Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.01.20
31202 17
Друкувати
Обране

Трудовий стаж: переходимо на електронний облік

Поки Верховна Рада розглядає законопроєкт від 27.12.2019 р. № 2686 про запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, Кабмін вирішив не гаяти час. Постановою від 27.11.2019 р. № 1084 він дав офіційний старт електронному обліку трудової діяльності. Про те, які дані та яким чином будуть збиратись в електронному вигляді, ми розповімо у нашій статті.


ОПЛАТА ПРАЦІ СІЧЕНЬ, 2020/№ 2/1

ОПЛАТА ПРАЦІ СІЧЕНЬ, 2020/№ 2/1

Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту інформаційних систем та електронних реестрів ПФУ

Трудовий/страховий стаж

Спочатку нагадаємо основні поняття, які використовуються для обліку трудової діяльності.

Термін «страховий стаж» введено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-не страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058), який набрав чинності з 1 січня 2004 року. З цього моменту поняття «трудовий стаж» заміняється поняттям «страховий стаж» та є одним із основних факторів, що впливають на розмір майбутньої пенсії.

Під поняттям «загальний трудовий стаж» розуміється сумарна тривалість роботи робітником або службовцем, або участь в іншій суспільно корисній діяльності, якщо їх включення у трудовий стаж передбачено чинним законодавством.

Спеціальний трудовий стаж — це тривалість роботи у певних галузях народного господарства, у певних умовах праці, у визначених місцевостях чи природно-кліматичних умовах, за професіями, посадами. Спеціальний трудовий стаж враховується при призначенні пенсії за віком на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років (науковці, вчителі, медики тощо).

Відповідно до ст. 48 КЗпП та п. 1.1 Інструкції № 58 основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. Їх ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. До трудової книжки заносяться, зокрема, відомості про роботу.

Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється відповідно до вимог Закону № 1058 за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Електронний облік трудової діяльності

Згаданою вище постановою Кабмін затвердив Порядок № 1084*, який визначає механізм організації обліку трудової діяльності в електронній формі.

* Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, затверджений постановою КМУ від 27.11.2019 р. № 1084.

Акцентуємо увагу на основних його положеннях.

Основна мета. Облік трудової діяльності ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про набуті працівником стаж роботи, освіту, кваліфікацію для підтвердження наявного трудового стажу під час укладання трудового договору, призначення пенсій та для інших цілей, передбачених законодавством.

Такі дані можна буде отримати в електронній формі. Їх не потрібно буде підтверджувати довідками чи якимись додатковими документами.

Згода на обробку даних. Для того щоб запустити облік трудової діяльності працівника, такий працівник має надати згоду на обробку даних, передбачених Порядком № 1084, в електронній формі.

Якщо такі повноваження він делегує роботодавцю (страхувальнику), то згода має бути оформлена у вигляді окремого документа. Сканована копія цієї згоди є невід’ємною складовою відомостей, поданих страхувальником.

Якщо ж відомості про трудову діяльність працівник подає особисто, то надання згоди на обробку персональних даних здійснюється шляхом проставлення відмітки про надання такого дозволу в електронному кабінеті застрахованої особи (ЗО) на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Які дані будуть у Реєстрі ЗО. Відомості про трудову діяльність працівника зберігаються в складі персональної облікової картки застрахованої особи у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Реєстр ЗО). Наведемо перелік таких відомостей у таблиці.

Інформація про трудову діяльність працівника, яка включається до Реєстру ЗО

Відомості

Що включають

1. Відомості, що дають змогу ідентифікувати особу

 • унікальний номер персональної облікової картки у Реєстрі ЗО;
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи на момент подання відомостей до ПФУ;
 • дата народження;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову);
 • стать;
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості (за наявності);
 • місце проживання;
 • засоби зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти)

2. Відомості про періоди трудової діяльності

 • податковий номер та найменування страхувальника;
 • рік, за який унесено відомості;
 • період трудових відносин;
 • професійна назва роботи;
 • назва посади із зазначенням структурного підрозділу;
 • відомості про прийняття на роботу, присвоєння/зміну/позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення;
 • інформація про основне місце роботи;
 • освіта

3. Дані про особливі умови праці, що дають право на пільги

 • номер списків (розділ, підрозділ) виробництв, робіт, професій, посад і показників;
 • результати атестації умов праці із зазначенням номера і дати розпорядчого акта;
 • повна/неповна зайнятість;
 • кількість відпрацьованих працівником календарних днів (годин) за відповідний місяць, зокрема в особливих умовах праці, що дають право на пільги

4. Закордонний стаж

Інформація про підтвердження набутого особою за межами України стажу роботи для застосування накопичення періодів стажу роботи відповідно до міжнародних договорів

Крім того, у Реєстрі ЗО буде фіксуватись інформація про судимість за вчинення злочину та про позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Як подавати відомості до Реєстру ЗО

Відомості про трудову діяльність працівника будуть подаватись через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Як ми вже згадували вище, такі відомості матиме змогу подати сам працівник через особистий електронний кабінет застрахованої особи. Або ж його роботодавець.

Подавати потрібно буде копії передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування з обов’язковим накладенням страхувальником або працівником кваліфікованого електронного підпису.

Зазначені відомості можуть бути подані також в оцифрованому вигляді (у вигляді бази даних). Формат, в якому будуть подавати інформацію, має встановити ПФУ.

Крім того, Пенсійний фонд України має:

1) визначити порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі;

2) визначити порядок надання послуг у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні з використанням електронної системи BankID;

3) забезпечити створення програмних засобів для надання на безоплатній основі особам, які виявили бажання подати відомості, передбачені Порядком № 1084 в електронній формі.

Водночас Мінфін має переглянути форму ЄСВ-звіту з метою обліку відомостей про посади, кваліфікацію та умови праці застрахованих осіб.

Які документи буде подавати роботодавець

Як ми вже згадували, на сьогодні головний документ, який містить інформацію про трудову діяльність — це трудова книжка. Саме її скан-копію потрібно буде надіслати до ПФУ.

Крім того, потрібно буде надати скан-копії документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637.

Вони мають містити всі сторінки та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів.

Оцифрування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів буде здійснювати відповідальна особа органу ПФУ шляхом доповнення персональної облікової картки в Реєстрі ЗО інформацією, наявною в сканованих копіях документів.

Якщо працівник ПФУ виявить, що в трудовій книжці відсутні необхідні записи або неправильні чи неточні дані про періоди роботи, або знайде інші розбіжності (зокрема, за періоди страхового стажу після 1 липня 2000 року за даними Реєстру ЗО), то застрахованій особі через її електронний кабінет буде направлятись відповідне повідомлення. Ці дані можна буде відкоригувати.

Яку інформацію можна отримати з Реєстру ЗО

Роботодавці (страхувальники) зможуть отримати інформацію з Реєстру ЗО у вигляді таких довідок:

 • довідка про трудовий та страховий стаж;
 • довідка ОК-7.

Інформація про працівника та набутий ним стаж роботи, освіту, кваліфікацію, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату його народження, надається тільки особі, якої такі відомості стосуються. Якщо її потрібно надати іншим особам (наприклад, роботодавцю), то це можливо лише за згодою працівника, наданою через електронний кабінет ЗО.

Оприлюднення інформації про трудову діяльність працівника допускається тільки у знеособленому вигляді.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(17)
Інна
23.01.2020
Бухгалтери....готуйтесь...
Бухгалтер
23.01.2020
весело нам будет
Просто_Бух
23.01.2020
Скануйте, оцифровуйте, тільки паперову трудову зберігайте 75 років... як звіт із персоніфікації)
олег
23.01.2020
Навчння у ВУЗах не враховується в страховий стаж(бюджет, денна форма)?
Анна олег
23.01.2020
Враховується тільки до 01.01.2004 року
Мила олег
25.01.2020
Навчання у вишах не враховується і не враховувалось. Лише професійно-технічна освіта.
Ріта олег
29.01.2020
Враховується, але потрібно надати довідку чи скан через сайт, якщо це було до 2000 року
Ірина
23.01.2020
Дуже гарна новина, ось викладу річний план, звіт про укладений договір, інформатизацію і т.д. розпочнемо.... А взагалі все звірять і не прийдеться потім бігати перед пенсією, коли вже голова не та.Я багато таких бачу кожного дня, що не розуміють що від них хочуть.
Ирина
24.01.2020
В почему бухгалтера а не отдел кадров
Наталія
24.01.2020
і я хочу запитати чому бухгалтера?
Тетяна
28.01.2020
https://youtu.be/UXWfuxV4LS8. Подивіться це відео. Також рекомендую почитати відповідну літературу, що пишуть старці та подивитися відео про "Унікальні номера", щоб зрозуміти погляд тих, хто православний, як це небезпечно. Потрібно служити народу, а не контролювати їх чіпами. Я проти та буду подавати на міжнародний суд. Я вивчаю цю тему з 2014 року. І Це мої особисті біометричні дані. Ми живемо в останні часи, на останніх сторінках Біблії. І зараз це екзамен, хто прийме "метку зверя", Толкования на Мф. 7:23Свт. Иоанн Златоуст"И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие". http://bible.optina.ru/new:mf:07:23"Архиерейский собор РПЦ не благословил принятие биометрических документовСобор еще раз однозначно не благословил принимать документы с чипом.События развиваются в сторону исполнения страшных пророчеств Иоанна Богослова..."
Анна Тетяна
28.01.2020
Нехай Бог благословить
Тетяна Анна
29.01.2020
Я думаю, творение не должно диктовать Создателю, что делать..
Наталя
28.01.2020
Так, Ви праві на 100%! Нажаль небагатьох людей ця тема справді турбує. Безтурботна більшість сміється з нас і ставить діагноз " православие головного мозга". Ну що ж, имеющий уши - да услышит...
Світлана
30.01.2020
Столько работы проделают и отдел кадров и бухгалтер (да мало еще кто) а в итоге-и получить нечего. Жалко смотреть на наших пенсионеров(((
микола
03.02.2020
а про мітки та останні часи можете не хвилюватись : мається на увазі ЗЛО, ЯКЕ Є В КОЖНІЙ ЛЮДИНІ З НАРОДЖЕННЯ ( ГРІХ) В КОГО В БІЛЬШІЙ , А В КОГО В МЕНШІЙ МІРІ . ВОНО І ПОВИННО БУТИ ПОДОЛАНО КОЖНИМ В САМОМУ СОБІ , ЦЕ ЗЛО ПРИВОДИТЬ ДО КРОВОПРОЛИТТЯ НА ПОБУТОВОМУ ТА МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЛА В ЛЮДИНИ ЯКА ПРИ ВЛАДІ ЧИ В ПОБУТІ. МАЄМО НАВЧИТИСЬ ЖИТИ В ГУСТОТІ НАСЕЛЕННЯ , А ЦЕ ТРЕБА ВЧИТИСЬ КОЖНОМУ І НЕ ТІЛЬКИ ВІРУЮЧИМ , ЗАПОВІДІ БОЖІ ЦЕ ДЛЯ ВСІХ . ПРАЦЮЙТЕ НАД СОБОЮ І НЕ БЕРІТЬ НЕДОБРОГО В ГОЛОВУ. ПРОЩАЙТЕ ОДНЕ ОДНОГО. МИ ГРІШИМО НЕ ВІД СЕБЕ , А ВІД СВОЄЇ ПРИРОДИ ( ГРІХ Є В КОЖНОМУ ВІД НАРОДЖЕННЯ).
Інна
07.10.2020
Що робити якщо є розбіжності між електронною та паперової книжками
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн