Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.10.17
52684 9
Друкувати
Обране

Етапи підготовки та розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на посади реформаторів

Особи, які претендують на зайняття посад фахівців з питань реформ, проходять конкурс за загальною процедурою, а відтак на другому етапі мають успішно впоратися з розв’язанням ситуаційних завдань. Змодельовані «заочно» кандидатом шляхи вирішення проблемної ситуації дозволяють виміряти його аналітичні і креативні здібності, спроможність інноваційно мислити та приймати нестандартні рішення.


Наталія АЛЮШИНА, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, андидат психологічних наук, доцент, експерт з питань управління персоналом

У загальному вигляді ситуаційні завдання — це опис подій, оформлений у словах, цифрах, образах, діях. Ситуаційні завдання — це «зріз» процесу, фіксація його динаміки в певних часових межах з метою постановки претендента на заміщення посади перед вибором шляхів і способів подальшого вирішення проблеми або визначенням перспективних тенденцій розвитку ситуації.

Таким чином, як відмінні ознаки якісного ситуаційного завдання можна виділити: реалістичність; наявність напруги (інтриги) в сюжеті; інформативність; практичність, спрямованість на прийняття управлінських рішень чи досягнення організаційних цілей тощо. 

 

ОСНОВНІ МОМЕНТИ, НА ЯКІ ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

Керівнику щодня доводиться приймати управлінські рішення, які, як відомо, мають специфічні особливості:

— їх розробка і, тим більше, реалізація вимагають залучення великого обсягу ресурсів;

— вони мають неабиякий вплив на інших державних службовців;

— кожне з них у значній мірі визначає подальші рішення;

— висока відповідальність за прийняті рішення.

В основі процесу прийняття управлінського рішення лежить проблема, яку потрібно вирішити.

Проблема (від грец. «ένα πρόβλημα» — перешкода, труднощі) — це протиріччя між: метою і результатом; реальністю і можливістю; зовнішніми вимогами і внутрішніми можливостями; цілями і ресурсами; бажаннями і потребами інших тощо. Керівник має вміти передбачити проблеми; бачити проблеми; вирішувати проблеми та вибирати пріо­ритети у вирішенні проблеми.

Отже, враховуючи специфіку прийняття управлінських рішень, необхідно звернути увагу на такі моменти при підготовці ситуаційних завдань:

 

1. Що має містити ситуаційне завдання?

У ситуаційному завданні має бути описана одна подія з реальної практики. Подія має містити проблемну ситуацію (одну або декілька), яка вимагає прийняття управлінського рішення. Викладена в ситуаційному завданні ситуація повинна бути зрозумілою. Опис дається у процесуальній логіці, в якій наявна чітка послідовність розвитку події і її основ­них учасників. Бажано, щоб ситуаційний матеріал містив не тільки фактологічний, а й особистісний аналіз, тобто висловлювання учасників ситуації (посадовців, державних службовців, громадян тощо) щодо даної проблеми. 

2. Додаткова інформація до ситуаційного завдання. Ситуаційне завдання також може наводити необхідну додаткову інформацію, наприклад, це може бути інформація про розвиток макросистеми, про орган, його персонал, конкретні цифри, результати і підсумки роботи, технології та інші відомості, які можуть і не мати прямого відношення до розв’язуваної проблеми. Довідковий матеріал, який використовується в ілюстративних цілях, повинен бути винесений в додатки (обов’язкове посилання на джерело інформації). 

3. Мова опису. Для опису використовується жива літературна мова, рекомендується кліпова коротка модель опису.

4. Для того, щоб проаналізувати актуальність та реальність ситуаційного завдання, дайте відповідь на такі запитання:

— По відношенню до ключових проблем в системі державної служби чи є ця проблема актуальною для вашого держоргану? У чому вона полягає?

— Які є критерії та обмеження при прийнятті рішення?

— Чи є альтернативні рішення? Які вони?

— Як терміново необхідно приймати те чи інше рішення?

— Що буде, якщо ви відмовитеся від рішення? (До уваги! По відношенню до будь-якої проблеми є як мінімум дві альтернативи: вирішувати проблему або не вирішувати її).

 

Отже, приклад проблеми у вигляді запитань:

— Що треба змінити в системі стимулювання праці державних службовців?

— Яку систему заходів щодо залучення працівників до спільної роботи та формування лояльності  до органу необхідно впровадити?

 

ОСНОВНІ МОМЕНТИ, НА ЯКІ ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Вирішення ситуаційних завдань спирається на класичну модель Д. Колба, в якій можна виділити наступний цикл:

— вивчення конкретної ситуації (орієнтація на конкретний досвід);

— аналіз ситуації (рефлексія, осмислення);

— формування висновків, оцінок, узагальнення (концептуалізація досвіду);

— розробка рішення (активне експериментування).

У роботі з конкретними ситуаціями можна виділити такі ключові моменти:

Постановка проблеми. Аналіз конкретної ситуації проводиться з метою виявлення проблеми, на вирішення якої повинні бути спрямовані зусилля. Формулювання проблеми — найважливіший момент у розв’язанні ситуаційного завдання. Однак, це і найскладніший момент, оскільки дуже часто увага кандидата на заміщення посади фокусується не на головній, а на побічних проблемах.

Вироблення рішень. Уміння пропонувати рішення, проводити його якісний аналіз на основі вироблених раніше критеріїв. При цьому під критерієм розуміється підстава (правило), що дозволяє з різних альтернатив вибрати найбільш ефективну. З іншого боку, критерій — це і є підстави, що дозволяють судити про те, що пропоновані методи дійсно приведуть до вирішення проблеми.

На основі виробленого рішення розробляється програма управлінських дій, в якій повинні бути представлені всі необхідні ресурси, етапи та способи їх залучення.

Отже, в ході аналізу ситуації конкурсанту належить опинитися включеним у такі види діяльності:

— критичне осмислення інформації, виокремлення проблеми для вирішення (скласти інформаційний пошук);

— аналіз, спрямований на прояснення причин, можливих наслідків, тенденцій розвитку ситуації (аналіз, виявлення проблеми);

— вироблення критеріїв розв’язання проблеми (критерії);

— пошук ідей, спрямованих на вирішення проблеми, їх оцінка відповідно до вироблених критеріїв (конструктивна ідея);

— розробка детального плану вирішення проблеми, його оцінка (план дій).

 

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо:

1. Проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми.

2. Виявлено не менше трьох можливих альтернатив при вирішенні проблеми.

3. На основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи.

4. Розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення.

5. Рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

І все ж — успіх застосування методу аналізу ситуаційних завдань гарантований особливою затребуваністю цієї технології у світовій та вітчизняній практиці для перевірки професійних знань та завдань, для перевірки професійних компетенцій кандидатів на зайняття посад, які обираються конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата. Мабуть, всім нам доведеться примиритися з тим фактом, що самостійне породження знання — процес набагато більш привабливий і продуктивний, аніж репродуктивне відтворення готових теоретичних схем, відірваних від реалій навколишнього життя.

 

ПРИКЛАД СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ. АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Приклад. Представники громадськості розпочали публічну кампанію щодо міністра із вимогою прозорішої діяльності міністерства і врахування їхніх пропозицій щодо коригування політики міністерства, яку було розроблено за вашої безпосередньої участі.

У який спосіб необхідно надавати громадсько­сті інформацію? Наведіть приклади матеріалів, що мали б бути оприлюднені. Які сучасні інформаційно-комунікаційні механізми сприяли б більшій прозорості роботи міністерства та можливості її громадського моніторингу? У який спосіб громадськість могла б подавати свої пропозиції міністерству та відстежувати їх врахування? Запропонуйте своє бачення моделі взаємовідносин міністерства із громадськістю та ЗМІ.

 

АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Визначте (обґрунтуйте) проблему та критерії для її вирішення

Проблема — недостатня поінформованість громадськості про діяльність міністерства. Наявні канали зв’язків з громадськістю є неефективними.

Критерії:

Рівень задоволення громадськості поінформованістю;

Збільшення кількості інструментів комунікації;

Збільшення частки громадськості, залученої до обговорення

Зазначте не менше трьох можливих альтернатив вирішення проблеми

1. Нічого не змінювати (статус-кво).

2. Збільшення обсягів надання інформації через існуючі канали зв’язку.

3. Залучення нових каналів зв’язків з громадськістю

На основі визначених критеріїв оберіть одну з альтернатив, обґрунтуйте її вибір

Обираємо третю альтернативу, оскільки вона дозволить впровадити нові інструменти комунікації, залучити до обговорення більшу кількість населення, а отже покращити взаємодію з громадянами та підвищити їх рівень довіри до політики міністерства

Зазначте можливі ризики

1) Нестабільна політична ситуація у зв’язку із виборами в країні, передвиборчі маніпуляції.

2) Відмова від використання нових комунікативних інструментів окремими посадовими особами.

3) Технічні несправності при використанні інструментів е-демократії

Запропонуйте рішення та оформіть його у вигляді управлінського документа (переліку документів) з виділенням і оформленням базового рішення

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити наказ міністерства №___ від _____ 2017 «Про затвердження плану заходів щодо впровадження нових механізмів взаємодії з громадянами (щодо підвищення участі громадян в розробці політики міністерства)», спрямованих на встановлення діалогу між міністерством та громадськістю з розвитку державної політики у відповідній сфері (додається)

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
із впровадження нових механізмів взаємодії з громадянами (щодо підвищення участі громадян в розробці політики міністерства)

 

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строк виконання

1

Проводити брифінги за участі представників громадських організацій, засобів масової інформації, колективів підприємств, установ, організацій з питань щодо результатів діяльності міністерства у відповідній сфері державної політики

Департамент зв’язків з громадськістю міністерства

Щомісяця протягом

2017-2018 рр.

2

Висвітлювати у засобах масової інформації питання про реалізацію заходів відповідно напрямків розвитку у відповідній сфері державної політики

Департамент зв’язків з громадськістю міністерства

Протягом 2017-2018 рр.

3

Провести навчання посадових осіб міністерства щодо налагодження взаємодії  з громадськістю

Департаменти, відділи та управління міністерства

IV квартал 2017 р.

4

Забезпечити відкриття та ведення на офіційному веб-сайті міністерства вкладки «Про формування довгострокової державної політики у відповідній сфері», на якій інформувати про плани та перспективи розвитку політики міністерства

Департамент зв’язків з громадськістю міністерства

Постійно

5

Висвітлення на офіційному веб-сайті міністерства поширених запитань громадян та інститутів громадянського суспільства та відповідей міністерства

Департамент зв’язків з громадськістю міністерства

Постійно

6

Запровадити опитування населення на офіційному веб-сайті міністерства щодо відповідної державної політики та оприлюднення їх результатів

Департамент зв’язків з громадськістю міністерства

Щомісяця протягом 2017-2018 рр.

7

Впровадити в роботу онлайн-прийом громадян керівниками та спеціалістами міністерства

Департаменти, відділи та управління міністерства

Щомісяця протягом 2017-2018 рр.

8

Забезпечити онлайн-трансляцію засідань громадської ради при міністерстві

Департамент зв’язків з громадськістю міністерства

Постійно

 

Шановні читачі!

З методичними рекомендаціями щодо розробки ситуаційних завдань для претендентів на зайняття посад державної служби категорії «А» і методикою розробки кейсу ситуаційних завдань для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» , які були опубліковані у «Держслужбовці» № 9/вересень/2016

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(9)
LEXXX
12.10.2017
Цікаве співпадіння. Саме зараз автор цієї публікації складає тести для того щоб стати першим переможцем у конкурсах на посади реформаторів в Україні. Може ця публікація відкриє цикл статей Директора генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі НАДС? У будь-якому разі побажаю Наталії Олександрівні успіхів. Знаю її, як дійсно кваліфіковану людину у цій справі.
LEXXX LEXXX
20.10.2017
Пані Наталя таки перемогла у конкурсі. Вітаю.
Наталія LEXXX
17.10.2017
Судячи з вищевказаного,ці реформатори самі для себе розробили ситуаційні завдання і з великом успіхом їх складуть.
LEXXX Наталія
18.10.2017
Така вірогідність звичайно є. І той, хто неодноразово мав справу із написанням/розв'язанням тестів на: абстрактне мислення; числове мислення; вербальне мислення чи ситуаційних завдань мають значно більше шансів пройти цей етап конкурсу і увійти у топ-7 кандидатів, яких допустять до співбесіди.
Так
12.10.2017
Так, ці буквоїди стануть правити державою за рахунок обнищалого народу. А на ставлять на коліна за крихту хліба... Але дивіться ж, настане час, коли втрачати буде нічого і тоді горе вам... Життя за свободу. Ми не раби!
Оксана
12.10.2017
РЕФОРМАТОРЫ , и КАНДИДАТЫ - огромная просьба - ОСТАВЬТЕ НАШУ СТРАНУ В ПОКОЕ. ВЫ ДЕ... ЛЫ ! За 4 года у Вас ничего не получилось!!! Вы недотепы. Наберитесь в штат и уезжайте на фиг из страны. Нам без Вас жить будет легче. И поверьте, страна подымется без вас.
Петро
28.12.2019
"Реформаторство" державних служб , придумане ще екс- міністром юстиції Лавриновичем є самою найбільшою загрозою для нашої держави. Треба пам"ятати, що не все старе є поганим( не треба створювати велосипед...він вже давно створений). До владних кабінетів приходять люди без всякого досвіду ,які закінчили якісь невідомі світові "університети","школи , "тижневі курси підвищення кваліфікації" і т.д. Вибачте але я не вірю реформаторам , які не мають ніякого досвіду провчилися десь за кордоном приїхали і сіли у крісло і зможуть правильно реформувати країну!!!!!!. Реформатори не лізьте в медицину, екологію , сільське господарство,освіту - займайтеся бізнесом.,бо ваші реформи тільки леребанять бюджет.
Олександр
25.02.2020
Державну службу необхідно реформувати, і результати вже є. Думаю треба рухатись у напрямку об'єктивної оцінки при прийманні на роботу.
Артем
18.11.2020
Мет кто может помочь Ситуація 1Працівники поліції затримали іноземця Б. за вчинені ним адміністративного правопорушення. Під час установлення особи затриманого, з’ясувалося, що він на законних підставах перебуває на території України. На підставі того, що іноземець Б. вчинив адміністративне правопорушення, йому було запропоновано протягом двадцяти чотирьох годин залишити межі нашої держави. Завдання: Як ви вважаєте про порушення якого конституційного права людини йдеться у цьому випадку? До якої групи прав людини за своїм змістом воно належить? Які ще права людини належать до цієї групи?Ситуація 2Після робочої зміни у вечірній час оперуповноваженим у п
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн