Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.02.17
11482 0
Друкувати
Обране

Антикорупційний календар: лютий 2017 року

Ми продовжуємо вести започаткований у новому 2017 році антикорупційний календар. Вітаємо наших читачів. Почався лютий – останній зимовий місяць. З точки зору реалізації антикорупційної політики цей місяць буде наповнений антикорупційними заходами не менше, ніж перший місяць нового 2017 року.


 

ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

В Україні триває деклараційна кампанія, старт якій дано 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII (далі – Закон) починаючи з 2017 року заповнюються декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і лише в електронній формі – шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Ця норма Закону поширюється на будь-який тип декларації (щорічна, при звільненні, після звільнення або декларація кандидата на посаду суб’єкта декларування).

Доцільно ще раз звернути увагу читачів, що до кінця строку подання декларацій залишилося менше ніж два місяці. Як зазначалося на одному із засідань Уряду, кількість декларантів очікується близько 2 мільйонів. Однією з проблем на сьогодні залишається виготовлення ключів для електронного цифрового підпису. Тож звертаємо увагу, що ключ для ЕЦП можна отримати, зокрема, через структури Державної фіскальної служби України.

Особливу увагу хотілося б приділити питанню подання декларації при звільненні.

Як зазначається у запитаннях 1, 2 Роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 р. № 3 (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 р. № 18, від 30.09.2016 р. № 57 та від 03.11.2016 р. № 106), декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Якщо суб’єкт декларування, йдеться далі в Роз’ясненнях, звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то йому рекомендується подавати щорічну декларацію за попередній рік (2016) та окрему декларацію з 1 січня 2017 року до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. Це зумовлено тим, що за різний звітний період (наприклад, 2016 та 2017 роки) застосовуються різні розміри МЗП.

ЗАХОДИ З ПІДГОТОВКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Наразі у державних органах, органах місцевого самоврядування, які відповідно до статті 19 Закону повинні затверджувати антикорупційні програми, триває відповідна робота, яка закінчується не пізніше 28 лютого 2017 року (така вимога Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки, затвердженої постановою Уряду від 29.04.2015 р. № 265).

На допомогу органам при розробленні антикорупційних програм Національне агентство з питань запобігання корупції своїм рішенням від 19 січня 2017 року № 31 затвердило Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади (далі — Методичні рекомендації).

Методичними рекомендаціями пропонується така структура антикорупційної програми:

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

У цьому розділі рекомендується вказувати інформацію щодо заходів, які будуть вжиті органом влади для забезпечення дотримання та виконання на постійній основі антикорупційних механізмів, таких як, наприклад, декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами органу влади, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дотримання ними правил етичної поведінки, вимог та обмежень, установлених Законом, інших заходів із запобігання вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції тощо.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють.

Саме інформація про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу (установи, організації) має бути включена до відповідного розділу антикорупційної програми, зокрема інформація про методи і способи оцінки корупційних ризиків, ідентифіковані корупційні ризики, корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вчиненню яких вони сприяють, джерела інформації, які використовувалися для оцінки ризиків, а також визначені рівні корупційних ризиків. Єдиний підхід в органах влади до організації роботи з оцінки корупційних ризиків, що виникають при реалізації ними своїх повноважень, комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у їх діяльності визначено у Методології. Здійснення оцінки корупційних ризиків спрямоване на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами органу влади своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють виникненню корупційних схем.

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Наповнення вказаного розділу здійснюється за результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. У цьому розділі можуть бути визначені такі заходи щодо усунення корупційних ризиків, як, наприклад, усунення корупціогенних факторів у законодавчих та інших нормативно-правових актах. Визначаються нормативно-правові акти органу влади, положення яких потрібно змінити, щоб мінімізувати ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у тому числі шляхом чіткого визначення адміністративних процедур, усунення колізії або прогалин, зменшення дискреційних повноважень або встановлення належного контролю за їх здійсненням, зменшення надмірних обтяжень (зокрема, при отриманні дозвільних документів, довідок, ліцензій) та поширеної практики безпосереднього контакту посадових осіб з третіми особами, відсутність вимог обґрунтування рішень тощо. При цьому у разі виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб’єктом прийняття яких не є орган влади, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляються до Національного агентства.

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

У структуру вказаного розділу антикорупційної програми для цілей планування антикорупційних навчань можуть входити: перелік необхідних для вивчення працівниками органу тем і обсяг навчальних годин (у тому числі розподіл на навчальні години та самостійну роботу); цільову аудиторію відповідно до кожної теми; графік навчального процесу (розподіл тем за місяцями (кварталами), кількість навчальних годин на тиждень з вивчення певної теми); лекторів, яких планується залучити для висвітлення тієї чи іншої теми; форми і терміни перевірки знань та вмінь працівників органу влади. Водночас до заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування можуть включатися «круглі столи», тренінги, інформаційні кампанії тощо, що передбачають залучення як цільової аудиторії працівників органу влади (виконавців завдань) і представників громадськості (споживачів послуг). Включення та частота проведення відповідних заходів може визначатися з урахуванням визначення потреб на основі опитувань або іншої форми збору інформації, а також виходячи з чисельності органу влади.

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм.

Указаний розділ має містити інформацію щодо забезпечення організації здійснення моніторингу результатів впровадження заходів, передбачених антикорупційною програмою, для того, щоб впевнитися в тому, що відповідальні особи належним чином провадять відповідні дії. Для здійснення такого моніторингу може бути визначено посадову особу у рішенні про затвердження антикорупційної програми або визначено структурний підрозділ (зокрема, уповноважений підрозділ). Крім того, моніторинг виконання антикорупційної програми може здійснювати комісія з оцінки корупційних ризиків як постійно діючий допоміжний орган. Для здійснення моніторингу відповідним уповноваженим особам (особі) може надаватися право отримувати у письмовій формі інформацію від посадових осіб органу влади про результати реалізації визначених у ній заходів. У межах моніторингу бажано вести облік та аналіз інформації, яка отримана під час заходів моніторингу, її узагальнення, а також за його результатами щоквартально (щомісячно) здійснювати оцінку результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, і оформлювати її у спеціальному звіті. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними суб’єктом затвердження антикорупційних програм.

6. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.

До відповідного розділу антикорупційної програми включаються положення, не охоплені розділами, вказаними вище. Зокрема, у такому розділі може бути передбачено перелік працівників, які, з урахуванням обсягу та функціонального наповнення їх повноважень, згідно з підпунктом «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону підпадають під поняття «посадові та службові особи державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим». Крім того, вказаний розділ може передбачати порядок взаємодії та контролю з боку центрального апарату органу влади за здійсненням заходів із запобігання та виявлення корупції в територіальних органах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління (в тому числі здійснення заходів щодо затвердження антикорупційних програм у юридичних особах, які відповідають критеріям, визначеним у частині другій статті 62 Закону). Також у такому розділі може бути відображено інформацію щодо діяльності уповноважених підрозділів (порядок індивідуального консультування працівників органу влади, інформування про виникнення конфлікту інтересів, інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлені факти корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення вимог Закону тощо), процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, порядок здійснення нагляду і контролю за виконанням антикорупційної програми і т. д.

У Методичних рекомендаціях також зазначається, що антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством. Для погодження антикорупційної програми органи влади направляють до Національного агентства затверджену в установленому порядку антикорупційну програму в паперовому вигляді.

ДОВІДКОВО

Зупинимося на деяких подіях, що відбулися у січні, після виходу нашої попередньої статті, а також звернемо увагу читачів на ті заходи та актуальні теми, які характерні для лютого 2017 року.

Можна сказати, приємною несподіванкою для українців стало значення індексу сприйняття корупції (ІСК), оприлюднене Transparency International наприкінці січня 2017 року.

Зауважте: однією з авторитетних неурядових організацій, яка здійснює дослідження глобального рівня корупції, є Transparency International – заснований у 1993 році міжнародний рух, направлений на боротьбу з корупцією як на національному, так і на міжнародному рівні, офіс якого розташовується у Берліні. Transparency International публікує індекс сприйняття корупції з 1995 року, має національні представництва та працює більш ніж у 120 країнах світу.

Transparency International Україна є представництвом Transparency International. Місія цього представництва: обмежити збільшення рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності і доброчесності публічної влади і громадянського суспільства.

Україна поліпшила значення ІСК. Незважаючи на те, що у відносних показниках Україна дещо погіршила свою позицію, пересівши із 130 за 2015 рік на 131 позицію за 2016 рік, проте в абсолютних цифрах Україна отримала ІСК у 2016 році 29 проти 27 за 2015 рік. На жаль, наша держава, за оцінками експертів, ще не подолала 30-бальний бар’єр і продовжує перебувати серед корумпованих країн.

У порядку довідкової інформації читачам зазначимо, що визначення ІСК – це дослідження, яке проводиться Transparency International і складається з 13 досліджень. Наприклад, рівень доступності до державного фінансування, можливість отримати урядове замовлення оцінюється дослідженнями світового економічного форуму. Його аналітики регулярно опитують керівників бізнес-структур. Рівень хабарництва організація оцінює за результатами власного опитування. Результати усіх досліджень приводяться в єдиний вигляд. Кожна країна оцінюється за шкалою від 0 до 100. Чим менше балів, тим гірша ситуація з корупцією.

Freedom House – міжнародна неурядова організація, яка проводить дослідження задля підтримки політичних свобод та прав людини. Публікує щорічний звіт про оцінку ступеня демократичних свобод по кожній країні світу, яка охоплюється політичними дослідженнями.

ІСК виводиться на підставі даних, отриманих з різних джерел, що являють собою відомості про сприйняття рівня корупції в державному секторі різних країн, з боку ділових кіл та експертів відповідних країн. Розрахунок ІСК містить такі етапи.

1. Вибір джерел даних. Для того щоб джерело даних, яке включатиметься в ІСК, було надійним, кожне з джерел, що використовується для його складання, має відповідати наступним критеріям:

подавати сприйняття корупції в державному секторі у кількісних показниках;

ґрунтуватися на надійній та достовірній методології, що оцінює та складає рейтинг різних країн за єдиною шкалою;

складатися організаціями, які заслуговують на довіру, на регулярній основі;

використовувати достатньо широку шкалу оцінок, яка дозволяє визначати відмінності між окремими країнами.

2. Стандартизація даних, отриманих з окремих джерел, тобто зведення їх до шкали від 0 до 100, де 0 відповідає найвищому рівню сприйняття корупції, а 100 – найнижчому рівню сприйняття корупції.

Стандартизація здійснюється відніманням середнього значення набору даних і діленням на величину середнього квадратичного відхилення, внаслідок чого визначаються Z-показники, які зводяться до значень середнього, яке складає приблизно 45, та величини середнього квадратичного відхилення, що складає приблизно 20 для того, щоб набори даних вкладалися в шкалу ІСК від 0 до 100.

3. Розрахунок середнього значення.

Для того щоб країна (територія) була включена до ІСК, необхідна наявність, як мінімум, трьох джерел, що оцінюють таку країну (територію). Бал ІСК для відповідної країни обчислюється як середнє значення усіх стандартизованих оцінок, доступних для цієї країни. Бали округлюються до цілих чисел.

4. Звіт про міру невизначеності.

В ІСК враховуються середня квадратична похибка, що відноситься до кожного результату, та довірчий інтервал, що фіксує варіацію оцінок даних, доступних для відповідної країни (території).

Аналіз індексу сприйняття корупції для України, визначеного дослідженнями Transparency International протягом 1998 – 2016 років, свідчить, що за цей час Україна на змогла подолати бар’єр у 30 балів.

У відносних показниках рейтингу України та «друзів» за значенням ІСК за останні сім років маємо таку картину:

2016 рік: 131 місце, Україна, Іран, Казахстан, Непал та Росія;

2015 рік: 130 місце, Україна, Камерун, Нікарагуа та Парагвай;

2014 рік: 142 місце, Україна, Коморські Острови та Уганда;

2013 рік: 144 місце, Україна, Центральноафриканська республіка, Нігерія, Іран, Камерун, Папуа — Нова Гвінея;

2012 рік: 144 місце, Україна, Бангладеш, Камерун, Конго, Сирія, Центральноафриканська Республіка;

2011 рік: 152 місце, Україна, Таджикистан;

2010 рік: 134 місце, Україна, Азербайджан, Бангладеш, Гондурас, Зімбабве, Сьєрра-Леоне, Того, Філіппіни.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн