Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.07.21
1184 0
Друкувати
Обране

Знищуємо печатки і штампи: порядок та облік

Чи існує затверджений порядок знищення печаток і штампів в бюджетних установах? Як документально оформити таке знищення? Як відобразити зазначені операції в бухгалтерському обліку?


На сьогодні не існує нормативно-правового акта, який би регулював порядок знищення печаток і штампів.

Також зауважимо, що контрольну функцію МВС щодо регулювання правил виготовлення та знищення печаток і штампів скасовано ще 21.01.2011 р. на підставі наказу № 51.

1 Наказ МВС «Про визнання таким, що втратив чинність наказу МВС від 11.01.99 р. № 17» від 11.01.2011 р. № 5.

Наразі виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру (ч. 4 ст. 581 ГКУ).

Багато запитань виникає з приводу того, чи потрібно передавати печатки та штампи для знищення до органів МВС, які були виготовленні з їх дозволу.

У зв’язку з цим звернемо увагу на застосування п. 72 Інструкції № 18932, яким було передбачено, що печатки і штампи, виготовлені з дозволу органів МВС, здаються для знищення цим органам за місцезнаходженням організацій.

2 Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затверджена постановою КМУ від 27.11.98 р. № 1893.

Цей нормативний документ втратив чинність ще 04.11.2016 р. на підставі постанови № 7363. Виходить, що дозвіл органів МВС на знищення будь-яких печаток та штампів, у тому числі тих, що були виготовлені до 21.01.2011 р., вже не потрібен.

3 Постанова КМУ «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 19.10.2016 р. № 736.

Зауважимо, що наразі органи МВС не мають права надавати платні послуги зі знищення печаток і штампів. Підтвердженням цьому є відсутність цієї послуги у Переліку № 7954.

4 Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затверджений постановою КМУ від 04.06.2007 р. № 795.

Отже, при вирішенні питання щодо знищення печаток і штампів, установа насамперед має керуватися внутрішніми документами. Таку саму думку мають і фахівці Мін’юсту у листі від 14.08.2014 р. № 6820-0-4-14/8.1 (ср. USER_SHOW_ID).

Найкращим варіантом є прийняття розпорядчого документа головним розпорядником бюджетних коштів із визначенням порядку виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів. Саме цим документом і керуватимуться розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.

Далі розглянемо основні моменти процедури списання та знищення печаток і штампів.

Підстави для списання та знищення

Для списання та знищення печаток і штампів є декілька підстав, зокрема:

• пошкодження або зношення;

• перейменування установи;

• ліквідація, реорганізація установи.

До відома: у разі перейменування установи приймається рішення щодо списання та знищення печаток і штампів як таких, що стали непридатними для використання в роботі.

ВАЖЛИВО!

У разі ліквідації або реорганізації установи знищення печатки і штампів здійснюється після отримання повідомлення про її виключення з ЄДРПОУ

До цього моменту печатка і штампи знаходяться у голови комісії з проведення ліквідації або реорганізації.

Робота комісії

Списання та знищення печаток і штампів відбувається за рішенням керівника установи (голови комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії). На підставі розпорядчого документа комісія встановлює факт непридатності печатки та штампів.

До відома: такі повноваження можна покласти як на спеціально створену комісію, так і на постійно діючу комісію зі списання майна. Якщо відбувається процедура реорганізації або ліквідації, це здійснює комісія з реорганізації або ліквідаційна комісія.

Процедура списання печаток відбувається так само, як і списання інших об’єктів МНМА. Тобто оформлюємо її за нормами Порядку № 13145.

5 Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

Для проведення списання та знищення печаток комісія складає такі документи:

Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, — фіксується наявність печаток, які підлягають списанню та знищенню (додаток 2 до Порядку № 1314);

Акт технічного стану майна, що пропонується до списання, — необхідний для встановлення факту пошкодження або зношення печаток. У документі слід зазначити рік виготовлення печаток, дату введення в експлуатацію на підставі даних відображених в інвентарних картках обліку та їх фактичний стан (абз. 4 п.п. 4 п. 14 Порядку № 1314);

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) за типовою формою, затвердженою наказом № 8186;

6 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Протокол засідання — у ньому на підставі вищезазначених документів комісія фіксує конкретні причини списання та знищення печаток. Крім того, комісія зазначає пропозиції щодо використання окремих деталей печатки, які списуються.

Наприклад: складовими частинами печатки є кліше та оснастка. При перейменуванні або реорганізації установи непридатним для подальшого використання в роботі стає саме кліше. Виходить, оснастку у придатному стані можна залишити для ремонту інших печаток.

Керівник установи (голова комісії з реорганізації або ліквідації) затверджує всі вищенаведені документи (абз. 7 п.п. 4 п. 14 Порядку № 1314).

Відповідний запис уносимо до інвентарних карток обліку цих печаток та інших облікових регістрів.

Етапи знищення печаток і штампів

Процес знищення печаток і штампів відбувається також у присутності членів комісії. Знищення печаток і штампів слід оформлювати на підставі Протоколу або Акта знищення довільної форми. Але при цьому обов’язково вносимо такі дані:

• склад комісії;

• підстава знищення (пошкодження або зношення; ліквідація, реорганізація або перейменування установи);

• кількість печаток та штампів, які знищуються;

• опис та відбитки печаток та штампів, які знищуються;

• дата, час та спосіб знищення (подрібнення кліше).

Важливо: про факт знищення печаток і штампів необхідно зробити запис у Журналі обліку печаток та штампів (додаток 2 до Правил № 1000/57).

7 Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5.

Саме у цьому документі ведуть облік усіх печаток і штампів, що застосовуються в установі (п. 9 ч. 3 Правил № 1000/5).

Що в бухобліку?

При списанні печатки необхідно нарахувати амортизацію на решту її первісної вартості (50 %) (абз. 1 п. 7 розд. IV НП (С)БО 121).

Також потрібно здійснити списання її первісної вартості із субрахунку 1113 та суми накопиченого зносу із субрахунку 1412 (п. 3 розд. VI НП(С)БО 121).

Водночас не забуваємо зменшити внесений капітал за субрахунком 5111 та віднести первісну вартість печатки на фінрезультат (субрахунок 5512) (п. 1.31 Типової кореспонденції).

Облік деталей

Деталі, які придатні для подальшого користування, оприбутковуємо як запаси (субрахунок 1515) на підставі накладної та акта оцінки (абз. 1 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121). Водночас суму оприбуткованих активів, які залишені для ремонту, визнаємо доходом спецфонду (субрахунок 7112) (абз. 4 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121).

Щодо списання штампів. Штампи обліковуються як МШП8 і, звісно, їх списують з балансу при введені в експлуатацію. Зафіксувати їх вибуття з експлуатації з метою знищення необхідно записом у регістрі оперативного кількісного обліку.

8 МШП — малоцінні швидкозношувані предмети.

Далі на умовному прикладі розглянемо, як операції зі списання та знищення печатки відображаються в бухгалтерському обліку.

Приклад. Бюджетною установою у зв’язку із завершенням процедури ліквідації було списано стару печатку як таку, що стала непридатною для використання в роботі. За даними бухобліку первісна вартість печатки становить 800 грн.

Знищення старої печатки і штампів відбулося після отримання повідомлення про виключення установи з ЄДРПОУ. Процедуру знищення проводила ліквідаційна комісія шляхом подрібнення кліше печатки та штампів. За підсумками процедури складено Акт знищення.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Нараховано амортизацію в місяці списання печатки

8014

1412

400

17

2

Списано первісну вартість печатки та нарахований знос

1412

1113

800

9

3

Віднесено до накопичених фінрезультатів первісну вартість печатки при списанні

5111

5512

800

17

ВИСНОВКИ

• Єдиний порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів відсутній. Установа має керуватися документами головного розпорядника бюджетних коштів

• Причинами для списання та знищення печаток і штампів може бути пошкодження або зношення, ліквідація, реорганізація або перейменування установи

• Списуємо печатки як звичайні об’єкти МНМА, а знищення печаток і штампів відбувається членами комісії на підставі протоколу або Акта знищення

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 27

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.