Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.01.20
226277 24
Друкувати
Обране

Звіт неприбуткових організацій: розв’язуємо ребуси разом

Наближається граничний строк подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. І хоча цей Звіт складають уже не вперше, цього року бюджетні установи прямо-таки засипали нашу редакцію запитаннями щодо його заповнення. Тому ми вирішили розібратися детально з цим Звітом та розповісти вам що до чого.
 
 

Чому знову в бюджетних установ виникло багато запитань стосовно Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт)? Вважаємо, що у цьому році для цього є декілька причин.

По-перше, запровадження нової форми Звіту.

Так, наказом № 469 Звіт був затверджений у новій редакції. Оскільки бюджетні установи протягом 2017 року цей Звіт не складали, то при наближенні строків подання оновлена форма Звіту викликала чимало запитань.

По-друге, відсутність детального порядку заповнення Звіту. Напевне, більшість бухгалтерів пам’ятають, що протягом багатьох років до форми Звіту завжди додавався порядок його заповнення. При цьому в такому порядку зазначалися принаймні основні моменти щодо його заповнення неприбутковими організаціями, хоча й не було висвітлено всі тонкощі.

По-третє, ті роз’яснення податківців, які з’явилися в минулому році, та «свіжі» відповіді на запитання, які були розміщені на веб-порталі ДФС в розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (http://zir.sfs.gov.ua), є досить суперечливими. До речі, деякі з них, на нашу думку, найбільш дискусійні, усе ж таки були відкликані та переведені в статус «Нечинні». Але відголоси таких роз’яснень таки засіли в головах та час від часу викликають суперечки серед бухгалтерів.

Хто подає звіт

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ПКУ, подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.

До неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п.п. 133.4.1 ПКУ і не є платниками податку на прибуток, зокрема, віднесені й бюджетні установи (п.п. 133.4.6 ПКУ). Тому вимоги щодо подання Звіту стосуються й бюджетних установ.

Додамо, що серед неприбуткових організацій виняток стосується лише професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок, утворених в порядку, визначеному законом. Такі організації складають Звіт лише в разі порушення п. 133.4 ПКУ.

Чи подають відокремлені підрозділи такий Звіт? Ні, не подають. Це пов’язано з тим, що статус неприбуткової організації, яка відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ, надають тільки установам та організаціям зі статусом юридичною особи. Тому відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи не підлягають окремому включенню до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Так, відповідно до п. 4 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440, до Реєстру включають неприбуткові організації — юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ.

Таким чином, відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи не повинні окремо подавати Звіт. Уся інформація про доходи та витрати таких підрозділів повинна буди сконсолідована у Звіті головної організації.

Який строк подання Звіту

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру, встановлено річний податковий (звітний) період (п.п. 133.4.7 ПКУ). Виняток стосується лише випадків, передбачених п.п. 133.4.3 ПКУ (тобто коли неприбуткова організація не дотрималась вимог, установлених для таких організацій в п. 133.4 цього Кодексу).

Тому бюджетні установи, які включені контролюючим органом до Реєстру, подають Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Це означає, що Звіт за 2017 рік слід подати не пізніше 1 березня 2018 року (тобто це останній день подання).

Увага! Граничний строк подання Звіту — 1 березня 2018 року.

Порядок заповнення Звіту

Звіт складається із вступної та основної частин, додатків та заключної частини.

Основні правила заповнення Звіту полягають у такому:

— Звіт складають наростаючим підсумком з початку календарного року;

— Звіт заповнюють у гривнях без копійок (з округленням за загальноприйнятими правилами);

— у разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту через відсутність операції (суми) цей рядок прокреслюється.

При цьому платник податків зобов’язаний за кожен установлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ПКУ).

До речі, фіскали у своєму листі від 16.03.2017 р. № 5264/6/99-99-15-02-02-15 зазначали: неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ПКУ, мають право не подавати до контролюючих органів Звіт та фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог ПКУ, у тому числі у фінансовій звітності, оскільки вона подається як додаток до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та є її невід’ємною частиною;

— достовірність даних, наведених у Звіті, підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) бюджетної організації і головного бухгалтера (особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання Звіту до органу ДФС) та засвідчується печаткою.

Розглянемо порядок заповнення кожної частини Звіту.

Вступна частина

У вступній частині Звіту зазначають обов’язкові реквізити, які повинна містити податкова декларація.

Код рядка

Найменування рядка

Як заповнювати

1

Тип Звіту

Ставиться позначка «х»:

— у полі «Звітний» — якщо подається поточний Звіт;

— у полі « Звітний новий» — якщо в поданому раніше Звіті була допущена помилка та він виправляється шляхом подання нового Звіту до настання граничного строку його подання;

— у полі «Уточнюючий» — якщо виправляються помилки в поданому Звіті після настання граничного строку його подання

2

Звітний (податковий) період

Для Звіту передбачено два звітні (податкові) періоди: рік та місяць.

Ставиться позначка у полі:

— «Місяць» — у разі якщо неприбутковою організацією порушено вимоги, встановлені п. 133.4 ПКУ.

При цьому зазначають не позначку «х», а номер календарного місяця, в якому порушено вимоги п. 133.4 ПКУ та нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток. У такому разі Звіт складають за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення;

— у полі «Рік» — роблять позначку «х» неприбуткові організації, які відповідають вимогам, п. 133.4 ПКУ та внесені до Реєстру

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється

Зазначають період, за який виправляються помилки

4

Неприбуткова організація (установа)

Повне найменування неприбуткової організації чи установи згідно з реєстраційними (установчими) документами

7

Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру

Дата та номер рішення контролюючого органу про включення неприбуткової організації до Реєстру. При цьому зазначають дату та номер останнього рішення контролюючого органу про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру та присвоєння або зміну ознаки неприбутковості

8

Ознака неприбутковості організації

Ознака неприбутковості організації, що присвоєна відповідно до вимог Порядку

ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440. Для бюджетних установ ознака неприбутковості — 0031

Майте на увазі: за відсутності такої інформації Звіт втрачає статус податкової декларації із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ПКУ).

Основна частина

Ця частина складається з двох частин. Для бюджетних установ передбачені показники в частині I. 

Найменування рядка

Код рядка

Як заповнювати

Доходи неприбуткової організації

(сума рядків 1.1 — 1.11)

1

Підсумовують дані, наведені в рядках 1.1— 1.11 Звіту.

Відображають доходи, отримані бюджетної установою за загальним та спеціальним фондами

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

Відображають доходи, отримані бюджетної установою за загальним фондом, тобто кошти, які фактично надійшли на реєстраційні рахунки протягом року.

Сума цього рядка складається, зокрема, з показників, наведених у:

— Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (ф. № 2д, № 2м) за графою 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ряд. 010;

— Звіті про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д) за графою 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ряд. 010

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

Відображають залишок коштів на спеціальних реєстраційних рахунках станом на 01.01.2017 р.

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

Відображають доходи, отримані бюджетної установою за спеціальним фондом, тобто кошти, які фактично надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки протягом року.

Перш за все до цього рядка потраплять власні надходження бюджетних установ, які визначені ч. 4 ст. 13 БКУ та відносяться до першої групи таких надходжень.

До таких надходжень належить плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, а саме:

— плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (підгрупа 1);

— надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (підгрупа 2);

— плата за оренду майна бюджетних установ (підгрупа 3);

— надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (підгрупа 4).

Також до цього рядка потраплять частина інших джерел власних надходжень бюджетних установ, які відносяться до другої групи таких надходжень.

До таких надходжень належать:

— кошти, отримані від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (підгрупа 2);

— кошти, що отримують ВНЗ та ПТНЗ від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг; кошти, отримані державними і комунальними ВНЗ, науковими установами та закладами культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти (підгрупа 3);

— кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки (підгрупа 4)

Окрім перелічених доходів, до цього рядка бюджетна установа заносить дані про інші доходи, отримані протягом 2017 року, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки

Як правило, сума цього рядка складається з показників, наведених, зокрема, у:

— Звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1д, ф. № 4-1м) за графою 9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ряд. 010;

— Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, ф. № 4-2м) за графою 8 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ряд. 030, 040, 050;

— Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3д, ф. № 4-3м)) за графою 9 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ряд. 010

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної допомоги

1.4

Певна частина бухгалтерів вважає, що у цьому рядку слід зазначити надходження, які були отримані як трансферти (різні субвенції). Тобто ті, які зазначені у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д).

На нашу думку, цей рядок Звіту не має відношення до бюджетних установ.

Оскільки різні виді межбюджетних трансфертів, які надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, затверджені за відповідними бюджетними призначеннями, тому їх доцільно показати в ряд. 1.1 Звіту.

Більш детальніше про порядок відображення в бухгалтерському обліку таких надходжень див. матеріал «Міжбюджетні трансферти: нюанси обліку» («Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 37)

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

Підсумовують дані, наведені в рядках 1.6.1— 1.6.2 Звіту

благодійна допомога

1.6.1

У цьому рядку відображаються надходження, що належать до підгрупи 1 другої групи власних надходжень.

До таких доходів належать всі види добровільної безповоротної допомоги у вигляді коштів та майна, благодійних внесків, гранти і дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів.

До цього рядка заносять показники, наведені у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, ф. № 4-2м) за графою 8 «Надійшло коштів за звітний період (рік)» ряд. 020

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

Зверніть увагу: цей рядок не доцільно використовувати бюджетним установам для відображення активів, які були отримані у 2017 році від іншої бюджетної установи на підставі рішення про його реорганізацію шляхом приєднання.

Процедурні питання реорганізації суб’єктів господарювання врегульовано ст. 104 — 110 ГКУ.

Як зазначено в ст. 104 ГКУ, у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до їх правонаступників.

Отже, у випадку приєднання до юридичної особи — правонаступника переходять усе майно, права та обов’язки (зобов’язання) за договорами юридичної особи, яку реорганізовано шляхом приєднання.

При отриманні таких активів бюджетні установи не несуть жодних додаткових витрат та не отримають доходів, оскільки фактично активи передають з балансу однієї установи на баланс іншої (з оформленням відповідної документації). До речі, у подібних випадках Довідку про надходження в натуральній формі до органу Казначейства не надають

інші доходи

1.11

Цей рядок передбачено для відображення інших доходів, які не включено до ряд. 1.1 — 1.10 Звіту

Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 — 2.6)

2

Підсумовують дані, наведені в рядках 2.1 — 2.2 Звіту

сума видатків (витрат) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

2.1

У цьому рядку наводять інформацію про суму касових видатків бюджетної організації, які було фактично здійснено у 2017 році за рахунок коштів загального фонду та проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних рахунків бюджетної установи.

Сума цього рядка складається, зокрема, з показників, наведених у:

— Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (ф. № 2д, № 2м) за графою 8 «Касові за звітний період (рік)» ряд. 010;

— Звіті про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (ф. № 4-4д) за графою 8 «Касові за звітний період (рік)» ряд. 040

сума видатків (витрат) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій)

2.2

У цьому рядку наводять інформацію про суму касових видатків бюджетної організації, які було фактично здійснено у 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду та які проведено шляхом перерахування коштів із спеціальних реєстраційних рахунків бюджетної установи.

Сума цього рядка складається з показників, наведених, зокрема, у:

— Звіті про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф. № 4-1д, ф. № 4-1м) за графою 8 «Касові за звітний період (рік), усього» ряд. 070;

— Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф. № 4-2д, ф. № 4-2м) за графою 9 «Касові за звітний період (рік)» ряд. 070;

— Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4-3д, ф. № 4-3м) за графою 10 «Касові за звітний період (рік)» ряд. 010

Далі зупинимось на найбільш поширених запитаннях, які можуть виникнути при заповненні цієї частини Звіту.

Які суми видатків бюджетна установа повинна зазначити у рядках 2.1 та 2.2 Звіту: касові чи фактичні?

Здається, цього року це одне з хітових запитань, яке виникло при заповненні Звіту.

Чому саме у цьому році воно виникло? Адже протягом багатьох років бюджетні установи зазначали саме касові видатки в зазначених рядках. При цьому підставою для заповнення зазначених рядків Звіту були показники касових видатків, наведені у формах бюджетної звітності ф. № 2, 4-1, 4-2, 4-3 та 4-4.

Справа у тому, що фіскали у своїх роз’ясненнях щодо заповнення Звіту (наприклад, у листі від 19.07.2017 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17) зазначили, що формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів. З огляду на це, фіскали, напевне, звірятимуть показники доходів та видатків, які відображені у Звіті, з показниками, наведеними в річній фінансовій звітності, яка є невід’ємним додатком до Звіту.

Але всі ми добре розуміємо, що у співставленні між такими показниками немає жодної логіки. Чому? Якщо орієнтуватися на показник «Усього витрат», зазначений у ряд. 2380 Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс, то до нього заносять лише фактичні витрати за напрямками діяльності установи, які були понесені для отримання доходів від обмінних та необмінних операцій. При цьому в цьому рядку не відображаються суми, витрачені бюджетними установами на придбання основних засобів та інших малоцінних необоротних активів.

Аналогічна ситуація з доходами, наведеними в ряд. 2200 Звіту про фінансові результати ф. № 2-дс, оскільки там не відображені асигнування, спрямовані на придбання основних засобів та малоцінних активів.

І це лише один з прикладів недоцільності проведення такого співставлення.

Тому, на нашу думку, у рядках 2.1 та 2.2 Звіту, як і раніше, слід зазначати касові видатки, проведені установою у 2017 році, тобто кошти, фактично використані за загальним та спеціальним фондами. 

Які правила відображення доходів у ряд. 1.3 Звіту? Чи потрібно у цьому рядку зазначити всі кошти, які надходили протягом 2017 року на спеціальні реєстраційні рахунки бюджетної установи?

При відображенні доходів, що зараховуються до складу спеціального фонду, слід мати на увазі, що у Звіті відображаються тільки ті доходи, які залишаються в розпорядженні бюджетної установи.

1. Орендна плата.

Згідно з п. 10 ч. 3 ст. 29 БКУ до доходів спеціального фонду Держбюджету включається 50 % орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету. Щодо решти 50 % орендної плати, що зараховується до складу загального фонду Держбюджету, то такі суми у Звіті не відображаються.

Виняток становить плата за користування військовим майном та майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, яку повністю зараховують до складу доходів спецфонду установи.

Слід мати на увазі, що такий порядок розподілу орендної плати стосується тільки бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету. Щодо установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, то питання розподілу орендної плати між установою та місцевим бюджетом регулюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

2. Кошти, отримані за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.

Відповідно до п. 54 ч. 2 ст. 29 і п. 42 ч. 1 ст. 64 БКУ до доходів загального фонду відповідного бюджету належать 80 % коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 % коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Отже, у розпорядженні бюджетних організацій залишається відповідно 20 і 50 % таких коштів, які і має бути відображено у Звіті. Що стосується коштів, отриманих за металобрухт чорних металів, то ці суми в повному розмірі залишаються у розпорядженні бюджетної установи, а тому всі таки доходи потрапляють до ряд. 1.3 Звіту.

Відповідно 80 і 50 % отриманих коштів, які перераховуються до доходу загального фонду бюджету, у Звіті не відображаються.

3. Решта власних надходжень бюджетних установ, що зараховуються до доходу спеціального фонду кошторису й залишаються в розпорядженні бюджетних установ, відображаються в ряд. 1.3 Звіту в повному обсязі.

Бюджетна установа у 2017 році отримала кошти, які не відносяться до власних надходжень. Чи необхідно їх відображати в ряд. 1.11 Звіту?

Якщо протягом 2017 року бюджетна установа отримувала кошти, які не належать до жодної з підгруп власних надходжень, зазначених у ч. 4 ст. 13 БКУ, то їх у Звіті не показують.

Наприклад, це стосується:

— коштів від продажу будівель і споруд. Такі суми установа повинна в повному обсязі перерахувати до доходів того бюджету, за рахунок якого утримується;

— коштів для виплати лікарняних. Це пов’язано з тим, що видатки на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності не передбачаються в кошторисі бюджетних установ (ані за загальним, ані за спеціальним фондами). Такі кошти не відображаються у Звіті про надходження і використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) та звітах за формою № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду;

— штрафних санкцій, отриманих бюджетною установою за договорами тощо.

Яку фінансову звітність подавати зі Звітом

Варто знати, що з 01.01.2017 р. посилено вимоги до податкової звітності та встановлено обов’язок подання фінансової звітності неприбутковими організаціями.

Так, відповідно до п. 46.2 ПКУ неприбуткові установи та організації разом зі Звітом обов’язково подають до контролюючих органів річну фінансову звітність. Така звітність є додатком та невід’ємною частиною Звіту.

Крім того, інформація про додатки, що додаються до Звіту, є обов’язковим реквізитом форми Звіту відповідно до п. 48.3 ПКУ.

Саме про такі вимоги щодо подання фінансової звітності разом зі Звітом стверджувала ДФС у своїх листах від 22.02.2017 р. № 314/2/99-99-15-02-01-10, від 19.07.2017 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17(ср. 031233400).

З огляду на це, для бюджетних установ діючою редакцією п. 46.2 ПКУ не передбачено жодних винятків, а тому у цьому році разом зі Звітом також слід подати й річну фінансову звітності за 2017 рік, яка є невід’ємною частиною такого Звіту.

У формі Звіту інформацію про обов’язкові додатки у вигляді фінансової звітності відображають у блоці «Наявність додатків4» та проставляють позначку «х» в полі «ФЗ6».

Крім того, у блоці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності6» біля кожної форми фінансової звітності проставляють відповідні позначки «х».

На перший погляд, поставити позначку про наявність фінансової звітності — зовсім не складна справа.

Але якщо уважно переглянути зазначений блок, то там є поле «Звіт про фінансові результати7». При цьому, як зазначено в розшифровці виноски7, її заповнюють бюджетні установи. Який звіт мається на увазі?

Здається, фіскали дещо переплутали та зробили посилання на одну із скасованих форм бюджетної звітності, передбаченої Порядком № 44. Тобто згадали одну з форм бюджетної звітності, яку бюджетні установи складали до 01.01.2017 р. Але й це ще не все.

Справа у тому, що на місцях органи ДФС по-різному тлумачать вимоги п. 46.2 ПКУ щодо подання фінансової звітності неприбутковими організаціями, а саме щодо її складу. Так, одні наполягають подавати весь комплекс річної фінансової звітності (ф. № 1-дс, ф. № 2-дс, ф. № 3-дс, ф. № 4-дс та ф. № 5-дс). Інші — тільки ф. № 1-дс, ф. № 2-дс, а деякі — лише ф. № 2-дс.

Як усім догодити та не потрапити під штрафні санкції? Радимо подавати або всі 5 форм річної фінансової звітності (тим установам, хто не знає, які форми вимагають фіскали на місцях) або тільки ті форми, на яких чітко та впевнено наполягає ДФС.

Увага! Бюджетні установи разом зі Звітом подають до контролюючих органів річну фінансову звітність. Така звітність є додатком та невід’ємною частиною Звіту.

Гадаєте, це всі цікавинки? Аж ніяк ні.

У цьому році, а саме 30.01.2018 р. вийшло оновлення «Єдиного вікна (EDZV)» до версії 1.26.2. У цьому оновленні з’явились форми фінзвітності бюджетних установ. Це оновлення можливо встановити тільки на EDZV починаючи з версії 1.26 і старше.

Разом з тим як варіант органи ДФСУ на місцях пропонують бюджетним установами з метою виконання вимог чинної редакції п. 46.2 ПКУ подавати Звіт в електронній формі засобами електронного зв’язку, а фінансову звітність — у паперовому вигляді згідно з п. 49.3 ПКУ.

Нагадаємо, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У разі відправлення податкової декларації поштою на адресу відповідного контролюючого органу платник податку зобов’язаний здійснити це не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації (п. 49.5 ПКУ).

Тому якщо бюджетна установа не має можливості подати фінансову звітність за 2017 рік в електронній формі засобами електронного зв’язку, її слід надіслати поштою не пізніше 24 лютого. Вимоги щодо оформлення поштових відправлень із укладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, що надсилаються платниками податку, визначено Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

Відповідальність за неподання Звіту

Оскільки Звіт є податковою декларацією в розумінні ПКУ, за порушення строку його подання відповідальність визначена п. 120.1 цього Кодексу.

Так, за неподання або несвоєчасне подання платником податків чи іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, накладається штраф: 

— 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

— 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (ті ж дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення).

До речі, таку ж відповідальність погрожують застосовувати контролери в разі, якщо Звіт подано без фінансової звітності.

Далі пропонуємо ознайомитися з роз’ясненнями фіскалів, які розміщені на офіційному веб-порталі ДФС в розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідниковий ресурс» (zir.sfs.gov.ua).

Запитання

Відповідь

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності неприбутковими установами, організаціями та чи складають у такому випадку органи ДФС протоколи про адміністративні правопорушення?

При поданні неприбутковими установами та організаціями фінансової звітності слід керуватися нормою п. 46.2 ПКУ, якою передбачено, що фінансова звітність є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) та її невід’ємною частиною.

У разі неподання до органу ДФС фінансової звітності разом зі Звітом як її невід’ємної частини така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Тобто неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток (неприбутковими підприємствами, установами та організаціями) Звіту, обов’язок подання яких до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті ж дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

При цьому нормами КУпАП не передбачено право органів ДФС складати протоколи про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності

Яка відповідальність передбачена за порушення порядку заповнення Звіту про використання доходів (прибутків)?

Главою 11 «Відповідальність» ПКУ за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: зокрема, фінансова, адміністративна (п. 111.1 ПКУ).

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5 ПКУ, передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафу у розмірах, визначених п. 123.1 ПКУ.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 1631 КУпАП відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій установленого законом порядку ведення податкового обліку, тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені ч. 1 ст. 1631 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Нормативні документи

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Наказ № 469 — наказ Мінфіну «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 28.04.2017 р. № 469.

Порядок № 44 — Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44 (у редакції наказу Мінфіну від 07.02.2017 р. № 44).

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
24
Олена
14.02.2018

В листі ДФС від 19.07.2017 № 19001/7/99-99-15-02-01-17 йдеться про те, що формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення нелажезно від дати надходження або сплати коштів.

EVGENIY Олена
14.02.2018
На моє особисте переконання, то той абзац не стосується бюджетних установ які ведуть облік згідно стандартів бухобліку в державному секторі. Тобто він стосується установ які не є бюджетними, але є неприбутковими!
Іра
15.02.2018
Маю питання щодо субвенцій отриманих: у статті рекомендують суму субвенцій ставити у рядок 1.1, скажіть десь це прописано у якихось листах ДФС? Бо минулого року субвенцію показувала у складі доходів спец. фонду р. 1.3, так моя місцева податкова консультувала., відповідно і витрати ставила.
Вікторія
15.02.2018
Якщо такі кошти отримуєте як доходи спецфонду, то звичайно ставте у р. 1.3.
Але є випадки, коли це кошти загального фонду, тоді для них це р. 1.1
Любов
16.02.2018
В листі ДФС від 19.07.2017 № 19001/7/99-99-15-02-01-17 йдеться про те, що формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, а відповідно то типової кореспондленції для бюджетників, кошти спрямовані на придбання основних засобів вилучаються з доходу. То як можна поставити суму,коштів, що надійшли по ф.2 у р.1.1.??? Якщо було придбання ОЗ, то сума нарахованих доходів по 7011 буде менша, від суми, що надішла. Ваше роз"яснення грунтується скоріше на даних форми 3 "Звіт про рух грошових коштів", яка на даний час не дійсна.

Вікторія Любов
16.02.2018
Напевне Ви заплутались з такими поняттями: кошти, що надійшли та нараховані доходи. Ці суми ніколи не будуть. Про все це більше детальніше розписано у матеріалі.
Як на мене, цей факт всі бухгалтери добре розуміють, окрім фіскалів
Анна
19.02.2018
Я только что из Налоговой. Требуют указания фактических расходов, а не касовых((. У них есть лист ДФС, а здравый смысл или подобные разъяснения их не волнуют. Также сделан акцент на том, что штрафовать то будет ДФС! (( А 5 форм сказали или по электронке присылать или оригиналы в приемную с сопроводительным. На вопрос с какой формой будут сверять отвечают со всеми пятью формами((. И никаких толковых разъяснений...
Катерина Анна
01.02.2019
пусть попробуют сверить! В балансе только остаток средств на счету видно, в 2-дс в доходах нет финансирования на основные средства, 3-дс - 5 -дс тоже черт голову сломит.... так что желаю им удачи
просто таня Катерина
04.02.2019
о єто точно.тут сам через несколько лет нераздуплишься что откуда.а куда им.
Ірина
21.02.2018
Доброго дня! А куди ви проставляєте благодійні надходження та, відповідно, витрати?
Вікторія Ірина
21.02.2018
Благодійні - це доходи спецфонду, тобто р. 1.3 Звіту
Бознахто
21.02.2018
Бюджетна організація. Здаємо фінансову звітність до ДКСУ окремо за державним та місцевим бюджетом. Тобто консолідований звіт за обома бюджетами відсутній в принципі. В ДФС два комплети звітності у якості додатків до звіту не приймають. Хтось з таким зтикався?
Дмитро Бознахто
31.01.2019
Здавайте по бюджету, з якого утримується установа
Назар
01.02.2019
Доброго дня! Фонд комунального майна продає майно 200 тис. і відповідно стягує 3% із них:за послуги експертизи і експертної оцінки, залишок лишається на Фонді комунального майна, решта 97% у місцевий бюджет.
Скажіть будь ласка чи вказувати в інші доходи (1.11) ці 200 тисяч чи доходи лише 6 тисяч.
Вікторія
01.02.2019
Вказуєте ту суму, яку залишаєте у себе, тобто 6 тис.
Ольга
22.02.2019
А що з амортизацією? Її показувати? наприклад у рядку р.2.6?
Любов Ольга
25.02.2019
Це будуть фактичні видатки
Тетяна
23.02.2019
Доходи я поставила касовi по ф. 2 4.1 4.2. 4.3 i видатки касовi пи цих формам. Залишок на початку року зi звiту й вийшла на залишок на кiнець року також зi звуту????????????
Любов
25.02.2019
Надаємо фінансову підтримку КП та здаємо консолідований звіт.У рядках 1.1 та 2.1 прописуєм суму з наданою фінансовою підтримкою чи ні ?
Іра
29.01.2020
Я роблю звіт в ел. кабінеті, пише помилку на ставці податку 18%, якщо прибираю, то зберігає без помилки. Вже хтось відправляв звіт з ел. кабінету?
Татьяна.
29.01.2020
Вы думаете они его сверяют с вашими формами,да конечно,оно им надо,их тоже посокращали до немогу.еще будут получаться в наших дебрях где и сам через год несообразишь что откуда и куда.
Татьяна.
29.01.2020
Получаться читать как* колупаться*
Олена
29.01.2020
А я здавала цей звіт ще дві неділі назад, і простояла дві години, тому що принесла в паперовому вигляді,, сказали що так не підходить, стояла, ждала, поки вони всі 5 форм в базу внесуть transparent_pxl.png
Ельза
05.02.2020
Бюджетні установи здавали цей звіт за 2018рік по бюджетних призначеннях(касові)доходи і касові видатки(це касовий метод). Я давно працюю головний бухгалтером бюджетної установи, один раз я возила документи в ДПІ для перевірки по цьому Звіту, все нормально, в звіті потрібно розбиратися і розуміти по цифрах і рядках, не хвилюйтеся, хай колупаються бо в дійсності в ДПІ самі вже не знають що роблять.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×