Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.06.17
41704 5
Друкувати
Обране

Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів: відображаємо в обліку

Просимо надати роз’яснення щодо застосування кореспонденції субрахунків при нарахуванні:
— академічної та соціальної стипендії студентам;
— академічної стипендії аспірантам та докторантам;
— компенсації за харчування студентам-сиротам;
— грошової допомоги при працевлаштуванні сиротам;
— грошової компенсації при придбанні одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні сиротам;
— матеріальної допомоги, допомоги для придбання навчальної літератури студентам-сиротам.

БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ Червень , 2017/№ 21Автор :Крот Юлія, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» 

Давайте розбиратися з усім по черзі. Спочатку з’ясуємо порядок нарахування стипендій. Так, особи, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

При цьому на академічну стипендію можуть розраховувати особи, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими КМУ.

Нагадаємо, що основним нормативним документом з питань стипендіального забезпечення є Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882). Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до вимог цього Порядку. Такі правила мають бути затверджені вченою (педагогічною) радою та погоджені з органом студентського самоврядування і профспілкою студентів. Обов’язковою умовою набуття чинності такими правилами є їх оприлюднення щонайменше за тиждень до початку навчального семестру.

Питання щодо призначення та позбавлення стипендії вирішує стипендіальна комісія, утворена наказом керівника навчального закладу.

Докладно про розмір, порядок призначення і виплати стипендій читайте у статті «Стипендії-2017: вивчаємо новації разом» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 6).

На загальних підставах виплата академічних стипендій здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету (п. 1 Порядку № 882). Водночас можлива і виплата стипендій за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди між такими особами та навчальним закладом. Окрім того, академічні стипендії іноземцям, які навчаються на підставі угод про міжнародну академічну мобільність, можуть виплачуватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу. Це передбачено абз. 3 п. 3 Порядку № 882.

Таким чином, виплата академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у більшості випадків здійснюється за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. До речі, видатки на виплату академічних стипендій, доплат до них та матеріальної допомоги (у тому числі в натуральній формі) студентам, учням, аспірантам, докторантам слід планувати і проводити за КЕКВ 2720 «Стипендії». На це вказує п.п. 2.5.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333). Виняток становлять лише стипендії, призначені Президентом України, ВРУ, КМУ, міністерствами, державними академіями наук, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Їх виплату необхідно здійснювати за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (п. 10 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333).

Бухоблік стипендій

Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 (далі — Планом рахунків), для узагальнення інформації про розрахунки зі стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню призначено субрахунок 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню». А для обліку витрат, пов’язаних з виплатою стипендій, доцільно застосовувати субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями». Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (далі — Порядок № 1219), саме цей субрахунок призначений для обліку видатків, пов’язаних із наданням поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, стипендій тощо.

Для наочності розглянемо умовний приклад нарахування академічної стипендії.

Приклад 1. Згідно із затвердженим ректором університету (ВНЗ III — IV рівнів акредитації) реєстром осіб, яким призначено стипендії, нараховано:

— ординарні (звичайні) академічні стипендії студентам у кількості 150 стипендій на загальну суму 165000 грн.;

— академічні стипендії студентам у підвищеному розмірі — 20 стипендій на загальну суму 32020 грн.;

— академічні стипендії аспірантам — 15 стипендій на суму 60270 грн.;

— академічні стипендії докторантам — 4 стипендії на суму 24624 грн.

Окрім того, на підставі постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та згідно з розпорядженням ректора університету нараховано 2 стипендії КМУ для молодих учених на загальну суму 3368 грн.

Виплата стипендій проведена шляхом перерахування коштів на карткові рахунки осіб, яким призначено стипендії.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано:

— бюджетні асигнування для виплати академічної стипендії студентам, аспірантам, докторантам (165000 грн. + 32020 грн. + 60270 грн. + 24624 грн.)

2313

7011

281914

— кошти від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки для виплати стипендії КМУ для молодих учених

2313

7511

3368

2

Нараховано:

— академічну стипендію студентам, аспірантам, докторантам

8511

6512

281914

— стипендію КМУ для молодих учених

8511

6512

3368

3

Перераховано стипендію на карткові рахунки студентів, аспірантів, докторантів (281914 грн. + 3368 грн.)

6512

2313

285282

Далі зупинимося на порядку нарахування соціальних стипендій.

Соціальні стипендії

Соціальна стипендія — це особливий окремий вид стипендій, котрий фактично є різновидом соціального захисту та матеріального забезпечення незахищених верств населення.

Механізм нарахування та виплати соціальних стипендій студентам і курсантам ВНЗ прописано у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 (далі — Порядок № 1045).

Право на соціальні стипендії відповідно до п. 4 цього Порядку закріплено за такими категоріями осіб, як:

1) діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студенти (курсанти), які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до «чорнобильського» законодавства;

3) шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років;

4) діти шахтарів зі стажем підземної роботи не менш як 15 років або загиблих внаслідок нещасного випадку на виробництві чи інвалідів I або II групи — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) учасники бойових дій та їх діти;

6) діти, один із батьків яких загинув (помер від контузії, поранення, пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів;

7) діти, один із батьків яких загинув (помер від контузії, поранення тощо) під час масових акцій громадянського протесту;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

9) діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей, яким призначені соціальні стипендії ВРУ;

10) діти-інваліди та особи з інвалідністю I — III групи;

11) особи із малозабезпечених сімей.

Соціальна стипендія призначається студентам (курсантам) до закінчення їх навчання у відповідному навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку. Також обов’язковими умовами для отримання соціальної стипендії є навчання за денною формою навчання за держзамовленням та неперебування у академічній відпустці.

Однак визначальним для відображення нарахування соціальних стипендій в обліку є порядок фінансування їх виплати. Зокрема, виплата таких стипендій проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики. Тобто головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики (п. 2 Порядку № 1045). А розподіл та перерозподіл коштів для виплати соцстипендій на обласному рівні здійснюють структурні підрозділи соціального захисту населення та органи соціального захисту населення — в районах, містах та районах міст.

При цьому ВНЗ фактично виконують роль посередників між Мінсоцполітики та студентами (курсантами), які мають право на отримання соцстипендії. Так, з одного боку, навчальні заклади готують і подають до органів соцзахисту інформацію про таких осіб — списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію. А іншого боку, ВНЗ забезпечують виплату такої стипендії відповідним студентам та курсантам.

Для виплати соціальних стипендій згідно з абз. 4 п. 11 Порядку № 1045 навчальні заклади відкривають в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів. Поряд із цим для відображення руху таких надходжень у бухгалтерському обліку навчальні заклади мають застосовувати субрахунок 2314 «Інші рахунки в Казначействі». Відповідно такі кошти не належать бюджетним установам, а лише транзитом проходять через їх рахунки.

Важливо! З огляду на те, що ВНЗ не планують видатки для виплати соціальних стипендій у власних кошторисах (ці видатки проводяться за КЕКВ 0000), у бухобліку не відображають ані доходиані витрати.

Таким чином, при нарахуванні соціальної стипендії навчальні заклади повинні показати в обліку збільшення зобов’язань за спеціальними видами платежів, а при виплаті — їх зменшення (погашення). Для обліку таких операцій слід застосовувати субрахунок 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів».

Увага! Вищезазначені правила нарахування та обліку соціальних стипендій стосуються тільки державних ВНЗ.

Норми Порядку № 1045 поширюються передусім на ВНЗ I — IV рівнів акредитації, які фінансуються з держбюджету. Тоді як комунальні навчальні заклади керуються вимогами цього нормативного документа тільки в частині порядку призначення соціальних стипендій. Проте виплата таких стипендій у комунальних ВНЗ та ПТНЗ проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів та відповідно до правил, установлених місцевими документами.

Видатки на виплату як академічних, так і соціальних стипендій комунальні навчальні заклади обов’язково передбачають у кошторисах. Відтак і порядок обліку, нарахування та виплати соціальних стипендій у цих навчальних закладах нічим не відрізняється від обліку академічних стипендій. Тобто для відображення витрат на виплату таких стипендій також слід застосовувати субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями».

Далі розглянемо порядок відображення в обліку операцій з нарахування та виплати соціальних стипендій у державних та комунальних навчальних закладах на прикладах.

Приклад 2. В університеті (державний ВНЗ) навчається п’ятеро дітей-сиріт. Їм нараховано соціальну стипендію у сумі 10000 грн. На підставі поданих університетом списків студентів, яким призначено таку стипендію, орган соціального захисту населення перерахував кошти на рахунок ВНЗ у Казначействі. Виплата стипендії проведена шляхом перерахування коштів на карткові рахунки відповідних студентів.

У бухобліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано соціальну стипендію

6414

6512

10000

2

Отримано грошові кошти для виплати соціальної стипендії від органу соціального захисту населення

2314

6414

10000

3

Перераховано соціальну стипендію на карткові рахунки студентів

6512

2314

10000

Приклад 3. Учню-сироті ПТНЗ (комунальний навчальний заклад) нараховано соціальну стипендію у розмірі 1000 грн. та академічну стипендію — 415 грн. Виплата стипендій за заявою учня проводиться готівкою з каси ПТНЗ.

Грошові кошти для виплати стипендій отримано у касу установи, однак учень не з’явився для отримання стипендій у визначений строк. Стипендію було депоновано, а грошові кошти у сумі 1415 грн. повернено на реєстраційний рахунок навчального закладу.

Порядок відображення в обліку цих операцій такий:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для виплати академічної та соціальної стипендії учню-сироті (1000 грн. + 415 грн.)

2313

7011

1415

2

Нараховано:

— академічну стипендію

8511

6512

415

— соціальну стипендію

8511

6512

1000

3

Отримано грошові кошти у касу ПТНЗ для виплати стипендії

2211

2313

1415

4

Депоновано не отриману у визначений строк стипендію

6512

6412

1415

5

Повернено грошові кошти з каси на реєстраційний рахунок

2313

2211

1415

Отже, зі стипендіями розібралися. Далі поговоримо про соціальне забезпечення студентів.

Соціальне забезпечення

Так, правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV (далі — Закон № 2342). Зокрема, ч. 1 ст. 8 цього Закону передбачено повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Держава гарантує таке забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до досягнення ними 18 років, а у випадку продовження навчання — до 23-річного віку або закінчення ними відповідних навчальних закладів.

Такі особи, окрім соціальної стипендії, отримують щорічну грошову допомогу для придбання навчальної літератури в розмірі 3 соціальних стипендій (ч. 5 ст. 8 Закону № 2342).

Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше 6 прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджені наказом МОН «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11.2003 р. № 763 (ср. 031233400). За бажанням випускники навчальних закладів можуть отримати грошову компенсацію в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

Більш розширений та деталізований перелік заходів соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наведено у п. 13 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226.

Головною ж особливістю вищеперелічених заходів соціального захисту і матеріального забезпечення є порядок їх фінансування. А конкретно, указані виплати і заходи здійснюються за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах. Вказівку на це містить ч. 5 та 7 ст. 8 Закону № 2342.

Звідси висновок: навчальні заклади повинні планувати видатки, пов’язані із соціальним забезпеченням відповідних категорій студентів, у своїх кошторисах. Відповідно до вимог Інструкції № 333 ці видатки слід здійснювати за такими КЕКВ:

— видатки на виплату компенсації за харчування студентам-сиротам — за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» (п. 5 п.п. 2.2.3 Інструкції № 333);

— видатки на виплату матеріальної допомоги, допомоги для придбання навчальної літератури студентам-сиротам — за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (п. 12 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333);

— видатки на виплату грошової компенсації при придбанні одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні сиротам — КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п. 14 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333);

— видатки на виплату грошової допомоги при працевлаштуванні сиротам — за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» (п. 12 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333).

Порядок обліку таких виплат є аналогічним до обліку нарахування і виплати соціальних стипендій у комунальних навчальних закладах. При нарахуванні таких виплат слід відображати витрати за необмінними операціями за дебетом однойменного субрахунку 8511. Адже Порядком № 1219 чітко передбачено ведення обліку витрат, пов’язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, саме на цьому субрахунку.

Щоб закріпити вищесказане, пропонуємо розглянути умовний приклад.

Приклад 4. Згідно з наказом ректора університету випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, нараховано грошову компенсацію для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні на загальну суму 3400 грн., а також грошову допомогу при працевлаштуванні у сумі 48000 грн.

Університет перерахував грошову допомогу та компенсацію на придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання випускникам на їх карткові рахунки.

Ці операції слід відображати на рахунках бухобліку так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для виплати соціального забезпечення випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (3400 грн. + 48000 грн.)

2313

7011

51400

2

Нараховано:

— грошову компенсацію на придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні

8511

6512

3400

— грошову допомогу при працевлаштуванні

8511

6512

48000

3

Перераховано соціальні виплати на карткові рахунки випускників

6512

2313

51400

На цьому все. Сподіваємося, що тепер порядок нарахування та обліку стипендіального та соціального забезпечення студентів став для вас більш прозорим та зрозумілим.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
5
оксана
07.06.2017
Подскажите: Сироты выпускаются 23.06.2017г. На питание за 06 платить - по 23.06. или по 30.06.? на основании какого документа определять пропорцию?
полина
07.09.2018
30,06
Козьмирка
13.11.2018
Нас заставляют учить єту дичь :-(
Катяшок Козьмирка
13.11.2018
нахой нам ито нада
Валентин
11.12.2019
Підкажіть будь ласкаЯ сирота і якщо мене виключать з університету після 1 семестру 1 курсЯ отримував соціальну стипендіюЧи повинен я її відшкодувати закладу?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі