Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.04.22
782 0
Друкувати
Обране

Міжнародна фіндопомога: показуємо в обліку

Бюджетні установи не щодня отримують міжнародну фінансову допомогу в іноземній валюті. Звідси й велика кількість запитань. Тож розберемося, як правильно відобразити в бухобліку надходження та подальші операції з міжнародною фінансовою допомогою на валютному рахунку.

Надходження валюти

Загальні правила відображення в бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою визначено НП(С)БО 130*. При цьому є три ключові моменти, про які має пам’ятати бухгалтер.

* Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 11.08.2011 № 1022.

1. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаємо у валюті звітності — у національній валюті шляхом перерахунку суми іноземної валюти із застосуванням валютного курсу. Вказівку на це містить п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 130.

2. Перерахунок іноземної валюти в національну проводимо за курсом НБУ на дату здійснення операції. Інформацію про офіційний курс гривні щодо іноземних валют НБУ розміщує щодня на своєму сайті.

3. У бухгалтерському обліку зараховану іноземну валюту відображаємо на субрахунку 2311. Такі кошти вважаються монетарними активами. Тому суму міжнародної фінансової допомоги варто перераховувати у гривні за курсом НБУ на дату зарахування коштів до складу активів (на дату отримання допомоги).

Перерахунок вартості валюти

Перерахунок вартості міжнародної фінансової допомоги, яка надійшла на валютний рахунок, передбачає визначення курсових різниць.

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводимо на дату здійснення господарської операції та на дату балансу (на звітну дату).

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховують усі монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати (п. 4 розд. II НП(С)БО 130). Тобто установі потрібно визначити різницю між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах НБУ.

Відповідно, залежно від збільшення або зменшення валютних курсів результат такої переоцінки (курсова різниця) може бути позитивним або від’ємним.

Якщо установа може отримати більше гривень при конвертації вартості активу (валюти) в національну валюту, тоді визнаємо позитивну курсову різницю — дохід. А якщо менше — від’ємну курсову різницю — витрати.

У бухобліку переоцінку зобов’язань, узятих в іноземній валюті, відображаємо так (п. 5.24 Типової кореспонденції):

— при збільшенні курсу — у складі витрат за обмінними операціями: Дт 8411 — Кт 6211, 6415;

— при зменшенні курсу — у складі доходів за обмінними операціями: Дт 6211, 6415 — Кт 7411.

Продаж валюти

Ані самі бюджетні установи, ані Казначейство не можуть продавати валюту. Цими питаннями займаються банки за дорученням клієнтів.

Для цього банк виходить на міжбанківський валютний ринок України (далі — МВРУ) і здійснює продаж валюти за комерційним курсом, який склався на міжбанку станом на час проведення операції. При цьому здійснюють такі операції вони не безкоштовно, а звісно, за певний відсоток.

Будьте уважні: надходження від продажу валюти установи визначають за комерційним курсом.

Оскільки комерційний курс продажу відрізняється від курсу НБУ, потрібно визначити і показати різницю між ними. У бухобліку таку різницю відображаємо так (п. 5.23 Типової кореспонденції):

— при збільшенні курсу — у складі доходів за обмінними операціями: Дт 2311 — Кт 7411;

— при зменшенні курсу — у складі витрат за обмінними операціями: Дт 8411 — Кт 2311.

Здебільшого курс МВРУ вищий, ніж курс НБУ. Тож фактично за продану валюту установа отримує більше гривень, ніж вона показана при первісному визнанні валютних надходжень за курсом НБУ. Отже, на суму цієї різниці установа відображає дохід на дату продажу валюти за субрахунком 7411.

Визначення курсових різниць

Якщо на кінець звітного періоду на валютному рахунку установа має невикористану іноземну валюту, установі доведеться виконати ще одне обчислення —порахувати курсову різницю.

За загальним правилом для визначення курсових різниць на дату балансу (звітну дату) застосовують валютний курс НБУ на кінець дня звітної дати (п. 4 розд. II НП(С)БО 130).

Як обліковувати таку курсову різницю? Залежно від збільшення або зменшення валютних курсів, вона може бути позитивною або від’ємною. З огляду на це, в обліку таку курсову різницю зазначаємо згідно з п. 5.23 Типової кореспонденції:

— при збільшенні курсу — у складі доходів за обмінними операціями: Дт 2311 — Кт 7411;

— при зменшенні курсу — у складі витрат за обмінними операціями: Дт 8411 — Кт 2311.

Приклад. Місцева рада в березні 2022 року уклала договір надання благодійної фінансової допомоги.

21.03.2022 на валютний рахунок ОМС було зараховано благодійну допомогу в сумі 110000 дол. США.

За дорученням місцевої ради банк здійснив продаж іноземної валюти в сумі 100000 дол. США.

28.03.2022 на поточний рахунок зараховано кошти від продажу іноземної валюти в сумі 100000 дол. США за курсом МВРУ (за вирахуванням комісійної винагороди — 0,2 % від суми проданої валюти).

На 31.03.2022 на валютному рахунку місцевої ради залишилось 10000 дол. США.

Курс гривні щодо долара США на зазначені дати був таким:

Дата

Курс НБУ, грн/дол. США

Операції

10.03.2022

29,2549

Укладено договір надання благодійної фінансової допомоги

21.03.2022

29,2549

Зараховано благодійну фінансову допомогу на валютний рахунок

28.03.2022

29,2549

Зараховано на поточний рахунок кошти, отримані від продажу іноземної валюти, в розмірі 100000 дол. США (за вирахуванням комісійної винагороди)

Курс МВРУ — 29,986 грн/дол. США, комісія банку — 0,2 %

31.03.2022

29,2549

Визначено залишок коштів на валютному рахунку на кінець кварталу

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаємо так:

з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

10.03.2022

Відображено дохід від благодійної допомоги згідно з укладеним договором:

110000 дол. США х 29,2549 грн/дол. США

2117

7511

3218039,00

4, 14

2

21.03.2022

Зараховано благодійну допомогу на валютний рахунок установи:

110000дол. США х 29,2549 грн/дол. США

2311

2117

3218039,00

3*, 4

3

28.03.2022.

Перераховано кошти для продажу валюти:

100000 дол. США х 29,2549 грн/дол. США

2117

2311

2925490,00

3*, 4

4

Зараховано на поточний рахунок установи кошти, отримані від продажу іноземної валюти в розмірі 100000 дол. США (за вирахуванням комісії):

100000 дол. США х 29,986 грн/дол. США) - (100000 дол. США х 29,986 грн/дол. США х 0,2 %

2311

2117

2992602,80

3*, 4

5

28.03.2022

Списано суму комісійної винагороди:

100000 дол. США х 29,986 дол. США х 0,2 %

8013

2117

5997,20

4

6

Відображено курсову різницю між сумою, отриманою від продажу іноземної валюти, визначеною за курсом МВРУ, і балансовою вартістю іноземної валюти, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату продажу:

100000 дол. США х (29,986 грн/дол. США - 29,2549 грн/дол. США)

2117

7411

73110,00

4, 14

* Операції з руху коштів в іноземній валюті слід оформлювати окремими меморіальними ордерами за видами валют. При цьому в накопичувальній відомості руху грошових коштів в іноземній валюті на рахунках у банках (субрахунок 2311) за кожною випискою банку робимо записи окремими рядками в національній та іноземній валютах. У графі «№ з/п» такі записи відображаємо за одним порядковим номером.

У зв’язку з тим, що офіційний валютний курс НБУ протягом березня 2022 року залишався незмінним, у нашому прикладі немає потреби робити перерахунок вартості валюти та розраховувати курсові різниці на кінець звітного періоду. Необхідно лише визначити різницю між курсами продажу валюти на МВРУ та курсом НБУ. Зробити це необхідно на дату зарахування коштів від продажу іноземної валюти на поточний рахунок установи.

Звітуємо про валюту

При відображенні міжнародної фінансової допомоги у фінансовій звітності керуємось вимогами Порядку № 307**.

** Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 № 307.

У формі № 1-дс «Баланс», розд. І «Актив. Нефінансові активи» за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у іноземній валюті» (код рядка 1165) відображаємо залишок кошів в іноземній валюті на рахунках у банку.

А ось безпосередньо суми отриманої міжнародної фінансової допомоги необхідно показати у складі доходів від необмінних операцій за статтею «Інші доходи від необмінних операцій» (код рядка 2130) Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс).

Крім того, у цій формі відображаємо за кодом рядка:

— 2050 — доходи від курсової різниці в разі зростання курсу валюти;

— 2250 — витрати від курсової різниці в разі зменшення курсу валюти.

Також суми міжнародної фіндопомоги слід показати у Звіті про рух грошових коштів (форма № 3-дс) за статтею «Інші надходження від необмінних операцій» (код рядка 3045). У цій формі також за статтею «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» (код рядка 3420) відображаємо суму збільшення або зменшення (наводимо в дужках або зі знаком «-») залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

І нарешті, у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс) у розд. IX «Доходи та витрати» наводимо за кодом рядка:

— 851 — доходи від курсової різниці в разі зростання курсу валюти;

— 931 — витрати від курсової різниці в разі зменшення курсу валюти.

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2022/№ 15

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі