Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.10.15
19407 2
Друкувати
Обране

Придбання матеріальних цінностей для подальшого їх перерозподілу, передачі

Упровадження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БОДС) змушує бухгалтерів бюджетних установ по-новому відображати, здавалося б, звичні для них господарські операції. Ідеться про бухоблік централізовано закуплених або отриманих безоплатно розпорядниками бюджетних коштів матеріальних цінностей (товарів), які призначено для подальшого їх розподілу, передачі


Законодавча база

Існує декілька законних механізмів організації проведення зазначених операцій. Це централізовані закупівлі за рахунок бюджетних коштів та безоплатне отримання матеріальних цінностей для подальшого розподілу, передачі.

При цьому механізм централізованих закупівель може відбуватися як у системі підвідомчих установ головного розпорядника бюджетних коштів державного та/або місцевих бюджетів, так і між розпорядниками бюджетних коштів різних бюджетів.

Що стосується централізованих закупівель розпорядниками бюджетних коштів різних бюджетів, то, як передбачено ч. 3 ст. 85 Бюджетного кодексу (далі – БК), головні розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів можуть передавати товари (роботи, послуги), придбані за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм, бюджетним установам, які утримуються з інших місцевих бюджетів.

При здійсненні централізованих заходів мають бути дотримані такі вимоги:

головні розпорядники коштів мають установлювати критерії визначення обґрунтування потреби у відповідних товарах (роботах, послугах);

бюджетні установи мають визначати потреби в товарах (роботах, послугах) відповідно до встановлених критеріїв, а також відображати всі операції щодо придбання та передачі таких матеріальних цінностей в обліку та звітності.

За загальними правилами щодо централізованих закупок у бюджетному законодавстві бюджетні асигнування на централізовані заходи, які здійснюються головними розпорядниками, включаються до кошторисів лише в разі, якщо проведення таких заходів за рахунок коштів бюджету не суперечить законодавству.

Слід нагадати, що до централізованих заходів належать заходи з організації та здійснення безпосередньо апаратом головного розпорядника або апаратом уповноваженого ним розпорядника нижчого рівня, або уповноваженою ним установою закупівель товарів, робіт і послуг у рамках реалізації затверджених у встановленому порядку державних цільових програм, а також загальнодержавних заходів програмного характеру з метою забезпечення відповідними товарами, роботами, послугами закладів та установ системи головного розпорядника та/або співвиконавців відповідних державних цільових програм (п. 21 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228, далі – Порядок № 228).

Планові документи (кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду), передбачені для проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси і плани асигнувань можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків (п. 36 Порядка № 228).

Стосовно матеріальних цінностей, безоплатно отриманих від юридичних (крім органів державного сектора) і фізичних осіб для подальшого розподілу, передачі, зазначимо таке. Основні положення щодо здійснення благодійної діяльності на території України закріплено Законом від 05.07.12 р. № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або декількох її видів, визначених ч. 1 ст. 5 Закону № 5073. Найбільш поширеними є такі її види:

безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, майна;

безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

Суб’єктами, які мають право на отримання благодійної допомоги, згідно з пп. 14.1.121 Податкового кодексу (далі – ПК) є неприбуткові підприємства, установи та організації у відповідних сферах, визначених ч. 2 ст. 3 Закону № 5073.

У розумінні податкового законодавства безоплатно наданими товарами, роботами послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи її повернення, або без укладання таких договорів (пп. «а» пп. 14.1.13 ПК).

Відповідно до НП(С)БОДС первісною вартістю основних засобів і запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектора) може бути вартість, зазначена в первинних документах, з урахуванням інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням цих активів до стану, у якому вони придатні для використання (експлуатації) із запланованою метою.

Нова ідеологія, закладена в НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», 123 «Запаси» щодо визнання відповідних об’єктів обліку, їх критеріїв визнання вплинули на відображення в бухобліку господарських операцій при здійсненні централізованих закупок та операцій із розподілу та перерозподілу матеріальних цінностей.

Бухгалтерський облік

Особливості бухгалтерського обліку основних засобів і запасів можна дослідити виходячи з визначень термінів, наведених в НП(С)БОДС (див. табл. 1).

Таблиця 1

Термін

 

Визначення

 

Джерело

 

1

 

2

 

3

 

Основні
засоби

 

Матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта держсектора або здавання в оренду іншим особам івикористовуються, за очікуванням, більше 1 року

 

П. 4 розд. І
НП(С)БОДС 121

 

Запаси

 

Це активи, які:

– утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, передачі за умов звичайної господарської діяльності;

– перебувають у процесі звичайної діяльності суб’єкта держсектора для подальшого споживання;

– перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта держсектора

П. 4 розд. І
НП(С)БОДС 123

 

 

З огляду на зазначене вище, на відміну від попередніх підходів щодо відображення моменту отримання матеріальних цінностей, можна констатувати таке: основними засобами в бухобліку бюджетними установами можуть бути визнані лише ті матеріальні активи, які будуть використовуватися та за якими встановлено строк їх корисного використання. Якщо ж бюджетна установа придбала або безоплатно отримала відповідно до законодавства матеріальні цінності, які безпосередньо нею не будуть використовуватися, а отримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу, передачі, то такі товари не визнаються необоротними активами. На користь цього свідчать норми НП(С)БОДС 123. Так, відповідно до п. 2 розд. ІІ НП(С)БОДС 123 для цілей бухобліку запаси включають матеріальні цінності, які придбані (вироблені, отримані) та утримуються суб’єктом держсектора з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у тому числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо. Тобто це окрема складова запасів.

Звертаємо увагу, що у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611 (далі – План рахунків), з метою запровадження та відображення нових підходів, визначених стандартом, у класі 2 з’явився новий синтетичний рахунок, призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух таких матеріальних цінностей – 26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу» із двома субрахунками:

261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу»;

262 «Державні матеріальні резерви та запаси».

Ці субрахунки і слід застосовувати розпорядникам бюджетних коштів саме при здійсненні централізованих закупок товарів.

Виходячи з того, що матеріальні цінності, які будуть централізовано придбаватися бюджетними установами для їх подальшого перерозподілу, передачі, продажу, використовуватися ними безпосередньо не будуть (можливо, лише частково як розпорядником бюджетних коштів), розуміння економічної сутності зазначеної операції та прийняття правильних управлінських рішень не лише допоможе правильно віднести об’єкт обліку саме на рахунок 26 «Запаси для розподілу, передачі, продажу», а й стане підставою для правильного планування видатків розпорядниками бюджетних коштів як на рівні головного розпорядника бюджетних коштів, так і на рівні розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, а також правильного відображення їх у бюджетній і фінансовій звітності тощо.

У контексті планування видатків дуже важливо розглянути питання застосування КЕКВ при здійсненні таких закупівель. Звертаємо увагу, що відповідно до п. 2.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.12 р. № 333, за КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг» здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби. Тобто планування і придбання товарів, які не будуть використовуватися розпорядником бюджетних коштів – закупником, а передбачаються для подальшого їх розподілу, передачі, незалежно від їх вартості мають здійснюватися за КЕКВ 2200.

А тепер розглянемо на прикладах бухгалтерські проведення з урахуванням Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями, затвердженої в додатку 2 до План рахунків (далі – Типова кореспонденція).

При цьому слід нагадати, що проведення, не передбачені Типовою кореспонденцією, бюджетні установи відповідно до п. 6 Плану рахунків можуть затвердити в розпорядчому документі про облікову політику (п. 2 розд. І Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11).

Приклад 1

Головним розпорядником коштів державного бюджету за рахунок видатків на централізовані заходи придбано обмундирування (берці) для подальшого розподілу й передачі підвідомчим установам, що входять до сфери управління головного розпорядника коштів.

Бухгалтерські проведення наведемо в табл. 2.

Таблиця 2


п/п

 

Зміст операції

 

кореспонденції субрахунків

 

Примітки

 

Дт

 

Кт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

 

Оприбутковано головним розпорядником бюджетних коштів обмундирування (берці), яке в подальшому передається підвідомчим установам

 

261

 

364, 675

 

Облікова
політика

 

2

 

Передано обмундирування підвідомчим установам (розпорядникам коштів нижчого рівня)

 

801

 

261

 

Ряд. 2.10 Типової кореспонденції

 

3

 

Оприбутковано підвідомчою (розпорядником коштів нижчого рівня) установою обмундирування, що надійшло від головного розпорядника коштів

 

114

 

401

 

Ряд. 1.7 Типової кореспонденції

 

 

Приклад 2

Головним розпорядником коштів отримано безоплатно від юридичної особи товари (гуманітарна допомога – медичні препарати), частину з яких він буде використовувати у процесі своєї безпосередньої діяльності, а частину – відповідно до супроводжуючих документів має передати іншим лікувальним закладам.

Кореспонденцію субрахунків наведемо в табл. 3.

Таблиця 3


п/п

 

Зміст операції

 

Кореспонденція субрахунків

 

Примітки

 

Дт

 

Кт

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

 

Оприбутковано головним розпорядником бюджетних коштів гуманітарну допомогу – медичні препарати:

– на суму подальшого споживання у процесі безпосередньо діяльності головного розпорядника бюджетних коштів233

 712, 364

 

Облікова
політика

 

– на суму передачі іншим лікувальним закладам відповідно до розподілу донора

 

261

 

675

 

2

 

Передано гуманітарну допомогу – медичні препарати іншим лікувальним закладам

 

675

 

261

 

3

 

Оприбутковано лікувальним закладом гуманітарну допомогу – медичні препарати

 

233

 

712

 

 

Нагадуємо, що в разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів у натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету.

З огляду на зазначене, розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства довідку про надходження в натуральній формі згідно з додатком 34 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

Олена ЧЕЧУЛІНА, виконавчий директор із питань координації
та взаємодії з бюджетними установами громадської організації
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» кандидат економічних наук, доцент

 

Наталія СУШКО, докторант НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»,
кандидат економічних наук, доцент

 

http://uteka.ua/

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(2)
оксана
23.10.2015
спасибо, вы как всегда, помогли найти нужную информацию
Олена Олександрівна
10.04.2017
Чи необхідно ще прийняти рішення сесії про закріплення мед.препаратів за комунальними закладами?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн