Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.03.21
2043 0
Друкувати
Обране

Перевіряємо «начинку» трудової книжки

Продовжуємо розмову про перевірку трудових книжок перед їх скануванням для передачі до ПФУ. На черзі — перевірка правильності заповнення розділу «Відомості про роботу». З чого почати аудит трудових книжок, а також як перевірити титульний аркуш трудової книжки, ми розповідали в спецвипуску «ОП», 2021, № 4/1, с. 20 і 23.


 

 

Перевіряємо заповнення розділу «Відомості про роботу»

Правила заповнення. Запис про прийняття на роботу розпочинають з того, що в графі 3 як заголовок зазначають повне найменування підприємства, установи, організації (п. 2.14 Інструкції № 58). Порядковий номер такому запису не присвоюється.

Під цим заголовком у:

 • графі 1 — проставляють порядковий номер запису про роботу. При цьому використовується наскрізна нумерація записів з початку ведення трудової книжки;
 • графі 2 — зазначають дату прийняття на роботу;
 • графі 3 — вказують формулювання запису: прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво із зазначенням їх конкретного найменування, а також роботи, професії або посади та присвоєного розряду.

Нагадуємо: назва роботи, професії або посади повинна відповідати Класифікатору професій;

 • графі 4 — прописують дані документа, на підставі якого внесено запис. Інформацію вносять у такій послідовності: назва документа, дата документа, номер документа.

Важливо! До трудової книжки не вносять умови трудового договору з працівником: тривалість робочого часу, графіки роботи, умови оплати праці, наявність/відсутність повної матеріальної відповідальності тощо.

Також не слід вносити умови прийняття на роботу: за строковим трудовим договором, за контрактом, наявність/відсутність строку випробування.

У розділі «Відомості про роботу» також роблять записи про наступні події в трудовому житті працівника. Наприклад, вносять записи про переведення, присвоєння нового розряду, рангу тощо.

Проте записи про тимчасові переведення на іншу роботу у випадках простою, виробничої необхідності або в інших випадках, передбачених законодавством, до трудової книжки не вносять.

Запис про переведення на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві (в установі, організації) оформляється так само, як і прийняття на роботу (п. 2.14 Інструкції № 58). Перевірте, щоб усі записи в трудовій книжці відповідали наведеним вище правилам. Якщо виявили помилки, виправте їх.

Виправляємо помилки. Неправильний або неточний запис у трудовій книжці працівника може виправити тільки той роботодавець, який здійснив цей запис (п. 2.6 Інструкції № 58).

Якщо підприємство (установа, організація), що зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, виправляючий запис вносить правонаступник, а в разі його відсутності — організація вищого рівня, якій було підпорядковане підприємство (установа, організація), а якщо такої немає — облархів, держархів.

Виправлені відомості повинні відповідати оригіналу наказу (п. 2.9 Інструкції № 58).

Втратили наказ (розпорядження)? Шукайте інші документи, які підтвердять виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

Зверніть увагу: показання свідків не можуть бути підставою для виправлення раніше внесених записів (п. 2.9 Інструкції № 58).

Важливо!

Закреслювати раніше внесені неточні або неправильні записи в розділах «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження» і «Відомості про заохочення» заборонено (п. 2.10 Інструкції № 58).

Спосіб із закресленням прийнятний при внесенні змін до відомостей титульного аркуша, але не допустимий при виправленні записів у внутрішньому блоці трудової книжки.

Щоб виправити раніше внесений запис про прийняття на роботу, зазначають у:

• графі 1 — порядковий номер запису;

• графі 2 — дату внесення змін;

• графі 3 — номер запису, що є недійсним, і текст правильного запису;

• графі 4 — дату та номер наказу (розпорядження) роботодавця, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки (тобто реквізити наказу повторюють), або ж зазначають реквізити нового наказу.

Як виглядатиме трудова книжка з «виправленими» записами, покажемо на прикладах.

Запис про роботу в розділі нагороджень

У трудовій книжці записи про роботу внесли до розділу «Відомості про нагородження» з продовженням нумерації з розділу «Відомості про роботу». Чи потрібно це виправляти? Якщо так, то як?

Так, потрібно. У розділі «Відомості про нагородження» трудової книжки фіксують інформацію тільки про нагородження державними нагородами України та відзнаками України (п. 2.2 Інструкції № 58).

Можливості вносити до цього розділу інші відомості Інструкція № 58 не допускає. Натомість вона попереджає: якщо всі сторінки відповідних розділів трудової книжки заповнені, її доповнюють вкладишем, а точніше, вшивають його в книжку (п. 3.1 Інструкції № 58).

Вкладиш, як і трудова книжка, має серію та номер. Заповнюють його (включаючи титульний аркуш) за місцем роботи працівника в тому ж порядку, що й трудову книжку. Коли вносять відомості до відповідного розділу вкладиша, продовжують порядкову нумерацію записів трудової книжки.

У цій ситуації запис про роботу (прийняття на роботу, звільнення) працівника внесений не як належить — не до вкладиша до трудової книжки, а до передбаченого для інших цілей розділу «Відомості про нагородження». Тобто при заповненні трудової книжки допущена неточність, яку потрібно виправити. Для цього:

1) до розділу «Відомості про нагородження» вносять виправляючий запис у порядку, передбаченому п. 2.10 Інструкції № 58 (див. рис. 1):

 • у графі 1 ставлять порядковий номер запису;
 • у графі 2 зазначають дату створення виправляючого запису;
 • у графі 3 пишуть: «Запис за № … недійсний, як внесений помилково до іншого розділу трудової книжки»;

Рис. 1. Виправлення запису в «чужому» розділі трудової книжки

2) заводять вкладиш до трудової книжки, якщо його досі не було.

У розділі «Відомості про роботу» вкладиша під порядковим номером, наступним за номером останнього запису в розділі «Відомості про роботу» трудової книжки, повторюють той запис, який помилково включили до розділу «Відомості про нагородження» (див. рис. 2).

Рис. 2. Внесення запису до вкладиша до трудової книжки

Пропущений запис про присвоєння рангу

Як до трудової книжки держслужбовця внести пропущений запис про присвоєння рангу, якщо після цього вже внесено інші записи про роботу?

Порядок виправлення такої помилки не прописаний в Інструкції № 58.

На наш погляд, у цій ситуації не варто скасовувати останні записи з метою збереження хронології.

Достатньо внести до трудової книжки пропущений запис під черговим порядковим номером. Приклад виправлення такої помилки наведено на рис. 3.

Рис. 3. Внесення пропущеного запису про присвоєння рангу

Пропущений запис виявили після звільнення

Після того як до трудової книжки працівника внесли запис про звільнення, виявили, що пропустили запис про присвоєння працівнику наступного розряду. Як правильно внести цей запис?

За таких обставин потрібно знову (як при прийнятті на роботу) записати у вигляді заголовка найменування підприємства (див. рис. 4 нижче), потім:

 • у графі 1 проставити порядковий номер запису;
 • у графі 2 — дату внесення пропущеного запису;
 • до графи 3 внести відомості про присвоєння розряду.

Після цього внесений запис засвідчують підписом відповідальної особи і печаткою (за наявності).

Рис. 4. Внесення пропущеного запису про присвоєння розряду

Пропущено запис про реорганізацію підприємства

Після внесення запису про звільнення виявили, що в трудовій книжці пропущено запис про реорганізацію підприємства (було ПАТ — стало ПрАТ). Як правильно внести запис про реорганізацію?

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудових договорів з працівниками продовжується. Це передбачено в ч. 4 ст. 36 КЗпП.

Тобто при реорганізації підприємства звільнення працівників проводитися не повинне, якщо, звичайно, при цьому не відбувається скорочення чисельності або штату. Під час реорганізації відбувається правонаступність у трудових відносинах і накази (розпорядження) про продовження трудових відносин не видають.

У такому разі до трудових книжок працівників до графи 3 розділу «Відомості про роботу» окремим рядком вносять запис: «Підприємство (старе найменування) з (дата) реорганізоване шляхом (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) у (нове найменування)». А в графі 4 зазначають підставу для реорганізації — наказ (постанова, розпорядження), його дату і номер. Графи 1 і 2 не заповнюють.

У зазначеній ситуації відбулася зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне. Реорганізацією (перетворенням) така подія не вважається (це визнають і податківці, зокрема, в листі від 27.03.2018 р. № 1240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Таким чином, у цій ситуації потрібно було діяти, як при перейменуванні підприємства (п. 2.15 Інструкції № 58):

 • до графи 3 розділу «Відомості про роботу» внести запис про перейменування підприємства;
 • у графі 4 зазначити дату і номер документа, на підставі якого відбулося перейменування.

Як внести пропущений запис про перейменування роботодавця, Інструкція № 58 умовчує. У цьому випадку можемо порекомендувати:

 • у графі 3 у вигляді заголовка записати повністю старе найменування підприємства (ПАТ);
 • далі під заголовком у тій же графі 3 зробити запис окремим рядком про перейменування і в графі 4 зазначити відомості про документ — підставу для перейменування (див. рис. 5).

Рис. 5. Внесення пропущеного запису про перейменування підприємства

Внесли запис «призначений» замість «переведений»

Держслужбовець був переведений на іншу посаду. При цьому в трудовій книжці помилково зазначили «призначений на посаду». Як виправити таку помилку?

У цьому випадку керуємося загальними правилами виправлення помилок.

Так, у розділі «Відомості про роботу» трудової книжки (п. 2.10 Інструкції № 58):

 • у графі 1 поставте черговий номер, наступний за порядком за номером останнього внесеного запису;
 • у графі 2 зазначте дату внесення змін;
 • у графі 3 впишіть фразу: «Запис за № … недійсний» і внесіть правильний варіант запису: «Переведений на посаду…»;
 • у графі 4 зазначте дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця про переведення на іншу роботу, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.

Помилка в нумерації записів

У графі 1 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки порушена нумерація записів: після номера «7» відразу йде номер «9». Відповідно запис під номером «8» відсутній. Чи має сенс це виправляти або залишити все як є і продовжувати нумерацію далі?

Жодних згадок про порядок виправлення порядкових номерів записів у трудових книжках в Інструкції № 58, на жаль, немає.

З одного боку, порядкові номери — це неінформативний вид даних, і вони не мають значення ані для визначення досвіду роботи, ані для підрахунку страхового стажу. Кадрові записи та документи, що послугували підставою для їх внесення, точні і не можуть бути оспорені. Відповідно порушення в нумерації — це незначна помилка, що носить технічний характер, яку можна проігнорувати.

З іншого боку, помилка в нумерації записів вважається неточністю і може викликати запитання у ПФУ.

Ми пропонуємо виправити цю помилку таким чином (див. рис. 6 нижче):

 • у графі 1 зазначити правильний порядковий номер запису;
 • у графі 2 поставити дату внесення виправлень;
 • до графи 3 внести номер і дату запису, який є недійсним, а потім — текст правильного запису;
 • у графі 4 зазначити дату і номер наказу (розпорядження) роботодавця.

Рис. 6. Виправлення запису в трудовій книжці з помилковою нумерацією

Помилка в записі про роботодавця

У трудовій книжці назва організації не виділена окремим рядком. Тобто номер запису, дата і номер наказу стоять в одному рядку з назвою організації, а не в рядку із записом про прийняття на роботу. Як виправити таку помилку?

Знову-таки, Інструкція № 58 не регламентує порядок виправлення помилки в цій ситуації.

На нашу думку, тут слід керуватися загальними правилами виправлення помилок:

 • спочатку потрібно визнати недійсним помилковий запис (який включає і назву підприємства);
 • потім внести правильні записи: назву підприємства — у графу 3, а потім у наступному рядку — запис про прийняття на роботу (див. рис. 7).

Рис. 7. Виправляючі записи за ситуації, коли назва підприємства не виділена окремим рядком

Помилка в назві підприємства

У графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки найменування підприємства вписане з помилкою. Як виправити цю помилку, якщо після цього вже внесено запис про прийняття на роботу?

Інструкція № 58 не визначає порядку виправлення такої помилки.

Ми пропонуємо такий варіант. Після останнього запису в трудовій книжці (у нашому випадку це запис про прийняття на роботу) робимо запис у графі 3 «Запис… недійсний» і далі зазначаємо правильне найменування підприємства. Нумерувати цей виправляючий запис не потрібно. Зразок заповнення трудової книжки для цієї ситуації наведений на рис. 8.

Рис. 8. Виправлення помилки в найменуванні підприємства

 

Біляєва Олена, експертка з питань оплати праці, Шпакович Микола, головний редактор

 

ОПЛАТА ПРАЦІ БЕРЕЗЕНЬ, 2021/№ 6/1

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн