Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.01.17
127116 25
Друкувати
Обране

Ведемо військовий облік за новим Порядком

Уряд затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних1. Нові вимоги до військового обліку викладені у постанові КМУ від 07.12.16 р. № 9212. Прийняття цього документа надасть змогу органам місцевого самоврядування3 належним чином здійснювати аналіз кількісного та якісного складу призовників і військовозобов’язаних, їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час. Якщо хочете дізнатись про те, як усе правильно організувати — читайте далі.


Автор : Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор»

1 Далі за текстом — новий Порядок.

2 Далі за текстом — постанова № 921.

3 Далі за текстом — ОМС.

Про організацію військового обліку в ОМС

Порядок набрав чинності з дня опублікування — 19.12.16 р. («Урядовий кур’єр»,19.12.16 р., № 239). Одночасно втратило чинність Положення про військовій облік військовозобов’язаних і призовників4.

4 Затверджене постановою КМУ від 09.06.94 р. № 377, далі — старий Порядок.

Новий Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У новому «військовому» документі одразу надається визначення терміна «військовий облік». У порівнянні із тим, що містилось у старому Порядку, воно є більш змістовним та повним.

 

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

Основні завдання військового обліку перелічені у п. 4 Порядку. До них належать:

1

утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період

2

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави

3

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних

4

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

5

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад у сільській місцевості, у містах і селищах, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, ведуть персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання. Виключення становлять лише військовозобов’язані СБУ, Служби зовнішньої розвідки (п. 23 Порядку).

Щоб визначити кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в ОМС, треба користуватись нормами, які надає новий Порядок.

За наявності на військовому обліку:

від 500 до 1000 призовників і військовозобов’язаних

одна особа

від 1000 до 2000 призовників і військовозобов’язаних

дві особи, а на кожні наступні 1000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково

менше 500 призовників і військовозобов’язаних

обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу

Примітка. Такі самі вимоги щодо кількості осіб, відповідальних за ведення військового обліку в ОМС, містились й у старому Порядку.

Враховуйте, що загальна кількість таких осіб в ОМС має визначатись виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року. При цьому треба одночасно застосовувати норми, визначені у п. 10 та 11 нового Порядку.

Увага! У разі наявності у виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад, на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

 

Посадові оклади для осіб військово-облікового підрозділу установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

Зауважимо: ОМС у семиденний строк мають проінформувати відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

Призовники і військовозобов’язані, а також посадові особи, винні в порушенні вимог Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

ОМС для забезпечення функціонування системи військового обліку виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

Про повноваження виконавчих комітетів ОМС

З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад здійснюють:

1

взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради, тільки після їх взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті

2

зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті

3

виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується виконавчими комітетами сільської, селищної чи міської ради, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік

Примітка. Призовники і військовозобов’язані, які прибули до нового місця проживання в адміністративно-територіальну одиницю, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, для взяття на військовий облік у семиденний строк особисто мають прибути із військово-обліковими документами у районний (міський) військовий комісаріат. Саме про це йдеться у п. 25 нового Порядку.

Про призовників і військовозобов’язаних, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового обліку, виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради обов’язково повідомляє районному (міському) військовому комісаріату для вжиття відповідних заходів.

4

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття

5

постійну взаємодію з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних

6

внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних (додаток 2 до Порядку)

7

звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу

8

звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) військовими комісаріатами)

9

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 3 до Порядку)

10

приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час (додаток 4 до Порядку)

11

постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи

Примітка. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів (додаток 5 до Порядку).

12

інформування районних (міських) військових комісаріатів про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом

13

повідомлення щомісяця до 5 числа районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів (додаток 6 до Порядку)

14

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7 до Порядку)

Примітка. Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років.

Про взяття на військовий облік в ОМС

Військовий облік здійснюють з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб на підставі паспорта громадянина України та комплекту військово-облікових документів:

для призовників

посвідчення про приписку до призовної дільниці

для військовозобов’язаних

військового квитка або тимчасового посвідчення

Взяттю на військовий облік як призовників підлягають громадяни у віці від 18 до 27 років, які:

1

не приписані до призовних дільниць та не перебувають у запасі Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки

2

приписані до призовних дільниць

3

прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання

4

набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць

Взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають:

1

громадяни, придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний та воєнний час, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних Сил

2

особи:

звільнені з військової служби в запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»

звільнені із служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику

 

які набули громадянства України і підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних

які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на нове місце проживання

які досягли граничного віку (27 років) перебування на військовому обліку призовників

3

військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки

4

призовники, яких відповідно до ст. 18 Закону України від 25.03.92 р. № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» звільнено від призову на строкову військову службу

5

жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується КМУ, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом

Не підлягають взяттю на військовий облік як призовники громадяни, які:

1

вибувають:

в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання

на строк більше трьох місяців за межі України

2

взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на військовий облік військовозобов’язаних

3

отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

4

припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України від 18.02.99 р. № 437-XIV «Про альтернативну (невійськову) службу»

Не підлягають взяттю на військовий облік як військовозобов’язані:

1

особи:

які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів, крім Збройних Сил, або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного захисту, до Держспецзв’язку, Державної кримінально-виконавчої служби

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України

які вибули до інших країн на постійне місце проживання

2

в інших випадках — за рішенням Міноборони

 

Військовий облік військовозобов’язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний (п. 21 Порядку).

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, ОМС, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому КМУ.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

Про документальне оформлення при взятті та знятті з військового обліку

Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад:

1

перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради

2

проводиться оформлення картки первинного обліку (додаток 8 до Порядку)

Увага! У разі виявлення у військово-облікових документах розбіжностей, неточностей або підробок виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради має повідомити про це районний (міський) військовий комісаріат.

Картки первинного обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад:

1

заповнюються послідовно, у точній відповідності з даними записів військово-облікових документів

Примітка. Відсутні дані первинного обліку вносяться до картки під час особистої бесіди з призовником або військовозобов’язаним.

2

зберігаються у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад в алфавітному порядку за такими групами:

перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу

друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу

третя — картки первинного обліку призовників

четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних-жінок

п’ята — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку

3

виділяються окремо в кожній групі, якщо це картки первинного обліку військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження

Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад щомісяця до 5 числа надсилають до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями.

За рішенням районного (міського) військового комісаріату здійснюється вилучення у військовозобов’язаного мобілізаційного розпорядження, про що у військовому квитку ставиться відмітка.

Вилучені мобілізаційні розпорядження щомісяця до 5 числа надсилаються до районного (міського) військового комісаріату разом з повідомленням про зміну облікових даних.

У разі зняття (виключення) призовників і військовозобов’язаних з військового обліку виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад у картках первинного обліку ставляться відповідні відмітки.

Призовники і військовозобов’язані, які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляються виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад до районних (міських) військових комісаріатів для зняття їх із військового обліку та вилучення військово-облікових документів.

Картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих із військового обліку у зв’язку з вибуттям в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю), зберігаються протягом п’яти років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів із складенням акта (додаток 9 до Порядку).

Решта карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку, зберігаються до виповнення їм 65 років. Після цього вони знищуються, про що складається відповідний акт.

Увага! Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), здійснюється шляхом подвірного обходу.

Цим же методом здійснюється звіряння даних з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних. 

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.

Виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.

Про призовників і військовозобов’язаних, керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також власників будинків, які порушують встановлені правила військового обліку, виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад обов’язково повідомляють районний (міський) військовий комісаріат для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними особових карток вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

Звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, здійснюється відповідно до графіка звіряння. Такий графік затверджує своїм розпорядженням місцевий орган виконавчої влади.

Увага! Особи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, відповідальні за ведення військового обліку, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів. Вони проводять звіряння даних карток первинного обліку з обліковими документами призовників і військовозобов’язаних, які зберігаються в районних (міських) військових комісаріатах.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

У разі отримання розпорядження районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад:

1

відбирають картки первинного обліку зазначених у розпорядженні осіб

2

здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання під їх особистий підпис у картках первинного обліку. У разі відсутності призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання доводять вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони проживають

3

письмово повідомляють районний (міський) військовий комісаріат про результати оповіщення та виконання вимог законодавства призовниками і військовозобов’язаними та власниками будинків

4

забезпечують контроль за прибуттям призовників і військовозобов’язаних за викликом районного (міського) військового комісаріату

5

звертаються до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до районного (міського) військового комісаріату

Увага! За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюють витрати, пов’язані із забезпеченням:

1

бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям

2

відряджень

3

надання транспортних послуг для оповіщення призовників і військовозобов’язаних

Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів військового обліку здійснюють відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади.

Нагадуємо: документ затверджено постановою КМУ від 30.11.11 р. № 1242.

Про персональний облік за місцем роботи (навчання)

З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад покладається виконання таких заходів:

1

перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць)

Примітка. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки.

2

надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу)

3

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття

4

забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних згідно з вимогами, встановленими новим Порядком та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства

5

взаємодія з районними (міськими) військовими комісаріатами щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних

6

організація періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць

Примітка. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами районних (міських) військових комісаріатів, в яких вони перебувають на військовому обліку.

7

у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних

8

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

9

приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час

10

своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час

11

постійний контроль за виконанням посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи

12

постійне інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом

13

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів

Про Правила військового обліку

Постановою № 921 затверджені й Правила військового обліку призовників і військовозобов’язаних5. Документом визначені обов’язки призовників і військовозобов’язаних.

5 Далі за текстом — Правила.

Відповідно до п. 1 Правил призовники і військовозобов’язані мають:

1

перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України — за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України

2

прибувати:

за викликом районних (міських) військових комісаріатів на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях районних (міських) військових комісаріатів), для взяття на військовий облік та визначення призначення на воєнний час, оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних

особисто у семиденний строк до районних (міських) військових комісаріатів з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування (строком понад три місяці за межі України), у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району

3

не змінювати місце фактичного проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації, а у воєнний час не виїжджати з місця проживання без дозволу військового комісара районного (міського) військового комісаріату, відповідних керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки

4

проходити:

медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів

підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі

5

повідомляти:

особисто у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

негайно районним (міським) військовим комісаріатам за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа

6

подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) військових комісаріатів документи, що підтверджують право призовників на відстрочку від призову на строкову військову службу

У разі коли за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України (п. 2 Правил).

Відповідальність

ОМС варто пам’ятати про відповідальність, й не лише про власну, але й тих, хто відноситься до призовників і військовозобов’язаних.

Зокрема, останні притягуються до адміністративної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення, зокрема, за порушення:

1

встановлені пунктами 1 і 2 Правил

2

законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

3

умисне псування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності

4

неявку за викликом до районних (міських) військових комісаріатів без поважних причин

5

несвоєчасне повідомлення обліковому органу, де перебувають на військовому обліку, даних про зміну їх сімейного стану, стану здоров’я (після тривалого лікування хвороби та (або) хвороби, яка спричинила часткову (повну) втрату працездатності), адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади

Громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Що стосується ОМС, то керівники та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність згідно із законом за:

1

порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

2

неподання до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

3

прийняття на роботу призовників і військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку

4

незабезпечення сповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату

5

перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці

6

несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

7

неподання відомостей про призовників і військовозобов’язаних

Ведіть військовий облік правильно. Впевнені, стаття допоможе усе правильно організувати та нічого не забути.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
25
Оксана
17.01.2017
Спасибо за информацию! Передам кадровику.
Оксана
22.01.2017
Чи встановлюэться надбавка державному службовцю кадровику за ведення выйськового облiку з 1 сiсня 2017?
Тетяна Оксана
06.02.2017
НІ
Оксана
22.02.2017
Скажіть будь-ласка, а що робити тим у кого довідка (взамін військового квитка)?
Сергій Оксана
06.04.2017
Довідка не встановлена жодним нормативно-правовим актом. Раджу направити в/з, у яких є такі довідки для їх заміни у військкоматі хоча б на тимчасове посвідчення, оскільки бланків військових квитків в достатній кількості скоріше немає.
Наталя
31.03.2017
Великий кусок роботи. А доплата за ведення військового обліку входить до розрахунку мінімальної заробітної плати. Кадровики будуть виконувати цю роботу безоплатно. А відповідальність і штрафи дуже великі.
Іван Наталя
08.04.2017
Шановна п.Наталя,в ПОРЯДКУ організації та ведення військового обліку перегляньте пункт 11,там все вказано
Карина
19.04.2017
Де взяти правильний перелік журналів з військовог обліку? Кожен військомат надає свій. Якщо можна, то перерахуйте. Дякую.
олег Карина
23.12.2017
додаток 7 до ПКМ №921
Олег
12.05.2017
Добрий день! А може ЖЕК не видати довідку про склад сім'ї дружині, допоки я не з'явлюсь в воєнкомат! Хоча я уже протягом багатьох років на роботі за кордоном! Дякую!
Людмила
11.08.2017
Як на теперішній час має називатись посада працівника з військового оббліку в ОМС? Який місячний оклад? На обліку перебуває 800 в/з та призовників. Зробіть роз"яснення.
Поліна
15.08.2017
Як зобов'язати керівника доплачувати за ведення військового обліку. В сільській раді веду не тільки військовий облік а і реєстрацію/зняття місця проживання, адмінкомісію, що включає в себе складання адмінпротоколів, а також готую документи на отримання паспортів (вперше, втрата, зміна прізвища). Обєм роботи дуже великий, а доплати немає.
Людмила
15.08.2017
Мало того, що на обліку 800 в/з, та ще і паспортна система, прибуття, вибуття, то ще і повістки скинули на ОМС, а в ОМС на працівника в/ обліку. І вся нагрузка за 1895 ргн. оклад. Всі держслужбовці в ОМС на правах громадян, а військовий обліковець на обов"язку громадян і це не державна робота. не маємо права на держслужбу. З цією посадою все так розмито і конкретно ніхто не може пояснити.
Макс
01.09.2017
Підкажіть чи підлягають військовому обліку на підприємстві особи у яких в військовому квитку стоїть штамп знятий з військового обліку (особи є обмежено здатні у воєнний час і нездатні у мирний)?
Аліна
19.09.2017
Доброго дня! У новій постанові 921, є зразок нової картки первинного обліку, підкажіть будьласка чи потрібно переписувати всі старі картки на картки нового зразка? Відповіді на це питання у Постанові не має, а військовий комісаріат забажав, щоб все було переписано, хочу знати де підстава для виконання такого обсягу роботи ( на обліку 4000 військовозобовязаних)
Наталія
21.09.2017
Доброго дня. Військкомат письмовим запитом випагає надати список всіх працівників підприємства (не тільки військовозобов'язаних), всіх працюючих по штату. Чи правомірні його дії?
Кира
09.10.2017
Здравствуйте! А как поступать с лицами 50 - 60 лет, которые до изменений закона до 2014 года были исключены по достижению предельного возраста пребывания в запасе в 50 лет? Их нужно восстанавливать на воинском учете? Или только по собственному желанию? Закон ведь обратной силы не имеет с.58 Конституции Украины?
Дарья
25.10.2017
Добрий день. Чи повинні підприємство попередити письмово за 10 днів до початку проведення перевірки дотримання правил ведення військового обліку чи на даний вид перевірки не застосовуються норми ЗУ Про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності.
Ігор
12.01.2018
Як зареєструватиь на воєкоматі ?
Ігор
12.01.2018
Чи можна піти в ато якщо, я небув в армії?
Катя
19.04.2018
Добрий день! Нам на підприємство прийшов лист, про бронювання військовозобов'язаних, в воєнкоматі нічого не пояснюють, дали прочитати якусь інструкцію, у них же на місці, чесно кажучи я нічого там не зрозуміла, не можу зрозуміти з чого починати, які документи здавати, хто підлягає бронюванню ???
Порохобот
05.06.2018
Напишіть нормативно-правовий акт яким регламентується повторна постановка на військовий облік і проходження медкомісії? Чи цей "бред" тільки зі слів працівників віійськових комісаріатів?
chikot Порохобот
07.06.2018
Це бред!
Скачайте і прочитайте:

КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого
самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і
навчальних закладах
2016 рік
м.Київ

Примітка: (на 7 странице, в этом документе)
Олександр
08.10.2018
Якщо міняєш місце приписки,і стаєш на облік у тому місті де приписався,обов’язково проходити медичну комісію?
Галина
28.02.2019
Я працюю старшим інспектором з кадрів у буджетній організаціїї. Посадовою інструкцією не передбачено ведення військового обліку, але є наказ, згідно якого покладено обов'язки відповідального за ведення військового обліку. Військовозобов'язаних і призовників в нашій організації 434 особи. З січня 2019р. мій оклад - 2785, доплата за ведення 1392,5 і більше нічого. Чому мені не нараховують оклад, доплату до мінімальної ЗП і 50% за ведення військового обліку, бо інспектор з кадрів (яка працює поруч і не займається військовим обліком) має оклад і доплату до мінімальної ЗП, що на 4.50 грн. меньше, ніж у мене((

Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×