Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.07.21
2338 0
Друкувати
Обране

Шкільні бібліотекари: все про оплату праці

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Бібліотека закладу загальної середньої освітиє його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Тобто школі без бібліотекаря ніяк не обійтися. Тож, давайте з’ясуємо усі тонкощі трудових відносин із бібліотекарами та нюанси оплати їх праці.


Бібліотекар у штаті ЗЗСО 

Штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН, та затверджуються керівником ЗЗСО за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом (ст. 60 Закону № 463).

Формування штатів бібліотек ЗЗСО здійснюється відповідно до Типових штатніх нормативів та залежить від кількості класів: 

Кількість класів

Посади

Завідувач бібліотеки

Бібліотекар

Менше 5

— *

5 — 10

0,5

11 — 24

1

25 — 29

1

0,5

30 та більше

1

1

* Обов’язки бібліотекаря (бібліотечна робота та робота з бібліотечним фондом підручників) покладаються на педагогічних або інших працівників.

Також Типовими штатними нормативами передбачено, що в опорній школі (для обслуговування філій) за наявності у неї не менше чотирьох філій з контингентом 20 і більше учнів у кожній філії додатково вводиться 0,25 посади бібліотекаря.            

Оплата праці 

Працівники бібліотек у закладах освіти є учасниками освітнього процесу, але не є педагогічними працівниками. Згідно зі ст. 6 Закону про бібліотеки бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі відповідно до Закону про культуру належать до працівників культури.

Отже, за родом своєї діяльності шкільні бібліотекарі є працівниками культури, а за відомчою належністю — працівниками освіти. Саме тому оплата праці бібліотечних працівників здійснюється за нормативними документами як Мінкультури, так і МОН.

Заробітна плата працівників бібліотеки складається з посадових окладів, премій, доплат та надбавок. Розглянемо складові їх зарплати детальніше. 

Посадові оклади

Згідно зі ст. 17 Закону про оплату праці для працівників, які виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються відповідно до актів чинного законодавства тих галузей, до яких належать ці роботи за характером. Така ж сама умова встановлена п. 2 розд. I Інструкції № 102. Тому посадові оклади працівників бібліотеки ЗЗСО встановлюються відповідно до наказу № 745, виданого на виконання постанови № 1298.

Схема тарифних розрядів бібліотекарів наведена у таблиці 1 додатка 3 до наказу № 745, згідно з якою бібліотекарю встановлюються такі тарифні розряди: 

Бібліотекарі

Тарифні розряди

Провідні

9 — 12

I категорії

8 — 11

II категорії

8 — 10

Без категорії

8 — 9

Що стосується тарифних розрядів завідувача бібліотеки, то згідно з приміткою 2 до таблиці 4 додатка 2 до наказу № 745 у бібліотеках, які є структурними підрозділами установи, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії.

Згідно з п. 4 Інструкції № 102 посадові оклади встановлюються керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією згідно з чинним законодавством.

Згідно з п. 7 наказу № 745п. 6 Інструкції № 102 керівникам бюджетних установ надано право встановлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи зі схем тарифних розрядів, у межах фонду заробітної плати. Тобто визначення конкретного тарифного розряду та розміру посадового окладу належить до компетенції керівника закладу.

Приймає і призначає на посаду бібліотечних працівників керівник навчального закладу. У наказі на призначення зазначається, на яку посаду приймається працівник і який йому встановлюється посадовий оклад.

Основою для присвоєння чи підвищення категорій є Довідник № 168

Кваліфікаційні вимоги

Під час встановлення посадових окладів працівникам галузі культури користуються Довідником № 168.

Згідно з цим Довідником бібліотекарі віднесені до професійної групи «Професіонали», для яких установлені такі кваліфікаційні вимоги: 

Професії працівників

Кваліфікаційні вимоги

Провідний бібліотекар

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи за професією бібліотекаря I категорії — не менше 2 років

Бібліотекар I категорії

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії — не менше 2 років

Бібліотекар II категорії

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст); стаж роботи за професією бібліотекаря — не менше 1 року

Бібліотекар

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Для бібілотекарей встановлено такі завдання та обов’язки: виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів відповідно до профілю та технології однієї з виробничих ділянок (комплектування, оброблення бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, організація та зберігання фондів, обслуговування читачів та абонентів). Бере участь у науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки, у розробленні та реалізації програм розвитку бібліотеки, планів бібліотечного обслуговування населення. Застосовує наукові методи та передовий досвід роботи в бібліотечній діяльності.

Що стосується завідувачів бібліотек, то їх Довідником № 168 віднесено до професійної групи «Керівники». При цьому встановлено такі кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління; стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

Завдання та обов’язки завідувача бібліотеки наступні: здійснює оперативне керівництво бібліотекою, забезпечує її високоефективну діяльність, розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що спрямовані на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу. Діє від імені бібліотеки. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. Видає, приймає до платежів зобов’язання. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна. Організовує формування бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів бібліотеки. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення розрядів, унесення змін та доповнень наведено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336

Атестація бібліотечних працівників

Бібліотечні працівники підлягають атестації відповідно до чинного законодавства (п. 4.6 Положення про бібліотеку). І здійснюється вона згідно з Положенням № 44.

Відповідно до його п. 1.3 основним завданням атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об’єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з метою визначення можливостей професійного і посадового росту.

Результатом атестації є оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника (відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на навчання; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі).

Атестації не підлягають:

 • працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
 • вагітні жінки;
 • особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;
 • одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до 14 років;
 • неповнолітні;
 • особи, які працюють за сумісництвом.

Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші категорії працівників, які не підлягають атестації (п. 1.4 Положення № 44).

Атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки. Тобто, атестація може проводитись не частіше ніж один раз на 3, 4, 5, 7 і т.п. роки.

Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо направлення працівника на навчання.

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором

Доплати та надбавки 

Бібліотекарям навчальних закладів, як і іншим працівникам, можуть встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі у розмірі до 50 % посадового окладу, як це передбачено абз. «а» п.п. 3 п. 2 наказу № 745. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Бібліотекарю-суміснику, а також бібліотекарю, який працює на неповну ставку (наприклад, 0,5 ставки), зазначені надбавки встановлюється у розмірі 50 % до його посадового окладу (наприклад, до 0,5 ставки).

Далі зупинимося на доплатах та надбавках, які є специфічними для бібліотечних працівників. 

Доплата за завідування бібліотекою

Відповідно до п. 58 Інструкції № 102 у ЗЗСО, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечнимфондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5 — 15 % посадового окладу. Конкретний розмір доплати визначає керівник навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота.

Так, у навчальних закладах з кількістю класів менше 5, де посаду бібліотекаря не передбачено, виконання бібліотечної роботи, у тому числі з бібліотечним фондом підручників, покладається на педагогічних чи інших працівників, яким здійснюється відповідна доплата (про умови встановлення доплати див. далі у розділі «Якщо обов’язки бібліотекаря покладено на педагогічного чи іншого працівника»).

Якщо штатним розписом закладу передбачено тільки 0,5 штатної одиниці посади бібліотекаря (5 — 10 класів), то працівнику, якій обіймає цю посаду, встановлюється доплата згідно з п. 58 Інструкції № 102 у розмірі 5 — 15 % посадового окладу. Увага: доплата нараховується у розмірі, встановленому від посадового окладу працівника, тобто 0,5 ставки. На це звернуло увагу й Міносвіти в листі від 18.02.2010 р. № 10/2-239.

Згідно зі ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Робота на 0,5 ставки передбачає, що працівник зайнятий на умовах неповного робочого часу, а саме — неповного робочого дня, встановленого для займаної ним посади. Працівником виконується норма годин не на повну тарифну ставку, а тільки на 0,5 ставки. Відповідно оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу.

Але слід зазначити, що залежність розміру доплати саме за завідування бібліотекою від обсягу роботи працівника за основною посадою нормативно-правовими актами чітко не встановлена.

Якщо штатним розписом закладу передбачена посада завідувача бібліотеки, то тут важливо знати наступне. Міносвіти в листі від 29.08.2006 р. № 1/9-549 роз’яснило, що при визначенні конкретного розміру доплати за завідування бібліотекою згідно з п. 58 Інструкції № 102 керівником навчального закладу має враховуватись і розмір фонду підручників, з яким ведеться робота бібліотечним працівником. Ураховуючи це та зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, установлюється доплата у розмірах, визначених п. 58 Інструкції № 102, за роботу саме з фондом підручників

Доплата за вислугу років

Завідувач бібліотеки та бібліотекар ЗЗСО мають право на одержання доплати за вислугу років за наявності відповідного стажу роботи на посадах, визначених додатком до Порядку № 84. Посади завідувача бібліотеки та бібліотекаря у цьому додатку зазначені.

Розмір доплати становить від 10 до 30 % посадового окладу залежно від стажу роботи, зокрема: понад 3 роки – 10 %; понад 10 років – 20 %; понад 20 років – 30 % посадового окладу.

Нараховується вона щомісяця за основним місцем роботи.

Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується.

Якщо бібліотекар працює у навчальному закладі за основним місцем роботи на 0,5 ставки, то доплата за вислугу років нараховується у розмірі, встановленому від його посадового окладу, тобто від 0,5 ставки.

Доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат. 

Надбавка за особливі умови роботи

Працівники бібліотек мають право на надбавку за особливі умови роботи відповідно до постанови № 1073.

Надбавка встановлюється працівникам державних та комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), які здійснюють культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені в додатку до Порядку № 84. Посади завідувача бібліотеки та бібліотекаря зазначені у цьому додатку.

Надбавка за особливі умови роботи встановлюється і працівникам бібліотек, що є структурними підрозділами навчальних закладів, оскільки, відповідно до ст. 6 Закону про бібліотеки бібліотеки навчальних закладів за призначенням належать до спеціальних бібліотек.

Граничний розмір надбавки - до 50 % посадового окладу (ставки зарплати). Конкретний розмір надбавки встановлюється керівник ЗЗСО у межах фонду оплати праці незалежно від установлення інших надбавок та доплат.

Тобто надбавку за особливі умови роботи можна виплачувати у максимальному розмірі – 50 % за умови, якшо вистачає фонду оплати праці на її виплату саме у такому розмірі. Або ж, якщо коштів недостатньо, надбавка може бути встановлена у меньшому розмірі, наприклад, 40, 30, 20, 10 %.

Керівник має право встановлювати конкретний розмір надбавок відповідно до особистого внеску працівників у загальні результати роботи у межах фонду оплати праці.

Щодо працівників, які виконують обов’язки бібліотекаря на умовах сумісництва, то постановою № 1073 не встановлено обмеження щодо виплати такої надбавки бібліотекарям, які працюють за сумісництвом. Таким чином, бібліотекарю-суміснику, а також бібліотекарю, який працює на неповну ставку (наприклад, 0,5 ставки), встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі до 50 % до його посадового окладу (наприклад, до 0,5 ставки). 

Преміювання 

Працівникам бібліотек можуть надаватися премії, розмір яких чинним законодавством не обмежено. Порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці затверджуються керівником ЗЗСО за погодженням з профспілковим комітетом. 

Матеріальна допомога 

Відповідно до ст. 30 Закону про бібліотеки працівники бібліотек мають право на допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірах та порядку, що встановлюються Кабміном.

Постановою № 1062 установлено, що працівникам державних і комунальних бібліотек виплачується:

 • допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу;
 • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового окладу на рік.

Керівнику бібліотеки допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником бібліотеки.

Матеріальна допомога може бути надана лише в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі установи.

Пунктом 3 Інструкції № 102 передбачено право закладів освіти вирішувати серед низки інших питань в галузі організації і оплати праці питання щодо передбачення в кошторисах закладів витрат на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам закладів, а також на стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників, у розмірах не менше 2 % планового фонду заробітної плати. Про це йдеться також у п.п. 6.3.16 Галузевої угоди. 

Тривалість щорічної відпустки 

Відповідно до ст. 6 Закону про відпустки щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Пунктом 1 постанови ВРУ «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 505/96-ВР установлено, що зазначений Закон уведено в дію з 1 січня 1997 року.

У п. 2 постанови, зокрема, зазначено, що відпустки раніше встановленої загальної тривалості зберігаються за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в установі, організаціїна посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася.

Згідно з п.п. 5.2.6 Положення про бібліотеку бібліотечні працівники ЗЗСО мають право на щорічну відпустку тривалістю 24 календарних дні за відпрацьований рік та додаткову відпустку до 7 календарних днів за колективним договором.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про відпустки працівникам науково-дослідних, навчальних та культурно-просвітницьких установ» від 21.04.49 р. № 1577, що діяла до прийняття Закону про відпустки, бібліотекарям навчальних закладів відпустка надавалася тривалістю 24 робочих дні.

Оскільки з прийняттям Закону про відпустки всі види відпусток надаються не в робочих, а календарних днях, то бібліотекарям навчальних закладів, які були прийняті на роботу до введення в дію цього Закону, тобто до 1 січня 1997 року, має надаватися щорічна відпустка тривалістю 28 календарних днів.

Відповідно до ст. 8 зазначеного Закону та Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватись додаткова відпустка, що є додатком № 1 до Галузевої угоди, бібліотекарям ЗЗСО може надаватися відпустка за особливий характер праці, зокрема — за ненормований робочий день. Її тривалість не може перевищувати 7 календарних днів.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором.

Таким чином, тривалість щорічної основної та додаткової відпусток для бібліотекарів ЗЗСО, які були прийняті на роботу до 1 січня 1997 року, не може перевищувати 35 календарних днів (28 основної та 7 додаткової), а для всіх інших — 31 календарного дня (24 основної та 7 додаткової). 

Тривалість робочого тижня 

Тривалість робочого тижня завідувача бібліотеки та бібліотекаря ЗЗСО становить 40 год. на тиждень (ст. 50 КЗпП).

Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до Переліку № 163.

Так, розд. 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Переліку № 163 для працівників, які займають посаду бібліотекаря санаторно-лісових шкіл та шкіл-інтернатів для дітей, хворих на туберкульоз, установлюється скорочений робочий тиждень тривалістю 36 год

Оплата за викладацьку або гурткову роботу 

Бібліотечні працівники навчальних закладів, як і інші непедагогічні працівники цих закладів (за умови наявності в них відповідної освіти), можуть здійснювати викладацьку або гурткову роботу у цьому самому навчальному закладі, в обсязі, визначеному п. 91 Інструкції № 102. Така робота не є сумісництвом.

За норму годин, визначену в цьому пункті, оплата провадиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

Розмір надбавки за вислугу років (за виконання викладацької або гурткової роботи) визначається виходячи зі стажу педагогічної роботи, відповідно до обсягів навчального навантаження, встановленого при тарифікації. 

Якщо обовязки бібліотекаря покладено на педагогічного або іншого працівника 

Відповідно до п. 58 Інструкції № 102 у загальноосвітніх навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Якщо бібліотечна робота та робота з бібліотечним фондом покладена на педагогічного працівника, то такому працівнику встановлюється доплата в розмірі 10 % посадового окладу, яка не залежить від обсягу встановленого педагогічного навантаження. 

Чи може педпрацівник суміщувати роботу на посаді бібліотекаря та отримувати за цедоплату в розмірі до 50 %?

Наказом № 557 передбачено, що за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Визначення поняття «суміщення професій (посад)» наведено в постанові Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 р. № 1145 та Інструкції Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 14.05.82 р. № 53-ВЛ.

Так, суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах робочого часу за основною роботою.

Але вчителеві не може бути встановлено доплату за суміщення посади бібліотекаря, оскільки специфіка роботи за цією посадою не дозволяє виконувати протягом основного робочого часу обов’язки бібліотекаря

Вчитель із неповним навантаженням — завідувач бібліотеки у школі: це сумісництво чи ні?

Умови роботи за сумісництвом врегульовані постановою № 245 та Положенням № 43.

Відповідно до п. 1 постанови № 245 робітники, спеціалісти і службовці держпідприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації у вільний від основної роботи час.

Відповідно до п. 2 постанови № 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Із зазначеного випливає, що вчитель ЗЗСО має право працювати на посаді бібліотекаря в цьому ж закладі на умовах сумісництва, тобто поза межами основного робочого часу не більше половини місячної норми робочого часу.

Слід зауважити, що положеннями постанови № 245 не обумовлено, за якою роботою визначається норма тривалості робочого часу протягом місяця — за основною посадою чи на посаді за сумісництвом. Тому не виключається можливість визначати половину місячної норми від більшої тривалості робочого часу. Головне, щоб цей час роботи за сумісництвом був відпрацьований поза межами основного робочого часу.

Якщо обсяг навчального навантаження вчителя складає менше чи більше 18 годин на тиждень, то поза межами цього часу вчитель може ще виконувати роботу на посаді бібліотекаря в обсязі, не більше 20 годин, тобто не більше половини норми робочого часу за посадою бібліотекаря.

Крім того, згідно з п. 11 додатка до Положення № 43 не вважається сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Отже, робота на посаді бібліотекаря в ЗЗСО в обсязі, за який виплачується зарплата, що у сумі із зарплатою за посадою вчителя не перевищує ставки зарплати вчителя, не є сумісництвом. 

Вчителя ЗЗСО, який працює у цьому ж закладі за сумісництвом на посаді бібліотекаря (0,5 ставки), направляють на курси підвищення кваліфікації (як вчителя): чи зберігати за ним середній заробіток на посаді бібліотекаря під час проходження курсів?

У ст. 122 КЗпП установлено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

Зокрема, згідно з п. 1 постанови № 695 для працівників, яких направляють підвищувати кваліфікацію, гарантується:

 • збереження робочого місця і середньої зарплати за час перебування на курсах;
 • оплата вартості проїзду до міста навчання і назад;
 • виплата добових за кожен день перебування у дорозі у розмірах, установлених чинним законодавством для службових відряджень.

Зазначеною нормою також передбачається збереження середньої зарплати за кожним місцем роботи за вчителями та працівниками освіти, які направляються на курси підвищення кваліфікації і до інститутів вдосконалення вчителів.

Крім того, у листі від 05.12.2019 р. № 1777/0/206-19 фахівці Мінсоцполітики зазначили, що у разі направлення вчителя на курси або до інститутів удосконалення вчителів за ним зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи незалежно від посади, яку він займає за сумісництвом.

Отже, для працівника, який працює вчителем за основним місцем роботи, а за внутрішнім сумісництвом — бібліотекарем, необхідно зберігати середню зарплату і за посадою вчителя, і за посадою бібліотекаря. При цьому потрібно розрахувати дві окремі середні зарплати. 

Нормативні документи 

Закон № 463 — Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон про бібліотеки — Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.95 р. № 32/95-ВР.

Закон про культуру — Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Постанова № 1298 — постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова № 643 — постанова КМУ «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007 р. № 643.

Постанова № 1073— постанова КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073.

Постанова № 1062 — постанова КМУ «Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84» від 30.09.2009 р. № 1062.

Постанова № 245 — постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245.

Постанова № 695 — постанова КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників,           які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695.

Положення про бібліотеку — Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверждене наказом Міносвіти від 14.05.99 р. № 139.

Положення № 44 — Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затверджене наказом Мінкультури від 16.07.2007 р. № 44.

Положення № 43 — Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Порядок № 84 — Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек, затверджений постановою КМУ від 22.01.2005 р. № 84.

Перелік № 163 — Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163.

Типові штатні нормативи — Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міносвіти від 06.12.2010 р. № 1205.

Методичні рекомендації — Методичні рекомендацій з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, розроблені Міносвіти та доведені у листі від 19.06.2001 р. № 1/9-234.

Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

Наказ № 745 — наказ Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745.

Наказ № 557 — наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Довідник № 168 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 81 «Культура і мистецтво». Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»), затверджений наказом Мінкультури від 14.04.2000 р. № 168.

Галузева угода — Галузева угода між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і наукиУкраїни та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки, зареєстрована 18.06.2021 р. за № 12.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн