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій) з урахуванням особливостей

Протягом трьох місяців до дати балансу (з 1 жовтня до 31 грудня)

Запаси (крім незавершеного виробництва, напівфабрикатів тощо)

Поточні біологічні активи

Дебіторська та кредиторська заборгованості

Витрати і доходи майбутніх періодів

Зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)

Незавершені капітальні інвестиції

Протягом двох місяців до дати балансу (з 1 листопада до 31 грудня)

Незавершене виробництво, напівфабрикати

Фінансові інвестиції, грошові кошти, кошти цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з ЄСВ

Автомобілі та інші ОЗ, які відбули у тривалі рейси, а також інші матеріальні цінності, які та на момент інвентаризації будуть знаходитися поза установою

До їх тимчасового вибуття

Особливості

Земельні ділянки, будівлі, споруди та інших нерухомих об’єктів

Один раз на три роки

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Щороку в обсязі не менше 30 % з повним охопленням протягом трьох років

Музейні цінності

У строки, визначені Мінкультури*

Бібліотечні фонди

Протягом року**

Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння в приладах, обладнанні та інших виробах

Одночасно з інвентаризацією таких активів

* З урахуванням періодичності, визначеної п. 3 розд. VII Інструкції № 5802.

** За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризація може проводитись протягом п’яти років зі щорічним охопленням не менше 20 % одиниць, а понад 500 тис. одиниць — протягом десяти років зі щорічним охопленням мінімум 10 % одиниць.

2 Інструкція з організації обліку музейних предметів, затверджена наказом Мінкультури від 21.07.2016 № 580.

Конкретні строки

Конкретні періодичність та строки проведення річної інвентаризації визначає керівник установи у своєму розпорядчому документі.

ВАЖЛИВО!

Визначені в розпорядчому документі строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати строків, установлених Положенням № 879

Безперечно, при визначенні конкретних строків інвентаризаційного контролю у вашій установі необхідно враховувати обсяги перевірки.

Також у розпорядчому документі потрібно обов’язково зазначити, станом на яку дату буде проведено перевірку фактичного стану та наявності активів і зобов’язань.

Але станом на яку ж дату слід проводити інвентаризацію: на останній день звітного місяця чи на перше число наступного? Вважаємо, що правильно здійснювати інвентаризацію станом на останнє число відповідного місяця. Адже річна інвентаризація має чітку прив’язку до дати балансу. Саме від дати балансу встановлено строки, в який має буди проведено інвентаризацію конкретних об’єктів перед складанням річної фінансової звітності, в п. 10 розд. І Положення № 879. У свою чергу, баланс суб’єкта державного сектору складається на кінець останнього дня звітного періоду (п. 7 розд. ІІІ НП(С)БО 1013).

3 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2012 № 1541.

Зверніть увагу: інвентаризацію конкретних об’єктів слід розпочинати після дати, на яку її призначено. Наприклад, згідно з наказом керівника інвентаризацію проводять станом на 30.11.2021. У такому разі безпосередньо перевірка визначених об’єктів має проходити в грудні (скажімо, з 02 по 16 грудня 2021 року).

Виняток: інвентаризація готівки в касі установи здебільшого має раптовий харкактер (п. 5 розд. II Положення № 879). Тому готівкові кошти інвентаризують станом на дату фактичної перевірки (наприклад, 1 листопада станом на 01.11.2021).

Хто перевіряє?

Керівник установи має наділити певних працівників повноваженнями щодо проведення річної інвентаризації. Для цього він на підставі розпорядчого документа створює інвентаризаційну комісію (п. 1 розд. ІІ Положення № 879).

До речі, така комісія може бути й постійною діючою. Тобто створеною не тільки для проведення річної інвентаризацій, а й для здійснення інвентаризаційного контролю в інших передбачених законодавством випадках.

Якщо ж у вашій установі вже є така постійно діюча комісія, у наказі про проведення чергової річної інвентаризації достатньо зазначити реквізити відповідного розпорядчого документу щодо її створення.

До числа членів комісії з інвентаризації можна включити такі категорії працівників:

• представників апарату управління (наприклад, керівників структурних підрозділів);

• представників бухгалтерської служби;

• інших досвідчених працівників, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та нюанси первинного обліку (наприклад, інженерів, технологів, економістів, бухгалтерів тощо).

Очолює комісію з інвентаризації керівник установи (його заступник) або керівник підпорядкованого структурного підрозділу, уповноважений керівником установи.

Якщо обсяг робіт для проведення інвентаризації великий, керівник установи може додатково створити робочі інвентаризаційні комісії (п. 2 розд. ІІ Положення № 879). Такі комісії також утворюються на підставі наказу керівника. Таким чином, забезпечується раціональний розподіл обов’язків з проведення інвентаризації та її оперативне здійснення.

До речі, у разі створення робочих інвентаризаційних комісій основна комісія з інвентаризації перебирає на себе переважно організаційні та контролюючі функції (п. 2.5 розд. ІІ Положення № 879). Утім, установлення причин понаднормативних нестач і втрат активів, а також надання пропозицій щодо їх урегулювання здійснює саме основна комісія.

Застереження: до складу інвентаризаційної комісії не можна включати матеріально відповідальних осіб (далі — МВО) для перевірки активів, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні.

Формально це обмеження стосується складу робочих інвентаризаційних комісій (абз. 2 п.п. 2.4 розд. ІІ Положення № 879). Однак вважаємо за доцільне дотримуватися цього принципу й при формуванні основної комісії з інвентаризації.

І запам’ятайте правило № 1: інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії та у присутності МВО. Це чорним по білому прописано в абз. 5 п. 1 розд. ІІ Положення № 879.

Ба більше, всі інвентарні описи та акти інвентаризації мають бути підписані всіма членами інвентаризаційної комісії та МВО (п. 18 розд. ІІ Положення № 879). Тож відсутність хоча б одного члена комісії при здійсненні інвентаризації може стати формальною підставою для визнання її результатів недійсними.

А якщо форс-мажор…

Відсутній член комісії

Як бути у разі відсутності члена комісії чи її голови? Керівник установи може оновити склад інвентаризаційної комісії (робочої комісії). Свого часу про таку можливість зазначили фахівці Мінфіну у своєму офіційному роз’ясненні (лист від 15.12.2003 № 31-04200-30-23/191). Для цього слід на підставі розпорядчого документа внести зміни до складу комісії, у зв’язку з відсутністю одного з них. Адже будь-які форс-мажорні обставини не повинні стати на заваді річної інвентаризації.

Інший варіант — призупинити інвентаризацію (якщо її вже розпочато) або відтермінувати. Звісно ж, цей варіант підходить, якщо часу вдосталь. Інакше дивись «пункт перший».

Відсутня МВО

Якщо встановлені строки проведення інвентаризації відповідних активів добігають кінця, а МВО ще перебуває на лікарняному, перенесіть їх на більш пізній строк. У цьому разі також знадобиться розпорядчий документ керівника установи. І фактично це єдиний варіант. Адже замінити МВО кимось іншим навряд чи вдасться. А якщо під час інвентаризації буде виявлено порушення і справа дійде до суду, використати матеріали інвентаризації в суді не вийде.

До речі, відповідні прецеденти вже мали місце у вітчизняній судовій практиці (постанова Апеляційного суду Закарпатської області від 20.08.2018 № 76164600 у справі № 308/8854/16-ц).

На підставі якого документа проводити?

Керівник установи має оформити розпорядчий документ — наказ про проведення річної інвентаризації.

У цьому наказі слід визначити:

• мету оформлення розпорядчого документу;

• конкретні строки (тривалість) проведення інвентаризації активів та зобов’язань з уточненням дати, станом на яку мають бути враховані фактичні дані та дані обліку;

• відповідальних за організацію та проведення інвентаризації осіб (інвентаризаційна комісія, робоча інвентаризаційна комісія) з посиланням на розпорядчий документ, якщо склад інвентаризаційної комісії затверджено окремим наказом.

До речі, віднедавна оформлення наказів слід здійснювати з урахуванням вимог ДСТУ 4163:20204.

4 Національний стандарт «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163:2020, затверджений наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144.

Зразок наказу про проведення річної інвентаризації — нижче.

ВИСНОВКИ

• Об’єкти інвентаризації, склад інвентаризаційної комісії та конкретні строки її проведення визначає керівник установи у своєму розпорядчому документі

• За відсутності голови або членів комісії з поважних причин слід оновити склад комісії на підставі наказу керівника установи

• За відсутності МВО доцільно перенести інвентаризацію на інший строк

• Наказ про створення інвентаризаційної комісії та наказ про проведення інвентаризації оформлюйте з урахуванням вимог ДСТУ 4163:2020

Крот Юлія

Бюджетна бухгалтерія, жовтень, 2021/№ 38

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.