Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.10.14
30974 2
Друкувати
Обране

Формування виборчих комісій: кому дістанеться місце у комісії?

Ні для кого не секрет, що у великій мірі на результати виборів впливає не лише популярність тієї чи іншої політичної сили, а й політичні технології, які одним сприяють, а іншим заважають у до-сягненні мети. До таких технологій без сумніву можна віднести і законодавчі пастки, завдяки яким певні політичні сили мають перевагу ще на етапі прийняття закону про вибори, тобто ще до по-чатку виборчого процесу. Досить часто такою пасткою є порядок формування виборчих комісій. Отже, ознайомимося з тим, як законодавці пропонують формувати комісії цього разу.


СИСТЕМА ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ НА ВИБОРАХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, відповідно до ст. 24 Закону України від 17.11.11 р. № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України»1 становлять:

 №
з/п
 Вид комісії  Територія, на яку
поширюються
повноваження
 Юридичний статус
 1  Центральна
виборча комісія2
 вся територія України  є юридичною особою, очолює систему виборчихкомісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій
 2  окружна виборча
комісія3
 у межах одномандатного
округу
є юридичною особою, має печатку, зразок якої затверджується ЦВК, є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного одномандатного округу
 3  дільнична виборча
комісія4
 у межах виборчої дільниці  не є юридичною особою, має власну печатку, зразок якої затверджується ЦВК

1 Далі за текстом — Закон № 4061.
2 Далі за текстом — ЦВК.
3 Далі за текстом — ОВК.
4 Далі за текстом — ДВК.
5 Далі за текстом — Закон № 1932.
6 У цій статті ми не будемо розглядати порядок формування закордонних ДВК.

 

Відповідно до Закону України від 30.06.04 р. № 1932-IV «Про Центральну виборчу комісію»5 ЦВК є постійно діючим колегіальним державним  органом, який формується в порядку, передбаченому Конституцією України та Законом № 1932. Строк повноважень кожного  конкретного члена ЦВК — 7 років, тобто склад ЦВК не змінюється під кожні вибори, проте може оновлюватись, якщо закінчився строк повноважень одного або декількох членів комісії. У зв’язку з цим ми зосередимо свою увагу на порядку формування ОВК та ДВК.

ХТО МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ КОМІСІЇ?

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону № 4061 членом ОВК чи ДВК звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть бути виборці, які  проживають у межах території України6.

ДОВІДКА

Відповідно до ст. 2 Закону № 4061 виборцями є громадяни України, які мають право голосу. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

 

Законодавець передбачив, що членом ОВК чи ДВК може бути виборець, який проживає у межах території України. Визначити, проживає особа на території України чи ні, наразі майже неможли-во, та й комісії, які формують ОВК чи ДВК, відповід-но не мають повноважень щодо встановлення дій-сного місця проживання конкретного претендента на посаду члена комісії. Єдиною підставою, за якою презюмується, що особа проживає на території України, є зареєстроване місце проживання, тобто штамп у паспорті про те, що місце проживання осо-би зареєстровано за такою-то адресою. Проте у деяких випадках це аж ніяк не відповідає дійсності. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Авто-номної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїн-ського або місцевого референдуму, якщо такі вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.
Не можуть бути членами комісій:

1  кандидати у депутати  
 2  представники партій у ЦВК
 3  уповноважені особи партій
 4  довірені особи кандидатів у депутати в одномандатному окрузі
 5  офіційні спостерігачі
 6  посадові та службові особи органів державної влади
 7  посадові та службові особи органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування
 8  працівники судів та правоохоронних органів
 9  громадяни, які утримуються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах
 10  громадяни, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку
 11  громадяни, які мають судимість за вчинення злочину проти виборчих прав громадян, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку
 12  кандидати, які балотуються на інших виборах, які проводяться разом із виборами народних депутатів,
їх уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи та представники інших суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі

 

Увага! До складу ДВК спеціальної виборчої діль-ниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоля-торі, не можуть входити працівники відповідного за-кладу або установи.

Окрім цього, Законом № 4061 встановлено вимо-гу до секретаря ОВК чи ДВК, який повинен володіти державною мовою в обсязі,  необхідному для ведення діловодства.
Більшість із критеріїв, яким має відповідати член виборчої комісії, на практиці перевірити майже не-можливо, водночас це не означає, що ці критерії за-лишаться тільки на папері. У разі виявлення невідпо-відності конкретного члена комісії задекларованим критеріям це може стати підставою для достроко-вого припинення повноважень члена комісії, напри-клад, у разі виявлення обставин наявності судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян, якщо така судимість не знята або не погашена.

ФОРМУВАННЯ ОВК
Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону № 4061 ОВК утворюється ЦВК не пізніш як за 62 дні до дня голосування (до 26.08.12 р. включно) у складі  голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 12 і не більше 18 осіб. Як показує практика, зазвичай ОВК створюються у максимально можливій кількості.


Хто ж може подавати кандидатури до складу ОВК?

Згідно з ч. 2 ст. 27 Закону № 4061 суб’єктами подання кандидатур до складу ОВК є:

1  політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
 2  політичні партії — суб'єкти виборчого процесу

 

Досить дискримінаційною по відношенню до кан-дидатів у народні депутати в одномандатних вибор-чих округах («депутатів-мажоритарників») є процеду-ра формування ОВК, оскільки такі кандидати навіть не зможуть запропонувати кандидатуру члена ОВК, а отже, поставлені в нерівні умови порівняно з полі-тичними партіями — суб’єктами виборчого процесу.
Суб’єкти подання кандидатур до складу ОВК ма-ють право не пізніш як за 67 днів до дня голосування (до 21.08.12 р. включно) подати на паперових носіях та в електронному вигляді до ЦВК список осіб від цьо-го суб’єкта. Подання здійснюється за формою, затвер-дженою ЦВК. Наразі така форма затверджена постановою ЦВК від 23.03.12 р. № 55 «Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з чергових виборів народних депу-татів України 28 жовтня 2012 року»7 (зі змінами, вне-сеними відповідно до постанови ЦВК від 17.05.12 р. № 86). Таке подання здійснює центральний керівний орган суб’єкта подання (політичної партії), підписуєть-ся керівником суб’єкта подання (або особою, яка ви-конує його повноваження) та скріплюється печаткою відповідного суб’єкта подання. Кожен суб’єкт подання може подати не більше 1 кандидатури до 1 комісії, для включення їх до складу відповідних ОВК.
У поданні кандидатур до складу ОВК зазначаються:

1  прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) особи
 2  число, місяць, рік народження
 3  громадянство особи
 4  місце проживання та адреса житла особи, а також контактні телефони
 5  володіння державною мовою
 6  освіта
 7  місце роботи та займана посада особи
 8  наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій
 9  посада в комісії, на яку пропонується особа
 10  відомості про відсутність в особи судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину чи злочину проти виборчих прав громадян

 

Увага! При прийнятті Закону № 4061 скоріш за все була допущена технічна помилка, і замість того, щоб вказати, що п. 9 ч. 5 ст. 27 Закону № 4061 «для осіб, що претендують на керівну посаду у складі окружної виборчої комісії, — проходження навчання, визначеного частиною  сьомою статті 26 цього Закону» набуває чинності з 01.01.13 р., було вказано, що п. 10 ч. 5 ст. 27 Закону № 4061 «посада в комісії, на яку пропонується особа» набуде чинності з 01.01.13 р. Такої ж позиції дотримується і ЦВК, яка прийняла постанову від 08.05.12 р. № 83 «Про пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про вибори народних депутатів України», якою рекомендує Верховній Раді України усунути цю неточність.
До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу ОВК, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря комісії — про згоду виконувати відповідні посадові обов'язки.

Увага! Відповідно до Постанови ЦВК № 55 до подання також додаються ксерокопії сторінок паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України) з відомостями про прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження) таких осіб (такої особи).
Відповідно до ч. 7 ст. 27 Закону № 4061 технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених  кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей ЦВК невідкладно повідомляє відповідного суб'єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у цей строк, відповідні кандидатури відхиляються.
Згідно з ч. 3 ст. 27 Закону № 4061 до складу ОВК обов’язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, за принципом 1 фракція — 1 кандидатура.

ДОВІДКА

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Верховної Ради України, наразі в Апараті Верховної Ради України зареєстровано 5 депутатських фракцій, а саме (фракції розташовані у порядку збільшення кількісного складу):
1) Фракція Народної Партії у Верховній Раді України;
2) Фракція Комуністичної партії України;
3) Фракція Блоку «НАША УКРАЇНА — НАРОДНА САМООБОРОНА»: Народний Союз «Наша Україна»,
«Політична партія «Вперед, Україно!», Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республі-
канська партія «Собор», Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, громадян-
ська партія «ПОРА», Партія захисників Вітчизни;
4) Фракція «Блок Юлії Тимошенко — «Батьківщина»;
5) Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України. 

 

Окрім цього, до складу ОВК включається не більше ніж по 1 представнику від політичних партій — суб’єктів виборчого процесу. Оскільки  вакантних місць в ОВК від 12 до 18 (а при цьому 5 з них закріплені за представниками фракцій), а політичних партій — суб'єктів виборчого процесу, як показує досвід проведення попередніх парламентських виборів, зазвичай більше, які партії будуть мати своїх представників в ОВК — визначить жереб.

ДОВІДКА

 У 2006 р. у виборах брали участь 77 партій (45 суб’єктів виборчого процесу, з яких — 17 блоків, які об’єднали 49 партій, та 28 партій, що самостійно йшли на вибори), у 2007 р. — 43 партії (20 суб’єктів виборчого процесу, з яких — 10 блоків, що об’єднали 33 партії, та 10 партій, що самостійно йшли на вибори).

 

Жеребкування проводиться ЦВК у встановленому нею порядку, не пізніш як на 3 день після закінчення строку внесення подань кандидатур членів ОВК, тобто до 24.08.12 р. Порядок проведення жеребкування затверджено постановою ЦВК від 19.04.12 р. № 69 «Про Порядок проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

Відповідно до п. 5 Постанови ЦВК № 69 кількість місць, на які включаються кандидатури від партій — суб’єктів виборчого процесу шляхом жеребкування, встановлюється як знаходження різниці між максимально можливою кількістю членів окружної виборчої комісії, передбаченою ч. 1 ст. 27 Закону № 4061 (тобто від 12 до 18), та кількістю кандидатур, визначеною для обов’язкового включення до складу окружної виборчої комісії. Тобто, якщо всі депутатські фракції, зареєстровані в Апараті Верховної Ради України, подадуть свої кандидатури членів ОВК, то вакантних місць в ОВК залишиться від 7 до 13.

Жеребкування проводиться у разі, якщо кількість внесених кандидатур, які відповідають вимогам Закону № 4061 і можуть включатися до складу відповідної ОВК шляхом жеребкування, є більшою, ніж кількість вакантних місць у складі ОВК, щодо заповнення яких проводиться  жеребкування.
Жеребкування не проводиться у разі, якщо кількість внесених кандидатур, запропонованих до складу ОВК, які відповідають вимогам Закону № 4061 та можуть бути включені до складу ОВК шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі відповідної ОВК. Зважаючи на те, що вибори проводяться за змішаною системою (мажоритарно-пропорційною), більшість партій не буде самостійно фінансувати виборчу кампанію, а перекладе цей тягар на плечі кандидатів мажоритарників. При цьому у деяких округах  може скластися ситуація, коли партія — суб’єкт виборчого процесу не буде пропонувати свою кандидатуру члена ОВК, оскільки в цьому окрузі вона не висуває кандидата-мажоритарника, а отже, й «підтримувати» фінансово свого представника в ОВК буде нікому.

Для проведення жеребкування складається список кандидатур (окремо для кожної ОВК), які відповідають вимогам Закону № 4061 та можуть  бути включені до складу ОВК. До такого списку включаються кандидатури із зазначенням їх прізвищ, власних імен (усіх власних  імен), по батькові (за наявності), повної назви політичної партії, яка внесла цю кандидатуру.

Увага! Наявні у зазначених списках кандидатури вважаються включеними до складу відповідних окружних виборчих комісій за  результатами жеребкування.
Жеребкування проводиться за допомогою прозорого барабана з використанням однакових за розміром та кольором карток11, з нанесенням  на кожному з жеребків назви тієї партії, яка подала кандидатури до складу ОВК, та однакових за розміром та кольором конвертів, у які  вкладаються такі жеребки.
Увага! Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості партій, які подали кандидатури для включення до складу окружних виборчих комісій, тобто, наприклад, усього до складу окружних виборчих комісій подали свої кандидатури 40 партій, при цьому партія А  може подати кандидатури своїх членів ОВК не в усіх 225 округах, а лише в 100, партія Б — в 150, партія В — в 79 і т. д. Але при цьому кількість жеребків повинна дорівнювати 40, оскільки саме стільки партій подали свої кандидатури членів ОВК.
Конверти із жеребками поміщаються у барабан та перемішуються. За дорученням головуючого на засіданні ЦВК працівник Секретаріату ЦВК дістає із барабана конверт з жеребком, відкриває його, демонструючи та оголошуючи нанесену на ньому назву партії. Жеребкування проводиться до встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу ОВК, за якою визначається їх участь у формуванні таких комісій.
Після діставання із барабана останнього конверта з жеребком та його розкриття назви всіх партій оголошуються та заносяться до відповідної  відомості у порядку визначеної жеребкуванням черговості.
Згідно із встановленою черговістю партій визначається черговість включення кандидатур до складу відповідних ОВК. Для цього почергово щодо кожної партії у списках кандидатур до складу ОВК встановлюється наявність відповідної кандидатури. Наприклад, партії А —  дісталося 2 місце у списку, партії Б — 3, партії В — 1. Для формування ОВК спочатку будуть включати кандидатури представників партії В,
потім — партії А і наостанок — партії Б. Після включення всіх кандидатур до складу окружних виборчих комісій від партії, яка є першою за встановленою жеребкуванням черговістю партій, визначаються кандидатури до складу таких комісій наступної за черговістю партії. У  нашому прикладі спочатку представники партії В обїймуть вакантні місця в 79 з 225 ОВК, потім представники партії А — в 100 з 225, і  наостанок представники партії Б — в 150 з 225.

Процедура визначення кандидатур для включення до складу ОВК завершується після досягнення максимально можливої кількості членів  ОВК.
Визначені за результатами жеребкування кандидатури підлягають включенню до відповідної комісії під час утворення її складу.
Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання ЦВК.
Проте може скластися ситуація, коли суб’єкти, які мають право подавати кандидатури членів ОВК, подали менше кандидатур, аніж  мінімально можливий повноважний склад ОВК, тобто менше 12 осіб. У цьому разі ЦВК формує ОВК за поданням Голови ЦВК у кількості 12  осіб, при цьому до складу ОВК включаються кандидатури, подані суб’єктами подання.

Увага! Кандидатури, включені до складу ОВК за поданням Голови ЦВК, не можуть обіймати керівні посади, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостат-ній кількості подання щодо призначення відповідних осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії.
І от, здавалося, б усе: персональний склад ОВК сформовано, і тут починається найцікавіше — розподіл керівних посад (голови, заступника голови та се-кретаря) в окружних комісіях.
Відповідно до ч. 9 ст. 27 Закону № 4061 кожний суб’єкт подання кандидатур до складу ОВК має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в ОВК. При цьому частка керівних посад для кожного суб'єкта подання кандидатур до складу ОВК в межах  загальнодержавного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта до складу ОВК, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу ОВК.
Розподіл керівних посад між суб'єктами подання в межах часток визначається ЦВК. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта подання. Порядок роз-поділу керівних посад в окружних виборчих комісіях з виборів народних депутатів України між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року визначено постановою ЦВК від 05.04.12 р. № 63.
Відповідно до Постанови ЦВК № 63 пропорційна частка кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях для суб’єктів подання, від яких до складу відповідних комісій включені кандидатури, ви-значається у такій послідовності:
1) обчислюється кількість кандидатур, включених до складу окружних виборчих комісій окремо від кожного суб’єкта подання (позначається літерою «B»), та загальна кількість кандидатур, включених до складу окружних виборчих комісій від усіх суб’єктів подання, що дорівнює  сумі всіх «В» (позначається літерою «C»);
2) визначається кількість кожної категорії керів-них посад у складі окружних виборчих комісій, що підлягають розподілу між суб’єктами подання (позна-чається літерою «D»), як різниця між загальною кількістю окружних виборчих комісій та кількістю окруж них виборчих комісій, до складу яких кандидатури від суб’єктів подання не включено;
3) пропорційна частка (позначається літерою «А») кожної категорії керівних посад від кожного суб’єкта подання — голів, заступників голів та секретарів в окружних виборчих комісіях обчислюється за формулою:
A = (B : C) х D.
Наприклад, від суб’єкта подання включено 100 кан-дидатур (В=100), всього до складу окружних комісій від усіх суб’єктів включено 2000 кандидатур (С=2000), кандидатур суб’єкта подання не включено до складу ОВК в 115 округах, всього 225 округів, тобто кількість кожної категорії керівних посад у складі ОВК, що підлягають розподілу між суб’єктами подання, дорів-нює 100 (D=100), підставляємо значення у формулу: А = (100 : 2000) х 100 = 5. Таким чином, суб’єкт по-дання має право на 5 посад голови ОВК, 5 посад заступника ОВК та 5 посад секретаря ОВК.
Звичайно, на практиці навряд чи вийдуть цілі числа, скоріш за все більшість з них буде дробовими. У зв’язку з цим кількість керівних посад відповідно до пропорційної частки буде розподілятись наступним чином.
Ціла частина числа повинна дорівнювати кількості відповідної категорії керівних посад, що виділяють-ся для суб’єкта подання у складі ОВК, а сума таких чисел, визначена для кожного суб’єкта подання, по-винна дорівнювати кількості посад у складі ОВК, які вважатимуться розподіленими між суб’єктами подан-ня. Тобто, наприклад, партії А належить пропорційна частка 5,3, партії Б — 8,7, партії В — 4,9. У цьому разі партії А — дістанеться 5 керівних посад, партії Б — 8, партії В — 4, разом розподіленими вважатимуться 17 керівних посад.
Кількість керівних посад, що залишаються нероз-поділеними, визначена як різниця кількості кожної категорії керівних посад у комісіях, що підлягають розподілу («D»), та загальної кількості розподілених посад цієї категорії, почергово по одній посаді виділяються суб’єктам подання відповідно до максимальних дробових частин чисел, отриманих за результатами обчислення для суб’єктів подання пропорційної част-ки керівних посад. У нашому випадку ще одна керівна посада дістанеться спочатку партії В, потім — партії Б і наостанок — партії А. Посади розподілятимуться до тих пір, поки не будуть заповнені усі вакантні посади.

Увага! У разі рівних дробових частин чисел, обчислених для декількох суб’єктів подання, черговість розподілу посад між ними встановлюється за датою та часом надходження їх подань до ЦВК.
Голова, заступник голови та секретар ОВК повинні бути представниками різних суб’єктів подання.
Увага! Якщо суб’єкти подань подали недостатню кількість кандидатур для керівних посад, такі посади розподіляються за поданням Голови ЦВК.

ФОРМУВАННЯ ДВК
ДВК утворюється ОВК не пізніш як за 31 день до дня голосування, тобто до 26.09.12 р. Кількісний склад членів ДВК визначається залежно від розміру дільниці: для малих дільниць (з чисельністю виборців до 500 осіб) — від 10 до 18 членів; для середніх (з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб) — від 14 до 20 членів; для великих (з чисельністю виборців понад 1500 осіб) — від 18 до 24 членів.
Увага! На виборчих дільницях, де кількість вибор-ців не перевищує 50 осіб, ДВК може утворюватись у складі голови, секретаря та 2 — 4 членів комісії.
Крім суб’єктів, які мають право вносити кандидату-ри членів ОВК, до складу ДВК подавати кандидатури також можуть кандидати-мажоритарники. Вносити подання можна до 18.09.12 р.
Як і від політичних партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатури членів ДВК від кандидатів-мажоритарників включаються на підставі жеребкування, не більше ніж по 1 кандидатурі від кандидата-мажоритарника до 1 ДВК.
Жеребкування проводиться в порядку, визначеному постановою ЦВК від 17.05.12 р. № 88 «Про Порядок проведення жеребкування щодо включен-ня кандидатур до складу дільничних виборчих комі-сій з виборів народних депутатів України» не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу ДВК, тобто до 21.09.12 р. включно.
Порядок проведення жеребкування для ДВК аналогічний тому, як проводиться жеребкування для ОВК, проте має деякі особливості. Оскільки неможливо забезпечити барабанами усі ДВК, допускається використання скриньки або іншого пристрою, який дозволяє провести жеребкування. Окрім цього, жеребки можуть бути як у формі карток, так і формі звичайних аркушів паперу або кульок. Якщо жеребки виготовляються чи запаковуються у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом до моменту їх діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з прозорого матеріалу. Якщо жеребки виготовляються у спосіб, що надає можливість ознайомитися зі змістом жеребків до моменту їх діставання з пристрою, жеребкування проводиться за допомогою пристрою з непрозорого матеріалу. Види матеріалу пристрою (прозорий чи непрозорий) та жеребків для проведення жеребкування визначаються виборчою комісією до початку її засідання, на якому відбувається жеребкування. На жеребки одразу наносяться не назви політичних партій, а конкретні прізвища кандидатур членів ДВК. Тобто сам процес жеребкування проходить швидше, аніж при жеребкуванні для ОВК.

Порядок розподілу керівних посад в ДВК визначено постановою ЦВК від 17.05.12 р. № 89. Знову ж таки він аналогічний порядку розподілу керівних по-сад в ОВК, з урахуванням того, що існують великі, середні та малі виборчі дільниці. Проте у формулі літера «D» визначається як різниця між загальною кількістю ДВК окремого виду виборчих дільниць та кількістю дільничних виборчих комісій того ж самого виду виборчих дільниць, до складу яких кандидатури від суб’єктів подання не включено.
Наприклад, всього в окрузі 50 великих дільниць, 100 середніх та 130 малих дільниць. До складу великих дільниць включено 1000 осіб, середніх — 1500 осіб, малих — 1300 осіб, тобто С = 1000, 1500, 1300 осіб. Від партії А до складу великих дільниць включено 5 осіб, середніх — 10, малих — 15, тобто В = 5, 10, 15. Кількість кожної категорії керівних посад у складі ДВК (літера «D») для партії А визначається як різниця між кількістю дільниць та кількістю ДВК того ж самого виду виборчих дільниць, до складу яких кандидатури від суб’єктів подання не включено, тобто 50 - 45 = 5 (для великих), 100 - 90 =10 (для середніх), 130 - 115 = 15 (для малих). На підставі наведених вище даних визначаємо кількість керівних посад для партії А для кожного виду дільниць: (5 : 50) х 5 = 0,5 (для великих), (10 : 100) х 10 = 1 (для середніх), (15 : 130) х 15 =1,73 (для малих). Тобто керівні посади у великих ДВК отримає, якщо вони не будуть розподіленими між іншими партіями, у середніх ДВК — по 1 керівній посаді, а в малих — по 1 посаді точно, і також отримає право брати участь у розподілі «залишків» керівних посад.
Увага! Для малих виборчих дільниць отримана об-числювальна кількість посад заступників голів ДВК може зменшуватися на число дільниць, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, у складі яких посада заступника голови комісії може не передбачатися.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
(2)
ゾヘエフ
10.09.2015
test
Тетяна
20.07.2019
В законі все вірно. але зараз на дострокових виборах депутатів до ВР України в Приморському районі міста Одессі фактично склад ДВК та керівні посади займають працівники на студенти юридичної академії керівник Ківалов Сергій Васильович не зважаючи на наявніть або відсутність досвіду в роботі ДВК.. Деякі "керівники" ДВК навіть не знають від кого вони в ДВК. Чому це так?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн