Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.01.18
56421 10
Друкувати
Обране

Нюанси визначення завдань і KPI службової діяльності держслужбовців за професійною ознакою окремих груп працівників

Базовою точкою відліку процесу оцінювання є етап підготовки завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посаду державної служби категорії «Б» або «В» (далі — Завдання, ключові показники). Водночас практичний досвід з організації підготовки Завдань, ключових показників на етапі визначення показників окремих професійних груп свідчить про складнощі в підборі індикаторів прогресу. Про певні нюанси визначення Завдань і ключових показників службової діяльності державних службовців, які займають посаду державної служби категорії «Б» або «В», за професійною ознакою окремих груп працівників — у цій статті.


 

Про організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців було опубліковано ряд статей та рекомендацій, запропоновано актуальні зразки документів.

Національним агентством з питань державної служби (далі — НАДС) видані Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджені наказом від 27.11.2017 р. № 237 (далі – Методичні рекомендації).

НАДС запропоноване визначення ключового показника — це сукупність вимірюваних кількісних та/або якісних індикаторів/параметрів, які дозволяють оцінити прогрес у виконанні державним службовцем визначених завдань, обраних для оцінки ефективності його діяльності в звітному періоді.

При цьому всі ключові показники мають відповідати SMART-КРИТЕРІЯМ, зазначеним у Додатку 1 до Методичних рекомендацій, а саме:

1. Конкретність (Specific).

2. Вимірюваність (Measurable).

3. Досяжність (Attainable).

4. Відповідність (Reasonable).

5. Обмеженість часу (Time frame).

Певний практичний досвід, який уже набули державні органи з організації підготовки Завдань, ключових показників на етапі визначенні ключових показників окремих професійних груп, свідчить про певні складнощі в підборі індикаторів прогресу. Насамперед йдеться про працівників, відповідальних за апаратну роботу державного органу.

Так, це посадові особи, діяльність яких спрямована на забезпечення організаційного розвитку державного органу, тобто підтримка його «життєспроможності». Серед них: служба управління персоналом, фінансова, діловодна, юридична служба, інші підрозділи або посадові особи, що переважно зорієнтовані на внутрішні потреби функціонування державного органу (планування роботи, організація особистого прийому громадян, режимно-секретна робота, контроль за станом виконавської дисципліни тощо).

Спільні риси для цієї групи державних службовців:

1) службова діяльність передбачає постійну активну комунікацію як з працівниками відповідного держоргану, так і з іншими установами, організаціями, громадянами, тому виміряти її ефективність (прогрес) об’єктивними методами неможливо —складно дотриматися критерію «Конкретність»;

2) результати діяльності не мають безпосереднього відношення до виробничих галузей чи сфери послуг, що підлягають нормуванню, тобто кінцеві результати не можливо спроектувати в практичну площину виміру або взагалі немає кінцевого продукту як такого — не відповідає критерію «Вимірюваність»;

3) в основі посадових обов’язків закладено постійну і недискретну діяльність, тобто такі державні службовці покликані забезпечувати певну функцію державного органу, що складно пов’язується з критерієм «Обмеженість часу».

Беручи до уваги спрямованість посадових обов’язків таких працівників на забезпечення власне процесів діяльності, знаходимо шлях до вирішення питання, що полягає у диференціації індикаторів і підбору їх згідно зі специфікою діяльності державних службовців.

Так, ключові показники умовно можна розділити на групи:

— мають кінцевий ефект діяльності державного органу;

— мають безпосередній результат від виконання управлінських рішень;

— є індикаторами процесів забезпечення виконання таких рішень.

Тобто остання група ключових показників власне характеризує якісні і кількісні параметри організаційного, кадрового, юридично-правового, діловодного та іншого забезпечення державного органу.

Оскільки форми та методи організації роботи, способи здійснення контролю за виконанням доручень в державному органі є типовими інструментами управлінської діяльності, при підготовці Завдань, ключових показників службі управління персоналом доцільно розробити зразки-шаблони або надати ряд зразків заповнення форми, розроблених для працівників, які обіймають різні посади за категоріями та групами оплати праці тощо.

Пропонуємо вашій увазі зразки заповнення Завдань, ключових показників для служби управління персоналом державного органу. Підхід до формування ключових показників можуть використати інші служби, наповнивши запропоновані форми роботи своїм професійним змістом діяльності.

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Підготовлено проект наказу керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації з питань підготовки і проведення в апараті Сумської обласної державної адміністрації І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

01.04.2018

 

Забезпечено організаційний супровід підготовки і проведення в апараті Сумської обласної державної адміністрації І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

01.05.2018

 

На підставі пропозицій державних органів забезпечено планування заходів з підвищення професійної компетентності на 2018 рік державних службовців Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій у формі і терміни, передбачені законодавством

31.01.2018

 

Організовано охоплення різними видами програм з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій відповідно до запланованих показників на 2018 рік

30.11.2018

 

Забезпечено постійний моніторинг інформації з різних джерел щодо навчання (тренінгів) персоналу за програмами організацій-донорів, підготовка та подання керівництву не рідше одного разу на квартал огляду відповідних пропозицій

10.01.2018

10.04.2018

10.07.2018

10.10.2018

 

2.

Забезпечення реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби відповідно до особистих якостей і досягнень, залучення на державну службу фахових працівників

Працівником підготовлено не менше 25 % від загальної кількості проектів рішень з питань оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби

15.11.2018

 

Здійснено вивчення стану справ та надано методичну допомогу службам з управління персоналом не менш як 3 державних органах безпосередньо на місцях з питань організації конкурсних відборів та вступу на державну службу

01.09.2018

 

3.

Забезпечення додержання вимог законодавства про державну службу в частині ведення особових справ державних службовців та передачу їх на зберігання

Проведено аналіз наповнення особових справ державних службовців та забезпечено оформлення згідно зі встановленими вимогами (завірення копій, підшивка тощо) 100% особових справ державних службовців, що передаються на зберігання до архіву у 2018 році, згідно з вимогами законодавства

30.11.2018

 

Формування картотеки особових справ державних службовців, що передаються на зберігання до архіву, підтримка в актуальному стані відповідних даних

30.11.2018

 

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом

з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в державних органах Сумської області

Забезпечено формування майданчика для обміну засобами електронного зв’язку практичним досвідом реалізації проектів у сфері державного управління та кадрового менеджменту: визначення локації, налагодження зв’язку, апробація комунікації»

01.04.2018

 

Розроблено інструкцію для структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій з питань оформлення проектів та інформацій для обміну практичним досвідом реалізації у сфері державного управління та кадрового менеджменту

01.05.2018

 

Здійснено підтримку в актуальному стані електронної бази інформації з обміну практичним досвідом реалізації проектів у сфері державного управління та кадрового менеджменту, забезпечено розміщення інформацій з різних державних органів

до 15.10.2017

 

2.

Забезпечення реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби відповідно до особистих якостей і досягнень, залучення на державну службу фахових працівників

Підготовлено не менше 25% від загальної кількості проектів розпорядчих актів з питань оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби

15.11.2018

 

Проведено аналіз 100% затверджених спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», організовано узгодження їх положень з вимогами нормативних документів

01.07.2018

 

Здійснено вивчення стану справ та надано методичну допомогу службам з управління персоналом не менш як 3 районних державних адміністрацій безпосередньо на місцях з питань організації конкурсних відборів та вступу на державну службу

01.09.2018

 

3.

Забезпечення додержання вимог законодавства про державну службу та очищення влади

Проведено аналіз веб-сторінок 20 структурних підрозділів облдерж-адміністрації, 18 районних державних адміністрацій, підготовлено проект доручення (листа) щодо приведення інформації з питань управління персоналом та проходження державної служби, висвітленої на електронних ресурсах цих органів, у відповідність до актуального законодавства

01.03.2018

 

Забезпечено охоплення 100% державних службовців, які підлягають перевірці відповідно до Закону України «Про очищення влади», в терміни і порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563

30.11.2018

 

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Удосконалення процесів управління людськими ресурсами в апараті Сумської обласної державної адміністрації

Відповідно до компетенції забезпечено повну реалізацію плану заходів відділу з управління персоналом апарату на 2018 рік стосовно захисту персональних даних, що обробляються у відділі; сформовано відповідний проект плану на 2019 рік

30.10.2018

 

Забезпечено розгляд 100% подань про нагородження Почесною грамотою або Подякою голови Сумської обласної державної адміністрації виключно в порядку, що передбачено актуальним Положенням про заохочення голови Сумської обласної державної адміністрації, застосування матриці-схеми аналізу нагородних матеріалів з метою об’єктивної та оперативної оцінки якості наданих документів

15.11.2018

 

2.

Здійснення заходів щодо взаємодії з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Сумській області

Забезпечено формування і підтримку в актуальному стані інформаційної бази з питань перебування на посадах, у т. ч. погодження призначення, керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Сумській області

30.11.2018

 

Упорядковано інформацію про форми взаємодії і співпраці Сумської обласної державної адміністрації з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в Сумській області з питань управління персоналом (службове листування, у т.ч. щодо погодження призначення і звільнення, копії документів, біографічні довідки, інформації про роботу державного органу, нагородження тощо)

01.09.2018

 

3.

Реалізація заходів щодо заохочення працівників до професійного зростання

Здійснено вивчення стану справ та надано методичну допомогу службам управління персоналом не менш як 3 державних органів безпосередньо на місцях з питань організації нагородної роботи

01.10.2018

 
   

Розроблено рекомендації (лист, інформаційно-аналітична довідка тощо) з актуальних питань практичного застосування заходів заохочення голови Сумської обласної державної адміністрації

01.04.2018

 

Проведено аналіз нагородження і заохочення працівників апарату Сумської обласної державної адміністрації, забезпечено внесення всіх відповідних записів до трудових книжок та особових справ (особових листків) згідно зі встановленим порядком

01.12.2018

 

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Підвищення рівня виконавської дисципліни служб управління персоналом

Здійснено аналіз розпоряджень голів районних державних адміністрацій з питань управління персоналом, підготовлено інформаційно-аналітичну довідку про додержання вимог законодавства при підготовці проектів відповідних актів, надано пропозиції з питань вдосконалення такої роботи та визначено доручення щодо усунення виявлених недоліків і порушень

до 30.11.2018

 

Проведено не менш як 4 перевірки стану кадрового менеджменту в районних державних адміністраціях та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, за результатами підготовлено рекомендації щодо організації роботи з управління персоналом та забезпечення виконання вимог чинного законодавства

до 15.11.2018

 

2.

Налагодження ефективної комунікації і взаємодії між державними органами з метою удосконалення державного управління

Забезпечено вирішення організаційних питань згідно з планом робочої зустрічі з обміном практичного досвіду у сфері управління персоналом та реалізації вимог законодавства про державну службу за участю представників інших областей

до 20.11.2018

 

Забезпечено вирішення організаційних питань згідно з планом проведення 3 «кущових» зустрічей представників Сумської обласної державної адміністрації, Міжрегіонального управління НАДС в Харківській та Сумській областях, райдержадміністрацій з участю органів місцевого самоврядування з метою виявлення проблемних питань та удосконалення державного управління

до 30.09.2018

 

3.

Удосконалення заходів щодо підвищення ефек-тивності державного управління

Забезпечено розробку аплікаційних форм для анкетування посадових осіб органів публічного права з метою виявлення проблемних питань та врахування пропозицій стосовно удосконалення державної служби

не пізніше 01.03.2018

 

Підготовлено проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації з питань впровадження в практику державних органів нових форм роботи з управління персоналом

до 01.05.2018

 

Впроваджено єдині підходи до планування діяльності служб управління персоналом Сумської обласної та районних державних адміністрацій

не пізніше 15.09.2018

 

Підготовлено проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації щодо основних заходів з удосконалення форм і методів державного управління в Сумській області

не пізніше 15.10.2018

 

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

Номер завдання

Завдання (визначається безпосереднім керівником разом з державним службовцем)

Ключові показники результативності, ефективності та якості*

Строк виконання

Завдання

змінено

(так/ні)

1.

Підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб державних органів Сумської області у сфері державного менеджменту та управління людськими ресурсами згідно з вимогами законодавства

Проведено 4 обласних семінари-наради з актуальних питань управління персоналом та реформування державної служби

до 30.11.2018

 

Підвищено рівень теоретичних знань і практичних навиків з питань державного управління та кадрового менеджменту не менш як 400 посадових осіб державних органів різного рівня

до 15.11.2018

 

Розроблено 2 збірники методичних рекомендацій з питань реформування державної служби та управління людськими ресурсами

до 01.10.2018

 

2.

Зміцнення інституційної спроможності державних органів

Забезпечено організацію проведення 8 перевірок стану кадрового менеджменту та державної служби в районних державних адміністраціях і структурних підрозділах обласної державної адміністрації

до 15.11.2018

 

Проведено робочу зустріч з обміном практичного досвіду у сфері управління персоналом та реалізації вимог законодавства про державну службу за участю представників інших областей

до 20.11.2018

 

Проведено 3 «кущових» зустрічі представників Сумської обласної державної адміністрації, Міжрегіонального управління НАДС в Харківській та Сумській областях, райдержадміністрацій з участю органів місцевого самоврядування з метою виявлення проблемних питань та удосконалення державного управління

до 30.09.2018

 

3.

Аналіз стану впровадження норм законодавства про державну службу, кількісного і якісного складу в державних органах Сумської області з метою оперативного прийняття рішень з питань управління людськими ресурсами та проходження державної служби

Забезпечено формування 4 квартальних зведених звітів за формою КСДС та розміщення їх на порталі Національного агентства України з питань державної служби у встановленому порядку та визначені терміни

14.01.2018

14.04.2018

14.07.2018

14.10.2018

 

Забезпечено формування 4 квартальних зведених звітів щодо дисциплінарних проваджень у державних органах Сумської області та інформування Національного агентства України з питань державної служби у встановленому порядку та визначені терміни

у терміни, визначені НАДС

 

Розроблено та затверджено розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації основні заходи з удосконалення форм і методів державного управління в Сумській області

не пізніше 15.10.2018

 

4

Практична реалізація завдань державної політики щодо нагород

Впроваджено матрицю-схему аналізу нагородних матеріалів

30.11.2018

 

Розроблено та затверджено розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації Положення про заохочення голови Сумської обласної державної адміністрації

01.03.2018

 

На засіданнях обласної комісії з питань відзначення державними нагородами розглянуто 100% поданих нагородних документів

30.11.2018

 

* Зазначаються кількісні та/або якісні показники, яким повинен відповідати результат виконання завдання, визначені з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(10)
ОВ
22.01.2018
Чи є у когось розроблений перелік завдань та ключових показників хоча б орієнтовний для працівників відділу бухгалтерського обліку? Зовсім немає часу ламати голову, вигадуючи химерні показники з іноваційними словами...
Андрій ОВ
23.01.2018
Надішліть запит на ds@id.factor.ua
Олена
22.01.2018
Хоч якийсь приклад, а то керівник вже з'їв за цю табличку, а як робити взагалі незрозуміло
Оксана Самофал
23.01.2018
Підкажіть, будь ласка, якщо завдання погоджує керівник апарату, хто є безпосереднім керівником працівника, якщо немає відділу?
Андрій Оксана Самофал
23.01.2018
Яка посада у працівника? Кому він підпорядкований? Якщо тільки керівнику апарата, то буде тільки погодження.
Людмила
20.02.2018
А для бухгалтерії, що писати??????????
Инна
20.09.2018
Є у когось розроблений перелік завдань та ключових показників хоча б орієнтовний для з питань охорони здоров я?


ВИКА
18.10.2018

А хто має ВИСНОВОК
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного
службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

Досягнутий результат
(заповнюється державним службовцем відповідно до показників результативності, ефективності та якості)
Аня
24.10.2018
У когось є розроблений перелік завдань та ключових показників для працівників пресс-служби
Є у когось розроблений перелік завдань та ключових показників хоча б орієнтовний для з питань охорони здоров я?
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/derzhavna-sluzhba/nyuansi-viznachennya-zavdan-i-kpi-sluzhbovoyi-diyalnosti/
Є у когось розроблений перелік завдань та ключових показників хоча б орієнтовний для з питань охорони здоров я?
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/derzhavna-sluzhba/nyuansi-viznachennya-zavdan-i-kpi-sluzhbovoyi-diyalnosti/
Олена
04.11.2018
Чи є у когось розроблений перелік завдань та ключових показників хоча б орієнтовний для працівників відділу бухгалтерського обліку?

Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн