Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.07.15
8276 0
Друкувати
Обране

Оплата листка непрацездатності з поміткою «нещасний випадок на виробництві» за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Хто має провести розслідування нещасного випадку на виробництві? Якими документами оформляють його результати? Які документи мають додаватися до заяви-розрахунку в разі, якщо буде встановлено, що нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом?


У ЧОМУ ПОЛЯГАЮТЬ ТРУДНОЩІ В ОПЛАТІ ЛН

На сьогодні триває реформування соціального страхування, мета якого — об’єднати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в нову організацію — Фонд соціального страхування України.


Починаючи з 1 січня 2015 року правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії громадян, які працюють, щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я визначаються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).


Зазначеним вище Законом, з-поміж інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, передбачено допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням. Відповідно період тимчасової непрацездатності, пов’язаної із захворюванням або травмами, що сталися внаслідок нещасного випадку на виробництві, оплачується за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


Разом із тим на практиці нерідко трапляється випадки, коли в листку непрацездатності (далі — ЛН) причиною непрацездатності визначено нещасний випадок на виробництві та його наслідки, а травма чи захворювання працівника фактично не пов’язані з нещасним випадком на виробництві й не є його наслідком, тобто нещасний випадок стався не в процесі виконання працівником своїх трудових обов’язків. За таких умов ЛН не підлягає оплаті за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, однак оплачувати його за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підстав також нема.


Описана ситуація ускладнюється ще й тим, що відповідно до пункту 3.3 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532), у графі «Причина непрацездатності» ЛН пункти 2 (професійне захворювання та його наслідки) та 4 (нещасний випадок на виробництві та його наслідки) виправленню не підлягають. Тобто звертатися до медичної установи або до лікаря, який видавав ЛН, з проханням виправити причину непрацездатності з кодом 4 (нещасний випадок на виробництві та його наслідки), указану помилково, наприклад, на причину з кодом 5 (невиробничі травми) недоцільно, адже вчиняти такі дії медичному працівникові заборонено Інструкцією № 532. І навіть якщо виправлення буде зроблено, ЛН визнають таким, що виданий не в установленому порядку, й оплаті він не підлягатиме (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

 

ЯК ВИЙТИ ІЗ СИТУАЦІЇ

У пригоді стане Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі — Порядок № 1232), нормами якого визначено процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах.


Дехто, керуючись пунктом 5 Порядку № 1232, вважає, що в разі якщо керівництву підприємства відомо (наприклад, з пояснювальної записки потерпілого або показань свідків), що нещасний випадок стався з працівником під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, який не належить підприємству й не використовується в інтересах цього підприємства, а період тимчасової непрацездатності потерпілого підтверджується ЛН, у якому причиною непрацездатності визначено нещасний випадок на виробництві та його наслідки (код 4), розслідувати такий нещасний випадок потрібно на умовах, визначених Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270 (далі — Порядок № 270).


Така думка помилкова. І ось чому. Пунктом 4 Порядку № 270 передбачено, що факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад, а документом, яким підтверджується ушкодження здоров’я особи, є ЛН, виданий цим закладом. Відповідно розслідування нещасного випадку за нормами Порядку № 270 здійснюється у випадках, коли безпосередньо в ЛН указано, що причиною непрацездатності є невиробничі травми (код 5).


Розглянемо процедуру розслідування нещасного випадку на виробництві з подальшим оформленням допомоги по тимчасовій непрацездатності поетапно.

 

1-й ЕТАП
Виявлення нещасного випадку

Згідно з пунктом 8 Порядку № 1232 потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, чи інша особа — свідок нещасного випадку негайно повідомляє керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці (далі — безпосередній керівник робіт), чи іншу уповноважену особу підприємства і вживає заходів для надання потрібної допомоги потерпілому.


У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт:
— терміново організовує надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечує у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
— негайно повідомляє роботодавця про те, що сталося;
— уживає заходів щодо збереження до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановки на робочому місці та машин, механізмів, обладнання, устаткування у такому стані, у якому вони були на час настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вживає заходів для недопущення подібних нещасних випадків.

 

2-й ЕТАП
Повідомлення лікувально-профілактичним закладом підприємства та відповідних органів про звернення потерпілого

Згідно з пунктом 9 Порядку № 1232 лікувально-профілактичний заклад має передати протягом доби з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві:
1) підприємству, де працює потерпілий;
2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем розташування підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою — підприємцем чи особою, яка забезпечує себе роботою самостійно;
3) територіальному органові Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України за місцем настання нещасного випадку;
4) закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою — підприємцем чи особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

 

3-й ЕТАП
Повідомлення роботодавцем відповідних органів про нещасний випадок та організація його розслідування

Одержавши повідомлення про нещасний випадок, роботодавець, керуючись пунктом 10 Порядку № 1232, зобов’язаний:
1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
— Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем розташування підприємства, на якому стався нещасний випадок;
— керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
— керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо останній є працівником іншого підприємства;
— органові державного пожежного нагляду за місцем розташування підприємства в разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
— закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);
2) протягом доби утворити комісію у складі не менше трьох осіб та організувати проведення розслідування.
Згідно з пунктом 11 Порядку № 1232 до складу комісії входять:
— керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
— представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за місцем розташування підприємства;
— представник первинної профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок — представник профспілки, членом якої є потерпілий, а в разі відсутності профспілки — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
— представник підприємства;
— інші особи.

 

4-й ЕТАП
Проведення розслідування нещасного випадку

Відповідно до пункту 14 Прядку № 1232 комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів із часу її утворення:
— обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
— визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
— з’ясувати обставини й причини настання нещасного випадку;
— вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);
— визначити, чи пов’язаний нещасний випадок із виробництвом;
— установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці;
— розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
— у разі якщо нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (далі — акт за формою Н-5) згідно з додатком 3 до Порядку № 1232 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до вказаного Порядку і передати їх роботодавцеві для затвердження;
— якщо ж нещасний випадок визнано таким, що не пов’язаний з виробництвом, скласти у п’яти примірниках лише акт за формою Н-5. У той же час на основі отриманих під час розслідування відомостей, керуючись Порядком № 270, комісія складає акт про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

 

5-й ЕТАП
Ухвалення рішення щодо призначення матеріального забезпечення

Після виконання всіх зазначених вище дій на підставі частини 3 статті 30 Закону № 1105 комісія (уповноважений) із соціального страхування за умови визнання нещасного випадку таким, що не пов’язаний з виробництвом, за наявності належним чином складеного акта за формою Н-5 і виданого в установленому порядку ЛН ухвалює рішення про призначення матеріального забезпечення. Тобто ухвалює рішення про оплату ЛН за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

6-й ЕТАП
Звернення роботодавця до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності стосовно проведення фінансування

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування про призначення матеріального забезпечення роботодавець звертається до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для проведення фінансування ЛН.


Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 26 (далі — Порядок № 26).


Відповідно до пункту 5 Порядку № 26 з метою отримання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для виплати матеріального забезпечення найманим працівникам, нарахованого роботодавцем, останній звертається до робочого органу вказаного Фонду за місцем обліку із заявою-розрахунком за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26, за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства. При цьому, заповнюючи графу 5 «Причина непрацездатності» заяви-розрахунку, слід вказати код 5 (невиробничі травми) і додати до неї пояснювальну записку з обґрунтуванням такого запису та копію акта за формою Н-5, яким нещасний випадок визнано таким, що не пов’язаний з виробництвом.

 

ПРОЦЕДУРА РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ З ПОДАЛЬШИМ ОФОРМЛЕННЯМ ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

1-й ЕТАП
Виявлення нещасного випадку

2-й ЕТАП
Повідомлення лікувально-профілактичним закладом підприємства та відповідних органів про звернення потерпілого

3-й ЕТАП
Повідомлення роботодавцем відповідних органів про нещасний випадок та організація його розслідування

4-й ЕТАП
Проведення розслідування нещасного випадку

5-й ЕТАП
Ухвалення рішення щодо призначення матеріального забезпечення

6-й ЕТАП
Звернення роботодавця до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності стосовно проведення фінансування

 

Всеукраїнська асоціація кадровиків

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн