Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.05.18
84254 5
Друкувати
Обране

Безоплатне отримання ОЗ в межах одного розпорядника: який критерій застосовувати

Бюджетна установа на підставі рішення організації вищого рівня безоплатно отримала від іншої бюджетної організації основний засіб (пилосос), який обліковувався на субрахунку 1014. Ці установи підпорядковані одному розпоряднику бюджетних коштів. Передача майна оформлена Актом приймання-передачі основних засобів, у якому зазначено: первісна вартість пилососу — 3800 грн., сума нарахованого зносу — 1235 грн. У зв’язку з цим в установи, яка отримала майно, виникли запитання:
1. Чи можна обліковувати отриманий об’єкт у складі основних засобів, як це було у його попереднього власника?
2. Чи обов’язково встановлювати новий інвентарний номер на такий об’єкт?
3. За якою вартістю оприбуткувати такий об’єкт? Чи необхідно встановлювати на нього справедливу вартість?


1. Головне, що хвилює бухгалтера у цій ситуації, — який вартісний критерій необхідно брати до уваги при зарахуванні на баланс майна, яке установа безоплатно отримала від іншої бюджетної установи. 

Тож далі розберемося з цим питанням.

У цій ситуації установа, на балансі якої знаходилось таке майно, обліковувала його у складі основних засобів (далі — ОЗ). Це було пов’язано з тим, що на момент зарахування його на баланс установа керувалась тим вартісним критерієм, який діяв на той час.

Нагадаємо, що до 10.05.2016 р. бюджетні установи до ОЗ відносили об’єкти, вартість яких була більше 2500 грн. (без ПДВ) та строк використання яких перевищував один рік. При формуванні в бухгалтерському обліку інформації про ОЗ установи керувались Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Тому цілком логічно, що установа при придбанні такого об’єкта (у нашому випадку — пилососа), первісна вартість якого склала 3800 грн., зарахувала його до складу ОЗ.

З часом з’явились законодавчі підстави для застосування нової вартісної межі для ОЗ — 6000 грн. (без ПДВ), яка діє і сьогодні. Такий вартісний критерій закріплено в п.п. 3.2.3 п. 3 розд. II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121).

При цьому установи, що придбали до 10.05.2016 р. ОЗ, вартість яких не перевищує 6000 грн. (без ПДВ), і досі продовжують обліковувати такі об’єкти на відповідних субрахунках рахунку 10 «Основні засоби». Це пов’язано з тим, що не існує законодавчих підстав для їх переведення до складу МНМА. До речі, на цей момент ми звертали увагу в матеріалі «Зміна вартості основного засобу: чи є підстави для перенесення на субрахунок 1113» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 7). Такі об’єкти установи продовжують обліковувати у складі ОЗ, поки вони не втратять свою первинну якість, стануть непридатними до подальшого використання з тієї чи іншої причини.

Тепер щодо установи, яка безоплатно отримала таке майно від іншої організації.

Оскільки у цьому випадку передача майна здійснена в межах одного органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, вона розглядається як операція з внутрівідомчого переміщення.

Тобто передача-отримання майна між такими бюджетними установами на підставі рішення головного розпорядника не прирівнюються до його відчуження або придбання, тому рахунки доходів і витрат не беруть участь при відображенні цих операцій в обліку.

Отже, бюджетна установа, яка отримала таке майно, продовжує керуватися методологічними засадами формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, які визначені НП(С)БО 121 та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11 (далі — Методрекомендації).

Виходить, що у цій ситуації операція з передачі-отримання майна є його переміщенням з балансу однієї установи на баланс іншої установи. При цьому будь-яких змін субрахунків бухобліку такого об’єкта не відбувається.

З урахуванням цього, таку операцію в бухобліку відображають записами, які складають згідно з пп. 1.12, 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219 (ср. 031233400).

Тобто, якщо об’єкт обліковувався на субрахунку 1014, установа, яка прийняла його на баланс, також зараховує його на цей субрахунок та продовжує обліковувати за загальними правилами. А це означає, що нарахування амортизації така установа здійснює у тому ж порядку, що застосовувався раніше до цього об’єкта.

Розглянемо на прикладі порядок відображення операцій з передачі-отримання майна в межах одного розпорядника бюджетних коштів.

Приклад. Бюджетна установа на підставі рішення головного розпорядника передала об’єкт ОЗ (пилосос) іншій бюджетній установі. Передача оформлена Актом приймання-передачі основних засобів від 28.03.2018 р.

На підставі даних бухгалтерського обліку в Акті зазначено, що первісна вартість такого об’єкта — 3800 грн., сума зносу — 1235 грн. (з них знос, нарахований до 01.01.2018 р., — 1140 грн.; знос, нарахований за I квартал 2018 р. — 95 грн.).

№ з/п

Зміст господарської операції

кореспонденції субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

Установа, яка передала майно

1

Відображена вартість переданого об’єкта

5111

1014

3800

9

2

Списано суму зносу:

       

— нарахованого за I квартал 2018 року

1411

5511

95

9

— нарахованого у минулих роках

1411

5512

1140

9

Установа, яка прийняла майно

1

Оприбутковано ОЗ

1014

5111

3800

17*

2

Відображено суму нарахованого зносу

5511

1411

95

17*

5512

1411

1140

17*

Оскільки у цій ситуації установа, яка отримала пилосос, не відображає збільшення доходів від отримання активів, Довідку про надходження в натуральній формі подавати до органу Казначейства не потрібно.

* Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

2. Тепер щодо наступного запитання, яке хвилює читача: чи обов’язково встановлювати новий інвентарний номер на такий об’єкт?

Дійсно, на об’єкт, який надійшов до бюджетної установи, необхідно встановити новий інвентарний номер.

Підтвердженням такого висновку є норми пп. 3 та 5 розд. ІІ Методрекомендацій:

«Кожному об’єкту основного засобу (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання) присвоюється інвентарний номер.

Інвентарні та номенклатурні номери, присвоєні об’єктам основних засобів, зберігаються за ними на весь період перебування їх у даного суб’єкта державного сектору».

Тож для того, щоб не виникло ситуації із задвоєнням інвентарних номерів на об’єкти, які раніше перебували на балансі, та які надійшли від іншої установи, потрібно дотримуватися загального правила — кожен об’єкт повинен мати свій унікальний інвентарний номер. І присвоює його саме та установа, яка прийняла об’єкт собі на баланс.

3. Тепер декілька слів щодо вартості, за якою установі необхідно оприбуткувати майно, отримане від іншої бюджетної установи.

Основні правила визначення вартості майна, отриманого безоплатно від іншої бюджетної установи, чітко визначено в п. 8 розд. II НП(С)БО 121.

Так, первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з урахуванням витрат, передбачених п. 5 розд. II НП(С)БО 121, з наведенням нарахованої суми зносу.

У разі, якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, вона визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

Тому для достовірної оцінки майна, отриманого від суб’єктів державного сектору (іншої бюджетної установи), слід орієнтуватися на те, чи є в наявності достовірна інформація про вартість переданого майна або ж вона відсутня. Тобто чи передано на таке майно документи, які свідчать про його вартість та суму нарахованого зносу. Звичайно, добре, якщо такі документи є, оскільки ніяких проблем з визначенням вартості такого майна не виникне.

Інша справа, якщо такі документи з різних причин не було передано установі, тобто установі не відома ні первісна вартість, ні сума нарахованого зносу. Саме тоді установі доведеться оприбуткувати таке майно за справедливою вартістю. Зазвичай таке рішення приймає комісія установи, яка фіксує зазначену вартість в оформлених документах (наприклад, в Акті про встановлення справедливої вартості майна). І саме від цієї вартості залежатиме субрахунок, на якій буде зараховано майно: якщо вона більше 6000 грн., — то як об’єкт ОЗ, якщо менше — як малоцінний необоротний матеріальний актів на субрахунок 1113.

Автор : Матвєєва Вікторія, економіст-аналітик

БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ
Травень , 2018/№ 17

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(5)
МенІнБлек
17.05.2018
Гарна стаття. Все лаконічно та зрозуміло розписано.
яна
17.05.2018
якщо передають по1113 тоді 1113-5111; 5511-1412-50% зносу так?
Ольга
17.05.2018
При оприбуткуванні рахунки залишаемо старі, а підгрупи ?
Елена
17.05.2018
Только неправильные проводки!
Нужно 1411-8014 - нараховано суму зноса за 1 кв.
Ольга
24.09.2018
Якщо нарахований 100% знос, які проводки??
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.